MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Tytusa

1Wstęp.1Paweł, sługa boży, apostoł Jezusa Chrystusa dla wiary wybranych bożych i poznania prawdy, a ta jest dla pobożności,2 ku nadziei życia wiecznego; co przyobiecał przed wiekami Bóg, który nie kłamie;3 objawił zaś w swoim czasie słowo swoje przez nauczanie, które mi zostało powierzone na rozkaz Zbawiciela naszego, Boga:4 Tytusowi, miłemu synowi w wspólnej wierze: Łaska i pokój od Boga Ojca i Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego. O USTANOWIENIU KAPŁANÓW PO MIASTACH.5 Dlatego zostawiłem cię na Krecie, abyś to naprawił, czego nie dostaje i ustanowił po miastach kapłanów, jak i ja ci to poleciłem.6 Jeśli kto jest bez zarzutu, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nie obwiniane o rozwiązłość, albo nieuległe.7 Albowiem biskup ma być bez zarzutu, jak szafarz boży: nie pyszny, nie gniewliwy, nie winopilca, nie gwałtownik, nie chciwy szkaradnego zysku;8 ale gościnny, dobrotliwy, trzeźwy, sprawiedliwy, święty, powściągliwy,9 trzymający się tej prawdziwej mowy, odpowiadającej nauce, żeby mógł zachęcać przez zdrową naukę, a tych, co się sprzeciwiają, przekonywać.O WALCE PRZECIW BŁĘDNOWIERCOM.10 Wielu bowiem jest nieposłusznych, próżnomównych i zwodzicieli a najwięcej wśród tych, co są z obrzezania;11 tych trzeba zbijać, gdyż wywracają całe domy, ucząc, jak nie należy, dla szkaradnego zysku.12 Powiedział ktoś z nich, własny ich prorok: “Kreteńczycy zawsze kłamliwi, złe bestie, brzuchy leniwe.”13 To świadectwo jest prawdziwe. Dla tej przyczyny karć ich ostro, aby byli zdrowi w wierze,14 nie słuchali żydowskich baśni i przykazań ludzi, odwracających się od prawdy.15 Czystym wszystko czyste, skalanym zaś i niewiernym nic nie ma czystego, ale skalany jest ich umysł i sumienie.16 Oświadczają, że Boga znają, lecz uczynkami się zapierają, gdyż są obmierzli i niedowierzający, a do żadnego uczynku dobrego niezdatni.
2JAK POUCZAĆ RÓŻNE STANY.1 Ty zaś mów to, co przystoi zdrowej nauce.2 Aby starcy byli trzeźwi, skromni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości.3 Podobnie starsze niewiasty, w ubiorze jak święte, nie rzucające oszczerstw, nie pijące wiele wina, uczące dobrego;4 aby uczyły młodsze niewiasty roztropności, żeby mężów swoich kochały, dzieci swe miłowały;5 roztropne, czyste, trzeźwe, starające się o dom, dobrotliwe, mężom swoim uległe, aby słowo boże nie było bluźnione.6 – Młodzieńców także napominaj, aby byli trzeźwi.7 Siebie samego dawaj we wszystkim za przykład dobrych uczynków, w nauce, w prawości, w powadze;8 słowo zdrowe, nienaganne, aby przeciwnik czuł szacunek, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć.9 Słudzy, aby byli posłuszni panom swoim, podobający się we wszystkim, nie sprzeciwiający się,10 nie oszukujący, aby okazywali we wszystkim dobrą wierność, aby dla nauki Zbawiciela naszego Boga byli we wszystkim chlubą.Z ŁASKĄ WSPÓŁDZIAŁAĆ.11 Albowiem wszystkim ludziom okazała się łaska Boga Zbawiciela naszego12 I naucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, trzeźwo i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie,13 Oczekując spełnienia się błogosławionej nadziei i przyjścia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa,14 który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud przyjemny, starający się gorliwie o dobre uczynki.15 To mów i napominaj i przekonywaj z całą powagą. Niech cię nikt nie lekceważy.
3CNOTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO.

RU Brytjka King J. 3CNOTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO.1 cf. Tłum. Толк. Napominaj ich, aby zwierzchnościom i władzom byli poddani, rozkazu słuchali, do każdego dobrego uczynku byli gotowi;Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, Воспоминaй тBмъ начaльствующымъ и3 владёющымъ повиновaтисz и3 покарsтисz, и3 ко всsкому дёлу бlгу готHвымъ бhти: 3,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυπομιμνησκε upomimnēske
V-PAM-2S G5720
ὑπομιμνήσκωhupomimnēskōto remindPut
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
αρχαις archais
N-DPF
ἀρχήarchēbeginningprincipalities
εξουσιαις exousiais
N-DPF
ἐξουσίαexousiaauthoritypowers
υποτασσεσθαι upotassesthai
V-PMN G5733
ὑποτάσσωhupotassōto subjectto be subject to
πειθαρχειν peitharchein
V-PAN G5721
πειθαρχέωpeitharcheōto obey, to obey magistrates
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
παν pan
A-ASN
πᾶςpasallevery
εργον ergon
N-ASN
ἔργονergonworkwork
αγαθον agathon
A-ASN
ἀγαθόςagathosgood-doergood
ετοιμους etoimous
A-APM
ἕτοιμοςhetoimosreadyready
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito be, to be
 
2 cf. Tłum. Толк. nikogo nie lżyli, nie byli kłótliwi, ale skromni i okazywali wszelką łagodność względem wszystkich ludzi.никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам. ни є3ди1наго хyлити, не сварли6вымъ бhти, но ти6химъ, всsку kвлsющымъ кр0тость ко всBмъ человёкwмъ. 3,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμηδενα mēdena
A-ASM-N
μηδείςmēdeisnothingno man
βλασφημειν blasfēmein
V-PAN G5721
βλασφημέωblasfēmeōto blasphemeTo speak evil of
αμαχους amachous
A-APM
ἄμαχοςamachospeacableno brawlers
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito be, to be
επιεικεις epieikeis
A-APM
ἐπιεικήςepieikēsgentle, gentle
πασαν pasan
A-ASF
πᾶςpasallall
ενδεικνυμενους endeiknumenous
V-PMP-APM G5734
ἐνδείκνυμιendeiknumito show, shewing
πραυτητα prautēta
N-ASF
πραΰτηςprautēsgentlenessmeekness
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
παντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
ανθρωπους anthrōpous
N-APM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
 
3 cf. Tłum. Толк. Albowiem kiedyś byliśmy i my nierozumni, niewierni, błądzący, oddani pożądliwościom i różnym rozkoszom, żyliśmy w złości i w zazdrości, znienawidzeni i wzajem się nienawidzący.Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Бёхомъ бо и3ногдA и3 мы2 несмhсленни, и3 непокори1ви, и3 прельщeни, раб0тающе похотeмъ и3 сластeмъ разли6чнымъ, въ ѕл0бэ и3 зaвисти живyще, мeрзцы (сyще и3) ненави1дzще дрyгъ дрyга. 3,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVημεν ēmen
V-IAI-1P G5707
εἰμίeimito bewere
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ποτε pote
PRT
ποτέpoteonce/whensometimes
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe ourselves
ανοητοι anoētoi
A-NPM
ἀνόητοςanoētosfoolishfoolish
απειθεις apeitheis
A-NPM
ἀπειθήςapeithēsdisobedient, disobedient
πλανωμενοι planōmenoi
V-PPP-NPM G5746
πλανάωplanaōto lead astray, deceived
δουλευοντες douleuontes
V-PAP-NPM G5723
δουλεύωdouleuōbe a slave, serving
επιθυμιαις epithumiais
N-DPF
ἐπιθυμίαepithumiadesirelusts
και kai
CONJ
καίkaiandand
ηδοναις ēdonais
N-DPF
ἡδονήhēdonēpleasurepleasures
ποικιλαις poikilais
A-DPF
ποικίλοςpoikilosvariousdivers
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κακια kakia
N-DSF
κακίαkakiaevilmalice
και kai
CONJ
καίkaiandand
φθονω fthonō
N-DSM
φθόνοςfthonosenvyenvy
διαγοντες diagontes
V-PAP-NPM G5723
διάγωdiagōto live, living
στυγητοι stugētoi
A-NPM
στυγητόςstugētoshated, hateful
μισουντες misountes
V-PAP-NPM G5723
μισέωmiseōto hate, hating
αλληλους allēlous
C-APM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone another
 
4 cf. Tłum. Толк. Lecz gdy się okazała dobroć i ludzkość Zbawiciela naszego Boga,Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, є3гдa же блгdть и3 чlвэколю1біе kви1сz сп7са нaшегw бGа, 3,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτε ote
ADV
ὅτεhotewhenafter that
δε de
CONJ
δέdethenBut
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe kindness
χρηστοτης chrēstotēs
N-NSF
χρηστότηςchrēstotēskindnessthe kindness
και kai
CONJ
καίkaiandand
η ē
T-NSF
hothe/this/wholove
φιλανθρωπια filanthrōpia
N-NSF
φιλανθρωπίαfilanthrōpiabenevolencelove
επεφανη epefanē
V-2API-3S G5648
ἐπιφαίνωepifainōto appearappeared
του tou
T-GSM
hothe/this/whoSaviour
σωτηρος sōtēros
N-GSM
σωτήρsōtērsaviorSaviour
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
5 cf. Tłum. Толк. nie dla uczynków sprawiedliwości, które myśmy uczynili, ale dla swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym;Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, не t дёлъ првdныхъ, и5хже сотвори1хомъ мы2, но по своeй є3гw2 млcти, сп7сE нaсъ бaнею пакибытіS и3 њбновлeніz д¦а с™aгw, 3,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουκ ouk
PRT-N
οὐounoNot
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromby
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkworks
των tōn
T-GPN
hothe/this/who 
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongof
δικαιοσυνη dikaiosunē
N-DSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
εποιησαμεν epoiēsamen
V-AAI-1P G5656
ποιέωpoieōto do/makehave done
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/weus
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
το to
T-ASN
hothe/this/who 
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
ελεος eleos
N-ASN
ἔλεοςeleosmercymercy
εσωσεν esōsen
V-AAI-3S G5656
σῴζωsōzōto savehe saved
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/wewe
δια dia
PREP
διάdiathrough/because of, by
λουτρου loutrou
N-GSN
λουτρόνloutronwashingthe washing
παλιγγενεσιας palingenesias
N-GSF
παλιγγενεσίαpalingenesiaregenerationof regeneration
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ανακαινωσεως anakainōseōs
N-GSF
ἀνακαίνωσιςanakainōsisrenewalrenewing
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathGhost
αγιου agiou
A-GSN
ἅγιοςhagiosholyof the Holy
 
6 cf. Tłum. Толк. a wylał go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego,Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, є3г0же и3зліS на нaсъ nби1льнw ї}съ хrт0мъ, сп7си1телемъ нaшимъ, 3,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
R-GSN
ὅς, ἥhhos ēwhichWhich
εξεχεεν execheen
V-AAI-3S G5656
ἐκχέωekcheōto pour outhe shed
εφ ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
πλουσιως plousiōs
ADV
πλουσίωςplousiōsrichlyabundantly
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
του tou
T-GSM
hothe/this/whoSaviour
σωτηρος sōtēros
N-GSM
σωτήρsōtērsaviorSaviour
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
 
7 cf. Tłum. Толк. abyśmy usprawiedliwieni łaską jego, stali się według nadziei dziedzicami życia wiecznego.чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. да њправди1вшесz блгdтію є3гw2, наслBдницы бyдемъ по ўповaнію жи1зни вёчныz. 3,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toThat
δικαιωθεντες dikaiōthentes
V-APP-NPM G5685
δικαιόωdikaioōto justifybeing justified
τη
T-DSF
hothe/this/who 
εκεινου ekeinou
D-GSM
ἐκεῖνοςekeinosthatby his
χαριτι chariti
N-DSF
χάριςcharisgracegrace
κληρονομοι klēronomoi
N-NPM
κληρονόμοςklēronomosheirheirs
γενηθωμεν genēthōmen
V-AOS-1P G5680
γίνομαιginomaito be, we should be made
κατ kat
PREP
κατάkataaccording toaccording to
ελπιδα elpida
N-ASF
ἐλπίςelpishopethe hope
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifelife
αιωνιου aiōniou
A-GSF
αἰώνιοςaiōnioseternalof eternal
 
UNIKAĆ BŁĘDNOWIERCÓW.8 cf. Tłum. Толк. Wierna to mowa; i chcę, abyś ty to potwierdzał, żeby wierzący w Boga, starali się przodować w dobrych uczynkach. Te rzeczy są dobre i pożyteczne ludziom.Слово это верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно человекам. (За?.) (Чaдо тjте,) вёрно сл0во, и3 њ си1хъ хощY тS и3звэщaти, да пекyтсz дHбрымъ дэлHмъ прилэжaти вёровавшіи бGу: сі‰ сyть полє1зна человёкwмъ и3 дwбрA. 3,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπιστος pistos
A-NSM
πιστόςpistosfaithfula faithful
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordsaying
και kai
CONJ
καίkaiand, and
περι peri
PREP
περίperiabout 
τουτων toutōn
D-GPN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
βουλομαι boulomai
V-PNI-1S G5736
βούλομαιboulomaito planI will
σε se
P-2AS
σύsuyouthou
διαβεβαιουσθαι diabebaiousthai
V-PNN G5738
διαβεβαιόωdiabebaioōto insistthat
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
φροντιζωσιν frontizōsin
V-PAS-3P G5725
φροντίζωfrontizōbe carefulmight be careful
καλων kalōn
A-GPN
καλόςkalosgoodgood
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkworks
προιστασθαι proistasthai
V-PMN G5733
προΐστημιproistēmito set beforeto maintain
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
πεπιστευκοτες pepisteukotes
V-RAP-NPM G5761
πιστεύωpisteuōto trust (in)they which have believed
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodin God
ταυτα tauta
D-NPN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beare
καλα kala
A-NPN
καλόςkalosgoodgood
και kai
CONJ
καίkaiandand
ωφελιμα ōfelima
A-NPN
ὠφέλιμοςōfelimosvaluableprofitable
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whosaying
ανθρωποις anthrōpois
N-DPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanunto men
 
9 cf. Tłum. Толк. Głupich zaś rozpraw i rodowodów i kłótni i sporów zakonnych unikaj, bo są niepożyteczne i próżne.Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Бyихъ же стzзaній и3 родосл0вій и3 рвeній и3 свaрwвъ зак0нныхъ tступaй: сyть бо неполє1зны и3 сyєтны. 3,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμωρας mōras
A-APF
μωρόςmōrosfoolishfoolish
δε de
CONJ
δέdethenBut
ζητησεις zētēseis
N-APF
ζήτησιςzētēsiscontroversyquestions
και kai
CONJ
καίkaiand, and
γενεαλογιας genealogias
N-APF
γενεαλογίαgenealogiagenealogygenealogies
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εριν erin
N-ASF
ἔριςerisquarrelcontentions
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μαχας machas
N-APF
μάχηmachēquarrelstrivings
νομικας nomikas
A-APF
νομικόςnomikoslawyerabout the law
περιιστασο periistaso
V-PMM-2S G5732
περιΐστημιperiistēmito stand aroundavoid
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor; for
ανωφελεις anōfeleis
A-NPF
ἀνωφελήςanōfelēsuselessunprofitable
και kai
CONJ
καίkaiandand
ματαιοι mataioi
A-NPF
μάταιοςmataiosfutilevain
 
10 cf. Tłum. Толк. Człowieka heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj,Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся, є3ретікA человёка по пeрвомъ и3 вторёмъ наказaніи tрицaйсz, 3,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαιρετικον airetikon
A-ASM
αἱρετικόςhairetikosschismaticthat is an heretick
ανθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa humanA man
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterafter
μιαν mian
A-ASF
εἷςheisonethe first
και kai
CONJ
καίkaiandand
δευτεραν deuteran
A-ASF
δεύτεροςdeuterossecondlysecond
νουθεσιαν nouthesian
N-ASF
νουθεσίαnouthesiaadmonitionadmonition
παραιτου paraitou
V-PNM-2S G5737
παραιτέομαιparaiteomaito refuse/excusereject
 
11 cf. Tłum. Толк. wiedząc, że kto jest taki, jest przewrotny i grzeszny, a jest własnym sądem potępiony.зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. вёдый, ћкw разврати1сz таковhй, и3 согрэшaетъ, и3 є4сть самоwсуждeнъ. 3,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειδως eidōs
V-RAP-NSM G5761
εἴδωeidōto knowKnowing
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εξεστραπται exestraptai
V-RPI-3S G5769
ἐκστρέφωekstrefōbe warpedis subverted
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
τοιουτος toioutos
D-NSM
τοιοῦτοςtoioutossuch as thishe that is such
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αμαρτανει amartanei
V-PAI-3S G5719
ἁμαρτάνωhamartanōto sinsinneth
ων ōn
V-PAP-NSM G5723
εἰμίeimito be, being
αυτοκατακριτος autokatakritos
A-NSM
αὐτοκατάκριτοςautokatakritosself-condemnedcondemned of himself
 
POLECENIA I POZDROWIENIA.12 cf. Tłum. Толк. Gdy poślę do ciebie Artemasa albo Tychika, spiesz się, byś do mnie przybył do Nikopolu, bo tam postanowiłem zimować.Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. є3гдA послю2 ґртeму къ тебЁ и3ли2 тmхjка, потщи1сz пріити2 ко мнЁ въ нікоп0ль: тaмw бо суди1хъ њзимёти. 3,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever)When
πεμψω pempsō
V-FAI-1S G5692
πέμπωpempōto sendI shall send
αρτεμαν arteman
N-ASM
ἈρτεμάςartemasArtemasArtemas
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
σε se
P-2AS
σύsuyouthee
η ē
PRT
ēor, or
τυχικον tuchikon
N-ASM
ΤυχικόςtuchikosTychicusTychicus
σπουδασον spoudason
V-AAM-2S G5657
σπουδάζωspoudazōbe eager, be diligent
ελθειν elthein
V-2AAN G5629
ἔρχομαιerchomaito come/goto come
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
νικοπολιν nikopolin
N-ASF
ΝικόπολιςnikopolisNicopolisNicopolis
εκει ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
κεκρικα kekrika
V-RAI-1S G5758
κρίνωkrinōto judgeI have determined
παραχειμασαι paracheimasai
V-AAN G5658
παραχειμάζωparacheimazōto winterto winter
 
13 cf. Tłum. Толк. Zenasa, biegłego w Prawie i Apolla starannie na drogę zaopatrz, aby. im na niczym nie zbywało.Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Зи1ну зак0нника и3 ґполлHса ск0рw предпосли2, и3 да ничт0же и5мъ скyдно бyдетъ. 3,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVζηναν zēnan
N-ASM
ΖηνᾶςzēnasZenasZenas
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
νομικον nomikon
A-ASM
νομικόςnomikoslawyerthe lawyer
και kai
CONJ
καίkaiandand
απολλων apollōn
N-ASM
ἈπολλῶςapollōsApollosApollos
σπουδαιως spoudaiōs
ADV
σπουδαίωςspoudaiōsdiligentlydiligently
προπεμψον propempson
V-AAM-2S G5657
προπέμπωpropempōto help on the wayBring
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
μηδεν mēden
A-ASN-N
μηδείςmēdeisnothingnothing
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
λειπη leipē
V-PAS-3S G5725
λείπωleipōto lackbe wanting
 
14 cf. Tłum. Толк. Niech zaś i nasi uczą s1g w dobrych uczynkach przodować na konieczne potrzeby, żeby nie byli bezużyteczni.Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Да ўчaтсz же и3 нaши дHбрымъ дэлHмъ прилэжaти въ н{жнаz трeбwваніz, да не бyдутъ безпл0дни. 3,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμανθανετωσαν manthanetōsan
V-PAM-3P G5720
μανθάνωmanthanōto learnlet
δε de
CONJ
δέdethenAnd
και kai
CONJ
καίkaiandalso
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
ημετεροι ēmeteroi
S-1PNPM
ἡμέτεροςhēmeterosourours
καλων kalōn
A-GPN
καλόςkalosgoodgood
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkworks
προιστασθαι proistasthai
V-PMN G5733
προΐστημιproistēmito set beforeto maintain
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
τας tas
T-APF
hothe/this/who 
αναγκαιας anankaias
A-APF
ἀναγκαῖοςanankaiosnecessarynecessary
χρειας chreias
N-APF
χρείαchreianeeduses
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
μη
PRT-N
μήnotnot
ωσιν ōsin
V-PAS-3P G5725
εἰμίeimito bethey be
ακαρποι akarpoi
A-NPM
ἄκαρποςakarposunfruitfulunfruitful
 
15 cf. Tłum. Толк. Pozdrawiają cię ci wszyscy, co są ze mną. Pozdrów tych, co nas miłują w wierze. Łaska boża z wami wszystkimi. Amen.Приветствуют тебя все находящиеся со мною. Приветствуй любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь.Цэлyютъ тS со мн0ю сyщіи вси2. Цэлyй лю1бzщыz ны2 въ вёрэ. Блгdть со всёми вaми. Ґми1нь.3,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVασπαζονται aspazontai
V-PNI-3P G5736
ἀσπάζομαιaspazomaito pay respects tosalute
σε se
P-2AS
σύsuyouthee
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
εμου emou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallAll that are
ασπασαι aspasai
V-ADM-2S G5663
ἀσπάζομαιaspazomaito pay respects to. Greet
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
φιλουντας filountas
V-PAP-APM G5723
φιλέωfileōto lovethem that love
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustthe faith
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
χαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgrace. Grace
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallall
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou