MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Zachariasza

Proroctwo Zachariasza

WSTĘP. WEZWANIE DO NAWRÓCENIA SIĘ (1,1-6).
11 Miesiąca ósmego, roku drugiego Dariusza króla, stało się słowo Pańskie do Zachariasza, syna Barachiasza, syna Adda, proroka, mówiąc:2 “Rozgniewał się Pan na ojców waszych rozgniewaniem.3 I rzeczesz do nich: To mówi Pan zastępów: Nawróćcie się do mnie, mówi Pan zastępów, a nawrócę się do was, mówi Pan zastępów.4 Nie bądźcie jak ojcowie wasi, do których wołali prorocy pierwsi mówiąc: “To mówi Pan zastępów: Nawróćcie się od dróg waszych złych, od myśli waszych złośliwych,” a nie słuchali ani nie zważali na mnie, mówi Pan.5 Gdzież są ojcowie wasi? a prorocy czy na wieki żyć będą?6 Wszelako słowa moje i prawa moje, które poruczyłem sługom moim prorokom, czy nie dosięgły ojców waszych? i nawrócili się, i mówili: “Jak był umyślił Pan zastępów uczynić nam według dróg naszych i według wynalazków naszych, tak nam uczynił.”CZĘŚC I(1,7 – 8,23)A. WIDZENIA NOCNE O ODBUDOWIE KRÓLESTWA BOŻEGO(1,7 – 6,t5) WIDZENIE JEŻDŻCÓW MIĘDZY MIRTAMI (1,7-17). Data (7) Widzenie: jeźdźcy, którzy obiegli ziemię i znaleźli ją spokoiną (8-). Prośba aniola Pańskiego za Jerozolimą (12). Pocieszająca odpowiedf Boga (13-15: Jeruzalem będzie odbudowane (16-17).7 Dnia dwudziestego czwartego, jedenastego miesiąca Sabat, roku drugiego Dariusza, stało się słowo Pańskie do Zachariasza, syna Barachiasza, syna Adda; proroka, jak następuje: widziałem w nocy,8 a oto mąż wsiadający na konia ryżego stał między mirtami, które były w głębi, a za nim konie ryże, pstrokate i białe.9 I rzekłem: “Co to za jedni są, panie mój ?” I rzekł do mnie anioł, który mówił we mnie: “Ja ukażę tobie, co to jest.”10 I odpowiedział mąż, który stał między mirtami, i rzekł: “Ci są, których posłał Pan, aby obiegli ziemię “11 I odpowiedzieli aniołowi Pańskiemu, który stał między mirtami, i rzekli: “Obiegliśmy ziemię, a oto cała ziemia jest zamieszkana i odpoczywa.”12 I odpowiedział anioł Pański, i rzekł: “Panie zastępów, pókiż się ty nie zlitu jesz nad Jeruzalem i nad miastami judzkimi, na które się rozgniewałeś? Już to siedemdziesiąty rok jest.”13 I odpowiedział Pan aniołowi, który mówił we mnie, słowa dobre, słowa pocieszające.14 I rzekł do mnie anioł, który mówił we mnie: “Wołaj mówiąc: To mówi Pan zastępów: Ogarnęła mnie wielka żarliwość o Jeruzalem i Syjon.15 A gniewem wielkim pałam na narody bogate; bo ja rozgniewałem się mało, a oni pomogli do złego.16 Dlatego to mówi Pan: Wrócę się do Jeruzalem z miłosierdziem, a dom mój zbudowany będzie w nim, mówi Pan zastępów, i miara będzie rozciągnięta nad Jeruzalem.17 Jeszcze wołaj mówiąc: To mówi Pan zastępów: Jeszcze będą miasta moje opływać dobrami i jeszcze Pan pocieszy Syjon, i obierze jeszcze Jeruzalem.” WIDZENIE CZTERECH ROGÓW I CZTERECH RZEMIEŚLNIKÓW (1,18-21).18 I podniosłem oczy moje, i ujrzałem, a oto cztery rogi.19 I rzekłem do anioła, który mówił we mnie: “Co to jest?” I rzekł do mnie: “Te są rogi, które rozrzuciły Judę i Izraela i Jeruz lem.”20 I ukazał mi Pan czterech rzemieślników.21 I rzekłem: “Co ci idą czynić?” Odpowiedział mówiąc: “Te są rogi, które rozmiotały Judę, każdego z osobna, i żaden z nich nie podnióśł głowy swej; a ci przyszli, aby ich odstraszyć, aby strącić rogi narodów, które podniosły róg na ziemię Judzką, aby ją rozproszyć.” WIDZENIE O ODBUDOWIE JEROZOLIMY (2,1-13). Mąż ze sznurem mierniczym (1-2). Jeruzalem będzie bez murów (3-5). Niech wygnańcy uciekają z Babilonu, bo Bóg ukarze ich ciemięzców (6-9) Jeruzalem stanie się stolicą narodów, a Pan będzie w nim mieszkał (10-13).
21 I podniosłem oczy moje, i ujrzałem, a oto mąż, a w ręce jego sznur mierniczy.2 I rzekłem: “Dokąd ty idziesz?” I rzekł do mnie: “Aby zmierzyć Jeruzalem, i zobaczyć, jak wielka jest szerokość jego i jak wielka długość jego.”3 A oto anioł, który mówił we mnie, wychodził, a inny anioł wychodził naprzeciw niego.4 I rzekł do niego: “Poblegnij, powiedz do tego młodzieńca, mówiąc: Bez murów będą mieszkać w Jeruzalem dla mnóstwa ludzi i bydła wpośród niego.5 A ja mu będę, mówi Pan, murem ognistym wokoło, i ku sławie będę wpośród niego.6 O, o, uciekajcie z ziemi północnej! mówi Pan; bo na cztery.wiatry rozproszyłem was, mówi Pan.7 Uciekaj, o Syjonie, który mieszkasz u córki Babilońskiej!8 Bo to mówi Pan zastępów: Po chwałę posłał mię do narodów, które was złupiły; bo kto się was dotknie, dotyka się źrenicy oka mego.9 Bo oto ja podniosę rękę moją na nich, i będą łupem dla tych, którzy im służyli a poznacie, że Pan zastępów posłał mię.10 Chwal i wesel się, córko Syjońska, bo oto ja idę i mieszkać będę wpośród ciebie, mówi Pan.11 I przyłączą się liczne narody do Pana w ów dzień, i. będą mi ludem, i będę mieszkał wpośród ciebie.12 I posiądzie Pan Judę, dział swój w ziemi poświęconej, i obierze jeszcze Jeruzalem.13 Niech milczy wszelkie ciało przed obliczem Pańskim, bo powstał z mieszkania swego świętego! “ WIDZENIE O PRZYWRÓCENIU KAPŁAŃSTWA (3,1-10). Kapłan wielki Jezus, oskarżony przcz szatana i broniony przez Boga (1-2), który każe go ubrać w czyste szaty (3-5) i zapowiada przyjście sługi swego Wschodząccgo (6-10).
31 I ukazał mi Pan Jezusa, kapłana wielkiego, stojącego przed aniołem Pańskim; a szatan stał po prawicy jego, aby się mu sprzeciwiać.2 I rzekł Pan do szatana: “Niech cię zgromi Pan, szatanie! i niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem! Czy ten nie jest głownią wyrwaną z ognia ?”3 A Jezus był obleczony w szaty plugawe i stał przed obliczem anioła.4 Ten odpowiedział i rzekł do tych, którzy stali przed nim, mówiąc: “Zdejmij cie z niego szaty plugawe!” I rzekł do niego: “Oto zdjąłem z ciebie nieprawość twoją, a oblokłem cię w odmienne szaty “5 I rzekł: “Włóżcie zawój czysty na głowę jego!” I włożyli zawój czysty na głowę jego, i oblekli go w szaty; a anioł Pański stał.6 I oświadczył anioł Pański Jezusowi mówiąc:7 “To mówi Pan zastępów: Jeśli drogami moimi pójdziesz, a straży mojej strzec będziesz, ty też sądzić będziesz dom mój i strzec będziesz przedsionków moich, a dam tobie chodzących z tych, którzy tu teraz stoją.8 Słuchaj, Jezusie, kapłanie wielki, ty i przyjaciele twoi, którzy mieszkają przed tobą, bo to mężowie, znaczący przyszłe rzeczy: Bo oto ja przywiodę sługę mego wschodzącego.9 bo oto kamień, który położyłem przed Jezusem;na kamieniu jednym siedmioro oczu jest; oto ja wyrzeźbię napis jego,mówi Pan zastępów, i odejmę nieprawość ziemi tej dnia jednego.10 W ów dzień, mówi Pan zastępów, będzie wzywał mąż przyjaciela swego pod winny krzew i pod figę.” WIDZENIE ŚWIECZNIKA I DWU DRZEW OLIWNYCH (4,1-14). Widzenie (1-3). Wyjaśnienie symbolizmu siedmiu lamp i zastosowanie do Zorobabela (4-IO). Symbolizm dwu drzew oliwnych (11- l 4;.
41 I wrócił się anioł, który mówił we mnie, i obudził mię jak męża, którego budzą ze snu jego.2 I rzekł do mnie: “Co ty widzisz ?” I rzekłem: “Widziałem, a oto świecznik cały złoty, a lampa jego na szczycie jego, i siedem lamp jego na nim, siedem też cewek do lamp, które były na szczycie jego.3 I dwa drzewa oliwne koło niego, jedno po prawej, a drugie po lewej stronie lampy.”4 – I odezwałem się, i rzekłem do anioła, który mówił we mnie, w te słowa: “Cóż to jest, Panie mój?”5 I odpowiedział anioł, który mówił we mnie, i rzekł do mnie: “Czy nie wiesz, co to jest ?” I rzekłem: “Nie Panie mój!”6 I odpowiedział a rzekł do mnie mówiąc: “To jest słowo Pańskie do Zorobabela, tak brzmiące: Nie wojskiem ani siłą, ale duchem moim, mówi Pan zastępów.7 Cóżeś ty, góro wielka, przed Zorobabelem? W równinę! I wywiedzie kamień przedniejszy i wyrówna łaskę łaski jego.”8 I stało się słowo Pańskie do mnie mówiąc9 “Ręce Zorobabela założyły ten dom i ręce jego dokończą go; a poznacie, że Pan zastępów posłał mię do was.10 Bo kto wzgardził dniami małymi ? A będą się weselić i ujrzą kamień cynowy w ręce Zorobabela. Te są siedmioro oczu Pańskich, które biegają po wszystkiej ziemi.”11 I odezwałem się, i rzekłem do niego: “Co to są te dwa drzewa oliwne po prawej i po lewej stronie świecznika ?”12 I odezwałem się po raz drugi, i rzekłem do niego: “Co to są dwa kłosy oliwne koło dwu dzióbków złotych, na których są cewki ze złota ?”13 I rzekł do umie mówiąc: “Czy nie wiesz, co to jest ?” I rzekłem:14 “Nie, Panie mój ” I rzekł: “Są to dwaj synowie oliwy którzy stoją przy Panującym wszystkiej ziemi.” WlDZENIE KSIĘGI LATAJĄCEJ(5,1 -4).
51 I obróciłem się, i podniosłem oczy swoje i újrzałem, a oto księga latająca.2 I rzekł do mnie: “Co ty widzisz ?” I rzekłem: “Ja widzę księgę latającą, długość jej na dwadzieścia łokci, a szerokość jej na dziesięć łokci.”3 I rzekł do mnie: “To jest przekleństwo, które wychodzi na powierzchnię wszystkiej ziemi; bo wszelki złodziej, jak tam napisano, sądzony będzie i każdy przysięgający z niej podobnie sądzony będzie.4 Wywiodę ją, mówi Pan zastępów, i przyjdzie do domu złodzieja i do domu przysięgającego na imię moje kłamliwie, i będzie mieszkać wpośród domu jego, i znisz czy go, i drzewa jego, i kamienie jego “ WIDZENIE DZBANA (5,5-11). Dzban z niewiastą w nim siedzącą (5-8). Przeniesienie ich do Babilonii (9-11).5 I wyszedł anioł, który mówił we mnie, i rzekł do mnie: “Podnieś oczy twoje i zobacz, co to jest, co wychodzi “6 I rzekłem: “Cóż to jest ?” I rzekł: “To jest dzban wychodzący ” I rzekł: “To jest oko ich po wszystkiej ziemi.”7 A oto talent ołowiu niesiono i oto niewiasta jedna siedziała w środku dzbana.8 I rzekł: “To jest bezbożność,” i wrzucił ją do środka dzbana, i położył bryłę ołowiu na wierzchu jego.9 I podniosłem oczy swoje, i ujrzałem, a oto dwie niewiasty, wychodzące, a wiatr w skrzydłach ich, a miały skrzydła jak skrzydła kani podniosły dzban między ziemię i niebo.10 I rzekłem do anioła, który mówił we mnie:11 “Dokąd one niosą dzban ?” I rzekł do mnie: “aby mu zbudowano dom w ziemi Sennaar i był umocniony, i był tam postawiony na podstawie swojej “ WIDZENIE CZTERECH WOZÓW (6,1-8). Ich opis (1-4), znaczenie i rozjazd (5-8).
61 I obróciłem się, i podniosłem oczy moje, i ujrzałem, a oto cztery wozy wychodziły z pomiędzy dwu gór, a góry były górami miedzianymi.2 W pierwszym wozie konie ryże, w drugim wozie konie kare,3 w trzecim wozie konie białe, w czwartym wozie konie pstrokate a mocne.4 I odezwałem się, i rzekłem do anioła, który mówił we mnie: “Co to jest, Panie mój?”5 I odpowiedział anioł, i rzekł do mnie: “To są cztery wiatry niebieskie, które wychodzą, aby stać przed Panującym wszystkiej ziemi.6 W którym były konie kare, wychodziły do ziemi północnej, a białe wyszły za nimi, a pstrokate wyszły do ziemi południowej.7 A które były najmocniejsze, wyszły i chciały iść i biegać po wszystkiej ziemi.” I rzekł: “Idźcie, chodźcie po ziemi!” I biegały po ziemi.8 I zawołał mię, i powiedział do mnie mówiąc: “Oto te, które wychodzą do ziemi północnej, uspokoiły ducha mego w ziemi północnej “ SYMBOLlCZNE UKORONOWANIE ARCYKAPŁANA (6, 9-15).9 I stało się słowo Pańskie do mnie tej treści:10 “Weź od przesiedlonych, od Holdaja i od Tobiasza i od Idajasza, i przyjdziesz tego dnia, i wejdziesz do domu Jozjasza, syna Sofoniasza, a oni przyszli z Babilonu.11 A weźmiesz złoto i srebro, i zrobisz korony, i włożysz na głowę Jezusa, syna Josedeka, kapłana wielkiego, i powiesz do niego mówiąc:12 “To oznajmia Pan zastępów mówiąc: Oto mąż, Wschód imię jego, a pod nim wejdzie i zbuduje kościół Panu.13 I on zbuduje kościół Panu, i on nosić będzie chwałę, i zasiądzie, i panować będzie na stolicy swojej, i będzie kapłanem na stolicy swej, a rada pokoju będzie między tymi dwoma.14 A korony będą dla Helema, Tobiasza, Idajasza i Hema, syna Sofoniasza, pamiątką w kościele Pańskim.15 A którzy są daleko, przyjdą i budować będą w kościele Pańskim; a poznacie, że Pan zastępów posłał mię do was. A będzie to, jeśli wiernie słuchać będziecie głosu Pana, Boga waszego “BODPOWIEDŹ W SPRAWIE DNI POSTNYCH(7,1 – 8,23)Pytanie, postawione prorokowi: czy zachowywać nadal post w rocznicę upadku Jerozolimy (1-3)? Odpowiedź Boga: post ten niemiał żadnych cech religijnych i dlaczego nie obchodzi Boga (4-7); należy przede wszystkim spełniać dobre uczynki i zachowawać prawo (8-1O); przodkowie ich nie chcieli się do tego dostosować i dlatego zostali ukarani wygnaniem (11-14). Bóg jednak, który miłuje Syjon (8,l-2), powrócit do niego (3), i zapewni mu pokój i zaludnienie (4 5), sprowadzając lud swój z rozproszenia (6-8). Już od rozpoczęcia budowy świątyni wszystko się zmienilo na lepsze (9-13), i tak nadal pozostanie, jeżeli lud będzie zachowywat prawo (14-17). Wówczas żałoba zmieni się w wesele (18 19). Nastanie jeszcze czas, te narody będą tłumnie ściągały do Jerozolimy, by złączyć się z Izraelem (20-23).
71 I stało się roku czwartego Dariusza króla, stało się słowo Pańskie do Zachariasza czwartego dnia miesiąca dziewiątego, który jest Kasleu.2 I posłali do domu Bożego Sarasar i Rogomelech, i mężowie, którzy z nim byli, aby ubłagać oblicze Pańskie,3 żeby zapytali kapłanów domu Pana zastępów i proroków mówiąc: “Czy mam płakać miesiąca piątego albo się poświęcić mam, jak już pierwej czyniłem przez wiele lat?”4 – I stało się słowo Pana zastępów do mnie tej treści:5 “Powiedz do wszystkiego ludu ziemi i do kapłanów, mówiąc: Gdyście pościli i płakali piątego i siódmego przez te siedemdziesiąt lat, czy dla mnie post zachowywaliście ?6 A gdyście jedli i pili, czy mie dla siebie jedliście i dla siebie piliście?7 Czy nie te są słowa, które mówi Pan przez proroków pierwszych, gdy jeszcze w Jeruzalem mieszkano i było bogate ono i miasta wokoło niego, i gdy na południu i po polach mieszkano?”8 I stało się słowo Pańskie do Zachariasza tej treści:9 “To powiada Pan zastępów mówiąc: Sprawiedliwie sądy sprawujcie, a miłosierdzie i litość czyńcie każdy nad bratem swoim.10 A wdowy i sieroty, przychodnia i ubogiego nie uciskajcie, i mąż bratu swemu w sercu swym niech złego nie myśli.11 Ale niechcieli dbać i odwrócili plecy odstępując, a uszy swe obciążyli, aby nie słyszeć.12 I serce swoje uczynili jak diament, aby nie słuchać zakonu i słów, które posyłał Pan zastępów duchem swym przez proroków pierwszych. I stało się rozgniewanie wielkie od Pana zastępów.13 I stało się, że jak powiedział, a nie słuchali, tak wołać będą, a nie wysłucham, mówi Pan zastępów.14 I rozproszyłem ich po wszystkich królestwach, których nie znają, i ziemia opustoszała po nich, dlatego że nie było przechodzącego i wracającego się; i uczynili ziemię pożądaną spustoszeniem.”
81 I stało się słowo Pana zastępów tej treści:2 “To mówi Pan zastępów:Zapaliłem się o Syjon gorliwością wielką i zagniewaniem wielkim użaliłem się go.3 To mówi Pan zastępów: Wróciłem się do Syjonu i míeszkać będę wpośród Jeruzalem, i będzie nazwane Jeruzalem miastem prawdy, a góra Pana zastępów górą poświęconą.4 – To mówi Pan zastępów: Jeszcze będą mieszkać starcy i staruszki po ulicach Jeruzalem, a laska męża w ręce jego dla mnóstwa dni.5 I ulice miasta napełnią się dziećmi i dzieweczkami igrającymi na ulicach jego.6 To mówi Pan zastępów: Jeśli się to będzie zdawało trudnym przed oczyma resztek ludu tego w owych dniach, czy przed oczyma mymi trudne będzie? mówi Pan zastępów.7 To mówi Pan zastępów: Oto ja wybawię lud mój z ziemi wschodniej i z ziemi zachodu słońca.8 I przywiodę ich i mieszkać będą wpośród Jeruzalem i będą mi ludem, a ja im będę Bogiem w prawdzie i w sprawiedliwości.9 To mówi Pan zastępów: Niech się wzmocnią ręce wasze, którzy słyszycie w obecnych dniach te mowy, przez usta proroków, w dniu, w którym założono podwaliny domu Pana zastępów, aby zbudowano kościół.10 Bo przed tymi dniami zapłaty dla ludzi nie było ani zapłaty dla bydła, ani dla wchodzącego, ani dla wychodzącego nie było pokoju z powodu utrapienia; i puściłem wszystkich ludzi każdego przeciw bliźniemu swemu.11 A teraz nie wedle dni pierwszych ja uczynię resztkom ludu tego, mówi Pan zastępów;12 ale nasienie pokoju będzie, winnica swój owoc dawać będzie i ziemia da urodzaj swój, i niebiosa dadzą rosę swoją, a uczynię, że ostatki ludu tego posiądą to wszystko.13 I będzie: jak byliście przekleństwem między narodami, domu Judy i domu Izraela, tak zbawię was, i będziecie błogosławieństwem. Nie bójcie się, niech się wzmacniają ręce wasze!14 – Bo to mówi Pan zastępów: Jak umyśliłem, aby was utrapić, gdy mię do gniewu pobudzili ojcowie wasi,15 mówi Pan, a nie zmiłowałem się, tak rozmyśliwszy się postanowiłem w te dni dobrze uczynić domowi Judy i Jeruzalem.16 Nie bójcie się! Te więc są rzeczy, które czynić będziecie: Mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, prawdą i sądem pokoju sądźcie w bramach waszych.17 A nikt przeciw przyjacielowi swemu niech nie myśli złego w sercu swoim i przysięgi kłamliwej nie miłujcie; bo to wszystko jest, czego nienawidzę, mówi Pan.”18 – I stało się słowo Pana zastępów do mnie mówiąc:19 “To mówi Pan zastępów: Post czwartego i post piątego, i post siódmego, i post dziesiątego miesiąca obróci się domowi Judy w wesele i radość i znamienite uroczyste święta; tylko prawdę i pokój miłujcie!20 – To mówi Pan zastępów: Aż przyjdą narody i będą mieszkać w miastach mnogich,21 i pójdą mieszkańcy jeden do drugiego mówiąc: “Pójdźmy, a ubłagajmy oblicze Pańskie, i szukajmy Pana zastępów; pójdę i ja.”22 I przyjdą ludy mnogie i narody mocne szukać Pana zastępów w Jeruzalem i ubłagać oblicze Pańskie.23 To mówi Pan zastępów: W owe dni to będzie, w których uchwyci się dziesięciu mężów ze wszystkich języków narodów, a uchwycą się kraju płaszcza męża judzkiego mówiąc: “Pójdziemy z wami bo słyszeliśmy, że Bóg jest z wami.”CZĘŚĆ II(9,1 – 14,2I)PROROCTWA DOTYCZĄCE LUDU BOŻEGO I POGAN PONIŻENIE NARODÓW POGAŃSKICH I OCALENIE IZRAELA (9,1 10,2). Ukaranie narodów sąsiadujących z Izraelem (9,1-7). Wybawienie Izraela (8). Mesjasz, król pokoju (9-10). Pan przywraca lud swój i daje mu zwycięstwo nad Grekami (11-16) i pomyślność (9,17 -10,2).
91 Brzemię słowa Pańskiego w ziemi Hadrach i Damaszku, odpoczynku jego; bo Pańskie jest oko nad człowiekiem i nad wszystkimi pokoleniami Izraelowymi.2 Emat też w granicy jego i Tyr i Sydon; bo przypisywali sobie wielką mądrość.3 I zbudował sobie Tyr zamek i nagromadził srebra jak ziemi, a złota jak błota ulicznego.4 Oto Pan posiądzie go i porazi na morzu moc jego, a jego samego ogień pożre.5 Ujrzy Askalon, a zlęknie się, i Gaza, a rozboleje się bardzo; i Akkaron, bo się zawstydziła nadzieja jego; i zginie król z Gazy, a w Askalonie mieszkać nie będą.6 I siedzieć będzie oddzielacz w Azocie, a wytracę pychę Filistynów.7 I wydrę mu krew jego z ust, a obrzydłości jego spośród zębów jego; i zostawiony będzie i ten Bogu naszemu, i będzie jak książę w Judzie, a Akkaron jak Jebuzejczyk.8 – I otoczę dom mój tymi, którzy mi bojują idąc i wraca jąc się; i nie przejdzie po nich więcej ciemięzca, bo teraz ujrzałem oczyma mymi.9 – Raduj się wielce, córko Syjon! Wykrzykuj, córko Jeruzalem! Oto król twój przyjdzie tobie sprawiedliwy i zbawiciel, on ubogi, a wsiadający na oślicę i na żrebię, młodego źrebca oślicy.10 I wytracę wóz z Efraima i konia z Jeruzalem, a połamany będzie łuk wojenny; i będzie mówił pokój narodom, a władza jego od morza aż do morza, a od rzek aż do kończyn ziemi.11 – Ty też w krwi przymierza twego wypuściłeś więźniów twoich z dołu, w którym nie ma wody.12 Wróćcie się do miejsca obronnego, więźniowie nadziei! Dziś też zwiastując podwójnie oddam tobie.13 Bo naciągnąłem sobie Judę jak łuk, napełniłem Efrailna i wzbudzę synów twoich, Syjonie, przeciw synom twoim, Grecka ziemio; i uczynię cię jak miecz mocarzów.14 A Pan Bóg nad nimi widziany będzie i wyjdzie jak błyskawica strzała jego; a Pan Bóg w trąbę zatrąbi i pójdzie w wichrze południowym.15 Pan zastępów osłoni ich, i pożerać będą i podbiją kamieniami procy, a pijąc upiją się jakby winem i napełnią się jak czasze i jak rogi ołtarza.16 I zbawi ich Pan, Bóg ich, dnia owego, jako trzodę ludu swego; bo kamienie święte podwyższą się na ziemi jego.17 – Bo cóż jest dobrem jego i co pięknem jego, jeno zboże wybranych i wino, które rodzi dziewice?
10

Warsz. King J. 101 Tłum. GrEn. Толк. Proście Pana o deszcz czasu późnego, a Pan uczyni śniegi i deszcz wielki da im, każdemu trawę na polu.Просите у Господа дождя во время благопотребное; Господь блеснет молниею и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле. Проси1те t гDа дождS во врeмz рaннzгw и3 п0зднzгw: гDь сотвори2 привидBніz, и3 д0ждь зи1менъ дaстъ и5мъ, комyждо ѕлaкъ на селЁ. 10,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΑἰτεῖσθε aiteisthe
V-PMM-2P
αἰτέωaiteōto askAsk
ὑετὸν hueton
N-ASM
ὑετόςhuetosrainfor rain
παρὰ para
PREP
παράparafrom/with/besideof
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordlord
καθ'     kath
PREP
κατάkataaccording toaccording to
ὥραν hōran
N-ASF
ὥραhōrahourseason,
πρόιμον proimon
A-ASF
πρώϊμοςprōimosearly rainearly
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὄψιμον·     opsimon
A-ASF
ὄψιμοςopsimoslate (rain)late .
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ἐποίησεν epoiēsen
V-AAI-3S
ποιέωpoieōto do/makemade
φαντασίας,     fantasias
N-APF
φαντασίαfantasiapageantrya visible display;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὑετὸν hueton
N-ASM
ὑετόςhuetosrainrain
χειμερινὸν cheimerinon
A-ASM
strong:GA-ASMstrong:GA-ASMstrong:GA-ASM 
δώσει dōsei
V-FAI-3S
δίδωμιdidōmito givehe gives
αὐτοῖς,     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἑκάστῳ hekastō
A-DSM
ἕκαστοςhekastoseachto each,
βοτάνην botanēn
N-ASF
βοτάνηbotanēcroppasturage
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἀγρῷ.     agrō
N-DSM
ἀγρόςagrosfieldfield.
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Bo bałwany mówiły niepożyteczne rzeczy, wieszczkowie widzieli kłamstwo, a snowidzowie mówili na próżno, daremnie pocieszali; przeto zawiedzieni są jak trzoda, będą utrapieni, gdyż nie mają pasterza.Ибо терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное и рассказывают сны лживые; они утешают пустотою; поэтому они бродят как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря. ЗанE провэщaющіи глаг0лаша труды2, и3 вражби1теліе видBніz лHжна и3 сHніz лжи6ва глаг0лаху, сyетными ўтэшaху: сегw2 рaди и3зсх0ша ћкw џвцы, и3 њѕл0блени бhша, понeже не бЁ и3сцэлeніz. 10,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
ἀποφθεγγόμενοι apofthengomenoi
V-PAPRP
ἀποφθέγγομαιapofthengomaito declaredeclaring
ἐλάλησαν elalēsan
V-AAI-3P
λαλέωlaleōto speakspeak
κόπους,     kopous
N-APM
κόποςkoposlabortroubles,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
μάντεις manteis
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
ὁράσεις horaseis
N-NPF
ὅρασιςhorasisappearance/vision[2visions
ψευδεῖς,     pseudeis
A-NPF
ψευδήςpseudēsfalse1false];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who[that]
ἐνύπνια enupnia
N-APN
ἐνύπνιονenupniondream[3dreams
ψευδῆ pseudē
A-APN
ψευδήςpseudēsfalse2false
ἐλάλουν,     elaloun
V-IAI-3P
λαλέωlaleōto speak1they speak].
μάταια mataia
A-APN
μάταιοςmataiosfutileIn vain
παρεκάλουν·     parekaloun
V-IAI-3P
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortthey comfort.
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofOn account of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ἐξήρθησαν exērthēsan
V-API-3P
ἐξαίρωexairōto expel[branch]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
πρόβατα probata
N-APN
πρόβατονprobatonsheepsheep,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκακώθησαν,     ekakōthēsan
V-API-3P
strong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3P 
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecause[cistern]
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere was no
ἦν ēn
V-IAI-3S
ἦνēnwas[pledge]
ἴασις.     iasis
N-NSF
ἴασιςiasishealinghealing.
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Na pasterzy rozgniewała się zapalczywość moja i kozły nawiedzę; bo nawiedził Pan zastępów trzodę swoją, dom Judy, i postawił ich jako konia sławy swej w bitwie.На пастырей воспылал гнев Мой, и козлов Я накажу; ибо посетит Господь Саваоф стадо Свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня Своего на брани. На пaстырей прогнёвасz ћрость моS, и3 на ѓгнцы посэщY: и3 посэти1тъ гDь бGъ вседержи1тель стaдо своE, д0мъ їyдинъ, и3 ўчини1тъ | ѓки конS благолёпна своего2 во брaни. 10,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[3over
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who4the
ποιμένας poimenas
N-APM
ποιμήνpoimēnshepherd5shepherds
παρωξύνθη parōxunthē
V-API-3S
παροξύνωparoxunōto provoke2was provoked
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θυμός thumos
N-NSM
θυμόςthumoswrath1My rage],
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
ἀμνοὺς amnous
N-APM
ἀμνόςamnoslamblambs
ἐπισκέψομαι·     episkepsomai
V-FMI-1S
ἐπισκέπτομαιepiskeptomaito visit/care forI visit].
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπισκέψεται episkepsetai
V-FMI-3S
ἐπισκέπτομαιepiskeptomaito visit/care for[4will visit
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord1 lord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod2God
ho
T-NSM
hothe/this/who 
παντοκράτωρ pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmighty3almighty]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ποίμνιον poimnion
N-ASN
ποίμνιονpoimnionflockhis flock,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
Ιουδα iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τάξει taxei
V-FAI-3S
τάξιςtaxisorder[to disown]
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἵππον hippon
N-ASM
ἵπποςhipposhorse[2horse
εὐπρεπῆ euprepē
A-APN
strong:GA-APNstrong:GA-APNstrong:GA-APN 
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πολέμῳ.     polemō
N-DSM
πόλεμοςpolemoswarbattle.
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Z niego węgieł, z niego kołek, z niego łuk wojenny, z niego wyjdzie zarazem każdy ciemięzca.Из него будет краеугольный камень, из него - гвоздь, из него - лук для брани, из него произойдут все народоправители. И# t негw2 призрЁ, и3 t негw2 ўчини2, и3 t негw2 лyкъ въ дyсэ ћрости, и3 t негw2 и3зhдетъ всsкъ и3згонszй въ т0мъ. 10,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπέβλεψεν epeblepsen
V-AAI-3S
ἐπιβλέπωepiblepōto look upon/athe looked out upon,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἔταξεν,     etaxen
V-AAI-3S
τάσσωtassōto appointhe ordered
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τόξον toxon
N-NSN
τόξονtoxonbowa bow
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
θυμῷ·     thumō
N-DSM
θυμόςthumoswrathrage,
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/from[Gilgal]
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐξελεύσεται exeleusetai
V-FMI-3S
ἐξέρχομαιexerchomaito go outshall come forth
πᾶς pas
A-NSM
πᾶςpasallevery
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
ἐξελαύνων exelaunōn
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
τῷ
T-DSN
hothe/this/who[that]
αὐτῷ.     autō
D-DSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. I będą jak mocarze depczący błoto ulic w bitwie, i walczyć będą, bo Pan z nimi; a zawstydzą się wsiadający na konie.И они будут, как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях. И# бyдутъ ћкw рaтницы попирaюще брeніе на путeхъ во брaни, и3 њполчaтсz, ћкw гDь съ ни1ми, и3 постыдsтсz всaдницы к0нніи. 10,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσονται esontai
V-FMI-3P
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
μαχηταὶ machētai
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
πατοῦντες patountes
V-PAPRP
πατέωpateōto trampletreading
πηλὸν pēlon
N-ASM
πηλόςpēlosclaymud
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/whothe
ὁδοῖς hodois
N-DPF
ὁδόςhodosroadways
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πολέμῳ polemō
N-DSM
πόλεμοςpolemoswarbattle.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
παρατάξονται,     parataxontai
V-FMI-3P
strong:GV-FMI-3Pstrong:GV-FMI-3Pstrong:GV-FMI-3P 
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecause[cistern]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καταισχυνθήσονται kataischunthēsontai
V-FPI-3P
καταισχύνωkataischunōto dishonor[3shall be disgraced
ἀναβάται anabatai
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
ἵππων.     hippōn
N-GPM
ἵπποςhipposhorse2of horses].
 
6 Tłum. GrEn. Толк. I umocnię dom Judy, i dom Józefa zbawię, i nawrócę ich, bo się zlituję nad nimi; i będą, jak byli, kiedy ich jeszcze nie porzuciłem, bom ja Pan, Bóg ich, i wysłucham ich.И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что Я умилосердился над ними, и они будут, как бы Я не оставлял их: ибо Я Господь Бог их, и услышу их. И# ўкрэплю2 д0мъ їyдовъ и3 д0мъ їHсифовъ сп7сY, и3 вселю2 |, понeже возлюби1хъ |, и3 бyдутъ ѓки бы не tврати1хъ и4хъ: занE ѓзъ гDь бGъ и4хъ и3 ўслhшу |. 10,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
κατισχύσω katischusō
V-FAI-1S
κατισχύωkatischuōto prevailI will strengthen
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
Ιουδα iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
Ιωσηφ iōsēf
N-PRI
ἸωσήφiōsēfJoseph[Heleph]
σώσω sōsō
V-FAI-1S
σῴζωsōzōto saveI will deliver.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
κατοικιῶ katoikiō
V-FAI-1S
strong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1S 
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἠγάπησα ēgapēsa
V-AAI-1S
ἀγαπάωagapaōto loveI loved
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσονται esontai
V-FMI-3P
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichin which
τρόπον tropon
N-ASM
τρόποςtroposwaymanner
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[3not
ἀπεστρεψάμην apestrepsamēn
V-AMI-1S
ἀποστρέφωapostrefōto turn away[Ephlal]
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseBecause
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/wethem;
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodtheir God,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπακούσομαι epakousomai
V-FMI-1S
ἐπακούωepakouōto listen toI shall take heed
αὐτοῖς.     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. I będą jak mocarze mężowie z Efraima, a rozweseli się serce ich jak od wina, i synowie ich ujrzą i rozweselą Się i rozraduje się serce ich w Panu.Как герой будет Ефрем; возвеселится сердце их, как от вина; и увидят это сыны их в возрадуются; в восторге будет сердце их о Господе. И# бyдутъ ћкw рaтницы є3фрeмwвы, и3 возрaдуетсz сeрдце и4хъ ѓки t вінA: и3 ч†да и4хъ ўви1дzтъ и3 возвеселsтсz, и3 возрaдуетсz сeрдце и4хъ њ гDэ. 10,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσονται esontai
V-FMI-3P
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
μαχηταὶ machētai
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Εφραιμ,     efraim
N-PRI
ἘφραίμefraimEphraim[to leap]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
χαρήσεται charēsetai
V-FPI-3S
χαίρωchairōto rejoice[2shall rejoice

T-NSF
hothe/this/who 
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheart1their heart]
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
οἴνῳ·     oinō
N-DSM
οἶνοςoinoswinewine.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
τέκνα tekna
N-NPN
τέκνονteknonchildtheir children
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὄψονται opsontai
V-FMI-3P
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εὐφρανθήσονται,     eufranthēsontai
V-FPI-3P
εὐφραίνωeufrainōto celebratebe glad,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
χαρεῖται chareitai
V-FMI-3S
χαίρωchairōto rejoice[2shall rejoice

T-NSF
hothe/this/who 
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheart1their heart]
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
κυρίῳ.     kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord.
 
8 Tłum. GrEn. Толк. – Zagwizdnę na nich i zgromadzę ich, bom ich odkupił; a rozmnożę ich, jak przedtem byli rozmnożeni.Я дам им знак и соберу их, потому что Я искупил их; они будут так же многочисленны, как прежде; ВозвэщY и5мъ и3 пріимY |, занE и3скуплю2 и4хъ, и3 ўмн0жатсz, ћкоже бsху мн0зи: 10,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσημανῶ sēmanō
V-FAI-1S
σημαίνωsēmainōto signifyI will signify
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰσδέξομαι eisdexomai
V-FMI-1S
εἰσδέχομαιeisdechomaito receiveI will take them in.
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
λυτρώσομαι lutrōsomai
V-FMI-1S
λυτρόωlutroōto ransomI will ransom
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πληθυνθήσονται plēthunthēsontai
V-FPI-3P
πληθύνωplēthunōto multiplythey shall be multiplied,
καθότι kathoti
ADV
καθότιkathotias/just asin so far as
ἦσαν ēsan
V-IAI-3P
ἦνēnwas[pledge]
πολλοί·     polloi
A-NPM
πολύςpolusmuchmany.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. I rozsieję ich między narody, a z daleka wspomną na mnie i żyć będą z synami swymi, i wrócą się.и расселю их между народами, и в отдаленных странах они будут воспоминать обо Мне и будут жить с детьми своими, и возвратятся; и3 всёю | въ лю1дехъ, и3 дaльніи помzнyтъ мS, и3 воспитaютъ ч†да сво‰, и3 њбратsтсz: 10,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
σπερῶ sperō
V-FAI-1S
σπείρωspeirōto sowI will sow
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
λαοῖς,     laois
N-DPM
λαόςlaosa peoplepeoples,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
μακρὰν makran
ADV
μακράνmakranfarfar off
μνησθήσονταί mnēsthēsontai
V-FPI-3P
μιμνήσκωmimnēskōto remembershall remember
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐκθρέψουσιν ekthrepsousin
V-FAI-3P
ἐκτρέφωektrefōto nourish/rearthey shall nourish
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
τέκνα tekna
N-APN
τέκνονteknonchildtheir children,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπιστρέψουσιν.     epistrepsousin
V-FAI-3P
ἐπιστρέφωepistrefōto turnthey shall return.
 
10 Tłum. GrEn. Толк. I przywiodę ich z ziemi Egipskiej, i od Asyryjczyków zgromadzę ich, i do ziemi Galaad i Libanu przy wiodę ich, a zabraknie dla nich miejsca.и возвращу их из земли Египетской, и из Ассирии соберу их, и приведу их в землю Галаадскую и на Ливан, и недостанет места для них. и3 возвращY | t земли2 є3гЂпетскіz и3 t ґссmрjанъ пріимY |, и3 въ галаадjтъ и3 въ лівaнъ введY |, и3 не и4мать њстaти t ни1хъ ни є3ди1нъ. 10,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπιστρέψω epistrepsō
V-FAI-1S
ἐπιστρέφωepistrefōto turnI will turn
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthland
Αἰγύπτου aiguptou
N-GSF
ΑἴγυπτοςaiguptosEgypt[reddish]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom
Ἀσσυρίων assuriōn
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
εἰσδέξομαι eisdexomai
V-FMI-1S
εἰσδέχομαιeisdechomaito receiveI will take them in;
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
Γαλααδῖτιν galaaditin
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
Λίβανον libanon
N-ASM
λίβανοςlibanosfrankincense[Idalah]
εἰσάξω eisaxō
V-FAI-1S
εἰσάγωeisagōto bring inI will bring
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ὑπολειφθῇ hupoleifthē
V-APS-3S
ὑπολείπωhupoleipōto leaveshould there be left behind
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐδὲ oude
CONJ
οὐδέoudeand notnot even
εἷς·     heis
A-NSM
εἰςeistoward[to strive]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. I przejdzie przez morze wąskie,i rozbije na morzu fale, i zawstydzą się wszystkie głębiny rzeki, i będzie poniżona pycha Assuru, a berło Egiptu ustąpi.И пройдет бедствие по морю, и поразит волны морские, и иссякнут все глубины реки, и смирится гордость Ассура, и скипетр отнимется у Египта. И# пр0йдутъ м0ремъ ќзкимъ и3 поразsтъ въ м0ри вHлны, и3 и3зсsкнутъ вс‰ глубины6 рэчны6z, и3 tи1метсz всsко досаждeніе ґссmрjйско, и3 ски1птръ є3гЂпетскъ tи1метсz. 10,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
διελεύσονται dieleusontai
V-FMI-3P
διέρχομαιdierchomaito pass throughthey shall go through
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
θαλάσσῃ thalassē
N-DSF
θάλασσαthalassasea[2sea
στενῇ stenē
A-DSF
στενόςstenosnarrow1 narrow],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πατάξουσιν pataxousin
V-FAI-3P
πατάσσωpatassōto strikethey shall strike
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
θαλάσσῃ thalassē
N-DSF
θάλασσαthalassasea3 sea
κύματα,     kumata
N-APN
κῦμαkumaa wave1waves];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ξηρανθήσεται xēranthēsetai
V-FPI-3S
ξηραίνωxērainōto dry[5shall be dried up
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasall1all
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who2the
βάθη bathē
N-APN
βάθοςbathosdepth3depths
ποταμῶν,     potamōn
N-GPM
ποταμόςpotamosriver4of rivers].
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀφαιρεθήσεται afairethēsetai
V-FPI-3S
ἀφαιρέωafaireōto remove[5shall be removed
πᾶσα pasa
A-NSF
πᾶςpasall1all
ὕβρις hubris
N-NSF
ὕβριςhubrismistreatment3insolence
Ἀσσυρίων,     assuriōn
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σκῆπτρον skēptron
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
Αἰγύπτου aiguptou
N-GSF
ΑἴγυπτοςaiguptosEgypt[reddish]
περιαιρεθήσεται.     periairethēsetai
V-FPI-3S
περιαιρέωperiaireōto take awayshall be removed.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Wzmocnię ich w Panu i w imieniu jego chodzić będą, mówi Pan.Укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя Его, говорит Господь.И# ўкрэплю2 | њ гдЁ бз7э и4хъ, и3 њ и4мени є3гw2 восхвaлzтсz, гlетъ гDь.10,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
κατισχύσω katischusō
V-FAI-1S
κατισχύωkatischuōto prevailI will strengthen
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodtheir God;
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ὀνόματι onomati
N-DSN
ὄνομαonomanamehis name
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κατακαυχήσονται,     katakauchēsontai
V-FMI-3P
κατακαυχάομαιkatakauchaomaito boast[to seek refuge]
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος.     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord.

111 Otwórz, Libanie, wrota twoje, a niech pożre ogień cedry twoje!2 Zawyj jodło, bo upadł cedr, bo wielmożni są spustoszeni. Wyjcie dęby Basanu, bo wycięty jest las obronny.3 Głos wycia pasterzów, że zburzona jest wielmożność ich; głos ryku lwów, bo spustoszona jest pycha Jordanu. ALEGORIA PROROKA-PASTERZA (11,4-17). Rozkaz Boży pasienia owíec, źle traktowanych i przeznaczonych na zabicie (4-6). Zabiegi dobrego pasterza, dwie laski (7-8a). Zrażony do owiec, łamie jedną laskę i prosi o wynagrodzenie (8b-12). Otrzymawszy znikomą zapłatę porzuca ją i tamie drugą laskę (13-14). Pasterz zły i jego ukaranie (15-17).4 To mówi Pan, Bóg mój: “Paś owce5 rzezi, które ci, co je nabyli, zabijali bezkarnie, i sprzedawali je mówiąc: “Błogosławiony Pan, staliśmy się bogatymi,” a pasterze ich nie oszczędzali ich.6 I ja więcej oszczędzać nie będę mieszkańców ziemi, mówi Pan; oto ja wydam ludzi, każdego w rękę bliźniego jego i w rękę króla jego, i wyniszczę ziemię, a nie wyrwę z ręki ich.”7 – I będę pasł bydło rzezi dlatego, o ubodzy trzody! I wziąłem sobie dwie laski, jedną nazwałem Pięknością, a drugą nazwałem Powrózkiem, i pasłem trzodę.8 I wyciąłem trzech pasterzy w jednym miesiącu, i skurczyła się dusza moja względem nich, bo też ich dusza zmieniła się w stosunku do mnie.9 I rzekłem: “Nie będę was pasł; co ma umrzeć, niech umiera, a co ma być wygładzone, niech będzie wygładzone, a inni niech żrą, każdy mięso bliźniego swego.”10 I wziąłem laskę, którą zwano Pięknością, i złamałem ją, aby wniwecz obrócić przymierze, które zawarłem ze wszystkimi ludami.11 I wiwecz się obróciło w ów dzień, i poznali tak ubodzy trzody, którzy mi strzegą, że słowo Pańskie jest.12 I rzekłem do nich: “Jeśl jest rzecz dobra w oczach waszych, przynieście zapłatę moją, a jeśli nie, zaniechajcie.” I odważyli zapłatę moją, trzydzieści srebrników.13 I rzekł Pan do mnie: “Rzuć to do garncarza tę piękną zapłatę, na jaką mnie oszacowali ” I wziąłem trzydzieści srebrników, i rzuciłem je w domu Pańskim do garncarza.14 I złamałem laskę moją drugą, którą zwano Powrózkiem, aby rozwiązać braterstwo między Judą a Izraelem.15 – I rzekł Pan do mnie: “Jeszcze weź sobie narzędzia pasterza głupiego.16 Bo oto ja wzbudzę pasterza na ziemi, który opuszczonych nie będzie nawiedzał, rozproszonego nie będzie szukał, i złamanego leczyć nie będzie, co stoi, karmić nie będzie, a mięso tłustych będzie jeść i kopyta ich strąci “17 O pasterzu i bałwanie, opuszczający trzodę! Miecz na ramię jego i na oko prawe jego! Ramię jego całkiem uschnie, a oko praiwe zupełnie się zaćmi! WALKI, ZWYCIĘSTWO, NAWRÓCENIE I OCZYSZCZENIE IZRAELA (12,1-13,6). Walka z Jerozolimą zakończy się klęską wrogów (12,1-4). Oparci o Jeruzalem, mieszkańcy Judy pójdą do zwycięstwa (5-6), Bóg bowiem ich wspomoże i osłoni, a rozgromi wrogów (7-9). Mieszkańcy Jeruzalem nawrócą się do tego, którego przebodli, i będą pogrążeni w żalu (10-14). Ich oczyszczenie (13,1); zniesienie bałwanów i fałszywych proroków (2-6).
121 Brzemię słowa Pańskiego na Izraela. Mówi Pan, rozciągający niebiosa i gruntujący ziemię, a tworzący ducha człowieka w nim:2 “Oto ja uczynię Jeruzalem naprożnikiem,pijaństwa wszystkim narodom wokoło; lecz i Juda będzie w oblężeniu przeciwko Jeruzalem.3 I będzie: dnia onego uczynię Jeruzalem kamieniem ciężaru dla wszystkich narodów; wszyscy, którzy go będą podnosić, ciężko zranieni będą; i zbiorą się przeciw niemu wszystkie królestwa ziemi.4 Owego dnia, mówi Pan, porażę każdego konia zdrętwieniem, a wsiadającego nań szaleństwem; a na dom Judy otworzę oczy moje, a każdego konia narodów porażę ślepotą.5 I powiedzą książęta Judy w sercu swym: “Niech mi będą wzmocnieni mieszkańcy Jeruzalem w Panu zastępów, Bogu ich!”6 Owego dnia uczynię książąt judzkich jakby kotłem ognia wśród drew i jakby pochodnią ognistą w sianie; i pożrą na prawo i na lewo wszystkie narody wokoło, i mieszkać będą w Jeruzalem znowu na swym miejscu, w Jeruzalem.7 – I zbawi Pan przybytki Judy jak na początku, aby się pysznie nie chlubił dom Dawida i chwała mieszkających w Jeruzalem przeciwko Judzie.8 Owego dnia osłoni Pan mieszkańców Jeruzalem, i kto z nich potknąłby się w ów dzień, będzie jak Dawid, a dom Dawida jak Boży, jak anioł Pański przed obliczem ich.9 I będzie dnia owego: będę się starał zetrzeć wszystkie narody, które przychodzą przeciw Jeruzalem.10 – I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem ducha łaski i modlitw, i patrzeć będą na mnie, którego przebodli, i opłakiwać go będą -płaczem jakby jednorodzonego; i będą nad nim zawodzić, jak się zawodzi przy śmierci pierworodnego.11 Owego dnia wielki będzie płacz w jeruzalem, jak płacz Adadremmonu na polu Mageddon.12 I będzie płakać ziemia, każdy ród osobno: rody domu Dawidowego osobno, a niewiasty ich osobno; rodu domu13 Natana osobno, a niewiasty ich osobno;rody domu Lewiego osobno, a niewiasty ich osobno; rody Semeja osobno, a niewiasty ich osobno;14 wszystkie inne rody, każdy ród osobno, a niewiasty ich osobno.
131 owego dnia będzie źródło otwarte dla domu Dawidowego i dla mieszkających w Jeruzalem na obmycie grzesznego i miesiącznicy.2 I będzie dnia owego, mówi Pan zastępów, wytracę imiona bałwanów z ziemi, tak iż nie będą więcej wspominane, i fałszywych proroków i ducha nieczystego zniosę z ziemi.3 I będzie: gdyby kto prorokował dalej, powiedzą mu ojciec jego i matka jego, którzy go porodzili: “Nie będziesz żył, bo mówiłeś kłamstwo imieniem Pańskim” I przebodą go ojciec jego i matka jego, rodzice jego, gdyby prorokował.4 I będzie: owego dnia zawstydzą się prorocy, każdy dla widzenia swego, gdy prorokować będzie, a nie będą się obłóczyć w płaszcz worowy, żeby kłamać.5 Ale powie: “Nie jestem prorokiem,człowiekiem oraczem ja jestem; bo Adam przykładem moim od młodości mojej.”6 O powiedzą mu: “Cóż to za rany są w pośrodku rąk twoich?”I powie: “Tymi jestem zraniony w domu tych, którzy mię miłowali.” UDERZENIE PASTERZA, LOS OWIEC (13, 7-9).7 Mieczu, ocknij się na pasterza mego i na męża złączonego ze mną, mówi Pan zastępów. Uderz pasterza, a rozproszą się owce, i obrócą rękę moją na malutkich.8 I będzie po wszystkiej ziemi, mówi Pan: dwie części na niej będą rozproszone i ustaną, a trzecia część zostanie na niej.9 I powiodę część trzecią przez ogień, i palić ich będę, jak palą srebro, a doświadczać ich będę, jak doświadczają złota. On będzie wzywał imienia mego, a ja go wysłucham. Powiem: “Ludem moim jesteś.” A on powie: “Pan Bogiem moim.” WYBAWIENIE I WYWYŻSZENIE JEROZOLIMY. SĄD NAD NARODAMI (14,1-21). Zdobycie Jerozolimy przez wrogów, niewola połowy mieszkańców (1-2). Bóg przychodzi z pomocą reszcie ludu, toruje mu drogę do ucieczki (3-5). Dzień Pański (6-7). Pomyślność ludu (8-II). Wytracenie części wrogów, a nawrócenie się do Pana reszty (12-19). Rzeczy święte Panu (20-21).
141 Oto przyjdą dni Pańskie i będą dzielić łupy twoje wśród ciebie.2 I zgromadzę wszystkie narody do Jeruzalem na bitwę, i będzie wzięte miasto, i zburzą domy, i niewiasty pogwałcą, i wyjdzie połowa miasta w niewolę, a ostatek ludu nie będzie zabrany z miasta.3 I wyjdzie Pan, i będzie walczył przeciw owym narodom, jak walczył w dzień wojny.4 I staną nogi jego w ów dzień na górze Oliwnej, która jest naprzeciw Jeruzalem na wschód słońca, i rozpadnie się góra Oliwna na pół ku wschodowi i ku zachodowi słońca rozpadliną bardzo wielką, i odwali się połowa góry na północ, a połowa jej na południe.5 I uciekniecie w dolinę gór owych, bo dosięgnie dolina gór aż w pobliże; będziecie uciekać, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za dni Ozjasza, króla judzkiego; i przyjdzie Pan, Bóg mój, i wszyscy święci z nim.6 – I będzie dnia owego: nie będzie światła, ale zimno i mróz.7 I będzie dzień jeden, który jest wiadomy Panu, nie dzień ani noc, a czasu wieczornego będzie światło.8 – I będzie w ów dzień: wyjdą wody żywe z jeruzalem, połowa ich do morza wschodniego, a połowa ich do morza ostatniego, w lecie i w zimie będą.9 I będzie Pan królem nad wszystką ziemią. W ów dzień będzie Pan jeden i będzie imię jego jedno.10 I wróci się wszystka ziemia aż do puszczy, od pagórka Remmon na południe Jeruzalem, i podniesie się, i będzie mieszkać na miejscu swym od bramy Beniamina aż do miejsca bramy Dawnej i aż do bramy Węgłów, i od wieży Hananeel aż do pras królewskich.11 I będą mieszkać w nim,a wytracenia nie będzie więcej, ale Jeruzalem siedzieć będzie bezpiecznie.12 – A ta będzie kaźń, którą skarze Pan wszystkie narody, które walczyły przeciw Jeruzalem: będzie schnąć ciało każdego stojącego na nogach swych, oczy jego uschną w jamach swych i język ich uschnie w ustach ich.13 Dnia owego będzie trwoga Pańska wielka między nimi i uchwyci mąż rękę bliźniego swego, i zewrze się ręka jego z ręką bliźniego jego.14 Lecz i Juda walczyć będzie przeciw Jeruzalem, i będą zgromadzone bogactwa wszystkich narodów wokoło, złoto i srebro i szat dosyć wiele.15 I taki będzie upadek konia i muła, wielbłąda i osła i wszystkich bydląt, które były w obozie owym, jak upadek ten.16 A wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które przyciągnęły przeciw Jeruzalem, chodzić będą z roku na rok, aby się kłaniać królowi, Panu zastępów, i obchodzić święto Kuczek.17 I będzie: kto z rodów ziemi nie szedłby do Jeruzalem, aby się pokłonić królowi, Panu zastępów, nie będzie na nich deszczu.18 A jeśliby i ród Egiptu nie wyruszył i nie przyszedł, ani na niego deszczu nie będzie, ale będzie upadek, którym pokarze Pan wszystkie narody, które by nie chodziły na obchodzenie święta Kuczek.19 Ten będzie grzech Egiptu i ten grzech wszystkich narodów, które by nie chodziły na obchodzenie święta Kuczek.20 – Owego dnia będzie, co na uździe końskiej jest, poświęcone Panu, i będą kotły w domu Pańskim jak czasze przed ołtarzem.21 I będzie każdy kocioł w Jeruzalem i w Judzie poświęcony Panu zastępów; i będą przychodzić wszyscy ofiarujący, i będą brać z nich, i będą w nich warzyć; a nie będzie kupca więcej w domu Pana zastępów owego dnia.