MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Zachariasza

Proroctwo Zachariasza

WSTĘP. WEZWANIE DO NAWRÓCENIA SIĘ (1,1-6).
11 Miesiąca ósmego, roku drugiego Dariusza króla, stało się słowo Pańskie do Zachariasza, syna Barachiasza, syna Adda, proroka, mówiąc:2 “Rozgniewał się Pan na ojców waszych rozgniewaniem.3 I rzeczesz do nich: To mówi Pan zastępów: Nawróćcie się do mnie, mówi Pan zastępów, a nawrócę się do was, mówi Pan zastępów.4 Nie bądźcie jak ojcowie wasi, do których wołali prorocy pierwsi mówiąc: “To mówi Pan zastępów: Nawróćcie się od dróg waszych złych, od myśli waszych złośliwych,” a nie słuchali ani nie zważali na mnie, mówi Pan.5 Gdzież są ojcowie wasi? a prorocy czy na wieki żyć będą?6 Wszelako słowa moje i prawa moje, które poruczyłem sługom moim prorokom, czy nie dosięgły ojców waszych? i nawrócili się, i mówili: “Jak był umyślił Pan zastępów uczynić nam według dróg naszych i według wynalazków naszych, tak nam uczynił.”CZĘŚC I(1,7 – 8,23)A. WIDZENIA NOCNE O ODBUDOWIE KRÓLESTWA BOŻEGO(1,7 – 6,t5) WIDZENIE JEŻDŻCÓW MIĘDZY MIRTAMI (1,7-17). Data (7) Widzenie: jeźdźcy, którzy obiegli ziemię i znaleźli ją spokoiną (8-). Prośba aniola Pańskiego za Jerozolimą (12). Pocieszająca odpowiedf Boga (13-15: Jeruzalem będzie odbudowane (16-17).7 Dnia dwudziestego czwartego, jedenastego miesiąca Sabat, roku drugiego Dariusza, stało się słowo Pańskie do Zachariasza, syna Barachiasza, syna Adda; proroka, jak następuje: widziałem w nocy,8 a oto mąż wsiadający na konia ryżego stał między mirtami, które były w głębi, a za nim konie ryże, pstrokate i białe.9 I rzekłem: “Co to za jedni są, panie mój ?” I rzekł do mnie anioł, który mówił we mnie: “Ja ukażę tobie, co to jest.”10 I odpowiedział mąż, który stał między mirtami, i rzekł: “Ci są, których posłał Pan, aby obiegli ziemię “11 I odpowiedzieli aniołowi Pańskiemu, który stał między mirtami, i rzekli: “Obiegliśmy ziemię, a oto cała ziemia jest zamieszkana i odpoczywa.”12 I odpowiedział anioł Pański, i rzekł: “Panie zastępów, pókiż się ty nie zlitu jesz nad Jeruzalem i nad miastami judzkimi, na które się rozgniewałeś? Już to siedemdziesiąty rok jest.”13 I odpowiedział Pan aniołowi, który mówił we mnie, słowa dobre, słowa pocieszające.14 I rzekł do mnie anioł, który mówił we mnie: “Wołaj mówiąc: To mówi Pan zastępów: Ogarnęła mnie wielka żarliwość o Jeruzalem i Syjon.15 A gniewem wielkim pałam na narody bogate; bo ja rozgniewałem się mało, a oni pomogli do złego.16 Dlatego to mówi Pan: Wrócę się do Jeruzalem z miłosierdziem, a dom mój zbudowany będzie w nim, mówi Pan zastępów, i miara będzie rozciągnięta nad Jeruzalem.17 Jeszcze wołaj mówiąc: To mówi Pan zastępów: Jeszcze będą miasta moje opływać dobrami i jeszcze Pan pocieszy Syjon, i obierze jeszcze Jeruzalem.” WIDZENIE CZTERECH ROGÓW I CZTERECH RZEMIEŚLNIKÓW (1,18-21).18 I podniosłem oczy moje, i ujrzałem, a oto cztery rogi.19 I rzekłem do anioła, który mówił we mnie: “Co to jest?” I rzekł do mnie: “Te są rogi, które rozrzuciły Judę i Izraela i Jeruz lem.”20 I ukazał mi Pan czterech rzemieślników.21 I rzekłem: “Co ci idą czynić?” Odpowiedział mówiąc: “Te są rogi, które rozmiotały Judę, każdego z osobna, i żaden z nich nie podnióśł głowy swej; a ci przyszli, aby ich odstraszyć, aby strącić rogi narodów, które podniosły róg na ziemię Judzką, aby ją rozproszyć.” WIDZENIE O ODBUDOWIE JEROZOLIMY (2,1-13). Mąż ze sznurem mierniczym (1-2). Jeruzalem będzie bez murów (3-5). Niech wygnańcy uciekają z Babilonu, bo Bóg ukarze ich ciemięzców (6-9) Jeruzalem stanie się stolicą narodów, a Pan będzie w nim mieszkał (10-13).
21 I podniosłem oczy moje, i ujrzałem, a oto mąż, a w ręce jego sznur mierniczy.2 I rzekłem: “Dokąd ty idziesz?” I rzekł do mnie: “Aby zmierzyć Jeruzalem, i zobaczyć, jak wielka jest szerokość jego i jak wielka długość jego.”3 A oto anioł, który mówił we mnie, wychodził, a inny anioł wychodził naprzeciw niego.4 I rzekł do niego: “Poblegnij, powiedz do tego młodzieńca, mówiąc: Bez murów będą mieszkać w Jeruzalem dla mnóstwa ludzi i bydła wpośród niego.5 A ja mu będę, mówi Pan, murem ognistym wokoło, i ku sławie będę wpośród niego.6 O, o, uciekajcie z ziemi północnej! mówi Pan; bo na cztery.wiatry rozproszyłem was, mówi Pan.7 Uciekaj, o Syjonie, który mieszkasz u córki Babilońskiej!8 Bo to mówi Pan zastępów: Po chwałę posłał mię do narodów, które was złupiły; bo kto się was dotknie, dotyka się źrenicy oka mego.9 Bo oto ja podniosę rękę moją na nich, i będą łupem dla tych, którzy im służyli a poznacie, że Pan zastępów posłał mię.10 Chwal i wesel się, córko Syjońska, bo oto ja idę i mieszkać będę wpośród ciebie, mówi Pan.11 I przyłączą się liczne narody do Pana w ów dzień, i. będą mi ludem, i będę mieszkał wpośród ciebie.12 I posiądzie Pan Judę, dział swój w ziemi poświęconej, i obierze jeszcze Jeruzalem.13 Niech milczy wszelkie ciało przed obliczem Pańskim, bo powstał z mieszkania swego świętego! “ WIDZENIE O PRZYWRÓCENIU KAPŁAŃSTWA (3,1-10). Kapłan wielki Jezus, oskarżony przcz szatana i broniony przez Boga (1-2), który każe go ubrać w czyste szaty (3-5) i zapowiada przyjście sługi swego Wschodząccgo (6-10).
31 I ukazał mi Pan Jezusa, kapłana wielkiego, stojącego przed aniołem Pańskim; a szatan stał po prawicy jego, aby się mu sprzeciwiać.2 I rzekł Pan do szatana: “Niech cię zgromi Pan, szatanie! i niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem! Czy ten nie jest głownią wyrwaną z ognia ?”3 A Jezus był obleczony w szaty plugawe i stał przed obliczem anioła.4 Ten odpowiedział i rzekł do tych, którzy stali przed nim, mówiąc: “Zdejmij cie z niego szaty plugawe!” I rzekł do niego: “Oto zdjąłem z ciebie nieprawość twoją, a oblokłem cię w odmienne szaty “5 I rzekł: “Włóżcie zawój czysty na głowę jego!” I włożyli zawój czysty na głowę jego, i oblekli go w szaty; a anioł Pański stał.6 I oświadczył anioł Pański Jezusowi mówiąc:7 “To mówi Pan zastępów: Jeśli drogami moimi pójdziesz, a straży mojej strzec będziesz, ty też sądzić będziesz dom mój i strzec będziesz przedsionków moich, a dam tobie chodzących z tych, którzy tu teraz stoją.8 Słuchaj, Jezusie, kapłanie wielki, ty i przyjaciele twoi, którzy mieszkają przed tobą, bo to mężowie, znaczący przyszłe rzeczy: Bo oto ja przywiodę sługę mego wschodzącego.9 bo oto kamień, który położyłem przed Jezusem;na kamieniu jednym siedmioro oczu jest; oto ja wyrzeźbię napis jego,mówi Pan zastępów, i odejmę nieprawość ziemi tej dnia jednego.10 W ów dzień, mówi Pan zastępów, będzie wzywał mąż przyjaciela swego pod winny krzew i pod figę.” WIDZENIE ŚWIECZNIKA I DWU DRZEW OLIWNYCH (4,1-14). Widzenie (1-3). Wyjaśnienie symbolizmu siedmiu lamp i zastosowanie do Zorobabela (4-IO). Symbolizm dwu drzew oliwnych (11- l 4;.
41 I wrócił się anioł, który mówił we mnie, i obudził mię jak męża, którego budzą ze snu jego.2 I rzekł do mnie: “Co ty widzisz ?” I rzekłem: “Widziałem, a oto świecznik cały złoty, a lampa jego na szczycie jego, i siedem lamp jego na nim, siedem też cewek do lamp, które były na szczycie jego.3 I dwa drzewa oliwne koło niego, jedno po prawej, a drugie po lewej stronie lampy.”4 – I odezwałem się, i rzekłem do anioła, który mówił we mnie, w te słowa: “Cóż to jest, Panie mój?”5 I odpowiedział anioł, który mówił we mnie, i rzekł do mnie: “Czy nie wiesz, co to jest ?” I rzekłem: “Nie Panie mój!”6 I odpowiedział a rzekł do mnie mówiąc: “To jest słowo Pańskie do Zorobabela, tak brzmiące: Nie wojskiem ani siłą, ale duchem moim, mówi Pan zastępów.7 Cóżeś ty, góro wielka, przed Zorobabelem? W równinę! I wywiedzie kamień przedniejszy i wyrówna łaskę łaski jego.”8 I stało się słowo Pańskie do mnie mówiąc9 “Ręce Zorobabela założyły ten dom i ręce jego dokończą go; a poznacie, że Pan zastępów posłał mię do was.10 Bo kto wzgardził dniami małymi ? A będą się weselić i ujrzą kamień cynowy w ręce Zorobabela. Te są siedmioro oczu Pańskich, które biegają po wszystkiej ziemi.”11 I odezwałem się, i rzekłem do niego: “Co to są te dwa drzewa oliwne po prawej i po lewej stronie świecznika ?”12 I odezwałem się po raz drugi, i rzekłem do niego: “Co to są dwa kłosy oliwne koło dwu dzióbków złotych, na których są cewki ze złota ?”13 I rzekł do umie mówiąc: “Czy nie wiesz, co to jest ?” I rzekłem:14 “Nie, Panie mój ” I rzekł: “Są to dwaj synowie oliwy którzy stoją przy Panującym wszystkiej ziemi.” WlDZENIE KSIĘGI LATAJĄCEJ(5,1 -4).
51 I obróciłem się, i podniosłem oczy swoje i újrzałem, a oto księga latająca.2 I rzekł do mnie: “Co ty widzisz ?” I rzekłem: “Ja widzę księgę latającą, długość jej na dwadzieścia łokci, a szerokość jej na dziesięć łokci.”3 I rzekł do mnie: “To jest przekleństwo, które wychodzi na powierzchnię wszystkiej ziemi; bo wszelki złodziej, jak tam napisano, sądzony będzie i każdy przysięgający z niej podobnie sądzony będzie.4 Wywiodę ją, mówi Pan zastępów, i przyjdzie do domu złodzieja i do domu przysięgającego na imię moje kłamliwie, i będzie mieszkać wpośród domu jego, i znisz czy go, i drzewa jego, i kamienie jego “ WIDZENIE DZBANA (5,5-11). Dzban z niewiastą w nim siedzącą (5-8). Przeniesienie ich do Babilonii (9-11).5 I wyszedł anioł, który mówił we mnie, i rzekł do mnie: “Podnieś oczy twoje i zobacz, co to jest, co wychodzi “6 I rzekłem: “Cóż to jest ?” I rzekł: “To jest dzban wychodzący ” I rzekł: “To jest oko ich po wszystkiej ziemi.”7 A oto talent ołowiu niesiono i oto niewiasta jedna siedziała w środku dzbana.8 I rzekł: “To jest bezbożność,” i wrzucił ją do środka dzbana, i położył bryłę ołowiu na wierzchu jego.9 I podniosłem oczy swoje, i ujrzałem, a oto dwie niewiasty, wychodzące, a wiatr w skrzydłach ich, a miały skrzydła jak skrzydła kani podniosły dzban między ziemię i niebo.10 I rzekłem do anioła, który mówił we mnie:11 “Dokąd one niosą dzban ?” I rzekł do mnie: “aby mu zbudowano dom w ziemi Sennaar i był umocniony, i był tam postawiony na podstawie swojej “ WIDZENIE CZTERECH WOZÓW (6,1-8). Ich opis (1-4), znaczenie i rozjazd (5-8).
61 I obróciłem się, i podniosłem oczy moje, i ujrzałem, a oto cztery wozy wychodziły z pomiędzy dwu gór, a góry były górami miedzianymi.2 W pierwszym wozie konie ryże, w drugim wozie konie kare,3 w trzecim wozie konie białe, w czwartym wozie konie pstrokate a mocne.4 I odezwałem się, i rzekłem do anioła, który mówił we mnie: “Co to jest, Panie mój?”5 I odpowiedział anioł, i rzekł do mnie: “To są cztery wiatry niebieskie, które wychodzą, aby stać przed Panującym wszystkiej ziemi.6 W którym były konie kare, wychodziły do ziemi północnej, a białe wyszły za nimi, a pstrokate wyszły do ziemi południowej.7 A które były najmocniejsze, wyszły i chciały iść i biegać po wszystkiej ziemi.” I rzekł: “Idźcie, chodźcie po ziemi!” I biegały po ziemi.8 I zawołał mię, i powiedział do mnie mówiąc: “Oto te, które wychodzą do ziemi północnej, uspokoiły ducha mego w ziemi północnej “ SYMBOLlCZNE UKORONOWANIE ARCYKAPŁANA (6, 9-15).9 I stało się słowo Pańskie do mnie tej treści:10 “Weź od przesiedlonych, od Holdaja i od Tobiasza i od Idajasza, i przyjdziesz tego dnia, i wejdziesz do domu Jozjasza, syna Sofoniasza, a oni przyszli z Babilonu.11 A weźmiesz złoto i srebro, i zrobisz korony, i włożysz na głowę Jezusa, syna Josedeka, kapłana wielkiego, i powiesz do niego mówiąc:12 “To oznajmia Pan zastępów mówiąc: Oto mąż, Wschód imię jego, a pod nim wejdzie i zbuduje kościół Panu.13 I on zbuduje kościół Panu, i on nosić będzie chwałę, i zasiądzie, i panować będzie na stolicy swojej, i będzie kapłanem na stolicy swej, a rada pokoju będzie między tymi dwoma.14 A korony będą dla Helema, Tobiasza, Idajasza i Hema, syna Sofoniasza, pamiątką w kościele Pańskim.15 A którzy są daleko, przyjdą i budować będą w kościele Pańskim; a poznacie, że Pan zastępów posłał mię do was. A będzie to, jeśli wiernie słuchać będziecie głosu Pana, Boga waszego “BODPOWIEDŹ W SPRAWIE DNI POSTNYCH(7,1 – 8,23)Pytanie, postawione prorokowi: czy zachowywać nadal post w rocznicę upadku Jerozolimy (1-3)? Odpowiedź Boga: post ten niemiał żadnych cech religijnych i dlaczego nie obchodzi Boga (4-7); należy przede wszystkim spełniać dobre uczynki i zachowawać prawo (8-1O); przodkowie ich nie chcieli się do tego dostosować i dlatego zostali ukarani wygnaniem (11-14). Bóg jednak, który miłuje Syjon (8,l-2), powrócit do niego (3), i zapewni mu pokój i zaludnienie (4 5), sprowadzając lud swój z rozproszenia (6-8). Już od rozpoczęcia budowy świątyni wszystko się zmienilo na lepsze (9-13), i tak nadal pozostanie, jeżeli lud będzie zachowywat prawo (14-17). Wówczas żałoba zmieni się w wesele (18 19). Nastanie jeszcze czas, te narody będą tłumnie ściągały do Jerozolimy, by złączyć się z Izraelem (20-23).
71 I stało się roku czwartego Dariusza króla, stało się słowo Pańskie do Zachariasza czwartego dnia miesiąca dziewiątego, który jest Kasleu.2 I posłali do domu Bożego Sarasar i Rogomelech, i mężowie, którzy z nim byli, aby ubłagać oblicze Pańskie,3 żeby zapytali kapłanów domu Pana zastępów i proroków mówiąc: “Czy mam płakać miesiąca piątego albo się poświęcić mam, jak już pierwej czyniłem przez wiele lat?”4 – I stało się słowo Pana zastępów do mnie tej treści:5 “Powiedz do wszystkiego ludu ziemi i do kapłanów, mówiąc: Gdyście pościli i płakali piątego i siódmego przez te siedemdziesiąt lat, czy dla mnie post zachowywaliście ?6 A gdyście jedli i pili, czy mie dla siebie jedliście i dla siebie piliście?7 Czy nie te są słowa, które mówi Pan przez proroków pierwszych, gdy jeszcze w Jeruzalem mieszkano i było bogate ono i miasta wokoło niego, i gdy na południu i po polach mieszkano?”8 I stało się słowo Pańskie do Zachariasza tej treści:9 “To powiada Pan zastępów mówiąc: Sprawiedliwie sądy sprawujcie, a miłosierdzie i litość czyńcie każdy nad bratem swoim.10 A wdowy i sieroty, przychodnia i ubogiego nie uciskajcie, i mąż bratu swemu w sercu swym niech złego nie myśli.11 Ale niechcieli dbać i odwrócili plecy odstępując, a uszy swe obciążyli, aby nie słyszeć.12 I serce swoje uczynili jak diament, aby nie słuchać zakonu i słów, które posyłał Pan zastępów duchem swym przez proroków pierwszych. I stało się rozgniewanie wielkie od Pana zastępów.13 I stało się, że jak powiedział, a nie słuchali, tak wołać będą, a nie wysłucham, mówi Pan zastępów.14 I rozproszyłem ich po wszystkich królestwach, których nie znają, i ziemia opustoszała po nich, dlatego że nie było przechodzącego i wracającego się; i uczynili ziemię pożądaną spustoszeniem.”
81 I stało się słowo Pana zastępów tej treści:2 “To mówi Pan zastępów:Zapaliłem się o Syjon gorliwością wielką i zagniewaniem wielkim użaliłem się go.3 To mówi Pan zastępów: Wróciłem się do Syjonu i míeszkać będę wpośród Jeruzalem, i będzie nazwane Jeruzalem miastem prawdy, a góra Pana zastępów górą poświęconą.4 – To mówi Pan zastępów: Jeszcze będą mieszkać starcy i staruszki po ulicach Jeruzalem, a laska męża w ręce jego dla mnóstwa dni.5 I ulice miasta napełnią się dziećmi i dzieweczkami igrającymi na ulicach jego.6 To mówi Pan zastępów: Jeśli się to będzie zdawało trudnym przed oczyma resztek ludu tego w owych dniach, czy przed oczyma mymi trudne będzie? mówi Pan zastępów.7 To mówi Pan zastępów: Oto ja wybawię lud mój z ziemi wschodniej i z ziemi zachodu słońca.8 I przywiodę ich i mieszkać będą wpośród Jeruzalem i będą mi ludem, a ja im będę Bogiem w prawdzie i w sprawiedliwości.9 To mówi Pan zastępów: Niech się wzmocnią ręce wasze, którzy słyszycie w obecnych dniach te mowy, przez usta proroków, w dniu, w którym założono podwaliny domu Pana zastępów, aby zbudowano kościół.10 Bo przed tymi dniami zapłaty dla ludzi nie było ani zapłaty dla bydła, ani dla wchodzącego, ani dla wychodzącego nie było pokoju z powodu utrapienia; i puściłem wszystkich ludzi każdego przeciw bliźniemu swemu.11 A teraz nie wedle dni pierwszych ja uczynię resztkom ludu tego, mówi Pan zastępów;12 ale nasienie pokoju będzie, winnica swój owoc dawać będzie i ziemia da urodzaj swój, i niebiosa dadzą rosę swoją, a uczynię, że ostatki ludu tego posiądą to wszystko.13 I będzie: jak byliście przekleństwem między narodami, domu Judy i domu Izraela, tak zbawię was, i będziecie błogosławieństwem. Nie bójcie się, niech się wzmacniają ręce wasze!14 – Bo to mówi Pan zastępów: Jak umyśliłem, aby was utrapić, gdy mię do gniewu pobudzili ojcowie wasi,15 mówi Pan, a nie zmiłowałem się, tak rozmyśliwszy się postanowiłem w te dni dobrze uczynić domowi Judy i Jeruzalem.16 Nie bójcie się! Te więc są rzeczy, które czynić będziecie: Mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, prawdą i sądem pokoju sądźcie w bramach waszych.17 A nikt przeciw przyjacielowi swemu niech nie myśli złego w sercu swoim i przysięgi kłamliwej nie miłujcie; bo to wszystko jest, czego nienawidzę, mówi Pan.”18 – I stało się słowo Pana zastępów do mnie mówiąc:19 “To mówi Pan zastępów: Post czwartego i post piątego, i post siódmego, i post dziesiątego miesiąca obróci się domowi Judy w wesele i radość i znamienite uroczyste święta; tylko prawdę i pokój miłujcie!20 – To mówi Pan zastępów: Aż przyjdą narody i będą mieszkać w miastach mnogich,21 i pójdą mieszkańcy jeden do drugiego mówiąc: “Pójdźmy, a ubłagajmy oblicze Pańskie, i szukajmy Pana zastępów; pójdę i ja.”22 I przyjdą ludy mnogie i narody mocne szukać Pana zastępów w Jeruzalem i ubłagać oblicze Pańskie.23 To mówi Pan zastępów: W owe dni to będzie, w których uchwyci się dziesięciu mężów ze wszystkich języków narodów, a uchwycą się kraju płaszcza męża judzkiego mówiąc: “Pójdziemy z wami bo słyszeliśmy, że Bóg jest z wami.”CZĘŚĆ II(9,1 – 14,2I)PROROCTWA DOTYCZĄCE LUDU BOŻEGO I POGAN PONIŻENIE NARODÓW POGAŃSKICH I OCALENIE IZRAELA (9,1 10,2). Ukaranie narodów sąsiadujących z Izraelem (9,1-7). Wybawienie Izraela (8). Mesjasz, król pokoju (9-10). Pan przywraca lud swój i daje mu zwycięstwo nad Grekami (11-16) i pomyślność (9,17 -10,2).
91 Brzemię słowa Pańskiego w ziemi Hadrach i Damaszku, odpoczynku jego; bo Pańskie jest oko nad człowiekiem i nad wszystkimi pokoleniami Izraelowymi.2 Emat też w granicy jego i Tyr i Sydon; bo przypisywali sobie wielką mądrość.3 I zbudował sobie Tyr zamek i nagromadził srebra jak ziemi, a złota jak błota ulicznego.4 Oto Pan posiądzie go i porazi na morzu moc jego, a jego samego ogień pożre.5 Ujrzy Askalon, a zlęknie się, i Gaza, a rozboleje się bardzo; i Akkaron, bo się zawstydziła nadzieja jego; i zginie król z Gazy, a w Askalonie mieszkać nie będą.6 I siedzieć będzie oddzielacz w Azocie, a wytracę pychę Filistynów.7 I wydrę mu krew jego z ust, a obrzydłości jego spośród zębów jego; i zostawiony będzie i ten Bogu naszemu, i będzie jak książę w Judzie, a Akkaron jak Jebuzejczyk.8 – I otoczę dom mój tymi, którzy mi bojują idąc i wraca jąc się; i nie przejdzie po nich więcej ciemięzca, bo teraz ujrzałem oczyma mymi.9 – Raduj się wielce, córko Syjon! Wykrzykuj, córko Jeruzalem! Oto król twój przyjdzie tobie sprawiedliwy i zbawiciel, on ubogi, a wsiadający na oślicę i na żrebię, młodego źrebca oślicy.10 I wytracę wóz z Efraima i konia z Jeruzalem, a połamany będzie łuk wojenny; i będzie mówił pokój narodom, a władza jego od morza aż do morza, a od rzek aż do kończyn ziemi.11 – Ty też w krwi przymierza twego wypuściłeś więźniów twoich z dołu, w którym nie ma wody.12 Wróćcie się do miejsca obronnego, więźniowie nadziei! Dziś też zwiastując podwójnie oddam tobie.13 Bo naciągnąłem sobie Judę jak łuk, napełniłem Efrailna i wzbudzę synów twoich, Syjonie, przeciw synom twoim, Grecka ziemio; i uczynię cię jak miecz mocarzów.14 A Pan Bóg nad nimi widziany będzie i wyjdzie jak błyskawica strzała jego; a Pan Bóg w trąbę zatrąbi i pójdzie w wichrze południowym.15 Pan zastępów osłoni ich, i pożerać będą i podbiją kamieniami procy, a pijąc upiją się jakby winem i napełnią się jak czasze i jak rogi ołtarza.16 I zbawi ich Pan, Bóg ich, dnia owego, jako trzodę ludu swego; bo kamienie święte podwyższą się na ziemi jego.17 – Bo cóż jest dobrem jego i co pięknem jego, jeno zboże wybranych i wino, które rodzi dziewice?
101 Proście Pana o deszcz czasu późnego, a Pan uczyni śniegi i deszcz wielki da im, każdemu trawę na polu.2 Bo bałwany mówiły niepożyteczne rzeczy, wieszczkowie widzieli kłamstwo, a snowidzowie mówili na próżno, daremnie pocieszali; przeto zawiedzieni są jak trzoda, będą utrapieni, gdyż nie mają pasterza. OBALENIE OBCEJ PRZEMOCY, ZGROMADZENIE IZRAELA (10,3 -1 1,3). Przeciw obcym książętom Bóg obroni swój lud, dając mu własnych wodzów (10,3-4), którzy, wzmocnieni przez Boga, poprowadzą go do zwycięstwa (5-7). Izrael, rozmnożony w rozproszeniu, powróci do wolnego kraju (8-12). Obraz upadku władców (11,1-3).3 Na pasterzy rozgniewała się zapalczywość moja i kozły nawiedzę; bo nawiedził Pan zastępów trzodę swoją, dom Judy, i postawił ich jako konia sławy swej w bitwie.4 Z niego węgieł, z niego kołek, z niego łuk wojenny, z niego wyjdzie zarazem każdy ciemięzca.5 I będą jak mocarze depczący błoto ulic w bitwie, i walczyć będą, bo Pan z nimi; a zawstydzą się wsiadający na konie.6 I umocnię dom Judy, i dom Józefa zbawię, i nawrócę ich, bo się zlituję nad nimi; i będą, jak byli, kiedy ich jeszcze nie porzuciłem, bom ja Pan, Bóg ich, i wysłucham ich.7 I będą jak mocarze mężowie z Efraima, a rozweseli się serce ich jak od wina, i synowie ich ujrzą i rozweselą Się i rozraduje się serce ich w Panu.8 – Zagwizdnę na nich i zgromadzę ich, bom ich odkupił; a rozmnożę ich, jak przedtem byli rozmnożeni.9 I rozsieję ich między narody, a z daleka wspomną na mnie i żyć będą z synami swymi, i wrócą się.10 I przywiodę ich z ziemi Egipskiej, i od Asyryjczyków zgromadzę ich, i do ziemi Galaad i Libanu przy wiodę ich, a zabraknie dla nich miejsca.11 I przejdzie przez morze wąskie,i rozbije na morzu fale, i zawstydzą się wszystkie głębiny rzeki, i będzie poniżona pycha Assuru, a berło Egiptu ustąpi.12 Wzmocnię ich w Panu i w imieniu jego chodzić będą, mówi Pan.
111 Otwórz, Libanie, wrota twoje, a niech pożre ogień cedry twoje!2 Zawyj jodło, bo upadł cedr, bo wielmożni są spustoszeni. Wyjcie dęby Basanu, bo wycięty jest las obronny.3 Głos wycia pasterzów, że zburzona jest wielmożność ich; głos ryku lwów, bo spustoszona jest pycha Jordanu. ALEGORIA PROROKA-PASTERZA (11,4-17). Rozkaz Boży pasienia owíec, źle traktowanych i przeznaczonych na zabicie (4-6). Zabiegi dobrego pasterza, dwie laski (7-8a). Zrażony do owiec, łamie jedną laskę i prosi o wynagrodzenie (8b-12). Otrzymawszy znikomą zapłatę porzuca ją i tamie drugą laskę (13-14). Pasterz zły i jego ukaranie (15-17).4 To mówi Pan, Bóg mój: “Paś owce5 rzezi, które ci, co je nabyli, zabijali bezkarnie, i sprzedawali je mówiąc: “Błogosławiony Pan, staliśmy się bogatymi,” a pasterze ich nie oszczędzali ich.6 I ja więcej oszczędzać nie będę mieszkańców ziemi, mówi Pan; oto ja wydam ludzi, każdego w rękę bliźniego jego i w rękę króla jego, i wyniszczę ziemię, a nie wyrwę z ręki ich.”7 – I będę pasł bydło rzezi dlatego, o ubodzy trzody! I wziąłem sobie dwie laski, jedną nazwałem Pięknością, a drugą nazwałem Powrózkiem, i pasłem trzodę.8 I wyciąłem trzech pasterzy w jednym miesiącu, i skurczyła się dusza moja względem nich, bo też ich dusza zmieniła się w stosunku do mnie.9 I rzekłem: “Nie będę was pasł; co ma umrzeć, niech umiera, a co ma być wygładzone, niech będzie wygładzone, a inni niech żrą, każdy mięso bliźniego swego.”10 I wziąłem laskę, którą zwano Pięknością, i złamałem ją, aby wniwecz obrócić przymierze, które zawarłem ze wszystkimi ludami.11 I wiwecz się obróciło w ów dzień, i poznali tak ubodzy trzody, którzy mi strzegą, że słowo Pańskie jest.12 I rzekłem do nich: “Jeśl jest rzecz dobra w oczach waszych, przynieście zapłatę moją, a jeśli nie, zaniechajcie.” I odważyli zapłatę moją, trzydzieści srebrników.13 I rzekł Pan do mnie: “Rzuć to do garncarza tę piękną zapłatę, na jaką mnie oszacowali ” I wziąłem trzydzieści srebrników, i rzuciłem je w domu Pańskim do garncarza.14 I złamałem laskę moją drugą, którą zwano Powrózkiem, aby rozwiązać braterstwo między Judą a Izraelem.15 – I rzekł Pan do mnie: “Jeszcze weź sobie narzędzia pasterza głupiego.16 Bo oto ja wzbudzę pasterza na ziemi, który opuszczonych nie będzie nawiedzał, rozproszonego nie będzie szukał, i złamanego leczyć nie będzie, co stoi, karmić nie będzie, a mięso tłustych będzie jeść i kopyta ich strąci “17 O pasterzu i bałwanie, opuszczający trzodę! Miecz na ramię jego i na oko prawe jego! Ramię jego całkiem uschnie, a oko praiwe zupełnie się zaćmi! WALKI, ZWYCIĘSTWO, NAWRÓCENIE I OCZYSZCZENIE IZRAELA (12,1-13,6). Walka z Jerozolimą zakończy się klęską wrogów (12,1-4). Oparci o Jeruzalem, mieszkańcy Judy pójdą do zwycięstwa (5-6), Bóg bowiem ich wspomoże i osłoni, a rozgromi wrogów (7-9). Mieszkańcy Jeruzalem nawrócą się do tego, którego przebodli, i będą pogrążeni w żalu (10-14). Ich oczyszczenie (13,1); zniesienie bałwanów i fałszywych proroków (2-6).
12

Warsz. King J. 121 Tłum. GrEn. Толк. Brzemię słowa Pańskiego na Izraela. Mówi Pan, rozciągający niebiosa i gruntujący ziemię, a tworzący ducha człowieka w nim:Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит: Прbр0чество словесE гDнz на ї}лz, гlетъ гDь, прострhй нeбо и3 њсновazй зeмлю и3 созидazй дyхъ человёка въ нeмъ: 12,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΛῆμμα lēmma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
λόγου logou
N-GSM
λόγοςlogoswordof word
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
Ισραηλ·     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord,
ἐκτείνων ekteinōn
V-PAPRS
ἐκτείνωekteinōto stretch outstretching out
οὐρανὸν ouranon
N-ASM
οὐρανόςouranosheavenheaven,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
θεμελιῶν themeliōn
V-PAPRS
θεμελιόωthemelioōto foundlaying the foundation
γῆν gēn
N-ASF
γῆearthfor earth,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πλάσσων plassōn
V-PAPRS
πλάσσωplassōto moldshaping
πνεῦμα pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit
ἀνθρώπου anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof man
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
2 Tłum. GrEn. Толк. “Oto ja uczynię Jeruzalem naprożnikiem,pijaństwa wszystkim narodom wokoło; lecz i Juda będzie w oblężeniu przeciwko Jeruzalem.вот, Я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. сE, ѓзъ полагaю їеrли1ма ћкw преддвє1ріz дви6жимаz всBмъ лю1демъ w4крестъ, и3 во їудeи бyдетъ њбсэдeніе на їеrли1ма: 12,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἸδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold,
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
τίθημι tithēmi
V-PAI-1S
τίθημιtithēmito placeappoint
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
Ιερουσαλημ.     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
πρόθυρα prothura
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
σαλευόμενα saleuomena
V-PMPAP
σαλεύωsaleuōto shakefor shaking off
πᾶσι pasi
A-DPM
πᾶςpasallall
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whothe
λαοῖς laois
N-DPM
λαόςlaosa peoplepeoples
κύκλῳ,     kuklō
N-DSM
κύκλῳkuklōsurroundinground about,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
Ιουδαίᾳ ioudaia
N-DSF
ἸουδαίαioudaiaJudea[be wise]
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
περιοχὴ periochē
N-NSF
περιοχήperiochēpassagean encompassing about
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. I będzie: dnia onego uczynię Jeruzalem kamieniem ciężaru dla wszystkich narodów; wszyscy, którzy go będą podnosić, ciężko zranieni będą; i zbiorą się przeciw niemu wszystkie królestwa ziemi.И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен; все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. и3 бyдетъ въ дeнь џный, положY їеrли1ма кaмень попирaемый всёми kзы6ки: всsкъ попирazй є3го2 ругazсz поругaетсz, и3 соберyтсz нaнь вси2 kзhцы земли2. 12,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaythat day
ἐκείνῃ ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat day
θήσομαι thēsomai
V-FMI-1S
τίθημιtithēmito placeI will appoint
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
λίθον lithon
N-ASM
λίθοςlithosstoneas a stone
καταπατούμενον katapatoumenon
V-PMPAS
καταπατέωkatapateōto tramplebeing trampled on
πᾶσιν pasin
A-DPN
πᾶςpasallby all
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/whothe
ἔθνεσιν·     ethnesin
N-DPN
ἔθνοςethnosGentilesnations.
πᾶς pas
A-NSM
πᾶςpasallEvery one
ho
T-NSM
hothe/this/who 
καταπατῶν katapatōn
V-PAPRS
καταπατέωkatapateōto trampletrampling
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐμπαίζων empaizōn
V-PAPRS
ἐμπαίζωempaizōto mockwith mocking
ἐμπαίξεται,     empaixetai
V-FMI-3S
ἐμπαίζωempaizōto mockshall mock,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπισυναχθήσονται episunachthēsontai
V-FPI-3P
ἐπισυνάγωepisunagōto gather[6shall be assembled
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against7against
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πάντα panta
A-NSN
πᾶςpasall1all
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who2the
ἔθνη ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentiles3nations
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who4of the
γῆς.     gēs
N-GSF
γῆearth5earth].
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Owego dnia, mówi Pan, porażę każdego konia zdrętwieniem, a wsiadającego nań szaleństwem; a na dom Judy otworzę oczy moje, a każdego konia narodów porażę ślepotą.В тот день, говорит Господь, Я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи Мои; всякого же коня у народов поражу слепотою. Въ дeнь w4нъ, гlетъ гDь вседержи1тель, поражY всsкаго конS во ќжасъ и3 всaдника є3гw2 въ безyміе: и3 на д0мъ їyдовъ tвeрзу џчи мои2 и3 вс‰ к0ни людjй поражY во њслэплeніе. 12,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaythat day,
ἐκείνῃ,     ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat day,
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ,     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty,
πατάξω pataxō
V-FAI-1S
πατάσσωpatassōto strikeI will strike
πάντα panta
A-ASM
πᾶςpasallevery
ἵππον hippon
N-ASM
ἵπποςhipposhorsehorse
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
ἐκστάσει ekstasei
N-DSF
ἔκστασιςekstasisamazementastonishment,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
ἀναβάτην anabatēn
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παραφρονήσει,     parafronēsei
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstBut over
δὲ de
PRT
δέdethenBut over
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
Ιουδα iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
διανοίξω dianoixō
V-FAI-1S
διανοίγωdianoigōto openI will open
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
ὀφθαλμούς ofthalmous
N-APM
ὀφθαλμόςofthalmoseyemy eyes,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πάντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
ἵππους hippous
N-APM
ἵπποςhipposhorsehorses
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
λαῶν laōn
N-GPM
λαόςlaosa peoplepeoples
πατάξω pataxō
V-FAI-1S
πατάσσωpatassōto strikeI will strike
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
ἀποτυφλώσει.     apotuflōsei
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
 
5 Tłum. GrEn. Толк. I powiedzą książęta Judy w sercu swym: “Niech mi będą wzmocnieni mieszkańcy Jeruzalem w Panu zastępów, Bogu ich!”И скажут князья Иудины в сердцах своих: сила моя - жители Иерусалима в Господе Саваофе, Боге их. И# рекyтъ тhсzщницы ї{дины вси2 въ сердцaхъ свои1хъ: њбрsщемъ себЁ живyщыz во їеrли1мэ њ гDэ вседержи1тели бз7э и4хъ. 12,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐροῦσιν erousin
V-FAI-3P
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speak[4shall say
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
χιλίαρχοι chiliarchoi
N-NPM
χιλίαρχοςchiliarchosmilitary officer2commanders of thousands
Ιουδα iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
καρδίαις kardiais
N-DPF
καρδίαkardiahearttheir hearts,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Εὑρήσομεν heurēsomen
V-FAI-1P
εὑρίσκωheuriskōto find/meetWe shall find
ἑαυτοῖς heautois
D-DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfourselves
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whoof the ones
κατοικοῦντας katoikountas
V-PAPAP
κατοικέωkatoikeōto dwelldwelling
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτορι pantokratori
N-DSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodtheir God.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Owego dnia uczynię książąt judzkich jakby kotłem ognia wśród drew i jakby pochodnią ognistą w sianie; i pożrą na prawo i na lewo wszystkie narody wokoło, i mieszkać będą w Jeruzalem znowu na swym miejscu, w Jeruzalem.В тот день Я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами и как горящий светильник среди снопов, и они истребят все окрестные народы, справа и слева, и снова населен будет Иерусалим на своем месте, в Иерусалиме. Въ дeнь w4нъ положY тhсzщники ї{дины ћкw главню2 џгненну въ дровaхъ и3 ћкw свэщY џгненну въ стeбліи, и3 поzдsтъ њдеснyю и3 њшyюю вс‰ лю1ди w4крестъ: и3 насели1тсz їеrли1мъ є3щE по себЁ во їеrли1мэ: 12,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaythat day
ἐκείνῃ ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat day
θήσομαι thēsomai
V-FMI-1S
τίθημιtithēmito placeI will make
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
χιλιάρχους chiliarchous
N-APM
χιλίαρχοςchiliarchosmilitary officercommanders of thousands
Ιουδα iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
δαλὸν dalon
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
πυρὸς puros
N-GSN
πῦρpurfireof fire
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
ξύλοις xulois
N-DPN
ξύλονxulonwoodwood,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
λαμπάδα lampada
N-ASF
λαμπάςlampaswindowa lamp
πυρὸς puros
N-GSN
πῦρpurfireof fire
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
καλάμῃ,     kalamē
N-DSF
καλάμηkalamēstraw/stubblestubble;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καταφάγονται katafagontai
V-FMI-3P
κατεσθίωkatesthiōto devourthey shall devour
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
δεξιῶν dexiōn
A-GPN
δεξιόςdexiosrightright,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom
εὐωνύμων euōnumōn
A-GPN
εὐώνυμοςeuōnumosleft/southleft
πάντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
λαοὺς laous
N-APM
λαόςlaosa peoplepeoples
κυκλόθεν,     kuklothen
ADV
κυκλόθενkuklothenaroundround about.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
κατοικήσει katoikēsei
V-FAI-3S
κατοικέωkatoikeōto dwellJerusalem shall dwell
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
ἔτι eti
ADV
ἔτιetistillyet
καθ'     kath
PREP
κατάkataaccording toaccording to
ἑαυτήν.     heautēn
D-ASF
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfherself
 
7 Tłum. GrEn. Толк. – I zbawi Pan przybytki Judy jak na początku, aby się pysznie nie chlubił dom Dawida i chwała mieszkających w Jeruzalem przeciwko Judzie.И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою. и3 сп7сeтъ гDь селє1ніz їyдwва ћкоже и3спeрва, ћкw да не величaетсz похвалA д0му давjдова и3 велич†ніz живyщихъ во їеrли1мэ на їyду. 12,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
σώσει sōsei
V-FAI-3S
σῴζωsōzōto savelord shall deliver
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord shall deliver
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
σκηνώματα skēnōmata
N-APN
σκήνωμαskēnōmatenttents
Ιουδα iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
καθὼς kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromat
ἀρχῆς,     archēs
N-GSF
ἀρχήarchēbeginningbeginning,
ὅπως hopōs
CONJ
ὅπωςhopōsthatso that
μὴ
ADV
μήnot[3should not
μεγαλύνηται megalunētai
V-AMS-3S
μεγαλύνωmegalunōto magnify4magnify
καύχημα kauchēma
N-ASN
καύχημαkauchēmapride5their boasting
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshouse1 house
Δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔπαρσις eparsis
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the ones
κατοικούντων katoikountōn
V-PAPGP
κατοικέωkatoikeōto dwelldwelling
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
Ιουδαν.     ioudan
N-ASM
ἸούδαςioudasJudah/Judas/Jude[common]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Owego dnia osłoni Pan mieszkańców Jeruzalem, i kto z nich potknąłby się w ów dzień, będzie jak Dawid, a dom Dawida jak Boży, jak anioł Pański przed obliczem ich.В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как Ангел Господень перед ними. И# бyдетъ въ дeнь w4нъ, защи1титъ гDь живyщихъ во їеrли1мэ: и3 бyдетъ немощнhй въ ни1хъ въ т0й дeнь ћкw давjдъ, ґ д0мъ давjдовъ ћкw д0мъ б9ій, ћкоже ѓгGлъ гDень пред8 ни1ми. 12,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaythat day
ἐκείνῃ ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat day
ὑπερασπιεῖ huperaspiei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord will shield
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forover
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe ones
κατοικούντων katoikountōn
V-PAPGP
κατοικέωkatoikeōto dwelldwelling
Ιερουσαλημ,     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ho
T-NSM
hothe/this/whothe one
ἀσθενῶν asthenōn
V-PAPRS
ἀσθενήςasthenēsweak[earth]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἐκείνῃ ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
οἶκος oikos
N-NSM
οἶκοςoikoshousehouse
Δαυιδ,     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
ho
T-NSM
hothe/this/whoand the
δὲ de
PRT
δέdethenand the
οἶκος oikos
N-NSM
οἶκοςoikoshousehouse
Δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
οἶκος oikos
N-NSM
οἶκοςoikoshouse[vigor]
θεοῦ,     theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God,
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἄγγελος angelos
N-NSM
ἄγγελοςangelosangelangel
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. I będzie dnia owego: będę się starał zetrzeć wszystkie narody, które przychodzą przeciw Jeruzalem.И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. И# бyдетъ въ дeнь w4нъ, взыщY и3з8sти вс‰ kзhки грzдyщыz на їеrли1мъ, 12,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaythat day
ἐκείνῃ ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat day
ζητήσω zētēsō
V-FAI-1S
ζητέωzēteōto seekI will seek
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἐξᾶραι exarai
V-AAR
ἐξαίρωexairōto expelto lift away
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ἔθνη ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentilesnations,
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe ones
ἐπερχόμενα eperchomena
V-PMPAP
ἐπέρχομαιeperchomaito arrive/invade[Hagar]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
Ιερουσαλημ.     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. – I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem ducha łaski i modlitw, i patrzeć będą na mnie, którego przebodli, i opłakiwać go będą -płaczem jakby jednorodzonego; i będą nad nim zawodzić, jak się zawodzi przy śmierci pierworodnego.А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. и3 и3злію2 на д0мъ давjдовъ и3 на живyщыz во їеrли1мэ д¦ъ блгdти и3 щедр0тъ, и3 воззрsтъ нaнь, є3г0же пробод0ша, и3 восплaчутсz њ нeмъ плaканіемъ ћкw њ возлю1бленнэмъ, и3 поболsтъ њ нeмъ болёзнію ћкw њ пeрвенцэ. 12,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐκχεῶ ekcheō
V-FAI-1S
ἐκχέωekcheōto pour outI will pour out
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
Δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe ones
κατοικοῦντας katoikountas
V-PAPAP
κατοικέωkatoikeōto dwelldwelling
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
πνεῦμα pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breatha spirit
χάριτος charitos
N-GSF
χάριςcharisgrace[Susi]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἰκτιρμοῦ,     oiktirmou
N-GSM
οἰκτιρμόςoiktirmoscompassioncompassion.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπιβλέψονται epiblepsontai
V-FMI-3P
ἐπιβλέπωepiblepōto look upon/atthey shall look
πρός pros
PREP
πρόςprosto/withto
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἀνθ'     anth
PREP
ἀντίantifor[Elishah]
ὧν hōn
R-GPN
ὅς, ἥhhos ēwhich[to trade]
κατωρχήσαντο katōrchēsanto
V-AMI-3P
strong:GV-AMI-3Pstrong:GV-AMI-3Pstrong:GV-AMI-3P 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κόψονται kopsontai
V-FMI-3P
κόπτωkoptōto cut/mournthey shall beat
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κοπετὸν kopeton
N-ASM
κοπετόςkopetoslamentationwith a beating of the breast,
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
ἀγαπητὸν agapēton
A-ASM
ἀγαπητόςagapētosbeloveda beloved one;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὀδυνηθήσονται odunēthēsontai
V-FPI-3P
ὀδυνάωodunaōbe anguishedthey shall grieve
ὀδύνην odunēn
N-ASF
ὀδύνηodunēanguishwith grief
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
πρωτοτόκῳ.     prōtotokō
A-DSM
πρωτότοκοςprōtotokosfirstbornfirst-born.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Owego dnia wielki będzie płacz w jeruzalem, jak płacz Adadremmonu na polu Mageddon.В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададриммона в долине Мегиддонской. Въ дeнь w4нъ возвели1читсz плачев0пльствіе во їеrли1мэ, ћкw плачев0пльствіе ґдадрим0на на п0ли магед0нэ. 12,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaythat day
ἐκείνῃ ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat day
μεγαλυνθήσεται megalunthēsetai
V-FPI-3P
μεγαλύνωmegalunōto magnify[2shall be magnified
ho
T-NSM
hothe/this/who 
κοπετὸς kopetos
N-NSM
κοπετόςkopetoslamentation1beating the breast]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
κοπετὸς kopetos
N-NSM
κοπετόςkopetoslamentationthe beating of the breast
ῥοῶνος roōnos
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πεδίῳ pediō
N-DSN
strong:GN-DSNstrong:GN-DSNstrong:GN-DSN 
ἐκκοπτομένου,     ekkoptomenou
V-PMPGS
ἐκκόπτωekkoptōto cut offhaving been cut down.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. I będzie płakać ziemia, każdy ród osobno: rody domu Dawidowego osobno, a niewiasty ich osobno; rodu domuИ будет рыдать земля, каждое племя особо: племя дома Давидова особо, и жены их особо; племя дома Нафанова особо, и жены их особо; И# восплaчетсz землS по племенHмъ племенHмъ: колёно њ себЁ, и3 жєны2 и4хъ њ себЁ: колёно д0му давjдова њ себЁ и3 жєны2 и4хъ њ себЁ: 12,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
κόψεται kopsetai
V-FMI-3S
κόπτωkoptōto cut/mourn[3shall beat the chest

T-NSF
hothe/this/who1the
γῆ
N-NSF
γῆearth2land],
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
φυλὰς fulas
N-APF
φυλήfulētribetribes
φυλάς,     fulas
N-APF
φυλήfulētribetribes;
φυλὴ fulē
N-NSF
φυλήfulētribetribe
καθ'     kath
PREP
κατάkataaccording toby
ἑαυτὴν heautēn
D-ASF
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfitself,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
γυναῖκες gunaikes
N-NPF
γυνήgunēwomantheir wives
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καθ'     kath
PREP
κατάkataaccording toby
ἑαυτάς,     heautas
D-APF
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfthemselves;
φυλὴ fulē
N-NSF
φυλήfulētribetribe
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshouseof house
Δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
καθ'     kath
PREP
κατάkataaccording toby
ἑαυτὴν heautēn
D-ASF
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfitself,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
γυναῖκες gunaikes
N-NPF
γυνήgunēwomantheir wives
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καθ'     kath
PREP
κατάkataaccording toby
ἑαυτάς,     heautas
D-APF
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfthemselves;
φυλὴ fulē
N-NSF
φυλήfulētribe[trigon]
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshouseof house
Ναθαν nathan
N-PRI
ΝαθάνnathanNathan[Israelite]
καθ'     kath
PREP
κατάkataaccording to[to dedicate]
ἑαυτὴν heautēn
D-ASF
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-self[to cut down|off]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who[that]
γυναῖκες gunaikes
N-NPF
γυνήgunēwoman[Ben-hanan]
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καθ'     kath
PREP
κατάkataaccording to[to dedicate]
ἑαυτάς,     heautas
D-APF
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-self[to cut down|off]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Natana osobno, a niewiasty ich osobno;rody domu Lewiego osobno, a niewiasty ich osobno; rody Semeja osobno, a niewiasty ich osobno;племя дома Левиина особо, и жены их особо; племя Симеоново особо, и жены их особо. колёно д0му наfaнова њ себЁ, и3 жєны2 и4хъ њ себЁ: колёно д0му леvjина њ себЁ, и3 жєны2 и4хъ и3 себЁ: колёно сmмеHне њ себЁ, и3 жєны2 и4хъ њ себЁ: 12,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPφυλὴ fulē
N-NSF
φυλήfulētribetribe
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshouseof house
Λευι leui
N-PRI
ΛευΐleuiLevi[Jagur]
καθ'     kath
PREP
κατάkataaccording toby
ἑαυτὴν heautēn
D-ASF
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfitself,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
γυναῖκες gunaikes
N-NPF
γυνήgunēwomantheir wives
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καθ'     kath
PREP
κατάkataaccording toby
ἑαυτάς,     heautas
D-APF
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfthemselves;
φυλὴ fulē
N-NSF
φυλήfulētribetribe
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Συμεων sumeōn
N-PRI
ΣυμεώνsumeōnSimeon[Marsena]
καθ'     kath
PREP
κατάkataaccording toby
ἑαυτὴν heautēn
D-ASF
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfitself,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who[that]
γυναῖκες gunaikes
N-NPF
γυνήgunēwomantheir wives
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καθ'     kath
PREP
κατάkataaccording toby
ἑαυτάς,     heautas
D-APF
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfthemselves.
 
14 Tłum. GrEn. Толк. wszystkie inne rody, każdy ród osobno, a niewiasty ich osobno.Все остальные племена - каждое племя особо, и жены их особо.вс‰ прHчаz кwлёна, колёно и3 колёно њ себЁ, и3 жєны2 и4хъ њ себЁ.12,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπᾶσαι pasai
A-NPF
πᾶςpasallAll
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/whothe
φυλαὶ fulai
N-NPF
φυλήfulētribetribes
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
ὑπολελειμμέναι hupoleleimmenai
V-RMPRP
ὑπολείπωhupoleipōto leavebeing left behind,
φυλὴ fulē
N-NSF
φυλήfulētribea tribe
καθ'     kath
PREP
κατάkataaccording toby
ἑαυτὴν heautēn
D-ASF
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfitself,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
γυναῖκες gunaikes
N-NPF
γυνήgunēwomantheir wives
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καθ'     kath
PREP
κατάkataaccording toby
ἑαυτάς.     heautas
D-APF
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfthemselves.

131 owego dnia będzie źródło otwarte dla domu Dawidowego i dla mieszkających w Jeruzalem na obmycie grzesznego i miesiącznicy.2 I będzie dnia owego, mówi Pan zastępów, wytracę imiona bałwanów z ziemi, tak iż nie będą więcej wspominane, i fałszywych proroków i ducha nieczystego zniosę z ziemi.3 I będzie: gdyby kto prorokował dalej, powiedzą mu ojciec jego i matka jego, którzy go porodzili: “Nie będziesz żył, bo mówiłeś kłamstwo imieniem Pańskim” I przebodą go ojciec jego i matka jego, rodzice jego, gdyby prorokował.4 I będzie: owego dnia zawstydzą się prorocy, każdy dla widzenia swego, gdy prorokować będzie, a nie będą się obłóczyć w płaszcz worowy, żeby kłamać.5 Ale powie: “Nie jestem prorokiem,człowiekiem oraczem ja jestem; bo Adam przykładem moim od młodości mojej.”6 O powiedzą mu: “Cóż to za rany są w pośrodku rąk twoich?”I powie: “Tymi jestem zraniony w domu tych, którzy mię miłowali.” UDERZENIE PASTERZA, LOS OWIEC (13, 7-9).7 Mieczu, ocknij się na pasterza mego i na męża złączonego ze mną, mówi Pan zastępów. Uderz pasterza, a rozproszą się owce, i obrócą rękę moją na malutkich.8 I będzie po wszystkiej ziemi, mówi Pan: dwie części na niej będą rozproszone i ustaną, a trzecia część zostanie na niej.9 I powiodę część trzecią przez ogień, i palić ich będę, jak palą srebro, a doświadczać ich będę, jak doświadczają złota. On będzie wzywał imienia mego, a ja go wysłucham. Powiem: “Ludem moim jesteś.” A on powie: “Pan Bogiem moim.” WYBAWIENIE I WYWYŻSZENIE JEROZOLIMY. SĄD NAD NARODAMI (14,1-21). Zdobycie Jerozolimy przez wrogów, niewola połowy mieszkańców (1-2). Bóg przychodzi z pomocą reszcie ludu, toruje mu drogę do ucieczki (3-5). Dzień Pański (6-7). Pomyślność ludu (8-II). Wytracenie części wrogów, a nawrócenie się do Pana reszty (12-19). Rzeczy święte Panu (20-21).
141 Oto przyjdą dni Pańskie i będą dzielić łupy twoje wśród ciebie.2 I zgromadzę wszystkie narody do Jeruzalem na bitwę, i będzie wzięte miasto, i zburzą domy, i niewiasty pogwałcą, i wyjdzie połowa miasta w niewolę, a ostatek ludu nie będzie zabrany z miasta.3 I wyjdzie Pan, i będzie walczył przeciw owym narodom, jak walczył w dzień wojny.4 I staną nogi jego w ów dzień na górze Oliwnej, która jest naprzeciw Jeruzalem na wschód słońca, i rozpadnie się góra Oliwna na pół ku wschodowi i ku zachodowi słońca rozpadliną bardzo wielką, i odwali się połowa góry na północ, a połowa jej na południe.5 I uciekniecie w dolinę gór owych, bo dosięgnie dolina gór aż w pobliże; będziecie uciekać, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za dni Ozjasza, króla judzkiego; i przyjdzie Pan, Bóg mój, i wszyscy święci z nim.6 – I będzie dnia owego: nie będzie światła, ale zimno i mróz.7 I będzie dzień jeden, który jest wiadomy Panu, nie dzień ani noc, a czasu wieczornego będzie światło.8 – I będzie w ów dzień: wyjdą wody żywe z jeruzalem, połowa ich do morza wschodniego, a połowa ich do morza ostatniego, w lecie i w zimie będą.9 I będzie Pan królem nad wszystką ziemią. W ów dzień będzie Pan jeden i będzie imię jego jedno.10 I wróci się wszystka ziemia aż do puszczy, od pagórka Remmon na południe Jeruzalem, i podniesie się, i będzie mieszkać na miejscu swym od bramy Beniamina aż do miejsca bramy Dawnej i aż do bramy Węgłów, i od wieży Hananeel aż do pras królewskich.11 I będą mieszkać w nim,a wytracenia nie będzie więcej, ale Jeruzalem siedzieć będzie bezpiecznie.12 – A ta będzie kaźń, którą skarze Pan wszystkie narody, które walczyły przeciw Jeruzalem: będzie schnąć ciało każdego stojącego na nogach swych, oczy jego uschną w jamach swych i język ich uschnie w ustach ich.13 Dnia owego będzie trwoga Pańska wielka między nimi i uchwyci mąż rękę bliźniego swego, i zewrze się ręka jego z ręką bliźniego jego.14 Lecz i Juda walczyć będzie przeciw Jeruzalem, i będą zgromadzone bogactwa wszystkich narodów wokoło, złoto i srebro i szat dosyć wiele.15 I taki będzie upadek konia i muła, wielbłąda i osła i wszystkich bydląt, które były w obozie owym, jak upadek ten.16 A wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które przyciągnęły przeciw Jeruzalem, chodzić będą z roku na rok, aby się kłaniać królowi, Panu zastępów, i obchodzić święto Kuczek.17 I będzie: kto z rodów ziemi nie szedłby do Jeruzalem, aby się pokłonić królowi, Panu zastępów, nie będzie na nich deszczu.18 A jeśliby i ród Egiptu nie wyruszył i nie przyszedł, ani na niego deszczu nie będzie, ale będzie upadek, którym pokarze Pan wszystkie narody, które by nie chodziły na obchodzenie święta Kuczek.19 Ten będzie grzech Egiptu i ten grzech wszystkich narodów, które by nie chodziły na obchodzenie święta Kuczek.20 – Owego dnia będzie, co na uździe końskiej jest, poświęcone Panu, i będą kotły w domu Pańskim jak czasze przed ołtarzem.21 I będzie każdy kocioł w Jeruzalem i w Judzie poświęcony Panu zastępów; i będą przychodzić wszyscy ofiarujący, i będą brać z nich, i będą w nich warzyć; a nie będzie kupca więcej w domu Pana zastępów owego dnia.