MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Zachariasza

Proroctwo Zachariasza

WSTĘP. WEZWANIE DO NAWRÓCENIA SIĘ (1,1-6).
11 Miesiąca ósmego, roku drugiego Dariusza króla, stało się słowo Pańskie do Zachariasza, syna Barachiasza, syna Adda, proroka, mówiąc:2 “Rozgniewał się Pan na ojców waszych rozgniewaniem.3 I rzeczesz do nich: To mówi Pan zastępów: Nawróćcie się do mnie, mówi Pan zastępów, a nawrócę się do was, mówi Pan zastępów.4 Nie bądźcie jak ojcowie wasi, do których wołali prorocy pierwsi mówiąc: “To mówi Pan zastępów: Nawróćcie się od dróg waszych złych, od myśli waszych złośliwych,” a nie słuchali ani nie zważali na mnie, mówi Pan.5 Gdzież są ojcowie wasi? a prorocy czy na wieki żyć będą?6 Wszelako słowa moje i prawa moje, które poruczyłem sługom moim prorokom, czy nie dosięgły ojców waszych? i nawrócili się, i mówili: “Jak był umyślił Pan zastępów uczynić nam według dróg naszych i według wynalazków naszych, tak nam uczynił.”CZĘŚC I(1,7 – 8,23)A. WIDZENIA NOCNE O ODBUDOWIE KRÓLESTWA BOŻEGO(1,7 – 6,t5) WIDZENIE JEŻDŻCÓW MIĘDZY MIRTAMI (1,7-17). Data (7) Widzenie: jeźdźcy, którzy obiegli ziemię i znaleźli ją spokoiną (8-). Prośba aniola Pańskiego za Jerozolimą (12). Pocieszająca odpowiedf Boga (13-15: Jeruzalem będzie odbudowane (16-17).7 Dnia dwudziestego czwartego, jedenastego miesiąca Sabat, roku drugiego Dariusza, stało się słowo Pańskie do Zachariasza, syna Barachiasza, syna Adda; proroka, jak następuje: widziałem w nocy,8 a oto mąż wsiadający na konia ryżego stał między mirtami, które były w głębi, a za nim konie ryże, pstrokate i białe.9 I rzekłem: “Co to za jedni są, panie mój ?” I rzekł do mnie anioł, który mówił we mnie: “Ja ukażę tobie, co to jest.”10 I odpowiedział mąż, który stał między mirtami, i rzekł: “Ci są, których posłał Pan, aby obiegli ziemię “11 I odpowiedzieli aniołowi Pańskiemu, który stał między mirtami, i rzekli: “Obiegliśmy ziemię, a oto cała ziemia jest zamieszkana i odpoczywa.”12 I odpowiedział anioł Pański, i rzekł: “Panie zastępów, pókiż się ty nie zlitu jesz nad Jeruzalem i nad miastami judzkimi, na które się rozgniewałeś? Już to siedemdziesiąty rok jest.”13 I odpowiedział Pan aniołowi, który mówił we mnie, słowa dobre, słowa pocieszające.14 I rzekł do mnie anioł, który mówił we mnie: “Wołaj mówiąc: To mówi Pan zastępów: Ogarnęła mnie wielka żarliwość o Jeruzalem i Syjon.15 A gniewem wielkim pałam na narody bogate; bo ja rozgniewałem się mało, a oni pomogli do złego.16 Dlatego to mówi Pan: Wrócę się do Jeruzalem z miłosierdziem, a dom mój zbudowany będzie w nim, mówi Pan zastępów, i miara będzie rozciągnięta nad Jeruzalem.17 Jeszcze wołaj mówiąc: To mówi Pan zastępów: Jeszcze będą miasta moje opływać dobrami i jeszcze Pan pocieszy Syjon, i obierze jeszcze Jeruzalem.” WIDZENIE CZTERECH ROGÓW I CZTERECH RZEMIEŚLNIKÓW (1,18-21).18 I podniosłem oczy moje, i ujrzałem, a oto cztery rogi.19 I rzekłem do anioła, który mówił we mnie: “Co to jest?” I rzekł do mnie: “Te są rogi, które rozrzuciły Judę i Izraela i Jeruz lem.”20 I ukazał mi Pan czterech rzemieślników.21 I rzekłem: “Co ci idą czynić?” Odpowiedział mówiąc: “Te są rogi, które rozmiotały Judę, każdego z osobna, i żaden z nich nie podnióśł głowy swej; a ci przyszli, aby ich odstraszyć, aby strącić rogi narodów, które podniosły róg na ziemię Judzką, aby ją rozproszyć.” WIDZENIE O ODBUDOWIE JEROZOLIMY (2,1-13). Mąż ze sznurem mierniczym (1-2). Jeruzalem będzie bez murów (3-5). Niech wygnańcy uciekają z Babilonu, bo Bóg ukarze ich ciemięzców (6-9) Jeruzalem stanie się stolicą narodów, a Pan będzie w nim mieszkał (10-13).
21 I podniosłem oczy moje, i ujrzałem, a oto mąż, a w ręce jego sznur mierniczy.2 I rzekłem: “Dokąd ty idziesz?” I rzekł do mnie: “Aby zmierzyć Jeruzalem, i zobaczyć, jak wielka jest szerokość jego i jak wielka długość jego.”3 A oto anioł, który mówił we mnie, wychodził, a inny anioł wychodził naprzeciw niego.4 I rzekł do niego: “Poblegnij, powiedz do tego młodzieńca, mówiąc: Bez murów będą mieszkać w Jeruzalem dla mnóstwa ludzi i bydła wpośród niego.5 A ja mu będę, mówi Pan, murem ognistym wokoło, i ku sławie będę wpośród niego.6 O, o, uciekajcie z ziemi północnej! mówi Pan; bo na cztery.wiatry rozproszyłem was, mówi Pan.7 Uciekaj, o Syjonie, który mieszkasz u córki Babilońskiej!8 Bo to mówi Pan zastępów: Po chwałę posłał mię do narodów, które was złupiły; bo kto się was dotknie, dotyka się źrenicy oka mego.9 Bo oto ja podniosę rękę moją na nich, i będą łupem dla tych, którzy im służyli a poznacie, że Pan zastępów posłał mię.10 Chwal i wesel się, córko Syjońska, bo oto ja idę i mieszkać będę wpośród ciebie, mówi Pan.11 I przyłączą się liczne narody do Pana w ów dzień, i. będą mi ludem, i będę mieszkał wpośród ciebie.12 I posiądzie Pan Judę, dział swój w ziemi poświęconej, i obierze jeszcze Jeruzalem.13 Niech milczy wszelkie ciało przed obliczem Pańskim, bo powstał z mieszkania swego świętego! “ WIDZENIE O PRZYWRÓCENIU KAPŁAŃSTWA (3,1-10). Kapłan wielki Jezus, oskarżony przcz szatana i broniony przez Boga (1-2), który każe go ubrać w czyste szaty (3-5) i zapowiada przyjście sługi swego Wschodząccgo (6-10).
31 I ukazał mi Pan Jezusa, kapłana wielkiego, stojącego przed aniołem Pańskim; a szatan stał po prawicy jego, aby się mu sprzeciwiać.2 I rzekł Pan do szatana: “Niech cię zgromi Pan, szatanie! i niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem! Czy ten nie jest głownią wyrwaną z ognia ?”3 A Jezus był obleczony w szaty plugawe i stał przed obliczem anioła.4 Ten odpowiedział i rzekł do tych, którzy stali przed nim, mówiąc: “Zdejmij cie z niego szaty plugawe!” I rzekł do niego: “Oto zdjąłem z ciebie nieprawość twoją, a oblokłem cię w odmienne szaty “5 I rzekł: “Włóżcie zawój czysty na głowę jego!” I włożyli zawój czysty na głowę jego, i oblekli go w szaty; a anioł Pański stał.6 I oświadczył anioł Pański Jezusowi mówiąc:7 “To mówi Pan zastępów: Jeśli drogami moimi pójdziesz, a straży mojej strzec będziesz, ty też sądzić będziesz dom mój i strzec będziesz przedsionków moich, a dam tobie chodzących z tych, którzy tu teraz stoją.8 Słuchaj, Jezusie, kapłanie wielki, ty i przyjaciele twoi, którzy mieszkają przed tobą, bo to mężowie, znaczący przyszłe rzeczy: Bo oto ja przywiodę sługę mego wschodzącego.9 bo oto kamień, który położyłem przed Jezusem;na kamieniu jednym siedmioro oczu jest; oto ja wyrzeźbię napis jego,mówi Pan zastępów, i odejmę nieprawość ziemi tej dnia jednego.10 W ów dzień, mówi Pan zastępów, będzie wzywał mąż przyjaciela swego pod winny krzew i pod figę.” WIDZENIE ŚWIECZNIKA I DWU DRZEW OLIWNYCH (4,1-14). Widzenie (1-3). Wyjaśnienie symbolizmu siedmiu lamp i zastosowanie do Zorobabela (4-IO). Symbolizm dwu drzew oliwnych (11- l 4;.
41 I wrócił się anioł, który mówił we mnie, i obudził mię jak męża, którego budzą ze snu jego.2 I rzekł do mnie: “Co ty widzisz ?” I rzekłem: “Widziałem, a oto świecznik cały złoty, a lampa jego na szczycie jego, i siedem lamp jego na nim, siedem też cewek do lamp, które były na szczycie jego.3 I dwa drzewa oliwne koło niego, jedno po prawej, a drugie po lewej stronie lampy.”4 – I odezwałem się, i rzekłem do anioła, który mówił we mnie, w te słowa: “Cóż to jest, Panie mój?”5 I odpowiedział anioł, który mówił we mnie, i rzekł do mnie: “Czy nie wiesz, co to jest ?” I rzekłem: “Nie Panie mój!”6 I odpowiedział a rzekł do mnie mówiąc: “To jest słowo Pańskie do Zorobabela, tak brzmiące: Nie wojskiem ani siłą, ale duchem moim, mówi Pan zastępów.7 Cóżeś ty, góro wielka, przed Zorobabelem? W równinę! I wywiedzie kamień przedniejszy i wyrówna łaskę łaski jego.”8 I stało się słowo Pańskie do mnie mówiąc9 “Ręce Zorobabela założyły ten dom i ręce jego dokończą go; a poznacie, że Pan zastępów posłał mię do was.10 Bo kto wzgardził dniami małymi ? A będą się weselić i ujrzą kamień cynowy w ręce Zorobabela. Te są siedmioro oczu Pańskich, które biegają po wszystkiej ziemi.”11 I odezwałem się, i rzekłem do niego: “Co to są te dwa drzewa oliwne po prawej i po lewej stronie świecznika ?”12 I odezwałem się po raz drugi, i rzekłem do niego: “Co to są dwa kłosy oliwne koło dwu dzióbków złotych, na których są cewki ze złota ?”13 I rzekł do umie mówiąc: “Czy nie wiesz, co to jest ?” I rzekłem:14 “Nie, Panie mój ” I rzekł: “Są to dwaj synowie oliwy którzy stoją przy Panującym wszystkiej ziemi.” WlDZENIE KSIĘGI LATAJĄCEJ(5,1 -4).
51 I obróciłem się, i podniosłem oczy swoje i újrzałem, a oto księga latająca.2 I rzekł do mnie: “Co ty widzisz ?” I rzekłem: “Ja widzę księgę latającą, długość jej na dwadzieścia łokci, a szerokość jej na dziesięć łokci.”3 I rzekł do mnie: “To jest przekleństwo, które wychodzi na powierzchnię wszystkiej ziemi; bo wszelki złodziej, jak tam napisano, sądzony będzie i każdy przysięgający z niej podobnie sądzony będzie.4 Wywiodę ją, mówi Pan zastępów, i przyjdzie do domu złodzieja i do domu przysięgającego na imię moje kłamliwie, i będzie mieszkać wpośród domu jego, i znisz czy go, i drzewa jego, i kamienie jego “ WIDZENIE DZBANA (5,5-11). Dzban z niewiastą w nim siedzącą (5-8). Przeniesienie ich do Babilonii (9-11).5 I wyszedł anioł, który mówił we mnie, i rzekł do mnie: “Podnieś oczy twoje i zobacz, co to jest, co wychodzi “6 I rzekłem: “Cóż to jest ?” I rzekł: “To jest dzban wychodzący ” I rzekł: “To jest oko ich po wszystkiej ziemi.”7 A oto talent ołowiu niesiono i oto niewiasta jedna siedziała w środku dzbana.8 I rzekł: “To jest bezbożność,” i wrzucił ją do środka dzbana, i położył bryłę ołowiu na wierzchu jego.9 I podniosłem oczy swoje, i ujrzałem, a oto dwie niewiasty, wychodzące, a wiatr w skrzydłach ich, a miały skrzydła jak skrzydła kani podniosły dzban między ziemię i niebo.10 I rzekłem do anioła, który mówił we mnie:11 “Dokąd one niosą dzban ?” I rzekł do mnie: “aby mu zbudowano dom w ziemi Sennaar i był umocniony, i był tam postawiony na podstawie swojej “ WIDZENIE CZTERECH WOZÓW (6,1-8). Ich opis (1-4), znaczenie i rozjazd (5-8).
61 I obróciłem się, i podniosłem oczy moje, i ujrzałem, a oto cztery wozy wychodziły z pomiędzy dwu gór, a góry były górami miedzianymi.2 W pierwszym wozie konie ryże, w drugim wozie konie kare,3 w trzecim wozie konie białe, w czwartym wozie konie pstrokate a mocne.4 I odezwałem się, i rzekłem do anioła, który mówił we mnie: “Co to jest, Panie mój?”5 I odpowiedział anioł, i rzekł do mnie: “To są cztery wiatry niebieskie, które wychodzą, aby stać przed Panującym wszystkiej ziemi.6 W którym były konie kare, wychodziły do ziemi północnej, a białe wyszły za nimi, a pstrokate wyszły do ziemi południowej.7 A które były najmocniejsze, wyszły i chciały iść i biegać po wszystkiej ziemi.” I rzekł: “Idźcie, chodźcie po ziemi!” I biegały po ziemi.8 I zawołał mię, i powiedział do mnie mówiąc: “Oto te, które wychodzą do ziemi północnej, uspokoiły ducha mego w ziemi północnej “ SYMBOLlCZNE UKORONOWANIE ARCYKAPŁANA (6, 9-15).9 I stało się słowo Pańskie do mnie tej treści:10 “Weź od przesiedlonych, od Holdaja i od Tobiasza i od Idajasza, i przyjdziesz tego dnia, i wejdziesz do domu Jozjasza, syna Sofoniasza, a oni przyszli z Babilonu.11 A weźmiesz złoto i srebro, i zrobisz korony, i włożysz na głowę Jezusa, syna Josedeka, kapłana wielkiego, i powiesz do niego mówiąc:12 “To oznajmia Pan zastępów mówiąc: Oto mąż, Wschód imię jego, a pod nim wejdzie i zbuduje kościół Panu.13 I on zbuduje kościół Panu, i on nosić będzie chwałę, i zasiądzie, i panować będzie na stolicy swojej, i będzie kapłanem na stolicy swej, a rada pokoju będzie między tymi dwoma.14 A korony będą dla Helema, Tobiasza, Idajasza i Hema, syna Sofoniasza, pamiątką w kościele Pańskim.15 A którzy są daleko, przyjdą i budować będą w kościele Pańskim; a poznacie, że Pan zastępów posłał mię do was. A będzie to, jeśli wiernie słuchać będziecie głosu Pana, Boga waszego “BODPOWIEDŹ W SPRAWIE DNI POSTNYCH(7,1 – 8,23)Pytanie, postawione prorokowi: czy zachowywać nadal post w rocznicę upadku Jerozolimy (1-3)? Odpowiedź Boga: post ten niemiał żadnych cech religijnych i dlaczego nie obchodzi Boga (4-7); należy przede wszystkim spełniać dobre uczynki i zachowawać prawo (8-1O); przodkowie ich nie chcieli się do tego dostosować i dlatego zostali ukarani wygnaniem (11-14). Bóg jednak, który miłuje Syjon (8,l-2), powrócit do niego (3), i zapewni mu pokój i zaludnienie (4 5), sprowadzając lud swój z rozproszenia (6-8). Już od rozpoczęcia budowy świątyni wszystko się zmienilo na lepsze (9-13), i tak nadal pozostanie, jeżeli lud będzie zachowywat prawo (14-17). Wówczas żałoba zmieni się w wesele (18 19). Nastanie jeszcze czas, te narody będą tłumnie ściągały do Jerozolimy, by złączyć się z Izraelem (20-23).
71 I stało się roku czwartego Dariusza króla, stało się słowo Pańskie do Zachariasza czwartego dnia miesiąca dziewiątego, który jest Kasleu.2 I posłali do domu Bożego Sarasar i Rogomelech, i mężowie, którzy z nim byli, aby ubłagać oblicze Pańskie,3 żeby zapytali kapłanów domu Pana zastępów i proroków mówiąc: “Czy mam płakać miesiąca piątego albo się poświęcić mam, jak już pierwej czyniłem przez wiele lat?”4 – I stało się słowo Pana zastępów do mnie tej treści:5 “Powiedz do wszystkiego ludu ziemi i do kapłanów, mówiąc: Gdyście pościli i płakali piątego i siódmego przez te siedemdziesiąt lat, czy dla mnie post zachowywaliście ?6 A gdyście jedli i pili, czy mie dla siebie jedliście i dla siebie piliście?7 Czy nie te są słowa, które mówi Pan przez proroków pierwszych, gdy jeszcze w Jeruzalem mieszkano i było bogate ono i miasta wokoło niego, i gdy na południu i po polach mieszkano?”8 I stało się słowo Pańskie do Zachariasza tej treści:9 “To powiada Pan zastępów mówiąc: Sprawiedliwie sądy sprawujcie, a miłosierdzie i litość czyńcie każdy nad bratem swoim.10 A wdowy i sieroty, przychodnia i ubogiego nie uciskajcie, i mąż bratu swemu w sercu swym niech złego nie myśli.11 Ale niechcieli dbać i odwrócili plecy odstępując, a uszy swe obciążyli, aby nie słyszeć.12 I serce swoje uczynili jak diament, aby nie słuchać zakonu i słów, które posyłał Pan zastępów duchem swym przez proroków pierwszych. I stało się rozgniewanie wielkie od Pana zastępów.13 I stało się, że jak powiedział, a nie słuchali, tak wołać będą, a nie wysłucham, mówi Pan zastępów.14 I rozproszyłem ich po wszystkich królestwach, których nie znają, i ziemia opustoszała po nich, dlatego że nie było przechodzącego i wracającego się; i uczynili ziemię pożądaną spustoszeniem.”
81 I stało się słowo Pana zastępów tej treści:2 “To mówi Pan zastępów:Zapaliłem się o Syjon gorliwością wielką i zagniewaniem wielkim użaliłem się go.3 To mówi Pan zastępów: Wróciłem się do Syjonu i míeszkać będę wpośród Jeruzalem, i będzie nazwane Jeruzalem miastem prawdy, a góra Pana zastępów górą poświęconą.4 – To mówi Pan zastępów: Jeszcze będą mieszkać starcy i staruszki po ulicach Jeruzalem, a laska męża w ręce jego dla mnóstwa dni.5 I ulice miasta napełnią się dziećmi i dzieweczkami igrającymi na ulicach jego.6 To mówi Pan zastępów: Jeśli się to będzie zdawało trudnym przed oczyma resztek ludu tego w owych dniach, czy przed oczyma mymi trudne będzie? mówi Pan zastępów.7 To mówi Pan zastępów: Oto ja wybawię lud mój z ziemi wschodniej i z ziemi zachodu słońca.8 I przywiodę ich i mieszkać będą wpośród Jeruzalem i będą mi ludem, a ja im będę Bogiem w prawdzie i w sprawiedliwości.9 To mówi Pan zastępów: Niech się wzmocnią ręce wasze, którzy słyszycie w obecnych dniach te mowy, przez usta proroków, w dniu, w którym założono podwaliny domu Pana zastępów, aby zbudowano kościół.10 Bo przed tymi dniami zapłaty dla ludzi nie było ani zapłaty dla bydła, ani dla wchodzącego, ani dla wychodzącego nie było pokoju z powodu utrapienia; i puściłem wszystkich ludzi każdego przeciw bliźniemu swemu.11 A teraz nie wedle dni pierwszych ja uczynię resztkom ludu tego, mówi Pan zastępów;12 ale nasienie pokoju będzie, winnica swój owoc dawać będzie i ziemia da urodzaj swój, i niebiosa dadzą rosę swoją, a uczynię, że ostatki ludu tego posiądą to wszystko.13 I będzie: jak byliście przekleństwem między narodami, domu Judy i domu Izraela, tak zbawię was, i będziecie błogosławieństwem. Nie bójcie się, niech się wzmacniają ręce wasze!14 – Bo to mówi Pan zastępów: Jak umyśliłem, aby was utrapić, gdy mię do gniewu pobudzili ojcowie wasi,15 mówi Pan, a nie zmiłowałem się, tak rozmyśliwszy się postanowiłem w te dni dobrze uczynić domowi Judy i Jeruzalem.16 Nie bójcie się! Te więc są rzeczy, które czynić będziecie: Mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, prawdą i sądem pokoju sądźcie w bramach waszych.17 A nikt przeciw przyjacielowi swemu niech nie myśli złego w sercu swoim i przysięgi kłamliwej nie miłujcie; bo to wszystko jest, czego nienawidzę, mówi Pan.”18 – I stało się słowo Pana zastępów do mnie mówiąc:19 “To mówi Pan zastępów: Post czwartego i post piątego, i post siódmego, i post dziesiątego miesiąca obróci się domowi Judy w wesele i radość i znamienite uroczyste święta; tylko prawdę i pokój miłujcie!20 – To mówi Pan zastępów: Aż przyjdą narody i będą mieszkać w miastach mnogich,21 i pójdą mieszkańcy jeden do drugiego mówiąc: “Pójdźmy, a ubłagajmy oblicze Pańskie, i szukajmy Pana zastępów; pójdę i ja.”22 I przyjdą ludy mnogie i narody mocne szukać Pana zastępów w Jeruzalem i ubłagać oblicze Pańskie.23 To mówi Pan zastępów: W owe dni to będzie, w których uchwyci się dziesięciu mężów ze wszystkich języków narodów, a uchwycą się kraju płaszcza męża judzkiego mówiąc: “Pójdziemy z wami bo słyszeliśmy, że Bóg jest z wami.”CZĘŚĆ II(9,1 – 14,2I)PROROCTWA DOTYCZĄCE LUDU BOŻEGO I POGAN PONIŻENIE NARODÓW POGAŃSKICH I OCALENIE IZRAELA (9,1 10,2). Ukaranie narodów sąsiadujących z Izraelem (9,1-7). Wybawienie Izraela (8). Mesjasz, król pokoju (9-10). Pan przywraca lud swój i daje mu zwycięstwo nad Grekami (11-16) i pomyślność (9,17 -10,2).
91 Brzemię słowa Pańskiego w ziemi Hadrach i Damaszku, odpoczynku jego; bo Pańskie jest oko nad człowiekiem i nad wszystkimi pokoleniami Izraelowymi.2 Emat też w granicy jego i Tyr i Sydon; bo przypisywali sobie wielką mądrość.3 I zbudował sobie Tyr zamek i nagromadził srebra jak ziemi, a złota jak błota ulicznego.4 Oto Pan posiądzie go i porazi na morzu moc jego, a jego samego ogień pożre.5 Ujrzy Askalon, a zlęknie się, i Gaza, a rozboleje się bardzo; i Akkaron, bo się zawstydziła nadzieja jego; i zginie król z Gazy, a w Askalonie mieszkać nie będą.6 I siedzieć będzie oddzielacz w Azocie, a wytracę pychę Filistynów.7 I wydrę mu krew jego z ust, a obrzydłości jego spośród zębów jego; i zostawiony będzie i ten Bogu naszemu, i będzie jak książę w Judzie, a Akkaron jak Jebuzejczyk.8 – I otoczę dom mój tymi, którzy mi bojują idąc i wraca jąc się; i nie przejdzie po nich więcej ciemięzca, bo teraz ujrzałem oczyma mymi.9 – Raduj się wielce, córko Syjon! Wykrzykuj, córko Jeruzalem! Oto król twój przyjdzie tobie sprawiedliwy i zbawiciel, on ubogi, a wsiadający na oślicę i na żrebię, młodego źrebca oślicy.10 I wytracę wóz z Efraima i konia z Jeruzalem, a połamany będzie łuk wojenny; i będzie mówił pokój narodom, a władza jego od morza aż do morza, a od rzek aż do kończyn ziemi.11 – Ty też w krwi przymierza twego wypuściłeś więźniów twoich z dołu, w którym nie ma wody.12 Wróćcie się do miejsca obronnego, więźniowie nadziei! Dziś też zwiastując podwójnie oddam tobie.13 Bo naciągnąłem sobie Judę jak łuk, napełniłem Efrailna i wzbudzę synów twoich, Syjonie, przeciw synom twoim, Grecka ziemio; i uczynię cię jak miecz mocarzów.14 A Pan Bóg nad nimi widziany będzie i wyjdzie jak błyskawica strzała jego; a Pan Bóg w trąbę zatrąbi i pójdzie w wichrze południowym.15 Pan zastępów osłoni ich, i pożerać będą i podbiją kamieniami procy, a pijąc upiją się jakby winem i napełnią się jak czasze i jak rogi ołtarza.16 I zbawi ich Pan, Bóg ich, dnia owego, jako trzodę ludu swego; bo kamienie święte podwyższą się na ziemi jego.17 – Bo cóż jest dobrem jego i co pięknem jego, jeno zboże wybranych i wino, które rodzi dziewice?
101 Proście Pana o deszcz czasu późnego, a Pan uczyni śniegi i deszcz wielki da im, każdemu trawę na polu.2 Bo bałwany mówiły niepożyteczne rzeczy, wieszczkowie widzieli kłamstwo, a snowidzowie mówili na próżno, daremnie pocieszali; przeto zawiedzieni są jak trzoda, będą utrapieni, gdyż nie mają pasterza. OBALENIE OBCEJ PRZEMOCY, ZGROMADZENIE IZRAELA (10,3 -1 1,3). Przeciw obcym książętom Bóg obroni swój lud, dając mu własnych wodzów (10,3-4), którzy, wzmocnieni przez Boga, poprowadzą go do zwycięstwa (5-7). Izrael, rozmnożony w rozproszeniu, powróci do wolnego kraju (8-12). Obraz upadku władców (11,1-3).3 Na pasterzy rozgniewała się zapalczywość moja i kozły nawiedzę; bo nawiedził Pan zastępów trzodę swoją, dom Judy, i postawił ich jako konia sławy swej w bitwie.4 Z niego węgieł, z niego kołek, z niego łuk wojenny, z niego wyjdzie zarazem każdy ciemięzca.5 I będą jak mocarze depczący błoto ulic w bitwie, i walczyć będą, bo Pan z nimi; a zawstydzą się wsiadający na konie.6 I umocnię dom Judy, i dom Józefa zbawię, i nawrócę ich, bo się zlituję nad nimi; i będą, jak byli, kiedy ich jeszcze nie porzuciłem, bom ja Pan, Bóg ich, i wysłucham ich.7 I będą jak mocarze mężowie z Efraima, a rozweseli się serce ich jak od wina, i synowie ich ujrzą i rozweselą Się i rozraduje się serce ich w Panu.8 – Zagwizdnę na nich i zgromadzę ich, bom ich odkupił; a rozmnożę ich, jak przedtem byli rozmnożeni.9 I rozsieję ich między narody, a z daleka wspomną na mnie i żyć będą z synami swymi, i wrócą się.10 I przywiodę ich z ziemi Egipskiej, i od Asyryjczyków zgromadzę ich, i do ziemi Galaad i Libanu przy wiodę ich, a zabraknie dla nich miejsca.11 I przejdzie przez morze wąskie,i rozbije na morzu fale, i zawstydzą się wszystkie głębiny rzeki, i będzie poniżona pycha Assuru, a berło Egiptu ustąpi.12 Wzmocnię ich w Panu i w imieniu jego chodzić będą, mówi Pan.
111 Otwórz, Libanie, wrota twoje, a niech pożre ogień cedry twoje!2 Zawyj jodło, bo upadł cedr, bo wielmożni są spustoszeni. Wyjcie dęby Basanu, bo wycięty jest las obronny.3 Głos wycia pasterzów, że zburzona jest wielmożność ich; głos ryku lwów, bo spustoszona jest pycha Jordanu. ALEGORIA PROROKA-PASTERZA (11,4-17). Rozkaz Boży pasienia owíec, źle traktowanych i przeznaczonych na zabicie (4-6). Zabiegi dobrego pasterza, dwie laski (7-8a). Zrażony do owiec, łamie jedną laskę i prosi o wynagrodzenie (8b-12). Otrzymawszy znikomą zapłatę porzuca ją i tamie drugą laskę (13-14). Pasterz zły i jego ukaranie (15-17).4 To mówi Pan, Bóg mój: “Paś owce5 rzezi, które ci, co je nabyli, zabijali bezkarnie, i sprzedawali je mówiąc: “Błogosławiony Pan, staliśmy się bogatymi,” a pasterze ich nie oszczędzali ich.6 I ja więcej oszczędzać nie będę mieszkańców ziemi, mówi Pan; oto ja wydam ludzi, każdego w rękę bliźniego jego i w rękę króla jego, i wyniszczę ziemię, a nie wyrwę z ręki ich.”7 – I będę pasł bydło rzezi dlatego, o ubodzy trzody! I wziąłem sobie dwie laski, jedną nazwałem Pięknością, a drugą nazwałem Powrózkiem, i pasłem trzodę.8 I wyciąłem trzech pasterzy w jednym miesiącu, i skurczyła się dusza moja względem nich, bo też ich dusza zmieniła się w stosunku do mnie.9 I rzekłem: “Nie będę was pasł; co ma umrzeć, niech umiera, a co ma być wygładzone, niech będzie wygładzone, a inni niech żrą, każdy mięso bliźniego swego.”10 I wziąłem laskę, którą zwano Pięknością, i złamałem ją, aby wniwecz obrócić przymierze, które zawarłem ze wszystkimi ludami.11 I wiwecz się obróciło w ów dzień, i poznali tak ubodzy trzody, którzy mi strzegą, że słowo Pańskie jest.12 I rzekłem do nich: “Jeśl jest rzecz dobra w oczach waszych, przynieście zapłatę moją, a jeśli nie, zaniechajcie.” I odważyli zapłatę moją, trzydzieści srebrników.13 I rzekł Pan do mnie: “Rzuć to do garncarza tę piękną zapłatę, na jaką mnie oszacowali ” I wziąłem trzydzieści srebrników, i rzuciłem je w domu Pańskim do garncarza.14 I złamałem laskę moją drugą, którą zwano Powrózkiem, aby rozwiązać braterstwo między Judą a Izraelem.15 – I rzekł Pan do mnie: “Jeszcze weź sobie narzędzia pasterza głupiego.16 Bo oto ja wzbudzę pasterza na ziemi, który opuszczonych nie będzie nawiedzał, rozproszonego nie będzie szukał, i złamanego leczyć nie będzie, co stoi, karmić nie będzie, a mięso tłustych będzie jeść i kopyta ich strąci “17 O pasterzu i bałwanie, opuszczający trzodę! Miecz na ramię jego i na oko prawe jego! Ramię jego całkiem uschnie, a oko praiwe zupełnie się zaćmi! WALKI, ZWYCIĘSTWO, NAWRÓCENIE I OCZYSZCZENIE IZRAELA (12,1-13,6). Walka z Jerozolimą zakończy się klęską wrogów (12,1-4). Oparci o Jeruzalem, mieszkańcy Judy pójdą do zwycięstwa (5-6), Bóg bowiem ich wspomoże i osłoni, a rozgromi wrogów (7-9). Mieszkańcy Jeruzalem nawrócą się do tego, którego przebodli, i będą pogrążeni w żalu (10-14). Ich oczyszczenie (13,1); zniesienie bałwanów i fałszywych proroków (2-6).
121 Brzemię słowa Pańskiego na Izraela. Mówi Pan, rozciągający niebiosa i gruntujący ziemię, a tworzący ducha człowieka w nim:2 “Oto ja uczynię Jeruzalem naprożnikiem,pijaństwa wszystkim narodom wokoło; lecz i Juda będzie w oblężeniu przeciwko Jeruzalem.3 I będzie: dnia onego uczynię Jeruzalem kamieniem ciężaru dla wszystkich narodów; wszyscy, którzy go będą podnosić, ciężko zranieni będą; i zbiorą się przeciw niemu wszystkie królestwa ziemi.4 Owego dnia, mówi Pan, porażę każdego konia zdrętwieniem, a wsiadającego nań szaleństwem; a na dom Judy otworzę oczy moje, a każdego konia narodów porażę ślepotą.5 I powiedzą książęta Judy w sercu swym: “Niech mi będą wzmocnieni mieszkańcy Jeruzalem w Panu zastępów, Bogu ich!”6 Owego dnia uczynię książąt judzkich jakby kotłem ognia wśród drew i jakby pochodnią ognistą w sianie; i pożrą na prawo i na lewo wszystkie narody wokoło, i mieszkać będą w Jeruzalem znowu na swym miejscu, w Jeruzalem.7 – I zbawi Pan przybytki Judy jak na początku, aby się pysznie nie chlubił dom Dawida i chwała mieszkających w Jeruzalem przeciwko Judzie.8 Owego dnia osłoni Pan mieszkańców Jeruzalem, i kto z nich potknąłby się w ów dzień, będzie jak Dawid, a dom Dawida jak Boży, jak anioł Pański przed obliczem ich.9 I będzie dnia owego: będę się starał zetrzeć wszystkie narody, które przychodzą przeciw Jeruzalem.10 – I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem ducha łaski i modlitw, i patrzeć będą na mnie, którego przebodli, i opłakiwać go będą -płaczem jakby jednorodzonego; i będą nad nim zawodzić, jak się zawodzi przy śmierci pierworodnego.11 Owego dnia wielki będzie płacz w jeruzalem, jak płacz Adadremmonu na polu Mageddon.12 I będzie płakać ziemia, każdy ród osobno: rody domu Dawidowego osobno, a niewiasty ich osobno; rodu domu13 Natana osobno, a niewiasty ich osobno;rody domu Lewiego osobno, a niewiasty ich osobno; rody Semeja osobno, a niewiasty ich osobno;14 wszystkie inne rody, każdy ród osobno, a niewiasty ich osobno.
131 owego dnia będzie źródło otwarte dla domu Dawidowego i dla mieszkających w Jeruzalem na obmycie grzesznego i miesiącznicy.2 I będzie dnia owego, mówi Pan zastępów, wytracę imiona bałwanów z ziemi, tak iż nie będą więcej wspominane, i fałszywych proroków i ducha nieczystego zniosę z ziemi.3 I będzie: gdyby kto prorokował dalej, powiedzą mu ojciec jego i matka jego, którzy go porodzili: “Nie będziesz żył, bo mówiłeś kłamstwo imieniem Pańskim” I przebodą go ojciec jego i matka jego, rodzice jego, gdyby prorokował.4 I będzie: owego dnia zawstydzą się prorocy, każdy dla widzenia swego, gdy prorokować będzie, a nie będą się obłóczyć w płaszcz worowy, żeby kłamać.5 Ale powie: “Nie jestem prorokiem,człowiekiem oraczem ja jestem; bo Adam przykładem moim od młodości mojej.”6 O powiedzą mu: “Cóż to za rany są w pośrodku rąk twoich?”I powie: “Tymi jestem zraniony w domu tych, którzy mię miłowali.” UDERZENIE PASTERZA, LOS OWIEC (13, 7-9).7 Mieczu, ocknij się na pasterza mego i na męża złączonego ze mną, mówi Pan zastępów. Uderz pasterza, a rozproszą się owce, i obrócą rękę moją na malutkich.8 I będzie po wszystkiej ziemi, mówi Pan: dwie części na niej będą rozproszone i ustaną, a trzecia część zostanie na niej.9 I powiodę część trzecią przez ogień, i palić ich będę, jak palą srebro, a doświadczać ich będę, jak doświadczają złota. On będzie wzywał imienia mego, a ja go wysłucham. Powiem: “Ludem moim jesteś.” A on powie: “Pan Bogiem moim.” WYBAWIENIE I WYWYŻSZENIE JEROZOLIMY. SĄD NAD NARODAMI (14,1-21). Zdobycie Jerozolimy przez wrogów, niewola połowy mieszkańców (1-2). Bóg przychodzi z pomocą reszcie ludu, toruje mu drogę do ucieczki (3-5). Dzień Pański (6-7). Pomyślność ludu (8-II). Wytracenie części wrogów, a nawrócenie się do Pana reszty (12-19). Rzeczy święte Panu (20-21).
14

Warsz. King J. 141 Tłum. GrEn. Толк. Oto przyjdą dni Pańskie i będą dzielić łupy twoje wśród ciebie.Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. СE, днjе гDни грzдyтъ, и3 раздэлsтсz коры6сти тво‰ въ тебЁ: 14,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἸδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold,
ἡμέραι hēmerai
N-NPF
ἡμέραhēmeradaydays
ἔρχονται erchontai
V-PMI-3P
ἔρχομαιerchomaito come/go[3come
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who1of the
κυρίου,     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord2 lord],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διαμερισθήσεται diameristhēsetai
V-FPI-3S
διαμερίζωdiamerizōto divide[2shall be divided
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
σκῦλά skula
N-NPN
σκῦλονskulonplunder1your spoils]
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
σοί.     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
 
2 Tłum. GrEn. Толк. I zgromadzę wszystkie narody do Jeruzalem na bitwę, i będzie wzięte miasto, i zburzą domy, i niewiasty pogwałcą, i wyjdzie połowa miasta w niewolę, a ostatek ludu nie będzie zabrany z miasta.И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен; но остальной народ не будет истреблен из города. и3 соберY вс‰ kзhки на їеrли1мъ въ брaнь, и3 плэни1тсz грaдъ, и3 расхи1тzтсz д0мове, и3 жєны2 њсквернsтсz: и3 и3зhдетъ п0лъ грaда въ плэнeніе, ґ њстaнокъ людjй мои1хъ не потребsтсz t грaда. 14,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπισυνάξω episunaxō
V-FAI-1S
ἐπισυνάγωepisunagōto gatherI will assemble
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ἔθνη ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentilesnations
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
πόλεμον,     polemon
N-ASM
πόλεμοςpolemoswarbattle;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἁλώσεται halōsetai
V-FMI-3S
strong:GV-FMI-3Sstrong:GV-FMI-3Sstrong:GV-FMI-3S 

T-NSF
hothe/this/who1the
πόλις,     polis
N-NSF
πόλιςpoliscity2city],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διαρπαγήσονται diarpagēsontai
V-FPI-3P
διαρπάζωdiarpazōto rob[3shall be plundered
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who1the
οἰκίαι,     oikiai
N-NPF
οἰκίαoikiahouse2houses],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/whothe
γυναῖκες gunaikes
N-NPF
γυνήgunēwomanwomen
μολυνθήσονται,     molunthēsontai
V-FPI-3P
μολύνωmolunōto defileshall be tainted.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐξελεύσεται exeleusetai
V-FMI-3S
ἐξέρχομαιexerchomaito go outshall come forth
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ἥμισυ hēmisu
A-NSN
ἥμισυςhēmisushalfhalf
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
πόλεως poleōs
N-GSF
πόλιςpoliscitycity
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amonginto
αἰχμαλωσίᾳ,     aichmalōsia
N-DSF
αἰχμαλωσίαaichmalōsiacaptivitycaptivity,
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoand the
δὲ de
PRT
δέdethenand the
κατάλοιποι kataloipoi
A-NPM
κατάλοιποςkataloiposremainingrest
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa peopleof my people
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ἐξολεθρευθῶσιν exolethreuthōsin
V-APS-3P
strong:GV-APS-3Pstrong:GV-APS-3Pstrong:GV-APS-3P 
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/from[Gilgal]
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
πόλεως.     poleōs
N-GSF
πόλιςpoliscitycity.
 
3 Tłum. GrEn. Толк. I wyjdzie Pan, i będzie walczył przeciw owym narodom, jak walczył w dzień wojny.Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И# и3зhдетъ гDь и3 њполчи1тсz на kзhки w4ны, ћкоже дeнь њполчeніz є3гw2 въ дeнь брaни. 14,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐξελεύσεται exeleusetai
V-FMI-3S
ἐξέρχομαιexerchomaito go outlord shall come forth,
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord shall come forth,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
παρατάξεται parataxetai
V-FMI-3S
strong:GV-FMI-3Sstrong:GV-FMI-3Sstrong:GV-FMI-3S 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongagainst
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/who 
ἔθνεσιν ethnesin
N-DPN
ἔθνοςethnosGentilesthose nations,
ἐκείνοις ekeinois
D-DPM
ἐκεῖνοςekeinosthatthose nations,
καθὼς kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
ἡμέρα hēmera
N-NSF
ἡμέραhēmeradayday
παρατάξεως parataxeōs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
πολέμου.     polemou
N-GSM
πόλεμοςpolemoswarof war.
 
4 Tłum. GrEn. Толк. I staną nogi jego w ów dzień na górze Oliwnej, która jest naprzeciw Jeruzalem na wschód słońca, i rozpadnie się góra Oliwna na pół ku wschodowi i ku zachodowi słońca rozpadliną bardzo wielką, i odwali się połowa góry na północ, a połowa jej na południe.И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее - к югу. И# стaнутъ н0зэ є3гw2 въ дeнь w4нъ на горЁ є3леHнстэй, ћже є4сть прsмw їеrли1му на вост0къ: и3 раздэли1тсz горA є3леHнскаz, п0лъ є3S къ вост0кwмъ и3 п0лъ є3S къ м0рю, пр0пасть вeліz ѕэлw2: и3 ўклони1тсz п0лъ горы2 на сёверъ и3 п0лъ є3S на ю4гъ: 14,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
στήσονται stēsontai
V-FMI-3P
ἵστημιhistēmito stand[2shall stand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
πόδες podes
N-NPM
πούςpousfoot1his feet]
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaythat day
ἐκείνῃ ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat day
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ὄρος oros
N-ASN
ὄροςorosmountainmount
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
ἐλαιῶν elaiōn
N-GPF
ἐλαίαelaiaolive treeof olives,
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe one
κατέναντι katenanti
ADV
κατέναντιkatenantibeforeover against
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/from[Gilgal]
ἀνατολῶν·     anatolōn
N-GPF
ἀνατολήanatolēeasteast;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σχισθήσεται schisthēsetai
V-FPI-3S
σχίζωschizōto split[4shall split
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who1the
ὄρος oros
N-NSN
ὄροςorosmountain2mount
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
ἐλαιῶν,     elaiōn
N-GPF
ἐλαίαelaiaolive tree3of olives],
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ἥμισυ hēmisu
A-NSN
ἥμισυςhēmisushalfhalf
αὐτοῦ autou
D-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withtowards
ἀνατολὰς anatolas
N-APF
ἀνατολήanatolēeasteast
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ἥμισυ hēmisu
A-NSN
ἥμισυςhēmisushalf1half
αὐτοῦ autou
D-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withtowards
θάλασσαν,     thalassan
N-ASF
θάλασσαthalassaseawest,
χάος chaos
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
μέγα mega
A-ASN
μέγαςmegasgreat2great
σφόδρα·     sfodra
ADV
σφόδραsfodravery1an exceedingly].
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
κλινεῖ klinei
V-FAI-3S
κλίνωklinōto bow/lay down[4shall lean
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who2of the
ἥμισυ hēmisu
A-NSN
ἥμισυςhēmisushalfhalf
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
ὄρους orous
N-GSN
ὄροςorosmountain3mountain]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withtowards
βορρᾶν borran
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ἥμισυ hēmisu
A-NSN
ἥμισυςhēmisushalf[to destroy]
αὐτοῦ autou
D-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/with[Mezahab]
νότον.     noton
N-ASM
νότοςnotossouthsouth.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. I uciekniecie w dolinę gór owych, bo dosięgnie dolina gór aż w pobliże; będziecie uciekać, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za dni Ozjasza, króla judzkiego; i przyjdzie Pan, Bóg mój, i wszyscy święci z nim.И вы побежите в долину гор Моих, ибо долина гор будет простираться до Асила; и вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского; и придет Господь Бог мой и все святые с Ним. и3 засhплетсz дeбрь г0ръ мои1хъ, и3 прильпнeтъ дeбрь г0рнzz дaже до ґсаи1ла и3 нап0лнитсz, ћкоже нап0лнисz t лицA трyса во днeхъ nзjи царS їyдова: и3 пріи1детъ гDь бGъ м0й, и3 вси2 с™jи съ ни1мъ. 14,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐμφραχθήσεται emfrachthēsetai
V-FPI-3S
strong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3S 
φάραγξ faragx
N-NSF
φάραγξfaragxvalley1 ravine]
ὀρέων oreōn
N-GPN
ὄροςorosmountain3of my mountains],
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐγκολληθήσεται enkollēthēsetai
V-FPI-3S
strong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3S 
φάραγξ faragx
N-NSF
φάραγξfaragxvalley[to struggle]
ὀρέων oreōn
N-GPN
ὄροςorosmountainby mountains
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
Ιασολ iasol
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐμφραχθήσεται emfrachthēsetai
V-FPI-3S
strong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3S 
καθὼς kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as[delight]
ἐνεφράγη enefragē
V-API-3S
strong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3S 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who1the
ἡμέραις hēmerais
N-DPF
ἡμέραhēmeradaydays
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
σεισμοῦ seismou
N-GSM
σεισμόςseismosearthquakeearthquake
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
ἡμέραις hēmerais
N-DPF
ἡμέραhēmeraday[wound]
Οζιου oziou
N-GSM
ὈζίαςoziasUzziah[talent]
βασιλέως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingking
Ιουδα·     iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἥξει hēxei
V-FAI-3S
ἥκωhēkōto come/be present[3shall come
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord1 lord
ho
T-NSM
hothe/this/whoof the
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGod2my God],
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ἅγιοι hagioi
A-NPM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. – I będzie dnia owego: nie będzie światła, ale zimno i mróz.И будет в тот день: не станет света, светила удалятся. И# бyдетъ въ дeнь w4нъ, не бyдетъ свётъ, но зимA и3 мрaзъ: 14,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἐκείνῃ ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
οὐκ ouk
ADV
οὐounoshall not be
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
φῶς fōs
N-NSN
φῶςfōslightlight;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ψῦχος psuchos
N-NSN
ψῦχοςpsuchoscoldchilliness
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πάγος·     pagos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
 
7 Tłum. GrEn. Толк. I będzie dzień jeden, który jest wiadomy Panu, nie dzień ani noc, a czasu wieczornego będzie światło.День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет. и3 бyдетъ дeнь є3ди1нъ, и3 дeнь т0й знaемь бyдетъ гDеви, и3 не дeнь и3 не н0щь, и3 при вeчерэ бyдетъ свётъ. 14,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
μίαν mian
A-ASF
εἷςheisoneone
ἡμέραν,     hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
ἡμέρα hēmera
N-NSF
ἡμέραhēmeradaythat day
ἐκείνη ekeinē
D-NSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat day
γνωστὴ gnōstē
A-NSF
γνωστός, γνώριμοςgnōstos gnōrimosacquainted with[to waste]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
κυρίῳ,     kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐχ ouch
ADV
οὐouno[Carmi]
ἡμέρα hēmera
N-NSF
ἡμέραhēmeradayday
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
νύξ,     nux
N-NSF
νύξnuxnightnight,
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withtowards
ἑσπέραν hesperan
N-ASF
ἑσπέραhesperaeveningevening
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
φῶς.     fōs
N-NSN
φῶςfōslightlight.
 
8 Tłum. GrEn. Толк. – I będzie w ów dzień: wyjdą wody żywe z jeruzalem, połowa ich do morza wschodniego, a połowa ich do morza ostatniego, w lecie i w zimie będą.И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному: летом и зимой так будет. И# въ дeнь w4нъ и3зhдетъ водA живA и3з8 їеrли1ма, п0лъ є3S въ м0ре пeрвое и3 п0лъ є3S въ м0ре послёднее: и3 въ жaтву и3 въ вeсну бyдетъ тaкw. 14,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaythat day
ἐκείνῃ ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat day
ἐξελεύσεται exeleusetai
V-FMI-3S
ἐξέρχομαιexerchomaito go outshall come forth
ὕδωρ hudōr
N-NSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswater[2water
ζῶν zōn
V-PAPRS
ζάωzaōto live1living]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
Ιερουσαλημ,     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
τὸ to
T-NSN
hothe/this/whoThe
ἥμισυ hēmisu
A-NSN
ἥμισυςhēmisushalfhalf
αὐτοῦ autou
D-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
θάλασσαν thalassan
N-ASF
θάλασσαthalassasea[2sea
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
πρώτην prōtēn
A-ASF
πρῶτοςprōtosfirst1foremost],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ἥμισυ hēmisu
A-NSN
ἥμισυςhēmisushalfhalf
αὐτοῦ autou
D-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
θάλασσαν thalassan
N-ASF
θάλασσαthalassasea[2sea
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἐσχάτην,     eschatēn
A-ASF
ἔσχατοςeschatoslast/least1latter];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
θέρει therei
N-DSN
θέροςtherossummersummer
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἔαρι eari
N-DSN
strong:GN-DSNstrong:GN-DSNstrong:GN-DSN 
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
οὕτως.     houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)thus
 
9 Tłum. GrEn. Толк. I będzie Pan królem nad wszystką ziemią. W ów dzień będzie Pan jeden i będzie imię jego jedno.И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя Его едино. И# бyдетъ гDь въ цRS по всeй земли2: въ дeнь w4нъ бyдетъ гDь є3ди1нъ, и3 и4мz є3гw2 є3ди1но, 14,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord will be
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
βασιλέα basilea
N-ASM
βασιλεύςbasileuskingking
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
πᾶσαν pasan
A-ASF
πᾶςpasallall
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
γῆν·     gēn
N-ASF
γῆearthearth.
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaythat day
ἐκείνῃ ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat day
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord[2 lord
εἷς heis
A-NSM
εἰςeistoward[to strive]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ὄνομα onoma
N-NSN
ὄνομαonomanamehis name
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἕν.     hen
A-NSN
εἰςeistoward[to strive]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. I wróci się wszystka ziemia aż do puszczy, od pagórka Remmon na południe Jeruzalem, i podniesie się, i będzie mieszkać na miejscu swym od bramy Beniamina aż do miejsca bramy Dawnej i aż do bramy Węgłów, i od wieży Hananeel aż do pras królewskich.Вся эта земля будет, как равнина, от Гаваона до Реммона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот, и от башни Анамеила до царских точил. њбходS всю2 зeмлю и3 пустhню, t гаваи2 и3 до реммHна, на ю4гъ їеrли1му: и3 вознесeтсz на мёстэ и3 пребyдетъ t врaтъ веніамjнихъ до мёста врaтъ пeрвыхъ, дaже до врaтъ ўг0льныхъ и3 до столпA ґнамеи1лz и3 до подточи1ліz царeва. 14,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκυκλῶν kuklōn
V-PAPRS
κυκλόωkukloōto surroundencircling
πᾶσαν pasan
A-ASF
πᾶςpasallall
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
γῆν gēn
N-ASF
γῆearthearth,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ἔρημον erēmon
N-ASF
ἔρημοςerēmosdesertedwilderness --
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
Γαβε gabe
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
Ρεμμων remmōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
νότον noton
N-ASM
νότοςnotossouthsouth
Ιερουσαλημ·     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
Ραμα rama
N-PRI
ῬαμᾶramaRamah[Mamre]
δὲ de
PRT
δέdethenAnd Rama
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2 place
τόπου topou
N-GSM
τόποςtoposplace[2 place
μενεῖ menei
V-FAI-3S
μένωmenōto stay1shall remain];
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
πύλης pulēs
N-GSF
πύληpulēgategate
Βενιαμιν beniamin
N-PRI
ΒενιαμίνbeniaminBenjamin[to divide]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
τόπου topou
N-GSM
τόποςtoposplaceplace
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
πύλης pulēs
N-GSF
πύληpulēgate[2gate
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
πρώτης,     prōtēs
A-GSFS
πρῶτοςprōtosfirst1first],
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
πύλης pulēs
N-GSF
πύληpulēgategate
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the
γωνιῶν gōniōn
N-GPF
γωνίαgōniacornercorners,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
πύργου purgou
N-GSM
πύργοςpurgostowertower
Ανανεηλ,     ananeēl
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whothe
ὑποληνίων hupolēniōn
N-GPN
ὑπολήνιονhupolēniontroughwine-vats
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
βασιλέως.     basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingking.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. I będą mieszkać w nim,a wytracenia nie będzie więcej, ale Jeruzalem siedzieć będzie bezpiecznie.И будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно. И# вселsтсz въ нeмъ, и3 ґнafема не бyдетъ ктомY, и3 всели1тсz їеrли1мъ надёzйсz. 14,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκατοικήσουσιν katoikēsousin
V-FAI-3P
κατοικέωkatoikeōto dwellthey shall dwell
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτῇ,     autē
D-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
οὐκ ouk
ADV
οὐouno1it will not be]
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ἀνάθεμα anathema
N-NSN
ἀνάθεμαanathemadevoted[2anathema
ἔτι,     eti
ADV
ἔτιetistillany longer;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατοικήσει katoikēsei
V-FAI-3S
κατοικέωkatoikeōto dwellJerusalem shall dwell
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
πεποιθότως.     pepoithotōs
ADV
strong:GADVstrong:GADVstrong:GADV 
 
12 Tłum. GrEn. Толк. – A ta będzie kaźń, którą skarze Pan wszystkie narody, które walczyły przeciw Jeruzalem: będzie schnąć ciało każdego stojącego na nogach swych, oczy jego uschną w jamach swych i język ich uschnie w ustach ich.И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима: у каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. И# сіE бyдетъ падeніе, и4мже и3зсэчeтъ гDь вс‰ лю1ди, є3ли1цы воевaша на їеrли1мъ: и3стaютъ плHти и4хъ стоsщихъ на ногaхъ свои1хъ, и3 nчесA и5мъ и3стекyтъ и3з8 њб0чій и4хъ, и3 љзhкъ и4хъ и3стaетъ во ўстёхъ и4хъ. 14,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
αὕτη hautē
D-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]

T-NSF
hothe/this/whothe
πτῶσις,     ptōsis
N-NSF
πτῶσιςptōsisfalldownfall
ἣν hēn
R-ASF
ἦνēnwas[pledge]
κόψει kopsei
V-FAI-3S
κόπτωkoptōto cut/mournlord shall smite
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord shall smite
πάντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
λαούς,     laous
N-APM
λαόςlaosa peoplepeoples,
ὅσοι hosoi
A-NPM
ὅσοςhososjust as/how muchas many as
ἐπεστράτευσαν epestrateusan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
Ιερουσαλημ·     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
τακήσονται takēsontai
V-FMI-3P
τήκωtēkōto melt[2shall melt away
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
σάρκες sarkes
N-NPF
σάρξsarxflesh1Their flesh]
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἑστηκότων hestēkotōn
V-RAPGP
ἵστημιhistēmito standstanding
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
πόδας podas
N-APM
πούςpousfoottheir feet;
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ὀφθαλμοὶ ofthalmoi
N-NPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyetheir eyes
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ῥυήσονται ruēsontai
V-FMI-3P
ῥέω, ἐρέωreō ereōto utter[to reckon|appoint]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
ὀπῶν opōn
N-GPF
ὀπήopēholetheir openings,
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
γλῶσσα glōssa
N-NSF
γλῶσσαglōssatonguetheir tongue
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τακήσεται takēsetai
V-FPI-3S
τήκωtēkōto meltshall melt away
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
στόματι stomati
N-DSN
στόμαstomamouththeir mouth.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Dnia owego będzie trwoga Pańska wielka między nimi i uchwyci mąż rękę bliźniego swego, i zewrze się ręka jego z ręką bliźniego jego.И будет в тот день: произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его. И# бyдетъ въ дeнь w4нъ ќжасъ гDень вeлій на ни1хъ: и3 и4мутсz кjйждо за рyку бли1жнzгw своегw2, и3 соплетeтсz рукA є3гw2 къ руцЁ бли1жнzгw своегw2. 14,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaythat day
ἐκείνῃ ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat day
ἔκστασις ekstasis
N-NSF
ἔκστασιςekstasisamazement[2astonishment
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord3from lord
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μεγάλη,     megalē
A-NSF
μέγαςmegasgreat1a great]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπιλήμψονται epilēmpsontai
V-FMI-3P
ἐπιλαμβάνωepilambanōto catchthey shall take hold
ἕκαστος hekastos
A-NSM
ἕκαστοςhekastoseacheach
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
χειρὸς cheiros
N-GSF
χείρcheirhandhand
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
πλησίον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighborof his neighbor,
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
συμπλακήσεται sumplakēsetai
V-FPI-3S
strong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3S 

T-NSF
hothe/this/who 
χεὶρ cheir
N-NSF
χείρcheirhandhis hand
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
χεῖρα cheira
N-ASF
χείρcheirhandhand
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
πλησίον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighborof his neighbor.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Lecz i Juda walczyć będzie przeciw Jeruzalem, i będą zgromadzone bogactwa wszystkich narodów wokoło, złoto i srebro i szat dosyć wiele.Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов: золото, серебро и одежды в великом множестве. И# їyда њполчи1тсz во їеrли1мэ и3 соберeтъ крёпость всёхъ людjй w4крестъ, злaто и3 сребро2 и3 ри6зы во мн0жество ѕэлw2. 14,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
Ιουδας ioudas
N-NSM
ἸούδαςioudasJudah/Judas/Jude[common]
παρατάξεται parataxetai
V-FMI-3S
strong:GV-FMI-3Sstrong:GV-FMI-3Sstrong:GV-FMI-3S 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
συνάξει sunaxei
V-FAI-3S
συνάγωsunagōto assemblehe shall bring together
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ἰσχὺν ischun
N-ASF
ἰσχύςischusstrengthstrength
πάντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallof all
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who[that]
λαῶν laōn
N-GPM
λαόςlaosa peoplepeoples
κυκλόθεν,     kuklothen
ADV
κυκλόθενkuklothenaroundround about --
χρυσίον chrusion
N-ASN
χρυσίονchrusiongoldgold,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀργύριον argurion
N-ASN
ἀργύριονargurionsilversilver,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἱματισμὸν himatismon
N-ASM
ἱματισμόςhimatismosclothingclothes
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
πλῆθος plēthos
N-ASN
πλῆθοςplēthosmultitudeabundance
σφόδρα.     sfodra
ADV
σφόδραsfodraveryexceedingly.
 
15 Tłum. GrEn. Толк. I taki będzie upadek konia i muła, wielbłąda i osła i wszystkich bydląt, które były w obozie owym, jak upadek ten.Будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них. И# сіE бyдетъ падeніе к0нємъ и3 мскHмъ, и3 вельблю1дwмъ и3 nслHмъ, и3 всBмъ скотHмъ сyщымъ въ полцёхъ џнэхъ, по падeнію семY. 14,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
αὕτη hautē
D-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]

T-NSF
hothe/this/whothe
πτῶσις ptōsis
N-NSF
πτῶσιςptōsisfalldownfall
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
ἵππων hippōn
N-GPM
ἵπποςhipposhorsehorses,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe
ἡμιόνων hēmionōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe
καμήλων kamēlōn
N-GPM
κάμηλοςkamēloscamelcamels,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe
ὄνων onōn
N-GPM
ὄνοςonosdonkeydonkeys,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πάντων pantōn
A-GPN
πᾶςpasallof all
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whothe
κτηνῶν ktēnōn
N-GPN
κτῆνοςktēnosanimalcattle
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whoof the ones
ὄντων ontōn
V-PAPGP
ὤνōnbeing[mockery]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
παρεμβολαῖς parembolais
N-DPF
παρεμβολήparembolēbarracksthose camps,
ἐκείναις ekeinais
D-DPF
ἐκεῖνοςekeinosthatthose camps,
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
πτῶσιν ptōsin
N-ASF
πτῶσιςptōsisfallthis downfall.
ταύτην.     tautēn
D-ASF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
 
16 Tłum. GrEn. Толк. A wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które przyciągnęły przeciw Jeruzalem, chodzić będą z roku na rok, aby się kłaniać królowi, Panu zastępów, i obchodzić święto Kuczek.Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника кущей. И# бyдетъ, є3ли1цы ѓще њстaнутсz t всёхъ kзы6къ пришeдшихъ на їеrли1мъ, и3 взhдутъ на всsкое лёто покланsтисz цRю2 гDу вседержи1телю и3 прaздновати прaздникъ скинопигjи. 14,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ὅσοι hosoi
A-NPM
ὅσοςhososjust as/how muchas many as
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanif[Giddalti]
καταλειφθῶσιν kataleifthōsin
V-APS-3P
καταλείπωkataleipōto leavebe left
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
πάντων pantōn
A-GPN
πᾶςpasallall
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whothe
ἐθνῶν ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentilesnations
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/who 
ἐλθόντων elthontōn
V-AAPGP
ἔρχομαιerchomaito come/gocoming
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
Ιερουσαλημ,     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand 
ἀναβήσονται anabēsontai
V-FMI-3P
ἀναβαίνωanabainōto ascendthey shall ascend
κατ'     kat
PREP
κατάkataaccording toby
ἐνιαυτὸν eniauton
N-ASM
ἐνιαυτόςeniautosyearyear
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
προσκυνῆσαι proskunēsai
V-AAR
προσκυνέωproskuneōto worshipto do obeisance to
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
βασιλεῖ basilei
N-DSM
βασιλεύςbasileuskingking,
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτορι pantokratori
N-DSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἑορτάζειν heortazein
V-PAR
ἑορτάζωheortazōto keep a festivalto solemnize
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ἑορτὴν heortēn
N-ASF
ἑορτήheortēfestivalholiday
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
σκηνοπηγίας.     skēnopēgias
N-GSF
σκηνοπηγίαskēnopēgiaFeast of Boothspitching of tents.
 
17 Tłum. GrEn. Толк. I będzie: kto z rodów ziemi nie szedłby do Jeruzalem, aby się pokłonić królowi, Panu zastępów, nie będzie na nich deszczu.И будет: если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения Царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И# бyдетъ, є3ли1цы ѓще не взhдутъ t всёхъ племeнъ земли2 во їеrли1мъ поклони1тисz цRю2 гDу вседержи1телю, и3 сjи џнэмъ приложaтсz, не бyдетъ на ни1хъ дождS. 14,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ὅσοι hosoi
A-NPM
ὅσοςhososjust as/how muchas many as
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifshould
μὴ
ADV
μήnotnot
ἀναβῶσιν anabōsin
V-AAS-3P
ἀναβαίνωanabainōto ascendascend
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
πασῶν pasōn
A-GPF
πᾶςpasallall
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whothe
φυλῶν fulōn
N-GPF
φυλήfulētribetribes
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthearth
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
προσκυνῆσαι proskunēsai
V-AAR
προσκυνέωproskuneōto worshipto do obeisance to
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
βασιλεῖ basilei
N-DSM
βασιλεύςbasileuskingking,
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτορι,     pantokratori
N-DSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὗτοι houtoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
ἐκείνοις ekeinois
D-DPM
ἐκεῖνοςekeinosthatshall be added to those --
προστεθήσονται.     prostethēsontai
V-FPI-3P
προστίθημιprostithēmito add (to)shall be added to those --
 
18 Tłum. GrEn. Толк. A jeśliby i ród Egiptu nie wyruszył i nie przyszedł, ani na niego deszczu nie będzie, ale będzie upadek, którym pokarze Pan wszystkie narody, które by nie chodziły na obchodzenie święta Kuczek.И если племя Египетское не поднимется в путь и не придет [сюда], то и у него не будет дождя и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника кущей. Ѓще же колёно є3гЂпетское не взhдетъ, ни пріи1детъ, и3 на си1хъ бyдетъ ћзва, є4юже порази1тъ гDь вс‰ kзhки, є3ли1цы ѓще не взhдутъ, є4же прaздновати прaздникъ скинопигjи. 14,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifAnd if
δὲ de
PRT
δέdethenAnd if
φυλὴ fulē
N-NSF
φυλήfulētribetribe
Αἰγύπτου aiguptou
N-GSF
ΑἴγυπτοςaiguptosEgypt[reddish]
μὴ
ADV
μήnotshould not
ἀναβῇ anabē
V-AAS-3S
ἀναβαίνωanabainōto ascendascend,
μηδὲ mēde
CONJ
μηδέmēdenotnor
ἔλθῃ elthē
V-AAS-3S
ἔρχομαιerchomaito come/gocome,
ἐκεῖ,     ekei
ADV
ἐκεῖekeithere[to fold]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τούτοις toutois
D-DPM
τούτοιςtoutoisto these[to propagate]
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]

T-NSF
hothe/this/whothe
πτῶσις,     ptōsis
N-NSF
πτῶσιςptōsisfalldownfall
ἣν hēn
R-ASF
ἦνēnwas[pledge]
πατάξει pataxei
V-FAI-3S
πατάσσωpatassōto strikelord struck
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord struck
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ἔθνη,     ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentilesnations,
ὅσα hosa
A-APN
ὅσοςhososjust as/how muchas many as
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanif[Giddalti]
μὴ
ADV
μήnotshould not
ἀναβῇ anabē
V-AAS-3S
ἀναβαίνωanabainōto ascendascend
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἑορτάσαι heortasai
V-AAR
ἑορτάζωheortazōto keep a festivalto solemnize
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ἑορτὴν heortēn
N-ASF
ἑορτήheortēfestivalholiday
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
σκηνοπηγίας.     skēnopēgias
N-GSF
σκηνοπηγίαskēnopēgiaFeast of Boothspitching of tents.
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Ten będzie grzech Egiptu i ten grzech wszystkich narodów, które by nie chodziły na obchodzenie święta Kuczek.Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника кущей! Сeй бyдетъ грёхъ є3гЂпту и3 грёхъ всBмъ kзhкwмъ, є3ли1цы ѓще не взhдутъ, є4же прaздновати прaздникъ скинопигjи. 14,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPαὕτη hautē
D-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]

T-NSF
hothe/this/whothe
ἁμαρτία hamartia
N-NSF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
Αἰγύπτου aiguptou
N-GSF
ΑἴγυπτοςaiguptosEgypt[reddish]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/whothe
ἁμαρτία hamartia
N-NSF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
πάντων pantōn
A-GPN
πᾶςpasallof all
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whothe
ἐθνῶν,     ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentilesnations
ὅσα hosa
A-APN
ὅσοςhososjust as/how much[to proclaim]
ἂν an
PRT
ἄνanifever
μὴ
ADV
μήnotshould not
ἀναβῇ anabē
V-AAS-3S
ἀναβαίνωanabainōto ascendascend
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
ἑορτάσαι heortasai
V-AAR
ἑορτάζωheortazōto keep a festivalto solemnize
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whoof the
ἑορτὴν heortēn
N-ASF
ἑορτήheortēfestivalholiday
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who[that]
σκηνοπηγίας.     skēnopēgias
N-GSF
σκηνοπηγίαskēnopēgiaFeast of Boothspitching of tents.
 
20 Tłum. GrEn. Толк. – Owego dnia będzie, co na uździe końskiej jest, poświęcone Panu, i będą kotły w domu Pańskim jak czasze przed ołtarzem.В то время даже на конских уборах будет начертано: "Святыня Господу", и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши перед алтарем. Въ дeнь w4нъ бyдетъ є4же во ўздЁ конS, с™о гDу вседержи1телю: и3 бyдутъ кон0би въ домY гDни ћкw чaшы пред8 лицeмъ nлтарS, 14,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaythat day
ἐκείνῃ ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthat[solitary]
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
χαλινὸν chalinon
N-ASM
χαλινόςchalinosbridlebridle
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
ἵππου hippou
N-GSM
ἵπποςhipposhorsehorse,
ἅγιον hagion
A-ASM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτορι,     pantokratori
N-DSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyAlmighty.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσονται esontai
V-FMI-3P
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
λέβητες lebētes
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who4the
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among3in
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoof the
οἴκῳ oikō
N-DSM
οἶκοςoikoshouse5house
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord6 lord]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
φιάλαι fialai
N-NPF
φιάληfialēbowlbowls
πρὸ pro
PREP
πρόprobeforebefore
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceface
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who[that]
θυσιαστηρίου,     thusiastēriou
N-GSN
θυσιαστήριονthusiastērionaltaraltar.
 
21 Tłum. GrEn. Толк. I będzie każdy kocioł w Jeruzalem i w Judzie poświęcony Panu zastępów; i będą przychodzić wszyscy ofiarujący, i będą brać z nich, i będą w nich warzyć; a nie będzie kupca więcej w domu Pana zastępów owego dnia.И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву и брать их и варить в них, и не будет более ни одного Хананея в доме Господа Саваофа в тот день.и3 бyдетъ всsкъ кон0бъ во їеrли1мэ и3 во їyдэ с™ъ гDеви вседержи1телю: и3 пріи1дутъ вси2 жрyщіи и3 пріи1мутъ t ни1хъ и3 сварsтъ въ ни1хъ, и3 не бyдетъ хананeй ктомY во хрaмэ гDа вседержи1телz въ дeнь w4нъ.14,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
πᾶς pas
A-NSM
πᾶςpasallevery
λέβης lebēs
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Ιουδα iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
ἅγιον hagion
A-ASN
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτορι·     pantokratori
N-DSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἥξουσιν hēxousin
V-FAI-3P
ἥκωhēkōto come/be present[4shall come
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall1all
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who2the ones
θυσιάζοντες thusiazontes
V-PAPRP
strong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRP 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
λήμψονται lēmpsontai
V-FMI-3P
λαμβάνωlambanōto takeshall take
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἑψήσουσιν hepsēsousin
V-FAI-3P
strong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3P 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
αὐτοῖς.     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere will not be
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
Χαναναῖος chananaios
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
οὐκέτι ouketi
ADV
οὐκέτιouketinot any more[to tear off]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
οἴκῳ oikō
N-DSM
οἶκοςoikoshousehouse
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
παντοκράτορος pantokratoros
N-GSM
παντοκράτωρpantokratōralmighty[Libnah]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whoof the
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaythat day.
ἐκείνῃ.     ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat day.