No Picture

На рѣкахъ Вавилонскихъ (1957) – Архіепископъ Аверкій (Таушевъ)

18/08/2019 Maksymilian 0

Многіе любятъ это глубоко-трогательное пѣснопѣніе — псаломъ 136-ой, который воспѣваетъ наша Церковь въ теченіе трехъ предшествующихъ Великому Посту воскресныхъ дней, непосредственно вслѣдъ за обычными поліелейными псалмами. Да и какъ не любить его? Сколько невыразимо-скорбной тоски, сколько необычайной силы и глубины чувства сокрыто въ этомъ печально-величественномъ гимнѣ іудеевъ, за грѣхи свои потерявшихъ свое возлюбленное отечество — свѣтлый Сіонъ — и отведенныхъ въ мрачный плѣнъ […]

No Picture

Żywot św. Glicherie, hierarchy i wyznawcy – metropolita Vlasie

17/08/2019 Maksymilian 0

PRZEDMOWA Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże i naśladujcie ich wiarę, mówi święty Paweł Apostoł w swoim liście do Hebrajczyków (13, 6). Prawdziwa Wiara była poddana wielu próbom, zwłaszcza po wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego w Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej. Prowadzeni przez hieromnicha Glicherie (Tănase), mnisi z Monasteru Neamţ sprzeciwili się tej innowacji cerkiewnej, której duch był czysto papieski, czym […]

W obronie Wiary Prawosławnej przed sekciarzami (1950) – prot. Michaił Polskij (1960)

17/08/2019 Maksymilian 0

protoprezbiter Michaił Polskij W obronie Wiary Prawosławnej przed sekciarzami Praca poświęcona wszystkim Rosjanom znajdującym się w obozach DP w Ameryce Północnej. Zbawienie Bóg jest Prawdą, Miłością, Mądrością, Mocą, Błogosławieństwem i Życiem Wiecznym. Świat jest Jego tworem i odbiciem Jego doskonałości. Człowiek jest Jego obrazem i podobieństwem, dążącym do Boga i do wszystkiego, co jest w Bogu: do prawdy, dobra, piękna, […]

No Picture

Въ защиту Православной вѣры отъ сектантовъ (1950) – прот. Михаилъ Польскій

17/08/2019 Maksymilian 0

Протопресвитеръ М. Польскій. “Въ защиту Православной вѣры отъ сектантовъ” 1. Спасеніе. Есть Богъ — Истина, Любовь, Мудрость, Могущество, Блаженство и Жизнь вѣчная. Міръ есть Его твореніе и отображеніе Его совершенствъ. Человѣкъ есть Его образъ и подобіе, стремящійся къ Богу и ко всему, что есть въ Богѣ, къ истинѣ, добру, красотѣ, свободѣ, любви, къ блаженству и вѣчной жизни. Вкратцѣ, все откровеніе Божіе […]

No Picture

Skrócony żywot św. metropolity-wyznawcy Chryzostoma (Kawuridisa)

16/08/2019 Maksymilian 0

Hierarcha-Wyznawca Chryzostom, były metropolita Floriny i zwierzchnik prześladowanej Starostylnej Cerkwi Greckiej (1870 – 7 września 1955) Z okazji czterdziestej piątej rocznicy zaśnięcia współczesnego wyznawcy prawosławnego – byłego metropolity Floriny Chryzostoma, wzywamy do przypomnienia pewnych faktów biograficznych o nim, które ukazują majestat jego duszy – naczynia Łaski Bożej, dla wsparcia i wzmocnienia nowego pokolenia antymodernistycznych prawosławnych chrześcijan, a także ożywienia odwagi […]

No Picture

Аnatemy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej za granicą

26/07/2019 Maksymilian 0

Wszystkie anatemy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej za granicą: Teozofom, heretykom, którzy ośmielają się mówić i bezmyślnie nauczać, że nasz Pan Jezus Chrystus więcej niż raz przyszedł na ziemię i wiele razy się wcielił; także sofianistom, którzy zaprzeczają, że prawdziwą mądrością Ojca jest Syn Jego Jednorodzony i wbrew Pismu Świętemu i naukom Świętych Ojców szukają innej mądrości — anatema! (1932 rok) Masonom, […]

No Picture

O jedności prawosławia dzisiaj (1992) – biskup Focjusz

23/07/2019 Maksymilian 0

Minął rok od dnia (15 marca 1992), kiedy przedstawiciele Cerkwi Lokalnych, zebrani w Konstantynopolu, podpisali komunikat, który ma stanowić wyraz jedności wszystkich prawosławnych. Dokument ten został podpisany w niedzielę Tryumfu Prawosławia, Jedak, o ironio, ten dokument, podpisany przez naczelne oficjalne Cerkwie, trudno nazwać prawosławnym. W tym artykule proponujemy zbadanie podstawowego pojęcia tego komunikatu – koncepcji jedności prawosławia i prawosławnych chrześcijan […]

No Picture

Единството на Православието днес – епископ Фотий

23/07/2019 Maksymilian 0

На 15-ти март се навършва една година, откакто представителите на официалните поместни православни църкви се събраха на всеправославно съвещание в Цариград и подписаха общо Послание, чиято основна цел бе да даде израз на „всеправославното единство“ [1]. Посланието бе подписано в Неделята на Светото Православие. Каква горчива ирония — в деня, когато Църквата чествува тържеството на Православието, на най-високо равнище бе подписан […]