No Picture

Posłanie Paschalne 2022

23/04/2022 Maksymilian 0

Posłanie Paschalne 2022 Oto jest wola Tego, który mnie posłał (Ojca), aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dzień ostateczny. (J 6, 40) Drodzy ojcowie i bracia w Zmartwychwstałym Panu! Znowu nastąpił wielce radosny dzień Zmartwychwstania Pańskiego, dzień promienny i światłodajny. Oczywiście jest to niemożliwe, aby Zbawiciel nasz Chrystus, który obiecał […]

No Picture

Nasz Metropolita Laryssy i Platamonu Klemens o Wielkim Poście oraz o trwającej wojnie

28/03/2022 Maksymilian 0

OŚWIADCZENIE ARCYKAPŁAŃSKIE Ponieważ przeżywamy bardzo trudne czasy dla ludzkości, zarówno z powodu tak zwanej pandemii, jak i wojny, która wybuchła między Rosją a Ukrainą, wzywamy pobożnych wiernych naszej owczarni w Chrystusie do modlitewnej czujności, najlepszej skruchy, doświadczenia odnowy w Duchu Świętym, pielęgnowania cnót, zwłaszcza miłości i przebaczania, unikania osądzania i potępiania, a zwłaszcza do wzmożonej modlitwy i postu. Okres pokutny […]

No Picture

Наш митрополит Ларисский и Платамонский Климент о духу великoпостного времени и о позиции к войне

28/03/2022 Maksymilian 0

Поскольку мы переживаем очень трудные времена для человечества, как из-за так называемой пандемии, так и из-за войны, вспыхнувшей между Россией и Украиной, мы призываем благочестивых верующих нашего стада во Христе к молитвенной бдительности, наилучшему покаянию, опыту обновления в Святом Духе, культивированию добродетелей, особенно милосердия и прощения, избеганию осуждения и порицания, и особенно к усилению молитвы и поста. Покаянный период Великого […]

No Picture

Our Metropolitan Clement of Larissa and Platamon about penitential period of Great Lent and the attitude to the war

28/03/2022 Maksymilian 0

Since we are going through very difficult times in humanity, both because of the so-called pandemic and the war that has broken out between Russia and Ukraine, what we urge the devout faithful of our Flock in Christ is prayerful vigilance, the best repentance, the experience of renewal in the Holy Spirit, the cultivation of virtues, especially charity and forgiveness, […]

No Picture

Bożonarodzeniowe posłanie metr. Dionizego (Waledyńskiego) dla kozaków (1944)

05/01/2022 Maksymilian 0

  Posyłam za pośrednictwem czasopisma “На Казачьем Посту” moje błogosławieństwo jego czytelnikom: kozakom-wojownikom i ich rodzinom z okazji dni Narodzenia Pańskiego i Nowego Roku. Od wieków w naszych prawosławnych świątyniach w wigilię śpiewa się doniosłą i mocną pieśń Z nami Bóg. Z nami Bóg, zrozumcie poganie i ukorzcie się, albowiem z nami Bóg. Chociaż i macie zamysły, runą one, albowiem […]

No Picture
No Picture

Cywilizacja zachodnia

11/10/2021 Maksymilian 0

Dziś każdy z nas słyszał, że Europa to stary kontynent. Mówią, że w Europie powstała cywilizacja i zawsze był to kontynent wyprzedzający pozostałe. W kinie oglądamy filmy o wielkich średniowiecznych państwach zachodnich i władcach, a kiedy słyszymy o starożytnych cywilizacjach, widzimy Koloseum i Partenon. Każdy historyk wie jednak, że to połowa prawdy, ponieważ cywilizacja nie pojawiła się w Grecji i […]

Sens ziemskiego życia człowieka – Sofronij Wraczański (+ 1813)

30/09/2021 Maksymilian 0

 Kazanie na drugą niedzielę po Pięćdziesiątnicy Czy Słowo Boże osłabło i nie może zmiękczyć ludzkiego serca? Nie osłabło, bo Słowo Boże jest niezmienne i takie, jakie było za Adama, za Noego, za Abrahama, za Mojżesza, za apostołów i proroków, takie jest dzisiaj i będzie na wieki. Ale teraz nie jest tak, jak w czasach proroków i apostołów, ponieważ wielu ludzi […]