MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi św.Piotra Apostoła

1Adres.1SZYMON PIOTR, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa tym, co równą z nan1i otrzymali wiarę przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa:2 Łaska wam i pokój niech się w pełni ziści w poznaniu Boga i Chrystusa Jezusa Pana naszego. NAPOMNIENIE DO CNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.3 Jak z boskiej mocy jego zostało nam darowane wszystko, co dotyczy życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas wezwał własną chwałą i mocą,4 a przez niego nam darował największe i kosztowne obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiej natury, i uciekali od skażenia tej pożądliwości, jaka jest na świecie.5 Wy zaś dokładając wszelkiej pilności, dodawajcie do wiary naszej cnotę, do cnoty też poznanie,6 a do poznania powściągliwość, do powściągliwości znowu cierpliwość, a do cierpliwości pobożność,7 do pobożności zaś ukochanie braci, do ukochania braci miłość.8 One bowiem, jeśli je mieć będziecie i to obficie, nie zostawią was bezczynnych ani niepożytecznych w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.9 Kto bowiem ich nie ma, ślepy jest i po omacku chodzi, puściwszy w niepamięć oczyszczenie z dawnych grzechów swoich.10 Dlatego, bracia, tym bardziej się starajcie, żebyście przez dobre uczynki pewnym uczynili wezwanie i wybranie wasze, albowiem to czyniąc, nigdy nie zgrzeszycie.11 Tak bowiem będzie wam szeroko otworzone wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa ChrystusaPOWODY TEGO NAPOMNIENIA.12 Dlatego też będę wam zawsze przypominał te rzeczy, choć je i utwierdzeni jesteście w danej obecnie prawdzie.13 Uważam zaś to za słuszne, dopóki jestem w tym przybytku, przez napominanie pobudzać was do czujności,14 będąc pewnym, że bliskie jest złożenie przybytku mojego, według tego jak i Pan nasz1 Jezus Chrystus mi oznajmił.15 A postaram się, żebyście, i po zejściu moim mogli często przypominać sobie te rzeczy.16 Albowiem nie zmyślonymi baśniami uwiedzeni oznajmiliśmy wam moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa; lecz naocznie oglądaliśmy wielkość jego.17 0trzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy do niego doszedł taki głos od przedziwnej chwały: “Ten jest Syn mój miły, w którym sobie upodobałem, jego słuchajcie.”18 I głos ten z nieba dochodzący, myśmy słyszeli, będąc z nim na górze świętej.19 I tak mamy więcej umocnioną mowę proroczą, której się trzymając jak lampy w ciemnym miejscu świecącej, dobrze czynicie, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie zejdzie w sercach waszych:20 najpierw rozumiejąc, że żadnego z proroctw Pisma nie wykłada się własnym tłumaczeniem.21 Gdyż proroctwo nie przez wolę ludzką zostało kiedyś przyniesione, ale ludzie święci boży mówili natchnieni Duchem Świętym.
2ZGUBA FAŁSZYWYCH PROROKÓW PEWNA.1 Lecz byli między ludem i fałsz prorocy, jak i między wami będą kłamliwi nauczyciele, którzy wprowadzą zgubne odszczepieństwa i zaprą się tego Pana, który ich odkupił, przywodząc na siebie rychłą zgubę.2 I wielu pójdzie za ich rozpustą i droga prawdy będzie przez nich bluźniona.3 I z chciwości ułudnymi słowami wyzyskiwać was będą. Sąd na nich od dawna wydany i zatracenie ich nie drzemie.4 Albowiem jeśli Bóg aniołom, gdy zgrzeszyli, nie przepuścił, ale powrozami piekielnymi ciągnionych do piekła podał na męki, aby na sąd byli zachowani;5 dawnemu światu nie przepuścił, ale tylko Noego ósmego, głosiciela sprawiedliwości, zachował, sprowadziwszy potop na świat bezbożnych;6 i miasta Sodomczyków i Gomorejczyków w popiół obróciwszy, skazał na zagładę, zostawiając przykładną karę dla tych, co bezbożnie postępować będą;7 i wyrwał sprawiedliwego Lota, uciśnionego swawolą i rozwiązłym postępowaniem niegodziwców;8 – był bowiem sprawiedliwy, choć widział i słyszał, mieszkając wśród tych, co dzień w dzień trapili duszę sprawiedliwą nie zbożnymi uczynkami9 Umie Pan wyrwać pobożnych z pokusy, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby byli męczeni,10 najwięcej zaś tych, co służą ciału w plugawej pożądliwości i zwierzchnością gardzą; zuchwalcy, zarozumiali, bluźniąc nie boją się wprowadzać sekt;11 podczas gdy aniołowie, choć więksi dzielnością i mocą, nie rzucają na nich zelżywego wyroku.ICH PRZEWROTNE OBYCZAJE.12 Lecz ci jak bydło bezrozumne, zrodzone na schwytanie i zagładę, w zepsuciu swoim zginą, bluźniąc to, czego nie znają,13 ponosząc zapłatę niesprawiedliwość. Codzienne przyjemności mają za rozkosz; zakały i plugawcy, opływają w rozkosze, w biesiadach swych rozpustują z wami,14 oczy ich pełne cudzołóstwa i ustawicznego grzechu, przynęcają dusze niestateczne; dzieci przekleństwa mają serce wyćwiczone w chciwość;15 opuściwszy prostą drogę, zbłądzili, idąc Balaama z Bosor, który usiłował zapłatę niesprawiedliwości,16 ale został skarcony za szaleństwo swoje, gdy nieme bydlę podjarzemne przemówiło głosem ludzkim, powstrzymało głupotę proroka.17 Ci to są źródła bez wody i chmury od wichru pędzone, którym pomroka ciemności jest zachowana.18 Mówiąc bowiem napuszone a czcze rzeczy, wciągają w pożądliwości rozpustnego ciała tych, co niedawno odsunęli się od żyjących w błędzie;19 wolność im obiecują, choć sami są niewolnikami zepsucia. Od kogo bowiem jest kto zwyciężony, tego jest i niewolnikiem.NIEBEZPIECZNIE ZBŁĄDZIĆ Z DROGI SPRAWIEDLIWOŚCI.20 Albowiem jeśli ci, co przez poznanie Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa uszli zgnilizny świata, na powrót w nią się wdając, bywają zwyciężeni, to późniejsze ich rzeczy stają się gorsze, niż pierwsze.21 Gdyż lepiej by. im było nie poznać drogi sprawiedliwość, niż po poznaniu odwrócić się wstecz od podanego sobie świętego przykazania.22 Spełniło się bowiem na nich, co mówi prawdziwe przysłowie: Wrócił się pies do wymiotu swego” i “Świnia umyta do kałuży błota.”
3ZAPRZECZENIE PRZYJŚCIA CHRYSTUSA.1 0to ten drugi list piszę do was, najmilsi, a w obydwu budząc rzetelny wasz umysł przez napomnienie,2 żebyście pamiętali na te słowa świętych proroków, o których przedtem mówiłem i waszych apostołów, na przykazania Pana i Zbawiciela.3 To najpierw wiedzcie, że w ostateczne dni przyjdą zdradliwie szydercy, oddani własnym pożądliwościom,4 mówiący: Gdzież jest obietnica, albo przyjście jego? Odkąd bowiem ojcowie pomarli, wszystko tak trwa od początku stworzenia.5 Tego bowiem dobrowolnie nie wiedzą, że niebo było pierwej i ziemia, która przez słowo boże z wody i przez wodę powstała,6 że przez nie zginął ówczesny świat, zatopiony wodą.7 Lecz obecne niebo i ziemia, tym samym słowem strzeżone, zachowane są dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi.8 Jednakże to jedno, najmilsi, niech wam nie będzie tajne, że jeden dzień u Pana jak tysiąc lat, a “tysiąc lat jak jeden dzień.”9 Nie odwleka Pan obietnicy swojej, jak niektórzy sądzą, lecz cierpliwie postępuje z wami, nie chcąc, aby niektórzy zginęli, ale żeby się wszyscy do pokuty nawrócili.10 Przyjdzie zaś dzień Pański jak złodziej; w którym niebo z wielkim szumem przeminie i żywioły od gorąca stopnieją, a ziemia i dzieła, które na niej są, będą spalone.PRZYGOTOWANIU NA TO PRZYJŚCIE.11 Skoro więc to wszystko ma być zniszczone, jakimiż powinniście być w świętym postępowaniu i uczynkach pobożności;12 Oczekując i śpiesząc się na przyjście dnia Pańskiego, w którym niebo płonąc, rozpuści się i żywioły od żaru ognia stopnieją?13 Lecz oczekujemy według obietnic jego “nowego nieba i nowej ziemi,” w których sprawiedliwość mieszka.14 Przeto, najmilsi, na to czekając, starajcie się, abyście przez niego znalezieni byli niepokalani i nienaruszeni, w pokoju.15 I nieskwapliwość Pana naszego uważajcie za zbawienie, jak i najmilszy brat nasz Paweł według danej sobie mądrości do was napisał,16 jak i we wszystkich listach, w których o tym mówi; są w nich niektóre rzeczy trudne do zrozumienia, co nieuczeni i niestateczni przekręcają, jak i inne Pisma, na swoją własną zgubę.Zakończenie listu. 17 Wy zatem, bracia, z góry o tym wiedząc, strzeżcie się, żebyście zwiedzeni błędem głupich, nie utracili swej stałości.18 Rośnijcie natomiast w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz i na dzień wieczności. Amen.