MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy św. Jana Apostoła

1CO WIDZIAŁ, TO OPOWIADA.1 Co było od początku, cośmy słyszeli o Słowie życia, cośmy oczyma naszymi widzieli, cośmy oglądali i czego ręce nasze dotykały;-2 i życie jawnie się okazało i widzieliśmy i świadczymy i opowiadamy wam życie wieczne, które było u Ojca i zjawiło się nam; 3 co widzieliśmy i słyszeliśmy, opowiadamy wam, abyście i wy społeczność mieli z nami, a społeczność nasza była z Ojcem i z Synem jego Jezusem. I to wam piszemy, żebyście się radowali i radość wasza była pełna. POSTĘPUJCIE W ŚWIATŁOŚCI.5 A to jest nowina, którą słyszeliśmy od niego i oznajmiamy wam: że Bóg jest światłością i żadnej ciemności w nim nie ma.6 Jeślibyśmy powiedzieli, że społeczność mamy z nim, a w ciemność chodzimy; kłamiemy i prawdy czynem nie stwierdzamy.7 Jeśli zaś w światłości chodzimy, jak i on jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.8 Jeślibyśmy powiedzieli, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma.9 Jeślibyśmy wyznawali grzechy nasze, wierny jest i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy nasze i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości.10 Jeślibyśmy powiedzieli, żeśmy nie zgrzeszyli, kłamcą go czynimy i nie ma w nas jego słowa.
2CHRYSTUS UBŁAGANIEM NASZYM.1 Synaczkowie moi, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Lecz jeśliby kto zgrzeszył, rzecznika mamy u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego,2 a on jest ubłaganiem za grzechy nasze i nie tylko za nasze, ale i całego świata.3 Stąd zaś wiemy, żeśmy go poznali, jeśli przykazania jego zachowujemy.4 Kto mówi, że go zna, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i nie ma w nim prawdy.5 Lecz kto zachowuje słowo jego, rzeczywiście miłość boża jest w nim doskonała i po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.6 Kto mówi, że w nim pozostaje, powinien sam tak postępować, jak on postępował.MIŁUJCIE BRACI.

RU Brytjka King J. 2MIŁUJCIE BRACI.7 cf. Tłum. Толк. Najmilsi, nie o nowym przykazaniu wam piszę, lecz o przykazaniu dawnym, któreście mieli od początku: dawnym przykazaniem jest słowo, któreście słyszeli. Возлюбленные! пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. (За?_o7.) Возлю1бленніи, не зaповэдь н0ву пишY вaмъ, но зaповэдь вeтху, ю4же и3мёсте и3спeрва. Зaповэдь вeтха є4сть сл0во, є4же слhшасте и3спeрва. 2,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαγαπητοι agapētoi
A-VPM
ἀγαπητόςagapētosbeloved[beloved]
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εντολην entolēn
N-ASF
ἐντολήentolēcommandmentcommandment
καινην kainēn
A-ASF
καινόςkainosnewnew
γραφω grafō
V-PAI-1S G5719
γράφωgrafōto write, I write
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
εντολην entolēn
N-ASF
ἐντολήentolēcommandmentan
παλαιαν palaian
A-ASF
παλαιόςpalaiosoldold
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ειχετε eichete
V-IAI-2P G5707
ἔχωechōto have/beye had
απ ap
PREP
ἀπόapofromfrom
αρχης archēs
N-GSF
ἀρχήarchēbeginningthe beginning
η ē
T-NSF
hothe/this/who. The
εντολη entolē
N-NSF
ἐντολήentolēcommandmentcommandment
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe word
παλαια palaia
A-NSF
παλαιόςpalaiosoldold
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ο o
T-NSM
hothe/this/who.
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordthe word
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ηκουσατε ēkousate
V-AAI-2P G5656
ἀκούωakouōto hearye have heard
 
8 cf. Tłum. Толк. Ale i o nowym przykazaniu wam piszę, które prawdziwe jest i w nim i w was, że ciemności przeminęły, a prawdziwa światłość już świeci. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истинно и в Нем и в вас: потому что тьма проходит и истинный свет уже светит. Пaки зaповэдь н0ву пишY вaмъ, є4же є4сть пои1стиннэ въ нeмъ и3 въ вaсъ: ћкw тьмA мимох0дитъ и3 свётъ и4стинный сeй ўжE сіsетъ. 2,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαλιν palin
ADV
πάλινpalinagainAgain
εντολην entolēn
N-ASF
ἐντολήentolēcommandment, a
καινην kainēn
A-ASF
καινόςkainosnewnew
γραφω grafō
V-PAI-1S G5719
γράφωgrafōto writeI write
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which thing
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
αληθες alēthes
A-NSN
ἀληθήςalēthēstruetrue
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiandand
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: because
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe darkness
σκοτια skotia
N-NSF
σκοτίαskotiadarknessthe darkness
παραγεται paragetai
V-PMI-3S G5731
παράγωparagōto passis past
και kai
CONJ
καίkaiand, and
το to
T-NSN
hothe/this/whothe
φως fōs
N-NSN
φῶςfōslightthe
το to
T-NSN
hothe/this/who.
αληθινον alēthinon
A-NSN
ἀληθινόςalēthinostruetrue
ηδη ēdē
ADV
ἤδηēdēalreadynow
φαινει fainei
V-PAI-3S G5719
φαίνωfainōto shine/appearshineth
 
9 cf. Tłum. Толк. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, jeszcze jest w ciemności.Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Глаг0лzй себE во свётэ бhти, ґ брaта своего2 ненави1дzй, во тьмЁ є4сть досeлэ. 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whothe light
λεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speakHe that saith
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whobrother
φωτι fōti
N-DSN
φῶςfōslightthe light
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito behe is
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τον ton
T-ASM
hothe/this/whodarkness
αδελφον adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
μισων misōn
V-PAP-NSM G5723
μισέωmiseōto hatehateth
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/who.
σκοτια skotia
N-DSF
σκοτίαskotiadarknessdarkness
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be, is
εως eōs
ADV
ἕωςheōsuntileven until
αρτι arti
ADV
ἄρτιartinownow
 
10 cf. Tłum. Толк. Kto miłuje brata swego, przebywa w światłości i zgorszenia w nim nie ma.Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Любsй брaта своего2 во свётэ пребывaетъ, и3 соблaзна въ нeмъ нёсть. 2,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whobrother
αγαπων agapōn
V-PAP-NSM G5723
ἀγαπάωagapaōto loveHe that loveth
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe light
αδελφον adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/who.
φωτι fōti
N-DSN
φῶςfōslightthe light
μενει menei
V-PAI-3S G5719
μένωmenōto stayabideth
και kai
CONJ
καίkaiand, and
σκανδαλον skandalon
N-NSN
σκάνδαλονskandalonstumbling blockoccasion of stumbling
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonone
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito bethere is
 
11 cf. Tłum. Толк. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemności zaślepiły jego oczy.А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Ґ ненави1дzй брaта своего2 во тьмЁ є4сть, и3 во тьмЁ х0дитъ, и3 не вёсть, кaмw и4детъ, ћкw тьмA њслэпи2 џчи є3мY. 2,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whobrother
δε de
CONJ
δέdethenBut
μισων misōn
V-PAP-NSM G5723
μισέωmiseōto hatehe that hateth
τον ton
T-ASM
hothe/this/whodarkness
αδελφον adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whodarkness
σκοτια skotia
N-DSF
σκοτίαskotiadarknessdarkness
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whothat darkness
σκοτια skotia
N-DSF
σκοτίαskotiadarknessdarkness
περιπατει peripatei
V-PAI-3S G5719
περιπατέωperipateōto walkwalketh
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
οιδεν oiden
V-RAI-3S G5758
εἴδωeidōto knowknoweth
που pou
ADV
πούpousomewherewhither
υπαγει upagei
V-PAI-3S G5719
ὑπάγωhupagōto gohe goeth
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
η ē
T-NSF
hothe/this/whoeyes
σκοτια skotia
N-NSF
σκοτίαskotiadarknessthat darkness
ετυφλωσεν etuflōsen
V-AAI-3S G5656
τυφλόωtufloōto blindhath blinded
τους tous
T-APM
hothe/this/who.
οφθαλμους ofthalmous
N-APM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeeyes
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
12 cf. Tłum. Толк. Piszę wam, synaczkowie: odpuszczają się wam grzechy dla imienia jego.Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. ПишY вaмъ, ч†дца, ћкw њставлsютсz вaмъ грэси2 и4мене є3гw2 рaди. 2,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVγραφω grafō
V-PAI-1S G5719
γράφωgrafōto writeI write
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
τεκνια teknia
N-VPN
τεκνίονteknionchildren, little children
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
αφεωνται afeōntai
V-RPI-3P G5769
ἀφίημιafiēmito releaseare forgiven you
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyour
αι ai
T-NPF
hothe/this/whosins
αμαρτιαι amartiai
N-NPF
ἁμαρτίαhamartiasinsins
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
το to
T-ASN
hothe/this/whoname's
ονομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomanamename's
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
13 cf. Tłum. Толк. Piszę wam, ojcowie: poznaliście tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy: zwyciężyliście złośnika.Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. ПишY вaмъ, nтцы2, ћкw познaсте безначaльнаго. ПишY вaмъ, ю4нwши, ћкw побэди1сте лукaваго. ПишY вaмъ, дёти, ћкw познaсте nц7A. 2,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVγραφω grafō
V-PAI-1S G5719
γράφωgrafōto writeI write
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
πατερες pateres
N-VPM
πατήρpatērfather, fathers
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
εγνωκατε egnōkate
V-RAI-2P G5758
γινώσκωginōskōto knowye have known
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Father
απ ap
PREP
ἀπόapofromhim from
αρχης archēs
N-GSF
ἀρχήarchēbeginningthe beginning
γραφω grafō
V-PAI-1S G5719
γράφωgrafōto write. I write
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
νεανισκοι neaniskoi
N-VPM
νεανίσκοςneaniskosyoung man, young men
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
νενικηκατε nenikēkate
V-RAI-2P G5758
νικάωnikaōto conquerye have overcome
τον ton
T-ASM
hothe/this/who.
πονηρον ponēron
A-ASM
πονηρόςponērosevil/badthe wicked one
εγραψα egrapsa
V-AAI-1S G5656
γράφωgrafōto write. I write
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
παιδια paidia
N-VPN
παιδίονpaidionchild, little children
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
εγνωκατε egnōkate
V-RAI-2P G5758
γινώσκωginōskōto knowye have known
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
πατερα patera
N-ASM
πατήρpatērfatherthe Father
 
14 cf. Tłum. Толк. Piszę wam, dziateczki: poznałyście ojca. Piszę wam, młodzieńcy: mocni jesteście, a słowo boże trwa w was i zwyciężyliście złośnika.Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Писaхъ вaмъ, nтцы2, ћкw познaсте и3ск0ннаго: писaхъ вaмъ, ю4нwши, ћкw крёпцы є3стE, и3 сл0во б9іе въ вaсъ пребывaетъ, и3 побэди1сте лукaваго. 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεγραψα egrapsa
V-AAI-1S G5656
γράφωgrafōto writeI have written
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
πατερες pateres
N-VPM
πατήρpatērfather, fathers
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
εγνωκατε egnōkate
V-RAI-2P G5758
γινώσκωginōskōto knowye have known
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe word
απ ap
PREP
ἀπόapofromhim from
αρχης archēs
N-GSF
ἀρχήarchēbeginningthe beginning
εγραψα egrapsa
V-AAI-1S G5656
γράφωgrafōto write. I have written
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
νεανισκοι neaniskoi
N-VPM
νεανίσκοςneaniskosyoung man, young men
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
ισχυροι ischuroi
A-NPM
ἰσχυρόςischurosstrongstrong
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beye are
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordthe word
του tou
T-GSM
hothe/this/who.
θεου]     theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongof
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouin you
μενει menei
V-PAI-3S G5719
μένωmenōto stayabideth
και kai
CONJ
καίkaiand, and
νενικηκατε nenikēkate
V-RAI-2P G5758
νικάωnikaōto conquerye have overcome
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
πονηρον ponēron
A-ASM
πονηρόςponērosevil/badthe wicked one
 
NIE MIŁUJCIE ŚWIATA.15 cf. Tłum. Толк. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca;Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Не люби1те мjра, ни ±же въ мjрэ: ѓще кто2 лю1битъ мjръ, нёсть любвE џ§и въ нeмъ: 2,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotnot
αγαπατε agapate
V-PAM-2P G5720
ἀγαπάωagapaōto loveLove
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe world
κοσμον kosmon
N-ASM
κόσμοςkosmosworldthe world
μηδε mēde
CONJ-N
μηδέmēdenot, neither
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe things
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whothe world
κοσμω kosmō
N-DSM
κόσμοςkosmosworldthe world
εαν ean
COND
ἐάνeanif. If
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
αγαπα agapa
V-PAS-3S G5725
ἀγαπάωagapaōto lovelove
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe world
κοσμον kosmon
N-ASM
κόσμοςkosmosworldthe world
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
T-NSF
hothe/this/who, the love
αγαπη agapē
N-NSF
ἀγάπηagapēlove, the love
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe Father
πατρος patros
N-GSM
πατήρpatērfatherthe Father
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongof
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
16 cf. Tłum. Толк. ponieważ wszystko, co jest na świecie, jest pożądliwością ciała i pożądliwością oczu i pychą żywota, która nie jest z Ojca, ale jest ze świata.Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. ћкw всE, є4же въ мjрэ, п0хоть плотскaz и3 п0хоть nчи1ма и3 г0рдость житeйскаz, нёсть t nц7A, но t мjра сегw2 є4сть. 2,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
παν pan
A-NSN
πᾶςpasallall that
το to
T-NSN
hothe/this/whothe world
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/who, the lust
κοσμω kosmō
N-DSM
κόσμοςkosmosworldthe world
η ē
T-NSF
hothe/this/whoof the flesh
επιθυμια epithumia
N-NSF
ἐπιθυμίαepithumiadesire, the lust
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe lust
σαρκος sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshof the flesh
και kai
CONJ
καίkaiand, and
η ē
T-NSF
hothe/this/whoof the eyes
επιθυμια epithumia
N-NSF
ἐπιθυμίαepithumiadesirethe lust
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe pride
οφθαλμων ofthalmōn
N-GPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeof the eyes
και kai
CONJ
καίkaiand, and
η ē
T-NSF
hothe/this/whoof life
αλαζονεια alazoneia
N-NSF
ἀλαζονείαalazoneiaboastingthe pride
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe Father
βιου biou
N-GSM
βίοςbioslifeof life
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be, is
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe world
πατρος patros
N-GSM
πατήρpatērfatherthe Father
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/who.
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldthe world
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
17 cf. Tłum. Толк. A świat przemija i pożądliwość jego. Kto zaś czyni wolę bożą, trwa na wieki.И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. И# мjръ прех0дитъ, и3 п0хоть є3гw2, ґ творsй в0лю б9ію пребывaетъ во вёки. 2,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe world
κοσμος kosmos
N-NSM
κόσμοςkosmosworldthe world
παραγεται paragetai
V-PMI-3S G5731
παράγωparagōto passpasseth away
και kai
CONJ
καίkaiand, and
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe lust
επιθυμια epithumia
N-NSF
ἐπιθυμίαepithumiadesirethe lust
αυτου]     autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthereof
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe will
δε de
CONJ
δέdethen: but
ποιων poiōn
V-PAP-NSM G5723
ποιέωpoieōto do/makehe that doeth
το to
T-ASN
hothe/this/whoof God
θελημα thelēma
N-ASN
θέλημαthelēmawill/desirethe will
του tou
T-GSM
hothe/this/whoever
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
μενει menei
V-PAI-3S G5719
μένωmenōto stayabideth
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
τον ton
T-ASM
hothe/this/who.
αιωνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageever
 

18 Synaczkowie, nadeszła ostateczna godzina; a jak słyszeliście, że antychryst idzie i teraz nastało wielu antychrystów; stąd wiemy, że nadeszła ostateczna godzina.19 Spośród nas wyszli, ale nie byli z nas; bo gdyby spośród nas byli, byliby w każdym razie pozostali z nami; ale żeby się okazało, że nie wszyscy są spośród nas.20 Lecz wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko.21 Nie pisałem wam jako nieznający prawdy, ale jako znający ją i że wszelkie kłamstwo nie jest z prawdy.TRWAJCIE PRZY CHRYSTUSIE.22 Kto jest kłamcą, czy nie ten, co przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto zaprzecza Ojca i Syna.23 Każdy, który zaprzecza Syna, nie ma ani Ojca; kto wyznaje Syna, ma i Ojca.24 Coście słyszeli od początku, to niechaj w was trwa. Jeśli w was trwać będzie, coście słyszeli od początku i wy w Synu i Ojcu trwać będziecie.25 A ta jest obietnica, którą on nam przyrzekł: życie wieczne.26 To wam napisałem o tych, co was zwodzą.27 I namaszczenie, któreście otrzymali od niego, niechaj w was trwa. I nie potrzebujecie, żeby was kto uczył, ale jak namaszczenie jego uczy was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem; i jak nauczyło was, tak w nim trwajcie.28 I teraz, synaczkowie, trwajcie w nim, abyśmy gdy się ukaże, ufność mieli i nie byli zawstydzeni przez niego w przyjściu jego.29 Jeśli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie, że i każdy. Kto pełni sprawiedliwość, narodził się z niego.
3UNIKAJCIE GRZECHU.1 Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że nazwani jesteśmy synami bożymi i jesteśmy. Dlatego nie zna nas świat, że jego nie zna.2 Najmilsi, teraz jesteśmy dziećmi bożymi, a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy, że gdy się ukaże, podobni mu będziemy, gdy go ujrzymy, jak jest.3 I każdy, co ma w nim tę nadzieję, uświęca się, jak i on jest święty.4 Każdy, co grzech popełnia i nieprawość czyni; a grzech jest nieprawością.5 I wiecie, że on się ukazał, aby grzechy nasze zgładzić i grzechu w nim nie ma.6 Każdy, co w nim pozostaje, nie grzeszy; a każdy, co grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.7 Synaczkowie, niech was nikt nie zwodzi: kto wypełnia sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, jak i on jest sprawiedliwy.8 Kto dopuszcza się grzechu, z diabła jest, gdyż diabeł grzeszy od początku. Na to się ukazał Syn Boży, aby zniszczył dzieła diabła.9 Każdy, który się narodził z Boga, grzechu nie popełnia, gdyż nasienie jego w nim trwa i nie może grzeszyć, gdyż z Boga jest narodzony.10 Przez to ujawniają się synowie boży i synowie diabelscy. Każdy, który nie jest sprawiedliwy, nie jest z Boga i który nie miłuje brata swego.MIŁUJCIE SIĘ WZAJEMNIE.11 Albowiem to jest nowina, którą słyszeliście od początku, abyście się wzajemnie miłowali.12 Nie jak Kain, który był ze złośnika i zabił brata swego. I dlaczego go zabił? Gdyż uczynki jego były złe, a brata jego sprawiedliwe.13 Nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi.14 My wiemy, że jesteśmy przeniesieni zˇ śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci. Kto nie miłuje, trwa w śmierci.15 Każdy, który nienawidzi brata swego, jest mężobójcą. I wiecie, że każdy mężobójca nie ma życia wiecznego w sobie trwającego.16 W tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał życie swe za nas i my powinniśmy oddawać życie za braci.17 Kto by miał bogactwa tego świata, a widziałby, że brat jego jest w potrzebie i zamknąłby przed nim serce swoje, jakże w nim przebywa miłość Boga?18 Synaczkowie moi, nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą.19 Po tym poznajemy, że jesteśmy z prawdy i zalecamy serca nasze przed oczyma jego.20 A gdyby nas obwiniało serce nasze, większy jest Bóg, niż serce nasze i wie wszystko.21 Najmilsi, jeśliby nas serce nasze nie obwiniało, ufność mamy w Bogu22 i o cokolwiek prosilibyśmy, otrzymamy od niego, bo przykazania jego zachowujemy i czynimy to, co się jemu podoba.23 A to jest przykazanie jego: Abyśmy wierzyli w imię syna jego Jezusa Chrystusa i miłowali jeden drugiego, jak nam dał przykazanie.24 Kto zaś chowa jego przykazania przebywa w nim, a on w nim. I po tym poznajemy, że w nas przebywa: po Duchu, którego nam dał.
4WYSTRZEGAJCIE SIĘ FAŁSZYWYCH NAUK.1 Najmilsi, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat.2 Po tym poznaje się Ducha Bożego: Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest;3 a każdy duch, który rozrywa Jezusa, nie jest z Boga i ten jest antychryst, o którym słyszeliście, że idzie i teraz już jest na świecie.4 Wy, synaczkowie, jesteście z Bo a i zwyciężyliście ich, gdyż większy jest ten, co w was jest, niż ten, co na świecie.5 Oni są ze świata, dlatego mówią o świecie i świat ich słucha.6 My z Boga jesteśmy. Kto zna Boga, słucha nas; kto nie jest z Boga, nie słucha nas; po tym poznajemy ducha prawdy i ducha błędu. MIŁOŚĆ OZNAKĄ DZIECI BOŻYCH.7 Najmilsi, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, co miłuje, z Boga jest urodzony i zna Boga.8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, ponieważ Bóg jest miłością.9 W tym okazała się nam miłość Boga, że Bóg posłał na świat Syna swego jednorodzonego, abyśmy żyli przez niego.10 W tym jest miłość: nie jakbyśmy my umiłowali Boga, ale że on pierwszy umiłował nas i posłał Syna swego jako przebłaganie za grzechy nasze.11 Najmilsi, jeśli Bóg tak nas umiłował i my powinniśmy miłować jeden drugiego.12 Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli się miłujemy wzajemnie, Bóg przebywa w nas i miłość jego jest w nas doskonała.13 Przez to poznajemy, że w nim przebywamy, a on w nas, że z Ducha swego dał nam.14 I myśmy widzieli i świadczymy, że Ojciec posłał Syna swego jako Zbawcę świata.15 Ktokolwiek by wyznał, że Jezus jest Synem Bożym, Bóg w nim przebywa, a on w Bogu.16 I myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, w Bogu przebywa, a Bóg w nim.O DOSKONAŁEJ MIŁOŚCI I BOJAŹNI17 W tym jest doskonała miłość boża w nas, żebyśmy mieli ufność w dzień sądu; gdyż jak on jest i my jesteśmy na tym świecie.18 W miłości nie ma bojaźni, ale miłość doskonała wyrzuca precz bojaźń, gdyż bojaźń łączy się z karą, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.19 My więc miłujmy Boga, gdyż Bóg pierwej nas umiłował.20 Jeśliby kto mówił, że miłuje Boga, a nienawidziłby brata swego, kłamcą jest. Albowiem ten, co nie miłuje brata swego, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi?21 A to rozkazanie mamy od Boga: aby kto miłuje Boga, miłował i brata swego.
5WIARA ŹRÓDŁEM MIŁOŚCI.1 Każdy, co wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. I każdy, co miłuje tego, który zrodził, miłuje i tego, który z niego jest narodzony.2 Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci boże, gdy Boga miłujemy i przykazania jego wypełniamy.3 Ta bowiem jest miłość Boga, abyśmy przykazań jego strzegli, a przykazania jego nie są ciężkie.4 Gdyż wszystko, co z Boga się narodziło, zwycięża świat; i to jest zwycięstwo, które zwycięża świat: wiara nasza.ŹRÓDŁEM ZWYCIĘSTWA I ŻYCIA WIECZNEGO.5 Któż jest, co zwycięża świat, jeśli nie ten, co wierzy, że Jezus jest Synem Bożym ?6 Ten jest, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus: nie w wodzie tylko, ale w wodzie i krwi. A Duch jest, który świadczy, że Chrystus jest prawdą.7 Albowiem trzej są, co świadectwo dają na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty i ci trzej są jedno.8 I trzej są, co świadectwo dają na ziemi: duch i woda i krew, a ci trzej są jedno.9 Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo boże większe jest; bo to jest świadectwo boże, które większe jest, że świadczył o Synu swoim.10 Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo Boga w sobie. Kto nie wierzy Synowi, czyni go kłamcą, gdyż nie wierzy świadectwu, którym Bóg zaświadczył o Synu swoim.11 A to jest świadectwo, że Bóg dał nam życie wieczne. I to życie jest w jego Synu.12 Kto ma Syna, ma życie; kto nie ma Syna, nie ma życia. UFNOŚĆ WSZYSTKO OTRZYMUJE.13 Piszę wam o tym, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne którzy wierzycie w imię Syna Bożego.14 I ta jest ufność, jaką w nim mamy; że o cokolwiek byśmy prosili według woli jego, wysłuchuje nas.15 I wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek byśmy prosili; wie- my, że otrzymujemy to, o co go prosimy.16 Kto wie, że brat jego popełnia grzech nie do śmierci, niech prosi i będzie mu dane życie, grzeszącemu nie do śmierci. Jest grzech do śmierci; nie za tym mówię, aby kto prosił.17 Wszelka nieprawość jest grzechem; a jest grzech do śmierci.18 Wiemy, że każdy, co się z Boga narodził, nie grzeszy, ale pochodzenie od Boga zachowuje go, a złośnik nie tyka go.19 Wiemy, że z Boga jesteśmy, a świat cały w złym jest pogrążony.20 I wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam umysł, abyśmy poznali prawdziwego Boga i byli w prawdziwym Synu jego. Ten jest prawdziwy Bóg i życie wieczne. Amen.21 Synaczkowie strzeżcie się bałwanów.