MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy do Tesaloniczan

1Wstęp.1PAWEŁ I SYLWAN I TYMOTEUSZ, kościołowi Tesaloniczan w Bogu Ojcu i w Panu naszym Jezusie Chrystusie: Łaska wam i pokój.DZIĘKCZYNIENIE I POCHWAŁA.2 Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was bezustannie w modlitwach naszych,3 pamiętając o dziele wiary waszej i pracy i miłości i stałości nadziei w Panu nas w Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym;4 wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, o wybraniu waszym,5 gdyż ewangelia nasza nie była do was tylko w mowie, lecz i w mocy i w Duchu Świętym i w pełności wielkiej, jak wiecie, jakimi byliśmy między wami dla was.6 A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjąwszy słowo w wielkim utrapieniu z weselem Ducha Świętego,7 tak że staliście się wzorem wszystkim wierzącym w Macedonii i w Achai.8 Od was bowiem rozniosło się słowo Pańskie, nie tylko po Macedonii i po Achai, ale w każdym miejscu rozeszła się wiara wasza w Boga, tak że my nie potrzebujemy nic mówić.9 Co do nas bowiem oni sami głoszą, jakiego u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się do Boga od bałwanów, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu10 i oczekiwać Syna jego z nieba (którego wzbudził z martwych) Jezusa, który nas wybawił od gniewu nadchodzącego. STARANIA APOSTOŁA O KOŚCIÓŁ W TESALONICE
2NAUCZANIE PAWŁA W TESALONICE.1 Sami bowiem wiecie, bracia, że nasze przyjście do was nie było daremne;2 ale po doznaniu przedtem cierpień i obelg (jak wiecie) w Filippach, mieliśmy ufność w Bogu naszym opowiadać wam ewangelię bożą z wielką troskliwością.3 Albowiem napominanie nasze nie z błędu, ani z pobudki nieczystej, ani z podstępu,4 ale jak byliśmy przez Boga uznani, żeby nam była powierzona ewangelia, tak mówimy, nie jakby ludziom się podobając, ale Bogu, który doświadcza serc naszych.5 Nigdy bowiem nie posługiwaliśmy się słowem pochlebstwa, jak wiecie, ani nie powodowaliśmy się chciwością, Bóg jest świadkiem;6 aniśmy nie szukali chwały od ludzi, ani od was, ani od innych;7 choć mogliśmy być wam ciężarem jak apostołowie Chrystusa, to jednak staliśmy się maluczkimi wpośród was, jak matka tuląca dzieci swoje.8 Tak tęskniąc do was, chcieliśmy chętnie dać wam nie tylko ewangelię bożą, ale także życie nasze, ponieważ staliście się nam najmilszymi.9 Pamiętacie bowiem bracia, naszą pracę i umęczenie: zajęci w nocy i we dnie, aby nikogo z was nie obciążyć, głosiliśmy u was ewangelię bożą.10 Wy jesteście świadkami i Bóg, jak święcie i sprawiedliwie i nienagannie postępowaliśmy z wami, którzy uwierzyliście;11 jak wiecie, jak oświadczaliśmy każdemu z was (jak ojciec swym dzieciom),12 prosząc was i pocieszając, abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wezwał do swego królestwa i chwały.SKUTKI NAUCZANIA.13 Dlatego i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjąwszy głoszone przez nas słowo boże, przyjęliście je, nie jak słowo ludzkie, ale (jak jest prawdziwie) jako słowo Boga, który skutecznie działa w was, iżeście uwierzyli.14 Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami kościołów bożych, które są w Judei w Chrystusie Jezusie, gdyż to samo cierpieliście i wy od współrodaków waszych, jak i oni od żydów,15 którzy i Pana Jezusa zabili i proroków i nas prześladowali i Bogu się nie podobają i sprzeciwiają się wszystkim ludziom,16 zabraniając nam głosić zbawienie poganom, aby zawsze dopełniali grzechów swoich; przyszedł bowiem na nich gniew boży aż do końca.CZUŁA MIŁOŚĆ KU TESALONICZANOM.17 My zaś bracia, oddaleni od was na krótki czas dla oczu, nie sercem, tym usilniej spieszyliśmy się z gorącym pragnieniem oglądać wasze oblicze;18 ponieważ chcieliśmy przyjść do was, mianowicie ja Paweł i raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan.19 Jakaż bowiem jest nadzieja nasza, albo wesele, albo korona chwały? Czyż nią nie jesteście wy przed Panem naszym Jezusem Chrystusem na przyjście jego?

RU Brytjka King J. 220 cf. Tłum. Толк. Wy bowiem jesteście chwałą naszą i weselem.Ибо вы - слава наша и радость.(За?_сx7з.) Вh бо є3стE слaва нaша и3 рaдость.2,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beare
η ē
T-NSF
hothe/this/whoglory
δοξα doxa
N-NSF
δόξαdoxagloryglory
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
και kai
CONJ
καίkaiandand
η ē
T-NSF
hothe/this/whojoy
χαρα chara
N-NSF
χαράcharajoyjoy
RU Brytjka King J. 3POSYŁA IM TYMOTEUSZA.1 cf. Tłum. Толк. Dla tego nie mogąc dłużej się wstrzymać, postanowiliśmy zostać w Atenach sami,И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни, Тёмже ўжE не терпsще, благоволи1хомъ њстaтисz во ґfи1нэхъ є3ди1ни, 3,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιο dio
CONJ
διόdiothereforeWherefore
μηκετι mēketi
ADV-N
μηκέτιmēketinever againno longer
στεγοντες stegontes
V-PAP-NPM G5723
στέγωstegōto endurewhen we could
ηυδοκησαμεν ēudokēsamen
V-AAI-1P G5656
εὐδοκέωeudokeōto delight, we thought it good
καταλειφθηναι kataleifthēnai
V-APN G5683
καταλείπωkataleipōto leaveto be left
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
αθηναις athēnais
N-DPF
ἈθῆναιathēnaiAthensAthens
μονοι monoi
A-NPM
μόνοςmonosalonealone
 
2 cf. Tłum. Толк. a posłaliśmy Tymoteusza brata naszego i sługę bożego w ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził i dodał otuchy w wierze waszej,и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, и3 послaхомъ тімоfeа, брaта нaшего и3 служи1телz б9іz и3 споспёшника нaшего во бlговёстіи хrт0вэ, ўтверди1ти вaсъ и3 ўтёшити њ вёрэ вaшей, 3,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
επεμψαμεν epempsamen
V-AAI-1P G5656
πέμπωpempōto sendsent
τιμοθεον timotheon
N-ASM
ΤιμόθεοςtimotheosTimothyTimotheus
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
αδελφον adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/we, our
και kai
CONJ
καίkaiand, and
διακονον diakonon
N-ASM
διάκονοςdiakonosservantminister
του tou
T-GSM
hothe/this/whobrother
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whoof God
ευαγγελιω euangeliō
N-DSN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelthe gospel
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe gospel
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
εις eis
PREP
εἰςeistoward, to
το to
T-ASN
hothe/this/whoof Christ
στηριξαι stērixai
V-AAN G5658
στηρίζωstērizōto establishestablish
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyour
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παρακαλεσαι parakalesai
V-AAN G5658
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortto comfort
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/for[above/for]
της tēs
T-GSF
hothe/this/whofaith
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
 
3 cf. Tłum. Толк. żeby nikt nie zachwiał się w tych uciskach, bo sami wiecie, że na to jesteśmy ustanowieni.чтобы никто не поколебался в скорбях сих: ибо вы сами знаете, что так нам суждено. ћкw ни є3ди1ному смущaтисz въ ск0рбехъ си1хъ: сaми бо вёсте, ћкw на сіE и4стое лежи1мъ. 3,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτο to
T-ASN
hothe/this/whoThat
μηδενα mēdena
A-ASM-N
μηδείςmēdeisnothingno man
σαινεσθαι sainesthai
V-PPN G5745
σαίνωsainōto shakeshould be moved
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whoafflictions
θλιψεσιν thlipsesin
N-DPF
θλῖψιςthlipsispressureafflictions
ταυταις tautais
D-DPF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
αυτοι autoi
P-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfyourselves
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
οιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto knowknow
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εις eis
PREP
εἰςeistoward 
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
κειμεθα keimetha
V-PNI-1P G5736
κεῖμαιkeimaito lay/be appointedwe are appointed
 
4 cf. Tłum. Толк. Gdy bowiem byliśmy u was, zapowiadaliśmy wam, że będziemy cierpieć ucisk, co się też stało i wiecie.Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. И$бо є3гдA ў вaсъ бёхомъ, предрек0хомъ вaмъ, ћкw и4мамы скорбёти, є4же и3 бhсть, и3 вёсте. 3,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandverily
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
οτε ote
ADV
ὅτεhotewhen, when
προς pros
PREP
πρόςprosto/withwith
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ημεν ēmen
V-IAI-1P G5707
εἰμίeimito bewe were
προελεγομεν proelegomen
V-IAI-1P G5707
προλέγωprolegōto foretell, we told
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
μελλομεν mellomen
V-PAI-1P G5719
μέλλωmellōbe about towe should
θλιβεσθαι thlibesthai
V-PPN G5745
θλίβωthlibōto press onsuffer tribulation
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
και kai
CONJ
καίkaiand; even
εγενετο egeneto
V-2ADI-3S G5633
γίνομαιginomaito beit came to pass
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto knowye know
 
5 cf. Tłum. Толк. Dlatego i ja, nie mogąc się dłużej wstrzymać, posłałem, abym się dowiedział o wierze waszej, by was przypadkiem kusiciel nie skusił i praca nasza nie stała się daremną.Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Сегw2 рaди и3 ѓзъ ктомY не терпS, послaхъ разумёти вёру вaшу, да не кaкw и3скуси1лъ вы2 и3скушazй, и3 вотщE бyдетъ трyдъ нaшъ. 3,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδια dia
PREP
διάdiathrough/because ofFor
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand I, when I
μηκετι mēketi
ADV-N
μηκέτιmēketinever againno longer
στεγων stegōn
V-PAP-NSM G5723
στέγωstegōto endurecould
επεμψα epempsa
V-AAI-1S G5656
πέμπωpempōto send, I sent
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
το to
T-ASN
hothe/this/who 
γνωναι gnōnai
V-2AAN G5629
γινώσκωginōskōto knowknow
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
μη
PRT-N
μήnot, lest by some means
πως pōs
ADV-I
πωςpōshow[how]
επειρασεν epeirasen
V-AAI-3S G5656
πειράζωpeirazōto test/temptthe tempter
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ο o
T-NSM
hothe/this/whofaith
πειραζων peirazōn
V-PAP-NSM G5723
πειράζωpeirazōto test/tempthave tempted
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
κενον kenon
A-ASN
κενόςkenosemptyvain
γενηται genētai
V-2ADS-3S G5638
γίνομαιginomaito bebe
ο o
T-NSM
hothe/this/wholabour
κοπος kopos
N-NSM
κόποςkoposlaborlabour
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
 
POCIESZYŁA GO ICH WIARA.6 cf. Tłum. Толк. Teraz zaś, gdy Tymoteusz od was przybył do nas i powiadomił nas o wierze i miłości waszej i że zawsze macie nas w dobrej pamięci, pragnąc nas widzieć jak i my także was:Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, Нн7э же пришeдшу тімоfeю къ нaмъ t вaсъ и3 благовэсти1вшу нaмъ вёру вaшу и3 люб0вь, и3 ћкw и4мате пaмzть њ нaсъ блaгу, всегдA желaюще нaсъ ви1дэти, ћкоже и3 мы2 вaсъ: 3,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαρτι arti
ADV
ἄρτιartinownow
δε de
CONJ
δέdethenBut
ελθοντος elthontos
V-2AAP-GSM G5631
ἔρχομαιerchomaito come/gowhen
τιμοθεου timotheou
N-GSM
ΤιμόθεοςtimotheosTimothyTimotheus
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
αφ af
PREP
ἀπόapofromfrom
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ευαγγελισαμενου euangelisamenou
V-AMP-GSM G5671
εὐαγγελίζομαιeuangelizomaito speak good newsbrought
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weus
την tēn
T-ASF
hothe/this/whofaith
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
και kai
CONJ
καίkaiandand
την tēn
T-ASF
hothe/this/whocharity
αγαπην agapēn
N-ASF
ἀγάπηagapēlovecharity
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouof your
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εχετε echete
V-PAI-2P G5719
ἔχωechōto have/beye have
μνειαν mneian
N-ASF
μνείαmneiaremembranceremembrance
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
αγαθην agathēn
A-ASF
ἀγαθόςagathosgood-doergood
παντοτε pantote
ADV
πάντοτεpantotealwaysalways
επιποθουντες epipothountes
V-PAP-NPM G5723
ἐπιποθέωepipotheōto long for, desiring greatly
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weof us
ιδειν idein
V-2AAN G5629
ὁράωhoraōto seeto see
καθαπερ kathaper
ADV
καθάπερkathaperjust as, as
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
7 cf. Tłum. Толк. dlatego, bracia, doznaliśmy pociechy z was we wszelkiej naszej potrzebie i utrapieniu naszym, przez wiarę waszą,то мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братия, ради вашей веры; сегw2 рaди ўтёшихомсz, брaтіе, њ вaсъ, во всsкой ск0рби и3 нyждэ нaшей, вaшею вёрою: 3,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδια dia
PREP
διάdiathrough/because ofTherefore
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
παρεκληθημεν pareklēthēmen
V-API-1P G5681
παρακαλέωparakaleōto plead/comfort, we were comforted
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
εφ ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
παση pasē
A-DSF
πᾶςpasallall
τη
T-DSF
hothe/this/who 
αναγκη anankē
N-DSF
ἀνάγκηanankēnecessitydistress
και kai
CONJ
καίkaiandand
θλιψει thlipsei
N-DSF
θλῖψιςthlipsispressureaffliction
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoaffliction
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
 
8 cf. Tłum. Толк. gdyż teraz żyjemy, skoro wy trwacie w Panu.ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. ћкw мы2 нн7э жи1ви є3смы2, ѓще вы2 стои1те њ гDэ. 3,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
ζωμεν zōmen
V-PAI-1P G5719
ζάωzaōto livewe live
εαν ean
COND
ἐάνeanif, if
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
στηκετε stēkete
V-PAI-2P G5719
στήκωstēkōto standstand fast
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
 

9 Jakież bowiem dzięki możemy oddać Bo za was za wszelką radość, jaką się weselimy z powodu was przed Bogiem naszym,10 w nocy i we dnie modląc się coraz usilniej, abyśmy mogli oglądać oblicze wasze i dopełnić tego, czego brakuje wierze waszej?MODLI SIĘ O WZAJEMNĄ MIŁOŚĆ.11 Sam zaś, Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niech kieruje drogą. naszą do was.12 A was niech Pan rozmnoży i sprawi, aby miłość wasza jednego ku drugiemu obfitowała, i ku wszystkim jak i nasza ku wam:13 na utwierdzenie serc waszych bez zarzutu w świętości, przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi świętymi jego. Amen. ZACHĘTA DO CNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
4NAPOMINA DO ŚWIĘTOŚCI.1 Na koniec więc, bracia, prosimy was i błagamy w Panu Jezusie, aby jak przyjęliście od nas sposób, w jaki macie postępować i podobać się Bogu, tak żebyście też postępowali, abyście więcej obfitowali.2 Wiecie bowiem, jakie rozkazania dałem wam przez Pana Jezusa.3 Ta bowiem jest wola boża uświęcenie wasze; żebyście się powściągali od rozpusty,4 aby każdy z was umiał ciało swoje utrzymywać w świętości i poszanowaniu,5 nie w namiętności pożądliwej jak i poganie, którzy nie znają Boga;6 i żeby nikt brata swego nie podchodził, ani nie oszukiwał w sprawach; albowiem mścicielem tego wszystkiego jest Pan, jak wam przedtem mówiliśmy i oświadczali.7 Albowiem nie wezwał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia się.8 A przeto kto tym gardzi, nie gardzi człowiekiem, ale Bogiem, który także dał nam Ducha swego Świętego.DO WZAJEMNEJ MIŁOŚCI I PRACOWITOŚCI.9 O miłości zaś braterskiej nie mamy potrzeby do was pisać, bo was samych Bóg nauczył, żebyście się wzajemnie miłowali:10 Albowiem to czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. A was prosimy, bracia, żebyście więcej obfitowali11 i starali się być spokojni i żebyście się zajmowali własnymi sprawami i rękami swymi pracowali, jak wam przykazaliśmy12 i żebyście się z obcymi uczciwie obchodzili i niczyjego nic nie pożądali.O LOSIE ZMARŁYCH.13 Nie chcemy zaś, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, żebyście się nie smucili, jak i inni, co nie mają nadziei.14 Albowiem jeśli wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też Bóg tych, co zasnęli w Jezusie, z nim przyprowadzi.15 Albowiem to wam oznajmiamy jako słowo Pańskie, że my, którzy żyjemy, którzy pozostawieni jesteśmy na przyjście Pana, nie uprzedzimy tych, co zasnęli.16 Ponieważ sam Pan na znak i na głos Archanioła i na dźwięk trąby bożej zstąpi z nieba, i umarli, którzy są w Chrystusie, powstaną pierwsi.17 Potem my którzy żyjemy, którzy pozostawieni jesteśmy, razem z nimi porwani będziemy w obłokach na spotkanie Chrystusa w przestworza i tak zawsze z Panem będziemy.18 Tak więc pocieszajcie się wzajemnie tymi słowy.
5DZIEŃ PAŃSKI NIEWIADOMY.1 Co do czasu zaś i chwili, bracia, nie potrzebujecie, żebym wam pisał.2 Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański tak przyjdzie jak złodziej w nocy.3 Gdy bowiem mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy nagle przyjdzie na nich zguba, jak bóle na brzemienną, a nie wymkną się.O PRZYGOTOWANIU NA DZIEŃ PAŃSKI.4 Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, żeby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej.5 Wy wszyscy bowiem jesteście dziećmi światła i dziećmi dnia; nie nocy, ani ciemności.6 Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwymi.7 Albowiem ci, co śpią, w nocy śpią, i ci, co się upijają, w nocy są pijani.8 My zaś, którzy jesteśmy dnia, bądźmy trzeźwi, przyodziani pancerzem wiary i miłości i przyłbicą nadziei zbawienia;9 gdyż nie przeznaczył nas Bóg ku gniewowi, lecz dla zdobycia zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,10 który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy zaśniemy, społem z nim żyli.11 Dlatego pocieszajcie się wzajemnie i budujcie jeden drugiego, jak i czynicie.POSŁUSZEŃSTWO PRZEŁOŻONYM I INNE POLECENIA.12 Was zaś, bracia, prosimy, abyście uznawali tych, co pracują między wami i są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was,13 żebyście ich bardziej miłowali dla ich pracy; pokój miejcie z nimi.14 A prosimy was, bracia, karćcie niespokojnych, pocieszajcie małodusznych, przyjmujcie niemocnych, cierpliwi bądźcie dla wszystkich.15 Baczcie, żeby kto komu nie oddawał złem za złe, lecz zawsze co dobre jest, pilnie czyńcie jeden drugiemu i wszystkim.16 Zawsze się weselcie;17 bez przerwy się módlcie.18 Za wszystko dzięki czyńcie, bo taka jest wola boża w Chrystusie Jezusie względem was wszystkich.19 Ducha nie gaście.20 Proroctw nie lekceważcie.21 Wszystkiego zaś doświadczajcie; co dobre jest, zachowujcie.22 Od wszelkiego rodzaju zła się wstrzymujcie. ŻYCZENIA I POZDROWIENIA.23 Sam zaś Bóg pokoju niech was uświęci we wszystkim, aby cały wasz duch i dusza i ciało było bez zarzutu zachowane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.24 Wierny jest, który was wezwał, który też dokona.25 Bracia, módlcie się za nas.26 Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym.27 Poprzysięgam was przez Pana, aby ten list był przeczytany wszystkim świętym braciom.28 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami. Amen.