MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy do Tesaloniczan

1Wstęp.1PAWEŁ I SYLWAN I TYMOTEUSZ, kościołowi Tesaloniczan w Bogu Ojcu i w Panu naszym Jezusie Chrystusie: Łaska wam i pokój.DZIĘKCZYNIENIE I POCHWAŁA.2 Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was bezustannie w modlitwach naszych,3 pamiętając o dziele wiary waszej i pracy i miłości i stałości nadziei w Panu nas w Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym;4 wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, o wybraniu waszym,5 gdyż ewangelia nasza nie była do was tylko w mowie, lecz i w mocy i w Duchu Świętym i w pełności wielkiej, jak wiecie, jakimi byliśmy między wami dla was.6 A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjąwszy słowo w wielkim utrapieniu z weselem Ducha Świętego,7 tak że staliście się wzorem wszystkim wierzącym w Macedonii i w Achai.8 Od was bowiem rozniosło się słowo Pańskie, nie tylko po Macedonii i po Achai, ale w każdym miejscu rozeszła się wiara wasza w Boga, tak że my nie potrzebujemy nic mówić.9 Co do nas bowiem oni sami głoszą, jakiego u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się do Boga od bałwanów, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu10 i oczekiwać Syna jego z nieba (którego wzbudził z martwych) Jezusa, który nas wybawił od gniewu nadchodzącego. STARANIA APOSTOŁA O KOŚCIÓŁ W TESALONICE
2NAUCZANIE PAWŁA W TESALONICE.1 Sami bowiem wiecie, bracia, że nasze przyjście do was nie było daremne;2 ale po doznaniu przedtem cierpień i obelg (jak wiecie) w Filippach, mieliśmy ufność w Bogu naszym opowiadać wam ewangelię bożą z wielką troskliwością.3 Albowiem napominanie nasze nie z błędu, ani z pobudki nieczystej, ani z podstępu,4 ale jak byliśmy przez Boga uznani, żeby nam była powierzona ewangelia, tak mówimy, nie jakby ludziom się podobając, ale Bogu, który doświadcza serc naszych.5 Nigdy bowiem nie posługiwaliśmy się słowem pochlebstwa, jak wiecie, ani nie powodowaliśmy się chciwością, Bóg jest świadkiem;6 aniśmy nie szukali chwały od ludzi, ani od was, ani od innych;7 choć mogliśmy być wam ciężarem jak apostołowie Chrystusa, to jednak staliśmy się maluczkimi wpośród was, jak matka tuląca dzieci swoje.8 Tak tęskniąc do was, chcieliśmy chętnie dać wam nie tylko ewangelię bożą, ale także życie nasze, ponieważ staliście się nam najmilszymi.9 Pamiętacie bowiem bracia, naszą pracę i umęczenie: zajęci w nocy i we dnie, aby nikogo z was nie obciążyć, głosiliśmy u was ewangelię bożą.10 Wy jesteście świadkami i Bóg, jak święcie i sprawiedliwie i nienagannie postępowaliśmy z wami, którzy uwierzyliście;11 jak wiecie, jak oświadczaliśmy każdemu z was (jak ojciec swym dzieciom),12 prosząc was i pocieszając, abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wezwał do swego królestwa i chwały.SKUTKI NAUCZANIA.13 Dlatego i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjąwszy głoszone przez nas słowo boże, przyjęliście je, nie jak słowo ludzkie, ale (jak jest prawdziwie) jako słowo Boga, który skutecznie działa w was, iżeście uwierzyli.14 Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami kościołów bożych, które są w Judei w Chrystusie Jezusie, gdyż to samo cierpieliście i wy od współrodaków waszych, jak i oni od żydów,15 którzy i Pana Jezusa zabili i proroków i nas prześladowali i Bogu się nie podobają i sprzeciwiają się wszystkim ludziom,16 zabraniając nam głosić zbawienie poganom, aby zawsze dopełniali grzechów swoich; przyszedł bowiem na nich gniew boży aż do końca.CZUŁA MIŁOŚĆ KU TESALONICZANOM.17 My zaś bracia, oddaleni od was na krótki czas dla oczu, nie sercem, tym usilniej spieszyliśmy się z gorącym pragnieniem oglądać wasze oblicze;18 ponieważ chcieliśmy przyjść do was, mianowicie ja Paweł i raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan.19 Jakaż bowiem jest nadzieja nasza, albo wesele, albo korona chwały? Czyż nią nie jesteście wy przed Panem naszym Jezusem Chrystusem na przyjście jego?20 Wy bowiem jesteście chwałą naszą i weselem.
3POSYŁA IM TYMOTEUSZA.1 Dla tego nie mogąc dłużej się wstrzymać, postanowiliśmy zostać w Atenach sami,2 a posłaliśmy Tymoteusza brata naszego i sługę bożego w ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził i dodał otuchy w wierze waszej,3 żeby nikt nie zachwiał się w tych uciskach, bo sami wiecie, że na to jesteśmy ustanowieni.4 Gdy bowiem byliśmy u was, zapowiadaliśmy wam, że będziemy cierpieć ucisk, co się też stało i wiecie.5 Dlatego i ja, nie mogąc się dłużej wstrzymać, posłałem, abym się dowiedział o wierze waszej, by was przypadkiem kusiciel nie skusił i praca nasza nie stała się daremną.POCIESZYŁA GO ICH WIARA.6 Teraz zaś, gdy Tymoteusz od was przybył do nas i powiadomił nas o wierze i miłości waszej i że zawsze macie nas w dobrej pamięci, pragnąc nas widzieć jak i my także was:7 dlatego, bracia, doznaliśmy pociechy z was we wszelkiej naszej potrzebie i utrapieniu naszym, przez wiarę waszą,8 gdyż teraz żyjemy, skoro wy trwacie w Panu.

RU Brytjka King J. 39 cf. Tłum. Толк. Jakież bowiem dzięki możemy oddać Bo za was za wszelką radość, jaką się weselimy z powodu was przed Bogiem naszym,Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которою радуемся о вас пред Богом нашим, (За?_сx7и.) К0е бо бlгодарeніе бGу м0жемъ воздaти њ вaсъ, њ всsкой рaдости, є4юже рaдуемсz вaсъ рaди пред8 бGомъ нaшимъ, 3,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτινα tina
I-ASF
τίςtiswhich?what
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ευχαριστιαν eucharistian
N-ASF
εὐχαριστίαeucharistiathankfulnessthanks
δυναμεθα dunametha
V-PNI-1P G5736
δύναμαιdunamaibe ablecan we
τω
T-DSM
hothe/this/whoto God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God
ανταποδουναι antapodounai
V-2AAN G5629
ἀνταποδίδωμιantapodidōmito repayrender
περι peri
PREP
περίperiaboutfor
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against, for
παση pasē
A-DSF
πᾶςpasallall
τη
T-DSF
hothe/this/whothe joy
χαρα chara
N-DSF
χαράcharajoythe joy
η ē
R-DSF
ὅς, ἥhhos ēwhichwherewith
χαιρομεν chairomen
V-PAI-1P G5719
χαίρωchairōto rejoicewe joy
δι di
PREP
διάdiathrough/because offor
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyour
εμπροσθεν emprosthen
PREP
ἔμπροσθενemprosthenbeforebefore
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
 
10 cf. Tłum. Толк. w nocy i we dnie modląc się coraz usilniej, abyśmy mogli oglądać oblicze wasze i dopełnić tego, czego brakuje wierze waszej?ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей? н0щь и3 дeнь преизли1ха молsщесz ви1дэти лицE вaше и3 соверши1ти лишeніе вёры вaшеz; 3,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVνυκτος nuktos
N-GSF
νύξnuxnightNight
και kai
CONJ
καίkaiandand
ημερας ēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradayday
υπερεκπερισσου uperekperissou
ADV
[ἐκ | περισσός | ὑπέρ][ek | perissos | huper][of/from | excessive/abundant | above/for]? #of/from exceedingly
δεομενοι deomenoi
V-PNP-NPM G5740
δέομαιdeomaito praypraying
εις eis
PREP
εἰςeistowardthat
το to
T-ASN
hothe/this/who 
ιδειν idein
V-2AAN G5629
ὁράωhoraōto seewe might see
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
το to
T-ASN
hothe/this/whoface
προσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfaceface
και kai
CONJ
καίkaiand, and
καταρτισαι katartisai
V-AAN G5658
καταρτίζωkatartizōto completemight perfect
τα ta
T-APN
hothe/this/whothat which is lacking
υστερηματα usterēmata
N-APN
ὑστέρημαhusterēmadeficiencythat which is lacking
της tēs
T-GSF
hothe/this/whofaith
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouin your
 
MODLI SIĘ O WZAJEMNĄ MIŁOŚĆ.11 cf. Tłum. Толк. Sam zaś, Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niech kieruje drogą. naszą do was.Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам. Сaмъ же бGъ и3 nц7ъ нaшъ и3 гDь нaшъ ї}съ хrт0съ да и3спрaвитъ пyть нaшъ къ вaмъ. 3,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhimself
δε de
CONJ
δέdethenNow
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
και kai
CONJ
καίkaiandand
πατηρ patēr
N-NSM
πατήρpatērfatherFather
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ο o
T-NSM
hothe/this/whoLord
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordLord
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
κατευθυναι kateuthunai
V-AAO-3S G5659
κατευθύνωkateuthunōto guide, direct
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoway
οδον odon
N-ASF
ὁδόςhodosroadway
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
12 cf. Tłum. Толк. A was niech Pan rozmnoży i sprawi, aby miłość wasza jednego ku drugiemu obfitowała, i ku wszystkim jak i nasza ku wam:А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, Вaсъ же гDь да ўмн0житъ и3 да и3збhточествитъ люб0вію дрyгъ ко дрyгу и3 ко всBмъ, ћкоже и3 мы2 къ вaмъ, 3,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
δε de
CONJ
δέdethenAnd
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Lord
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
πλεονασαι pleonasai
V-AAO-3S G5659
πλεονάζωpleonazōto increasemake
και kai
CONJ
καίkaiandand
περισσευσαι perisseusai
V-AAO-3S G5659
περισσεύωperisseuōto abound/exceedabound
τη
T-DSF
hothe/this/whoin love
αγαπη agapē
N-DSF
ἀγάπηagapēlovein love
εις eis
PREP
εἰςeistowardtoward
αλληλους allēlous
C-APM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εις eis
PREP
εἰςeistowardtoward
παντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
καθαπερ kathaper
ADV
καθάπερkathaperjust asas
και kai
CONJ
καίkaiand, even
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe
εις eis
PREP
εἰςeistowardtoward
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
13 cf. Tłum. Толк. na utwierdzenie serc waszych bez zarzutu w świętości, przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi świętymi jego. Amen.чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцем нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь.во є4же ўтверди1ти сердцA в†ша непорHчна въ с™hни пред8 бGомъ и3 nц7eмъ нaшимъ, въ пришeствіе гDа нaшегw ї}са хrтA со всёми с™hми є3гw2. Ґми1нь.3,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεις eis
PREP
εἰςeistowardTo the end
το to
T-ASN
hothe/this/who 
στηριξαι stērixai
V-AAN G5658
στηρίζωstērizōto establishhe may stablish
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
τας tas
T-APF
hothe/this/who 
καρδιας kardias
N-APF
καρδίαkardiahearthearts
αμεμπτους amemptous
A-APF
ἄμεμπτοςamemptosblamelessunblameable
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αγιωσυνη agiōsunē
N-DSF
ἁγιωσύνηhagiōsunēholinessholiness
εμπροσθεν emprosthen
PREP
ἔμπροσθενemprosthenbeforebefore
του tou
T-GSM
hothe/this/whohearts
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
και kai
CONJ
καίkaiand, even
πατρος patros
N-GSM
πατήρpatērfatherFather
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, at
τη
T-DSF
hothe/this/whoGod
παρουσια parousia
N-DSF
παρουσίαparousiacomingthe coming
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe coming
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordLord
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weof our
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallall
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoLord
αγιων agiōn
A-GPM
ἅγιοςhagiosholysaints
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis

ZACHĘTA DO CNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
4NAPOMINA DO ŚWIĘTOŚCI.1 Na koniec więc, bracia, prosimy was i błagamy w Panu Jezusie, aby jak przyjęliście od nas sposób, w jaki macie postępować i podobać się Bogu, tak żebyście też postępowali, abyście więcej obfitowali.2 Wiecie bowiem, jakie rozkazania dałem wam przez Pana Jezusa.3 Ta bowiem jest wola boża uświęcenie wasze; żebyście się powściągali od rozpusty,4 aby każdy z was umiał ciało swoje utrzymywać w świętości i poszanowaniu,5 nie w namiętności pożądliwej jak i poganie, którzy nie znają Boga;6 i żeby nikt brata swego nie podchodził, ani nie oszukiwał w sprawach; albowiem mścicielem tego wszystkiego jest Pan, jak wam przedtem mówiliśmy i oświadczali.7 Albowiem nie wezwał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia się.8 A przeto kto tym gardzi, nie gardzi człowiekiem, ale Bogiem, który także dał nam Ducha swego Świętego.DO WZAJEMNEJ MIŁOŚCI I PRACOWITOŚCI.9 O miłości zaś braterskiej nie mamy potrzeby do was pisać, bo was samych Bóg nauczył, żebyście się wzajemnie miłowali:10 Albowiem to czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. A was prosimy, bracia, żebyście więcej obfitowali11 i starali się być spokojni i żebyście się zajmowali własnymi sprawami i rękami swymi pracowali, jak wam przykazaliśmy12 i żebyście się z obcymi uczciwie obchodzili i niczyjego nic nie pożądali.O LOSIE ZMARŁYCH.13 Nie chcemy zaś, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, żebyście się nie smucili, jak i inni, co nie mają nadziei.14 Albowiem jeśli wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też Bóg tych, co zasnęli w Jezusie, z nim przyprowadzi.15 Albowiem to wam oznajmiamy jako słowo Pańskie, że my, którzy żyjemy, którzy pozostawieni jesteśmy na przyjście Pana, nie uprzedzimy tych, co zasnęli.16 Ponieważ sam Pan na znak i na głos Archanioła i na dźwięk trąby bożej zstąpi z nieba, i umarli, którzy są w Chrystusie, powstaną pierwsi.17 Potem my którzy żyjemy, którzy pozostawieni jesteśmy, razem z nimi porwani będziemy w obłokach na spotkanie Chrystusa w przestworza i tak zawsze z Panem będziemy.18 Tak więc pocieszajcie się wzajemnie tymi słowy.
5DZIEŃ PAŃSKI NIEWIADOMY.1 Co do czasu zaś i chwili, bracia, nie potrzebujecie, żebym wam pisał.2 Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański tak przyjdzie jak złodziej w nocy.3 Gdy bowiem mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy nagle przyjdzie na nich zguba, jak bóle na brzemienną, a nie wymkną się.O PRZYGOTOWANIU NA DZIEŃ PAŃSKI.4 Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, żeby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej.5 Wy wszyscy bowiem jesteście dziećmi światła i dziećmi dnia; nie nocy, ani ciemności.6 Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwymi.7 Albowiem ci, co śpią, w nocy śpią, i ci, co się upijają, w nocy są pijani.8 My zaś, którzy jesteśmy dnia, bądźmy trzeźwi, przyodziani pancerzem wiary i miłości i przyłbicą nadziei zbawienia;9 gdyż nie przeznaczył nas Bóg ku gniewowi, lecz dla zdobycia zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,10 który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy zaśniemy, społem z nim żyli.11 Dlatego pocieszajcie się wzajemnie i budujcie jeden drugiego, jak i czynicie.POSŁUSZEŃSTWO PRZEŁOŻONYM I INNE POLECENIA.12 Was zaś, bracia, prosimy, abyście uznawali tych, co pracują między wami i są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was,13 żebyście ich bardziej miłowali dla ich pracy; pokój miejcie z nimi.14 A prosimy was, bracia, karćcie niespokojnych, pocieszajcie małodusznych, przyjmujcie niemocnych, cierpliwi bądźcie dla wszystkich.15 Baczcie, żeby kto komu nie oddawał złem za złe, lecz zawsze co dobre jest, pilnie czyńcie jeden drugiemu i wszystkim.16 Zawsze się weselcie;17 bez przerwy się módlcie.18 Za wszystko dzięki czyńcie, bo taka jest wola boża w Chrystusie Jezusie względem was wszystkich.19 Ducha nie gaście.20 Proroctw nie lekceważcie.21 Wszystkiego zaś doświadczajcie; co dobre jest, zachowujcie.22 Od wszelkiego rodzaju zła się wstrzymujcie. ŻYCZENIA I POZDROWIENIA.23 Sam zaś Bóg pokoju niech was uświęci we wszystkim, aby cały wasz duch i dusza i ciało było bez zarzutu zachowane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.24 Wierny jest, który was wezwał, który też dokona.25 Bracia, módlcie się za nas.26 Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym.27 Poprzysięgam was przez Pana, aby ten list był przeczytany wszystkim świętym braciom.28 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami. Amen.