MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy do Tesaloniczan

1Wstęp.1PAWEŁ I SYLWAN I TYMOTEUSZ, kościołowi Tesaloniczan w Bogu Ojcu i w Panu naszym Jezusie Chrystusie: Łaska wam i pokój.DZIĘKCZYNIENIE I POCHWAŁA.2 Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was bezustannie w modlitwach naszych,3 pamiętając o dziele wiary waszej i pracy i miłości i stałości nadziei w Panu nas w Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym;4 wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, o wybraniu waszym,5 gdyż ewangelia nasza nie była do was tylko w mowie, lecz i w mocy i w Duchu Świętym i w pełności wielkiej, jak wiecie, jakimi byliśmy między wami dla was.6 A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjąwszy słowo w wielkim utrapieniu z weselem Ducha Świętego,7 tak że staliście się wzorem wszystkim wierzącym w Macedonii i w Achai.8 Od was bowiem rozniosło się słowo Pańskie, nie tylko po Macedonii i po Achai, ale w każdym miejscu rozeszła się wiara wasza w Boga, tak że my nie potrzebujemy nic mówić.9 Co do nas bowiem oni sami głoszą, jakiego u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się do Boga od bałwanów, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu10 i oczekiwać Syna jego z nieba (którego wzbudził z martwych) Jezusa, który nas wybawił od gniewu nadchodzącego. STARANIA APOSTOŁA O KOŚCIÓŁ W TESALONICE
2NAUCZANIE PAWŁA W TESALONICE.1 Sami bowiem wiecie, bracia, że nasze przyjście do was nie było daremne;2 ale po doznaniu przedtem cierpień i obelg (jak wiecie) w Filippach, mieliśmy ufność w Bogu naszym opowiadać wam ewangelię bożą z wielką troskliwością.3 Albowiem napominanie nasze nie z błędu, ani z pobudki nieczystej, ani z podstępu,4 ale jak byliśmy przez Boga uznani, żeby nam była powierzona ewangelia, tak mówimy, nie jakby ludziom się podobając, ale Bogu, który doświadcza serc naszych.5 Nigdy bowiem nie posługiwaliśmy się słowem pochlebstwa, jak wiecie, ani nie powodowaliśmy się chciwością, Bóg jest świadkiem;6 aniśmy nie szukali chwały od ludzi, ani od was, ani od innych;7 choć mogliśmy być wam ciężarem jak apostołowie Chrystusa, to jednak staliśmy się maluczkimi wpośród was, jak matka tuląca dzieci swoje.8 Tak tęskniąc do was, chcieliśmy chętnie dać wam nie tylko ewangelię bożą, ale także życie nasze, ponieważ staliście się nam najmilszymi.9 Pamiętacie bowiem bracia, naszą pracę i umęczenie: zajęci w nocy i we dnie, aby nikogo z was nie obciążyć, głosiliśmy u was ewangelię bożą.10 Wy jesteście świadkami i Bóg, jak święcie i sprawiedliwie i nienagannie postępowaliśmy z wami, którzy uwierzyliście;11 jak wiecie, jak oświadczaliśmy każdemu z was (jak ojciec swym dzieciom),12 prosząc was i pocieszając, abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wezwał do swego królestwa i chwały.SKUTKI NAUCZANIA.13 Dlatego i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjąwszy głoszone przez nas słowo boże, przyjęliście je, nie jak słowo ludzkie, ale (jak jest prawdziwie) jako słowo Boga, który skutecznie działa w was, iżeście uwierzyli.14 Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami kościołów bożych, które są w Judei w Chrystusie Jezusie, gdyż to samo cierpieliście i wy od współrodaków waszych, jak i oni od żydów,15 którzy i Pana Jezusa zabili i proroków i nas prześladowali i Bogu się nie podobają i sprzeciwiają się wszystkim ludziom,16 zabraniając nam głosić zbawienie poganom, aby zawsze dopełniali grzechów swoich; przyszedł bowiem na nich gniew boży aż do końca.CZUŁA MIŁOŚĆ KU TESALONICZANOM.17 My zaś bracia, oddaleni od was na krótki czas dla oczu, nie sercem, tym usilniej spieszyliśmy się z gorącym pragnieniem oglądać wasze oblicze;18 ponieważ chcieliśmy przyjść do was, mianowicie ja Paweł i raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan.19 Jakaż bowiem jest nadzieja nasza, albo wesele, albo korona chwały? Czyż nią nie jesteście wy przed Panem naszym Jezusem Chrystusem na przyjście jego?20 Wy bowiem jesteście chwałą naszą i weselem.
3POSYŁA IM TYMOTEUSZA.1 Dla tego nie mogąc dłużej się wstrzymać, postanowiliśmy zostać w Atenach sami,2 a posłaliśmy Tymoteusza brata naszego i sługę bożego w ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził i dodał otuchy w wierze waszej,3 żeby nikt nie zachwiał się w tych uciskach, bo sami wiecie, że na to jesteśmy ustanowieni.4 Gdy bowiem byliśmy u was, zapowiadaliśmy wam, że będziemy cierpieć ucisk, co się też stało i wiecie.5 Dlatego i ja, nie mogąc się dłużej wstrzymać, posłałem, abym się dowiedział o wierze waszej, by was przypadkiem kusiciel nie skusił i praca nasza nie stała się daremną.POCIESZYŁA GO ICH WIARA.6 Teraz zaś, gdy Tymoteusz od was przybył do nas i powiadomił nas o wierze i miłości waszej i że zawsze macie nas w dobrej pamięci, pragnąc nas widzieć jak i my także was:7 dlatego, bracia, doznaliśmy pociechy z was we wszelkiej naszej potrzebie i utrapieniu naszym, przez wiarę waszą,8 gdyż teraz żyjemy, skoro wy trwacie w Panu.9 Jakież bowiem dzięki możemy oddać Bo za was za wszelką radość, jaką się weselimy z powodu was przed Bogiem naszym,10 w nocy i we dnie modląc się coraz usilniej, abyśmy mogli oglądać oblicze wasze i dopełnić tego, czego brakuje wierze waszej?MODLI SIĘ O WZAJEMNĄ MIŁOŚĆ.11 Sam zaś, Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niech kieruje drogą. naszą do was.12 A was niech Pan rozmnoży i sprawi, aby miłość wasza jednego ku drugiemu obfitowała, i ku wszystkim jak i nasza ku wam:13 na utwierdzenie serc waszych bez zarzutu w świętości, przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi świętymi jego. Amen. ZACHĘTA DO CNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
4NAPOMINA DO ŚWIĘTOŚCI.

RU Brytjka King J. 4NAPOMINA DO ŚWIĘTOŚCI.1 cf. Tłum. Толк. Na koniec więc, bracia, prosimy was i błagamy w Panu Jezusie, aby jak przyjęliście od nas sposób, w jaki macie postępować i podobać się Bogu, tak żebyście też postępowali, abyście więcej obfitowali.За сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, (За?_сx7f.) Тёмже u5бо, брaтіе, пр0симъ вы2 и3 м0лимъ њ хrтЁ ї}сэ, ћкоже пріsсте t нaсъ, кaкw подобaетъ вaмъ ходи1ти и3 ўгождaти бGови, ћкоже и3 х0дите, да и3збhточествуете пaче: 4,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλοιπον loipon
A-ASN
λοιπόνloiponhenceforthFurthermore
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
ερωτωμεν erōtōmen
V-PAI-1P G5719
ἐρωτάωerōtaōto askwe beseech
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παρακαλουμεν parakaloumen
V-PAI-1P G5719
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortexhort
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
ινα]     ina
CONJ
ἵναhinain order that/toso
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, that as
παρελαβετε parelabete
V-2AAI-2P G5627
παραλαμβάνωparalambanōto takeye have received
παρ par
PREP
παράparafrom/with/besideof
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
το to
T-NSN
hothe/this/who 
πως pōs
ADV
πωςpōshowhow
δει dei
V-PAI-3S G5719
δεῖdeibe necessaryought
υμας umas
P-2AP
σύsuyouye
περιπατειν peripatein
V-PAN G5721
περιπατέωperipateōto walkto walk
και kai
CONJ
καίkaiandand
αρεσκειν areskein
V-PAN G5721
ἀρέσκωareskōto pleaseto please
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as[as/just as]
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
περιπατειτε peripateite
V-PAI-2P G5719
περιπατέωperipateōto walk[to walk]
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to[in order that/to]
περισσευητε perisseuēte
V-PAS-2P G5725
περισσεύωperisseuōto abound/exceed, ye would abound
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmoremore and more
 
2 cf. Tłum. Толк. Wiecie bowiem, jakie rozkazania dałem wam przez Pana Jezusa.ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. вёсте бо, какwвA повелBніz дaхомъ вaмъ гDемъ ї}сомъ. 4,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto knowye know
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
τινας tinas
I-APF
τίςtiswhich?what
παραγγελιας parangelias
N-APF
παραγγελίαparangeliaordercommandments
εδωκαμεν edōkamen
V-AAI-1P G5656
δίδωμιdidōmito givewe gave
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe Lord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordthe Lord
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
 
3 cf. Tłum. Толк. Ta bowiem jest wola boża uświęcenie wasze; żebyście się powściągali od rozpusty,Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; Сіs бо є4сть в0лz б9іz, с™ость вaша, храни1ти себE самёхъ t блудA, 4,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτο touto
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
θελημα thelēma
N-NSN
θέλημαthelēmawill/desirethe will
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ο o
T-NSM
hothe/this/whosanctification
αγιασμος agiasmos
N-NSM
ἁγιασμόςhagiasmosholinesssanctification
υμων umōn
P-2GP
σύsuyou, your
απεχεσθαι apechesthai
V-PMN G5733
ἀπέχωapechōto have in full[to have in full]
υμας umas
P-2AP
σύsuyouye
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
της tēs
T-GSF
hothe/this/whofornication
πορνειας porneias
N-GSF
πορνείαporneiasexual sinfornication
 
4 cf. Tłum. Толк. aby każdy z was umiał ciało swoje utrzymywać w świętości i poszanowaniu,чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, (и3) вёдэти комyждо t вaсъ св0й сосyдъ стzжавaти во с™hни и3 чeсти, 4,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειδεναι eidenai
V-RAN G5760
εἴδωeidōto knowThat
εκαστον ekaston
A-ASM
ἕκαστοςhekastoseachevery one
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouof you
το to
T-ASN
hothe/this/who 
εαυτου eautou
F-3GSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhis
σκευος skeuos
N-ASN
σκεῦοςskeuosvesselvessel
κτασθαι ktasthai
V-PNN G5738
κτάομαιktaomaito possesto possess
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αγιασμω agiasmō
N-DSM
ἁγιασμόςhagiasmosholinesssanctification
και kai
CONJ
καίkaiandand
τιμη timē
N-DSF
τιμήtimēhonorhonour
 
5 cf. Tłum. Толк. nie w namiętności pożądliwej jak i poganie, którzy nie znają Boga;а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога; (ґ) не въ стрaсти п0хотнэй, ћкоже и3 kзhцы не вёдzщіи бGа, 4,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotNot
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παθει pathei
N-DSN
πάθοςpathospassionthe lust
επιθυμιας epithumias
N-GSF
ἐπιθυμίαepithumiadesireof concupiscence
καθαπερ kathaper
ADV
καθάπερkathaperjust asas
και kai
CONJ
καίkaiand, even
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe Gentiles
εθνη ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentilesthe Gentiles
τα ta
T-NPN
hothe/this/whowhich
μη
PRT-N
μήnotnot
ειδοτα eidota
V-RAP-NPN G5761
εἴδωeidōto knowknow
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoGod
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
 
6 cf. Tłum. Толк. i żeby nikt brata swego nie podchodził, ani nie oszukiwał w sprawach; albowiem mścicielem tego wszystkiego jest Pan, jak wam przedtem mówiliśmy i oświadczali.чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что Господь - мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. (и3) є4же не преступaти и3 лихои1мствовати въ вeщи брaта своегw2: занE мсти1тель є4сть гDь њ всёхъ си1хъ, ћкоже и3 прeжде рек0хомъ къ вaмъ и3 засвидётельствовахомъ. 4,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτο to
T-ASN
hothe/this/whoThat
μη
PRT-N
μήnotno
υπερβαινειν uperbainein
V-PAN G5721
ὑπερβαίνωhuperbainōto wronggo beyond
και kai
CONJ
καίkaiandand
πλεονεκτειν pleonektein
V-PAN G5721
πλεονεκτέωpleonekteōto exploitdefraud
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whobrother
πραγματι pragmati
N-DSN
πρᾶγμαpragmathingmatter
τον ton
T-ASM
hothe/this/whomatter
αδελφον adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
διοτι dioti
CONJ
διότιdiotibecause: because that
εκδικος ekdikos
A-NSM
ἔκδικοςekdikosavengingthe avenger
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
περι peri
PREP
περίperiaboutof
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallall
τουτων toutōn
D-GPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
και kai
CONJ
καίkaiandalso
προειπαμεν proeipamen
V-2AAI-1P G5627
προλέγωprolegōto foretellwe
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
και kai
CONJ
καίkaiandand
διεμαρτυραμεθα diemarturametha
V-ADI-1P G5662
διαμαρτύρομαιdiamarturomaito testify solemnlytestified
 
7 cf. Tłum. Толк. Albowiem nie wezwał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia się.Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Не призвa бо нaсъ бGъ на нечистотY, но во с™ость. 4,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounonot
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εκαλεσεν ekalesen
V-AAI-3S G5656
καλέωkaleōto callhath
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
ακαθαρσια akatharsia
N-DSF
ἀκαθαρσίαakatharsiaimpurityuncleanness
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongunto
αγιασμω agiasmō
N-DSM
ἁγιασμόςhagiasmosholinessholiness
 
8 cf. Tłum. Толк. A przeto kto tym gardzi, nie gardzi człowiekiem, ale Bogiem, który także dał nam Ducha swego Świętego.Итак непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам Духа Своего Святаго. Тёмже u5бо tметazй не человёка tметaетъ, но бGа, дaвшаго д¦а своего2 с™aго въ нaсъ. 4,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτοιγαρουν toigaroun
PRT
τοιγαροῦνtoigarounthereforetherefore
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
αθετων athetōn
V-PAP-NSM G5723
ἀθετέωatheteōto rejectHe
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ανθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
αθετει athetei
V-PAI-3S G5719
ἀθετέωatheteōto rejectthat despiseth
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoGod
διδοντα didonta
V-PAP-ASM G5723
δίδωμιdidōmito givehath
το to
T-ASN
hothe/this/who, who
πνευμα pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breathSpirit
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
το to
T-ASN
hothe/this/whoSpirit
αγιον agion
A-ASN
ἅγιοςhagiosholyholy
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
υμας umas
P-2AP
σύsuyou[you]
 
DO WZAJEMNEJ MIŁOŚCI I PRACOWITOŚCI.9 cf. Tłum. Толк. O miłości zaś braterskiej nie mamy potrzeby do was pisać, bo was samych Bóg nauczył, żebyście się wzajemnie miłowali:О братолюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы сами научены Богом любить друг друга, Њ братолю1біи же, не трeбуете, да пи1шетсz къ вaмъ, сaми бо вы2 бGомъ ўчeни є3стE, є4же люби1ти дрyгъ дрyга: 4,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπερι peri
PREP
περίperiaboutas touching
δε de
CONJ
δέdethenBut
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
φιλαδελφιας filadelfias
N-GSF
φιλαδελφίαfiladelfiabrotherly lovebrotherly love
ου ou
PRT-N
οὐounonot
χρειαν chreian
N-ASF
χρείαchreianeed 
εχετε echete
V-PAI-2P G5719
ἔχωechōto have/beye need
γραφειν grafein
V-PAN G5721
γράφωgrafōto writethat I write
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouye
αυτοι autoi
P-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfyourselves
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouunto you
θεοδιδακτοι theodidaktoi
A-NPM
θεοδίδακτοςtheodidaktosdivinely instructedtaught of God
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beare
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
το to
T-ASN
hothe/this/whobrotherly love
αγαπαν agapan
V-PAN G5721
ἀγαπάωagapaōto lovelove
αλληλους allēlous
C-APM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone another
 
10 cf. Tłum. Толк. Albowiem to czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. A was prosimy, bracia, żebyście więcej obfitowaliибо вы так и поступаете со всеми братиями по всей Македонии. Умоляем же вас, братия, более преуспевать и4бо творитE то2 ко всeй брaтіи, сyщей во всeй макед0ніи. М0лимъ же вы2, брaтіе, и3збhточествовати пaче, 4,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
γαρ gar
CONJ
γάρgarforindeed
ποιειτε poieite
V-PAI-2P G5719
ποιέωpoieōto do/makeye do
αυτο auto
P-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
εις eis
PREP
εἰςeistowardtoward
παντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
τους tous
T-APM
hothe/this/whothe brethren
αδελφους[     adelfous
N-APM
ἀδελφόςadelfosbrotherthe brethren
τους]     tous
T-APM
hothe/this/whowhich
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongare in
ολη olē
A-DSF
ὅλοςholosallall
τη
T-DSF
hothe/this/whoMacedonia
μακεδονια makedonia
N-DSF
ΜακεδονίαmakedoniaMacedoniaMacedonia
παρακαλουμεν parakaloumen
V-PAI-1P G5719
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortwe beseech
δε de
CONJ
δέdethen: but
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
περισσευειν perisseuein
V-PAN G5721
περισσεύωperisseuōto abound/exceed, that ye increase
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmoremore and more
 
11 cf. Tłum. Толк. i starali się być spokojni i żebyście się zajmowali własnymi sprawami i rękami swymi pracowali, jak wam przykazaliśmyи усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам; и3 любeзнw прилэжaти, є4же безм0лвствовати и3 дёzти сво‰ и3 дёлати свои1ма рукaма, ћкоже повелёхомъ вaмъ: 4,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
φιλοτιμεισθαι filotimeisthai
V-PNN G5738
φιλοτιμέομαιfilotimeomaito aspirethat ye study
ησυχαζειν ēsuchazein
V-PAN G5721
ἡσυχάζωhēsuchazōbe quiet/give upto be quiet
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πρασσειν prassein
V-PAN G5721
πράσσωprassōto do/requireto do
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
ιδια idia
A-APN
ἴδιοςidiosone's own/privateyour own business
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εργαζεσθαι ergazesthai
V-PNN G5738
ἐργάζομαιergazomaito workto work
ταις tais
T-DPF
hothe/this/who 
χερσιν chersin
N-DPF
χείρcheirhandhands
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyour
παρηγγειλαμεν parēngeilamen
V-AAI-1P G5656
παραγγέλλωparangellōto orderwe commanded
 
12 cf. Tłum. Толк. i żebyście się z obcymi uczciwie obchodzili i niczyjego nic nie pożądali.чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. да х0дите благоwбрaзнw ко внBшнимъ и3 ничесогHже трeбуете. 4,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toThat
περιπατητε peripatēte
V-PAS-2P G5725
περιπατέωperipateōto walkye may walk
ευσχημονως euschēmonōs
ADV
εὐσχημόνωςeuschēmonōsproperlyhonestly
προς pros
PREP
πρόςprosto/withtoward
τους tous
T-APM
hothe/this/whothem that are
εξω exō
ADV
ἔξωexōout/outside(r)without
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μηδενος mēdenos
A-GSN-N
μηδείςmēdeisnothingof nothing
χρειαν chreian
N-ASF
χρείαchreianeedlack
εχητε echēte
V-PAS-2P G5725
ἔχωechōto have/beye may have
 

O LOSIE ZMARŁYCH.13 Nie chcemy zaś, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, żebyście się nie smucili, jak i inni, co nie mają nadziei.14 Albowiem jeśli wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też Bóg tych, co zasnęli w Jezusie, z nim przyprowadzi.15 Albowiem to wam oznajmiamy jako słowo Pańskie, że my, którzy żyjemy, którzy pozostawieni jesteśmy na przyjście Pana, nie uprzedzimy tych, co zasnęli.16 Ponieważ sam Pan na znak i na głos Archanioła i na dźwięk trąby bożej zstąpi z nieba, i umarli, którzy są w Chrystusie, powstaną pierwsi.17 Potem my którzy żyjemy, którzy pozostawieni jesteśmy, razem z nimi porwani będziemy w obłokach na spotkanie Chrystusa w przestworza i tak zawsze z Panem będziemy.18 Tak więc pocieszajcie się wzajemnie tymi słowy.
5DZIEŃ PAŃSKI NIEWIADOMY.1 Co do czasu zaś i chwili, bracia, nie potrzebujecie, żebym wam pisał.2 Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański tak przyjdzie jak złodziej w nocy.3 Gdy bowiem mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy nagle przyjdzie na nich zguba, jak bóle na brzemienną, a nie wymkną się.O PRZYGOTOWANIU NA DZIEŃ PAŃSKI.4 Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, żeby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej.5 Wy wszyscy bowiem jesteście dziećmi światła i dziećmi dnia; nie nocy, ani ciemności.6 Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwymi.7 Albowiem ci, co śpią, w nocy śpią, i ci, co się upijają, w nocy są pijani.8 My zaś, którzy jesteśmy dnia, bądźmy trzeźwi, przyodziani pancerzem wiary i miłości i przyłbicą nadziei zbawienia;9 gdyż nie przeznaczył nas Bóg ku gniewowi, lecz dla zdobycia zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,10 który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy zaśniemy, społem z nim żyli.11 Dlatego pocieszajcie się wzajemnie i budujcie jeden drugiego, jak i czynicie.POSŁUSZEŃSTWO PRZEŁOŻONYM I INNE POLECENIA.12 Was zaś, bracia, prosimy, abyście uznawali tych, co pracują między wami i są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was,13 żebyście ich bardziej miłowali dla ich pracy; pokój miejcie z nimi.14 A prosimy was, bracia, karćcie niespokojnych, pocieszajcie małodusznych, przyjmujcie niemocnych, cierpliwi bądźcie dla wszystkich.15 Baczcie, żeby kto komu nie oddawał złem za złe, lecz zawsze co dobre jest, pilnie czyńcie jeden drugiemu i wszystkim.16 Zawsze się weselcie;17 bez przerwy się módlcie.18 Za wszystko dzięki czyńcie, bo taka jest wola boża w Chrystusie Jezusie względem was wszystkich.19 Ducha nie gaście.20 Proroctw nie lekceważcie.21 Wszystkiego zaś doświadczajcie; co dobre jest, zachowujcie.22 Od wszelkiego rodzaju zła się wstrzymujcie. ŻYCZENIA I POZDROWIENIA.23 Sam zaś Bóg pokoju niech was uświęci we wszystkim, aby cały wasz duch i dusza i ciało było bez zarzutu zachowane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.24 Wierny jest, który was wezwał, który też dokona.25 Bracia, módlcie się za nas.26 Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym.27 Poprzysięgam was przez Pana, aby ten list był przeczytany wszystkim świętym braciom.28 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami. Amen.