MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy do Tesaloniczan

1Wstęp.1PAWEŁ I SYLWAN I TYMOTEUSZ, kościołowi Tesaloniczan w Bogu Ojcu i w Panu naszym Jezusie Chrystusie: Łaska wam i pokój.DZIĘKCZYNIENIE I POCHWAŁA.2 Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was bezustannie w modlitwach naszych,3 pamiętając o dziele wiary waszej i pracy i miłości i stałości nadziei w Panu nas w Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym;4 wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, o wybraniu waszym,5 gdyż ewangelia nasza nie była do was tylko w mowie, lecz i w mocy i w Duchu Świętym i w pełności wielkiej, jak wiecie, jakimi byliśmy między wami dla was.6 A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjąwszy słowo w wielkim utrapieniu z weselem Ducha Świętego,7 tak że staliście się wzorem wszystkim wierzącym w Macedonii i w Achai.8 Od was bowiem rozniosło się słowo Pańskie, nie tylko po Macedonii i po Achai, ale w każdym miejscu rozeszła się wiara wasza w Boga, tak że my nie potrzebujemy nic mówić.9 Co do nas bowiem oni sami głoszą, jakiego u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się do Boga od bałwanów, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu10 i oczekiwać Syna jego z nieba (którego wzbudził z martwych) Jezusa, który nas wybawił od gniewu nadchodzącego. STARANIA APOSTOŁA O KOŚCIÓŁ W TESALONICE
2NAUCZANIE PAWŁA W TESALONICE.1 Sami bowiem wiecie, bracia, że nasze przyjście do was nie było daremne;2 ale po doznaniu przedtem cierpień i obelg (jak wiecie) w Filippach, mieliśmy ufność w Bogu naszym opowiadać wam ewangelię bożą z wielką troskliwością.3 Albowiem napominanie nasze nie z błędu, ani z pobudki nieczystej, ani z podstępu,4 ale jak byliśmy przez Boga uznani, żeby nam była powierzona ewangelia, tak mówimy, nie jakby ludziom się podobając, ale Bogu, który doświadcza serc naszych.5 Nigdy bowiem nie posługiwaliśmy się słowem pochlebstwa, jak wiecie, ani nie powodowaliśmy się chciwością, Bóg jest świadkiem;6 aniśmy nie szukali chwały od ludzi, ani od was, ani od innych;7 choć mogliśmy być wam ciężarem jak apostołowie Chrystusa, to jednak staliśmy się maluczkimi wpośród was, jak matka tuląca dzieci swoje.8 Tak tęskniąc do was, chcieliśmy chętnie dać wam nie tylko ewangelię bożą, ale także życie nasze, ponieważ staliście się nam najmilszymi.9 Pamiętacie bowiem bracia, naszą pracę i umęczenie: zajęci w nocy i we dnie, aby nikogo z was nie obciążyć, głosiliśmy u was ewangelię bożą.10 Wy jesteście świadkami i Bóg, jak święcie i sprawiedliwie i nienagannie postępowaliśmy z wami, którzy uwierzyliście;11 jak wiecie, jak oświadczaliśmy każdemu z was (jak ojciec swym dzieciom),12 prosząc was i pocieszając, abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wezwał do swego królestwa i chwały.SKUTKI NAUCZANIA.13 Dlatego i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjąwszy głoszone przez nas słowo boże, przyjęliście je, nie jak słowo ludzkie, ale (jak jest prawdziwie) jako słowo Boga, który skutecznie działa w was, iżeście uwierzyli.14 Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami kościołów bożych, które są w Judei w Chrystusie Jezusie, gdyż to samo cierpieliście i wy od współrodaków waszych, jak i oni od żydów,15 którzy i Pana Jezusa zabili i proroków i nas prześladowali i Bogu się nie podobają i sprzeciwiają się wszystkim ludziom,16 zabraniając nam głosić zbawienie poganom, aby zawsze dopełniali grzechów swoich; przyszedł bowiem na nich gniew boży aż do końca.CZUŁA MIŁOŚĆ KU TESALONICZANOM.17 My zaś bracia, oddaleni od was na krótki czas dla oczu, nie sercem, tym usilniej spieszyliśmy się z gorącym pragnieniem oglądać wasze oblicze;18 ponieważ chcieliśmy przyjść do was, mianowicie ja Paweł i raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan.19 Jakaż bowiem jest nadzieja nasza, albo wesele, albo korona chwały? Czyż nią nie jesteście wy przed Panem naszym Jezusem Chrystusem na przyjście jego?20 Wy bowiem jesteście chwałą naszą i weselem.
3POSYŁA IM TYMOTEUSZA.1 Dla tego nie mogąc dłużej się wstrzymać, postanowiliśmy zostać w Atenach sami,2 a posłaliśmy Tymoteusza brata naszego i sługę bożego w ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził i dodał otuchy w wierze waszej,3 żeby nikt nie zachwiał się w tych uciskach, bo sami wiecie, że na to jesteśmy ustanowieni.4 Gdy bowiem byliśmy u was, zapowiadaliśmy wam, że będziemy cierpieć ucisk, co się też stało i wiecie.5 Dlatego i ja, nie mogąc się dłużej wstrzymać, posłałem, abym się dowiedział o wierze waszej, by was przypadkiem kusiciel nie skusił i praca nasza nie stała się daremną.POCIESZYŁA GO ICH WIARA.6 Teraz zaś, gdy Tymoteusz od was przybył do nas i powiadomił nas o wierze i miłości waszej i że zawsze macie nas w dobrej pamięci, pragnąc nas widzieć jak i my także was:7 dlatego, bracia, doznaliśmy pociechy z was we wszelkiej naszej potrzebie i utrapieniu naszym, przez wiarę waszą,8 gdyż teraz żyjemy, skoro wy trwacie w Panu.9 Jakież bowiem dzięki możemy oddać Bo za was za wszelką radość, jaką się weselimy z powodu was przed Bogiem naszym,10 w nocy i we dnie modląc się coraz usilniej, abyśmy mogli oglądać oblicze wasze i dopełnić tego, czego brakuje wierze waszej?MODLI SIĘ O WZAJEMNĄ MIŁOŚĆ.11 Sam zaś, Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niech kieruje drogą. naszą do was.12 A was niech Pan rozmnoży i sprawi, aby miłość wasza jednego ku drugiemu obfitowała, i ku wszystkim jak i nasza ku wam:13 na utwierdzenie serc waszych bez zarzutu w świętości, przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi świętymi jego. Amen. ZACHĘTA DO CNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
4NAPOMINA DO ŚWIĘTOŚCI.1 Na koniec więc, bracia, prosimy was i błagamy w Panu Jezusie, aby jak przyjęliście od nas sposób, w jaki macie postępować i podobać się Bogu, tak żebyście też postępowali, abyście więcej obfitowali.2 Wiecie bowiem, jakie rozkazania dałem wam przez Pana Jezusa.3 Ta bowiem jest wola boża uświęcenie wasze; żebyście się powściągali od rozpusty,4 aby każdy z was umiał ciało swoje utrzymywać w świętości i poszanowaniu,5 nie w namiętności pożądliwej jak i poganie, którzy nie znają Boga;6 i żeby nikt brata swego nie podchodził, ani nie oszukiwał w sprawach; albowiem mścicielem tego wszystkiego jest Pan, jak wam przedtem mówiliśmy i oświadczali.7 Albowiem nie wezwał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia się.8 A przeto kto tym gardzi, nie gardzi człowiekiem, ale Bogiem, który także dał nam Ducha swego Świętego.DO WZAJEMNEJ MIŁOŚCI I PRACOWITOŚCI.9 O miłości zaś braterskiej nie mamy potrzeby do was pisać, bo was samych Bóg nauczył, żebyście się wzajemnie miłowali:10 Albowiem to czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. A was prosimy, bracia, żebyście więcej obfitowali11 i starali się być spokojni i żebyście się zajmowali własnymi sprawami i rękami swymi pracowali, jak wam przykazaliśmy12 i żebyście się z obcymi uczciwie obchodzili i niczyjego nic nie pożądali.O LOSIE ZMARŁYCH.13 Nie chcemy zaś, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, żebyście się nie smucili, jak i inni, co nie mają nadziei.14 Albowiem jeśli wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też Bóg tych, co zasnęli w Jezusie, z nim przyprowadzi.15 Albowiem to wam oznajmiamy jako słowo Pańskie, że my, którzy żyjemy, którzy pozostawieni jesteśmy na przyjście Pana, nie uprzedzimy tych, co zasnęli.16 Ponieważ sam Pan na znak i na głos Archanioła i na dźwięk trąby bożej zstąpi z nieba, i umarli, którzy są w Chrystusie, powstaną pierwsi.17 Potem my którzy żyjemy, którzy pozostawieni jesteśmy, razem z nimi porwani będziemy w obłokach na spotkanie Chrystusa w przestworza i tak zawsze z Panem będziemy.18 Tak więc pocieszajcie się wzajemnie tymi słowy.
5DZIEŃ PAŃSKI NIEWIADOMY.1 Co do czasu zaś i chwili, bracia, nie potrzebujecie, żebym wam pisał.2 Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański tak przyjdzie jak złodziej w nocy.3 Gdy bowiem mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy nagle przyjdzie na nich zguba, jak bóle na brzemienną, a nie wymkną się.O PRZYGOTOWANIU NA DZIEŃ PAŃSKI.4 Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, żeby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej.5 Wy wszyscy bowiem jesteście dziećmi światła i dziećmi dnia; nie nocy, ani ciemności.6 Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwymi.7 Albowiem ci, co śpią, w nocy śpią, i ci, co się upijają, w nocy są pijani.8 My zaś, którzy jesteśmy dnia, bądźmy trzeźwi, przyodziani pancerzem wiary i miłości i przyłbicą nadziei zbawienia;9 gdyż nie przeznaczył nas Bóg ku gniewowi, lecz dla zdobycia zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,10 który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy zaśniemy, społem z nim żyli.11 Dlatego pocieszajcie się wzajemnie i budujcie jeden drugiego, jak i czynicie.POSŁUSZEŃSTWO PRZEŁOŻONYM I INNE POLECENIA.12 Was zaś, bracia, prosimy, abyście uznawali tych, co pracują między wami i są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was,13 żebyście ich bardziej miłowali dla ich pracy; pokój miejcie z nimi.

RU Brytjka King J. 514 cf. Tłum. Толк. A prosimy was, bracia, karćcie niespokojnych, pocieszajcie małodusznych, przyjmujcie niemocnych, cierpliwi bądźcie dla wszystkich.Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. М0лимъ же вы2, брaтіе, вразумлsйте безчи6нныz, ўтэшaйте малод{шныz, заступaйте немощнhz, долготерпи1те ко всBмъ. 5,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαρακαλουμεν parakaloumen
V-PAI-1P G5719
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortwe exhort
δε de
CONJ
δέdethenNow
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
νουθετειτε noutheteite
V-PAM-2P G5720
νουθετέωnoutheteōto admonish, warn
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
ατακτους ataktous
A-APM
ἄτακτοςataktosdisorderlyunruly
παραμυθεισθε paramutheisthe
V-PNM-2P G5737
παραμυθέομαιparamutheomaito encourage, comfort
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
ολιγοψυχους oligopsuchous
A-APM
ὀλιγόψυχοςoligopsuchosfaintheartedthe feebleminded
αντεχεσθε antechesthe
V-PNM-2P G5737
ἀντέχωantechōto cling to, support
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothem that are
ασθενων asthenōn
A-GPM
ἀσθενήςasthenēsweakthe weak
μακροθυμειτε makrothumeite
V-PAM-2P G5720
μακροθυμέωmakrothumeōto have patience, be patient
προς pros
PREP
πρόςprosto/withtoward
παντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
 
15 cf. Tłum. Толк. Baczcie, żeby kto komu nie oddawał złem za złe, lecz zawsze co dobre jest, pilnie czyńcie jeden drugiemu i wszystkim.Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем. Блюди1те, да никт0же ѕлA за ѕло2 комY воздaстъ: но всегдA д0брое гони1те и3 дрyгъ ко дрyгу и3 ко всBмъ. 5,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVορατε orate
V-PAM-2P G5720
ὁράωhoraōto seeSee
μη
PRT-N
μήnotthat none
τις tis
X-NSM
τιςtisoneunto any
κακον kakon
A-ASN
κακόςkakosevil/harmevil
αντι anti
PREP
ἀντίantiforfor
κακου kakou
A-GSN
κακόςkakosevil/harmevil
τινι tini
X-DSM
τιςtisone.
αποδω apodō
V-2AAS-3S G5632
ἀποδίδωμιapodidōmito payrender
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
παντοτε pantote
ADV
πάντοτεpantotealwaysever
το to
T-ASN
hothe/this/who 
αγαθον agathon
A-ASN
ἀγαθόςagathosgood-doerthat which is good
διωκετε diōkete
V-PAM-2P G5720
διώκωdiōkōto pursuefollow
εις eis
PREP
εἰςeistowardamong
αλληλους allēlous
C-APM
ἀλλήλωνallēlōnone anotheryourselves
και kai
CONJ
καίkaiand, both
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
παντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
 
16 cf. Tłum. Толк. Zawsze się weselcie;Всегда радуйтесь. ВсегдA рaдуйтесz. 5,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαντοτε pantote
ADV
πάντοτεpantotealwaysevermore
χαιρετε chairete
V-PAM-2P G5720
χαίρωchairōto rejoiceRejoice
 
17 cf. Tłum. Толк. bez przerwy się módlcie.Непрестанно молитесь. Непрестaннw моли1тесz. 5,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαδιαλειπτως adialeiptōs
ADV
ἀδιαλείπτωςadialeiptōsunceasinglywithout ceasing
προσευχεσθε proseuchesthe
V-PNM-2P G5737
προσεύχομαιproseuchomaito prayPray
 
18 cf. Tłum. Толк. Za wszystko dzięki czyńcie, bo taka jest wola boża w Chrystusie Jezusie względem was wszystkich.За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Њ всeмъ благодари1те: сіs бо є4сть в0лz б9іz њ хrтЁ ї}сэ въ вaсъ. 5,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
παντι panti
A-DSN
πᾶςpasallevery thing
ευχαριστειτε eucharisteite
V-PAM-2P G5720
εὐχαριστέωeucharisteōto thankgive thanks
τουτο touto
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
θελημα thelēma
N-NSN
θέλημαthelēmawill/desireis the will
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
εις eis
PREP
εἰςeistowardconcerning
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
19 cf. Tłum. Толк. Ducha nie gaście.Духа не угашайте. Д¦а не ўгашaйте. 5,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτο to
T-ASN
hothe/this/whothe Spirit
πνευμα pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit
μη
PRT-N
μήnotnot
σβεννυτε sbennute
V-PAM-2P G5720
σβέννυμιsbennumito extinguishQuench
 
20 cf. Tłum. Толк. Proroctw nie lekceważcie.Пророчества не уничижайте. Прbр0чєствіz не ўничижaйте. 5,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπροφητειας profēteias
N-APF
προφητείαprofēteiaprophecyprophesyings
μη
PRT-N
μήnotnot
εξουθενειτε exoutheneite
V-PAM-2P G5720
ἐξουθενέωexoutheneōto rejectDespise
 
21 cf. Tłum. Толк. Wszystkiego zaś doświadczajcie; co dobre jest, zachowujcie.Все испытывайте, хорошего держитесь. Вс‰ же и3скушaюще, дHбраz держи1те. 5,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
δε]     de
CONJ
δέdethen[then]
δοκιμαζετε dokimazete
V-PAM-2P G5720
δοκιμάζωdokimazōto testProve
το to
T-ASN
hothe/this/who 
καλον kalon
A-ASN
καλόςkalosgoodthat which is good
κατεχετε katechete
V-PAM-2P G5720
κατέχωkatechōto hold back/fast; hold fast
 
22 cf. Tłum. Толк. Od wszelkiego rodzaju zła się wstrzymujcie.Удерживайтесь от всякого рода зла. T всsкіz вeщи ѕлhz њгребaйтесz. 5,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαπο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
παντος pantos
A-GSN
πᾶςpasallall
ειδους eidous
N-GSN
εἶδοςeidosappearanceappearance
πονηρου ponērou
A-GSN
πονηρόςponērosevil/badof evil
απεχεσθε apechesthe
V-PMM-2P G5732
ἀπέχωapechōto have in full[to have in full]
 
ŻYCZENIA I POZDROWIENIA.23 cf. Tłum. Толк. Sam zaś Bóg pokoju niech was uświęci we wszystkim, aby cały wasz duch i dusza i ciało było bez zarzutu zachowane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Сaмъ же бGъ ми1ра да њс™и1тъ вaсъ всесовершeнныхъ во всeмъ: и3 всесовершeнъ вaшъ дyхъ и3 душA и3 тёло непор0чно въ пришeствіе гDа нaшегw ї}са хrтA да сохрани1тсz. 5,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthe very
δε de
CONJ
δέdethenAnd
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof peace
ειρηνης eirēnēs
N-GSF
εἰρήνηeirēnēpeaceof peace
αγιασαι agiasai
V-AAO-3S G5659
ἁγιάζωhagiazōto sanctifysanctify
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyour
ολοτελεις oloteleis
A-APM
ὁλοτελήςholotelēswhollywholly
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ολοκληρον oloklēron
A-NSN
ὁλόκληροςholoklēroswholewhole
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
το to
T-NSN
hothe/this/whospirit
πνευμα pneuma
N-NSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit
και kai
CONJ
καίkaiandand
η ē
T-NSF
hothe/this/whosoul
ψυχη psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoulsoul
και kai
CONJ
καίkaiandand
το to
T-NSN
hothe/this/whobody
σωμα sōma
N-NSN
σῶμαsōmabodybody
αμεμπτως amemptōs
ADV
ἀμέμπτωςamemptōsblamelesslyblameless
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongunto
τη
T-DSF
hothe/this/whothe coming
παρουσια parousia
N-DSF
παρουσίαparousiacomingthe coming
του tou
T-GSM
hothe/this/whoLord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordLord
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weof our
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
τηρηθειη tērētheiē
V-APO-3S G5684
τηρέωtēreōto keepbe preserved
 

24 Wierny jest, który was wezwał, który też dokona.25 Bracia, módlcie się za nas.26 Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym.27 Poprzysięgam was przez Pana, aby ten list był przeczytany wszystkim świętym braciom.28 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami. Amen.