MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy do Tesaloniczan

1Wstęp.1PAWEŁ I SYLWAN I TYMOTEUSZ, kościołowi Tesaloniczan w Bogu Ojcu i w Panu naszym Jezusie Chrystusie: Łaska wam i pokój.DZIĘKCZYNIENIE I POCHWAŁA.2 Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was bezustannie w modlitwach naszych,3 pamiętając o dziele wiary waszej i pracy i miłości i stałości nadziei w Panu nas w Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym;4 wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, o wybraniu waszym,5 gdyż ewangelia nasza nie była do was tylko w mowie, lecz i w mocy i w Duchu Świętym i w pełności wielkiej, jak wiecie, jakimi byliśmy między wami dla was.6 A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjąwszy słowo w wielkim utrapieniu z weselem Ducha Świętego,7 tak że staliście się wzorem wszystkim wierzącym w Macedonii i w Achai.8 Od was bowiem rozniosło się słowo Pańskie, nie tylko po Macedonii i po Achai, ale w każdym miejscu rozeszła się wiara wasza w Boga, tak że my nie potrzebujemy nic mówić.9 Co do nas bowiem oni sami głoszą, jakiego u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się do Boga od bałwanów, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu10 i oczekiwać Syna jego z nieba (którego wzbudził z martwych) Jezusa, który nas wybawił od gniewu nadchodzącego. STARANIA APOSTOŁA O KOŚCIÓŁ W TESALONICE
2NAUCZANIE PAWŁA W TESALONICE.1 Sami bowiem wiecie, bracia, że nasze przyjście do was nie było daremne;2 ale po doznaniu przedtem cierpień i obelg (jak wiecie) w Filippach, mieliśmy ufność w Bogu naszym opowiadać wam ewangelię bożą z wielką troskliwością.3 Albowiem napominanie nasze nie z błędu, ani z pobudki nieczystej, ani z podstępu,4 ale jak byliśmy przez Boga uznani, żeby nam była powierzona ewangelia, tak mówimy, nie jakby ludziom się podobając, ale Bogu, który doświadcza serc naszych.5 Nigdy bowiem nie posługiwaliśmy się słowem pochlebstwa, jak wiecie, ani nie powodowaliśmy się chciwością, Bóg jest świadkiem;6 aniśmy nie szukali chwały od ludzi, ani od was, ani od innych;7 choć mogliśmy być wam ciężarem jak apostołowie Chrystusa, to jednak staliśmy się maluczkimi wpośród was, jak matka tuląca dzieci swoje.8 Tak tęskniąc do was, chcieliśmy chętnie dać wam nie tylko ewangelię bożą, ale także życie nasze, ponieważ staliście się nam najmilszymi.9 Pamiętacie bowiem bracia, naszą pracę i umęczenie: zajęci w nocy i we dnie, aby nikogo z was nie obciążyć, głosiliśmy u was ewangelię bożą.10 Wy jesteście świadkami i Bóg, jak święcie i sprawiedliwie i nienagannie postępowaliśmy z wami, którzy uwierzyliście;11 jak wiecie, jak oświadczaliśmy każdemu z was (jak ojciec swym dzieciom),12 prosząc was i pocieszając, abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wezwał do swego królestwa i chwały.SKUTKI NAUCZANIA.13 Dlatego i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjąwszy głoszone przez nas słowo boże, przyjęliście je, nie jak słowo ludzkie, ale (jak jest prawdziwie) jako słowo Boga, który skutecznie działa w was, iżeście uwierzyli.14 Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami kościołów bożych, które są w Judei w Chrystusie Jezusie, gdyż to samo cierpieliście i wy od współrodaków waszych, jak i oni od żydów,15 którzy i Pana Jezusa zabili i proroków i nas prześladowali i Bogu się nie podobają i sprzeciwiają się wszystkim ludziom,16 zabraniając nam głosić zbawienie poganom, aby zawsze dopełniali grzechów swoich; przyszedł bowiem na nich gniew boży aż do końca.CZUŁA MIŁOŚĆ KU TESALONICZANOM.17 My zaś bracia, oddaleni od was na krótki czas dla oczu, nie sercem, tym usilniej spieszyliśmy się z gorącym pragnieniem oglądać wasze oblicze;18 ponieważ chcieliśmy przyjść do was, mianowicie ja Paweł i raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan.19 Jakaż bowiem jest nadzieja nasza, albo wesele, albo korona chwały? Czyż nią nie jesteście wy przed Panem naszym Jezusem Chrystusem na przyjście jego?20 Wy bowiem jesteście chwałą naszą i weselem.
3POSYŁA IM TYMOTEUSZA.1 Dla tego nie mogąc dłużej się wstrzymać, postanowiliśmy zostać w Atenach sami,2 a posłaliśmy Tymoteusza brata naszego i sługę bożego w ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził i dodał otuchy w wierze waszej,3 żeby nikt nie zachwiał się w tych uciskach, bo sami wiecie, że na to jesteśmy ustanowieni.4 Gdy bowiem byliśmy u was, zapowiadaliśmy wam, że będziemy cierpieć ucisk, co się też stało i wiecie.5 Dlatego i ja, nie mogąc się dłużej wstrzymać, posłałem, abym się dowiedział o wierze waszej, by was przypadkiem kusiciel nie skusił i praca nasza nie stała się daremną.POCIESZYŁA GO ICH WIARA.6 Teraz zaś, gdy Tymoteusz od was przybył do nas i powiadomił nas o wierze i miłości waszej i że zawsze macie nas w dobrej pamięci, pragnąc nas widzieć jak i my także was:7 dlatego, bracia, doznaliśmy pociechy z was we wszelkiej naszej potrzebie i utrapieniu naszym, przez wiarę waszą,8 gdyż teraz żyjemy, skoro wy trwacie w Panu.9 Jakież bowiem dzięki możemy oddać Bo za was za wszelką radość, jaką się weselimy z powodu was przed Bogiem naszym,10 w nocy i we dnie modląc się coraz usilniej, abyśmy mogli oglądać oblicze wasze i dopełnić tego, czego brakuje wierze waszej?MODLI SIĘ O WZAJEMNĄ MIŁOŚĆ.11 Sam zaś, Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niech kieruje drogą. naszą do was.12 A was niech Pan rozmnoży i sprawi, aby miłość wasza jednego ku drugiemu obfitowała, i ku wszystkim jak i nasza ku wam:13 na utwierdzenie serc waszych bez zarzutu w świętości, przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi świętymi jego. Amen. ZACHĘTA DO CNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
4NAPOMINA DO ŚWIĘTOŚCI.1 Na koniec więc, bracia, prosimy was i błagamy w Panu Jezusie, aby jak przyjęliście od nas sposób, w jaki macie postępować i podobać się Bogu, tak żebyście też postępowali, abyście więcej obfitowali.2 Wiecie bowiem, jakie rozkazania dałem wam przez Pana Jezusa.3 Ta bowiem jest wola boża uświęcenie wasze; żebyście się powściągali od rozpusty,4 aby każdy z was umiał ciało swoje utrzymywać w świętości i poszanowaniu,5 nie w namiętności pożądliwej jak i poganie, którzy nie znają Boga;6 i żeby nikt brata swego nie podchodził, ani nie oszukiwał w sprawach; albowiem mścicielem tego wszystkiego jest Pan, jak wam przedtem mówiliśmy i oświadczali.7 Albowiem nie wezwał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia się.8 A przeto kto tym gardzi, nie gardzi człowiekiem, ale Bogiem, który także dał nam Ducha swego Świętego.DO WZAJEMNEJ MIŁOŚCI I PRACOWITOŚCI.9 O miłości zaś braterskiej nie mamy potrzeby do was pisać, bo was samych Bóg nauczył, żebyście się wzajemnie miłowali:10 Albowiem to czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. A was prosimy, bracia, żebyście więcej obfitowali11 i starali się być spokojni i żebyście się zajmowali własnymi sprawami i rękami swymi pracowali, jak wam przykazaliśmy12 i żebyście się z obcymi uczciwie obchodzili i niczyjego nic nie pożądali.O LOSIE ZMARŁYCH.13 Nie chcemy zaś, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, żebyście się nie smucili, jak i inni, co nie mają nadziei.14 Albowiem jeśli wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też Bóg tych, co zasnęli w Jezusie, z nim przyprowadzi.15 Albowiem to wam oznajmiamy jako słowo Pańskie, że my, którzy żyjemy, którzy pozostawieni jesteśmy na przyjście Pana, nie uprzedzimy tych, co zasnęli.16 Ponieważ sam Pan na znak i na głos Archanioła i na dźwięk trąby bożej zstąpi z nieba, i umarli, którzy są w Chrystusie, powstaną pierwsi.17 Potem my którzy żyjemy, którzy pozostawieni jesteśmy, razem z nimi porwani będziemy w obłokach na spotkanie Chrystusa w przestworza i tak zawsze z Panem będziemy.18 Tak więc pocieszajcie się wzajemnie tymi słowy.
5DZIEŃ PAŃSKI NIEWIADOMY.1 Co do czasu zaś i chwili, bracia, nie potrzebujecie, żebym wam pisał.2 Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański tak przyjdzie jak złodziej w nocy.3 Gdy bowiem mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy nagle przyjdzie na nich zguba, jak bóle na brzemienną, a nie wymkną się.O PRZYGOTOWANIU NA DZIEŃ PAŃSKI.4 Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, żeby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej.5 Wy wszyscy bowiem jesteście dziećmi światła i dziećmi dnia; nie nocy, ani ciemności.6 Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwymi.7 Albowiem ci, co śpią, w nocy śpią, i ci, co się upijają, w nocy są pijani.8 My zaś, którzy jesteśmy dnia, bądźmy trzeźwi, przyodziani pancerzem wiary i miłości i przyłbicą nadziei zbawienia;

RU Brytjka King J. 59 cf. Tłum. Толк. gdyż nie przeznaczył nas Bóg ku gniewowi, lecz dla zdobycia zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, (За?_сo7в.) ћкw не положи2 нaсъ бGъ въ гнёвъ, но въ получeніе спcніz гDемъ нaшимъ ї}съ хrт0мъ, 5,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εθετο etheto
V-2AMI-3S G5639
τίθημιtithēmito placehath
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
οργην orgēn
N-ASF
ὀργήorgēwrathwrath
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
περιποιησιν peripoiēsin
N-ASF
περιποίησιςperipoiēsisacquiringobtain
σωτηριας sōtērias
N-GSF
σωτηρίαsōtēriasalvationsalvation
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
του tou
T-GSM
hothe/this/whoLord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordLord
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστου]     christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
 
10 cf. Tłum. Толк. który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy zaśniemy, społem z nim żyli.умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним. ўмeршимъ за нaсъ, да, ѓще бди1мъ, ѓще ли спи1мъ, кyпнw съ ни1мъ живeмъ. 5,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτου tou
T-GSM
hothe/this/who 
αποθανοντος apothanontos
V-2AAP-GSM G5631
ἀποθνήσκωapothnēskōto dieWho died
περι peri
PREP
περίperiabout[about]
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
ειτε eite
CONJ
εἴτεeiteif, whether
γρηγορωμεν grēgorōmen
V-PAS-1P G5725
γρηγορέωgrēgoreōto keep watchwe wake
ειτε eite
CONJ
εἴτεeiteifor
καθευδωμεν katheudōmen
V-PAS-1P G5725
καθεύδωkatheudōto sleepsleep
αμα ama
ADV
ἅμαhamatogethertogether
συν sun
PREP
σύνsunwithwith
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ζησωμεν zēsōmen
V-AAS-1P G5661
ζάωzaōto live, we should live
 
11 cf. Tłum. Толк. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie i budujcie jeden drugiego, jak i czynicie.Посему увещавайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Сегw2 рaди ўтэшaйте дрyгъ дрyга, и3 созидaйте кjйждо бли1жнzго, ћкоже и3 творитE. 5,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιο dio
CONJ
διόdiothereforeWherefore
παρακαλειτε parakaleite
V-PAM-2P G5720
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortcomfort
αλληλους allēlous
C-APM
ἀλλήλωνallēlōnone anotheryourselves together
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οικοδομειτε oikodomeite
V-PAM-2P G5720
οἰκοδομέωoikodomeōto buildedify
εις eis
A-NSM
εἷςheisoneone
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
ενα ena
A-ASM
εἷςheisoneanother
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, even as
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ποιειτε poieite
V-PAI-2P G5719
ποιέωpoieōto do/makeye do
 
POSŁUSZEŃSTWO PRZEŁOŻONYM I INNE POLECENIA.12 cf. Tłum. Толк. Was zaś, bracia, prosimy, abyście uznawali tych, co pracują między wami i są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was,Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, (За?_сo7г.) М0лимъ же вы2, брaтіе, знaйте труждaющихсz ў вaсъ, и3 настоsтелей вaшихъ њ гDэ, и3 наказyющихъ вы2, 5,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVερωτωμεν erōtōmen
V-PAI-1P G5719
ἐρωτάωerōtaōto askwe beseech
δε de
CONJ
δέdethenAnd
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
ειδεναι eidenai
V-RAN G5760
εἴδωeidōto know, to know
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
κοπιωντας kopiōntas
V-PAP-APM G5723
κοπιάωkopiaōto laborthem which labour
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
και kai
CONJ
καίkaiand, and
προισταμενους proistamenous
V-PMP-APM G5734
προΐστημιproistēmito set beforeare over
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
και kai
CONJ
καίkaiand, and
νουθετουντας nouthetountas
V-PAP-APM G5723
νουθετέωnoutheteōto admonishadmonish
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
13 cf. Tłum. Толк. żebyście ich bardziej miłowali dla ich pracy; pokój miejcie z nimi.и почитать их преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире между собою. и3 и3мёйте и5хъ по преизли1ха въ любви2 за дёло и4хъ: ми1рствуйте въ себЁ. 5,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ηγεισθαι ēgeisthai
V-PNN G5738
ἡγέομαιhēgeomaito governto esteem
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
υπερεκπερισσου uperekperissou
ADV
[ἐκ | περισσός | ὑπέρ][ek | perissos | huper][of/from | excessive/abundant | above/for]very #of/from highly
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αγαπη agapē
N-DSF
ἀγάπηagapēlovelove
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
το to
T-ASN
hothe/this/whowork's
εργον ergon
N-ASN
ἔργονergonworkwork's
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
ειρηνευετε eirēneuete
V-PAM-2P G5720
εἰρηνεύωeirēneuōbe at peace. be at peace
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
εαυτοις eautois
F-2DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfyourselves
 

PRZESTĄP ⇨
14 A prosimy was, bracia, karćcie niespokojnych, pocieszajcie małodusznych, przyjmujcie niemocnych, cierpliwi bądźcie dla wszystkich.15 Baczcie, żeby kto komu nie oddawał złem za złe, lecz zawsze co dobre jest, pilnie czyńcie jeden drugiemu i wszystkim.16 Zawsze się weselcie;17 bez przerwy się módlcie.18 Za wszystko dzięki czyńcie, bo taka jest wola boża w Chrystusie Jezusie względem was wszystkich.19 Ducha nie gaście.20 Proroctw nie lekceważcie.21 Wszystkiego zaś doświadczajcie; co dobre jest, zachowujcie.22 Od wszelkiego rodzaju zła się wstrzymujcie. ŻYCZENIA I POZDROWIENIA.23 Sam zaś Bóg pokoju niech was uświęci we wszystkim, aby cały wasz duch i dusza i ciało było bez zarzutu zachowane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.

RU Brytjka King J. 524 cf. Tłum. Толк. Wierny jest, który was wezwał, który też dokona.Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие. Вёренъ призвaвый вaсъ, и4же и3 сотвори1тъ. 5,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπιστος pistos
A-NSM
πιστόςpistosfaithfulFaithful
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
καλων kalōn
V-PAP-NSM G5723
καλέωkaleōto callhe that calleth
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, who
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ποιησει poiēsei
V-FAI-3S G5692
ποιέωpoieōto do/makewill do
 
25 cf. Tłum. Толк. Bracia, módlcie się za nas.Братия! молитесь о нас. Брaтіе, моли1тесz њ нaсъ. 5,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrotherBrethren
προσευχεσθε[     proseuchesthe
V-PNM-2P G5737
προσεύχομαιproseuchomaito pray, pray
και]     kai
CONJ
καίkaiand[and]
περι peri
PREP
περίperiaboutfor
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
 
26 cf. Tłum. Толк. Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym.Приветствуйте всех братьев лобзанием святым. Цэлyйте брaтію всю2 лобзaніемъ с™hмъ. 5,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVασπασασθε aspasasthe
V-ADM-2P G5663
ἀσπάζομαιaspazomaito pay respects toGreet
τους tous
T-APM
hothe/this/whothe brethren
αδελφους adelfous
N-APM
ἀδελφόςadelfosbrotherthe brethren
παντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
φιληματι filēmati
N-DSN
φίλημαfilēmakisskiss
αγιω agiō
A-DSN
ἅγιοςhagiosholyan holy
 
27 cf. Tłum. Толк. Poprzysięgam was przez Pana, aby ten list był przeczytany wszystkim świętym braciom.Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братиям. Заклинaю вы2 гDемъ, прочести2 послaніе сіE пред8 всeю с™0ю брaтіею. 5,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVενορκιζω enorkizō
V-PAI-1S G5719
ὁρκίζωhorkizōto adjureI charge
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
κυριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordby the Lord
αναγνωσθηναι anagnōsthēnai
V-APN G5683
ἀναγινώσκωanaginōskōto readthat
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoby the Lord
επιστολην epistolēn
N-ASF
ἐπιστολήepistolēepistleepistle
πασιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallunto all
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whothis
αδελφοις adelfois
N-DPM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrethren
 
28 cf. Tłum. Толк. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami. Amen.Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь.Блгdть гDа нaшегw ї}са хrтA съ вaми. Ґми1нь.5,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
T-NSF
hothe/this/whoThe grace
χαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgraceThe grace
του tou
T-GSM
hothe/this/whoLord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordLord
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weof our
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
μεθ meth
PREP
μετάmetawith/afterwith
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou