MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy do Tymoteusza

1Wstęp.1Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z rozkazu Boga Zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa nadziei naszej.2 Tymoteuszowi, miłemu synowi w wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. O WALCE Z BŁĘDNOWIERCAMI.3 Jak cię prosiłem, abyś został w Efezie, gdy się udawałem do Macedonii, abyś rozkazał niektórym, żeby inaczej nie uczyli,4 ani nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które powodują raczej spory, niż przyczyniają się do dzieła bożego, które jest w wierze.5 Celem zaś przykazania jest miłość z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej.6 Niektórzy odstąpiwszy od tego, wpadli w czczą gadaninę,7 chcą być nauczycielami Zakonu, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą.8 Wiemy zaś, że dobry jest Zakon, jeśli się nim kto należycie posługuje;9 wiedząc to, że Zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, ale dla niesprawiedliwych i krnąbrnych, bezbożnych i grzesznych, zbrodniarzy i skalanych, ojcobójców i matkobójców, morderców,10 rozpustników, sodomczyków, handlarzy ludźmi, kłamców i krzywoprzysięzców i jeśli co innego sprzeciwia się zdrowej nauce,11 która jest według ewangelii błogosławionego Boga, a ta została mi powierzona.ŁASKA W NAWRÓCENIU PAWŁA.12 Dziękuję temu, który mię umocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, że uznał mnie za wiernego, przeznaczając na posługiwanie,13 mnie, który pierwej byłem bluźniercą i prześladowcą i urągającym, ale dostąpiłem miłosierdzia bożego, bo czyniłem to nieświadomie w niedowiarstwie.14 Lecz nad miarę obfitowała łaska Pana naszego z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.15 Prawdziwa to nauka i godna wszelkiego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na ten świat zbawić grzesznych, z których pierwszym jestem ja.16 Lecz miłosierdzia dostąpiłem dlatego, żeby we mnie pierwszym okazał Jezus Chrystus wszelką cierpliwość dla pouczenia tych, co mają w niego uwierzyć na życie wieczne.17 A królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.JAK NALEŻY WALCZYĆ. 18 Ten nakaz zlecam ci, synu mój Tymoteuszu, stosownie do poprzednich o tobie proroctw, abyś według nich toczył dobry bój,19 mając wiarę i dobre sumienie, co niektórzy odrzuciwszy, ulegli rozbiciu we wierze;20 do nich należy Hymeneus i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby się oduczyli bluźnić.
2ZA KOGO I DLACZEGO MODLIĆ SIĘ NALEŻY. 1 Polecam więc przede wszystkim, aby zanoszono prośby, modlitwy, błagania, dziękczynienia za wszystkich ludzi,2 za królów i za wszystkich, co są na wysokim stanowisku, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i czystości.3 Jest to bowiem rzecz dobra i przyjemna wobec Zbawiciela naszego Boga,4 który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do uznania prawdy.5 Jeden bowiem Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,6 który dał samego siebie na odkupienie za wszystkich, na świadectwo czasom swoim;7 a głosicielem tego ja zostałem postanowiony i apostołem (prawdę mówię, nie kłamię), nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie.JAK MĘŻCZYŹNI I NIEWIASTY MODLIĆ SIĘ MAJĄ.8 Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc czyste ręce, bez gniewu i sporów.9 Podobnież i niewiasty w przyzwoitym odzieniu, przystrojone skromnie i z umiarkowaniem, a nie sztucznie plecionymi włosami albo złotem, albo perłami, albo w kosztownej szacie,10 lecz jak przystoi niewiastom, wyznającym pobożność przez dobre uczynki.11 Niewiasta niech się uczy w cichości, z wszelką uległością.12 Nie pozwalam zaś niewieście nauczać, ani panować nad mężem, ale zachować się w milczeniu.13 Adam bowiem pierwszy został utworzony, potem Ewa:14 I Adam nie został zwiedziony, lecz niewiasta zwiedziona sprzeniewierzyła się.15 Zbawiona zaś będzie przez rodzenie dziatek, jeśli trwać będzie w wierze i miłości i uświęcaniu się ze skromnością.
3PRZYMIOTY BISKUPÓW.1 Niezawodna to prawda: Jeśli kto pragnie biskupstwa, pragnie dobrej sprawy.2 Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, roztropny, roważny, wstydliwy, gościnny, do nauczania zdatny;3 nie winopilca, nie gwałtownik, ale skromny; nie swarliwy, nie chciwy,4 lecz domem swym dobrze zarządzający, trzymający swe dzieci w uległości, z wszelką czystością.5 Jeśli zaś kto nie umie własnym domem rządzić, jakże będzie miał pieczę o kościele bożym?6 Nie nowonawrócony, aby wzbiwszy się w pychę, nie wpadł w sąd diabelski.7 Lecz ma mieć i dobre świadectwo od tych, co są zewnątrz, aby nie wpadł w urąganie i sidło diabelskie.JAKIMI MAJĄ BYĆ DIAKONI.8 Diakoni podobnież czyści, nie dwoistego języka, nie oddani zbytniemu piciu wina, nie szukający brzydkiego zysku;9 zachowujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu.10 A oni też niech pierwej będą wypróbowani i tak niech służą, jeśli nie mają żadnej winy.11 Niewiasty podobnie wstydliwe, nie obmawiające, trzeźwe, wierne we wszystkim.12 Diakoni niech będą jednożeńcami, co dobrze rządzą swoimi dziećmi i swoim domem.13 Ci bowiem, co dobrze posługę pełnią, dobry stopień sobie zdobędą i wielką ufność w wierze, którą mamy w Chrystusie Jezusie.KOŚCIÓŁ KOLUMNĄ PRAWDY.

RU Brytjka King J. 3KOŚCIÓŁ KOLUMNĄ PRAWDY.14 cf. Tłum. Толк. Piszę ci to, spodziewając się, że wkrótce do ciebie przybędę;Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, (За?_сп7д.) Сі‰ пишY тебЁ, ўповaz пріити2 къ тебЁ ск0рw: 3,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthee
γραφω grafō
V-PAI-1S G5719
γράφωgrafōto writewrite I
ελπιζων elpizōn
V-PAP-NSM G5723
ἐλπίζωelpizōto hope/expect, hoping
ελθειν elthein
V-2AAN G5629
ἔρχομαιerchomaito come/goto come
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
σε]     se
P-2AS
σύsuyouunto thee
εν en
PREP
ἐνenin/on/among[in/on/among]
ταχει tachei
N-DSN
τάχοςtachosquickness[quickness]
 
15 cf. Tłum. Толк. a jeśli się opóźnię, żebyś wiedział, jak się masz sprawować w domu bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i utwierdzeniem prawdy. чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины. ѓще же замeдлю, да ўвёси, кaкw подобaетъ въ домY б9іи жи1ти, ћже є4сть цRковь бGа жи1ва, ст0лпъ и3 ўтверждeніе и4стины. 3,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν ean
COND
ἐάνeanifif
δε de
CONJ
δέdethenBut
βραδυνω bradunō
V-PAS-1S G5725
βραδύνωbradunōto delayI tarry long
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
ειδης eidēs
V-RAS-2S G5762
εἴδωeidōto knowthou mayest know
πως pōs
ADV
πωςpōshowhow
δει dei
V-PAI-3S G5719
δεῖdeibe necessarythou oughtest
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
οικω oikō
N-DSM
οἶκοςoikoshousethe house
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
αναστρεφεσθαι anastrefesthai
V-PPN G5745
ἀναστρέφωanastrefōto live/returnto behave thyself
ητις ētis
R-NSF
ὅστιςhostiswho/which, which
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
εκκλησια ekklēsia
N-NSF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe church
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
ζωντος zōntos
V-PAP-GSM G5723
ζάωzaōto liveof the living
στυλος stulos
N-NSM
στῦλοςstulospillar, the pillar
και kai
CONJ
καίkaiandand
εδραιωμα edraiōma
N-NSN
ἑδραίωμαhedraiōmafoundationground
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the truth
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruthof the truth
 
16 cf. Tłum. Толк. I jawnie wielka jest tajemnica pobożności; która objawiła się w ciele, usprawiedliwiona jest w duchu, ukazała się aniołom, opowiedziana jest poganom, znalazła wiarę na świecie, wzięta jest do chwały.И беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе.И# и3сповёдуемw вeліz є4сть бlгочeстіz тaйна: бGъ kви1сz во пlти, њправдaсz въ д©э, показaсz ѓгGлwмъ, проповёданъ бhсть во kзhцэхъ, вёровасz въ мjрэ, вознесeсz во слaвэ.3,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ομολογουμενως omologoumenōs
ADV
ὁμολογουμένωςhomologoumenōsundeniablywithout controversy
μεγα mega
A-NSN
μέγαςmegasgreatgreat
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
το to
T-NSN
hothe/this/who 
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof godliness
ευσεβειας eusebeias
N-GSF
εὐσέβειαeusebeiapietyof godliness
μυστηριον mustērion
N-NSN
μυστήριονmustērionmysterythe mystery
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich[which]
εφανερωθη efanerōthē
V-API-3S G5681
φανερόωfaneroōto manifestwas manifest
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshthe flesh
εδικαιωθη edikaiōthē
V-API-3S G5681
δικαιόωdikaioōto justify, justified
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit
ωφθη ōfthē
V-API-3S G5681
ὁράωhoraōto see, seen
αγγελοις angelois
N-DPM
ἄγγελοςangelosangelof angels
εκηρυχθη ekēruchthē
V-API-3S G5681
κηρύσσωkērussōto preach, preached
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongunto
εθνεσιν ethnesin
N-DPN
ἔθνοςethnosGentilesthe Gentiles
επιστευθη episteuthē
V-API-3S G5681
πιστεύωpisteuōto trust (in), believed on
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κοσμω kosmō
N-DSM
κόσμοςkosmosworldthe world
ανελημφθη anelēmfthē
V-API-3S G5681
ἀναλαμβάνωanalambanōto take up, received up
εν en
PREP
ἐνenin/on/amonginto
δοξη doxē
N-DSF
δόξαdoxagloryglory
RU Brytjka King J. 4JAK SPRZECIWIAĆ SIĘ NAUCZYCIELOM FAŁSZU.1 cf. Tłum. Толк. Duch zaś jawnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, przystaną do duchów uwodzicieli i do nauk czartowskich,Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, Д¦ъ же ћвственнэ гlетъ, ћкw въ послBднzz временA tстyпzтъ нёцыи t вёры, внeмлюще духовHмъ лeстчымъ и3 ўчeніємъ бэсHвскимъ, 4,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτο to
T-NSN
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenNow
πνευμα pneuma
N-NSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit
ρητως rētōs
ADV
ῥητῶςrētōsexpresslyexpressly
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speakspeaketh
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υστεροις usterois
A-DPM
ὕστεροςhusteroslaterthe latter
καιροις kairois
N-DPM
καιρόςkairostime/right timetimes
αποστησονται apostēsontai
V-FDI-3P G5695
ἀφίστημιafistēmito leaveshall depart from
τινες tines
X-NPM
τιςtisonesome
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe faith
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustthe faith
προσεχοντες prosechontes
V-PAP-NPM G5723
προσέχωprosechōto watch out, giving heed to
πνευμασιν pneumasin
N-DPN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirits
πλανοις planois
A-DPN
πλάνοςplanosdeceivingseducing
και kai
CONJ
καίkaiand, and
διδασκαλιαις didaskaliais
N-DPF
διδασκαλίαdidaskaliateachingdoctrines
δαιμονιων daimoniōn
N-GPN
δαιμόνιονdaimoniondemonof devils
 
2 cf. Tłum. Толк. w obłudzie mówiących kłamstwo i mających napiętnowane sumienie swoje,через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, въ лицемёріи лжесловє1сникъ, сожжeнныхъ своeю с0вэстію, 4,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υποκρισει upokrisei
N-DSF
ὑπόκρισιςhupokrisishypocrisyhypocrisy
ψευδολογων pseudologōn
A-GPM
ψευδολόγοςpseudologoslyingSpeaking lies
κεκαυστηριασμενων kekaustēriasmenōn
V-RPP-GPM G5772
καυτηριάζωkautēriazōto brand; having
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ιδιαν idian
A-ASF
ἴδιοςidiosone's own/privatetheir
συνειδησιν suneidēsin
N-ASF
συνείδησιςsuneidēsisconscienceconscience
 
3 cf. Tłum. Толк. zakazujących wstępować w małżeństwo, wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je wierni i ci, co prawdę poznali, z dziękczynieniem pożywali.запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. возбранsющихъ жени1тисz, ўдалsтисz t брaшенъ, ±же бGъ сотвори2 въ снэдeніе со благодарeніемъ вBрнымъ и3 познaвшымъ и4стину. 4,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκωλυοντων kōluontōn
V-PAP-GPM G5723
κωλύωkōluōto preventForbidding
γαμειν gamein
V-PAN G5721
γαμέωgameōto marryto marry
απεχεσθαι apechesthai
V-PMN G5733
ἀπέχωapechōto have in full[to have in full]
βρωματων brōmatōn
N-GPN
βρῶμαbrōmafoodmeats
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
εκτισεν ektisen
V-AAI-3S G5656
κτίζωktizōto createhath created
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
μεταλημψιν metalēmpsin
N-ASF
μετάληψιςmetalēpsispartaking ofbe received
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
ευχαριστιας eucharistias
N-GSF
εὐχαριστίαeucharistiathankfulnessthanksgiving
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whoGod
πιστοις pistois
A-DPM
πιστόςpistosfaithfulof them which believe
και kai
CONJ
καίkaiandand
επεγνωκοσιν epegnōkosin
V-RAP-DPM G5761
ἐπιγινώσκωepiginōskōto come to knowknow
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe truth
αληθειαν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
 
4 cf. Tłum. Толк. Gdyż wszelkie stworzenie boże dobre jest, a niczego nie należy odrzucać, co się przyjmuje z dziękczynieniem,Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, (За?_сп7є.) ЗанE всsкое создaніе б9іе добро2, и3 ничт0же tмeтно, со благодарeніемъ пріeмлемо, 4,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
παν pan
A-NSN
πᾶςpasallevery
κτισμα ktisma
N-NSN
κτίσμαktismacreaturecreature
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
καλον kalon
A-NSN
καλόςkalosgoodgood
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουδεν ouden
A-NSN-N
οὐδείςoudeisno onenothing
αποβλητον apoblēton
A-NSN
ἀπόβλητοςapoblētosrejectedto be refused
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
ευχαριστιας eucharistias
N-GSF
εὐχαριστίαeucharistiathankfulnessthanksgiving
λαμβανομενον lambanomenon
V-PPP-NSN G5746
λαμβάνωlambanōto take, if it be received
 
5 cf. Tłum. Толк. poświęca się bowiem przez słowo boże i modlitwę.потому что освящается словом Божиим и молитвою. њсщ7aетсz бо сл0вомъ б9іимъ и3 моли1твою. 4,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαγιαζεται agiazetai
V-PPI-3S G5743
ἁγιάζωhagiazōto sanctifyit is sanctified
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
λογου logou
N-GSM
λόγοςlogoswordthe word
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
και kai
CONJ
καίkaiandand
εντευξεως enteuxeōs
N-GSF
ἔντευξιςenteuxisintercessionprayer
 

CZEGO UNIKAĆ, A CO CZYNIĆ.6 To przedkładając braciom, dobrym będziesz sługą Chrystusa Jezusa, wykarmiony słowami wiary i dobrej nauki, którą osiągnąłeś.7 Niedorzecznych zaś i babskich baśni strzeż się, a ćwicz się w pobożności.8 Cielesne bowiem ćwiczenie na mało się przyda, lecz pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, bo ma obietnicę życia teraźniejszego i przyszłego.9 Pewna to nauka i godna wszelkiego uznania.10 Dlatego bowiem pracujemy i złorzeczą nam, że nadzieję pokładamy w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, najbardziej wiernych.11 To przykazuj i nauczaj.JAK ZACHOWAĆ PASTERSKĄ POWAGĘ. 12 Niech nikt nie gardzi młodością twoją; ale bądź przykładem dla wiernych w mowie, w obcowaniu, w miłości, w wierze, w czystości.13 Dopóki nie przybędę, pilnuj czytania, napominania i nauki. 14 Nie zaniedbuj łaski, która jest w tobie, którą ci dano przez prorokowanie, z włożeniem rąk kapłańskich.15 O tym rozmyślaj, tego się trzymaj, aby twój postęp był wszystkim widoczny.16 Pilnuj samego siebie i nauki; trwaj w tym. Albowiem to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, co cię słuchają.
5JAK POSTĘPOWAĆ Z WDOWAMI.1 Starszego nie łaj, ale proś jak ojca; młodych jak braci;2 starsze niewiasty jak matki; młode jak siostry z wszelaką czystością.3 Czcij wdowy, które są prawdziwie wdowami.4 Lecz jeśli która wdowa ma dzieci albo wnuki, niech się najpierw nauczy domem swoim rządzić i odwzajemniać się rodzicom; albowiem to jest przyjemne przed Bogiem.5 Lecz która prawdziwie jest wdową i opuszczoną, niech ma nadzieję w Bogu i niech trwa na prośbach i na modlitwach w nocy i we dnie.6 Gdyż ta, co rozkoszom się oddaje, choć żyje, jest umarła.7 I to przykazuj, żeby były bez nagany.8 Jeśli zaś kto nie ma pieczy o swoich, a zwłaszcza o domowników, zaparł się wiary i gorszy jest niż niewierny.9 Wdowę należy obierać nie młodszą niż sześćdziesięciu lat, która była żoną jednego męża,10 a ma świadectwo dobrych uczynków; że dzieci wychowała, że w gościnę przyjmowała, że umywała nogi świętych, że dopomagała cierpiącym ucisk, że się przykładała do każdego dobrego uczynku.11 Lecz młodszych wdów się wystrzegaj, bo gdy się oddały rozkoszy, żyjąc w Chrystusie, chcą iść za mąż,12 ściągając na siebie potępienie, że pierwszą wiarę złamały.13 Przy tym zaś i próżnując przyzwyczajają się chodzić po domach -nie tylko próżnujące, ale też gadatliwe i ciekawe mówią, czego nie trzeba.14 Chcę więc, aby młodsze wychodziły za mąż, dzieci rodziły, gospodyniami były, przeciwnikowi nie dawały żadnej sposobności do złorzeczenia.15 Już bowiem niektóre obróciły się za szatanem.16 Jeśli kto z wiernych ma wdowy, niechże je zaopatruje, a niech kościół nie będzie obciążony, aby wystarczyło dla tych, co są prawdziwie wdowami.JAK POSTĘPOWAĆ Z KAPŁANAMI.17 Kapłani, którzy dobrze rządzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, zwłaszcza którzy pracują w słowie i nauce.18 Mówi bowiem Pismo: “Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu” i: “Godzien jest robotnik zapłaty swojej.” 19 Przeciwko kapłanowi nie przyjmuj skargi, chyba na słowo dwóch albo trzech świadków.20 Grzeszących upominaj wobec wszystkich, aby i inni się bali.21 Zaklinam cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem i aniołami wybranymi, abyś tego strzegł bez uprzedzenia, niczego nie czyniąc z przychylności dla jednej strony.22 Rąk na nikogo prędko nie wkładaj i nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów. Samego siebie czystym zachowaj.23 Wody jeszcze nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na swój żołądek i twe częste choroby.24 Grzechy niektórych ludzi są jawne, wyprzedzające sąd; za niektórymi zaś w ślad idą.25 Podobnie i dobre uczynki są jawne, a te, co są inne, nie mogą być ukryte.
6JAK NIEWOLNICY MAJĄ POSTĘPOWAĆ.1 Wszyscy, co są pod jarzmem jako niewolnicy, niech uważają panów swoich za godnych wszelkiej czci, aby imię Pańskie i nauka nie były bluźnione.2 Ci zaś, co mają panów wiernych, niech nimi nie gardzą, ponieważ są braćmi, ale tym więcej niech służą, ponieważ są wierni i umiłowani, którzy są uczestnikami dobrodziejstwa. Tego nauczaj i napominaj.PRZESTROGA PRZED CHCIWOŚCIĄ.3 Jeśli kto inaczej uczy, a nie trzyma się zdrowych mów Pana naszego Jezusa Chrystusa i tej nauki, która zgadza się z pobożnością,4 jest pyszny, nic nie umie, ale choruje na spory i walki o słowa, z czego powstają zazdrości, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia,5 starcia ludzi na umyśle skażonych i wyzutych z prawdy, uważających pobożność za źródło zysku.6 Jest zaś wielkim zyskiem pobożność, przestająca na swoim.7 Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; bez wątpienia, że też nic zabrać nie możemy.8 Ale mając żywność i czym się przyodziać, z tego bądźmy zadowoleni.9 Ci bowiem, co chcą stać się bogatymi, wpadają w pokusę i w sidło diabelskie i w wiele pragnień niepożytecznych i szkodliwych, które pogrążają ludzi w zatracenie i zgubę.10 Albowiem korzeniem wszelkiego złego jest chciwość, niektórzy oddając się jej, odpadli od wiary, i uwikłali się w wiele boleści.NAPOMNIENIA PASTERSKIE.11 Ty zaś, człowiecze boży; chroń się tego, lecz ubiegaj się o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność.12 Staczaj dobry bój wiary; zdobywaj życie wieczne, do którego jesteś wezwany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.13 Nakazuję ci wobec Boga, który wszystko ożywia i wobec Chrystusa Jezusa, który pod Poncjuszem Piłatem złożył świadectwo, dobre wyznanie:14 abyś zachował przykazanie bez skazy, nienaganne aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa,15 którego w swoim czasie ukaże błogosławiony i sam możny, Król królów i Pan panujących,16 który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej; którego żaden z ludzi nie widział, ale i widzieć nie może, któremu cześć i panowanie wieczne. Amen.UWAGI DLA BOGATYCH.17 Bogatym tego świata rozkazuj, aby się nie pysznili, ani nie pokładali nadziei w niepewnych bogactwach, ale w Bogu żywym (który użycza nam wszystkiego obficie do używania),18 żeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, łatwo dawali, użyczali,19 żeby sobie skarbili dobrą podstawę na przyszłość, aby dostąpili prawdziwego życia.20 O Tymoteuszu, strzeż powierzonego skarbu, unikaj światowych nowości słów i sprzeciwów rzekomej wiedzy;21 niektórzy wyznając ją, odpadli od wiary. Łaska z tobą. Amen.