MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy do Tymoteusza

1Wstęp.1Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z rozkazu Boga Zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa nadziei naszej.2 Tymoteuszowi, miłemu synowi w wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. O WALCE Z BŁĘDNOWIERCAMI.3 Jak cię prosiłem, abyś został w Efezie, gdy się udawałem do Macedonii, abyś rozkazał niektórym, żeby inaczej nie uczyli,4 ani nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które powodują raczej spory, niż przyczyniają się do dzieła bożego, które jest w wierze.5 Celem zaś przykazania jest miłość z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej.6 Niektórzy odstąpiwszy od tego, wpadli w czczą gadaninę,7 chcą być nauczycielami Zakonu, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą.8 Wiemy zaś, że dobry jest Zakon, jeśli się nim kto należycie posługuje;9 wiedząc to, że Zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, ale dla niesprawiedliwych i krnąbrnych, bezbożnych i grzesznych, zbrodniarzy i skalanych, ojcobójców i matkobójców, morderców,10 rozpustników, sodomczyków, handlarzy ludźmi, kłamców i krzywoprzysięzców i jeśli co innego sprzeciwia się zdrowej nauce,11 która jest według ewangelii błogosławionego Boga, a ta została mi powierzona.ŁASKA W NAWRÓCENIU PAWŁA.12 Dziękuję temu, który mię umocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, że uznał mnie za wiernego, przeznaczając na posługiwanie,13 mnie, który pierwej byłem bluźniercą i prześladowcą i urągającym, ale dostąpiłem miłosierdzia bożego, bo czyniłem to nieświadomie w niedowiarstwie.14 Lecz nad miarę obfitowała łaska Pana naszego z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.15 Prawdziwa to nauka i godna wszelkiego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na ten świat zbawić grzesznych, z których pierwszym jestem ja.16 Lecz miłosierdzia dostąpiłem dlatego, żeby we mnie pierwszym okazał Jezus Chrystus wszelką cierpliwość dla pouczenia tych, co mają w niego uwierzyć na życie wieczne.17 A królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.JAK NALEŻY WALCZYĆ. 18 Ten nakaz zlecam ci, synu mój Tymoteuszu, stosownie do poprzednich o tobie proroctw, abyś według nich toczył dobry bój,19 mając wiarę i dobre sumienie, co niektórzy odrzuciwszy, ulegli rozbiciu we wierze;20 do nich należy Hymeneus i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby się oduczyli bluźnić.
2ZA KOGO I DLACZEGO MODLIĆ SIĘ NALEŻY. 1 Polecam więc przede wszystkim, aby zanoszono prośby, modlitwy, błagania, dziękczynienia za wszystkich ludzi,2 za królów i za wszystkich, co są na wysokim stanowisku, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i czystości.3 Jest to bowiem rzecz dobra i przyjemna wobec Zbawiciela naszego Boga,4 który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do uznania prawdy.5 Jeden bowiem Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,6 który dał samego siebie na odkupienie za wszystkich, na świadectwo czasom swoim;7 a głosicielem tego ja zostałem postanowiony i apostołem (prawdę mówię, nie kłamię), nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie.JAK MĘŻCZYŹNI I NIEWIASTY MODLIĆ SIĘ MAJĄ.8 Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc czyste ręce, bez gniewu i sporów.9 Podobnież i niewiasty w przyzwoitym odzieniu, przystrojone skromnie i z umiarkowaniem, a nie sztucznie plecionymi włosami albo złotem, albo perłami, albo w kosztownej szacie,10 lecz jak przystoi niewiastom, wyznającym pobożność przez dobre uczynki.11 Niewiasta niech się uczy w cichości, z wszelką uległością.12 Nie pozwalam zaś niewieście nauczać, ani panować nad mężem, ale zachować się w milczeniu.13 Adam bowiem pierwszy został utworzony, potem Ewa:14 I Adam nie został zwiedziony, lecz niewiasta zwiedziona sprzeniewierzyła się.15 Zbawiona zaś będzie przez rodzenie dziatek, jeśli trwać będzie w wierze i miłości i uświęcaniu się ze skromnością.
3PRZYMIOTY BISKUPÓW.1 Niezawodna to prawda: Jeśli kto pragnie biskupstwa, pragnie dobrej sprawy.2 Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, roztropny, roważny, wstydliwy, gościnny, do nauczania zdatny;3 nie winopilca, nie gwałtownik, ale skromny; nie swarliwy, nie chciwy,4 lecz domem swym dobrze zarządzający, trzymający swe dzieci w uległości, z wszelką czystością.5 Jeśli zaś kto nie umie własnym domem rządzić, jakże będzie miał pieczę o kościele bożym?6 Nie nowonawrócony, aby wzbiwszy się w pychę, nie wpadł w sąd diabelski.7 Lecz ma mieć i dobre świadectwo od tych, co są zewnątrz, aby nie wpadł w urąganie i sidło diabelskie.JAKIMI MAJĄ BYĆ DIAKONI.8 Diakoni podobnież czyści, nie dwoistego języka, nie oddani zbytniemu piciu wina, nie szukający brzydkiego zysku;9 zachowujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu.10 A oni też niech pierwej będą wypróbowani i tak niech służą, jeśli nie mają żadnej winy.11 Niewiasty podobnie wstydliwe, nie obmawiające, trzeźwe, wierne we wszystkim.12 Diakoni niech będą jednożeńcami, co dobrze rządzą swoimi dziećmi i swoim domem.13 Ci bowiem, co dobrze posługę pełnią, dobry stopień sobie zdobędą i wielką ufność w wierze, którą mamy w Chrystusie Jezusie.KOŚCIÓŁ KOLUMNĄ PRAWDY.14 Piszę ci to, spodziewając się, że wkrótce do ciebie przybędę;15 a jeśli się opóźnię, żebyś wiedział, jak się masz sprawować w domu bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i utwierdzeniem prawdy. 16 I jawnie wielka jest tajemnica pobożności; która objawiła się w ciele, usprawiedliwiona jest w duchu, ukazała się aniołom, opowiedziana jest poganom, znalazła wiarę na świecie, wzięta jest do chwały.
4JAK SPRZECIWIAĆ SIĘ NAUCZYCIELOM FAŁSZU.1 Duch zaś jawnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, przystaną do duchów uwodzicieli i do nauk czartowskich,2 w obłudzie mówiących kłamstwo i mających napiętnowane sumienie swoje,3 zakazujących wstępować w małżeństwo, wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je wierni i ci, co prawdę poznali, z dziękczynieniem pożywali.

RU Brytjka King J. 44 cf. Tłum. Толк. Gdyż wszelkie stworzenie boże dobre jest, a niczego nie należy odrzucać, co się przyjmuje z dziękczynieniem,Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, (За?_сп7є.) ЗанE всsкое создaніе б9іе добро2, и3 ничт0же tмeтно, со благодарeніемъ пріeмлемо, 4,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
παν pan
A-NSN
πᾶςpasallevery
κτισμα ktisma
N-NSN
κτίσμαktismacreaturecreature
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
καλον kalon
A-NSN
καλόςkalosgoodgood
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουδεν ouden
A-NSN-N
οὐδείςoudeisno onenothing
αποβλητον apoblēton
A-NSN
ἀπόβλητοςapoblētosrejectedto be refused
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
ευχαριστιας eucharistias
N-GSF
εὐχαριστίαeucharistiathankfulnessthanksgiving
λαμβανομενον lambanomenon
V-PPP-NSN G5746
λαμβάνωlambanōto take, if it be received
 
5 cf. Tłum. Толк. poświęca się bowiem przez słowo boże i modlitwę.потому что освящается словом Божиим и молитвою. њсщ7aетсz бо сл0вомъ б9іимъ и3 моли1твою. 4,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαγιαζεται agiazetai
V-PPI-3S G5743
ἁγιάζωhagiazōto sanctifyit is sanctified
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
λογου logou
N-GSM
λόγοςlogoswordthe word
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
και kai
CONJ
καίkaiandand
εντευξεως enteuxeōs
N-GSF
ἔντευξιςenteuxisintercessionprayer
 
CZEGO UNIKAĆ, A CO CZYNIĆ.6 cf. Tłum. Толк. To przedkładając braciom, dobrym będziesz sługą Chrystusa Jezusa, wykarmiony słowami wiary i dobrej nauki, którą osiągnąłeś.Внушая сие братиям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Сі‰ вс‰ сказyz брaтіи, д0бръ бyдеши служи1тель ї}са хrтA, питaемь словесы2 вёры и3 д0брымъ ўчeніемъ, є3мyже послёдовалъ є3си2. 4,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
υποτιθεμενος upotithemenos
V-PMP-NSM G5734
ὑποτίθημιhupotithēmito risk/teachIf thou put
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
αδελφοις adelfois
N-DPM
ἀδελφόςadelfosbrotherthe brethren
καλος kalos
A-NSM
καλόςkalosgooda good
εση esē
V-FDI-2S G5695
εἰμίeimito be, thou shalt be
διακονος diakonos
N-NSM
διάκονοςdiakonosservantminister
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshuaof Jesus
εντρεφομενος entrefomenos
V-PPP-NSM G5746
ἐντρέφωentrefōbe reared, nourished up in
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whothe brethren
λογοις logois
N-DPM
λόγοςlogoswordthe words
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe words
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustof faith
και kai
CONJ
καίkaiandand
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof faith
καλης kalēs
A-GSF
καλόςkalosgoodof good
διδασκαλιας didaskalias
N-GSF
διδασκαλίαdidaskaliateachingdoctrine
η ē
R-DSF
ὅς, ἥhhos ēwhich, whereunto
παρηκολουθηκας parēkolouthēkas
V-RAI-2S G5758
παρακολουθέωparakoloutheōto followthou hast attained
 
7 cf. Tłum. Толк. Niedorzecznych zaś i babskich baśni strzeż się, a ćwicz się w pobożności.Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, Сквeрныхъ же и3 бaбіихъ бaсней tрицaйсz, њбучaй же себE ко бlгочcтію: 4,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτους tous
T-APM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
βεβηλους bebēlous
A-APM
βέβηλοςbebēlosprofaneprofane
και kai
CONJ
καίkaiandand
γραωδεις graōdeis
A-APM
γραώδηςgraōdēsold wives’ taleold wives'
μυθους muthous
N-APM
μῦθοςmuthosmythfables
παραιτου paraitou
V-PNM-2S G5737
παραιτέομαιparaiteomaito refuse/excuserefuse
γυμναζε gumnaze
V-PAM-2S G5720
γυμνάζωgumnazōto trainexercise
δε de
CONJ
δέdethen, and
σεαυτον seauton
F-2ASM
σεαυτοῦseautouyourselfthyself
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
ευσεβειαν eusebeian
N-ASF
εὐσέβειαeusebeiapietygodliness
 
8 cf. Tłum. Толк. Cielesne bowiem ćwiczenie na mało się przyda, lecz pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, bo ma obietnicę życia teraźniejszego i przyszłego.ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. тэлeсное бо њбучeніе вмaлэ є4сть полeзно, ґ бlгочcтіе на всE полeзно є4сть, њбэтовaніе и3мёющее животA нн7эшнzгw и3 грzдyщагw. 4,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
T-NSF
hothe/this/who 
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
σωματικη sōmatikē
A-NSF
σωματικόςsōmatikosbodilybodily
γυμνασια gumnasia
N-NSF
γυμνασίαgumnasiatrainingexercise
προς pros
PREP
πρόςprosto/with 
ολιγον oligon
A-ASN
ὀλίγοςoligoslittle/fewlittle
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be[to be]
ωφελιμος ōfelimos
A-NSM
ὠφέλιμοςōfelimosvaluableprofiteth
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethen: but
ευσεβεια eusebeia
N-NSF
εὐσέβειαeusebeiapietygodliness
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
ωφελιμος ōfelimos
A-NSM
ὠφέλιμοςōfelimosvaluableprofitable
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
επαγγελιαν epangelian
N-ASF
ἐπαγγελίαepangeliapromisepromise
εχουσα echousa
V-PAP-NSF G5723
ἔχωechōto have/be, having
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof the life
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
νυν nun
ADV
νῦνnunnowthat now is
και kai
CONJ
καίkaiand, and
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
μελλουσης mellousēs
V-PAP-GSF G5723
μέλλωmellōbe about toof that which is to come
 

PRZESTĄP ⇨
9 Pewna to nauka i godna wszelkiego uznania.10 Dlatego bowiem pracujemy i złorzeczą nam, że nadzieję pokładamy w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, najbardziej wiernych.11 To przykazuj i nauczaj.JAK ZACHOWAĆ PASTERSKĄ POWAGĘ. 12 Niech nikt nie gardzi młodością twoją; ale bądź przykładem dla wiernych w mowie, w obcowaniu, w miłości, w wierze, w czystości.13 Dopóki nie przybędę, pilnuj czytania, napominania i nauki. 14 Nie zaniedbuj łaski, która jest w tobie, którą ci dano przez prorokowanie, z włożeniem rąk kapłańskich.15 O tym rozmyślaj, tego się trzymaj, aby twój postęp był wszystkim widoczny.

RU Brytjka King J. 416 cf. Tłum. Толк. Pilnuj samego siebie i nauki; trwaj w tym. Albowiem to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, co cię słuchają.Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя.Внимaй себЁ и3 ўчeнію и3 пребывaй въ ни1хъ: сі‰ бо творS, и3 сaмъ спасeшисz и3 послyшающіи тебє2.4,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεπεχε epeche
V-PAM-2S G5720
ἐπέχωepechōto hold fast/outTake heed unto
σεαυτω seautō
F-2DSM
σεαυτοῦseautouyourselfthyself
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τη
T-DSF
hothe/this/who 
διδασκαλια didaskalia
N-DSF
διδασκαλίαdidaskaliateachingunto the doctrine
επιμενε epimene
V-PAM-2S G5720
ἐπιμένωepimenōto remain/keep on; continue in
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
ποιων poiōn
V-PAP-NSM G5723
ποιέωpoieōto do/makein doing
και kai
CONJ
καίkaiandboth
σεαυτον seauton
F-2ASM
σεαυτοῦseautouyourselfthyself
σωσεις sōseis
V-FAI-2S G5692
σῴζωsōzōto savethou shalt
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τους tous
T-APM
hothe/this/whounto the doctrine
ακουοντας akouontas
V-PAP-APM G5723
ἀκούωakouōto hearthem that hear
σου sou
P-2GS
σύsuyouthee


5JAK POSTĘPOWAĆ Z WDOWAMI.1 Starszego nie łaj, ale proś jak ojca; młodych jak braci;2 starsze niewiasty jak matki; młode jak siostry z wszelaką czystością.3 Czcij wdowy, które są prawdziwie wdowami.4 Lecz jeśli która wdowa ma dzieci albo wnuki, niech się najpierw nauczy domem swoim rządzić i odwzajemniać się rodzicom; albowiem to jest przyjemne przed Bogiem.5 Lecz która prawdziwie jest wdową i opuszczoną, niech ma nadzieję w Bogu i niech trwa na prośbach i na modlitwach w nocy i we dnie.6 Gdyż ta, co rozkoszom się oddaje, choć żyje, jest umarła.7 I to przykazuj, żeby były bez nagany.8 Jeśli zaś kto nie ma pieczy o swoich, a zwłaszcza o domowników, zaparł się wiary i gorszy jest niż niewierny.9 Wdowę należy obierać nie młodszą niż sześćdziesięciu lat, która była żoną jednego męża,10 a ma świadectwo dobrych uczynków; że dzieci wychowała, że w gościnę przyjmowała, że umywała nogi świętych, że dopomagała cierpiącym ucisk, że się przykładała do każdego dobrego uczynku.11 Lecz młodszych wdów się wystrzegaj, bo gdy się oddały rozkoszy, żyjąc w Chrystusie, chcą iść za mąż,12 ściągając na siebie potępienie, że pierwszą wiarę złamały.13 Przy tym zaś i próżnując przyzwyczajają się chodzić po domach -nie tylko próżnujące, ale też gadatliwe i ciekawe mówią, czego nie trzeba.14 Chcę więc, aby młodsze wychodziły za mąż, dzieci rodziły, gospodyniami były, przeciwnikowi nie dawały żadnej sposobności do złorzeczenia.15 Już bowiem niektóre obróciły się za szatanem.16 Jeśli kto z wiernych ma wdowy, niechże je zaopatruje, a niech kościół nie będzie obciążony, aby wystarczyło dla tych, co są prawdziwie wdowami.JAK POSTĘPOWAĆ Z KAPŁANAMI.17 Kapłani, którzy dobrze rządzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, zwłaszcza którzy pracują w słowie i nauce.18 Mówi bowiem Pismo: “Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu” i: “Godzien jest robotnik zapłaty swojej.” 19 Przeciwko kapłanowi nie przyjmuj skargi, chyba na słowo dwóch albo trzech świadków.20 Grzeszących upominaj wobec wszystkich, aby i inni się bali.21 Zaklinam cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem i aniołami wybranymi, abyś tego strzegł bez uprzedzenia, niczego nie czyniąc z przychylności dla jednej strony.22 Rąk na nikogo prędko nie wkładaj i nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów. Samego siebie czystym zachowaj.23 Wody jeszcze nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na swój żołądek i twe częste choroby.24 Grzechy niektórych ludzi są jawne, wyprzedzające sąd; za niektórymi zaś w ślad idą.25 Podobnie i dobre uczynki są jawne, a te, co są inne, nie mogą być ukryte.
6JAK NIEWOLNICY MAJĄ POSTĘPOWAĆ.1 Wszyscy, co są pod jarzmem jako niewolnicy, niech uważają panów swoich za godnych wszelkiej czci, aby imię Pańskie i nauka nie były bluźnione.2 Ci zaś, co mają panów wiernych, niech nimi nie gardzą, ponieważ są braćmi, ale tym więcej niech służą, ponieważ są wierni i umiłowani, którzy są uczestnikami dobrodziejstwa. Tego nauczaj i napominaj.PRZESTROGA PRZED CHCIWOŚCIĄ.3 Jeśli kto inaczej uczy, a nie trzyma się zdrowych mów Pana naszego Jezusa Chrystusa i tej nauki, która zgadza się z pobożnością,4 jest pyszny, nic nie umie, ale choruje na spory i walki o słowa, z czego powstają zazdrości, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia,5 starcia ludzi na umyśle skażonych i wyzutych z prawdy, uważających pobożność za źródło zysku.6 Jest zaś wielkim zyskiem pobożność, przestająca na swoim.7 Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; bez wątpienia, że też nic zabrać nie możemy.8 Ale mając żywność i czym się przyodziać, z tego bądźmy zadowoleni.9 Ci bowiem, co chcą stać się bogatymi, wpadają w pokusę i w sidło diabelskie i w wiele pragnień niepożytecznych i szkodliwych, które pogrążają ludzi w zatracenie i zgubę.10 Albowiem korzeniem wszelkiego złego jest chciwość, niektórzy oddając się jej, odpadli od wiary, i uwikłali się w wiele boleści.NAPOMNIENIA PASTERSKIE.11 Ty zaś, człowiecze boży; chroń się tego, lecz ubiegaj się o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność.12 Staczaj dobry bój wiary; zdobywaj życie wieczne, do którego jesteś wezwany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.13 Nakazuję ci wobec Boga, który wszystko ożywia i wobec Chrystusa Jezusa, który pod Poncjuszem Piłatem złożył świadectwo, dobre wyznanie:14 abyś zachował przykazanie bez skazy, nienaganne aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa,15 którego w swoim czasie ukaże błogosławiony i sam możny, Król królów i Pan panujących,16 który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej; którego żaden z ludzi nie widział, ale i widzieć nie może, któremu cześć i panowanie wieczne. Amen.UWAGI DLA BOGATYCH.17 Bogatym tego świata rozkazuj, aby się nie pysznili, ani nie pokładali nadziei w niepewnych bogactwach, ale w Bogu żywym (który użycza nam wszystkiego obficie do używania),18 żeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, łatwo dawali, użyczali,19 żeby sobie skarbili dobrą podstawę na przyszłość, aby dostąpili prawdziwego życia.20 O Tymoteuszu, strzeż powierzonego skarbu, unikaj światowych nowości słów i sprzeciwów rzekomej wiedzy;21 niektórzy wyznając ją, odpadli od wiary. Łaska z tobą. Amen.