MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy do Tymoteusza

1Wstęp.1Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z rozkazu Boga Zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa nadziei naszej.2 Tymoteuszowi, miłemu synowi w wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. O WALCE Z BŁĘDNOWIERCAMI.3 Jak cię prosiłem, abyś został w Efezie, gdy się udawałem do Macedonii, abyś rozkazał niektórym, żeby inaczej nie uczyli,4 ani nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które powodują raczej spory, niż przyczyniają się do dzieła bożego, które jest w wierze.5 Celem zaś przykazania jest miłość z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej.6 Niektórzy odstąpiwszy od tego, wpadli w czczą gadaninę,7 chcą być nauczycielami Zakonu, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą.8 Wiemy zaś, że dobry jest Zakon, jeśli się nim kto należycie posługuje;9 wiedząc to, że Zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, ale dla niesprawiedliwych i krnąbrnych, bezbożnych i grzesznych, zbrodniarzy i skalanych, ojcobójców i matkobójców, morderców,10 rozpustników, sodomczyków, handlarzy ludźmi, kłamców i krzywoprzysięzców i jeśli co innego sprzeciwia się zdrowej nauce,11 która jest według ewangelii błogosławionego Boga, a ta została mi powierzona.ŁASKA W NAWRÓCENIU PAWŁA.12 Dziękuję temu, który mię umocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, że uznał mnie za wiernego, przeznaczając na posługiwanie,13 mnie, który pierwej byłem bluźniercą i prześladowcą i urągającym, ale dostąpiłem miłosierdzia bożego, bo czyniłem to nieświadomie w niedowiarstwie.14 Lecz nad miarę obfitowała łaska Pana naszego z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.15 Prawdziwa to nauka i godna wszelkiego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na ten świat zbawić grzesznych, z których pierwszym jestem ja.16 Lecz miłosierdzia dostąpiłem dlatego, żeby we mnie pierwszym okazał Jezus Chrystus wszelką cierpliwość dla pouczenia tych, co mają w niego uwierzyć na życie wieczne.17 A królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.JAK NALEŻY WALCZYĆ. 18 Ten nakaz zlecam ci, synu mój Tymoteuszu, stosownie do poprzednich o tobie proroctw, abyś według nich toczył dobry bój,19 mając wiarę i dobre sumienie, co niektórzy odrzuciwszy, ulegli rozbiciu we wierze;20 do nich należy Hymeneus i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby się oduczyli bluźnić.
2ZA KOGO I DLACZEGO MODLIĆ SIĘ NALEŻY. 1 Polecam więc przede wszystkim, aby zanoszono prośby, modlitwy, błagania, dziękczynienia za wszystkich ludzi,2 za królów i za wszystkich, co są na wysokim stanowisku, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i czystości.3 Jest to bowiem rzecz dobra i przyjemna wobec Zbawiciela naszego Boga,4 który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do uznania prawdy.5 Jeden bowiem Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,6 który dał samego siebie na odkupienie za wszystkich, na świadectwo czasom swoim;7 a głosicielem tego ja zostałem postanowiony i apostołem (prawdę mówię, nie kłamię), nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie.JAK MĘŻCZYŹNI I NIEWIASTY MODLIĆ SIĘ MAJĄ.8 Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc czyste ręce, bez gniewu i sporów.9 Podobnież i niewiasty w przyzwoitym odzieniu, przystrojone skromnie i z umiarkowaniem, a nie sztucznie plecionymi włosami albo złotem, albo perłami, albo w kosztownej szacie,10 lecz jak przystoi niewiastom, wyznającym pobożność przez dobre uczynki.11 Niewiasta niech się uczy w cichości, z wszelką uległością.12 Nie pozwalam zaś niewieście nauczać, ani panować nad mężem, ale zachować się w milczeniu.13 Adam bowiem pierwszy został utworzony, potem Ewa:14 I Adam nie został zwiedziony, lecz niewiasta zwiedziona sprzeniewierzyła się.15 Zbawiona zaś będzie przez rodzenie dziatek, jeśli trwać będzie w wierze i miłości i uświęcaniu się ze skromnością.
3PRZYMIOTY BISKUPÓW.1 Niezawodna to prawda: Jeśli kto pragnie biskupstwa, pragnie dobrej sprawy.2 Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, roztropny, roważny, wstydliwy, gościnny, do nauczania zdatny;3 nie winopilca, nie gwałtownik, ale skromny; nie swarliwy, nie chciwy,4 lecz domem swym dobrze zarządzający, trzymający swe dzieci w uległości, z wszelką czystością.5 Jeśli zaś kto nie umie własnym domem rządzić, jakże będzie miał pieczę o kościele bożym?6 Nie nowonawrócony, aby wzbiwszy się w pychę, nie wpadł w sąd diabelski.7 Lecz ma mieć i dobre świadectwo od tych, co są zewnątrz, aby nie wpadł w urąganie i sidło diabelskie.JAKIMI MAJĄ BYĆ DIAKONI.8 Diakoni podobnież czyści, nie dwoistego języka, nie oddani zbytniemu piciu wina, nie szukający brzydkiego zysku;9 zachowujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu.10 A oni też niech pierwej będą wypróbowani i tak niech służą, jeśli nie mają żadnej winy.11 Niewiasty podobnie wstydliwe, nie obmawiające, trzeźwe, wierne we wszystkim.12 Diakoni niech będą jednożeńcami, co dobrze rządzą swoimi dziećmi i swoim domem.13 Ci bowiem, co dobrze posługę pełnią, dobry stopień sobie zdobędą i wielką ufność w wierze, którą mamy w Chrystusie Jezusie.KOŚCIÓŁ KOLUMNĄ PRAWDY.14 Piszę ci to, spodziewając się, że wkrótce do ciebie przybędę;15 a jeśli się opóźnię, żebyś wiedział, jak się masz sprawować w domu bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i utwierdzeniem prawdy. 16 I jawnie wielka jest tajemnica pobożności; która objawiła się w ciele, usprawiedliwiona jest w duchu, ukazała się aniołom, opowiedziana jest poganom, znalazła wiarę na świecie, wzięta jest do chwały.
4JAK SPRZECIWIAĆ SIĘ NAUCZYCIELOM FAŁSZU.1 Duch zaś jawnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, przystaną do duchów uwodzicieli i do nauk czartowskich,2 w obłudzie mówiących kłamstwo i mających napiętnowane sumienie swoje,3 zakazujących wstępować w małżeństwo, wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je wierni i ci, co prawdę poznali, z dziękczynieniem pożywali.4 Gdyż wszelkie stworzenie boże dobre jest, a niczego nie należy odrzucać, co się przyjmuje z dziękczynieniem,5 poświęca się bowiem przez słowo boże i modlitwę.CZEGO UNIKAĆ, A CO CZYNIĆ.6 To przedkładając braciom, dobrym będziesz sługą Chrystusa Jezusa, wykarmiony słowami wiary i dobrej nauki, którą osiągnąłeś.7 Niedorzecznych zaś i babskich baśni strzeż się, a ćwicz się w pobożności.8 Cielesne bowiem ćwiczenie na mało się przyda, lecz pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, bo ma obietnicę życia teraźniejszego i przyszłego.9 Pewna to nauka i godna wszelkiego uznania.10 Dlatego bowiem pracujemy i złorzeczą nam, że nadzieję pokładamy w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, najbardziej wiernych.11 To przykazuj i nauczaj.JAK ZACHOWAĆ PASTERSKĄ POWAGĘ. 12 Niech nikt nie gardzi młodością twoją; ale bądź przykładem dla wiernych w mowie, w obcowaniu, w miłości, w wierze, w czystości.13 Dopóki nie przybędę, pilnuj czytania, napominania i nauki. 14 Nie zaniedbuj łaski, która jest w tobie, którą ci dano przez prorokowanie, z włożeniem rąk kapłańskich.15 O tym rozmyślaj, tego się trzymaj, aby twój postęp był wszystkim widoczny.16 Pilnuj samego siebie i nauki; trwaj w tym. Albowiem to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, co cię słuchają.
5JAK POSTĘPOWAĆ Z WDOWAMI.1 Starszego nie łaj, ale proś jak ojca; młodych jak braci;2 starsze niewiasty jak matki; młode jak siostry z wszelaką czystością.3 Czcij wdowy, które są prawdziwie wdowami.4 Lecz jeśli która wdowa ma dzieci albo wnuki, niech się najpierw nauczy domem swoim rządzić i odwzajemniać się rodzicom; albowiem to jest przyjemne przed Bogiem.5 Lecz która prawdziwie jest wdową i opuszczoną, niech ma nadzieję w Bogu i niech trwa na prośbach i na modlitwach w nocy i we dnie.6 Gdyż ta, co rozkoszom się oddaje, choć żyje, jest umarła.7 I to przykazuj, żeby były bez nagany.8 Jeśli zaś kto nie ma pieczy o swoich, a zwłaszcza o domowników, zaparł się wiary i gorszy jest niż niewierny.9 Wdowę należy obierać nie młodszą niż sześćdziesięciu lat, która była żoną jednego męża,10 a ma świadectwo dobrych uczynków; że dzieci wychowała, że w gościnę przyjmowała, że umywała nogi świętych, że dopomagała cierpiącym ucisk, że się przykładała do każdego dobrego uczynku.

RU Brytjka King J. 511 cf. Tłum. Толк. Lecz młodszych wdów się wystrzegaj, bo gdy się oddały rozkoszy, żyjąc w Chrystusie, chcą iść za mąż,Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь в противность Христу, желают вступать в брак. (За?_сп7ѕ.) Ю$ныхъ же вдови1цъ tрицaйсz: є3гдa бо разсвирёпэютъ њ хrтЁ, посzгaти хотsтъ, 5,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVνεωτερας neōteras
A-APF-C
νέοςneosnewthe younger
δε de
CONJ
δέdethenBut
χηρας chēras
N-APF
χήραchērawidowwidows
παραιτου paraitou
V-PNM-2S G5737
παραιτέομαιparaiteomaito refuse/excuserefuse
οταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever)when
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
καταστρηνιασωσιν katastrēniasōsin
V-AAS-3P G5661
καταστρηνιάωkatastrēniaōto desirethey have begun to wax wanton against
του tou
T-GSM
hothe/this/whoChrist
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
γαμειν gamein
V-PAN G5721
γαμέωgameōto marrymarry
θελουσιν thelousin
V-PAI-3P G5719
θέλωthelōto will/desire, they will
 
12 cf. Tłum. Толк. ściągając na siebie potępienie, że pierwszą wiarę złamały.Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру; и3мyщыz грёхъ, ћкw пeрвыz вёры tверг0шасz: 5,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεχουσαι echousai
V-PAP-NPF G5723
ἔχωechōto have/beHaving
κριμα krima
N-ASN
κρίμαkrimajudgmentdamnation
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
την tēn
T-ASF
hothe/this/whotheir
πρωτην prōtēn
A-ASF-S
πρῶτοςprōtosfirstfirst
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
ηθετησαν ēthetēsan
V-AAI-3P G5656
ἀθετέωatheteōto rejectthey have cast off
 
13 cf. Tłum. Толк. Przy tym zaś i próżnując przyzwyczajają się chodzić po domach -nie tylko próżnujące, ale też gadatliwe i ciekawe mówią, czego nie trzeba.притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят, чего не должно. кyпнw же и3 пр†здны ўчaтсz њбходи1ти д0мы, не т0чію же пр†здны, но и3 блzди6вы и3 њплази6вы, глаг0лющыz, ±же не подобaетъ. 5,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαμα ama
ADV
ἅμαhamatogetherwithal
δε de
CONJ
δέdethenAnd
και kai
CONJ
καίkaiand 
αργαι argai
A-NPF
ἀργόςargosidleidle
μανθανουσιν manthanousin
V-PAI-3P G5719
μανθάνωmanthanōto learnthey learn
περιερχομεναι perierchomenai
V-PNP-NPF G5740
περιέρχομαιperierchomaito go around, wandering about
τας tas
T-APF
hothe/this/whofrom house to house
οικιας oikias
N-APF
οἰκίαoikiahousefrom house to house
ου ou
PRT-N
οὐounonot
μονον monon
ADV
μόνονmonononlyonly
δε de
CONJ
δέdethen; and
αργαι argai
A-NPF
ἀργόςargosidleidle
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
και kai
CONJ
καίkaiandalso
φλυαροι fluaroi
A-NPF
φλύαροςfluarosgossipytattlers
και kai
CONJ
καίkaiandand
περιεργοι periergoi
A-NPF
περίεργοςperiergosmeddlesome/magicbusybodies
λαλουσαι lalousai
V-PAP-NPF G5723
λαλέωlaleōto speak, speaking
τα ta
T-APN
hothe/this/whothings which
μη
PRT-N
μήnotnot
δεοντα deonta
V-PAP-APN G5723
δεῖdeibe necessarythey ought
 
14 cf. Tłum. Толк. Chcę więc, aby młodsze wychodziły za mąż, dzieci rodziły, gospodyniami były, przeciwnikowi nie dawały żadnej sposobności do złorzeczenia.Итак я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию; ХощY u5бо ю4нымъ вдови1цамъ посzгaти, ч†да раждaти, д0мъ стр0ити, ни є3ди1ны же вины2 даsти проти1вному хулы2 рaди: 5,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVβουλομαι boulomai
V-PNI-1S G5736
βούλομαιboulomaito planI will
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
νεωτερας neōteras
A-APF-C
νέοςneosnewthe younger women
γαμειν gamein
V-PAN G5721
γαμέωgameōto marrythat
τεκνογονειν teknogonein
V-PAN G5721
τεκνογονέωteknogoneōto have children, bear children
οικοδεσποτειν oikodespotein
V-PAN G5721
οἰκοδεσποτέωoikodespoteōto manage a house, guide the house
μηδεμιαν mēdemian
A-ASF-N
μηδείςmēdeisnothingnone
αφορμην aformēn
N-ASF
ἀφορμήaformēopportunityoccasion
διδοναι didonai
V-PAN G5721
δίδωμιdidōmito give, give
τω
T-DSM
hothe/this/who 
αντικειμενω antikeimenō
V-PNP-DSM G5740
ἀντίκειμαιantikeimaibe an opponentto the adversary
λοιδοριας loidorias
N-GSF
λοιδορίαloidoriarevilingto speak reproachfully
χαριν charin
ADV
χάρινcharintherefore 
 
15 cf. Tłum. Толк. Już bowiem niektóre obróciły się za szatanem.ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. сe бо нBкіz разврати1шасz в8слёдъ сатаны2. 5,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVηδη ēdē
ADV
ἤδηēdēalreadyalready
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
τινες tines
X-NPM
τιςtisonesome
εξετραπησαν exetrapēsan
V-2API-3P G5648
ἐκτρέπωektrepōto turn/wander awayare
οπισω opisō
ADV
ὀπίσωopisōafterafter
του tou
T-GSM
hothe/this/whoSatan
σατανα satana
N-GSM
ΣατανᾶςsatanasSatanSatan
 
16 cf. Tłum. Толк. Jeśli kto z wiernych ma wdowy, niechże je zaopatruje, a niech kościół nie będzie obciążony, aby wystarczyło dla tych, co są prawdziwie wdowami.Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять Церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Ѓще кто2 вёренъ и3ли2 вёрна и4мать вдови6цы, да довли1тъ и5хъ, и3 да не тzготи1тсz цRковь, да сyщихъ и4стинныхъ вдови1цъ ўдов0литъ. 5,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifIf
τις tis
X-NSF
τιςtisoneany
πιστη pistē
A-NSF
πιστόςpistosfaithfulman
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/behave
χηρας chēras
N-APF
χήραchērawidowwidows
επαρκειτω eparkeitō
V-PAM-3S G5720
ἐπαρκέωeparkeōto help, let them relieve
αυταις autais
P-DPF
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μη
PRT-N
μήnotnot
βαρεισθω bareisthō
V-PPM-3S G5744
βαρέωbareōto burdenlet
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe church
εκκλησια ekklēsia
N-NSF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe church
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to; that
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whothem that
οντως ontōs
ADV
ὄντωςontōsreallyare
χηραις chērais
N-DPF
χήραchērawidowwidows
επαρκεση eparkesē
V-AAS-3S G5661
ἐπαρκέωeparkeōto helpit may relieve
 
JAK POSTĘPOWAĆ Z KAPŁANAMI.17 cf. Tłum. Толк. Kapłani, którzy dobrze rządzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, zwłaszcza którzy pracują w słowie i nauce.Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Прилэжaщіи же д0брэ пресвЂтери сугyбыz чeсти да сподоблsютсz: пaче же труждaющіисz въ сл0вэ и3 ўчeніи. 5,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/who 
καλως kalōs
ADV
καλῶςkalōswellwell
προεστωτες proestōtes
V-RAP-NPM G5761
προΐστημιproistēmito set beforethat rule
πρεσβυτεροι presbuteroi
A-NPM-C
πρεσβύτεροςpresbuteroselderthe elders
διπλης diplēs
A-GSF
διπλοῦςdiplousdoubleof double
τιμης timēs
N-GSF
τιμήtimēhonorhonour
αξιουσθωσαν axiousthōsan
V-PPM-3P G5744
ἀξιόωaxioōto deem worthyLet
μαλιστα malista
ADV-S
μάλισταmalistaespecially, especially
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
κοπιωντες kopiōntes
V-PAP-NPM G5723
κοπιάωkopiaōto laborthey who labour
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
λογω logō
N-DSM
λόγοςlogoswordthe word
και kai
CONJ
καίkaiandand
διδασκαλια didaskalia
N-DSF
διδασκαλίαdidaskaliateachingdoctrine
 
18 cf. Tłum. Толк. Mówi bowiem Pismo: “Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu” i: “Godzien jest robotnik zapłaty swojej.” Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего; и: трудящийся достоин награды своей. Глаг0летъ бо писaніе: волA молотsща не њброти1ши: и3: дост0инъ дёлатель мзды2 своеS. 5,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe scripture
γραφη grafē
N-NSF
γραφήgrafēa writingthe scripture
βουν boun
N-ASM
βοῦςbousoxthe ox
αλοωντα aloōnta
V-PAP-ASM G5723
ἀλοάωaloaōto threshthat treadeth out the corn
ου ou
PRT-N
οὐounonot
φιμωσεις fimōseis
V-FAI-2S G5692
φιμόωfimoōto muzzle, Thou shalt
και kai
CONJ
καίkaiand. And
αξιος axios
A-NSM
ἄξιοςaxiosworthyworthy
ο o
T-NSM
hothe/this/who, The labourer
εργατης ergatēs
N-NSM
ἐργάτηςergatēsworker, The labourer
του tou
T-GSM
hothe/this/whoreward
μισθου misthou
N-GSM
μισθόςmisthoswagereward
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof his
 
19 cf. Tłum. Толк. Przeciwko kapłanowi nie przyjmuj skargi, chyba na słowo dwóch albo trzech świadków.Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. На пресвЂтера хулы2 не пріeмли, рaзвэ при двою2 и3ли2 тріeхъ свидётелехъ. 5,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκατα kata
PREP
κατάkataaccording toAgainst
πρεσβυτερου presbuterou
A-GSM-C
πρεσβύτεροςpresbuteroselderan elder
κατηγοριαν katēgorian
N-ASF
κατηγορίαkatēgoriaaccusationan accusation
μη
PRT-N
μήnot 
παραδεχου paradechou
V-PNM-2S G5737
παραδέχομαιparadechomaito receivereceive
εκτος ektos
ADV
ἐκτόςektosoutside/except, but
ει ei
COND
εἰeiif 
μη
PRT-N
μήnotnot
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstbefore
δυο duo
A-NUI
δύοduotwotwo
η ē
PRT
ēoror
τριων triōn
A-GPM
τρεῖς, τρίαtreis triathreethree
μαρτυρων marturōn
N-GPM
μάρτυςmartuswitnesswitnesses
 
20 cf. Tłum. Толк. Grzeszących upominaj wobec wszystkich, aby i inni się bali.Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Согрэшaющихъ же пред8 всёми њбличaй, да и3 пр0чіи стрaхъ и4мутъ. 5,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτους tous
T-APM
hothe/this/who 
δε]     de
CONJ
δέdethen[then]
αμαρτανοντας amartanontas
V-PAP-APM G5723
ἁμαρτάνωhamartanōto sinThem that sin
ενωπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallall
ελεγχε elenche
V-PAM-2S G5720
ἐλέγχωelenchōto rebukerebuke
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
και kai
CONJ
καίkaiandalso
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
λοιποι loipoi
A-NPM
λοιπόςloiposremainingothers
φοβον fobon
N-ASM
φόβοςfobosfearfear
εχωσιν echōsin
V-PAS-3P G5725
ἔχωechōto have/bemay
 
21 cf. Tłum. Толк. Zaklinam cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem i aniołami wybranymi, abyś tego strzegł bez uprzedzenia, niczego nie czyniąc z przychylności dla jednej strony.Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. Засвидётельствую пред8 бGомъ, и3 гDемъ ї}съ хrт0мъ, и3 и3збрaнными (є3гw2) ѓгGлы, да сі‰ сохрани1ши без8 лицемёріz, ничесHже творS по ўклонeнію. 5,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιαμαρτυρομαι diamarturomai
V-PNI-1S G5736
διαμαρτύρομαιdiamarturomaito testify solemnlyI charge
ενωπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
και kai
CONJ
καίkaiand, and
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
και kai
CONJ
καίkaiand, and
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoGod
εκλεκτων eklektōn
A-GPM
ἐκλεκτόςeklektosselectthe elect
αγγελων angelōn
N-GPM
ἄγγελοςangelosangelangels
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
φυλαξης fulaxēs
V-AAS-2S G5661
φυλάσσωfulassōto keep/guardthou observe
χωρις chōris
ADV
χωρίςchōriswithoutwithout
προκριματος prokrimatos
N-GSN
πρόκριμαprokrimaprejudicepreferring one before another
μηδεν mēden
A-ASN-N
μηδείςmēdeisnothingnothing
ποιων poiōn
V-PAP-NSM G5723
ποιέωpoieōto do/make, doing
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toby
προσκλισιν prosklisin
N-ASF
πρόσκλισιςprosklisispartialitypartiality
 

22 Rąk na nikogo prędko nie wkładaj i nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów. Samego siebie czystym zachowaj.23 Wody jeszcze nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na swój żołądek i twe częste choroby.24 Grzechy niektórych ludzi są jawne, wyprzedzające sąd; za niektórymi zaś w ślad idą.25 Podobnie i dobre uczynki są jawne, a te, co są inne, nie mogą być ukryte.
6JAK NIEWOLNICY MAJĄ POSTĘPOWAĆ.1 Wszyscy, co są pod jarzmem jako niewolnicy, niech uważają panów swoich za godnych wszelkiej czci, aby imię Pańskie i nauka nie były bluźnione.2 Ci zaś, co mają panów wiernych, niech nimi nie gardzą, ponieważ są braćmi, ale tym więcej niech służą, ponieważ są wierni i umiłowani, którzy są uczestnikami dobrodziejstwa. Tego nauczaj i napominaj.PRZESTROGA PRZED CHCIWOŚCIĄ.3 Jeśli kto inaczej uczy, a nie trzyma się zdrowych mów Pana naszego Jezusa Chrystusa i tej nauki, która zgadza się z pobożnością,4 jest pyszny, nic nie umie, ale choruje na spory i walki o słowa, z czego powstają zazdrości, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia,5 starcia ludzi na umyśle skażonych i wyzutych z prawdy, uważających pobożność za źródło zysku.6 Jest zaś wielkim zyskiem pobożność, przestająca na swoim.7 Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; bez wątpienia, że też nic zabrać nie możemy.8 Ale mając żywność i czym się przyodziać, z tego bądźmy zadowoleni.9 Ci bowiem, co chcą stać się bogatymi, wpadają w pokusę i w sidło diabelskie i w wiele pragnień niepożytecznych i szkodliwych, które pogrążają ludzi w zatracenie i zgubę.10 Albowiem korzeniem wszelkiego złego jest chciwość, niektórzy oddając się jej, odpadli od wiary, i uwikłali się w wiele boleści.NAPOMNIENIA PASTERSKIE.11 Ty zaś, człowiecze boży; chroń się tego, lecz ubiegaj się o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność.12 Staczaj dobry bój wiary; zdobywaj życie wieczne, do którego jesteś wezwany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.13 Nakazuję ci wobec Boga, który wszystko ożywia i wobec Chrystusa Jezusa, który pod Poncjuszem Piłatem złożył świadectwo, dobre wyznanie:14 abyś zachował przykazanie bez skazy, nienaganne aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa,15 którego w swoim czasie ukaże błogosławiony i sam możny, Król królów i Pan panujących,16 który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej; którego żaden z ludzi nie widział, ale i widzieć nie może, któremu cześć i panowanie wieczne. Amen.UWAGI DLA BOGATYCH.17 Bogatym tego świata rozkazuj, aby się nie pysznili, ani nie pokładali nadziei w niepewnych bogactwach, ale w Bogu żywym (który użycza nam wszystkiego obficie do używania),18 żeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, łatwo dawali, użyczali,19 żeby sobie skarbili dobrą podstawę na przyszłość, aby dostąpili prawdziwego życia.20 O Tymoteuszu, strzeż powierzonego skarbu, unikaj światowych nowości słów i sprzeciwów rzekomej wiedzy;21 niektórzy wyznając ją, odpadli od wiary. Łaska z tobą. Amen.