MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi do Koryntian

1Wstęp.1 Paweł, z woli bożej apostoł Jezusa Chrystusa i Tymoteusz brat kościołowi bożemu, który jest w Koryncie, z wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai.2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa ChrystusaPOCIECHY APOSTOŁA WŚRÓD UTRAPIEŃ.3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy,4 który nas pociesza w każdym utrapieniu naszym, abyśmy mogli i sami pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, przez pociechę, której i sami doznajemy od Boga.5 Albowiem jak w nas obfitują cierpienia Chrystusowe, tak i przez Chrystusa obfita jest nasza pociecha.6 A czy doznajemy utrapień – dla waszej zachęty i zbawienia; czy my doznajemy pociech – dla waszego pocieszenia; czy bywamy napominani – dla waszego napominania i zbawienia, a to daje cierpliwość w znoszeniu tych samych cierpień, które i my znosimy,7 aby nadzieja nasza co do was była mocna, bo wiemy, że jak jesteście towarzyszami utrapienia, tak będziecie i pociechy.8 Nie chcemy bowiem, bracia, abyście nie wiedzieli o utrapieniu naszym, które nas spotkało w Azji, żeśmy byli nazbyt obciążeni ponad siłę, tak że nawet przykrzyło nam się żyć.9 Ale sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie pokładali ufności w samych sobie, lecz w Bogu, który wskrzesza umarłych,10 a on nas wyrwał i wyrywa z tak wielkich niebezpieczeństw; w nim mamy nadzieję, że też jeszcze wyrwie,11 przy waszej także pomocy w modlitwie za nas, aby za ten dar, nam dany dla wielu osób, wielu składało dzięki za nas. POSTĘPUJE SZCZERZE.12 Albowiem świadectwo sumienia naszego jest chlubą naszą, że w prostocie serca i szczerości bożej,.a nie w mądrości cielesnej, ale w łasce bożej postępowaliśmy na tym świecie, a szczególniej względem was.13 Nie piszemy bowiem wam nic innego tylko to, coście czytali i poznali. Ufam zaś, że aż do końca poznacie,14 jak już poznaliście nas po części, że jesteśmy chlubą waszą, jak i wy naszą, w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa.15 I z tą ufnością chciałem najpierw przyjść do was, abyście drugą łaskę otrzymali,16 i od was przejść do Macedonii i znowu z Macedonii przyjść do was i przez was być odprowadzonym do Judei.17 Gdy więc to zamierzałem, czy kierowałem się lekkomyślnością? Albo czy to, co zamyślam, według ciała zamyślam, tak że jest u mnie i “tak” i “nie” ?18 Ale wierny Bóg – że w mowie naszej, do was, nie ma “tak” i “nie.”19 Albowiem Syn Boży, Jezus Chrystus, któregośmy wśród was opowiadali, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był “tak” i “nie,” ale w nim było “tak.”20 Ile bowiem jest obietnic bożych, są w nim “tak,” dlatego też przez niego Amen Bogu ku chwale naszej.21 Ten zaś jest, co nas z wami utwierdza w Chrystusie i co nas pomazał – Bóg,22 on też na nas wycisnął pieczęć i dał zadatek ducha w sercach naszych.NIE CHCE ZMUSZAĆ KORYNTIAN.23 Ja zaś wzywam Boga na świadka, na duszę moją, że nie przyszedłem więcej do Koryntu oszczędzając was.24 Nie dlatego, że panujemy nad wiarą waszą, ale jesteśmy pomocnikami wesela waszego; wiarą bowiem stoicie.
21 A postanowiłem to sobie, że by nie przychodzić do was po raz wtóry z zasmuceniem.2 Jeśli bowiem ja was zasmucam, to któż jest, co by mnie rozweselił, jeśli nie ten, którego ja zasmucam?3 I to samo wam napisałem, abym przyszedłszy, nie miał smutku na smutek od tych, od których miałem doznać radości; bo mam zaufanie do was wszystkich, że radość moja jest radością was wszystkich.4 Gdyż napisałem wam w wielkim utrapieniu i ucisku serca, wśród wielu łez, nie żebyście się zasmucili, ale żebyście poznali, jaką miłość żywię ku wam nader obficie.KAŻE PRZEBACZYĆ GRZESZNIKOWI.5 Jeśli zaś kto zasmucił, nie zasmucił mnie, ale po części, abym nie obciążył was wszystkich.6 Temu, co taki jest, wystarczy to strofowanie, które daje wielu;7 tak że przeciwnie raczej mu darujcie i pocieszcie go, by przypadkiem w nadmiernym smutku nie pogrążył się ten, co taki jest.8 Przeto was proszę, abyście miłość względem niego potwierdzili.9 Albowiem i dlatego napisałem, abym poznał, czyście wypróbowani, czy we wszystkim jesteście posłuszni.10 A komu co przebaczyliście, to i ja; bo i ja, co przebaczyłem, jeśli co przebaczyłem, to ze względu na was, w osobie Chrystusa, “aby nas szatan nie oszukał, bo nie są nam tajne jego zamysły. SKUTKI JEGO APOSTOLSTWA.12 Gdy zaś przyszedłem do Troady dla ewangelii Chrystusowej i drzwi mi stały otworem w Panu,13 duch mój nie miał spokoju, dlatego że nie znalazłem Tytusa brata mego; ale pożegnawszy się z nimi, udałem się do Macedonii14 A Bogu dzięki, który zawsze prowadzi nas w triumfie w Chrystusie Jezusie i woń poznania siebie objawia przez nas na każdym miejscu;15 bo jesteśmy miłą wonią Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy bywają zbawieni i wśród tych, co giną;10 mianowicie dla jednych: wonią śmierci na śmierć, dla drugich zaś: wonią życia na życie. A do tego któż tak zdatny ?11 Nie jesteśmy bowiem, jak wielu z nich, fałszerzami słowa bożego, ale w szczerości, ale jak z Boga, wobec Boga, mówimy w Chrystusie.
3NIE POTRZEBUJE POLECENIA OD LUDZI.1 Zaczynamy znowu zalecać samych siebie? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was, albo od was?2 Listem naszym jesteście wy, napisanym na sercach naszych, który znają i czytają wszyscy ludzie;3 oczywiście, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nas i napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, ale na cielesnych tablicach serca.4 Ufność zaś taką mamy przez Chrystusa ku Bogu;5 nie żebyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami od siebie, jakby sami z siebie, ale zdolność nasza jest z Boga;6 który też uczynił nas odpowiednimi sługami Nowego Testamentu, nie literą, ale duchem; bo litera zabija, a duch ożywia.7 A jeśli posługiwanie śmierci, literami wyrażone na kamieniach, było w chwale, tak że synowie Izraela nie mogli patrzeć na twarz Mojżesza dla chwały oblicza jego, która przemija,8 to jakże posługiwanie Ducha nie będzie tym bardziej w chwale?9 Albowiem jeśli posługiwanie potępienia jest chwałą, daleko więcej obfituje w chwałę posługiwanie sprawiedliwości.10 Gdyż co zabłysło, nie jaśniało chwałą w tej mierze, z powodu przewyższającej chwały.11 Jeśli bowiem to, co przemija, jest w chwale, daleko więcej to, co trwa, jest w chwale.ŻYDZI MAJĄ ZASŁONĘ W SERCU.12 Mając więc taką nadzieję, postępujemy z wielką ufnością:13 a nie jak “Mojżesz kładł zasłonę na oblicze swoje,” aby synowie Izraela nie patrzyli na twarz jego, co niszczeje;14 ale stępiały ich umysły. Albowiem aż do dnia dzisiejszego ta sama zasłona przy czytaniu Starego Testamentu pozostaje nieodkryta (ponieważ w Chrystusie niszczeje),15 ale aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Mojżesza, zasłona leży na ich sercu.16 “Gdy zaś nawróci się do Pana, zasłona będzie zdjęta.”17 A Pan jest Duchem. Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.18 Ale my wszyscy, odkrytym obliczem patrząc w zwierciadle na chwałę Pańską, w ten sam obraz się przemieniamy z jasności w jasność, jakby od Ducha Pańskiego.
4PAWEŁ JAWNIE GŁOSI EWANGELIĘ.1 Dlatego mając to posługiwanie, nie ustajemy według miłosierdzia, któregośmy dostąpili;2 ale odrzucamy skrytą obrzydłość, nie postępując chytrze, ani nie fałszując słowa bożego, lecz przez okazywanie prawdy zalecając siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem.3 A jeśli zakryta jest nawet ewangelia nasza, to jest zakryta dla tych, co giną,4 u których bóg świata tego zaślepił umysł niewiernych, aby im nie zajaśniało światło ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.5 Nie opowiadamy bowiem samych sieb1e, ale Jezusa Chrystusa Pana naszego, siebie zaś sługami waszymi przez Jezusa.6 Albowiem Bóg, który rozkazał, żeby z ciemności zabłysła światłość, sam oświecił serca nasze, aby zajaśniały poznaniem chwały Boga, w obliczu Jezusa Chrystusa.UMACNIA GO BÓG.7 Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby wywyższona była moc boża, a nie nasza.8 We wszystkim doznajemy utrapienia, ale nie jesteśmy ściśnieni; troskamy się, ale nie rozpaczamy;9 prześladowanie cierpimy, ale nie jesteśmy opuszczeni; bywamy powaleni, ale nie giniemy;10 zawsze umartwienie Jezusa w ciele naszym wokół nosimy, aby i życie Jezusowe okazało się w naszych ciałach.11 Zawsze bowiem my, co żyjemy, na śmierć jesteśmy wydawani dla Jezusa, żeby i życie Jezusa okazało się w śmiertelnym ciele naszym.12 nas więc śmierć działa, w was zaś życie.13 A że mamy tego samego ducha wiary, jak napisano: “Uwierzyłem, dlatego mówiłem,” i my wierzymy, dlatego też mówimy;14 wiedząc, że ten, co wzbudził Jezusa i nas wzbudzi z Jezusem i postawi z wami15 Wszystko bowiem dla was, aby łaska obfitująca przez dziękczynienie wielu, obfitowała ku chwale Boga.16 Dlatego nie ustajemy; ale chociaż ten nasz człowiek zewnętrzny się psuje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień.17 To bowiem obecne, prędziutko przemijające i lekkie utrapienie nasze sprawuje w nas nader wielki ogrom wiekuistej chwały,19 gdyż my nie wpatrujemy się w to, co widzialne, ale w to, co niewidzialne. Rzeczy bowiem, które widzimy, są doczesne, a których nie widzimy, są wieczne.
5PRAGNIE BYĆ Z CHRYSTUSEM.1 A wiemy, że jeśli się rozsypie nasz dom ziemski tego mieszkania, to mamy od Boga przybytek, dom nie rękami uczyniony, wieczny w niebie2 Gdyż i w tym wzdychamy, pragnąc być przyobleczeni w mieszkanie nasze, które jest z nieba,3 jeśli tylko obleczonymi, a nie nagimi znalezieni będziemy4 Gdyż i my, którzy jesteśmy w tym przybytku, wzdychamy obciążeni dlatego, że nie chcemy być zwleczeni, ale przyobleczeni, aby wchłonięte zostało, co jest śmiertelne, przez życie5 Ten zaś, co nas do tego samego przysposabia, jest Bóg, który nam dał zadatek ducha.6 Zawsze więc jesteśmy odważni, wiedząc, że dopóki jesteśmy w ciele, pielgrzymujemy od Pana7 (przez wiarę bowiem chodzimy, a nie przez widzenie).8 Mamy jednak odwagę i dobrą wolę, aby raczej wywędrować z ciała, a być obecnymi przy Panu9 I dlatego usiłujemy jemu się podobać, czy odlegli, czy obecni10 My wszyscy bowiem musimy się ukazać przed stolicą Chrystusową, aby każdy otrzymał za własne sprawy ciała według tego, co uczynił, albo dobre, albo złe.11 Znając więc bojaźń Pańską, przekonujemy ludzi, Bogu zaś jawni jesteśmy. A następnie spodziewam się, że i sumieniom waszym jawni jesteśmy.12 Samych siebie znowu wam nie zalecamy, lecz dajemy wam sposobność do chlubienia się z nas, żebyście mieli co przeciwstawić tym, co się chlubią na zewnątrz, a nie w sercu.13 Albowiem czy od zmysłów odchodzimy, to dla Boga, czy rozsądni jesteśmy, to dla was.GORLIWOŚĆ APOSTOŁA14 Miłość bowiem Chrystusowa przyciska nas, gdy rozważamy to, że jeśli jeden umarł za wszystkich, więc wszyscy umarli.18 A za wszystkich umarł Chrystus, aby i ci, co żyją, już nie żyli sobie, ale temu, który za nich umarł i zmartwychwstał.16 Dlatego my odtąd nie znamy nikogo według ciała; a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już n1e znamy.17 Zatem jeśli kto w Chrystusie jest nowym stworzeniem; stare rzeczy przeminęły, oto wszystko stało się nowe 18 Wszystko zaś z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i dał nam urząd jednania19 Gdyż w Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nie poczytując im grzechów ich i złożył w nas słowo pojednania20 Za Chrystusa więc poselstwo sprawujemy, jakby Bóg napominał przez nas. Prosimy za Chrystusa, pojednajcie się z Bogiem21 Tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my stali się w nim sprawiedliwością bożą.
6PRACUJEMY JAKO SŁUDZY CHRYSTUSOWI.1 A jak pomocnicy napominamy, abyście nadaremnie łaski bożej nie przyjmowali2 Albowiem mówi: “W czasie sprzyjającym wysłuchałem cię, i w dzień zbawienia wspomogłem cię.” Oto teraz czas pożądany, oto teraz czas zbawienia3 Nie dajemy nikomu żadnego zgorszenia, aby nie ganiono posługiwania naszego,4 ale we wszystkim okazujmy się jak słudzy boży w wielkiej cierpliwości, w utrapieniach, w niedostatkach, w uciskach,5 w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w pracach, w czuwaniach, w postach,6 w czystości, w umiejętności, w wielkoduszności, w łagodności, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej,7 w słowie prawdy, w mocy bożej, przez broń sprawiedliwości po prawicy i po lewicy,8 przez chwałę i zelżywość, przez zniesławienie i dobrą sławę; jak zwodziciele, a prawdomówni, jak nieznani, a poznani,9 jak umierający, a oto żyjemy, jak karani, a nie uśmierceni,10 jak smutni, a zawsze weseli, jak ubodzy, a wielu wzbogacający, jak nic nie mający, a wszystko posiadający. UNIKAĆ NIEWIERNYCH11 Usta nasze otwarte są ku wam, o Koryntianie, serce nasze rozszerzyło się12 Nie jesteście ściśnieni w nas, lecz ściśnieni jesteście we wnętrzu waszym;13 lecz tak samo się odwzajemniając (jak synom mówię), rozprzestrzeńcie się i wy14 Nie ciągnijcie jarzma z niewierzącymi. Cóż bowiem za uczestnictwo sprawiedliwości z nieprawością? Albo co za towarzystwo światłości z ciemnością?15 A co za umowa Chrystusa z Belialem? Albo co za udział wierzącego z niewierzącym?16 Lecz jaka ˇzgoda świątyni bożej z bałwanami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, jak mówi Bóg: “będę mieszkał w nich i przechadzał się wśród nich i będę ich Bogiem i oni będą mi ludem.17 Dlatego wyjdźcie z pośrodka nich, i dołączcie się, mówi Pan, i nie dotykajcie się nieczystego i ja was przyjmę18 i będę wam ojcem a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan wszechmogący.
7PAWEŁ RADUJE SIĘ Z POSTĘPOWANIA KORYNTIAN.1 Mając więc te obietnice, najmilsi, oczyszczajmy się z wszelkiej zmazy ciała i ducha, dokonując uświęcenia w bojaźni bożej.2 Przyjmijcie nas. Nikogośmy nie skrzywdzili, nikogośmy nie zepsuli, nikogośmy nie oszukali.3 Nie mówię tego, żeby was potępiać, bo przedtem powiedzieliśmy, że w sercach naszych jesteście, żebyśmy wspólnie umierali i wspólnie żyli.4 Mam wielkie zaufanie do was, mam wielką chlubę z was; pełen jestem pociechy, nader obfituję w radość we wszelkim utrapieniu naszym.5 Albowiem i ciało nasze żadnego nie zaznało odpoczynku, gdyśmy przyszli do Macedonii, aleśmy doznali wszelkiego utrapienia: zewnątrz walki, a wewnątrz obawy.6 Ale ten, co pociesza uniżonych, pocieszyłˇ nas Bóg przybyciem Tytusa.7 Lecz nie tylko jego przybyciem, ale też pociechą, jakiej doznał u was: opowiadając nan1 o waszej tęsknocie, o waszym płaczu, o waszej dla mnie żarliwości, tak że się jeszcze bardziej radowałem.DOBRY SMUTEK JEST POŻYTECZNY.8 Choć bowiem zasmuciłem was w liście, nie żal mi; choćbym żałował, widząc, że ten list (choć na chwilę) was zasmucił,9 teraz się raduję, nie żeście się zasmucili, ale żeście się zasmucili ku pokucie. Albowiem zasmuciliście się według Boga, tak że w niczym nie ponieśliście od nas szkody.10 Smutek bowiem, który jest według Boga, sprawuje pokutę nieodmienną ku zbawieniu, lecz światowy smutek sprawuje śmierć.11 Oto bowiem to samo, żeście byli według Boga zasmuceni, jak wielką gorliwość w was sprawuje; ale obronę, ale oburzenie, ale bojaźń, ale tęsknotę, ale żarliwość, ale pomstę. We wszystkim pokazaliście, że jesteście niewinni w tej sprawie.12 A więc, chociaż do was napisałem, to nie z powodu tego, co krzywdę uczynił, ani z powodu tego, co cierpiał, ale żeby okazać gorliwość naszą, jaką mamy o was przed Bogiem.13 Dlatego ucieszyliśmy się. W naszej zaś pociesze jeszcze bardziej radowaliśmy się z wesela Tytusa, gdyż pokrzepił się duch jego przez was wszystkich,14 i jeśli w czym chlubiłem się z was przed nim, nie zawstydziłem się; ale jak wam wszystko mówiliśmy w prawdzie, tak też i chluba nasza przed Tytusem okazała się prawdą.15 I serce jego jeszcze bardziej bije ku wam, gdy wspomina posłuszeństwo was wszystkich; jak przyjęliście go z bojaźnią i ze drżeniem.16 Radujęˇ się, że wam we wszystkim ufam. SPRAWA JAŁMUŻN DLA JEROZOLIMY
8CHWALI SZCZODROBLIWOŚĆ MACEDOŃCZYKÓW.1 A donosimy wam, bracia, o łasce bożej, która była dana kościołom Macedonii,2 że w wielkiej próbie utrapienia mieli oni obfite wesele, i że bardzo wielkie ich ubóstwo obfitowało w bogactwo ich prostoty,3 gdyż według sił – daję im to świadectwo – owszem ponad siły, okazali się chętnymi,4 z wielkim naleganiem, prosząc nas o łaskę i o udział w posłudze, która się dzieje na rzecz świętych.5 I nie jak spodziewaliśmy się, ale samych siebie oddali najpierw Panu, potem nam za wolą bożą,6 tak że prosiliśmy Tytusa, aby jak zaczął, tak i dokonał u was także tej łaski.ZACHĘCA DO NAŚLADOWANIA ICH.7 Lecz jak we wszystkim obfitujecie w wierze i w mowie i w umiejętności i w wszelkiej gorliwości, nadto i w miłości waszej ku nam, abyście obfitowali i w tej łasce.8 Nie mówię, jakby rozkazując, ale przez gorliwość innych doświadczając także rzetelności waszej miłości.9 Znacie bowiem łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy byli bogatymi jego ubóstwem.10 I w tym daję radę; to bowiem jest wam pożyteczne, którzyście nie tylko zaczęli czynić, ale i chcieć od przeszłego roku.11 Teraz więc i uczynkiem to konajcie, żeby, jak w was jest ochotny zamiar woli, takie było i wykonanie z tego, co macie.12 Jeśli bowiem wola jest ochotna, to jest przyjemna według tego, co a, nie według tego, czego nie ma.13 Albowiem nie żeby innym była ulga, wan1 zaś utrapienie, e według równości.14 W obecnym czasie niech wasza obfitość uzupełni ich niedostatek, aby też ich obfitość była uzupełnieniem waszego niedostatku, aby była równość, jak napisano:15 “Który wiele, nie miał nazbyt, a kto mało, nie miał mniej.”ZALECA SWÝCH WYSŁANNIKÓW.16 Bogu zaś dzięki, który tę samą troskliwość o was wlał w serce Tytusa,17 bo zachętę przyjął, owszem będąc nader troskliwym, z własnej ochoty udał się do was.18 Posłaliśmy też z nim brata, którego chwała jest w ewangelii po wszystkich kościołach;19 a nie tylko, lecz i wybrany został przez kościoły na towarzysza podróży naszej w sprawie tej łaski, którą rozdajemy ku chwale Pańskiej i ze stanowczej woli naszej; 20wystrzegając się tego, żeby nas kto nie zganił z powodu tej obfitości, którą rozdajemy.21 Staramy się bowiem o dobro nie tylko przed Bogiem, ale także przed ludźmi.22 Posłaliśmy zaś z nimi brata naszego, którego troskliwości doświadczyliśmy często w wielu rzeczach, a teraz daleko troskliwszego z powodu wielkiego zaufania do was.23 Co do Tytusa – jest to mój towarzysz i pomocnik u was; co do braci naszych – są to posłańcy kościołów, chwała Chrystusowa.24 Dowody więc waszej miłości i naszej chluby z was okażcie względem nich wobec kościołów.
9PRZYMIOTY I OWOCE JAŁMUŻNY.1 O posłudze zaś, która się dokonywa na rzecz świętych, zbyteczne mi jest do was pisać.2 Znam bowiem wasze chętne serce, którym się chlubię z was wobec Macedończyków, że i Achaja gotowa jest od roku przeszłego i wasz zapał wielu pobudził.3 Posłałem zaś braci, żeby chluba nasza z was nie była w tej sprawie udaremniona, ale żebyście (jak powiedziałem) byli gotowi,4 abyśmy, gdyby ze mną przyszli Macedończycy i znaleźli was niegotowymi, nie musieli się wstydzić w tej rzeczy my (nie mówiąc już o was).5 Za potrzebne więc uznałem prosić braci, aby wpierw poszli do was i przygotowali przedtem obiecane błogosławieństwo, aby ono było gotowe tak jak błogosławieństwo, a nie jak skąpstwo.6 To zaś mówię: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto sieje w błogosławieństwach, z błogosławieństw też żąć będzie.7 Każdy jak postanowił w sercu swoim, nie ze smutkiem albo z musu: wesołego bowiem dawcę miłuje Bóg.8 Lecz i w mocy Boga jest sprawić, żeby w was obfitowała wszelka łaska, abyście mając we wszystkim zawsze wszelki dostatek, obfitowali we wszelki dobry uczynek,9 jak napisano: “Rozproszył, dał ubogim; sprawiedliwość jego trwa na wiek wieku.”10 Ten zaś co dostarcza nasienia siejącemu, udzieli i chleba do jedzenia i rozmnoży nasienie wasze i pomnoży wzrost plonów sprawiedliwości waszej;11 abyście we wszystkim ubogaceni obfitowali we wszelkiej hojności, która przez nas sprawuje dziękczynienie Bogu.12 Gdyż posługiwanie w tym urzędzie nie tylko uzupełnia to, czego nie dostaje świętym, ale też obfituje przez wiele dziękczynień w Panu,13 gdy przez doświadczenie tego posługiwania chwałą Boga za posłuszeństwo wasze w wyznawaniu ewangelii Chrystusowej i za szczerość, z jaką udzielacie im i wszystkim,14 i w ich modlitwie gorącej za was, tęskniąc za wami z powodu przeobfitej łaski bożej w was.15 Dzięki Bogu za niewysłowiony dar jego. OSOBISTA OBRONA APOSTOŁA
10BRONI SWEJ WŁADZY.1 Ja zaś sam, Paweł, proszę was przez cichość i łagodność Chrystusową, ja, który wprawdzie w obecności waszej jestem pokorny, ale w nieobecności jestem śmiały względem was.2 A proszę was, żebym obecny nie okazał śmiałości przez tę ufną pewność, z jaką rzekomo występujemy przeciw niektórym, co sądzą, że według ciała postępujemy.3 Choć żyjemy w ciele, nie według ciała walczymy,4 gdyż broń naszego bojowania nie jest cielesna, ale mocna Bogiem dla burzenia miejsc obronnych; gdy burzymy zamysły5 i wszelką wyniosłość wynoszącą się przeciw wiedzy bożej i w niewolę podbijamy wszelki rozum pod posłuszeństwo Chrystusowe6 i gotowi jesteśmy karać wszelkie nieposłuszeństwo, skoro staniecie się doskonale posłuszni.7 Patrzcie na to, co jest przed oczyma. Jeśli kto sobie ufa, że jest Chrystusowy, niechże znowu pomyśli sobie, że jak on jest Chrystusowy, tak i my.8 Gdyż nie będę się wstydził, choćbym miał jeszcze więcej się chlubić z władzy naszej, którą dał nam Pan dla budowania, a nie na zagładę waszą.9 Żeby zaś nie zdawało się – jakbym was straszył przez listy- 10 mówią bowiem: Listy wprawdzie poważne są i potężne, ale obecność ciała słaba i mowa wzgardzona; – 11 kto taki jest, niech pomyśli, że jakimi jesteśmy nieobecni w słowie przez listy, takimi też obecni w czynie.KOGO BÓG ZALECA, TEN WYPRÓBOWANY12 Nie śmiemy bowiem zaliczać się albo przyrównywać do niektórych, co sami siebie zalecają; ale sami z sobą się mierzymy i sami z sobą się porównujemy.13 My zaś nie będziemy się chlubić bezmiernie, ale według prawidła miary, którą nam Bóg wymierzył, miary, abyśmy dotarli aż do was.14 Nie naciągamy się bowiem nad miarę, jakbyśmy was nie dosięgli, gdyż dotarliśmy aż do was z ewangelią Chrystusową.15 Nie chlubimy się bezmiernie cudzymi pracami, lecz mamy nadzieję, że ze wzrostem wiary waszej, wśród was wywyższeni będziemy coraz więcej według prawidła naszego,16 że ewangelię głosić będziemy nawet i w tych stronach, które są poza wami, nie chlubiąc się z tego, co już jest gotowe w cudzym dziale.17 “Lecz kto się chlubi, niech się w Panu chlubi.”18 Nie ten bowiem, co sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale kogo Bóg zaleca.
11OBY UMYSŁ KORYNTIAN NIE BYŁ SKAŻONY.1 Obyście znieśli trochę głupstwa mojego; nawet chciejcie i mnie znosić!2 Ubiegam się bowiem o was z bożą zazdrością, gdyż poślubiłem was, ażeby okazać was jednemu mężowi jak czystą pannę Chrystusowi.3 Lecz boję się żeby, jak wąż oszukał Ewę chytrością swoją, tak myśli wasze nie zostały skażone i nie odpadły od prostoty, która jest w Chrystusie.4 Jeśli bowiem ten, co przychodzi, opowiada innego Chrystusa, któregośmy nie opowiadali, albo otrzymujecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, słusznie byście to znosili.5 Sądzę bowiem, że ja wcale mniej nie uczyniłem, niż wielcy apostołowie.6 Albowiem choć nie biegły w mowie, ale nie w umiejętności; we wszystkim zaś jawnie wam to okazaliśmy.ŻADNEJ POMOCY OD NICH NIE OTRZYMAŁ.7 Albo czy grzechu się dopuściłem, uniżając samego siebie, abyście wy byli wywyższeni, że wam darmo głosiłem ewangelię bożą.8 inne kościoły złupiłem, biorąc wsparcie na waszą posługę.9 A gdy byłem u was i cierpiałem niedostatek, nie byłem nikomu uciążliwy, gdyż czego mi brakowało, uzupełnili bracia, którzy przyszli z Macedonii i we wszystkim zachowałem się bez obciążania was i zachowam.10 Prawda Chrystusowa jest we mnie – chluby tej nikt mi nie naruszy w granicach Achai.11 Dlaczego ? Że was miłuję ? Bóg wie.12 To zaś co czynię i czynić będę, abym odciął sposobność, tym co szukają sposobności, żeby byli znalezieni jak i my w tym w czym się chlubią.13 Gdyż tacy fałszywi apostołowie są to robotnicy zdradliwi, przybierający postać apostołów Chrystusowych.14 I nie dziw, bo i sam szatan przemienia się w anioła światłości.15 Nic więc wielkiego, jeśli słudzy jego przemieniają się jakby w sługi sprawiedliwości, a ich koniec będzie według ich uczynków.WYLICZA SWE PRACE I ZASŁUGI.16 Jeszcze raz powiadam, niechaj nikt nie uważa mię za bezrozumnego; zresztą jak bezrozumnego przyjmijcie mię, abym i ja trochę się pochlubił.17 Tego, co mówię, nie mówię według Boga, ale jakby w głupocie, w tej sprawie chlubienia się.18 Ponieważ wielu chlubi się według ciała i ja będę się chlubił.19 Chętnie bowiem znosicie bezrozumnych, choć sami jesteście rozumni.20 Znosicie bowiem, jeśli was kto w niewolę podbija, jeśli kto objada, jeśli kto wyzyskuje, jeśli się kto wynosi, jeśli was kto bije po twarzy.

RU Brytjka King J. 1121 cf. Tłum. Толк. Ku zawstydzeniu mówię, jakbyśmy słabymi byli w tej mierze. W czym kto jest śmiały (w głupocie mówię), i ja się ośmielam: К стыду говорю, что на это у нас недоставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то (скажу по неразумию) смею и я. По досаждeнію глаг0лю, занE ѓки мы2 и3знемог0хомъ. (За?_рч7г.) Њ нeмже ѓще дерзaетъ кто2, несмhсленнw глаг0лю, дерзaю и3 ѓзъ. 11,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκατα kata
PREP
κατάkataaccording toas concerning
ατιμιαν atimian
N-ASF
ἀτιμίαatimiadishonourreproach
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI speak
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethough
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/we,) I
ησθενηκαμεν ēsthenēkamen
V-RAI-1P G5758
ἀσθενέωastheneōbe weakhad been weak
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
ω ō
R-DSN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhereinsoever
δ d
CONJ
δέdethen. Howbeit
αν an
PRT
ἄνanif 
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany
τολμα tolma
V-PAS-3S G5725
τολμάωtolmaōbe boldis bold
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
αφροσυνη afrosunē
N-DSF
ἀφροσύνηafrosunēfoolishnessfoolishly
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speak, (I speak
τολμω tolmō
V-PAI-1S G5719
τολμάωtolmaōbe boldam bold
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand Ialso
 
22 cf. Tłum. Толк. Hebrajczykan1i są, i ja; Izraelitami są, i ja: potomkami Abrahama są, i ja;Они Евреи? и я. Израильтяне? и я. Семя Авраамово? и я. є3врeє ли2 сyть; и3 ѓзъ. Ї}літе ли сyть; и3 ѓзъ. Сёмz ґвраaмле ли сyть; и3 ѓзъ. 11,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεβραιοι ebraioi
A-NPM
Ἑβραῖοςhebraiosa HebrewHebrews
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand I? so
ισραηλιται israēlitai
N-NPM
ἸσραηλίτηςisraēlitēsIsraeliteIsraelites
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand II
σπερμα sperma
N-NSN
σπέρμαspermaseedthe seed
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamof Abraham
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand I? so
 
23 cf. Tłum. Толк. sługami Chrystusowymi są (jak mniej mądry mówię), bardziej ja: w pracach bardzo licznych, w więzieniach częściej, w chłostach nad miarę, w niebezpieczeństwach śmierci częstokroć.Христовы служители? (в безумии говорю:) я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. Служи1теліе ли хrтHвы сyть; не въ мyдрости глаг0лю, пaче ѓзъ. Въ трудёхъ мн0жае, въ рaнахъ преб0лэ, въ темни1цахъ и4злиха, въ смeртехъ мн0гащи. 11,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιακονοι diakonoi
N-NPM
διάκονοςdiakonosservantministers
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
παραφρονων parafronōn
V-PAP-NSM G5723
παραφρονέωparafroneōbe insaneas a fool
λαλω lalō
V-PAI-1S G5719
λαλέωlaleōto speakspeak
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/for) I
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/we? (I
εν en
PREP
ἐνenin/on/among; in
κοποις kopois
N-DPM
κόποςkoposlaborlabours
περισσοτερως perissoterōs
ADV-C
περισσῶςperissōssuperabundantlymore abundant
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
φυλακαις fulakais
N-DPF
φυλακήfulakēprison/watchprisons
περισσοτερως perissoterōs
ADV-C
περισσῶςperissōssuperabundantlymore frequent
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
πληγαις plēgais
N-DPF
πληγήplēgēplague/blow/woundstripes
υπερβαλλοντως uperballontōs
ADV
ὑπερβαλλόντωςhuperballontōsseverelyabove measure
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
θανατοις thanatois
N-DPM
θάνατοςthanatosdeathdeaths
πολλακις pollakis
ADV
πολλάκιςpollakisoftenoft
 
24 cf. Tłum. Толк. Od żydów dostałem pięćkroć po czterdzieści razów bez jednego.От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; T їудє1й пsть крaты четhредесzть рaзвэ є3ди1ныz пріsхъ: 11,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underOf
ιουδαιων ioudaiōn
A-GPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishthe Jews
πεντακις pentakis
ADV
πεντάκιςpentakisfive timesfive times
τεσσερακοντα tesserakonta
A-NUI
τεσσαράκονταtessarakontafortyforty
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besidesave
μιαν mian
A-ASF
εἷςheisoneone
ελαβον elabon
V-2AAI-1S G5627
λαμβάνωlambanōto takereceived I
 
25 cf. Tłum. Толк. Trzykroć byłem bity rózgami, raz byłem kamienowany, trzykroć uległem rozbiciu się okrętu, przez noc i przez dzień byłem na głębinie morskiej,три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; три1щи пaлицами біeнъ бhхъ, є3ди1ною кaменьми намeтанъ бhхъ, трикрaты корaбль њпровeржесz со мн0ю: н0щь и3 дeнь во глубинЁ сотвори1хъ: 11,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτρις tris
ADV
τρίςtristhree timesThrice
εραβδισθην erabdisthēn
V-API-1S G5681
ῥαβδίζωrabdizōto beat with a rodwas I beaten with rods
απαξ apax
ADV
ἅπαξhapaxonce, once
ελιθασθην elithasthēn
V-API-1S G5681
λιθάζωlithazōto stonewas I stoned
τρις tris
ADV
τρίςtristhree times, thrice
εναυαγησα enauagēsa
V-AAI-1S G5656
ναυαγέωnauageōbe shipwreckedI suffered shipwreck
νυχθημερον nuchthēmeron
N-ASN
νυχθήμερονnuchthēmeronand night and a day, a night and a day
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whothe deep
βυθω buthō
N-DSM
βυθόςbuthosthe deepthe deep
πεποιηκα pepoiēka
V-RAI-1S G5758
ποιέωpoieōto do/makeI have been
 
26 cf. Tłum. Толк. często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od rozbójników, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach wśród fałszywych braci,много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, въ пyтныхъ шeствіихъ мн0жицею: бэды6 въ рэкaхъ, бэды6 t разбHйникъ, бэды6 t срHдникъ, бэды6 t kзы6къ, бэды6 во градёхъ, бэды6 въ пустhни, бэды6 въ м0ри, бэды6 во лжебрaтіи: 11,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοδοιποριαις odoiporiais
N-DPF
ὁδοιπορίαhodoiporiajourneyjourneyings
πολλακις pollakis
ADV
πολλάκιςpollakisoftenoften
κινδυνοις kindunois
N-DPM
κίνδυνοςkindunosdanger, perils
ποταμων potamōn
N-GPM
ποταμόςpotamosriverof waters
κινδυνοις kindunois
N-DPM
κίνδυνοςkindunosdanger, perils
ληστων lēstōn
N-GPM
λῃστήςlēstēsrobber/rebelof robbers
κινδυνοις kindunois
N-DPM
κίνδυνοςkindunosdanger, perils
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromby
γενους genous
N-GSN
γένοςgenosfamilycountrymen
κινδυνοις kindunois
N-DPM
κίνδυνοςkindunosdanger, perils
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromby
εθνων ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentilesthe heathen
κινδυνοις kindunois
N-DPM
κίνδυνοςkindunosdanger, perils
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πολει polei
N-DSF
πόλιςpoliscitythe city
κινδυνοις kindunois
N-DPM
κίνδυνοςkindunosdanger, perils
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ερημια erēmia
N-DSF
ἐρημίαerēmiadesertthe wilderness
κινδυνοις kindunois
N-DPM
κίνδυνοςkindunosdanger, perils
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
θαλασση thalassē
N-DSF
θάλασσαthalassaseathe sea
κινδυνοις kindunois
N-DPM
κίνδυνοςkindunosdanger, perils
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
ψευδαδελφοις pseudadelfois
N-DPM
ψευδάδελφοςpseudadelfosfalse brotherfalse brethren
 
27 cf. Tłum. Толк. w pracy i mozole, w częstym niespaniu, w głodzie i pragnieniu, w postach częstych, w zimnie i nagości.в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. въ трудЁ и3 п0двизэ, во бдёніихъ мн0жицею, во ѓлчбэ и3 жaжди, въ пощeніихъ мн0гащи, въ зимЁ и3 наготЁ. 11,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκοπω kopō
N-DSM
κόποςkoposlaborweariness
και kai
CONJ
καίkaiandand
μοχθω mochthō
N-DSM
μόχθοςmochthostoilpainfulness
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
αγρυπνιαις agrupniais
N-DPF
ἀγρυπνίαagrupniasleeplessnesswatchings
πολλακις pollakis
ADV
πολλάκιςpollakisoftenoften
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
λιμω limō
N-DSM
λιμόςlimoshungerhunger
και kai
CONJ
καίkaiandand
διψει dipsei
N-DSN
δίψοςdipsosthirstthirst
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
νηστειαις nēsteiais
N-DPF
νηστείαnēsteiafastingfastings
πολλακις pollakis
ADV
πολλάκιςpollakisoftenoften
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
ψυχει psuchei
N-DSN
ψῦχοςpsuchoscoldcold
και kai
CONJ
καίkaiandand
γυμνοτητι gumnotēti
N-DSF
γυμνότηςgumnotēsnakednessnakedness
 
28 cf. Tłum. Толк. Oprócz tego co jest ponadto: codzienne naleganie na mnie, troska o wszystkie kościoły.Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. КромЁ внёшнихъ, нападeніе є4же по вс‰ дни6, (и3) попечeніе всёхъ цRквeй. 11,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVχωρις chōris
ADV
χωρίςchōriswithoutBeside
των tōn
T-GPN
hothe/this/who 
παρεκτος parektos
ADV
παρεκτόςparektosexceptthose things that are without
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
επιστασις epistasis
N-NSF
ἐπισύστασις, ἐπίστασιςepisustasis epistasisinsurrection, that which cometh
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weupon me
η ē
T-NSF
hothe/this/who, that which cometh
καθ kath
PREP
κατάkataaccording to 
ημεραν ēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradaydaily
η ē
T-NSF
hothe/this/who, the care
μεριμνα merimna
N-NSF
μέριμναmerimnaconcern, the care
πασων pasōn
A-GPF
πᾶςpasallof all
των tōn
T-GPF
hothe/this/whothe churches
εκκλησιων ekklēsiōn
N-GPF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe churches
 
29 cf. Tłum. Толк. Któż choruje, a ja nie choruję? Kto się gorszy, a ja nie płonę ?Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Кто2 и3знемогaетъ, и3 не и3знемогaю; Кто2 соблазнsетсz, и3 ѓзъ не разжизaюсz; 11,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτις tis
I-NSM
τίςtiswhich?Who
ασθενει asthenei
V-PAI-3S G5719
ἀσθενέωastheneōbe weakis weak
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ασθενω asthenō
V-PAI-1S G5719
ἀσθενέωastheneōbe weakI am
τις tis
I-NSM
τίςtiswhich?? who
σκανδαλιζεται skandalizetai
V-PPI-3S G5743
σκανδαλίζωskandalizōto cause to stumbleis offended
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
πυρουμαι puroumai
V-PPI-1S G5743
πυρόωpuroōto burnburn
 
30 cf. Tłum. Толк. Jeśli należy się chlubić, to będę się chlubił z moich słabości.Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Ѓще хвали1тисz (ми2) подобaетъ, њ нeмощи моeй похвалю1сz. 11,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifIf
καυχασθαι kauchasthai
V-PNN G5738
καυχάομαιkauchaomaito boastglory
δει dei
V-PAI-3S G5719
δεῖdeibe necessaryI must needs
τα ta
T-APN
hothe/this/whoof the things
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoinfirmities
ασθενειας astheneias
N-GSF
ἀσθένειαastheneiaweaknessinfirmities
μου]     mou
P-1GS
ἐγώegōI/wewhich concern mine
καυχησομαι kauchēsomai
V-FDI-1S G5695
καυχάομαιkauchaomaito boast, I will glory
 
31 cf. Tłum. Толк. Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię.Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что я не лгу. (За?_рч7д.) БGъ и3 nц7ъ гDа нaшегw ї}са хrтA вёсть, сhй блгcвeнъ во вёки, ћкw не лгY. 11,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodThe God
και kai
CONJ
καίkaiandand
πατηρ patēr
N-NSM
πατήρpatērfatherFather
του tou
T-GSM
hothe/this/whoThe God
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordLord
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
οιδεν oiden
V-RAI-3S G5758
εἴδωeidōto know, knoweth
ο o
T-NSM
hothe/this/whoLord
ων ōn
V-PAP-NSM G5723
εἰμίeimito be, which is
ευλογητος eulogētos
A-NSM
εὐλογητόςeulogētospraiseworthyblessed
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
τους tous
T-APM
hothe/this/whoevermore
αιωνας aiōnas
N-APM
αἰώνaiōnan ageevermore
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ου ou
PRT-N
οὐounonot
ψευδομαι pseudomai
V-PNI-1S G5736
ψεύδομαιpseudomaito lieI lie
 
32 cf. Tłum. Толк. W Damaszku namiestnik ludu króla Arety strzegł miasta Damasceńczyków, aby mię pojmać,В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня; и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук.Въ дамaсцэ kзhческій кнsзь ґрefы царS стрежaше дамaскъ грaдъ, ћти мS хотS: и3 nк0нцемъ въ к0шницэ свёшенъ бhхъ по стэнЁ, и3 и3збэг0хъ и3з8 рукY є3гw2.11,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
δαμασκω damaskō
N-DSF
ΔαμασκόςdamaskosDamascusDamascus
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
εθναρχης ethnarchēs
N-NSM
ἐθνάρχηςethnarchēsgovernorthe governor
αρετα areta
N-GSM
ἈρέταςaretasAretasunder Aretas
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe governor
βασιλεως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingthe king
εφρουρει efrourei
V-IAI-3S G5707
φρουρέωfroureōto guardkept
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe king
πολιν polin
N-ASF
πόλιςpoliscitythe city
δαμασκηνων damaskēnōn
A-GPM
Δαμασκηνόςdamaskēnosfrom Damascusof the Damascenes
πιασαι piasai
V-AAN G5658
πιάζωpiazōto arrest/catchto apprehend
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
 
33 cf. Tłum. Толк. ale przez okno w koszu spuszczony zostałem po murze i tak uszedłem z rąk jego. 11,33Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
θυριδος thuridos
N-GSF
θυρίςthuriswindowa window
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σαργανη sarganē
N-DSF
σαργάνηsarganēbasketa basket
εχαλασθην echalasthēn
V-API-1S G5681
χαλάωchalaōto lowerwas I let down
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe wall
τειχους teichous
N-GSN
τεῖχοςteichoswallthe wall
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εξεφυγον exefugon
V-2AAI-1S G5627
ἐκφεύγωekfeugōto escapeescaped
τας tas
T-APF
hothe/this/whohands
χειρας cheiras
N-APF
χείρcheirhandhands
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
RU Brytjka King J. 12WIDZENIA I OBJAWIENIA.1 cf. Tłum. Толк. Jeśli należy się chwalić (nie wypada to wprawdzie), przejdę do widzeń i objawień Pańskich.Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Похвали1тисz же не п0льзуетъ ми2: пріидy бо въ видBніz и3 tкровє1ніz гDнz. 12,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαυχασθαι kauchasthai
V-PNN G5738
καυχάομαιkauchaomaito boastto glory
δει dei
V-PAI-3S G5719
δεῖdeibe necessary[be necessary]
ου ou
PRT-N
οὐounonot
συμφερον sumferon
V-PAP-ASN G5723
συμφέρωsumferōbe profitableIt is
μεν men
PRT
μένmenon the other hand[on the other hand]
ελευσομαι eleusomai
V-FDI-1S G5695
ἔρχομαιerchomaito come/go. I will come
δε de
CONJ
δέdethen[then]
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
οπτασιας optasias
N-APF
ὀπτασίαoptasiavisionvisions
και kai
CONJ
καίkaiandand
αποκαλυψεις apokalupseis
N-APF
ἀποκάλυψιςapokalupsisrevelationrevelations
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
 
2 cf. Tłum. Толк. Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – zachwycony był aż do trzeciego nieba.Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли - не знаю, вне ли тела - не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба. Вёмъ человёка њ хrтЁ, прeжде лётъ четыренaдесzти: ѓще въ тёлэ, не вёмъ, ѓще ли кромЁ тёла, не вёмъ, бGъ вёсть: восхищeна бhвша таковaго до трeтіzгw нб7сE. 12,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιδα oida
V-RAI-1S G5758
εἴδωeidōto knowI knew
ανθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa humana man
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
προ pro
PREP
πρόprobeforeabove
ετων etōn
N-GPN
ἔτοςetosyearyears ago
δεκατεσσαρων dekatessarōn
A-GPN
δεκατέσσαρεςdekatessaresfourteenfourteen
ειτε eite
CONJ
εἴτεeiteif, (whether
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σωματι sōmati
N-DSN
σῶμαsōmabodythe body
ουκ ouk
PRT-N
οὐounocannot
οιδα oida
V-RAI-1S G5758
εἴδωeidōto know, I
ειτε eite
CONJ
εἴτεeiteif; or whether
εκτος ektos
ADV
ἐκτόςektosoutside/exceptout of
του tou
T-GSN
hothe/this/who 
σωματος sōmatos
N-GSN
σῶμαsōmabodythe body
ουκ ouk
PRT-N
οὐounocannot
οιδα oida
V-RAI-1S G5758
εἴδωeidōto knowtell
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe body
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGod: God
οιδεν oiden
V-RAI-3S G5758
εἴδωeidōto know, I
αρπαγεντα arpagenta
V-2APP-ASM G5651
ἁρπάζωharpazōto seizecaught up
τον ton
T-ASM
hothe/this/who: God
τοιουτον toiouton
D-ASM
τοιοῦτοςtoioutossuch as this;) such an one
εως eōs
ADV
ἕωςheōsuntilto
τριτου tritou
A-GSM
τρίτοςtritosthirdthe third
ουρανου ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven
 
3 cf. Tłum. Толк. I znam takiego człowieka, – czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – И знаю о таком человеке (только не знаю - в теле, или вне тела: Бог знает), И# вёмъ таковA человёка: ѓще въ тёлэ, и3ли2 кромЁ тёла, не вёмъ: бGъ вёсть: 12,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οιδα oida
V-RAI-1S G5758
εἴδωeidōto knowI knew
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
τοιουτον toiouton
D-ASM
τοιοῦτοςtoioutossuch as thissuch
ανθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa humana man
ειτε eite
CONJ
εἴτεeiteif, (whether
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σωματι sōmati
N-DSN
σῶμαsōmabodythe body
ειτε eite
CONJ
εἴτεeiteif, or
χωρις chōris
ADV
χωρίςchōriswithout[without]
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe body
σωματος sōmatos
N-GSN
σῶμαsōmabodythe body
ουκ ouk
PRT-N
οὐounocannot
οιδα]     oida
V-RAI-1S G5758
εἴδωeidōto know, I
ο o
T-NSM
hothe/this/who: God
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGod: God
οιδεν oiden
V-RAI-3S G5758
εἴδωeidōto knowtell
 
4 cf. Tłum. Толк. że zachwycony był do raju i słyszał tajemne słowa, których człowiekowi nie wolno mówić.что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. ћкw восхищeнъ бhсть въ рaй, и3 слhша неизречє1нны гlг0лы, и4хже не лёть є4сть человёку глаг0лати. 12,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceHow that
ηρπαγη ērpagē
V-2API-3S G5648
ἁρπάζωharpazōto seizehe was caught up
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoparadise
παραδεισον paradeison
N-ASM
παράδεισοςparadeisosparadiseparadise
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ηκουσεν ēkousen
V-AAI-3S G5656
ἀκούωakouōto hearheard
αρρητα arrēta
A-APN
ἄρρητοςarrētosinexpressibleunspeakable
ρηματα rēmata
N-APN
ῥῆμαrēmawordwords
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εξον exon
V-PAP-NSN G5723
ἔξεστι, ἐξόνexesti exonbe permittedit is
ανθρωπω anthrōpō
N-DSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanfor a man
λαλησαι lalēsai
V-AAN G5658
λαλέωlaleōto speakto utter
 
5 cf. Tłum. Толк. Z takiego będę się chlubił; z siebie zaś nic się nie będę chlubił, jak tylko ze słabości moich.Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Њ таковёмъ похвалю1сz: њ себё же не похвалю1сz, т0кмw њ нeмощехъ мои1хъ. 12,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forOf
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
τοιουτου toioutou
D-GSM
τοιοῦτοςtoioutossuch as thissuch an one
καυχησομαι kauchēsomai
V-FDI-1S G5695
καυχάομαιkauchaomaito boastwill I glory
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forof
δε de
CONJ
δέdethen: yet
εμαυτου emautou
F-1GSM
ἐμαυτοῦemautoumyselfmyself
ου ou
PRT-N
οὐounonot
καυχησομαι kauchēsomai
V-FDI-1S G5695
καυχάομαιkauchaomaito boastI will
ει ei
COND
εἰeiif, but
μη
PRT-N
μήnot 
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whoinfirmities
ασθενειαις astheneiais
N-DPF
ἀσθένειαastheneiaweaknessinfirmities
 
6 cf. Tłum. Толк. Albowiem choćbym się chciał chlubić, nie będę bezrozumny, bo prawdę powiem; lecz wstrzymuję się,. Aby kto nie rozumiał o mnie więcej nad to, co widzi we mnie, albo co słyszy ode mnie.Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину; но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. Ѓще бо восхощY похвали1тисz, не бyду безyменъ, и4стину бо рекY: щаждy же, да не (кaкw) кто2 вознепщyетъ њ мнЁ пaче, є4же ви1дитъ мS, и3ли2 слhшитъ что2 t менє2. 12,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν ean
COND
ἐάνeanifthough
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
θελησω thelēsō
V-AAS-1S G5661
θέλωthelōto will/desireI would desire
καυχησασθαι kauchēsasthai
V-ADN G5664
καυχάομαιkauchaomaito boastto glory
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εσομαι esomai
V-FDI-1S G5695
εἰμίeimito be, I shall
αφρων afrōn
A-NSM
ἄφρωνafrōnfoolisha fool
αληθειαν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor; for
ερω erō
V-FAI-1S G5692
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakI will say
φειδομαι feidomai
V-PNI-1S G5736
φείδομαιfeidomaito spareI forbear
δε de
CONJ
δέdethen: but
μη
PRT-N
μήnot, lest
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
εις eis
PREP
εἰςeistowardof
εμε eme
P-1AS
ἐγώegōI/weme
λογισηται logisētai
V-ADS-3S G5667
λογίζομαιlogizomaito countshould think
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forabove
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichthat which
βλεπει blepei
V-PAI-3S G5719
βλέπωblepōto seehe seeth
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
η ē
PRT
ēor, or
ακουει akouei
V-PAI-3S G5719
ἀκούωakouōto hearhe heareth
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
εμου emou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
 
BODZIEC CIAŁA.7 cf. Tłum. Толк. Ażebym zaś nie wynosił się dla wielkości objawień, dany mi jest bodziec ciała mego, anioł szatana, który by mnie policzkował.И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. И# за премнHгаz tкровє1ніz да не превозношyсz, дадeсz ми2 пaкостникъ пл0ти, ѓггелъ сатани1нъ, да ми2 пaкwсти дёетъ, да не превозношyсz. 12,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
τη
T-DSF
hothe/this/whothrough the abundance
υπερβολη uperbolē
N-DSF
ὑπερβολήhuperbolēsurpassingthrough the abundance
των tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the revelations
αποκαλυψεων apokalupseōn
N-GPF
ἀποκάλυψιςapokalupsisrevelationof the revelations
διο dio
CONJ
διόdiotherefore[therefore]
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tolest
μη
PRT-N
μήnot 
υπεραιρωμαι uperairōmai
V-PPS-1S G5747
ὑπεραίρωhuperairōbe haughtyI should be exalted above measure
εδοθη edothē
V-API-3S G5681
δίδωμιdidōmito give, there was given
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
σκολοψ skolops
N-NSM
σκόλοψskolopsthorna thorn
τη
T-DSF
hothe/this/whoin the flesh
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshin the flesh
αγγελος angelos
N-NSM
ἄγγελοςangelosangel, the messenger
σατανα satana
N-GSM
ΣατανᾶςsatanasSatanof Satan
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toto
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weto me
κολαφιζη kolafizē
V-PAS-3S G5725
κολαφίζωkolafizōto beatbuffet
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, lest
μη
PRT-N
μήnot 
υπεραιρωμαι uperairōmai
V-PPS-1S G5747
ὑπεραίρωhuperairōbe haughtyI should be exalted above measure
 
8 cf. Tłum. Толк. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby ode mnie odstąpił.Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Њ сeмъ трикрaты гDа моли1хъ, да tстyпитъ t менє2, 12,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forFor
τουτου toutou
D-GSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
τρις tris
ADV
τρίςtristhree timesthrice
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Lord
κυριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordthe Lord
παρεκαλεσα parekalesa
V-AAI-1S G5656
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortI besought
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
αποστη apostē
V-2AAS-3S G5632
ἀφίστημιafistēmito leaveit might depart
απ ap
PREP
ἀπόapofromfrom
εμου emou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
 
9 cf. Tłum. Толк. I rzekł mi: Wystarczy ci łaska moja, gdyż moc w słabości się doskonali. Chętnie więc będę się chlubił ze słabości moich, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa.Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи". И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. и3 речe ми: довлёетъ ти2 блгdть моS: си1ла бо моS въ нeмощи совершaетсz. Слaдцэ u5бо похвалю1сz пaче въ нeмощехъ мои1хъ, да всели1тсz въ мS си1ла хrт0ва. 12,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ειρηκεν eirēken
V-RAI-3S-ATT G5758
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakhe said
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
αρκει arkei
V-PAI-3S G5719
ἀρκέωarkeōbe sufficientis sufficient
σοι soi
P-2DS
σύsuyoufor thee
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
χαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgracegrace
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weunto me
η ē
T-NSF
hothe/this/whograce
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
δυναμις dunamis
N-NSF
δύναμιςdunamispowerstrength
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ασθενεια astheneia
N-DSF
ἀσθένειαastheneiaweaknessweakness
τελειται teleitai
V-PPI-3S G5743
τελέωteleōto finish[to finish]
ηδιστα ēdista
ADV-S
ἥδισταhēdistamost gladly, Most gladly
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmorerather
καυχησομαι kauchēsomai
V-FDI-1S G5695
καυχάομαιkauchaomaito boastwill I
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whoinfirmities
ασθενειαις astheneiais
N-DPF
ἀσθένειαastheneiaweaknessinfirmities
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
επισκηνωση episkēnōsē
V-AAS-3S G5661
ἐπισκηνόωepiskēnoōto rest upon/dwellmay rest
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
εμε eme
P-1AS
ἐγώegōI/weMy
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe power
δυναμις dunamis
N-NSF
δύναμιςdunamispowerthe power
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Christ
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
 

10 Dlatego mam upodobanie w słabościach moich, w potwarzach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem gdy słaby jestem, wtedy jestem silny.BEZINTERESOWNOŚĆ APOSTOŁA.11 Stałem się bezrozumnym, wyście mnie przymusili. Ja bowiem od was miałem być zalecony; ba w niczym nie byłem mniejszy niż ci, co są bardzo wielkimi apostołami, chociaż niczym jestem.12 Lecz sprawdziany apostolstwa mego okazały się u was we wszelkiej cierpliwości, w znakach i w cudach i w mocach. 13Cóż bowiem mieliście mniej, niż inne kościoły, chyba to, że ja sam was nie obciążyłem? Darujcie mi tę krzywdę.14 0to po raz trzeci jestem gotów przybyć do was, a nie będę wam uciążliwy. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was. Albowiem nie dzieci mają zbierać dla rodziców, lecz rodzice dla dzieci.15 Ja zaś najchętniej łożyć będę i nadto san1 się wydam za dusze wasze; chociaż więcej was miłując, mniej będę miłowany?16 Ale niech tak będzie: ja was nie obciążyłem, ale będąc chytrym, podstępem was wziąłem.17 Czy przez kogoś z tych, których do was posłałem, oszukałem was?18 Prosiłem Tytusa i posłałem z nim brata. Czy was Tytus oszukał? Czy nie postępowaliśmy w tym samym duchu ? Czy nie tymi samymi śladami?19 Od dawna sądzicie, że się przed wami usprawiedliwiamy? Przed Bogiem w Chrystusie mówimy; wszystko zaś, najmilsi, dla waszego zbudowania.20 Lękam się bowiem, żebym przypadkiem, gdy przybędę, znalazł was nie takimi, jakimi chcę, i żebym sam nie był znaleziony od was, jakiego nie chcecie; żeby przypadkiem wśród was nie było sporów, zazdrości, gniewów, niesnasek, obmów, szemrań, nadymania się, rozterek;21 ażeby nie poniżył mnie Bóg u was, gdy znowu przybędę i żebym nie opłakiwał wielu z tych, co przedtem zgrzeszyli, a nie czynili pokuty za nieczystość i rozpustę i bezwstyd, jakiego się dopuścili.
13PRZESTRZEGA PRZED SWĄ SUROWOŚCIĄ.1 Oto po raz trzeci idę do was: “Na słowie dwóch albo trzech świadków oprze się każda sprawa.”2 Zapowiedziałem i zapowiadam jakby obecny, a teraz nieobecny, tym, co przedtem zgrzeszyli i wszystkim innym, że jeśli znowu przyjdę, nie przepuszczę.3 Czy chcecie doświadczyć tego, który przeze mnie mówi, Chrystusa, który nie jest słaby w was, ale jest mocny wśród was?4 Choć bowiem ukrzyżowany został będąc słabym, ale żyje z mocy bożej. Gdyż i my w nim słabi jesteśmy, lecz z nim żyć będziemy z mocy bożej w was.5 Doświadczajcie samych siebie, czy jesteście w wierze; samych siebie próbujcie. Czy nie znacie samych siebie, że Chrystus Jezus jest w was? Chyba przypadkiem jesteście odrzuceni.6 Lecz spodziewam się, że poznacie, iż my nie jesteśmy odrzuceni.JESZCZE NAPOMINA I POZDRAWIA.7 Prosimy zaś Boga, abyście nic złego nie czynili; nie iżbyśmy my wypróbowanymi się okazali, ale żebyście wy, co jest dobrego, czynili, a my żebyśmy byli jak odrzuceni.8 Nie możemy bowiem nic przeciwko prawdzie, ale za prawd.9 Gdyż radujemy się, że my jesteśmy słabi, a wy jesteście mocni. O to się i modlimy o waszą doskonałość. 10 Dlatego to nieobecny piszę, abym będąc obecny, nie postępował surowiej według władzy, którą mi Pan dał na budowanie, a nie na burzenie. Zakończenie. 11 Na ostatek, bracia, weselcie się, bądźcie doskonali, zachęcajcie się, to samo rozumiejcie, pokój miejcie, a Bóg pokoju i miłości będzie z wami.12 Pozdrówcie się wzajemnie świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci.13 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boga i uczestnictwo Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.