MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi św.Piotra Apostoła

1Adres.1SZYMON PIOTR, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa tym, co równą z nan1i otrzymali wiarę przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa:2 Łaska wam i pokój niech się w pełni ziści w poznaniu Boga i Chrystusa Jezusa Pana naszego. NAPOMNIENIE DO CNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.3 Jak z boskiej mocy jego zostało nam darowane wszystko, co dotyczy życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas wezwał własną chwałą i mocą,4 a przez niego nam darował największe i kosztowne obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiej natury, i uciekali od skażenia tej pożądliwości, jaka jest na świecie.5 Wy zaś dokładając wszelkiej pilności, dodawajcie do wiary naszej cnotę, do cnoty też poznanie,6 a do poznania powściągliwość, do powściągliwości znowu cierpliwość, a do cierpliwości pobożność,7 do pobożności zaś ukochanie braci, do ukochania braci miłość.8 One bowiem, jeśli je mieć będziecie i to obficie, nie zostawią was bezczynnych ani niepożytecznych w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.9 Kto bowiem ich nie ma, ślepy jest i po omacku chodzi, puściwszy w niepamięć oczyszczenie z dawnych grzechów swoich.10 Dlatego, bracia, tym bardziej się starajcie, żebyście przez dobre uczynki pewnym uczynili wezwanie i wybranie wasze, albowiem to czyniąc, nigdy nie zgrzeszycie.11 Tak bowiem będzie wam szeroko otworzone wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa ChrystusaPOWODY TEGO NAPOMNIENIA.12 Dlatego też będę wam zawsze przypominał te rzeczy, choć je i utwierdzeni jesteście w danej obecnie prawdzie.13 Uważam zaś to za słuszne, dopóki jestem w tym przybytku, przez napominanie pobudzać was do czujności,14 będąc pewnym, że bliskie jest złożenie przybytku mojego, według tego jak i Pan nasz1 Jezus Chrystus mi oznajmił.15 A postaram się, żebyście, i po zejściu moim mogli często przypominać sobie te rzeczy.16 Albowiem nie zmyślonymi baśniami uwiedzeni oznajmiliśmy wam moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa; lecz naocznie oglądaliśmy wielkość jego.17 0trzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy do niego doszedł taki głos od przedziwnej chwały: “Ten jest Syn mój miły, w którym sobie upodobałem, jego słuchajcie.”18 I głos ten z nieba dochodzący, myśmy słyszeli, będąc z nim na górze świętej.19 I tak mamy więcej umocnioną mowę proroczą, której się trzymając jak lampy w ciemnym miejscu świecącej, dobrze czynicie, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie zejdzie w sercach waszych:

RU Brytjka King J. 120 cf. Tłum. Толк. najpierw rozumiejąc, że żadnego z proroctw Pisma nie wykłada się własnym tłumaczeniem.зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. (За?_x7ѕ.) сіE прeжде вёдуще, ћкw всsко прbр0чество кни1жное по своемY сказaнію не бывaетъ. 1,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
πρωτον prōton
ADV-S
πρῶτονprōtonfirstfirst
γινωσκοντες ginōskontes
V-PAP-NPM G5723
γινώσκωginōskōto knowKnowing
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
πασα pasa
A-NSF
πᾶςpasallany
προφητεια profēteia
N-NSF
προφητείαprofēteiaprophecyprophecy
γραφης grafēs
N-GSF
γραφήgrafēa writingof the scripture
ιδιας idias
A-GSF
ἴδιοςidiosone's own/privateprivate
επιλυσεως epiluseōs
N-GSF
ἐπίλυσιςepilusisexplanationof
ου ou
PRT-N
οὐounono
γινεται ginetai
V-PNI-3S G5736
γίνομαιginomaito beis
 
21 cf. Tłum. Толк. Gdyż proroctwo nie przez wolę ludzką zostało kiedyś przyniesione, ale ludzie święci boży mówili natchnieni Duchem Świętym.Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым.Ни бо2 в0лею бhсть когдA человёкwмъ прbр0чество, но t с™aгw д¦а просвэщaеми глаг0лаша с™jи б9іи человёцы.1,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounonot
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
θεληματι thelēmati
N-DSN
θέλημαthelēmawill/desireby the will
ανθρωπου anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof man
ηνεχθη ēnechthē
V-API-3S G5681
φέρωferōto bear/leadcame
προφητεια profēteia
N-NSF
προφητείαprofēteiaprophecythe prophecy
ποτε pote
PRT
ποτέpoteonce/whenin old time
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut: but
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underof
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathby the
αγιου agiou
A-GSN
ἅγιοςhagiosholyholy
φερομενοι feromenoi
V-PPP-NPM G5746
φέρωferōto bear/leadmoved
ελαλησαν elalēsan
V-AAI-3P G5656
λαλέωlaleōto speakspake
απο apo
PREP
ἀπόapofrom[from]
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
ανθρωποι anthrōpoi
N-NPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
RU Brytjka King J. 2ZGUBA FAŁSZYWYCH PROROKÓW PEWNA.1 cf. Tłum. Толк. Lecz byli między ludem i fałsz prorocy, jak i między wami będą kłamliwi nauczyciele, którzy wprowadzą zgubne odszczepieństwa i zaprą się tego Pana, który ich odkupił, przywodząc na siebie rychłą zgubę.Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Бhша же и3 лжи1віи прор0цы въ лю1дехъ, ћкоже и3 въ вaсъ бyдутъ лжи1віи ўчи1теліе, и5же внесyтъ є4рєси поги1бели, и3 и3скyпльшагw и5хъ вLки tметaющесz, приводsще себЁ ск0ру поги1бель. 2,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεγενοντο egenonto
V-2ADI-3P G5633
γίνομαιginomaito bethere were
δε de
CONJ
δέdethenBut
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ψευδοπροφηται pseudoprofētai
N-NPM
ψευδοπροφήτηςpseudoprofētēsfalse prophetfalse prophets
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
τω
T-DSM
hothe/this/who 
λαω laō
N-DSM
λαόςlaosa peoplethe people
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
και kai
CONJ
καίkaiand, even
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
εσονται esontai
V-FDI-3P G5695
εἰμίeimito bethere shall be
ψευδοδιδασκαλοι pseudodidaskaloi
N-NPM
ψευδοδιδάσκαλοςpseudodidaskalosfalse teacherfalse teachers
οιτινες oitines
R-NPM
ὅστιςhostiswho/which, who
παρεισαξουσιν pareisaxousin
V-FAI-3P G5692
παρεισάγωpareisagōto introduceprivily shall bring in
αιρεσεις aireseis
N-APF
αἵρεσιςhairesissectheresies
απωλειας apōleias
N-GSF
ἀπώλειαapōleiadestructiondamnable
και kai
CONJ
καίkaiand, even
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe people
αγορασαντα agorasanta
V-AAP-ASM G5660
ἀγοράζωagorazōto buythat bought
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
δεσποτην despotēn
N-ASM
δεσπότηςdespotēsmasterthe Lord
αρνουμενοι arnoumenoi
V-PNP-NPM G5740
ἀρνέομαιarneomaito denydenying
επαγοντες epagontes
V-PAP-NPM G5723
ἐπάγωepagōto bring upon, and bring upon
εαυτοις eautois
F-3DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfthemselves
ταχινην tachinēn
A-ASF
ταχινόςtachinosquickswift
απωλειαν apōleian
N-ASF
ἀπώλειαapōleiadestructiondestruction
 
2 cf. Tłum. Толк. I wielu pójdzie za ich rozpustą i droga prawdy będzie przez nich bluźniona.И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И# мн0зи послёдствуютъ и4хъ нечистотaмъ, и4хже рaди пyть и4стинный похyлитсz. 2,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
πολλοι polloi
A-NPM
πολύςpolusmuchmany
εξακολουθησουσιν exakolouthēsousin
V-FAI-3P G5692
ἐξακολουθέωexakoloutheōto followshall follow
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whopernicious ways
ασελγειαις aselgeiais
N-DPF
ἀσέλγειαaselgeiadebauchery[debauchery]
δι di
PREP
διάdiathrough/because of; by reason of
ους ous
R-APM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe way
οδος odos
N-NSF
ὁδόςhodosroadthe way
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof truth
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruthof truth
βλασφημηθησεται blasfēmēthēsetai
V-FPI-3S G5701
βλασφημέωblasfēmeōto blasphemeshall be evil spoken of
 
3 cf. Tłum. Толк. I z chciwości ułudnymi słowami wyzyskiwać was będą. Sąd na nich od dawna wydany i zatracenie ich nie drzemie.И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их не дремлет. И# въ преумножeніи льсти1выхъ словeсъ вaсъ ўловsтъ: и4хже сyдъ и3скони2 не косни1тъ, и3 поги1бель и4хъ не дрeмлетъ. 2,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongthrough
πλεονεξια pleonexia
N-DSF
πλεονεξίαpleonexiagreedinesscovetousness
πλαστοις plastois
A-DPM
πλαστόςplastosmade-upwith feigned
λογοις logois
N-DPM
λόγοςlogoswordwords
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
εμπορευσονται emporeusontai
V-FDI-3P G5695
ἐμπορεύομαιemporeuomaito traffic inshall they
οις ois
R-DPM
ὅς, ἥhhos ēwhich: whose
το to
T-NSN
hothe/this/whojudgment
κριμα krima
N-NSN
κρίμαkrimajudgmentjudgment
εκπαλαι ekpalai
ADV
ἔκπαλαιekpalaiof oldof a long time
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
αργει argei
V-PAI-3S G5719
ἀργέωargeōbe idlenow
και kai
CONJ
καίkaiand, and
η ē
T-NSF
hothe/this/whodamnation
απωλεια apōleia
N-NSF
ἀπώλειαapōleiadestructiondamnation
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
ου ou
PRT-N
οὐounonot
νυσταζει nustazei
V-PAI-3S G5719
νυστάζωnustazōto dozeslumbereth
 
4 cf. Tłum. Толк. Albowiem jeśli Bóg aniołom, gdy zgrzeszyli, nie przepuścił, ale powrozami piekielnymi ciągnionych do piekła podał na męki, aby na sąd byli zachowani;Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания; Ѓще бо бGъ ѓггелwвъ согрэши1вшихъ не пощадЁ, но плени1цами мрaка свzзaвъ, предадE на сyдъ мyчимыхъ блюсти2: 2,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
αγγελων angelōn
N-GPM
ἄγγελοςangelosangelthe angels
αμαρτησαντων amartēsantōn
V-AAP-GPM G5660
ἁμαρτάνωhamartanōto sinthat sinned
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εφεισατο efeisato
V-ADI-3S G5662
φείδομαιfeidomaito sparespared
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
σειροις seirois
N-DPM
σειράseirachaininto chains
ζοφου zofou
N-GSM
ζόφοςzofosdarknessof darkness
ταρταρωσας tartarōsas
V-AAP-NSM G5660
ταρταρόωtartaroōto condemncast
παρεδωκεν paredōken
V-AAI-3S G5656
παραδίδωμιparadidōmito deliver, and delivered
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
κρισιν krisin
N-ASF
κρίσιςkrisisjudgmentjudgment
τηρουμενους tēroumenous
V-PPP-APM G5746
τηρέωtēreōto keep, to be reserved
 
5 cf. Tłum. Толк. dawnemu światu nie przepuścił, ale tylko Noego ósmego, głosiciela sprawiedliwości, zachował, sprowadziwszy potop na świat bezbożnych;и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых; и3 пeрвагw мjра не пощадЁ, но nсмaго нHа прaвды проповёдника сохрани2, пот0пъ мjру нечeствовавшихъ наведE: 2,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αρχαιου archaiou
A-GSM
ἀρχαῖοςarchaiosancientold
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldthe
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εφεισατο efeisato
V-ADI-3S G5662
φείδομαιfeidomaito sparespared
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
ογδοον ogdoon
A-ASM
ὄγδοοςogdooseighththe eighth
νωε nōe
N-PRI
ΝῶεnōeNoahNoah
δικαιοσυνης dikaiosunēs
N-GSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessof righteousness
κηρυκα kēruka
N-ASM
κῆρυξkēruxpreacher, a preacher
εφυλαξεν efulaxen
V-AAI-3S G5656
φυλάσσωfulassōto keep/guardsaved
κατακλυσμον kataklusmon
N-ASM
κατακλυσμόςkataklusmosfloodthe flood
κοσμω kosmō
N-DSM
κόσμοςkosmosworldworld
ασεβων asebōn
A-GPM
ἀσεβήςasebēsungodlyof the ungodly
επαξας epaxas
V-AAP-NSM G5660
ἐπάγωepagōto bring upon, bringing in
 
6 cf. Tłum. Толк. i miasta Sodomczyków i Gomorejczyków w popiół obróciwszy, skazał na zagładę, zostawiając przykładną karę dla tych, co bezbożnie postępować będą;и если города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, и3 грaды содHмскіz и3 гомHррскіz сжeгъ, разорeніемъ њсуди2, w4бразъ хотsщымъ нечeствовати положи1въ: 2,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
πολεις poleis
N-APF
πόλιςpoliscitythe cities
σοδομων sodomōn
N-GPN
ΣόδομαsodomaSodomof Sodom
και kai
CONJ
καίkaiandand
γομορρας gomorras
N-GSF
ΓόμορραgomorraGomorrahGomorrha
τεφρωσας tefrōsas
V-AAP-NSM G5660
τεφρόωtefroōto turn to ashesturning
κατεκρινεν katekrinen
V-AAI-3S G5656
κατακρίνωkatakrinōto condemncondemned
υποδειγμα upodeigma
N-ASN
ὑπόδειγμαhupodeigmaexamplean ensample
μελλοντων mellontōn
V-PAP-GPM G5723
μέλλωmellōbe about tounto those that after should
ασεβεσιν asebesin
A-DPM
ἀσεβήςasebēsungodly[ungodly]
τεθεικως tetheikōs
V-RAP-NSM G5761
τίθημιtithēmito place, making
 
7 cf. Tłum. Толк. i wyrwał sprawiedliwego Lota, uciśnionego swawolą i rozwiązłym postępowaniem niegodziwców;а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил и3 првdнаго лHта, њби1дима t беззак0нныхъ въ нечистотЁ сожи1тіz, и3збaви: 2,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
δικαιον dikaion
A-ASM
δίκαιοςdikaiosjustjust
λωτ lōt
N-PRI
ΛώτlōtLotLot
καταπονουμενον kataponoumenon
V-PPP-ASM G5746
καταπονέωkataponeōto oppress, vexed
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underwith
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
αθεσμων athesmōn
A-GPM
ἄθεσμοςathesmoslawlessof the wicked
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
ασελγεια aselgeia
N-DSF
ἀσέλγειαaselgeiadebaucherythe filthy
αναστροφης anastrofēs
N-GSF
ἀναστροφήanastrofēbehaviourconversation
ερρυσατο errusato
V-ANI-3S G5673
ῥύομαιruomaito rescuedelivered
 
8 cf. Tłum. Толк. – był bowiem sprawiedliwy, choć widział i słyszał, mieszkając wśród tych, co dzień w dzień trapili duszę sprawiedliwą nie zbożnymi uczynkami(ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные) - видёніемъ бо и3 слyхомъ прaведный, живhй въ ни1хъ, дeнь t днE дyшу првdну беззак0нными дёлы мyчаше: 2,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVβλεμματι blemmati
N-DSN
βλέμμαblemmaa look, in seeing
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
και kai
CONJ
καίkaiandand
ακοη akoē
N-DSF
ἀκοήakoēhearinghearing
δικαιος dikaios
A-NSM
δίκαιοςdikaiosjustthat righteous man
εγκατοικων enkatoikōn
V-PAP-NSM G5723
ἐγκατοικέωenkatoikeōto live amongdwelling
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
ημεραν ēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom
ημερας ēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradayday
ψυχην psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoulsoul
δικαιαν dikaian
A-ASF
δίκαιοςdikaiosjustrighteous
ανομοις anomois
A-DPN
ἄνομοςanomoslawlessunlawful
εργοις ergois
N-DPN
ἔργονergonworkwith
εβασανιζεν ebasanizen
V-IAI-3S G5707
βασανίζωbasanizōto torture, vexed
 
9 cf. Tłum. Толк. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokusy, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby byli męczeni,то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания, (За?_x7з.) вёсть гDь бlгочcти6выz t напaсти и3збавлsти, непрaведники же на дeнь сyдный м{чимы блюсти2, 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιδεν oiden
V-RAI-3S G5758
εἴδωeidōto knowknoweth how
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordThe Lord
ευσεβεις eusebeis
A-APM
εὐσεβήςeusebēspiousthe godly
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
πειρασμου peirasmou
N-GSM
πειρασμόςpeirasmostemptation/testing 
ρυεσθαι ruesthai
V-PNN G5738
ῥύομαιruomaito rescueto deliver
αδικους adikous
A-APM
ἄδικοςadikosunjustthe unjust
δε de
CONJ
δέdethen, and
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
ημεραν ēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradaythe day
κρισεως kriseōs
N-GSF
κρίσιςkrisisjudgmentof judgment
κολαζομενους kolazomenous
V-PPP-APM G5746
κολάζωkolazōto punishto be punished
τηρειν tērein
V-PAN G5721
τηρέωtēreōto keepto reserve
 

10 najwięcej zaś tych, co służą ciału w plugawej pożądliwości i zwierzchnością gardzą; zuchwalcy, zarozumiali, bluźniąc nie boją się wprowadzać sekt;11 podczas gdy aniołowie, choć więksi dzielnością i mocą, nie rzucają na nich zelżywego wyroku.ICH PRZEWROTNE OBYCZAJE.12 Lecz ci jak bydło bezrozumne, zrodzone na schwytanie i zagładę, w zepsuciu swoim zginą, bluźniąc to, czego nie znają,13 ponosząc zapłatę niesprawiedliwość. Codzienne przyjemności mają za rozkosz; zakały i plugawcy, opływają w rozkosze, w biesiadach swych rozpustują z wami,14 oczy ich pełne cudzołóstwa i ustawicznego grzechu, przynęcają dusze niestateczne; dzieci przekleństwa mają serce wyćwiczone w chciwość;15 opuściwszy prostą drogę, zbłądzili, idąc Balaama z Bosor, który usiłował zapłatę niesprawiedliwości,16 ale został skarcony za szaleństwo swoje, gdy nieme bydlę podjarzemne przemówiło głosem ludzkim, powstrzymało głupotę proroka.17 Ci to są źródła bez wody i chmury od wichru pędzone, którym pomroka ciemności jest zachowana.18 Mówiąc bowiem napuszone a czcze rzeczy, wciągają w pożądliwości rozpustnego ciała tych, co niedawno odsunęli się od żyjących w błędzie;19 wolność im obiecują, choć sami są niewolnikami zepsucia. Od kogo bowiem jest kto zwyciężony, tego jest i niewolnikiem.NIEBEZPIECZNIE ZBŁĄDZIĆ Z DROGI SPRAWIEDLIWOŚCI.20 Albowiem jeśli ci, co przez poznanie Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa uszli zgnilizny świata, na powrót w nią się wdając, bywają zwyciężeni, to późniejsze ich rzeczy stają się gorsze, niż pierwsze.21 Gdyż lepiej by. im było nie poznać drogi sprawiedliwość, niż po poznaniu odwrócić się wstecz od podanego sobie świętego przykazania.22 Spełniło się bowiem na nich, co mówi prawdziwe przysłowie: Wrócił się pies do wymiotu swego” i “Świnia umyta do kałuży błota.”
3ZAPRZECZENIE PRZYJŚCIA CHRYSTUSA.1 0to ten drugi list piszę do was, najmilsi, a w obydwu budząc rzetelny wasz umysł przez napomnienie,2 żebyście pamiętali na te słowa świętych proroków, o których przedtem mówiłem i waszych apostołów, na przykazania Pana i Zbawiciela.3 To najpierw wiedzcie, że w ostateczne dni przyjdą zdradliwie szydercy, oddani własnym pożądliwościom,4 mówiący: Gdzież jest obietnica, albo przyjście jego? Odkąd bowiem ojcowie pomarli, wszystko tak trwa od początku stworzenia.5 Tego bowiem dobrowolnie nie wiedzą, że niebo było pierwej i ziemia, która przez słowo boże z wody i przez wodę powstała,6 że przez nie zginął ówczesny świat, zatopiony wodą.7 Lecz obecne niebo i ziemia, tym samym słowem strzeżone, zachowane są dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi.8 Jednakże to jedno, najmilsi, niech wam nie będzie tajne, że jeden dzień u Pana jak tysiąc lat, a “tysiąc lat jak jeden dzień.”9 Nie odwleka Pan obietnicy swojej, jak niektórzy sądzą, lecz cierpliwie postępuje z wami, nie chcąc, aby niektórzy zginęli, ale żeby się wszyscy do pokuty nawrócili.10 Przyjdzie zaś dzień Pański jak złodziej; w którym niebo z wielkim szumem przeminie i żywioły od gorąca stopnieją, a ziemia i dzieła, które na niej są, będą spalone.PRZYGOTOWANIU NA TO PRZYJŚCIE.11 Skoro więc to wszystko ma być zniszczone, jakimiż powinniście być w świętym postępowaniu i uczynkach pobożności;12 Oczekując i śpiesząc się na przyjście dnia Pańskiego, w którym niebo płonąc, rozpuści się i żywioły od żaru ognia stopnieją?13 Lecz oczekujemy według obietnic jego “nowego nieba i nowej ziemi,” w których sprawiedliwość mieszka.14 Przeto, najmilsi, na to czekając, starajcie się, abyście przez niego znalezieni byli niepokalani i nienaruszeni, w pokoju.15 I nieskwapliwość Pana naszego uważajcie za zbawienie, jak i najmilszy brat nasz Paweł według danej sobie mądrości do was napisał,16 jak i we wszystkich listach, w których o tym mówi; są w nich niektóre rzeczy trudne do zrozumienia, co nieuczeni i niestateczni przekręcają, jak i inne Pisma, na swoją własną zgubę.Zakończenie listu. 17 Wy zatem, bracia, z góry o tym wiedząc, strzeżcie się, żebyście zwiedzeni błędem głupich, nie utracili swej stałości.18 Rośnijcie natomiast w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz i na dzień wieczności. Amen.