MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi św.Piotra Apostoła

1Adres.1SZYMON PIOTR, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa tym, co równą z nan1i otrzymali wiarę przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa:2 Łaska wam i pokój niech się w pełni ziści w poznaniu Boga i Chrystusa Jezusa Pana naszego. NAPOMNIENIE DO CNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.3 Jak z boskiej mocy jego zostało nam darowane wszystko, co dotyczy życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas wezwał własną chwałą i mocą,4 a przez niego nam darował największe i kosztowne obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiej natury, i uciekali od skażenia tej pożądliwości, jaka jest na świecie.5 Wy zaś dokładając wszelkiej pilności, dodawajcie do wiary naszej cnotę, do cnoty też poznanie,6 a do poznania powściągliwość, do powściągliwości znowu cierpliwość, a do cierpliwości pobożność,7 do pobożności zaś ukochanie braci, do ukochania braci miłość.8 One bowiem, jeśli je mieć będziecie i to obficie, nie zostawią was bezczynnych ani niepożytecznych w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.9 Kto bowiem ich nie ma, ślepy jest i po omacku chodzi, puściwszy w niepamięć oczyszczenie z dawnych grzechów swoich.10 Dlatego, bracia, tym bardziej się starajcie, żebyście przez dobre uczynki pewnym uczynili wezwanie i wybranie wasze, albowiem to czyniąc, nigdy nie zgrzeszycie.11 Tak bowiem będzie wam szeroko otworzone wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa ChrystusaPOWODY TEGO NAPOMNIENIA.12 Dlatego też będę wam zawsze przypominał te rzeczy, choć je i utwierdzeni jesteście w danej obecnie prawdzie.13 Uważam zaś to za słuszne, dopóki jestem w tym przybytku, przez napominanie pobudzać was do czujności,14 będąc pewnym, że bliskie jest złożenie przybytku mojego, według tego jak i Pan nasz1 Jezus Chrystus mi oznajmił.15 A postaram się, żebyście, i po zejściu moim mogli często przypominać sobie te rzeczy.16 Albowiem nie zmyślonymi baśniami uwiedzeni oznajmiliśmy wam moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa; lecz naocznie oglądaliśmy wielkość jego.17 0trzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy do niego doszedł taki głos od przedziwnej chwały: “Ten jest Syn mój miły, w którym sobie upodobałem, jego słuchajcie.”18 I głos ten z nieba dochodzący, myśmy słyszeli, będąc z nim na górze świętej.19 I tak mamy więcej umocnioną mowę proroczą, której się trzymając jak lampy w ciemnym miejscu świecącej, dobrze czynicie, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie zejdzie w sercach waszych:20 najpierw rozumiejąc, że żadnego z proroctw Pisma nie wykłada się własnym tłumaczeniem.21 Gdyż proroctwo nie przez wolę ludzką zostało kiedyś przyniesione, ale ludzie święci boży mówili natchnieni Duchem Świętym.
2ZGUBA FAŁSZYWYCH PROROKÓW PEWNA.1 Lecz byli między ludem i fałsz prorocy, jak i między wami będą kłamliwi nauczyciele, którzy wprowadzą zgubne odszczepieństwa i zaprą się tego Pana, który ich odkupił, przywodząc na siebie rychłą zgubę.2 I wielu pójdzie za ich rozpustą i droga prawdy będzie przez nich bluźniona.3 I z chciwości ułudnymi słowami wyzyskiwać was będą. Sąd na nich od dawna wydany i zatracenie ich nie drzemie.4 Albowiem jeśli Bóg aniołom, gdy zgrzeszyli, nie przepuścił, ale powrozami piekielnymi ciągnionych do piekła podał na męki, aby na sąd byli zachowani;5 dawnemu światu nie przepuścił, ale tylko Noego ósmego, głosiciela sprawiedliwości, zachował, sprowadziwszy potop na świat bezbożnych;6 i miasta Sodomczyków i Gomorejczyków w popiół obróciwszy, skazał na zagładę, zostawiając przykładną karę dla tych, co bezbożnie postępować będą;7 i wyrwał sprawiedliwego Lota, uciśnionego swawolą i rozwiązłym postępowaniem niegodziwców;8 – był bowiem sprawiedliwy, choć widział i słyszał, mieszkając wśród tych, co dzień w dzień trapili duszę sprawiedliwą nie zbożnymi uczynkami

RU Brytjka King J. 29 cf. Tłum. Толк. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokusy, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby byli męczeni,то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания, (За?_x7з.) вёсть гDь бlгочcти6выz t напaсти и3збавлsти, непрaведники же на дeнь сyдный м{чимы блюсти2, 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιδεν oiden
V-RAI-3S G5758
εἴδωeidōto knowknoweth how
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordThe Lord
ευσεβεις eusebeis
A-APM
εὐσεβήςeusebēspiousthe godly
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
πειρασμου peirasmou
N-GSM
πειρασμόςpeirasmostemptation/testing 
ρυεσθαι ruesthai
V-PNN G5738
ῥύομαιruomaito rescueto deliver
αδικους adikous
A-APM
ἄδικοςadikosunjustthe unjust
δε de
CONJ
δέdethen, and
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
ημεραν ēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradaythe day
κρισεως kriseōs
N-GSF
κρίσιςkrisisjudgmentof judgment
κολαζομενους kolazomenous
V-PPP-APM G5746
κολάζωkolazōto punishto be punished
τηρειν tērein
V-PAN G5721
τηρέωtēreōto keepto reserve
 
10 cf. Tłum. Толк. najwięcej zaś tych, co służą ciału w plugawej pożądliwości i zwierzchnością gardzą; zuchwalcy, zarozumiali, bluźniąc nie boją się wprowadzać sekt;а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, наипaче же в8слёдъ плотскjz п0хоти сквернeніz ходsщыz и3 њ госп0дствэ нерадsщыz: продерзaтелє, себЁ ўгHдницы, слaвы не трепeщутъ хyлzще: 2,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμαλιστα malista
ADV-S
μάλισταmalistaespeciallychiefly
δε de
CONJ
δέdethenBut
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
οπισω opisō
ADV
ὀπίσωopisōafterafter
σαρκος sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshthe flesh
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
επιθυμια epithumia
N-DSF
ἐπιθυμίαepithumiadesirethe lust
μιασμου miasmou
N-GSM
μιασμόςmiasmosdefilementof uncleanness
πορευομενους poreuomenous
V-PNP-APM G5740
πορεύωporeuōto gothem that walk
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κυριοτητος kuriotētos
N-GSF
κυριότηςkuriotēslordshipgovernment
καταφρονουντας katafronountas
V-PAP-APM G5723
καταφρονέωkatafroneōto despisedespise
τολμηται tolmētai
N-NPM
τολμητήςtolmētēsbold man. Presumptuous
αυθαδεις authadeis
A-NPM
αὐθάδηςauthadēsself-willed, selfwilled
δοξας doxas
N-APF
δόξαdoxaglorydignities
ου ou
PRT-N
οὐounonot
τρεμουσιν tremousin
V-PAI-3P G5719
τρέμωtremōto tremble, they are
βλασφημουντες blasfēmountes
V-PAP-NPM G5723
βλασφημέωblasfēmeōto blasphemeto speak evil of
 
11 cf. Tłum. Толк. podczas gdy aniołowie, choć więksi dzielnością i mocą, nie rzucają na nich zelżywego wyroku.тогда как и Ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. и3дёже ѓгGли крёпостію и3 си1лою бHльши сyще, не терпsтъ на сS t гDа ўкори1зненъ сyдъ. 2,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοπου opou
ADV
ὅπουhopouwhere(-ever)Whereas
αγγελοι angeloi
N-NPM
ἄγγελοςangelosangelangels
ισχυι ischui
N-DSF
ἰσχύςischusstrengthin power
και kai
CONJ
καίkaiandand
δυναμει dunamei
N-DSF
δύναμιςdunamispowermight
μειζονες meizones
A-NPM-C
μέγαςmegasgreatgreater
οντες ontes
V-PAP-NPM G5723
εἰμίeimito be, which are
ου ou
PRT-N
οὐounonot
φερουσιν ferousin
V-PAI-3P G5719
φέρωferōto bear/lead, bring
κατ kat
PREP
κατάkataaccording toagainst
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besidebefore
κυριω]     kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
βλασφημον blasfēmon
A-ASF
βλάσφημοςblasfēmosblasphemousrailing
κρισιν krisin
N-ASF
κρίσιςkrisisjudgmentaccusation
 
ICH PRZEWROTNE OBYCZAJE.12 cf. Tłum. Толк. Lecz ci jak bydło bezrozumne, zrodzone na schwytanie i zagładę, w zepsuciu swoim zginą, bluźniąc to, czego nie znają,Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Сjи же, ћкw ск0ти жив0тни є3стеств0мъ бhвше въ поги1бель и3 тлю2, въ ни1хже не разумёютъ хyлzще, во и3стлёніи своeмъ и3стлёютъ, 2,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
δε de
CONJ
δέdethenBut
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
αλογα aloga
A-NPN
ἄλογοςalogosunreasonablebrute
ζωα zōa
N-NPN
ζῷονzōonliving thingbeasts
γεγεννημενα gegennēmena
V-RPP-NPN G5772
γεννάωgennaōto beget, made
φυσικα fusika
A-NPN
φυσικόςfusikosnaturalnatural
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
αλωσιν alōsin
N-ASF
ἅλωσιςhalōsiscapturebe taken
και kai
CONJ
καίkaiandand
φθοραν fthoran
N-ASF
φθοράfthoracorruptiondestroyed
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongof
οις ois
R-DPM
ὅς, ἥhhos ēwhichthe things that
αγνοουσιν agnoousin
V-PAI-3P G5719
ἀγνοέωagnoeōbe ignorantthey understand not
βλασφημουντες blasfēmountes
V-PAP-NPM G5723
βλασφημέωblasfēmeōto blaspheme, speak evil
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whocorruption
φθορα fthora
N-DSF
φθοράfthoracorruptioncorruption
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir own
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
φθαρησονται ftharēsontai
V-2FPI-3P G5691
φθείρωftheirōto destroy[to destroy]
 
13 cf. Tłum. Толк. ponosząc zapłatę niesprawiedliwość. Codzienne przyjemności mają za rozkosz; zakały i plugawcy, opływają w rozkosze, w biesiadach swych rozpustują z wami,Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши; срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. пріeмлюще мздY непрaведну, слaсть мнsще вседнeвное насыщeніе, скверни1тєли и3 пор0чницы, питaющесz лестьми2 свои1ми, kдyще съ вaми, 2,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαδικουμενοι adikoumenoi
V-PPP-NPM G5746
ἀδικέωadikeōto harm[to harm]
μισθον misthon
N-ASM
μισθόςmisthoswagethe reward
αδικιας adikias
N-GSF
ἀδικίαadikiaunrighteousnessof unrighteousness
ηδονην ēdonēn
N-ASF
ἡδονήhēdonēpleasurepleasure
ηγουμενοι ēgoumenoi
V-PNP-NPM G5740
ἡγέομαιhēgeomaito govern, they that count it
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ημερα ēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaythe day time
τρυφην trufēn
N-ASF
τρυφήtrufēself-indulgenceto riot
σπιλοι spiloi
N-NPM
σπίλοςspilosstain. Spots
και kai
CONJ
καίkaiandand
μωμοι mōmoi
N-NPM
μῶμοςmōmosblemishblemishes
εντρυφωντες entrufōntes
V-PAP-NPM G5723
ἐντρυφάωentrufaōto revel, sporting themselves
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whodeceivings
απαταις apatais
N-DPF
ἀπάτηapatēdeceitdeceivings
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir own
συνευωχουμενοι suneuōchoumenoi
V-PNP-NPM G5740
συνευωχέομαιsuneuōcheomaito feast withwhile they feast with
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
 
14 cf. Tłum. Толк. oczy ich pełne cudzołóstwa i ustawicznego grzechu, przynęcają dusze niestateczne; dzieci przekleństwa mają serce wyćwiczone w chciwość;Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души; сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия. џчи и3мyще и3сп0лнь блудодэsніz и3 непрестaемагw грэхA, прельщaюще дyшы неутверждє1ны, сeрдце научeно лихои1мству и3мyще, клsтвы ч†да: 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοφθαλμους ofthalmous
N-APM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeeyes
εχοντες echontes
V-PAP-NPM G5723
ἔχωechōto have/beHaving
μεστους mestous
A-APM
μεστόςmestosfullfull
μοιχαλιδος moichalidos
N-GSF
μοιχαλίςmoichalisadulterousof adultery
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ακαταπαστους akatapastous
A-APM
ἀκατάπαυστοςakatapaustosunceasingthat cannot cease
αμαρτιας amartias
N-GSF
ἁμαρτίαhamartiasinfrom sin
δελεαζοντες deleazontes
V-PAP-NPM G5723
δελεάζωdeleazōto entice; beguiling
ψυχας psuchas
N-APF
ψυχήpsuchēsoulsouls
αστηρικτους astēriktous
A-APF
ἀστήρικτοςastēriktosunstableunstable
καρδιαν kardian
N-ASF
καρδίαkardiaheartan heart
γεγυμνασμενην gegumnasmenēn
V-RPP-ASF G5772
γυμνάζωgumnazōto trainthey have exercised
πλεονεξιας pleonexias
N-GSF
πλεονεξίαpleonexiagreedinesswith covetous practices
εχοντες echontes
V-PAP-NPM G5723
ἔχωechōto have/be:
καταρας kataras
N-GSF
κατάραkataracurse; cursed
τεκνα tekna
N-NPN
τέκνονteknonchildchildren
 
15 cf. Tłum. Толк. opuściwszy prostą drogę, zbłądzili, idąc Balaama z Bosor, który usiłował zapłatę niesprawiedliwości,Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную, њстaвльше прaвый пyть заблуди1ша, послёдовавше пути2 валаaма вос0рова, и4же мздY непрaведну возлюби2, 2,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαταλειποντες kataleipontes
V-PAP-NPM G5723
καταλείπωkataleipōto leaveWhich have forsaken
ευθειαν eutheian
A-ASF
εὐθύςeuthusstraightthe right
οδον odon
N-ASF
ὁδόςhodosroadway
επλανηθησαν eplanēthēsan
V-API-3P G5681
πλανάωplanaōto lead astray, and are gone astray
εξακολουθησαντες exakolouthēsantes
V-AAP-NPM G5660
ἐξακολουθέωexakoloutheōto follow, following
τη
T-DSF
hothe/this/who 
οδω odō
N-DSF
ὁδόςhodosroadthe way
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
βαλααμ balaam
N-PRI
ΒαλαάμbalaamBalaamof Balaam
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
βεωρ beōr
N-PRI
Βοσόρ, Βεώρbosor beōrBeorof Bosor
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, who
μισθον misthon
N-ASM
μισθόςmisthoswagethe wages
αδικιας adikias
N-GSF
ἀδικίαadikiaunrighteousnessof unrighteousness
ηγαπησεν ēgapēsen
V-AAI-3S G5656
ἀγαπάωagapaōto loveloved
 
16 cf. Tłum. Толк. ale został skarcony za szaleństwo swoje, gdy nieme bydlę podjarzemne przemówiło głosem ludzkim, powstrzymało głupotę proroka.но был обличен в своем беззаконии: бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. њбличeніе же и3мЁ своегw2 беззак0ніz: под8zрeмникъ безглaсенъ, человёческимъ глaсомъ провэщaвшь, возбрани2 прор0ка безyміе. 2,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVελεγξιν elegxin
N-ASF
ἔλεγξιςelegxisrebukerebuked
δε de
CONJ
δέdethenBut
εσχεν eschen
V-2AAI-3S G5627
ἔχωechōto have/bewas
ιδιας idias
A-GSF
ἴδιοςidiosone's own/privatehis
παρανομιας paranomias
N-GSF
παρανομίαparanomialawlessnessfor
υποζυγιον upozugion
N-NSN
ὑποζύγιονhupozugiondonkey: the
αφωνον afōnon
A-NSN
ἄφωνοςafōnosmutedumb
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
ανθρωπου anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman's
φωνη fōnē
N-DSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
φθεγξαμενον fthegxamenon
V-ANP-NSN G5674
φθέγγομαιfthengomaito speakspeaking
εκωλυσεν ekōlusen
V-AAI-3S G5656
κωλύωkōluōto preventforbad
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the prophet
προφητου profētou
N-GSM
προφήτηςprofētēsprophetof the prophet
παραφρονιαν parafronian
N-ASF
παραφρονίαparafroniainsanitythe madness
 
17 cf. Tłum. Толк. Ci to są źródła bez wody i chmury od wichru pędzone, którym pomroka ciemności jest zachowana.Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею: им приготовлен мрак вечной тьмы. Сjи сyть и3ст0чницы безв0дни, w4блацы и3 мглы6 t вётръ преноси1ми, и5мже мрaкъ тeмный во вёки блюдeтсz. 2,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itThese
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
πηγαι pēgai
N-NPF
πηγήpēgēflowwells
ανυδροι anudroi
A-NPF
ἄνυδροςanudroswaterlesswithout water
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
ομιχλαι omichlai
N-NPF
ἀχλύςachlusmist[mist]
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underwith
λαιλαπος lailapos
N-GSF
λαῖλαψlailapsstorma tempest
ελαυνομεναι elaunomenai
V-PPP-NPF G5746
ἐλαύνωelaunōto drivethat are carried
οις ois
R-DPM
ὅς, ἥhhos ēwhich; to whom
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe mist
ζοφος zofos
N-NSM
ζόφοςzofosdarknessthe mist
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof darkness
σκοτους skotous
N-GSN
σκότοςskotosdarknessof darkness
τετηρηται tetērētai
V-RPI-3S G5769
τηρέωtēreōto keepis reserved
 
18 cf. Tłum. Толк. Mówiąc bowiem napuszone a czcze rzeczy, wciągają w pożądliwości rozpustnego ciała tych, co niedawno odsunęli się od żyjących w błędzie;Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. ПрегHрдаz бо суеты2 вэщaюще, прельщaютъ въ сквє1рны плотскjz п0хоти, tбэгaющихъ всsчески t ни1хъ живyщихъ во льсти2, 2,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυπερογκα uperonka
A-APN
ὑπέρογκοςhuperonkosboastfulgreat swelling
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ματαιοτητος mataiotētos
N-GSF
ματαιότηςmataiotēsfutilityof vanity
φθεγγομενοι fthengomenoi
V-PDP-NPM G5726
φθέγγομαιfthengomaito speakwhen they speak
δελεαζουσιν deleazousin
V-PAI-3P G5719
δελεάζωdeleazōto entice, they allure
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongthrough
επιθυμιαις epithumiais
N-DPF
ἐπιθυμίαepithumiadesirethe lusts
σαρκος sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshof the flesh
ασελγειαις aselgeiais
N-DPF
ἀσέλγειαaselgeiadebaucherywantonness
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
ολιγως oligōs
ADV
ὀλίγοςoligoslittle/few[little/few]
αποφευγοντας apofeugontas
V-PAP-APM G5723
ἀποφεύγωapofeugōto escapeescaped
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
εν en
PREP
ἐνenin/on/among,
πλανη planē
N-DSF
πλάνηplanēerrorerror
αναστρεφομενους anastrefomenous
V-PPP-APM G5746
ἀναστρέφωanastrefōto live/returnfrom them who live
 
19 cf. Tłum. Толк. wolność im obiecują, choć sami są niewolnikami zepsucia. Od kogo bowiem jest kto zwyciężony, tego jest i niewolnikiem.Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб. своб0ду и5мъ њбэщавaюще, сaми раби2 сyще тлёніz: и4мже бо кто2 побэждeнъ бывaетъ, семY и3 раб0тенъ є4сть. 2,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVελευθεριαν eleutherian
N-ASF
ἐλευθερίαeleutheriafreedomliberty
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
επαγγελλομενοι epangellomenoi
V-PNP-NPM G5740
ἐπαγγέλλωepangellōto professWhile they promise
αυτοι autoi
P-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self, they themselves
δουλοι douloi
N-NPM
δοῦλοςdoulosslavethe servants
υπαρχοντες uparchontes
V-PAP-NPM G5723
ὑπάρχωhuparchōto beare
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof corruption
φθορας fthoras
N-GSF
φθοράfthoracorruptionof corruption
ω ō
R-DSM robinson:R-DSN
ὅς, ἥhhos ēwhichof whom
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
τις tis
X-NSM
τιςtisonea man
ηττηται ēttētai
V-RNI-3S G5766
ἡσσάομαιhēssaomaibe lesseris overcome
τουτω toutō
D-DSM robinson:D-DSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
δεδουλωται dedoulōtai
V-RPI-3S G5769
δουλόωdouloōto enslaveis he brought in bondage
 
NIEBEZPIECZNIE ZBŁĄDZIĆ Z DROGI SPRAWIEDLIWOŚCI.20 cf. Tłum. Толк. Albowiem jeśli ci, co przez poznanie Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa uszli zgnilizny świata, na powrót w nią się wdając, bywają zwyciężeni, to późniejsze ich rzeczy stają się gorsze, niż pierwsze.Ибо если, избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Ѓще бо tбёгше сквeрнъ мjра въ рaзумъ гDа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, си1ми же пaки сплeтшесz побэждaеми бывaютъ, бhша и5мъ послBднzz гHрша пeрвыхъ. 2,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
αποφυγοντες apofugontes
V-2AAP-NPM G5631
ἀποφεύγωapofeugōto escapeafter they have escaped
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
μιασματα miasmata
N-APN
μίασμαmiasmadefilementthe pollutions
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldof the world
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongthrough
επιγνωσει epignōsei
N-DSF
ἐπίγνωσιςepignōsisknowledgethe knowledge
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe pollutions
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
και kai
CONJ
καίkaiandand
σωτηρος sōtēros
N-GSM
σωτήρsōtērsaviorSaviour
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
τουτοις toutois
D-DPN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
δε de
CONJ
δέdethen,
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
εμπλακεντες emplakentes
V-2APP-NPM G5651
ἐμπλέκωemplekōto entangle/involvethey are
ηττωνται ēttōntai
V-PNI-3P G5736
ἡσσάομαιhēssaomaibe lesser, and overcome
γεγονεν gegonen
V-2RAI-3S G5754
γίνομαιginomaito beis
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfwith them
τα ta
T-NPN
hothe/this/whoof the world
εσχατα eschata
A-NPN-S
ἔσχατοςeschatoslast/least, the latter end
χειρονα cheirona
A-NPN
χείρωνcheirōnworse thanworse
των tōn
T-GPN
hothe/this/whoof the Lord
πρωτων prōtōn
A-GPN-S
πρῶτοςprōtosfirstthan the beginning
 
21 cf. Tłum. Толк. Gdyż lepiej by. im było nie poznać drogi sprawiedliwość, niż po poznaniu odwrócić się wstecz od podanego sobie świętego przykazania.Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Лyчше бо бЁ и5мъ не познaти пути2 прaвды, нeжели познaвшымъ возврати1тисz вспsть t прeданныz и5мъ с™hz зaповэди. 2,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκρειττον kreitton
A-NSN-C
κρείττωνkreittōnstrongerbetter
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito beit had been
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selffor them
μη
PRT-N
μήnotnot
επεγνωκεναι epegnōkenai
V-RAN G5760
ἐπιγινώσκωepiginōskōto come to knowto have known
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
οδον odon
N-ASF
ὁδόςhodosroadthe way
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe way
δικαιοσυνης dikaiosunēs
N-GSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessof righteousness
η ē
PRT
ēor, than
επιγνουσιν epignousin
V-2AAP-DPM G5631
ἐπιγινώσκωepiginōskōto come to know, after they have known
υποστρεψαι upostrepsai
V-AAN G5658
ὑποστρέφωhupostrefōto return[to return]
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof righteousness
παραδοθεισης paradotheisēs
V-APP-GSF G5685
παραδίδωμιparadidōmito deliverdelivered
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
αγιας agias
A-GSF
ἅγιοςhagiosholyholy
εντολης entolēs
N-GSF
ἐντολήentolēcommandmentthe
 
22 cf. Tłum. Толк. Spełniło się bowiem na nich, co mówi prawdziwe przysłowie: Wrócił się pies do wymiotu swego” i “Świnia umyta do kałuży błota.”Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья идет валяться в грязи.Случи1сz бо и5мъ и4стиннаz при1тча: пeсъ возврaщьсz на свою2 блев0тину, и3: свиніS, њмhвшисz, въ кaлъ ти1нный.2,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσυμβεβηκεν sumbebēken
V-RAI-3S G5758
συμβαίνωsumbainōto happenit is happened
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
το to
T-NSN
hothe/this/who 
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
αληθους alēthous
A-GSF
ἀληθήςalēthēstruetrue
παροιμιας paroimias
N-GSF
παροιμίαparoimiaproverbaccording to the
κυων kuōn
N-NSM
κύωνkuōndog, The dog
επιστρεψας epistrepsas
V-AAP-NSM G5660
ἐπιστρέφωepistrefōto turnturned
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstto
το to
T-ASN
hothe/this/who 
ιδιον idion
A-ASN
ἴδιοςidiosone's own/privatehis own
εξεραμα exerama
N-ASN
ἐξέραμαexeramavomitvomit
και kai
CONJ
καίkaiand; and
υς us
N-NSF
ὗςhussowthe sow
λουσαμενη lousamenē
V-AMP-NSF G5671
λούωlouōto washthat was washed
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
κυλισμον kulismon
N-ASM
κύλισμαkulismawallowingher wallowing
βορβορου borborou
N-GSM
βόρβοροςborborosmirein the mire


3ZAPRZECZENIE PRZYJŚCIA CHRYSTUSA.1 0to ten drugi list piszę do was, najmilsi, a w obydwu budząc rzetelny wasz umysł przez napomnienie,2 żebyście pamiętali na te słowa świętych proroków, o których przedtem mówiłem i waszych apostołów, na przykazania Pana i Zbawiciela.3 To najpierw wiedzcie, że w ostateczne dni przyjdą zdradliwie szydercy, oddani własnym pożądliwościom,4 mówiący: Gdzież jest obietnica, albo przyjście jego? Odkąd bowiem ojcowie pomarli, wszystko tak trwa od początku stworzenia.5 Tego bowiem dobrowolnie nie wiedzą, że niebo było pierwej i ziemia, która przez słowo boże z wody i przez wodę powstała,6 że przez nie zginął ówczesny świat, zatopiony wodą.7 Lecz obecne niebo i ziemia, tym samym słowem strzeżone, zachowane są dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi.8 Jednakże to jedno, najmilsi, niech wam nie będzie tajne, że jeden dzień u Pana jak tysiąc lat, a “tysiąc lat jak jeden dzień.”9 Nie odwleka Pan obietnicy swojej, jak niektórzy sądzą, lecz cierpliwie postępuje z wami, nie chcąc, aby niektórzy zginęli, ale żeby się wszyscy do pokuty nawrócili.10 Przyjdzie zaś dzień Pański jak złodziej; w którym niebo z wielkim szumem przeminie i żywioły od gorąca stopnieją, a ziemia i dzieła, które na niej są, będą spalone.PRZYGOTOWANIU NA TO PRZYJŚCIE.11 Skoro więc to wszystko ma być zniszczone, jakimiż powinniście być w świętym postępowaniu i uczynkach pobożności;12 Oczekując i śpiesząc się na przyjście dnia Pańskiego, w którym niebo płonąc, rozpuści się i żywioły od żaru ognia stopnieją?13 Lecz oczekujemy według obietnic jego “nowego nieba i nowej ziemi,” w których sprawiedliwość mieszka.14 Przeto, najmilsi, na to czekając, starajcie się, abyście przez niego znalezieni byli niepokalani i nienaruszeni, w pokoju.15 I nieskwapliwość Pana naszego uważajcie za zbawienie, jak i najmilszy brat nasz Paweł według danej sobie mądrości do was napisał,16 jak i we wszystkich listach, w których o tym mówi; są w nich niektóre rzeczy trudne do zrozumienia, co nieuczeni i niestateczni przekręcają, jak i inne Pisma, na swoją własną zgubę.Zakończenie listu. 17 Wy zatem, bracia, z góry o tym wiedząc, strzeżcie się, żebyście zwiedzeni błędem głupich, nie utracili swej stałości.18 Rośnijcie natomiast w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz i na dzień wieczności. Amen.