MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi do Tesaloniczan

1Wstęp.1PAWEŁ I SYLWAN I TYMOTEUSZ kościołowi Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie;2 Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.PODZIĘKOWANIE ZA WIARĘ TESALONICZAN. 3 Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia, tak jak się godzi, gdyż bardzo rośnie wiara wasza i obfituje wzajemna miłość każdego z was;4 tak że i my sami chlubimy się z was w kościołach bożych z powodu cierpliwości waszej i wiary i we wszelkich prześladowaniach waszych i utrapieniach, które znosicie;5 na znak sprawiedliwego sądu bożego, abyście byli poczytani za godnych królestwa bożego, dla którego i cierpicie.POMSTĘ ZOSTAWIĆ BOGU.6 Jeśli jednak sprawiedliwą jest rzeczą u Boga, żeby odpłacił uciskiem tym, co was uciskają,7 a wam, którzy uciśnieni jesteście, odpoczynkiem z nami, gdy się Pan Jezus objawi z nieba z aniołami swej potęgi,8 w płomieniu ognistym, wymierzając pomstę tym, co Boga nie znają i co nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa.9 Oni ponosić będą kary wieczne w zatraceniu – od oblicza Pana i od chwały mocy jego,10 gdy przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się podziwienia godnym w ów dzień we wszystkich, co uwierzyli – ponieważ wierzyliście świadectwu naszemu do was.11 Dlatego także modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi wezwania swego i wypełnił z mocą wszelkie staranie o dobro i dzieło wiary,12 aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa rozsławione było w was, a wy w nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
2CO WSTRZYMUJE ANTYCHRYSTA.

RU Brytjka King J. 2CO WSTRZYMUJE ANTYCHRYSTA.1 cf. Tłum. Толк. A prosimy was, bracia, przez przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa i nasze zebranie przed nim,Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, (За?_сo7є.) М0лимъ же вы2, брaтіе, њ пришeствіи гDа нaшегw ї}са хrтA и3 нaшемъ собрaніи њ нeмъ, 2,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVερωτωμεν erōtōmen
V-PAI-1P G5719
ἐρωτάωerōtaōto askwe beseech
δε de
CONJ
δέdethenNow
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/for, by
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe coming
παρουσιας parousias
N-GSF
παρουσίαparousiacomingthe coming
του tou
T-GSM
hothe/this/whoLord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordLord
ημων]     ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weof our
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
επισυναγωγης episunagōgēs
N-GSF
ἐπισυναγωγήepisunagōgēgatheringgathering together
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
2 cf. Tłum. Толк. abyście nieprędko dali się odwieść od przekonania waszego, ani zastraszyć, czy to przez ducha, czy przez mowę, czy przez list jakby przez nas posłany, jakby już nadchodził dzień Pański.не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. не ск0рw подвизaтисz вaмъ t ўмA, ни ўжасaтисz нижE дyхомъ, нижE сл0вомъ, ни послaніемъ ѓки t нaсъ п0сланнымъ, ћкw ўжE настои1тъ дeнь хrт0въ. 2,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεις eis
PREP
εἰςeistowardThat
το to
T-ASN
hothe/this/who 
μη
PRT-N
μήnotnot
ταχεως tacheōs
ADV
ταχέωςtacheōsquicklysoon
σαλευθηναι saleuthēnai
V-APN G5683
σαλεύωsaleuōto shakebe
υμας umas
P-2AP
σύsuyouye
απο apo
PREP
ἀπόapofromin
του tou
T-GSM
hothe/this/whomind
νοος noos
N-GSM
νοῦςnousmindmind
μηδε mēde
CONJ-N
μηδέmēdenot[not]
θροεισθαι throeisthai
V-PPN G5745
θροέωthroeōto alarmbe troubled
μητε mēte
CONJ-N
μήτεmēteneither, or
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit
μητε mēte
CONJ-N
μήτεmēteneither, neither
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
λογου logou
N-GSM
λόγοςlogoswordword
μητε mēte
CONJ-N
μήτεmēteneither, nor
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
επιστολης epistolēs
N-GSF
ἐπιστολήepistolēepistleletter
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
δι di
PREP
διάdiathrough/because offrom
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ενεστηκεν enestēken
V-RAI-3S G5758
ἐνίστημιenistēmibe presentis at hand
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe day
ημερα ēmera
N-NSF
ἡμέραhēmeradaythe day
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Christ
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord[lord]
 
3 cf. Tłum. Толк. Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem: gdyż jeśli pierwej nie przyjdzie odstępstwo i nie będzie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia,Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, Да никт0же вaсъ прельсти1тъ ни по є3ди1ному же w4бразу: ћкw ѓще не пріи1детъ tступлeніе прeжде, и3 tкрhетсz человёкъ беззак0ніz, сhнъ поги1бели, 2,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotno
τις tis
X-NSM
τιςtisoneman
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
εξαπατηση exapatēsē
V-AAS-3S G5661
ἐξαπατάωexapataōto deceiveLet
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toby
μηδενα mēdena
A-ASM-N
μηδείςmēdeisnothingany
τροπον tropon
N-ASM
τρόποςtroposwaymeans
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
εαν ean
COND
ἐάνeanif, except
μη
PRT-N
μήnot;
ελθη elthē
V-2AAS-3S G5632
ἔρχομαιerchomaito come/gothere come
η ē
T-NSF
hothe/this/whoa falling away
αποστασια apostasia
N-NSF
ἀποστασίαapostasiaapostasya falling away
πρωτον prōton
ADV-S
πρῶτονprōtonfirstfirst
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αποκαλυφθη apokalufthē
V-APS-3S G5686
ἀποκαλύπτωapokaluptōto revealbe revealed
ο o
T-NSM
hothe/this/whothat man
ανθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanthat man
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof sin
ανομιας anomias
N-GSF
ἀνομίαanomialawlessness[lawlessness]
ο o
T-NSM
hothe/this/who, the son
υιος uios
N-NSM
υἱόςhuiosson, the son
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof perdition
απωλειας apōleias
N-GSF
ἀπώλειαapōleiadestructionof perdition
 
4 cf. Tłum. Толк. który się sprzeciwia i wynosi się ponad wszystko, co nazywają bogiem, albo czemu cześć oddają, tak że usiądzie w świątyni Boga, okazując się jakby był Bogiem.противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. проти1вникъ и3 превозносsйсz пaче всsкагw глаг0лемагw б0га и3ли2 чти1лища, ћкоже є3мY сёсти въ цeркви б9іей ѓки б0гу, показyющу себE, ћкw б0гъ є4сть. 2,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
αντικειμενος antikeimenos
V-PNP-NSM G5740
ἀντίκειμαιantikeimaibe an opponentWho opposeth
και kai
CONJ
καίkaiandand
υπεραιρομενος uperairomenos
V-PPP-NSM G5746
ὑπεραίρωhuperairōbe haughtyexalteth himself
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstabove
παντα panta
A-ASM
πᾶςpasallall
λεγομενον legomenon
V-PPP-ASM G5746
λέγωlegōto speakthat is called
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
η ē
PRT
ēor, or
σεβασμα sebasma
N-ASN
σέβασμαsebasmaobject of worshipthat is worshipped
ωστε ōste
CONJ
ὥστεhōsteso; so that
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
ναον naon
N-ASM
ναόςnaostemplethe temple
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe temple
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
καθισαι kathisai
V-AAN G5658
καθίζωkathizōto seatsitteth
αποδεικνυντα apodeiknunta
V-PAP-ASM G5723
ἀποδείκνυμιapodeiknumito display, shewing
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito behe is
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodof God
 
5 cf. Tłum. Толк. Nie pamiętacie, że wam to mówiłem, gdy jeszcze byłem u was ?Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? Не п0мните ли, ћкw є3щE живhй ў вaсъ, сі‰ глаг0лахъ вaмъ; 2,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounonot
μνημονευετε mnēmoneuete
V-PAI-2P G5719
μνημονεύωmnēmoneuōto rememberRemember ye
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
ετι eti
ADV
ἔτιetistillyet
ων ōn
V-PAP-NSM G5723
εἰμίeimito be, when I was
προς pros
PREP
πρόςprosto/withwith
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ελεγον elegon
V-IAI-1S G5707
λέγωlegōto speak, I told
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
 
6 cf. Tłum. Толк. I wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby się objawił w swym czasie.И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. И# нн7э ўдержавaющее вёсте, во є4же kви1тисz є3мY въ своE є3мY врeмz. 2,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
το to
T-ASN
hothe/this/who 
κατεχον katechon
V-PAP-ASN G5723
κατέχωkatechōto hold back/fastwhat withholdeth
οιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto knowye know
εις eis
PREP
εἰςeistowardthat
το to
T-ASN
hothe/this/who 
αποκαλυφθηναι apokalufthēnai
V-APN G5683
ἀποκαλύπτωapokaluptōto revealmight be revealed
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/who 
αυτου autou
P-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
καιρω kairō
N-DSM
καιρόςkairostime/right timetime
 
7 cf. Tłum. Толк. Już bowiem tajemnica nieprawości działa; tylko ten, co teraz powstrzymuje – niech powstrzymuje – będzie usunięty.Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. Тaйна бо ўжE дёетсz беззак0ніz, т0чію держsй нн7э д0ндеже t среды2 бyдетъ: 2,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτο to
T-NSN
hothe/this/who 
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
μυστηριον mustērion
N-NSN
μυστήριονmustērionmysterythe mystery
ηδη ēdē
ADV
ἤδηēdēalreadyalready
ενεργειται energeitai
V-PMI-3S G5731
ἐνεργέωenergeōbe activedoth
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ανομιας anomias
N-GSF
ἀνομίαanomialawlessnessof iniquity
μονον monon
ADV
μόνονmonononly: only
ο o
T-NSM
hothe/this/whoof iniquity
κατεχων katechōn
V-PAP-NSM G5723
κατέχωkatechōto hold back/fasthe who
αρτι arti
ADV
ἄρτιartinownow
εως eōs
ADV
ἕωςheōsuntil, until
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
μεσου mesou
A-GSN
μέσοςmesosmidstthe way
γενηται genētai
V-2ADS-3S G5638
γίνομαιginomaito behe be taken
 
8 cf. Tłum. Толк. A wtedy objawi się ów nikczemnik, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniszczy blaskiem przyjścia swego.И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего и3 тогдA kви1тсz беззак0нникъ, є3г0же гDь ї}съ ўбіeтъ д¦омъ ќстъ свои1хъ, и3 ўпраздни1тъ kвлeніемъ пришeствіz своегw2, 2,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
τοτε tote
ADV
τότεtotethenthen
αποκαλυφθησεται apokalufthēsetai
V-FPI-3S G5701
ἀποκαλύπτωapokaluptōto revealshall
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
ανομος anomos
A-NSM
ἄνομοςanomoslawlessthat Wicked
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhich, whom
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Lord
κυριος[     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
ιησους]     iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua[Jesus/Joshua]
ανελει anelei
V-2FAI-3S G5687
ἀναιρέωanaireōto kill[to kill]
τω
T-DSN
hothe/this/whowith the spirit
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathwith the spirit
του tou
T-GSN
hothe/this/whomouth
στοματος stomatos
N-GSN
στόμαstomamouthmouth
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof his
και kai
CONJ
καίkaiand, and
καταργησει katargēsei
V-FAI-3S G5692
καταργέωkatargeōto endshall destroy
τη
T-DSF
hothe/this/whowith the brightness
επιφανεια epifaneia
N-DSF
ἐπιφάνειαepifaneiaappearingwith the brightness
της tēs
T-GSF
hothe/this/whocoming
παρουσιας parousias
N-GSF
παρουσίαparousiacomingcoming
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof his
 
9 cf. Tłum. Толк. A jego przyjście jest sprawą szatana, z wszelką mocą i znakami i cudami kłamliwymiтого, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, є3гHже є4сть пришeствіе по дёйству сатанинY во всsцэй си1лэ и3 знaменіихъ и3 чудесёхъ л0жныхъ, 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
R-GSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, whose
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
T-NSF
hothe/this/whocoming
παρουσια parousia
N-NSF
παρουσίαparousiacomingcoming
κατ kat
PREP
κατάkataaccording toafter
ενεργειαν energeian
N-ASF
ἐνέργειαenergeiaactive energythe working
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Satan
σατανα satana
N-GSM
ΣατανᾶςsatanasSatanof Satan
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
παση pasē
A-DSF
πᾶςpasallall
δυναμει dunamei
N-DSF
δύναμιςdunamispowerpower
και kai
CONJ
καίkaiandand
σημειοις sēmeiois
N-DPN
σημεῖονsēmeionsignsigns
και kai
CONJ
καίkaiandand
τερασιν terasin
N-DPN
τέραςteraswonderswonders
ψευδους pseudous
N-GSN
ψεῦδοςpseudoslielying
 
10 cf. Tłum. Толк. i z wszelką ułudą nieprawości dla tych, co giną, dlatego że z miłością prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni.и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. и3 во всsкой льсти2 непрaвды въ погибaющихъ, занE любвE и4стины не пріsша, во є4же спасти1сz и5мъ. 2,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
παση pasē
A-DSF
πᾶςpasallall
απατη apatē
N-DSF
ἀπάτηapatēdeceitdeceivableness
αδικιας adikias
N-GSF
ἀδικίαadikiaunrighteousnessof unrighteousness
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
απολλυμενοις apollumenois
V-PEP-DPM G5730
ἀπολλύωapolluōto destroythem that perish
ανθ anth
PREP
ἀντίantifor; because
ων ōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhich.
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
αγαπην agapēn
N-ASF
ἀγάπηagapēlovethe love
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof unrighteousness
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruthof the truth
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εδεξαντο edexanto
V-ADI-3P G5662
δέχομαιdechomaito receivethey received
εις eis
PREP
εἰςeistoward, that
το to
T-ASN
hothe/this/whothe love
σωθηναι sōthēnai
V-APN G5683
σῴζωsōzōto savemight be saved
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthey
 
11 cf. Tłum. Толк. Dlatego podda ich Bóg działaniu błędu; aby uwierzyli kłamstwu,И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, И# сегw2 рaди п0слетъ и5мъ бGъ дёйство льсти2, во є4же вёровати и5мъ лжи2, 2,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
πεμπει pempei
V-PAI-3S G5719
πέμπωpempōto sendshall send
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ενεργειαν energeian
N-ASF
ἐνέργειαenergeiaactive energystrong
πλανης planēs
N-GSF
πλάνηplanēerrordelusion
εις eis
PREP
εἰςeistoward, that
το to
T-ASN
hothe/this/whoGod
πιστευσαι pisteusai
V-AAN G5658
πιστεύωpisteuōto trust (in)should believe
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthey
τω
T-DSN
hothe/this/whoa lie
ψευδει pseudei
N-DSN
ψεῦδοςpseudosliea lie
 
12 cf. Tłum. Толк. żeby osądzeni byli wszyscy, co nie uwierzyli prawdzie, ale zgodzili się na nieprawość.да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. да сyдъ пріи1мутъ вси2 не вёровавшіи и4стинэ, но благоволи1вшіи въ непрaвдэ. 2,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toThat
κριθωσιν krithōsin
V-APS-3P G5686
κρίνωkrinōto judgethey
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
μη
PRT-N
μήnotnot
πιστευσαντες pisteusantes
V-AAP-NPM G5660
πιστεύωpisteuōto trust (in)who believed
τη
T-DSF
hothe/this/whothe truth
αληθεια alētheia
N-DSF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
ευδοκησαντες eudokēsantes
V-AAP-NPM G5660
εὐδοκέωeudokeōto delighthad pleasure
τη
T-DSF
hothe/this/whounrighteousness
αδικια adikia
N-DSF
ἀδικίαadikiaunrighteousnessunrighteousness
 

POKRZEPIAJĄCE SŁOWA ZACHĘTY.13 Lecz my powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani od Boga, że was Bóg wybrał jako pierwociny na zbawienie, przez poświecenie ducha i przez wiarę prawdy.14 Do tego też wezwał was przez ewangelię naszą, abyście otrzymali chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa.15 Tak więc, bracia, stójcie, a trzymajcie się podań, których się nauczyliście, czy to przez mowę, czy przez list nasz.16 Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg a Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pociechę wieczną i nadzieję dobrą w łasce,17 niech zachęca serca wasze i utwierdza we wszelkim uczynku i w mowie dobrej.
3PROSI O MODLITWY.1 Na koniec bracia, módlcie się za nas, aby się szerzyło słowo boże i było wsławione jak i u was;2 i abyśmy byli wyzwoleni od niespokojnych i złych ludzi, bo nie wszyscy mają wiarę.3 Lecz wierny jest Bóg, który was utwierdzi i strzec będzie od złego.4 A co do was mamy ufność w Panu, że i czynicie i czynić będziecie, co rozkazujemy,5 Pan zaś niech kieruje sercami waszymi w miłości bożej i w cierpliwości Chrystusowej.POLECA PRACOWITOŚĆ.6 A nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żebyście się usuwali od każdego brata postępującego niewłaściwie i nie według podania, jakie otrzymali od nas.7 Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, gdyż nie byliśmy niespokojni między wami,8 aniśmy darmo nie jedli chleba od nikogo, ale w trudzie i umęczeniu, pracowaliśmy w nocy i we dnie, abyśmy kogo z was nie obciążyli.9 Nie jakbyśmy nie mieli władzy, lecz żeby wam samych siebie dać za wzór, abyście nas naśladowali.10 Gdy bowiem i u was byliśmy, tośmy wam nakazywali: że jeśli kto nie chce pracować, niechaj nie je.11 Słyszeliście bowiem, że niektórzy między wami niespokojnie postępują, nic nie robią, ale ciekawostkom się oddają.12 Tym zaś, co są tacy, nakazujemy i błagamy w Panu Jezusie Chrystusie, aby w cichości pracując, swój chleb jedli.13 A wy, bracia, nie ustawajcie dobrze czynić.14 Jeśli kto jest nieposłuszny naszemu pouczeniu listownemu, tego sobie zaznaczcie, a nie wdawajcie się z nim, aby był zawstydzony,15 i nie uważajcie go za nieprzyjaciela, lecz upominajcie jak brata. POZDROWIENIE.16 Sam zaś Pan pokoju niech wam da pokój trwały na każdym miejscu. Pan niech będzie z wami wszystkimi.17 Pozdrowienie ręką moją Pawłową, który to znak jest w każdym liście. Tak piszę.18 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen.