List drugi do Tesaloniczan

1Wstęp.1PAWEŁ I SYLWAN I TYMOTEUSZ kościołowi Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie;2 Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.PODZIĘKOWANIE ZA WIARĘ TESALONICZAN. 3 Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia, tak jak się godzi, gdyż bardzo rośnie wiara wasza i obfituje wzajemna miłość każdego z was;4 tak że i my sami chlubimy się z was w kościołach bożych z powodu cierpliwości waszej i wiary i we wszelkich prześladowaniach waszych i utrapieniach, które znosicie;5 na znak sprawiedliwego sądu bożego, abyście byli poczytani za godnych królestwa bożego, dla którego i cierpicie.POMSTĘ ZOSTAWIĆ BOGU.6 Jeśli jednak sprawiedliwą jest rzeczą u Boga, żeby odpłacił uciskiem tym, co was uciskają,7 a wam, którzy uciśnieni jesteście, odpoczynkiem z nami, gdy się Pan Jezus objawi z nieba z aniołami swej potęgi,8 w płomieniu ognistym, wymierzając pomstę tym, co Boga nie znają i co nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa.9 Oni ponosić będą kary wieczne w zatraceniu – od oblicza Pana i od chwały mocy jego,10 gdy przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się podziwienia godnym w ów dzień we wszystkich, co uwierzyli – ponieważ wierzyliście świadectwu naszemu do was.11 Dlatego także modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi wezwania swego i wypełnił z mocą wszelkie staranie o dobro i dzieło wiary,12 aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa rozsławione było w was, a wy w nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
2CO WSTRZYMUJE ANTYCHRYSTA.

pokaż/ukryj RU Brytjka King J. 2CO WSTRZYMUJE ANTYCHRYSTA. 1 cf. Толк. A prosimy was, bracia, przez przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa i nasze zebranie przed nim,Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, (За?_сo7є.) М0лимъ же вы2, брaтіе, њ пришeствіи гDа нaшегw ї}са хrтA и3 нaшемъ собрaніи њ нeмъ, 2 cf. Толк. abyście nieprędko dali się odwieść od przekonania waszego, ani zastraszyć, czy to przez ducha, czy przez mowę, czy przez list jakby przez nas posłany, jakby już nadchodził dzień Pański.не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. не ск0рw подвизaтисz вaмъ t ўмA, ни ўжасaтисz нижE дyхомъ, нижE сл0вомъ, ни послaніемъ ѓки t нaсъ п0сланнымъ, ћкw ўжE настои1тъ дeнь хrт0въ. 3 cf. Толк. Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem: gdyż jeśli pierwej nie przyjdzie odstępstwo i nie będzie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia,Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, Да никт0же вaсъ прельсти1тъ ни по є3ди1ному же w4бразу: ћкw ѓще не пріи1детъ tступлeніе прeжде, и3 tкрhетсz человёкъ беззак0ніz, сhнъ поги1бели, 4 cf. Толк. który się sprzeciwia i wynosi się ponad wszystko, co nazywają bogiem, albo czemu cześć oddają, tak że usiądzie w świątyni Boga, okazując się jakby był Bogiem.противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. проти1вникъ и3 превозносsйсz пaче всsкагw глаг0лемагw б0га и3ли2 чти1лища, ћкоже є3мY сёсти въ цeркви б9іей ѓки б0гу, показyющу себE, ћкw б0гъ є4сть. 5 cf. Толк. Nie pamiętacie, że wam to mówiłem, gdy jeszcze byłem u was ?Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? Не п0мните ли, ћкw є3щE живhй ў вaсъ, сі‰ глаг0лахъ вaмъ; 6 cf. Толк. I wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby się objawił w swym czasie.И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. И# нн7э ўдержавaющее вёсте, во є4же kви1тисz є3мY въ своE є3мY врeмz. 7 cf. Толк. Już bowiem tajemnica nieprawości działa; tylko ten, co teraz powstrzymuje – niech powstrzymuje – będzie usunięty.Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. Тaйна бо ўжE дёетсz беззак0ніz, т0чію держsй нн7э д0ндеже t среды2 бyдетъ: 8 cf. Толк. A wtedy objawi się ów nikczemnik, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniszczy blaskiem przyjścia swego.И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего и3 тогдA kви1тсz беззак0нникъ, є3г0же гDь ї}съ ўбіeтъ д¦омъ ќстъ свои1хъ, и3 ўпраздни1тъ kвлeніемъ пришeствіz своегw2, 9 cf. Толк. A jego przyjście jest sprawą szatana, z wszelką mocą i znakami i cudami kłamliwymiтого, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, є3гHже є4сть пришeствіе по дёйству сатанинY во всsцэй си1лэ и3 знaменіихъ и3 чудесёхъ л0жныхъ, 10 cf. Толк. i z wszelką ułudą nieprawości dla tych, co giną, dlatego że z miłością prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni.и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. и3 во всsкой льсти2 непрaвды въ погибaющихъ, занE любвE и4стины не пріsша, во є4же спасти1сz и5мъ. 11 cf. Толк. Dlatego podda ich Bóg działaniu błędu; aby uwierzyli kłamstwu,И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, И# сегw2 рaди п0слетъ и5мъ бGъ дёйство льсти2, во є4же вёровати и5мъ лжи2, 12 cf. Толк. żeby osądzeni byli wszyscy, co nie uwierzyli prawdzie, ale zgodzili się na nieprawość.да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. да сyдъ пріи1мутъ вси2 не вёровавшіи и4стинэ, но благоволи1вшіи въ непрaвдэ.

POKRZEPIAJĄCE SŁOWA ZACHĘTY.13 Lecz my powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani od Boga, że was Bóg wybrał jako pierwociny na zbawienie, przez poświecenie ducha i przez wiarę prawdy.14 Do tego też wezwał was przez ewangelię naszą, abyście otrzymali chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa.15 Tak więc, bracia, stójcie, a trzymajcie się podań, których się nauczyliście, czy to przez mowę, czy przez list nasz.16 Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg a Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pociechę wieczną i nadzieję dobrą w łasce,17 niech zachęca serca wasze i utwierdza we wszelkim uczynku i w mowie dobrej.
3PROSI O MODLITWY.1 Na koniec bracia, módlcie się za nas, aby się szerzyło słowo boże i było wsławione jak i u was;2 i abyśmy byli wyzwoleni od niespokojnych i złych ludzi, bo nie wszyscy mają wiarę.3 Lecz wierny jest Bóg, który was utwierdzi i strzec będzie od złego.4 A co do was mamy ufność w Panu, że i czynicie i czynić będziecie, co rozkazujemy,5 Pan zaś niech kieruje sercami waszymi w miłości bożej i w cierpliwości Chrystusowej.POLECA PRACOWITOŚĆ.6 A nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żebyście się usuwali od każdego brata postępującego niewłaściwie i nie według podania, jakie otrzymali od nas.7 Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, gdyż nie byliśmy niespokojni między wami,8 aniśmy darmo nie jedli chleba od nikogo, ale w trudzie i umęczeniu, pracowaliśmy w nocy i we dnie, abyśmy kogo z was nie obciążyli.9 Nie jakbyśmy nie mieli władzy, lecz żeby wam samych siebie dać za wzór, abyście nas naśladowali.10 Gdy bowiem i u was byliśmy, tośmy wam nakazywali: że jeśli kto nie chce pracować, niechaj nie je.11 Słyszeliście bowiem, że niektórzy między wami niespokojnie postępują, nic nie robią, ale ciekawostkom się oddają.12 Tym zaś, co są tacy, nakazujemy i błagamy w Panu Jezusie Chrystusie, aby w cichości pracując, swój chleb jedli.13 A wy, bracia, nie ustawajcie dobrze czynić.14 Jeśli kto jest nieposłuszny naszemu pouczeniu listownemu, tego sobie zaznaczcie, a nie wdawajcie się z nim, aby był zawstydzony,15 i nie uważajcie go za nieprzyjaciela, lecz upominajcie jak brata. POZDROWIENIE.16 Sam zaś Pan pokoju niech wam da pokój trwały na każdym miejscu. Pan niech będzie z wami wszystkimi.17 Pozdrowienie ręką moją Pawłową, który to znak jest w każdym liście. Tak piszę.18 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen.