MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi do Tesaloniczan

1Wstęp.1PAWEŁ I SYLWAN I TYMOTEUSZ kościołowi Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie;2 Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.PODZIĘKOWANIE ZA WIARĘ TESALONICZAN. 3 Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia, tak jak się godzi, gdyż bardzo rośnie wiara wasza i obfituje wzajemna miłość każdego z was;4 tak że i my sami chlubimy się z was w kościołach bożych z powodu cierpliwości waszej i wiary i we wszelkich prześladowaniach waszych i utrapieniach, które znosicie;5 na znak sprawiedliwego sądu bożego, abyście byli poczytani za godnych królestwa bożego, dla którego i cierpicie.POMSTĘ ZOSTAWIĆ BOGU.6 Jeśli jednak sprawiedliwą jest rzeczą u Boga, żeby odpłacił uciskiem tym, co was uciskają,7 a wam, którzy uciśnieni jesteście, odpoczynkiem z nami, gdy się Pan Jezus objawi z nieba z aniołami swej potęgi,8 w płomieniu ognistym, wymierzając pomstę tym, co Boga nie znają i co nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa.9 Oni ponosić będą kary wieczne w zatraceniu – od oblicza Pana i od chwały mocy jego,10 gdy przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się podziwienia godnym w ów dzień we wszystkich, co uwierzyli – ponieważ wierzyliście świadectwu naszemu do was.11 Dlatego także modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi wezwania swego i wypełnił z mocą wszelkie staranie o dobro i dzieło wiary,12 aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa rozsławione było w was, a wy w nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
2CO WSTRZYMUJE ANTYCHRYSTA.1 A prosimy was, bracia, przez przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa i nasze zebranie przed nim,2 abyście nieprędko dali się odwieść od przekonania waszego, ani zastraszyć, czy to przez ducha, czy przez mowę, czy przez list jakby przez nas posłany, jakby już nadchodził dzień Pański.3 Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem: gdyż jeśli pierwej nie przyjdzie odstępstwo i nie będzie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia,4 który się sprzeciwia i wynosi się ponad wszystko, co nazywają bogiem, albo czemu cześć oddają, tak że usiądzie w świątyni Boga, okazując się jakby był Bogiem.5 Nie pamiętacie, że wam to mówiłem, gdy jeszcze byłem u was ?6 I wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby się objawił w swym czasie.7 Już bowiem tajemnica nieprawości działa; tylko ten, co teraz powstrzymuje – niech powstrzymuje – będzie usunięty.8 A wtedy objawi się ów nikczemnik, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniszczy blaskiem przyjścia swego.9 A jego przyjście jest sprawą szatana, z wszelką mocą i znakami i cudami kłamliwymi10 i z wszelką ułudą nieprawości dla tych, co giną, dlatego że z miłością prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni.11 Dlatego podda ich Bóg działaniu błędu; aby uwierzyli kłamstwu,12 żeby osądzeni byli wszyscy, co nie uwierzyli prawdzie, ale zgodzili się na nieprawość.POKRZEPIAJĄCE SŁOWA ZACHĘTY.

RU Brytjka King J. 2POKRZEPIAJĄCE SŁOWA ZACHĘTY.13 cf. Tłum. Толк. Lecz my powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani od Boga, że was Bóg wybrał jako pierwociny na zbawienie, przez poświecenie ducha i przez wiarę prawdy.Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, (За?_сo7ѕ.) Мh же д0лжни є3смы2 благодари1ти бGа всегдA њ вaсъ, брaтіе возлю1бленнаz t гDа, ћкw и3збрaлъ є4сть вaсъ бGъ t начaла во спcніе во с™hни д¦а и3 вёры и4стины, 2,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe
δε de
CONJ
δέdethenBut
οφειλομεν ofeilomen
V-PAI-1P G5719
ὀφείλωofeilōto oweare bound
ευχαριστειν eucharistein
V-PAN G5721
εὐχαριστέωeucharisteōto thankto give thanks
τω
T-DSM
hothe/this/whoto God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God
παντοτε pantote
ADV
πάντοτεpantotealwaysalway
περι peri
PREP
περίperiaboutfor
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
ηγαπημενοι ēgapēmenoi
V-RPP-NPM G5772
ἀγαπάωagapaōto lovebeloved
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underof
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordthe Lord
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
ειλατο eilato
V-AMI-3S G5668
αἱρέωhaireōto choosehath
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
απ ap
PREP
ἀπόapofromfrom
αρχης archēs
N-GSF
ἀρχήarchēbeginningthe beginning
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
σωτηριαν sōtērian
N-ASF
σωτηρίαsōtēriasalvationsalvation
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongthrough
αγιασμω agiasmō
N-DSM
ἁγιασμόςhagiasmosholinesssanctification
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathof the Spirit
και kai
CONJ
καίkaiandand
πιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustbelief
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruthof the truth
 
14 cf. Tłum. Толк. Do tego też wezwał was przez ewangelię naszą, abyście otrzymali chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa.к которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. въ нeже призвA вaсъ бlговэствовaніемъ нaшимъ, въ получeніе слaвы гDа нaшегw ї}са хrтA. 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεις eis
PREP
εἰςeistowardWhereunto
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhich 
εκαλεσεν ekalesen
V-AAI-3S G5656
καλέωkaleōto callhe called
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
του tou
T-GSN
hothe/this/whogospel
ευαγγελιου euangeliou
N-GSN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelgospel
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
εις eis
PREP
εἰςeistoward, to
περιποιησιν peripoiēsin
N-ASF
περιποίησιςperipoiēsisacquiringthe obtaining
δοξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxagloryof the glory
του tou
T-GSM
hothe/this/whoLord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordLord
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weof our
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
 
15 cf. Tłum. Толк. Tak więc, bracia, stójcie, a trzymajcie się podań, których się nauczyliście, czy to przez mowę, czy przez list nasz.Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим. Тёмже u5бо, брaтіе, ст0йте и3 держи1те пред†ніz, и5мже научи1стесz и3ли2 сл0вомъ, и3ли2 послaніемъ нaшимъ. 2,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαρα ara
PRT
ἄραaratherefore 
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenTherefore
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
στηκετε stēkete
V-PAM-2P G5720
στήκωstēkōto stand, stand fast
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κρατειτε krateite
V-PAM-2P G5720
κρατέωkrateōto grasp/seizehold
τας tas
T-APF
hothe/this/whothe traditions
παραδοσεις paradoseis
N-APF
παράδοσιςparadosistraditionthe traditions
ας as
R-APF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
εδιδαχθητε edidachthēte
V-API-2P G5681
διδάσκωdidaskōto teachye have been taught
ειτε eite
CONJ
εἴτεeiteif, whether
δια dia
PREP
διάdiathrough/because of 
λογου logou
N-GSM
λόγοςlogoswordword
ειτε eite
CONJ
εἴτεeiteif, or
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
επιστολης epistolēs
N-GSF
ἐπιστολήepistolēepistleepistle
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
 
16 cf. Tłum. Толк. Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg a Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pociechę wieczną i nadzieję dobrą w łasce,Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, Сaмъ же гDь нaшъ ї}съ хrт0съ, и3 бGъ и3 nц7ъ нaшъ, возлюби1вый нaсъ и3 дaвый ўтэшeніе вёчно и3 ўповaніе бlго въ блгdти, 2,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhimself
δε de
CONJ
δέdethenNow
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordLord
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
και[     kai
CONJ
καίkaiand, and
ο]     o
T-NSM
hothe/this/whoLord
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
πατηρ patēr
N-NSM
πατήρpatērfatherFather
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
ο o
T-NSM
hothe/this/who[the/this/who]
αγαπησας agapēsas
V-AAP-NSM G5660
ἀγαπάωagapaōto love, which hath loved
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weour
και kai
CONJ
καίkaiand, even
δους dous
V-2AAP-NSM G5631
δίδωμιdidōmito givehath given
παρακλησιν paraklēsin
N-ASF
παράκλησιςparaklēsisencouragementconsolation
αιωνιαν aiōnian
A-ASF
αἰώνιοςaiōnioseternaleverlasting
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ελπιδα elpida
N-ASF
ἐλπίςelpishopehope
αγαθην agathēn
A-ASF
ἀγαθόςagathosgood-doergood
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongthrough
χαριτι chariti
N-DSF
χάριςcharisgracegrace
 
17 cf. Tłum. Толк. niech zachęca serca wasze i utwierdza we wszelkim uczynku i w mowie dobrej.да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом.да ўтёшитъ сердцA в†ша и3 да ўтверди1тъ во всsцэмъ сл0вэ и3 дёлэ блaзэ.2,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαρακαλεσαι parakalesai
V-AAO-3S G5659
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortComfort
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
τας tas
T-APF
hothe/this/whohearts
καρδιας kardias
N-APF
καρδίαkardiahearthearts
και kai
CONJ
καίkaiand, and
στηριξαι stērixai
V-AAO-3S G5659
στηρίζωstērizōto establishstablish
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παντι panti
A-DSN
πᾶςpasallevery
εργω ergō
N-DSN
ἔργονergonworkwork
και kai
CONJ
καίkaiandand
λογω logō
N-DSM
λόγοςlogoswordword
αγαθω agathō
A-DSM
ἀγαθόςagathosgood-doergood
RU Brytjka King J. 3PROSI O MODLITWY.1 cf. Tłum. Толк. Na koniec bracia, módlcie się za nas, aby się szerzyło słowo boże i było wsławione jak i u was;Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, Пр0чее, моли1тесz њ нaсъ, брaтіе, да сл0во гDне течeтъ и3 слaвитсz, ћкоже и3 въ вaсъ, 3,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτο to
T-ASN
hothe/this/who 
λοιπον loipon
A-ASN
λοιπόνloiponhenceforthFinally
προσευχεσθε proseuchesthe
V-PNM-2P G5737
προσεύχομαιproseuchomaito pray, pray
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
περι peri
PREP
περίperiaboutfor
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe word
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordthe word
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the Lord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
τρεχη trechē
V-PAS-3S G5725
τρέχωtrechōto runmay have
και kai
CONJ
καίkaiand, and
δοξαζηται doxazētai
V-PPS-3S G5747
δοξάζωdoxazōto glorifybe glorified
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
και kai
CONJ
καίkaiand, even
προς pros
PREP
πρόςprosto/withwith
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
2 cf. Tłum. Толк. i abyśmy byli wyzwoleni od niespokojnych i złych ludzi, bo nie wszyscy mają wiarę.и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. и3 да и3збaвимсz t ѕлhхъ и3 лукaвыхъ человBкъ: не всёхъ бо є4сть вёра. 3,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
ρυσθωμεν rusthōmen
V-APS-1P G5686
ῥύομαιruomaito rescuewe may be delivered
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ατοπων atopōn
A-GPM
ἄτοποςatoposwrongunreasonable
και kai
CONJ
καίkaiandand
πονηρων ponērōn
A-GPM
πονηρόςponērosevil/badwicked
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
ου ou
PRT-N
οὐounohave not
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallall
η ē
T-NSF
hothe/this/whofaith
πιστις pistis
N-NSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
 
3 cf. Tłum. Толк. Lecz wierny jest Bóg, który was utwierdzi i strzec będzie od złego.Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого. Вёренъ же є4сть гDь, и4же ўтверди1тъ вaсъ и3 сохрани1тъ t лукaвагw. 3,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπιστος pistos
A-NSM
πιστόςpistosfaithfulfaithful
δε de
CONJ
δέdethenBut
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, who
στηριξει stērixei
V-FAI-3S G5692
στηρίζωstērizōto establishshall stablish
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
και kai
CONJ
καίkaiand, and
φυλαξει fulaxei
V-FAI-3S G5692
φυλάσσωfulassōto keep/guardkeep
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe Lord
πονηρου ponērou
A-GSM
πονηρόςponērosevil/badevil
 
4 cf. Tłum. Толк. A co do was mamy ufność w Panu, że i czynicie i czynić będziecie, co rozkazujemy,Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Ўповaемъ же на гDа њ вaсъ, ћкw, ±же повелэвaемъ вaмъ, и3 творитE и3 сотворитE. 3,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπεποιθαμεν pepoithamen
V-2RAI-1P G5754
πείθωpeithōto persuadewe have confidence
δε de
CONJ
δέdethenAnd
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
εφ ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againsttouching
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichthe things which
παραγγελλομεν[     parangellomen
V-PAI-1P G5719
παραγγέλλωparangellōto orderwe command
και]     kai
CONJ
καίkaiandboth
ποιειτε poieite
V-PAI-2P G5719
ποιέωpoieōto do/makeye
και kai
CONJ
καίkaiandand
ποιησετε poiēsete
V-FAI-2P G5692
ποιέωpoieōto do/makedo
 
5 cf. Tłum. Толк. Pan zaś niech kieruje sercami waszymi w miłości bożej i w cierpliwości Chrystusowej.Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. ГDь же да и3спрaвитъ сердцA в†ша въ люб0вь б9ію и3 въ терпёніе хrт0во. 3,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenAnd
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
κατευθυναι kateuthunai
V-AAO-3S G5659
κατευθύνωkateuthunōto guidedirect
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
τας tas
T-APF
hothe/this/whohearts
καρδιας kardias
N-APF
καρδίαkardiahearthearts
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe love
αγαπην agapēn
N-ASF
ἀγάπηagapēlovethe love
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe patient waiting
υπομονην upomonēn
N-ASF
ὑπομονήhupomonēperseverancethe patient waiting
του tou
T-GSM
hothe/this/whofor Christ
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristfor Christ
 

POLECA PRACOWITOŚĆ.6 A nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żebyście się usuwali od każdego brata postępującego niewłaściwie i nie według podania, jakie otrzymali od nas.7 Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, gdyż nie byliśmy niespokojni między wami,8 aniśmy darmo nie jedli chleba od nikogo, ale w trudzie i umęczeniu, pracowaliśmy w nocy i we dnie, abyśmy kogo z was nie obciążyli.9 Nie jakbyśmy nie mieli władzy, lecz żeby wam samych siebie dać za wzór, abyście nas naśladowali.10 Gdy bowiem i u was byliśmy, tośmy wam nakazywali: że jeśli kto nie chce pracować, niechaj nie je.11 Słyszeliście bowiem, że niektórzy między wami niespokojnie postępują, nic nie robią, ale ciekawostkom się oddają.12 Tym zaś, co są tacy, nakazujemy i błagamy w Panu Jezusie Chrystusie, aby w cichości pracując, swój chleb jedli.13 A wy, bracia, nie ustawajcie dobrze czynić.14 Jeśli kto jest nieposłuszny naszemu pouczeniu listownemu, tego sobie zaznaczcie, a nie wdawajcie się z nim, aby był zawstydzony,15 i nie uważajcie go za nieprzyjaciela, lecz upominajcie jak brata. POZDROWIENIE.16 Sam zaś Pan pokoju niech wam da pokój trwały na każdym miejscu. Pan niech będzie z wami wszystkimi.17 Pozdrowienie ręką moją Pawłową, który to znak jest w każdym liście. Tak piszę.18 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen.