List drugi do Tesaloniczan

1Wstęp.1PAWEŁ I SYLWAN I TYMOTEUSZ kościołowi Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie;2 Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.PODZIĘKOWANIE ZA WIARĘ TESALONICZAN. 3 Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia, tak jak się godzi, gdyż bardzo rośnie wiara wasza i obfituje wzajemna miłość każdego z was;4 tak że i my sami chlubimy się z was w kościołach bożych z powodu cierpliwości waszej i wiary i we wszelkich prześladowaniach waszych i utrapieniach, które znosicie;5 na znak sprawiedliwego sądu bożego, abyście byli poczytani za godnych królestwa bożego, dla którego i cierpicie.POMSTĘ ZOSTAWIĆ BOGU.6 Jeśli jednak sprawiedliwą jest rzeczą u Boga, żeby odpłacił uciskiem tym, co was uciskają,7 a wam, którzy uciśnieni jesteście, odpoczynkiem z nami, gdy się Pan Jezus objawi z nieba z aniołami swej potęgi,8 w płomieniu ognistym, wymierzając pomstę tym, co Boga nie znają i co nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa.9 Oni ponosić będą kary wieczne w zatraceniu – od oblicza Pana i od chwały mocy jego,10 gdy przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się podziwienia godnym w ów dzień we wszystkich, co uwierzyli – ponieważ wierzyliście świadectwu naszemu do was.11 Dlatego także modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi wezwania swego i wypełnił z mocą wszelkie staranie o dobro i dzieło wiary,12 aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa rozsławione było w was, a wy w nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
2CO WSTRZYMUJE ANTYCHRYSTA.1 A prosimy was, bracia, przez przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa i nasze zebranie przed nim,2 abyście nieprędko dali się odwieść od przekonania waszego, ani zastraszyć, czy to przez ducha, czy przez mowę, czy przez list jakby przez nas posłany, jakby już nadchodził dzień Pański.3 Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem: gdyż jeśli pierwej nie przyjdzie odstępstwo i nie będzie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia,4 który się sprzeciwia i wynosi się ponad wszystko, co nazywają bogiem, albo czemu cześć oddają, tak że usiądzie w świątyni Boga, okazując się jakby był Bogiem.5 Nie pamiętacie, że wam to mówiłem, gdy jeszcze byłem u was ?6 I wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby się objawił w swym czasie.7 Już bowiem tajemnica nieprawości działa; tylko ten, co teraz powstrzymuje – niech powstrzymuje – będzie usunięty.8 A wtedy objawi się ów nikczemnik, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniszczy blaskiem przyjścia swego.9 A jego przyjście jest sprawą szatana, z wszelką mocą i znakami i cudami kłamliwymi10 i z wszelką ułudą nieprawości dla tych, co giną, dlatego że z miłością prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni.11 Dlatego podda ich Bóg działaniu błędu; aby uwierzyli kłamstwu,12 żeby osądzeni byli wszyscy, co nie uwierzyli prawdzie, ale zgodzili się na nieprawość.POKRZEPIAJĄCE SŁOWA ZACHĘTY.13 Lecz my powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani od Boga, że was Bóg wybrał jako pierwociny na zbawienie, przez poświecenie ducha i przez wiarę prawdy.14 Do tego też wezwał was przez ewangelię naszą, abyście otrzymali chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa.15 Tak więc, bracia, stójcie, a trzymajcie się podań, których się nauczyliście, czy to przez mowę, czy przez list nasz.16 Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg a Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pociechę wieczną i nadzieję dobrą w łasce,17 niech zachęca serca wasze i utwierdza we wszelkim uczynku i w mowie dobrej.
3PROSI O MODLITWY.1 Na koniec bracia, módlcie się za nas, aby się szerzyło słowo boże i było wsławione jak i u was;2 i abyśmy byli wyzwoleni od niespokojnych i złych ludzi, bo nie wszyscy mają wiarę.3 Lecz wierny jest Bóg, który was utwierdzi i strzec będzie od złego.4 A co do was mamy ufność w Panu, że i czynicie i czynić będziecie, co rozkazujemy,5 Pan zaś niech kieruje sercami waszymi w miłości bożej i w cierpliwości Chrystusowej.POLECA PRACOWITOŚĆ.

pokaż/ukryj RU Brytjka King J. 3POLECA PRACOWITOŚĆ. 6 cf. Толк. A nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żebyście się usuwali od każdego brata postępującego niewłaściwie i nie według podania, jakie otrzymali od nas.Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас, (За?_сo7з.) Повелэвaемъ же вaмъ, брaтіе, њ и4мени гDа нaшегw ї}са хrтA, tлучaтисz вaмъ t всsкагw брaта безчи1ннw ходsща, ґ не по предaнію, є4же пріsша t нaсъ: 7 cf. Толк. Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, gdyż nie byliśmy niespokojni między wami,ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас, сaми бо вёсте, кaкw лёпо є4сть вaмъ под0битисz нaмъ: ћкw не безчи1нновахомъ ў вaсъ, 8 cf. Толк. aniśmy darmo nie jedli chleba od nikogo, ale w trudzie i umęczeniu, pracowaliśmy w nocy i we dnie, abyśmy kogo z was nie obciążyli.ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас,- нижE тyне хлёбъ kд0хомъ ў когw2, но въ трудЁ и3 п0двизэ, н0щь и3 дeнь дёлающе, да не њтzгчи1мъ никогHже t вaсъ: 9 cf. Толк. Nie jakbyśmy nie mieli władzy, lecz żeby wam samych siebie dać za wzór, abyście nas naśladowali.не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. не ћкw не и4мамы влaсти, но да себE w4бразъ дaмы вaмъ, во є4же ўпод0битисz нaмъ. 10 cf. Толк. Gdy bowiem i u was byliśmy, tośmy wam nakazywali: że jeśli kto nie chce pracować, niechaj nie je.Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. И$бо є3гдA бёхомъ ў вaсъ, сіE завэщавaхомъ вaмъ: ћкw ѓще кто2 не х0щетъ дёлати нижE да ћстъ. 11 cf. Толк. Słyszeliście bowiem, że niektórzy między wami niespokojnie postępują, nic nie robią, ale ciekawostkom się oddają.Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Слhшимъ бо нBкіz безчи1ннw ходsщыz ў вaсъ, ничт0же дёлающыz, но лукaвнw њбходsщыz: 12 cf. Толк. Tym zaś, co są tacy, nakazujemy i błagamy w Panu Jezusie Chrystusie, aby w cichości pracując, swój chleb jedli.Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. таковы6мъ запрещaемъ и3 м0лимъ њ гDэ нaшемъ ї}сэ хrтЁ, да съ безм0лвіемъ дёлающе, св0й хлёбъ kдsтъ. 13 cf. Толк. A wy, bracia, nie ustawajcie dobrze czynić.Вы же, братия, не унывайте, делая добро. Вh же, брaтіе, не стужaйте, д0брое творsще. 14 cf. Толк. Jeśli kto jest nieposłuszny naszemu pouczeniu listownemu, tego sobie zaznaczcie, a nie wdawajcie się z nim, aby był zawstydzony,Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Ѓще же кто2 не послyшаетъ словесE нaшегw послaніемъ, сего2 назнaменуйте и3 не примэшaйтесz є3мY, да посрами1тсz: 15 cf. Толк. i nie uważajcie go za nieprzyjaciela, lecz upominajcie jak brata.Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата. и3 не ѓки врагA и3мёйте є3го2, но наказyйте ћкоже брaта. POZDROWIENIE. 16 cf. Толк. Sam zaś Pan pokoju niech wam da pokój trwały na każdym miejscu. Pan niech będzie z wami wszystkimi.Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами! Сaмъ же гDь ми1ра да дaстъ вaмъ ми1ръ всегдA во всsцэмъ w4бразэ: гDь со всёми вaми. 17 cf. Толк. Pozdrowienie ręką moją Pawłową, który to znak jest w każdym liście. Tak piszę.Приветствие моею рукою, Павловою, что служит знаком во всяком послании; пишу я так: Цэловaніе моeю рук0ю пavлею, є4же є4сть знaменіе во всsцэмъ послaніи, си1це пишY: 18 cf. Толк. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen.благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.блгdть гDа нaшегw ї}са хrтA со всёми вaми. Ґми1нь.