MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi do Tymoteusza

1Wstęp.1Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa, według obietnicy życia, które jest w Chrystusie Jezusie, Tymoteuszowi, najmilszemu synowi:2 Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego.DZIĘKCZYNIENIE.3 Dziękuję Bogu, któremu służę od przodków w czystym sumieniu, a nieustannie o tobie pamiętam w modlitwach moich, w nocy i we dnie,4 pragnąc cię zobaczyć i pamiętam o łzach twoich, abym był radością napełniony,5 przywodząc sobie na pamięć tę wiarę, która jest w tobie nieobłudna, którą też pierwej miała babka twoja Lois i matka twoja Eunice, a jestem pewny, że i ty. ŚMIAŁO WYSTĘPOWAĆ Z EWANGELIĄ.6 Dla tej przyczyny napominam cię, abyś rozbudzał łaskę bożą, która jest w tobie przez włożenie rąk moich.7 Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwości.8 Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, więźnia jego, ale pracuj dla ewangelii według mocy Boga,9 który nas wybawił i powołał swym świętym powołaniem, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed czasami wiekuistymi.10 Objawiona zaś została teraz przez zjawienie się Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który zniweczył śmierć,. życie zaś i nieśmiertelność oświecił przez ewangelię,11 dla której ja ustanowiony jestem kaznodzieją i apostołem i nauczycielem pogan.12 Dla tej przyczyny także to cierpię, ale się me wstydzę. Wiem bowiem, komu uwierzyłem i pewien jestem, że ma moc mój skarb zachować do owego dnia.STRZEC POWIERZONEGO SOBIE DOBRA.13 Miej wzór zbawiennych słów, które ode mnie słyszałeś w wierze i w miłości w Chrystusie Jezusie.14 Dobra powierzonego strzeż przez Ducha Świętego, który w nas mieszka15 Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, co są w Azji, spośród nich jest Figellus i Hermogenes.16 Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mię. często pokrzepiał i łańcucha mojego się nie wstydził;17 ale przyszedłszy do Rzymu, bardzo troskliwie mnie szukał i znalazł.18 Niech mu da Pan, aby znalazł miłosierdzie u Pana w ów dzień. A jak wielkie świadczył mi usługi w Efezie, ty lepiej wiesz.
2PRACOWAĆ JAKO DOBRY ŻOŁNIERZ.

RU Brytjka King J. 2PRACOWAĆ JAKO DOBRY ŻOŁNIERZ.1 cf. Tłum. Толк. Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie JezusieИтак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, (За?_сч7в.) Ты2 u5бо, чaдо моE, возмогaй во блгdти, ћже њ хrтЁ ї}сэ, 2,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσυ su
P-2NS
σύsuyouThou
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
τεκνον teknon
N-VSN
τέκνονteknonchildson
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we, my
ενδυναμου endunamou
V-PPM-2S G5744
ἐνδυναμόωendunamoōto strengthen, be strong
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whothe grace
χαριτι chariti
N-DSF
χάριςcharisgracethe grace
τη
T-DSF
hothe/this/whothat is
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
 
2 cf. Tłum. Толк. i co słyszałeś ode mnie przez wielu świadków, to przekazuj wiernym ludziom, którzy będą zdolni i innych nauczać.и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. и3 ±же слhшалъ є3си2 t менє2 мн0гими свидётєли, сі‰ предaждь вBрнымъ человёкwмъ, и5же дов0льни бyдутъ и3 и3нhхъ научи1ти. 2,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichthe things that
ηκουσας ēkousas
V-AAI-2S G5656
ἀκούωakouōto hearthou hast heard
παρ par
PREP
παράparafrom/with/besideof
εμου emou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofamong
πολλων pollōn
A-GPM
πολύςpolusmuchmany
μαρτυρων marturōn
N-GPM
μάρτυςmartuswitnesswitnesses
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
παραθου parathou
V-2AMM-2S G5640
παρατίθημιparatithēmito set beforecommit thou
πιστοις pistois
A-DPM
πιστόςpistosfaithfulto faithful
ανθρωποις anthrōpois
N-DPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
οιτινες oitines
R-NPM
ὅστιςhostiswho/which, who
ικανοι ikanoi
A-NPM
ἱκανόςhikanossufficientable to
εσονται esontai
V-FDI-3P G5695
εἰμίeimito beshall be
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ετερους eterous
A-APM
ἕτεροςheterosotherothers
διδαξαι didaxai
V-AAN G5658
διδάσκωdidaskōto teachteach
 
3 cf. Tłum. Толк. Pracuj jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa.Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Ты2 u5бо ѕлопостражди2 ћкw д0бръ в0инъ ї}съ хrт0въ. 2,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσυγκακοπαθησον sunkakopathēson
V-AAM-2S G5657
συγκακοπαθέωsunkakopatheōto suffer with[to suffer with]
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
καλος kalos
A-NSM
καλόςkalosgooda good
στρατιωτης stratiōtēs
N-NSM
στρατιώτηςstratiōtēssoldiersoldier
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshuaof Jesus
 
4 cf. Tłum. Толк. Służąc jak żołnierz Bogu, nikt nie wikła się w sprawy świeckie, aby się podobał temu, któremu się oddał.Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Никт0же (бо) в0инъ бывaz њбzзyетсz кyплzми житeйскими, да воев0дэ ўг0денъ бyдетъ. 2,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουδεις oudeis
A-NSM-N
οὐδείςoudeisno oneNo man
στρατευομενος strateuomenos
V-PMP-NSM G5734
στρατεύωstrateuōto battlethat warreth
εμπλεκεται empleketai
V-PPI-3S G5743
ἐμπλέκωemplekōto entangle/involveentangleth himself
ταις tais
T-DPF
hothe/this/who 
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
βιου biou
N-GSM
βίοςbioslifelife
πραγματειαις pragmateiais
N-DPF
πραγματείαpragmateiaaffairswith the affairs of
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to; that
τω
T-DSM
hothe/this/wholife
στρατολογησαντι stratologēsanti
V-AAP-DSM G5660
στρατολογέωstratologeōto enlisthim who hath chosen him to be a soldier
αρεση aresē
V-AAS-3S G5661
ἀρέσκωareskōto pleasehe may please
 
5 cf. Tłum. Толк. Kto bowiem i w zawodach walczy, nie bierze wieńca, tylko gdy należycie walczy.Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Ѓще же и3 пострaждетъ кто2, не вэнчaетсz, ѓще не зак0ннw мyченъ бyдетъ. 2,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν ean
COND
ἐάνeanif 
δε de
CONJ
δέdethenAnd
και kai
CONJ
καίkaiandalso
αθλη athlē
V-PAS-3S G5725
ἀθλέωathleōto competestrive for masteries
τις tis
X-NSM
τιςtisonea man
ου ou
PRT-N
οὐounonot
στεφανουται stefanoutai
V-PPI-3S G5743
στεφανόωstefanoōto crown, is he
εαν ean
COND
ἐάνeanifif
μη
PRT-N
μήnot, except
νομιμως nomimōs
ADV
νομίμωςnomimōslawfullylawfully
αθληση athlēsē
V-AAS-3S G5661
ἀθλέωathleōto competehe strive
 
6 cf. Tłum. Толк. Rolnik, który pracuje, ma pierwszy korzystać z owoców.Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Труждaющемусz дёлателю прeжде подобaетъ t плодA вкуси1ти. 2,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτον ton
T-ASM
hothe/this/who 
κοπιωντα kopiōnta
V-PAP-ASM G5723
κοπιάωkopiaōto laborthat laboureth
γεωργον geōrgon
N-ASM
γεωργόςgeōrgosfarmerThe husbandman
δει dei
V-PAI-3S G5719
δεῖdeibe necessarymust
πρωτον prōton
ADV-S robinson:A-ASN-S
[πρῶτον | πρῶτος][prōton | prōtos][first | first]first .
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the fruits
καρπων karpōn
N-GPM
καρπόςkarposfruitof the fruits
μεταλαμβανειν metalambanein
V-PAN G5721
μεταλαμβάνωmetalambanōto partakebe
 
7 cf. Tłum. Толк. Rozważ, co mówię, bo Pan da tobie we wszystkim zrozumienie. Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. Разумёй, ±же глаг0лю: да дaстъ u5бо тебЁ гDь рaзумъ њ всeмъ. 2,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVνοει noei
V-PAM-2S G5720
νοέωnoeōto understandConsider
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhat
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI say
δωσει dōsei
V-FAI-3S G5692
δίδωμιdidōmito givegive
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor; and
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthee
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Lord
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
συνεσιν sunesin
N-ASF
σύνεσιςsunesisunderstandingunderstanding
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πασιν pasin
A-DPN
πᾶςpasallall things
 
8 cf. Tłum. Толк. Pamiętaj, że Pan Jezus Chrystus, z rodu Dawida, powstał z martwych, według ewangelii mojej,Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, Поминaй (гDа) ї}са хrтA востaвшаго t мeртвыхъ, t сёмене дв7дова, по бlговэствовaнію моемY, 2,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμνημονευε mnēmoneue
V-PAM-2S G5720
μνημονεύωmnēmoneuōto rememberRemember
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
εγηγερμενον egēgermenon
V-RPP-ASM G5772
ἐγείρωegeirōto arisethat
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
νεκρων nekrōn
A-GPM
νεκρόςnekrosdeadthe dead
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
σπερματος spermatos
N-GSN
σπέρμαspermaseedthe seed
δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavidof David
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
το to
T-ASN
hothe/this/whogospel
ευαγγελιον euangelion
N-ASN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelgospel
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
 
9 cf. Tłum. Толк. dla której pracuję aż do więzów jakby złoczyńca; lecz słowo boże nie jest związane.за которое я страдаю даже до уз, как злодей; но для слова Божия нет уз. въ нeмже ѕлостраждY дaже до ќзъ, ћкw ѕлодёй: но сл0во б9іе не вsжетсz. 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ω ō
R-DSN
ὅς, ἥhhos ēwhichWhere
κακοπαθω kakopathō
V-PAI-1S G5719
κακοπαθέωkakopatheōto endureI suffer trouble
μεχρι mechri
ADV
μέχριmechriuntil, unto
δεσμων desmōn
N-GPM
δεσμόςdesmoschainbonds
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
κακουργος kakourgos
A-NSM
κακοῦργοςkakourgoscriminalan evil doer
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe word
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordthe word
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ου ou
PRT-N
οὐounonot
δεδεται dedetai
V-RPI-3S G5769
δέωdeōto bindis
 
10 cf. Tłum. Толк. Dlatego wszystko znoszę dla wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie z chwałą niebiosПосему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою. Сегw2 рaди вс‰ терплю2 и3збрaнныхъ рaди, да и3 тjи спcніе ўлучaтъ є4же њ хrтЁ ї}сэ, со слaвою вёчною. 2,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδια dia
PREP
διάdiathrough/because ofTherefore
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
υπομενω upomenō
V-PAI-1S G5719
ὑπομένωhupomenōto remain/endureI endure
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
εκλεκτους eklektous
A-APM
ἐκλεκτόςeklektosselectthe elect's
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
και kai
CONJ
καίkaiandalso
αυτοι autoi
P-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthey
σωτηριας sōtērias
N-GSF
σωτηρίαsōtēriasalvationthe salvation
τυχωσιν tuchōsin
V-2AAS-3P G5632
τυγχάνωtunchanōto obtain/happenmay
της tēs
T-GSF
hothe/this/whowhich is
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
δοξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxagloryglory
αιωνιου aiōniou
A-GSF
αἰώνιοςaiōnioseternaleternal
 

11 Wierna mowa: Jeśli bowiem współumarliśmy, współżyć także będziemy;12 jeśli wytrwamy, będziemy też współkrólować. Jeśli się go zaprzemy i on się nas zaprze.13 Choć nie wierzymy, on pozostaje wierny; nie może zaprzeć sam siebie. WALCZYĆ Z HERETYKAMI.14 To przypominaj i zaklinaj przed Panem. Nie spieraj się o słowa, bo to na nic się nie przyda, tylko na zgubę słuchających.15 Staraj się troskliwie, sam się okazać godnym uznania wobec Boga, pracownikiem nie potrzebującym się wstydzić, dobrze sprawującym słowo prawdy.16 Światowych zaś i próżnych gadań unikaj, albowiem wiele przyczyniają się do bezbożności17 I mowa ich rozszerza się jak wrzód. Spośród nich jest Hymenes i Filetus,18 którzy od prawdy odpadli, mówiąc, że zmartwychwstanie już się dokonało i wywrócili wiarę niektórych.19 Ale mocno stoi fundament boży mający tę pieczęć: “Zna Pan swoich” i “niech odstąpi od nieprawości wszelkich, co wymawia imię Pańskie.”20 W wielkim zaś domu są naczynia nie tylko złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane; i niektóre z nich ku czci, niektóre zaś ku zelżywości.21 Jeśliby więc kto zachował się czystym od tych rzeczy, będzie naczyniem poświęconym ku czci i użytecznym Panu, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła.PRZYMIOTY SŁUGI BOŻEGO.22 Młodzieńczych zaś pożądań się wystrzegaj, ubiegaj się raczej o sprawiedliwość, wiarę, nadzieję, miłość i pokój z tymi, co wzywają Pana z czystego serca.23 Głupich zaś i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że rodzą zwady.24 Słudze zaś Pańskiemu nie godzi się spierać, ale być łagodnym dla wszystkich, podatnym do nauczania, cierpliwym,25 z łagodnością karcącym tych, co się sprzeciwiają prawdzie: może Bóg kiedyś skieruje ich umysł do poznania prawdy26 i opamiętawszy się, wyzwolą się z sideł diabła, który ich trzyma jak jeńców według swojej woli.
3PRZEWROTNOŚĆ W OSTATNICH DNIACH.1 To zaś wiedz, że w ostatnie dni nastaną czasy niebezpieczne.2 Będą ludzie samolubni, chciwi, hardzi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, zbrodniczy,3 bez serca, nieprzejednani, potwarcy, niepowściągliwi, okrutni, nielitościwi,4 zdrajcy, zuchwalcy, nadęci i miłujący bardziej rozkosze niż Boga,5 mają wprawdzie pozór pobożności, lecz jej mocy się wyrzekają. I tych unikaj.6 Do nich bowiem należą ci, co wciskają się do domów i uwodzą kobietki obciążone grzechami, miotane rozmaitymi pożądliwościami,7 zawsze się uczące, a nigdy do poznania prawdy nie dochodzące.8 Lecz jak Jannes i Mambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie, ludzie skażonego umysłu, nie wypróbowani w wierze.9 Ale więcej nie osiągną, albowiem ich nierozum wyjdzie na jaw przed wszystkimi, jak było i z tamtymi.WYTRWAĆ W POWOŁANIU.10 Ty zaś otrzymałeś moją naukę, zasady, postanowienia, wiarę, nieskwapliwość, miłość, cierpliwość,11 prześladowania, cierpienia, jakie mnie spotkały w Antiochii i w Ikonium i w Listrze; jakie prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mię Pan!12 I wszyscy, co chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie będą cierpieć.13 Źli zaś ludzie i zwodziciele staną się jeszcze gorsi, błądząc i w błąd wprowadzając.14 Ty jednak trwaj w tym, czegoś się nauczył i co ci powierzono, wiedząc, od kogoś się nauczył;15 bo i od dzieciństwa znasz Pisma święte, a te mogą cię pouczyć ku zbawieniu, przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.16 Wszelkie Pismo, od Boga natchnione, pożyteczne jest do nauczania, do przekonywania, do karcenia, do kształcenia w sprawiedliwości,17 aby człowiek boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła zaprawiony.
4CZUJNIE ZWALCZAĆ WSZELKIE ZŁO1 Zaklinam cię wobec Boga i Jezusa Chrystusa, który będzie sądził żywych i umarłych, przez przyjście jego i królestwo jego:2 głoś słowo, nalegaj w porę, nie w porę; przekonywaj, proś, karć z wszelką cierpliwością i nauką.3 Przyjdzie bowiem czas gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie nauczycieli – mając uszy chciwe pochlebstwa 4 i od prawdy słuch z pewnością odwrócą, a obrócą się ku baśniom. 5 Ty jednak czuwaj we wszystkim, pracuj, sprawuj dzieło ewangelisty, posługiwanie twoje wypełniaj. Bądź trzeźwym.6 Mnie bowiem już mają ofiarować i czas rozwiązania mego nadchodzi.7 Dobry bój stoczyłem, zawodu dokonałem, wiarę zachowałem.8 Na ostatek odłożony mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi odda Pan, sędzia sprawiedliwy, w ów dzień, a nie tylko mnie, ale i tym, co miłują przyjście jego. POLECENIA I WIADOMOŚCI.9 Spiesz się, żebyś do mnie przybył prędko. Albowiem Demas miłując ten świat mnie opuścił i poszedł do Tesaloniki,10 Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji.11 Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest pożyteczny w posłudze.12 Tychika zaś posłałem do Efezu.13 Gdy przyjdziesz, przynieś z sobą płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karpa i księgi, a zwłaszcza pergaminy.14 Aleksander mosiężnik wiele złego mi wyrządził; odda mu Pan według jego uczynków.15 I ty się go wystrzegaj, albowiem bardzo sprzeciwiał się słowom naszym.16 W pierwszej obronie mojej nikt nie był przy mnie, lecz mię wszyscy opuścili; niech im to nie będzie poczytane.17 Pan zaś stanął przy mnie i umocnił mnie, abym dopełnił opowiadania i żeby wszyscy poganie usłyszeli; i zostałem wyrwany z paszczy lwa.18 Wybawił mnie Pan od wszelkiej złej sprawy i zachowa do swego królestwa niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.POZDROWIENIA.19 Pozdrów Pryskę i Akwilę i dom Onezyfora.20 Erast został w Koryncie, a Trofima pozostawiłem chorego w Milecie.21 Spiesz się, żebyś przyszedł przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulus i Pudens i Linus i Klaudia i wszyscy bracia.22 Pan Jezus Chrystus z duchem twoim. Łaska z wami. Amen.