MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi do Tymoteusza

1Wstęp.1Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa, według obietnicy życia, które jest w Chrystusie Jezusie, Tymoteuszowi, najmilszemu synowi:2 Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego.DZIĘKCZYNIENIE.3 Dziękuję Bogu, któremu służę od przodków w czystym sumieniu, a nieustannie o tobie pamiętam w modlitwach moich, w nocy i we dnie,4 pragnąc cię zobaczyć i pamiętam o łzach twoich, abym był radością napełniony,5 przywodząc sobie na pamięć tę wiarę, która jest w tobie nieobłudna, którą też pierwej miała babka twoja Lois i matka twoja Eunice, a jestem pewny, że i ty. ŚMIAŁO WYSTĘPOWAĆ Z EWANGELIĄ.6 Dla tej przyczyny napominam cię, abyś rozbudzał łaskę bożą, która jest w tobie przez włożenie rąk moich.7 Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwości.8 Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, więźnia jego, ale pracuj dla ewangelii według mocy Boga,9 który nas wybawił i powołał swym świętym powołaniem, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed czasami wiekuistymi.10 Objawiona zaś została teraz przez zjawienie się Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który zniweczył śmierć,. życie zaś i nieśmiertelność oświecił przez ewangelię,11 dla której ja ustanowiony jestem kaznodzieją i apostołem i nauczycielem pogan.12 Dla tej przyczyny także to cierpię, ale się me wstydzę. Wiem bowiem, komu uwierzyłem i pewien jestem, że ma moc mój skarb zachować do owego dnia.STRZEC POWIERZONEGO SOBIE DOBRA.13 Miej wzór zbawiennych słów, które ode mnie słyszałeś w wierze i w miłości w Chrystusie Jezusie.14 Dobra powierzonego strzeż przez Ducha Świętego, który w nas mieszka15 Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, co są w Azji, spośród nich jest Figellus i Hermogenes.16 Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mię. często pokrzepiał i łańcucha mojego się nie wstydził;17 ale przyszedłszy do Rzymu, bardzo troskliwie mnie szukał i znalazł.18 Niech mu da Pan, aby znalazł miłosierdzie u Pana w ów dzień. A jak wielkie świadczył mi usługi w Efezie, ty lepiej wiesz.
2PRACOWAĆ JAKO DOBRY ŻOŁNIERZ.1 Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie2 i co słyszałeś ode mnie przez wielu świadków, to przekazuj wiernym ludziom, którzy będą zdolni i innych nauczać.3 Pracuj jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa.4 Służąc jak żołnierz Bogu, nikt nie wikła się w sprawy świeckie, aby się podobał temu, któremu się oddał.5 Kto bowiem i w zawodach walczy, nie bierze wieńca, tylko gdy należycie walczy.6 Rolnik, który pracuje, ma pierwszy korzystać z owoców.7 Rozważ, co mówię, bo Pan da tobie we wszystkim zrozumienie. 8 Pamiętaj, że Pan Jezus Chrystus, z rodu Dawida, powstał z martwych, według ewangelii mojej,9 dla której pracuję aż do więzów jakby złoczyńca; lecz słowo boże nie jest związane.10 Dlatego wszystko znoszę dla wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie z chwałą niebios11 Wierna mowa: Jeśli bowiem współumarliśmy, współżyć także będziemy;12 jeśli wytrwamy, będziemy też współkrólować. Jeśli się go zaprzemy i on się nas zaprze.13 Choć nie wierzymy, on pozostaje wierny; nie może zaprzeć sam siebie. WALCZYĆ Z HERETYKAMI.14 To przypominaj i zaklinaj przed Panem. Nie spieraj się o słowa, bo to na nic się nie przyda, tylko na zgubę słuchających.15 Staraj się troskliwie, sam się okazać godnym uznania wobec Boga, pracownikiem nie potrzebującym się wstydzić, dobrze sprawującym słowo prawdy.16 Światowych zaś i próżnych gadań unikaj, albowiem wiele przyczyniają się do bezbożności17 I mowa ich rozszerza się jak wrzód. Spośród nich jest Hymenes i Filetus,18 którzy od prawdy odpadli, mówiąc, że zmartwychwstanie już się dokonało i wywrócili wiarę niektórych.19 Ale mocno stoi fundament boży mający tę pieczęć: “Zna Pan swoich” i “niech odstąpi od nieprawości wszelkich, co wymawia imię Pańskie.”

RU Brytjka King J. 220 cf. Tłum. Толк. W wielkim zaś domu są naczynia nie tylko złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane; i niektóre z nich ku czci, niektóre zaś ku zelżywości.А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные; и одни в почетном, а другие в низком употреблении. (За?_сч7д.) Въ вели1цэмъ же домY не т0чію сосyди злaти и3 срeбрzни сyть, но и3 древsни и3 гли1нzни: и3 џви ќбw въ чeсть, џви же не въ чeсть. 2,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μεγαλη megalē
A-DSF
μέγαςmegasgreata great
δε de
CONJ
δέdethenBut
οικια oikia
N-DSF
οἰκίαoikiahousehouse
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito bethere are
μονον monon
ADV
μόνονmonononlyonly
σκευη skeuē
N-NPN
σκεῦοςskeuosvesselvessels
χρυσα chrusa
A-NPN
χρύσεοςchruseosgoldenof gold
και kai
CONJ
καίkaiandand
αργυρα argura
A-NPN
ἀργύρεοςargureossilverof silver
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ξυλινα xulina
A-NPN
ξύλινοςxulinoswoodenof wood
και kai
CONJ
καίkaiandand
οστρακινα ostrakina
A-NPN
ὀστράκινοςostrakinosclayof earth
και kai
CONJ
καίkaiand; and
α a
R-NPN
ὅς, ἥhhos ēwhichsome
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
τιμην timēn
N-ASF
τιμήtimēhonorhonour
α a
R-NPN
ὅς, ἥhhos ēwhichsome
δε de
CONJ
δέdethen, and
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
ατιμιαν atimian
N-ASF
ἀτιμίαatimiadishonourdishonour
 
21 cf. Tłum. Толк. Jeśliby więc kto zachował się czystym od tych rzeczy, będzie naczyniem poświęconym ku czci i użytecznym Panu, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła.Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое доброе дело. Ѓще u5бо кто2 њчи1ститъ себE t си1хъ, бyдетъ сосyдъ въ чeсть, њсщ7eнъ и3 бlгопотрeбенъ вLцэ, на всsкое дёло бlг0е ўгот0ванъ. 2,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν ean
COND
ἐάνeanifIf
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
τις tis
X-NSM
τιςtisonea man
εκκαθαρη ekkatharē
V-AAS-3S G5661
ἐκκαθαίρωekkathairōto cleansepurge
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τουτων toutōn
D-GPN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito be, he shall be
σκευος skeuos
N-NSN
σκεῦοςskeuosvessela vessel
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
τιμην timēn
N-ASF
τιμήtimēhonorhonour
ηγιασμενον ēgiasmenon
V-RPP-NSN G5772
ἁγιάζωhagiazōto sanctify, sanctified
ευχρηστον euchrēston
A-NSN
εὔχρηστοςeuchrēstoshelpfulmeet for
τω
T-DSM
hothe/this/whothe master's
δεσποτη despotē
N-DSM
δεσπότηςdespotēsmasterthe master's
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
παν pan
A-ASN
πᾶςpasallevery
εργον ergon
N-ASN
ἔργονergonworkwork
αγαθον agathon
A-ASN
ἀγαθόςagathosgood-doergood
ητοιμασμενον ētoimasmenon
V-RPP-NSN G5772
ἑτοιμάζωhetoimazōto make ready, prepared
 
PRZYMIOTY SŁUGI BOŻEGO.22 cf. Tłum. Толк. Młodzieńczych zaś pożądań się wystrzegaj, ubiegaj się raczej o sprawiedliwość, wiarę, nadzieję, miłość i pokój z tymi, co wzywają Pana z czystego serca.Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. П0хотей ю4ныхъ бёгай, держи1сz же прaвды, вёры, любвE, ми1ра со всёми призывaющими гDа t чи1стагw сeрдца. 2,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτας tas
T-APF
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenalso
νεωτερικας neōterikas
A-APF-C
νεωτερικόςneōterikosyouthfulyouthful
επιθυμιας epithumias
N-APF
ἐπιθυμίαepithumiadesirelusts
φευγε feuge
V-PAM-2S G5720
φεύγωfeugōto fleeFlee
διωκε diōke
V-PAM-2S G5720
διώκωdiōkōto pursuefollow
δε de
CONJ
δέdethen: but
δικαιοσυνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trust, faith
αγαπην agapēn
N-ASF
ἀγάπηagapēlove, charity
ειρηνην eirēnēn
N-ASF
εἰρήνηeirēnēpeace, peace
μετα meta
PREP
μετάmetawith/after, with
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
επικαλουμενων epikaloumenōn
V-PMP-GPM G5734
ἐπικαλέωepikaleōto call (on)/namethem that call on
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Lord
κυριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordthe Lord
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
καθαρας katharas
A-GSF
καθαρόςkatharoscleana pure
καρδιας kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheartheart
 
23 cf. Tłum. Толк. Głupich zaś i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że rodzą zwady.От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры; Бyихъ же и3 ненакaзанныхъ стzзaній tрицaйсz, вёдый, ћкw раждaютъ св†ры: 2,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτας tas
T-APF
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
μωρας mōras
A-APF
μωρόςmōrosfoolishfoolish
και kai
CONJ
καίkaiandand
απαιδευτους apaideutous
A-APF
ἀπαίδευτοςapaideutosuninstructedunlearned
ζητησεις zētēseis
N-APF
ζήτησιςzētēsiscontroversyquestions
παραιτου paraitou
V-PNM-2S G5737
παραιτέομαιparaiteomaito refuse/excuseavoid
ειδως eidōs
V-RAP-NSM G5761
εἴδωeidōto know, knowing
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
γεννωσιν gennōsin
V-PAI-3P G5719
γεννάωgennaōto begetthey do gender
μαχας machas
N-APF
μάχηmachēquarrelstrifes
 
24 cf. Tłum. Толк. Słudze zaś Pańskiemu nie godzi się spierać, ale być łagodnym dla wszystkich, podatnym do nauczania, cierpliwym,рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, рабy же гDню не подобaетъ свари1тисz, но ти1ху бhти ко всBмъ, ўчи1тельну, неѕл0биву, 2,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδουλον doulon
N-ASM
δοῦλοςdoulosslavethe servant
δε de
CONJ
δέdethenAnd
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
ου ou
PRT-N
οὐounonot
δει dei
V-PAI-3S G5719
δεῖdeibe necessarymust
μαχεσθαι machesthai
V-PNN G5738
μάχομαιmachomaito quarrelstrive
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
ηπιον ēpion
A-ASM
ἤπιοςēpiosgentlegentle
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito bebe
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
παντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
διδακτικον didaktikon
A-ASM
διδακτικόςdidaktikosable to teach, apt to teach
ανεξικακον anexikakon
A-ASM
ἀνεξίκακοςanexikakosnot resentful, patient
 
25 cf. Tłum. Толк. z łagodnością karcącym tych, co się sprzeciwiają prawdzie: może Bóg kiedyś skieruje ich umysł do poznania prawdyс кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, съ кр0тостію наказyющу проти6вныz, є3дA кaкw дaстъ и5мъ бGъ покаsніе въ рaзумъ и4стины, 2,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
πραυτητι prautēti
N-DSF
πραΰτηςprautēsgentlenessmeekness
παιδευοντα paideuonta
V-PAP-ASM G5723
παιδεύωpaideuōto instructinstructing
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
αντιδιατιθεμενους antidiatithemenous
V-PMP-APM G5734
ἀντιδιατίθημιantidiatithēmito opposethose that oppose themselves
μηποτε mēpote
ADV-N
μήποτεmēpotelest; if
δωη dōē
V-2AAO-3S G5630
δίδωμιdidōmito givewill give
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
μετανοιαν metanoian
N-ASF
μετάνοιαmetanoiarepentancerepentance
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
επιγνωσιν epignōsin
N-ASF
ἐπίγνωσιςepignōsisknowledgethe acknowledging
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruthof the truth
 
26 cf. Tłum. Толк. i opamiętawszy się, wyzwolą się z sideł diabła, który ich trzyma jak jeńców według swojej woli.чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю.и3 возни1кнутъ t діaвольскіz сёти, жи1ви ўловлeни t негw2 въ свою2 є3гw2 в0лю.2,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ανανηψωσιν ananēpsōsin
V-AAS-3P G5661
ἀνανήφωananēfōto regain sensesthey may recover themselves
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
διαβολου diabolou
A-GSM
διάβολοςdiabolosdevilish/the Devilof the devil
παγιδος pagidos
N-GSF
παγίςpagistrapthe snare
εζωγρημενοι ezōgrēmenoi
V-RPP-NPM G5772
ζωγρέωzōgreōto capture alive, who are taken captive
υπ up
PREP
ὑπόhupoby/underby
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εις eis
PREP
εἰςeistowardat
το to
T-ASN
hothe/this/who 
εκεινου ekeinou
D-GSM
ἐκεῖνοςekeinosthathis
θελημα thelēma
N-ASN
θέλημαthelēmawill/desirewill


3PRZEWROTNOŚĆ W OSTATNICH DNIACH.1 To zaś wiedz, że w ostatnie dni nastaną czasy niebezpieczne.2 Będą ludzie samolubni, chciwi, hardzi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, zbrodniczy,3 bez serca, nieprzejednani, potwarcy, niepowściągliwi, okrutni, nielitościwi,4 zdrajcy, zuchwalcy, nadęci i miłujący bardziej rozkosze niż Boga,5 mają wprawdzie pozór pobożności, lecz jej mocy się wyrzekają. I tych unikaj.6 Do nich bowiem należą ci, co wciskają się do domów i uwodzą kobietki obciążone grzechami, miotane rozmaitymi pożądliwościami,7 zawsze się uczące, a nigdy do poznania prawdy nie dochodzące.8 Lecz jak Jannes i Mambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie, ludzie skażonego umysłu, nie wypróbowani w wierze.9 Ale więcej nie osiągną, albowiem ich nierozum wyjdzie na jaw przed wszystkimi, jak było i z tamtymi.WYTRWAĆ W POWOŁANIU.10 Ty zaś otrzymałeś moją naukę, zasady, postanowienia, wiarę, nieskwapliwość, miłość, cierpliwość,11 prześladowania, cierpienia, jakie mnie spotkały w Antiochii i w Ikonium i w Listrze; jakie prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mię Pan!12 I wszyscy, co chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie będą cierpieć.13 Źli zaś ludzie i zwodziciele staną się jeszcze gorsi, błądząc i w błąd wprowadzając.14 Ty jednak trwaj w tym, czegoś się nauczył i co ci powierzono, wiedząc, od kogoś się nauczył;15 bo i od dzieciństwa znasz Pisma święte, a te mogą cię pouczyć ku zbawieniu, przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.16 Wszelkie Pismo, od Boga natchnione, pożyteczne jest do nauczania, do przekonywania, do karcenia, do kształcenia w sprawiedliwości,17 aby człowiek boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła zaprawiony.
4CZUJNIE ZWALCZAĆ WSZELKIE ZŁO1 Zaklinam cię wobec Boga i Jezusa Chrystusa, który będzie sądził żywych i umarłych, przez przyjście jego i królestwo jego:2 głoś słowo, nalegaj w porę, nie w porę; przekonywaj, proś, karć z wszelką cierpliwością i nauką.3 Przyjdzie bowiem czas gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie nauczycieli – mając uszy chciwe pochlebstwa 4 i od prawdy słuch z pewnością odwrócą, a obrócą się ku baśniom. 5 Ty jednak czuwaj we wszystkim, pracuj, sprawuj dzieło ewangelisty, posługiwanie twoje wypełniaj. Bądź trzeźwym.6 Mnie bowiem już mają ofiarować i czas rozwiązania mego nadchodzi.7 Dobry bój stoczyłem, zawodu dokonałem, wiarę zachowałem.8 Na ostatek odłożony mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi odda Pan, sędzia sprawiedliwy, w ów dzień, a nie tylko mnie, ale i tym, co miłują przyjście jego. POLECENIA I WIADOMOŚCI.9 Spiesz się, żebyś do mnie przybył prędko. Albowiem Demas miłując ten świat mnie opuścił i poszedł do Tesaloniki,10 Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji.11 Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest pożyteczny w posłudze.12 Tychika zaś posłałem do Efezu.13 Gdy przyjdziesz, przynieś z sobą płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karpa i księgi, a zwłaszcza pergaminy.14 Aleksander mosiężnik wiele złego mi wyrządził; odda mu Pan według jego uczynków.15 I ty się go wystrzegaj, albowiem bardzo sprzeciwiał się słowom naszym.16 W pierwszej obronie mojej nikt nie był przy mnie, lecz mię wszyscy opuścili; niech im to nie będzie poczytane.17 Pan zaś stanął przy mnie i umocnił mnie, abym dopełnił opowiadania i żeby wszyscy poganie usłyszeli; i zostałem wyrwany z paszczy lwa.18 Wybawił mnie Pan od wszelkiej złej sprawy i zachowa do swego królestwa niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.POZDROWIENIA.19 Pozdrów Pryskę i Akwilę i dom Onezyfora.20 Erast został w Koryncie, a Trofima pozostawiłem chorego w Milecie.21 Spiesz się, żebyś przyszedł przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulus i Pudens i Linus i Klaudia i wszyscy bracia.22 Pan Jezus Chrystus z duchem twoim. Łaska z wami. Amen.