MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi do Tymoteusza

1Wstęp.1Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa, według obietnicy życia, które jest w Chrystusie Jezusie, Tymoteuszowi, najmilszemu synowi:2 Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego.DZIĘKCZYNIENIE.3 Dziękuję Bogu, któremu służę od przodków w czystym sumieniu, a nieustannie o tobie pamiętam w modlitwach moich, w nocy i we dnie,4 pragnąc cię zobaczyć i pamiętam o łzach twoich, abym był radością napełniony,5 przywodząc sobie na pamięć tę wiarę, która jest w tobie nieobłudna, którą też pierwej miała babka twoja Lois i matka twoja Eunice, a jestem pewny, że i ty. ŚMIAŁO WYSTĘPOWAĆ Z EWANGELIĄ.6 Dla tej przyczyny napominam cię, abyś rozbudzał łaskę bożą, która jest w tobie przez włożenie rąk moich.7 Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwości.8 Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, więźnia jego, ale pracuj dla ewangelii według mocy Boga,9 który nas wybawił i powołał swym świętym powołaniem, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed czasami wiekuistymi.10 Objawiona zaś została teraz przez zjawienie się Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który zniweczył śmierć,. życie zaś i nieśmiertelność oświecił przez ewangelię,11 dla której ja ustanowiony jestem kaznodzieją i apostołem i nauczycielem pogan.12 Dla tej przyczyny także to cierpię, ale się me wstydzę. Wiem bowiem, komu uwierzyłem i pewien jestem, że ma moc mój skarb zachować do owego dnia.STRZEC POWIERZONEGO SOBIE DOBRA.13 Miej wzór zbawiennych słów, które ode mnie słyszałeś w wierze i w miłości w Chrystusie Jezusie.14 Dobra powierzonego strzeż przez Ducha Świętego, który w nas mieszka15 Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, co są w Azji, spośród nich jest Figellus i Hermogenes.16 Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mię. często pokrzepiał i łańcucha mojego się nie wstydził;17 ale przyszedłszy do Rzymu, bardzo troskliwie mnie szukał i znalazł.18 Niech mu da Pan, aby znalazł miłosierdzie u Pana w ów dzień. A jak wielkie świadczył mi usługi w Efezie, ty lepiej wiesz.
2PRACOWAĆ JAKO DOBRY ŻOŁNIERZ.1 Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie2 i co słyszałeś ode mnie przez wielu świadków, to przekazuj wiernym ludziom, którzy będą zdolni i innych nauczać.3 Pracuj jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa.4 Służąc jak żołnierz Bogu, nikt nie wikła się w sprawy świeckie, aby się podobał temu, któremu się oddał.5 Kto bowiem i w zawodach walczy, nie bierze wieńca, tylko gdy należycie walczy.6 Rolnik, który pracuje, ma pierwszy korzystać z owoców.7 Rozważ, co mówię, bo Pan da tobie we wszystkim zrozumienie. 8 Pamiętaj, że Pan Jezus Chrystus, z rodu Dawida, powstał z martwych, według ewangelii mojej,9 dla której pracuję aż do więzów jakby złoczyńca; lecz słowo boże nie jest związane.10 Dlatego wszystko znoszę dla wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie z chwałą niebios11 Wierna mowa: Jeśli bowiem współumarliśmy, współżyć także będziemy;12 jeśli wytrwamy, będziemy też współkrólować. Jeśli się go zaprzemy i on się nas zaprze.13 Choć nie wierzymy, on pozostaje wierny; nie może zaprzeć sam siebie. WALCZYĆ Z HERETYKAMI.14 To przypominaj i zaklinaj przed Panem. Nie spieraj się o słowa, bo to na nic się nie przyda, tylko na zgubę słuchających.15 Staraj się troskliwie, sam się okazać godnym uznania wobec Boga, pracownikiem nie potrzebującym się wstydzić, dobrze sprawującym słowo prawdy.16 Światowych zaś i próżnych gadań unikaj, albowiem wiele przyczyniają się do bezbożności17 I mowa ich rozszerza się jak wrzód. Spośród nich jest Hymenes i Filetus,18 którzy od prawdy odpadli, mówiąc, że zmartwychwstanie już się dokonało i wywrócili wiarę niektórych.19 Ale mocno stoi fundament boży mający tę pieczęć: “Zna Pan swoich” i “niech odstąpi od nieprawości wszelkich, co wymawia imię Pańskie.”20 W wielkim zaś domu są naczynia nie tylko złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane; i niektóre z nich ku czci, niektóre zaś ku zelżywości.21 Jeśliby więc kto zachował się czystym od tych rzeczy, będzie naczyniem poświęconym ku czci i użytecznym Panu, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła.PRZYMIOTY SŁUGI BOŻEGO.22 Młodzieńczych zaś pożądań się wystrzegaj, ubiegaj się raczej o sprawiedliwość, wiarę, nadzieję, miłość i pokój z tymi, co wzywają Pana z czystego serca.23 Głupich zaś i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że rodzą zwady.24 Słudze zaś Pańskiemu nie godzi się spierać, ale być łagodnym dla wszystkich, podatnym do nauczania, cierpliwym,25 z łagodnością karcącym tych, co się sprzeciwiają prawdzie: może Bóg kiedyś skieruje ich umysł do poznania prawdy26 i opamiętawszy się, wyzwolą się z sideł diabła, który ich trzyma jak jeńców według swojej woli.
3PRZEWROTNOŚĆ W OSTATNICH DNIACH.

RU Brytjka King J. 3PRZEWROTNOŚĆ W OSTATNICH DNIACH.1 cf. Tłum. Толк. To zaś wiedz, że w ostatnie dni nastaną czasy niebezpieczne.Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. (За?_сч7є.) Сіe же вёждь, ћкw въ послBдніz дни6 настaнутъ временA лю6та. 3,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
δε de
CONJ
δέdethenalso
γινωσκε ginōske
V-PAM-2S G5720
γινώσκωginōskōto knowknow
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
εσχαταις eschatais
A-DPF-S
ἔσχατοςeschatoslast/leastthe last
ημεραις ēmerais
N-DPF
ἡμέραhēmeradaydays
ενστησονται enstēsontai
V-FDI-3P G5695
ἐνίστημιenistēmibe presentshall come
καιροι kairoi
N-NPM
καιρόςkairostime/right timetimes
χαλεποι chalepoi
A-NPM
χαλεπόςchaleposharshperilous
 
2 cf. Tłum. Толк. Będą ludzie samolubni, chciwi, hardzi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, zbrodniczy,Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, Бyдутъ бо человёцы самолю1бцы, сребролю1бцы, величaви, г0рди, х{льницы, роди1телємъ проти1вzщіисz, неблагодaрни, непрaведни, нелюб0вни, 3,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεσονται esontai
V-FDI-3P G5695
εἰμίeimito beshall be
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
οι oi
T-NPM
hothe/this/whomen
ανθρωποι anthrōpoi
N-NPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
φιλαυτοι filautoi
A-NPM
φίλαυτοςfilautosselfishlovers of their own selves
φιλαργυροι filarguroi
A-NPM
φιλάργυροςfilargurosmoney-loving, covetous
αλαζονες alazones
N-NPM
ἀλαζώνalazōnbraggart, boasters
υπερηφανοι uperēfanoi
A-NPM
ὑπερήφανοςhuperēfanosarrogant, proud
βλασφημοι blasfēmoi
A-NPM
βλάσφημοςblasfēmosblasphemous, blasphemers
γονευσιν goneusin
N-DPM
γονεύςgoneusparentto parents
απειθεις apeitheis
A-NPM
ἀπειθήςapeithēsdisobedient, disobedient
αχαριστοι acharistoi
A-NPM
ἀχάριστοςacharistosungrateful, unthankful
ανοσιοι anosioi
A-NPM
ἀνόσιοςanosiosunholy, unholy
 
3 cf. Tłum. Толк. bez serca, nieprzejednani, potwarcy, niepowściągliwi, okrutni, nielitościwi,непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, непримири1тельни, (продeрзиви, возносли1ви, прелагaтає,) клеветницы2, невоздє1ржницы, некр0тцы, неблаголю1бцы, 3,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαστοργοι astorgoi
A-NPM
ἄστοργοςastorgosunfeelingWithout natural affection
ασπονδοι aspondoi
A-NPM
ἄσπονδοςaspondosirreconcilable, trucebreakers
διαβολοι diaboloi
A-NPM
διάβολοςdiabolosdevilish/the Devil, false accusers
ακρατεις akrateis
A-NPM
ἀκρατήςakratēsintemperate, incontinent
ανημεροι anēmeroi
A-NPM
ἀνήμεροςanēmerosbrutal, fierce
αφιλαγαθοι afilagathoi
A-NPM
ἀφιλάγαθοςafilagathoshating good, despisers of those that are good
 
4 cf. Tłum. Толк. zdrajcy, zuchwalcy, nadęci i miłujący bardziej rozkosze niż Boga,предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, предaтелє, нaгли, напыщeни, сластолю1бцы пaче нeжели бGолю1бцы, 3,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπροδοται prodotai
N-NPM
προδότηςprodotēstraitorTraitors
προπετεις propeteis
A-NPM
προπετήςpropetēsreckless, heady
τετυφωμενοι tetufōmenoi
V-RPP-NPM G5772
τυφόωtufoōbe conceited, highminded
φιληδονοι filēdonoi
A-NPM
φιλήδονοςfilēdonospleasure-loving, lovers of pleasures
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmoremore
η ē
PRT
ēorthan
φιλοθεοι filotheoi
A-NPM
φιλόθεοςfilotheosGod-lovinglovers of God
 
5 cf. Tłum. Толк. mają wprawdzie pozór pobożności, lecz jej mocy się wyrzekają. I tych unikaj.имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. и3мyщіи w4бразъ бlгочcтіz, си1лы же є3гw2 tвeргшіисz. И# си1хъ tвращaйсz. 3,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεχοντες echontes
V-PAP-NPM G5723
ἔχωechōto have/beHaving
μορφωσιν morfōsin
N-ASF
μόρφωσιςmorfōsisforma form
ευσεβειας eusebeias
N-GSF
εὐσέβειαeusebeiapietyof godliness
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethen, but
δυναμιν dunamin
N-ASF
δύναμιςdunamispowerthe power
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfthereof
ηρνημενοι ērnēmenoi
V-RNP-NPM G5768
ἀρνέομαιarneomaito denydenying
και kai
CONJ
καίkaiand 
τουτους toutous
D-APM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
αποτρεπου apotrepou
V-PMM-2S G5732
ἀποτρέπωapotrepōto avoid: from
 
6 cf. Tłum. Толк. Do nich bowiem należą ci, co wciskają się do domów i uwodzą kobietki obciążone grzechami, miotane rozmaitymi pożądliwościami,К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, T си1хъ бо сyть понырsющіи въ д0мы и3 плэнsющіи жени6шца њтzгощє1нныz грэхaми, води6мыz п0хотьми разли1чными, 3,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
τουτων toutōn
D-GPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
ενδυνοντες endunontes
V-PAP-NPM G5723
ἐνδύνωendunōto sneakthey which creep
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
τας tas
T-APF
hothe/this/whohouses
οικιας oikias
N-APF
οἰκίαoikiahousehouses
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αιχμαλωτιζοντες aichmalōtizontes
V-PAP-NPM G5723
αἰχμαλωτίζωaichmalōtizōto capture[to capture]
γυναικαρια gunaikaria
N-APN
γυναικάριονgunaikarionweak-willed womansilly women
σεσωρευμενα sesōreumena
V-RPP-APN G5772
σωρεύωsōreuōto pile upladen
αμαρτιαις amartiais
N-DPF
ἁμαρτίαhamartiasinwith sins
αγομενα agomena
V-PPP-APN G5746
ἄγωagōto bring, led away
επιθυμιαις epithumiais
N-DPF
ἐπιθυμίαepithumiadesirelusts
ποικιλαις poikilais
A-DPF
ποικίλοςpoikilosvariouswith divers
 
7 cf. Tłum. Толк. zawsze się uczące, a nigdy do poznania prawdy nie dochodzące.всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. всегдA ўчaщzсz и3 николи1же въ рaзумъ и4стины пріити2 могyщыz. 3,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαντοτε pantote
ADV
πάντοτεpantotealwaysEver
μανθανοντα manthanonta
V-PAP-APN G5723
μανθάνωmanthanōto learnlearning
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μηδεποτε mēdepote
ADV-N
μηδέποτεmēdepotenevernever
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
επιγνωσιν epignōsin
N-ASF
ἐπίγνωσιςepignōsisknowledgethe knowledge
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruthof the truth
ελθειν elthein
V-2AAN G5629
ἔρχομαιerchomaito come/goto come
δυναμενα dunamena
V-PNP-APN G5740
δύναμαιdunamaibe ableable
 
8 cf. Tłum. Толк. Lecz jak Jannes i Mambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie, ludzie skażonego umysłu, nie wypróbowani w wierze.Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. Ћкоже їаннjй и3 їамврjй проти1вистасz мwmсeю, тaкожде и3 сjи противлsютсz и4стинэ, человёцы растлённи ўм0мъ (и3) неискyсни њ вёрэ. 3,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhich 
τροπον tropon
N-ASM
τρόποςtroposwayas
δε de
CONJ
δέdethenNow
ιαννης iannēs
N-NSM
ἸαννῆςiannēsJannesJannes
και kai
CONJ
καίkaiandand
ιαμβρης iambrēs
N-NSM
ἸαμβρῆςiambrēsJambresJambres
αντεστησαν antestēsan
V-2AAI-3P G5627
ἀνθίστημιanthistēmito opposewithstood
μωυσει mōusei
N-DSM
Μωϋσῆς, Μωσῆςmōusēs mōsēsMosesMoses
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly), so
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
ανθιστανται anthistantai
V-PMI-3P G5731
ἀνθίστημιanthistēmito opposedo
τη
T-DSF
hothe/this/whothe truth
αληθεια alētheia
N-DSF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
ανθρωποι anthrōpoi
N-NPM
ἄνθρωποςanthrōposa human: men
κατεφθαρμενοι kateftharmenoi
V-RPP-NPM G5772
καταφθείρωkataftheirōto corruptof corrupt
τον ton
T-ASM
hothe/this/whominds
νουν noun
N-ASM
νοῦςnousmindminds
αδοκιμοι adokimoi
A-NPM
ἀδόκιμοςadokimosfailing, reprobate
περι peri
PREP
περίperiaboutconcerning
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe faith
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trustthe faith
 
9 cf. Tłum. Толк. Ale więcej nie osiągną, albowiem ich nierozum wyjdzie na jaw przed wszystkimi, jak było i z tamtymi.Но они не много успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. Но не преуспёютъ б0лэе: безyміе бо и4хъ kвлeно бyдетъ всBмъ, ћкоже и3 џнэхъ бhсть. 3,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλ all
CONJ
ἀλλάallabutBut
ου ou
PRT-N
οὐounono
προκοψουσιν prokopsousin
V-FAI-3P G5692
προκόπτωprokoptōto advancethey shall proceed
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against 
πλειον pleion
A-ASN-C
πλείων, πλεῖονpleiōn pleiongreaterfurther
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
ανοια anoia
N-NSF
ἄνοιαanoiafollyfolly
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
εκδηλος ekdēlos
A-NSF
ἔκδηλοςekdēlosclearly evidentmanifest
εσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito beshall be
πασιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallunto all
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
και kai
CONJ
καίkaiandalso
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
εκεινων ekeinōn
D-GPM
ἐκεῖνοςekeinosthattheirs
εγενετο egeneto
V-2ADI-3S G5633
γίνομαιginomaito bewas
 

WYTRWAĆ W POWOŁANIU.10 Ty zaś otrzymałeś moją naukę, zasady, postanowienia, wiarę, nieskwapliwość, miłość, cierpliwość,11 prześladowania, cierpienia, jakie mnie spotkały w Antiochii i w Ikonium i w Listrze; jakie prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mię Pan!12 I wszyscy, co chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie będą cierpieć.13 Źli zaś ludzie i zwodziciele staną się jeszcze gorsi, błądząc i w błąd wprowadzając.14 Ty jednak trwaj w tym, czegoś się nauczył i co ci powierzono, wiedząc, od kogoś się nauczył;15 bo i od dzieciństwa znasz Pisma święte, a te mogą cię pouczyć ku zbawieniu, przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.16 Wszelkie Pismo, od Boga natchnione, pożyteczne jest do nauczania, do przekonywania, do karcenia, do kształcenia w sprawiedliwości,17 aby człowiek boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła zaprawiony.
4CZUJNIE ZWALCZAĆ WSZELKIE ZŁO1 Zaklinam cię wobec Boga i Jezusa Chrystusa, który będzie sądził żywych i umarłych, przez przyjście jego i królestwo jego:2 głoś słowo, nalegaj w porę, nie w porę; przekonywaj, proś, karć z wszelką cierpliwością i nauką.3 Przyjdzie bowiem czas gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie nauczycieli – mając uszy chciwe pochlebstwa 4 i od prawdy słuch z pewnością odwrócą, a obrócą się ku baśniom. 5 Ty jednak czuwaj we wszystkim, pracuj, sprawuj dzieło ewangelisty, posługiwanie twoje wypełniaj. Bądź trzeźwym.6 Mnie bowiem już mają ofiarować i czas rozwiązania mego nadchodzi.7 Dobry bój stoczyłem, zawodu dokonałem, wiarę zachowałem.8 Na ostatek odłożony mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi odda Pan, sędzia sprawiedliwy, w ów dzień, a nie tylko mnie, ale i tym, co miłują przyjście jego. POLECENIA I WIADOMOŚCI.9 Spiesz się, żebyś do mnie przybył prędko. Albowiem Demas miłując ten świat mnie opuścił i poszedł do Tesaloniki,10 Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji.11 Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest pożyteczny w posłudze.12 Tychika zaś posłałem do Efezu.13 Gdy przyjdziesz, przynieś z sobą płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karpa i księgi, a zwłaszcza pergaminy.14 Aleksander mosiężnik wiele złego mi wyrządził; odda mu Pan według jego uczynków.15 I ty się go wystrzegaj, albowiem bardzo sprzeciwiał się słowom naszym.16 W pierwszej obronie mojej nikt nie był przy mnie, lecz mię wszyscy opuścili; niech im to nie będzie poczytane.17 Pan zaś stanął przy mnie i umocnił mnie, abym dopełnił opowiadania i żeby wszyscy poganie usłyszeli; i zostałem wyrwany z paszczy lwa.18 Wybawił mnie Pan od wszelkiej złej sprawy i zachowa do swego królestwa niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.POZDROWIENIA.19 Pozdrów Pryskę i Akwilę i dom Onezyfora.20 Erast został w Koryncie, a Trofima pozostawiłem chorego w Milecie.21 Spiesz się, żebyś przyszedł przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulus i Pudens i Linus i Klaudia i wszyscy bracia.22 Pan Jezus Chrystus z duchem twoim. Łaska z wami. Amen.