MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi do Tymoteusza

1Wstęp.1Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa, według obietnicy życia, które jest w Chrystusie Jezusie, Tymoteuszowi, najmilszemu synowi:2 Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego.DZIĘKCZYNIENIE.3 Dziękuję Bogu, któremu służę od przodków w czystym sumieniu, a nieustannie o tobie pamiętam w modlitwach moich, w nocy i we dnie,4 pragnąc cię zobaczyć i pamiętam o łzach twoich, abym był radością napełniony,5 przywodząc sobie na pamięć tę wiarę, która jest w tobie nieobłudna, którą też pierwej miała babka twoja Lois i matka twoja Eunice, a jestem pewny, że i ty. ŚMIAŁO WYSTĘPOWAĆ Z EWANGELIĄ.6 Dla tej przyczyny napominam cię, abyś rozbudzał łaskę bożą, która jest w tobie przez włożenie rąk moich.7 Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwości.8 Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, więźnia jego, ale pracuj dla ewangelii według mocy Boga,9 który nas wybawił i powołał swym świętym powołaniem, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed czasami wiekuistymi.10 Objawiona zaś została teraz przez zjawienie się Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który zniweczył śmierć,. życie zaś i nieśmiertelność oświecił przez ewangelię,11 dla której ja ustanowiony jestem kaznodzieją i apostołem i nauczycielem pogan.12 Dla tej przyczyny także to cierpię, ale się me wstydzę. Wiem bowiem, komu uwierzyłem i pewien jestem, że ma moc mój skarb zachować do owego dnia.STRZEC POWIERZONEGO SOBIE DOBRA.13 Miej wzór zbawiennych słów, które ode mnie słyszałeś w wierze i w miłości w Chrystusie Jezusie.14 Dobra powierzonego strzeż przez Ducha Świętego, który w nas mieszka15 Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, co są w Azji, spośród nich jest Figellus i Hermogenes.16 Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mię. często pokrzepiał i łańcucha mojego się nie wstydził;17 ale przyszedłszy do Rzymu, bardzo troskliwie mnie szukał i znalazł.18 Niech mu da Pan, aby znalazł miłosierdzie u Pana w ów dzień. A jak wielkie świadczył mi usługi w Efezie, ty lepiej wiesz.
2PRACOWAĆ JAKO DOBRY ŻOŁNIERZ.1 Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie2 i co słyszałeś ode mnie przez wielu świadków, to przekazuj wiernym ludziom, którzy będą zdolni i innych nauczać.3 Pracuj jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa.4 Służąc jak żołnierz Bogu, nikt nie wikła się w sprawy świeckie, aby się podobał temu, któremu się oddał.5 Kto bowiem i w zawodach walczy, nie bierze wieńca, tylko gdy należycie walczy.6 Rolnik, który pracuje, ma pierwszy korzystać z owoców.7 Rozważ, co mówię, bo Pan da tobie we wszystkim zrozumienie. 8 Pamiętaj, że Pan Jezus Chrystus, z rodu Dawida, powstał z martwych, według ewangelii mojej,9 dla której pracuję aż do więzów jakby złoczyńca; lecz słowo boże nie jest związane.10 Dlatego wszystko znoszę dla wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie z chwałą niebios11 Wierna mowa: Jeśli bowiem współumarliśmy, współżyć także będziemy;12 jeśli wytrwamy, będziemy też współkrólować. Jeśli się go zaprzemy i on się nas zaprze.13 Choć nie wierzymy, on pozostaje wierny; nie może zaprzeć sam siebie. WALCZYĆ Z HERETYKAMI.14 To przypominaj i zaklinaj przed Panem. Nie spieraj się o słowa, bo to na nic się nie przyda, tylko na zgubę słuchających.15 Staraj się troskliwie, sam się okazać godnym uznania wobec Boga, pracownikiem nie potrzebującym się wstydzić, dobrze sprawującym słowo prawdy.16 Światowych zaś i próżnych gadań unikaj, albowiem wiele przyczyniają się do bezbożności17 I mowa ich rozszerza się jak wrzód. Spośród nich jest Hymenes i Filetus,18 którzy od prawdy odpadli, mówiąc, że zmartwychwstanie już się dokonało i wywrócili wiarę niektórych.19 Ale mocno stoi fundament boży mający tę pieczęć: “Zna Pan swoich” i “niech odstąpi od nieprawości wszelkich, co wymawia imię Pańskie.”20 W wielkim zaś domu są naczynia nie tylko złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane; i niektóre z nich ku czci, niektóre zaś ku zelżywości.21 Jeśliby więc kto zachował się czystym od tych rzeczy, będzie naczyniem poświęconym ku czci i użytecznym Panu, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła.PRZYMIOTY SŁUGI BOŻEGO.22 Młodzieńczych zaś pożądań się wystrzegaj, ubiegaj się raczej o sprawiedliwość, wiarę, nadzieję, miłość i pokój z tymi, co wzywają Pana z czystego serca.23 Głupich zaś i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że rodzą zwady.24 Słudze zaś Pańskiemu nie godzi się spierać, ale być łagodnym dla wszystkich, podatnym do nauczania, cierpliwym,25 z łagodnością karcącym tych, co się sprzeciwiają prawdzie: może Bóg kiedyś skieruje ich umysł do poznania prawdy26 i opamiętawszy się, wyzwolą się z sideł diabła, który ich trzyma jak jeńców według swojej woli.
3PRZEWROTNOŚĆ W OSTATNICH DNIACH.1 To zaś wiedz, że w ostatnie dni nastaną czasy niebezpieczne.2 Będą ludzie samolubni, chciwi, hardzi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, zbrodniczy,3 bez serca, nieprzejednani, potwarcy, niepowściągliwi, okrutni, nielitościwi,4 zdrajcy, zuchwalcy, nadęci i miłujący bardziej rozkosze niż Boga,5 mają wprawdzie pozór pobożności, lecz jej mocy się wyrzekają. I tych unikaj.6 Do nich bowiem należą ci, co wciskają się do domów i uwodzą kobietki obciążone grzechami, miotane rozmaitymi pożądliwościami,7 zawsze się uczące, a nigdy do poznania prawdy nie dochodzące.8 Lecz jak Jannes i Mambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie, ludzie skażonego umysłu, nie wypróbowani w wierze.9 Ale więcej nie osiągną, albowiem ich nierozum wyjdzie na jaw przed wszystkimi, jak było i z tamtymi.WYTRWAĆ W POWOŁANIU.10 Ty zaś otrzymałeś moją naukę, zasady, postanowienia, wiarę, nieskwapliwość, miłość, cierpliwość,11 prześladowania, cierpienia, jakie mnie spotkały w Antiochii i w Ikonium i w Listrze; jakie prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mię Pan!12 I wszyscy, co chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie będą cierpieć.13 Źli zaś ludzie i zwodziciele staną się jeszcze gorsi, błądząc i w błąd wprowadzając.14 Ty jednak trwaj w tym, czegoś się nauczył i co ci powierzono, wiedząc, od kogoś się nauczył;15 bo i od dzieciństwa znasz Pisma święte, a te mogą cię pouczyć ku zbawieniu, przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.

RU Brytjka King J. 316 cf. Tłum. Толк. Wszelkie Pismo, od Boga natchnione, pożyteczne jest do nauczania, do przekonywania, do karcenia, do kształcenia w sprawiedliwości,Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, (За?_сч7з.) Всsко писaніе бGодухновeнно и3 полeзно (є4сть) ко ўчeнію, ко њбличeнію, ко и3справлeнію, къ наказaнію є4же въ прaвдэ, 3,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπασα pasa
A-NSF
πᾶςpasallAll
γραφη grafē
N-NSF
γραφήgrafēa writingscripture
θεοπνευστος theopneustos
A-NSF
θεόπνευστοςtheopneustosGod-breathedgiven by inspiration of God
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ωφελιμος ōfelimos
A-NSM
ὠφέλιμοςōfelimosvaluableprofitable
προς pros
PREP
πρόςprosto/withfor
διδασκαλιαν didaskalian
N-ASF
διδασκαλίαdidaskaliateachingdoctrine
προς pros
PREP
πρόςprosto/with, for
ελεγμον elegmon
N-ASM
ἔλεγχος, ἐλεγμόςelenchos elegmosrebukereproof
προς pros
PREP
πρόςprosto/with, for
επανορθωσιν epanorthōsin
N-ASF
ἐπανόρθωσιςepanorthōsiscorrectingcorrection
προς pros
PREP
πρόςprosto/with, for
παιδειαν paideian
N-ASF
παιδείαpaideiadisciplineinstruction
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δικαιοσυνη dikaiosunē
N-DSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
 
17 cf. Tłum. Толк. aby człowiek boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła zaprawiony.да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.да совершeнъ бyдетъ б9ій человёкъ, на всsкое дёло бlг0е ўгот0ванъ.3,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toThat
αρτιος artios
A-NSM
ἄρτιοςartioscompetentperfect
η ē
V-PAS-3S G5725
εἰμίeimito bemay be
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ανθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanthe man
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
παν pan
A-ASN
πᾶςpasallall
εργον ergon
N-ASN
ἔργονergonworkworks
αγαθον agathon
A-ASN
ἀγαθόςagathosgood-doergood
εξηρτισμενος exērtismenos
V-RPP-NSM G5772
ἐξαρτίζωexartizōto finish/furnish, throughly furnished
RU Brytjka King J. 4CZUJNIE ZWALCZAĆ WSZELKIE ZŁO1 cf. Tłum. Толк. Zaklinam cię wobec Boga i Jezusa Chrystusa, który będzie sądził żywych i umarłych, przez przyjście jego i królestwo jego:Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его: Засвидётельствую u5бо ѓзъ пред8 бGомъ и3 гDемъ нaшимъ ї}съ хrт0мъ, хотsщимъ суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ въ kвлeніи є3гw2 и3 цrтвіи є3гw2: 4,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιαμαρτυρομαι diamarturomai
V-PNI-1S G5736
διαμαρτύρομαιdiamarturomaito testify solemnlycharge
ενωπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
και kai
CONJ
καίkaiand, and
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
μελλοντος mellontos
V-PAP-GSM G5723
μέλλωmellōbe about to, who shall
κρινειν krinein
V-PAN G5721
κρίνωkrinōto judgejudge
ζωντας zōntas
V-PAP-APM G5723
ζάωzaōto livethe quick
και kai
CONJ
καίkaiandand
νεκρους nekrous
A-APM
νεκρόςnekrosdeadthe dead
και kai
CONJ
καίkaiandand
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe Lord
επιφανειαν epifaneian
N-ASF
ἐπιφάνειαepifaneiaappearingappearing
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoappearing
βασιλειαν basileian
N-ASF
βασιλείαbasileiakingdomkingdom
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
2 cf. Tłum. Толк. głoś słowo, nalegaj w porę, nie w porę; przekonywaj, proś, karć z wszelką cierpliwością i nauką.проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. проповёдуй сл0во, наст0й благоврeменнэ и3 безврeменнэ, њбличи2, запрети2, ўмоли2 со всsкимъ долготерпёніемъ и3 ўчeніемъ. 4,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκηρυξον kēruxon
V-AAM-2S G5657
κηρύσσωkērussōto preachPreach
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe word
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthe word
επιστηθι epistēthi
V-2AAM-2S G5628
ἐφίστημιefistēmito approach; be instant
ευκαιρως eukairōs
ADV
εὐκαίρωςeukairōswell timedin season
ακαιρως akairōs
ADV
ἀκαίρωςakairōsunseasonably, out of season
ελεγξον elegxon
V-AAM-2S G5657
ἐλέγχωelenchōto rebuke; reprove
επιτιμησον epitimēson
V-AAM-2S G5657
ἐπιτιμάωepitimaōto rebuke, rebuke
παρακαλεσον parakaleson
V-AAM-2S G5657
παρακαλέωparakaleōto plead/comfort, exhort
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
παση pasē
A-DSF
πᾶςpasallall
μακροθυμια makrothumia
N-DSF
μακροθυμίαmakrothumiapatiencelongsuffering
και kai
CONJ
καίkaiandand
διδαχη didachē
N-DSF
διδαχήdidachēteachingdoctrine
 
3 cf. Tłum. Толк. Przyjdzie bowiem czas gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie nauczycieli – mając uszy chciwe pochlebstwa Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; Бyдетъ бо врeмz, є3гдA здрaвагw ўчeніz не послyшаютъ, но по свои1хъ п0хотехъ и3зберyтъ себЁ ўчи6тели, чeшеми слyхомъ: 4,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito bewill come
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
καιρος kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timethe time
οτε ote
ADV
ὅτεhotewhenwhen
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
υγιαινουσης ugiainousēs
V-PAP-GSF G5723
ὑγιαίνωhugiainōbe healthysound
διδασκαλιας didaskalias
N-GSF
διδασκαλίαdidaskaliateachingdoctrine
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ανεξονται anexontai
V-FDI-3P G5695
ἀνέχωanechōto endurethey will
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter
τας tas
T-APF
hothe/this/who 
ιδιας idias
A-APF
ἴδιοςidiosone's own/privatetheir own
επιθυμιας epithumias
N-APF
ἐπιθυμίαepithumiadesirelusts
εαυτοις eautois
F-3DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfto themselves
επισωρευσουσιν episōreusousin
V-FAI-3P G5692
ἐπισωρεύωepisōreuōto accumulateshall they heap
διδασκαλους didaskalous
N-APM
διδάσκαλοςdidaskalosteacherteachers
κνηθομενοι knēthomenoi
V-PPP-NPM G5746
κνήθωknēthōto itch, having itching
την tēn
T-ASF
hothe/this/wholusts
ακοην akoēn
N-ASF
ἀκοήakoēhearingears
 
4 cf. Tłum. Толк. i od prawdy słuch z pewnością odwrócą, a obrócą się ku baśniom. и от истины отвратят слух и обратятся к басням. и3 t и4стины слyхъ tвратsтъ, и3 къ бaснемъ ўклонsтсz. 4,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoears
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe truth
ακοην akoēn
N-ASF
ἀκοήakoēhearingears
αποστρεψουσιν apostrepsousin
V-FAI-3P G5692
ἀποστρέφωapostrefōto turn awaythey shall turn away
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
δε de
CONJ
δέdethen, and
τους tous
T-APM
hothe/this/whofables
μυθους muthous
N-APM
μῦθοςmuthosmythfables
εκτραπησονται ektrapēsontai
V-2FPI-3P G5691
ἐκτρέπωektrepōto turn/wander awayshall be turned
 

5 Ty jednak czuwaj we wszystkim, pracuj, sprawuj dzieło ewangelisty, posługiwanie twoje wypełniaj. Bądź trzeźwym.6 Mnie bowiem już mają ofiarować i czas rozwiązania mego nadchodzi.7 Dobry bój stoczyłem, zawodu dokonałem, wiarę zachowałem.8 Na ostatek odłożony mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi odda Pan, sędzia sprawiedliwy, w ów dzień, a nie tylko mnie, ale i tym, co miłują przyjście jego. POLECENIA I WIADOMOŚCI.9 Spiesz się, żebyś do mnie przybył prędko. Albowiem Demas miłując ten świat mnie opuścił i poszedł do Tesaloniki,10 Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji.11 Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest pożyteczny w posłudze.12 Tychika zaś posłałem do Efezu.13 Gdy przyjdziesz, przynieś z sobą płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karpa i księgi, a zwłaszcza pergaminy.14 Aleksander mosiężnik wiele złego mi wyrządził; odda mu Pan według jego uczynków.15 I ty się go wystrzegaj, albowiem bardzo sprzeciwiał się słowom naszym.16 W pierwszej obronie mojej nikt nie był przy mnie, lecz mię wszyscy opuścili; niech im to nie będzie poczytane.17 Pan zaś stanął przy mnie i umocnił mnie, abym dopełnił opowiadania i żeby wszyscy poganie usłyszeli; i zostałem wyrwany z paszczy lwa.18 Wybawił mnie Pan od wszelkiej złej sprawy i zachowa do swego królestwa niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.POZDROWIENIA.19 Pozdrów Pryskę i Akwilę i dom Onezyfora.20 Erast został w Koryncie, a Trofima pozostawiłem chorego w Milecie.21 Spiesz się, żebyś przyszedł przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulus i Pudens i Linus i Klaudia i wszyscy bracia.22 Pan Jezus Chrystus z duchem twoim. Łaska z wami. Amen.