MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi do Tymoteusza

1Wstęp.1Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa, według obietnicy życia, które jest w Chrystusie Jezusie, Tymoteuszowi, najmilszemu synowi:2 Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego.DZIĘKCZYNIENIE.3 Dziękuję Bogu, któremu służę od przodków w czystym sumieniu, a nieustannie o tobie pamiętam w modlitwach moich, w nocy i we dnie,4 pragnąc cię zobaczyć i pamiętam o łzach twoich, abym był radością napełniony,5 przywodząc sobie na pamięć tę wiarę, która jest w tobie nieobłudna, którą też pierwej miała babka twoja Lois i matka twoja Eunice, a jestem pewny, że i ty. ŚMIAŁO WYSTĘPOWAĆ Z EWANGELIĄ.6 Dla tej przyczyny napominam cię, abyś rozbudzał łaskę bożą, która jest w tobie przez włożenie rąk moich.7 Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwości.8 Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, więźnia jego, ale pracuj dla ewangelii według mocy Boga,9 który nas wybawił i powołał swym świętym powołaniem, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed czasami wiekuistymi.10 Objawiona zaś została teraz przez zjawienie się Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który zniweczył śmierć,. życie zaś i nieśmiertelność oświecił przez ewangelię,11 dla której ja ustanowiony jestem kaznodzieją i apostołem i nauczycielem pogan.12 Dla tej przyczyny także to cierpię, ale się me wstydzę. Wiem bowiem, komu uwierzyłem i pewien jestem, że ma moc mój skarb zachować do owego dnia.STRZEC POWIERZONEGO SOBIE DOBRA.13 Miej wzór zbawiennych słów, które ode mnie słyszałeś w wierze i w miłości w Chrystusie Jezusie.14 Dobra powierzonego strzeż przez Ducha Świętego, który w nas mieszka15 Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, co są w Azji, spośród nich jest Figellus i Hermogenes.16 Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mię. często pokrzepiał i łańcucha mojego się nie wstydził;17 ale przyszedłszy do Rzymu, bardzo troskliwie mnie szukał i znalazł.18 Niech mu da Pan, aby znalazł miłosierdzie u Pana w ów dzień. A jak wielkie świadczył mi usługi w Efezie, ty lepiej wiesz.
2PRACOWAĆ JAKO DOBRY ŻOŁNIERZ.1 Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie2 i co słyszałeś ode mnie przez wielu świadków, to przekazuj wiernym ludziom, którzy będą zdolni i innych nauczać.3 Pracuj jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa.4 Służąc jak żołnierz Bogu, nikt nie wikła się w sprawy świeckie, aby się podobał temu, któremu się oddał.5 Kto bowiem i w zawodach walczy, nie bierze wieńca, tylko gdy należycie walczy.6 Rolnik, który pracuje, ma pierwszy korzystać z owoców.7 Rozważ, co mówię, bo Pan da tobie we wszystkim zrozumienie. 8 Pamiętaj, że Pan Jezus Chrystus, z rodu Dawida, powstał z martwych, według ewangelii mojej,9 dla której pracuję aż do więzów jakby złoczyńca; lecz słowo boże nie jest związane.10 Dlatego wszystko znoszę dla wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie z chwałą niebios11 Wierna mowa: Jeśli bowiem współumarliśmy, współżyć także będziemy;12 jeśli wytrwamy, będziemy też współkrólować. Jeśli się go zaprzemy i on się nas zaprze.13 Choć nie wierzymy, on pozostaje wierny; nie może zaprzeć sam siebie. WALCZYĆ Z HERETYKAMI.14 To przypominaj i zaklinaj przed Panem. Nie spieraj się o słowa, bo to na nic się nie przyda, tylko na zgubę słuchających.15 Staraj się troskliwie, sam się okazać godnym uznania wobec Boga, pracownikiem nie potrzebującym się wstydzić, dobrze sprawującym słowo prawdy.16 Światowych zaś i próżnych gadań unikaj, albowiem wiele przyczyniają się do bezbożności17 I mowa ich rozszerza się jak wrzód. Spośród nich jest Hymenes i Filetus,18 którzy od prawdy odpadli, mówiąc, że zmartwychwstanie już się dokonało i wywrócili wiarę niektórych.19 Ale mocno stoi fundament boży mający tę pieczęć: “Zna Pan swoich” i “niech odstąpi od nieprawości wszelkich, co wymawia imię Pańskie.”20 W wielkim zaś domu są naczynia nie tylko złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane; i niektóre z nich ku czci, niektóre zaś ku zelżywości.21 Jeśliby więc kto zachował się czystym od tych rzeczy, będzie naczyniem poświęconym ku czci i użytecznym Panu, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła.PRZYMIOTY SŁUGI BOŻEGO.22 Młodzieńczych zaś pożądań się wystrzegaj, ubiegaj się raczej o sprawiedliwość, wiarę, nadzieję, miłość i pokój z tymi, co wzywają Pana z czystego serca.23 Głupich zaś i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że rodzą zwady.24 Słudze zaś Pańskiemu nie godzi się spierać, ale być łagodnym dla wszystkich, podatnym do nauczania, cierpliwym,25 z łagodnością karcącym tych, co się sprzeciwiają prawdzie: może Bóg kiedyś skieruje ich umysł do poznania prawdy26 i opamiętawszy się, wyzwolą się z sideł diabła, który ich trzyma jak jeńców według swojej woli.
3PRZEWROTNOŚĆ W OSTATNICH DNIACH.1 To zaś wiedz, że w ostatnie dni nastaną czasy niebezpieczne.2 Będą ludzie samolubni, chciwi, hardzi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, zbrodniczy,3 bez serca, nieprzejednani, potwarcy, niepowściągliwi, okrutni, nielitościwi,4 zdrajcy, zuchwalcy, nadęci i miłujący bardziej rozkosze niż Boga,5 mają wprawdzie pozór pobożności, lecz jej mocy się wyrzekają. I tych unikaj.6 Do nich bowiem należą ci, co wciskają się do domów i uwodzą kobietki obciążone grzechami, miotane rozmaitymi pożądliwościami,7 zawsze się uczące, a nigdy do poznania prawdy nie dochodzące.8 Lecz jak Jannes i Mambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie, ludzie skażonego umysłu, nie wypróbowani w wierze.9 Ale więcej nie osiągną, albowiem ich nierozum wyjdzie na jaw przed wszystkimi, jak było i z tamtymi.WYTRWAĆ W POWOŁANIU.10 Ty zaś otrzymałeś moją naukę, zasady, postanowienia, wiarę, nieskwapliwość, miłość, cierpliwość,11 prześladowania, cierpienia, jakie mnie spotkały w Antiochii i w Ikonium i w Listrze; jakie prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mię Pan!12 I wszyscy, co chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie będą cierpieć.13 Źli zaś ludzie i zwodziciele staną się jeszcze gorsi, błądząc i w błąd wprowadzając.14 Ty jednak trwaj w tym, czegoś się nauczył i co ci powierzono, wiedząc, od kogoś się nauczył;15 bo i od dzieciństwa znasz Pisma święte, a te mogą cię pouczyć ku zbawieniu, przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.16 Wszelkie Pismo, od Boga natchnione, pożyteczne jest do nauczania, do przekonywania, do karcenia, do kształcenia w sprawiedliwości,17 aby człowiek boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła zaprawiony.
4CZUJNIE ZWALCZAĆ WSZELKIE ZŁO1 Zaklinam cię wobec Boga i Jezusa Chrystusa, który będzie sądził żywych i umarłych, przez przyjście jego i królestwo jego:2 głoś słowo, nalegaj w porę, nie w porę; przekonywaj, proś, karć z wszelką cierpliwością i nauką.3 Przyjdzie bowiem czas gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie nauczycieli – mając uszy chciwe pochlebstwa 4 i od prawdy słuch z pewnością odwrócą, a obrócą się ku baśniom.

RU Brytjka King J. 45 cf. Tłum. Толк. Ty jednak czuwaj we wszystkim, pracuj, sprawuj dzieło ewangelisty, posługiwanie twoje wypełniaj. Bądź trzeźwym.Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. (За?_сч7и.) Тh же трезви1сz њ всeмъ, ѕлопостражди2, дёло сотвори2 бlговёстника, служeніе твоE и3звёстно сотвори2. 4,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσυ su
P-2NS
σύsuyouthou
δε de
CONJ
δέdethenBut
νηφε nēfe
V-PAM-2S G5720
νήφωnēfōbe soberwatch
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πασιν pasin
A-DPN
πᾶςpasallall things
κακοπαθησον kakopathēson
V-AAM-2S G5657
κακοπαθέωkakopatheōto endure, endure afflictions
εργον ergon
N-ASN
ἔργονergonworkthe work
ποιησον poiēson
V-AAM-2S G5657
ποιέωpoieōto do/make, do
ευαγγελιστου euangelistou
N-GSM
εὐαγγελιστήςeuangelistēsevangelistof an evangelist
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoministry
διακονιαν diakonian
N-ASF
διακονίαdiakoniaserviceministry
σου sou
P-2GS
σύsuyouof thy
πληροφορησον plēroforēson
V-AAM-2S G5657
πληροφορέωplēroforeōto fulfill, make full proof
 
6 cf. Tłum. Толк. Mnie bowiem już mają ofiarować i czas rozwiązania mego nadchodzi.Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Ѓзъ бо ўжE жрeнъ бывaю, и3 врeмz моегw2 tшeствіz настA: 4,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ηδη ēdē
ADV
ἤδηēdēalreadynow
σπενδομαι spendomai
V-PPI-1S G5743
σπένδωspendōto pour a libationam
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
καιρος kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timethe time
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe time
αναλυσεως analuseōs
N-GSF
ἀνάλυσιςanalusisdeparturedeparture
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weof my
εφεστηκεν efestēken
V-RAI-3S G5758
ἐφίστημιefistēmito approachis at hand
 
7 cf. Tłum. Толк. Dobry bój stoczyłem, zawodu dokonałem, wiarę zachowałem.Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; п0двигомъ д0брымъ подвизaхсz, течeніе скончaхъ, вёру соблюд0хъ: 4,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτον ton
T-ASM
hothe/this/who 
καλον kalon
A-ASM
καλόςkalosgooda good
αγωνα agōna
N-ASM
ἀγώνagōnfightfight
ηγωνισμαι ēgōnismai
V-RNI-1S G5766
ἀγωνίζομαιagōnizomaito struggleI have fought
τον ton
T-ASM
hothe/this/whofight
δρομον dromon
N-ASM
δρόμοςdromosracecoursecourse
τετελεκα teteleka
V-RAI-1S G5758
τελέωteleōto finish, I have finished
την tēn
T-ASF
hothe/this/whocourse
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trustthe faith
τετηρηκα tetērēka
V-RAI-1S G5758
τηρέωtēreōto keep, I have kept
 
8 cf. Tłum. Толк. Na ostatek odłożony mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi odda Pan, sędzia sprawiedliwy, w ów dzień, a nie tylko mnie, ale i tym, co miłują przyjście jego.а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его. пр0чее u5бо соблюдaетсz мнЁ вэнeцъ прaвды, є3г0же воздaстъ ми2 гDь въ дeнь w4нъ, првdный судіS: не т0кмw же мнЁ, но и3 всBмъ возлю1бльшымъ kвлeніе є3гw2. 4,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλοιπον loipon
A-ASN
λοιπόνloiponhenceforthHenceforth
αποκειται apokeitai
V-PNI-3S G5736
ἀπόκειμαιapokeimaito lay upthere is laid up
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weto me
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
δικαιοσυνης dikaiosunēs
N-GSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessof righteousness
στεφανος stefanos
N-NSM
στέφανοςstefanoscrowna crown
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
αποδωσει apodōsei
V-FAI-3S G5692
ἀποδίδωμιapodidōmito pay, shall give
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/wefor me
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
εκεινη ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat
τη
T-DSF
hothe/this/whoof righteousness
ημερα ēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Lord
δικαιος dikaios
A-NSM
δίκαιοςdikaiosjust, the righteous
κριτης kritēs
N-NSM
κριτήςkritēsjudgejudge
ου ou
PRT-N
οὐounonot
μονον monon
ADV
μόνονmonononlyonly
δε de
CONJ
δέdethen: and
εμοι emoi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
και kai
CONJ
καίkaiandalso
πασιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallunto all
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whoday
ηγαπηκοσιν ēgapēkosin
V-RAP-DPM G5761
ἀγαπάωagapaōto lovethem
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoappearing
επιφανειαν epifaneian
N-ASF
ἐπιφάνειαepifaneiaappearingappearing
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 

POLECENIA I WIADOMOŚCI.9 Spiesz się, żebyś do mnie przybył prędko. Albowiem Demas miłując ten świat mnie opuścił i poszedł do Tesaloniki,10 Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji.11 Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest pożyteczny w posłudze.12 Tychika zaś posłałem do Efezu.13 Gdy przyjdziesz, przynieś z sobą płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karpa i księgi, a zwłaszcza pergaminy.14 Aleksander mosiężnik wiele złego mi wyrządził; odda mu Pan według jego uczynków.15 I ty się go wystrzegaj, albowiem bardzo sprzeciwiał się słowom naszym.16 W pierwszej obronie mojej nikt nie był przy mnie, lecz mię wszyscy opuścili; niech im to nie będzie poczytane.17 Pan zaś stanął przy mnie i umocnił mnie, abym dopełnił opowiadania i żeby wszyscy poganie usłyszeli; i zostałem wyrwany z paszczy lwa.18 Wybawił mnie Pan od wszelkiej złej sprawy i zachowa do swego królestwa niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.POZDROWIENIA.19 Pozdrów Pryskę i Akwilę i dom Onezyfora.20 Erast został w Koryncie, a Trofima pozostawiłem chorego w Milecie.21 Spiesz się, żebyś przyszedł przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulus i Pudens i Linus i Klaudia i wszyscy bracia.22 Pan Jezus Chrystus z duchem twoim. Łaska z wami. Amen.