List trzeci św. Jana Apostoła

1Adres

pokaż/ukryj RU Brytjka King J. 1Adres1 cf. Толк. STARSZY,Gajusowi najmilszemu, którego ja prawdziwie miłuję.Старец - возлюбленному Гаию, которого я люблю по истине. (За?_o7ѕ.) Стaрецъ гaіеви возлю1бленному, є3г0же ѓзъ люблю2 вои1стинну. POCHWAŁY I ZLECENIA.2 cf. Толк. Najmilszy, modlę się, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, jak się dobrze powodzi twej duszy.Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Возлю1бленне, во всёхъ молю1сz (њ тебЁ) благоспёzтисz тебЁ и3 здрaвствовати, ћкоже благоспёетсz тебЁ душA. 3 cf. Толк. Bardzo się uradowałem, gdy przybyli bracia i dali świadectwo o prawdzie twojej; jak ty w prawdzie postępujesz.Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братия и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Возрaдовахсz ѕэлw2, пришeдшымъ брaтіzмъ и3 свидётельствующымъ твою2 и4стину, ћкоже ты2 во и4стинэ х0диши. 4 cf. Толк. Większej pociechy nad tę nie mam, jak gdy słyszę, że dzieci moje postępują w prawdzie.Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Б0льши сеS не и4мамъ рaдости, да слhшу мо‰ ч†да во и4стинэ ход‰ща. 5 cf. Толк. Najmilszy, dobrze postępujesz, cokolwiek działasz dla braci, zwłaszcza dla podróżnych,Возлюбленный! ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Возлю1бленне, вёрнw твори1ши, є4же ѓще дёлаеши въ брaтію и3 въ стр†нныz, 6 cf. Толк. którzy świadectwo dali o miłości twej w obliczu kościoła; dobrze postąpisz wyprawiając ich w sposób godny Boga.Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога, и5же свидётельствоваша њ твоeй любви2 пред8 цRковію: и5хже предпослaвъ дост0йнw бGу, д0брэ твори1ши, 7 cf. Толк. Dla imienia bowiem jego puścili się w drogę, nic nie biorąc od pogan.ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. њ и4мени бо є3гw2 и3зыд0ша, ничт0же пріeмлюще t kзы6къ. 8 cf. Толк. My więc takich powinniśmy przyjmować, abyśmy byli pomocnikami prawdy. Итак мы должны принимать таковых, чтобы сделаться споспешниками истине. Мы2 u5бо д0лжни є3смы2 пріимaти таковhхъ, да поспBшницы бyдемъ и4стинэ. DIOTREFES I DEMETRIUSZ.9 cf. Толк. Napisałbym był może do kościoła; ale ten, który lubi zajmować pierwsze miejsce między nimi, Diotrefes, nie przyjmuje nas.Я писал церкви; но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас. Писaхъ цRкви: но первенстволю1бецъ и4хъ діотрeфъ не пріeмлетъ нaсъ. 10 cf. Толк. Dlatego gdy przyjdę, wypomnę jego uczynki, których się dopuszcza, wygadując na nas złośliwymi słowy i jakby mu tego nie było dosyć, ani sam nie przyjmuje braci i tym, co przyjmują, zabrania i z kościoła ich wyrzuca.Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и не довольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Сегw2 рaди, ѓще пріидY, воспомzнY є3гw2 дэлA, ћже твори1тъ, словесы2 лукaвыми ўкорsz нaсъ: и3 недов0ленъ бывaz њ си1хъ, ни сaмъ пріeмлетъ брaтію, и3 хотsщымъ возбранsетъ, и3 t цRкве и3зг0нитъ. 11 cf. Толк. Najmilszy, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co jest dobre. Kto dobrze czyni, z Boga jest; kto źle czyni, nie widział Boga.Возлюбленный! не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога; а делающий зло не видел Бога. Возлю1бленне, не ўподоблsйсz ѕл0му, но бlг0му. Благотворsй t бGа є4сть: ґ ѕлотворsй не ви1дэ бGа. 12 cf. Толк. Demetriuszowi dają wszyscy świadectwo i sama nawet prawda, lecz i my dajemy świadectwo; a wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe.О Димитрии засвидетельствовано всеми и самою истиною; свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно. Дими1тріеви свидётельствовасz t всёхъ и3 t сaмыz и4стины: и3 мh же свидётельствуемъ, и3 вёсте, ћкw свидётельство нaше и4стинно є4сть. ZAKOŃCZENIE.13 cf. Толк. Miałem ci wiele pisać, ale nie chciałem ci pisać atramentem i piórem.Многое имел я писать; но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, МнHга и3мёхъ писaти, но не хощY черни1ломъ и3 тр0стію писaти тебЁ, 14 cf. Толк. Spodziewam się zaś wkrótce cię ujrzeć i ustnie mówić będziemy. Pokój tobie. Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów imiennie przyjaciół. а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. ўповaю же ѓбіе ви1дэти тS и3 ўсты6 ко ўстHмъ глаг0лати. 15 cf. Толк. Мир тебе. Приветствуют тебя друзья; приветствуй друзей поименно. Аминь.Ми1ръ тебЁ. Цэлyютъ тS дрyзи: цэлyй дрyги по и4мени. Ґми1нь.