MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Efezjan

1Wstęp.1 Paweł, z woli bożej apostoł Jezusa Chrystusa wszystkim świętym, którzy są w Efezie i wiernym w Chrystusie Jezusie:2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. WYCHWALA BOGA ZA ODKUPIENIE.3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelakim błogosławieństwem duchowym w niebie w Chrystusie,4 jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i niepokalanymi przed oczyma jego w miłości.5 I on nas przeznaczył dla siebie na przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli,6 dla uwielbienia przesławnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym Synu swoim.7 W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów według bogactw łaski jego,8 która nader obfitowała w nas we wszelkiej mądrości i roztropności,9 aby nam oznajmił tajemnicę swej woli, według upodobania swego, przez które postanowił,10 żeby w zarządzonej pełności czasów odnowić wszystko w Chrystusie, co jest na niebie i co na ziemi – w nim,11 w którym i my losem wezwani jesteśmy, przeznaczeni według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według rady woli swojej,12 abyśmy byli na uwielbienie chwały jego, my, którzyśmy przedtem nadzieję pokładali w Chrystusie.13 W nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy (ewangelię zbawienia waszego), w niego też uwierzywszy, jesteście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego obiecanego,14 który jest zadatkiem dziedzictwa naszego, na odkupienie nabytych ku uwielbieniu chwały jego.PROSI O ŁASKI DLA EFEZJAN.15 Dlatego i ja, usłyszawszy o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości ku wszystkim świętym,16 nie przestaję dziękować za was, pamiętając o was w modlitwach moich,17 aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia dla poznania jego:18 oświecone oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja wezwania jego i jak przebogata chwała dziedzictwa jego w świętych19 i jak jest przeogromna wielkość potęgi jego względem nas, którzy wierzymy, dzięki skuteczności potężnej mocy jego,20 którą okazał w Chrystusie, wzbudziwszy go z martwych i posadziwszy po prawicy swojej w niebie,21 ponad wszelką zwierzchnością i władzą i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, które jest rozgłośne nie tylko w tym wieku, lecz także w przyszłym.22 I “wszystko poddał pod jego nogi,” a jego ustanowił głową nad całym kościołem,23 który jest ciałem jego i pełnością tego, który się dopełnia przez wszystko we wszystkich.
2UMARLI GRZECHOM, ŻYJEMY PRZEZ CHRYSTUSA.1 I Was, którzyście byli umarli przez występki i przez grzechy wasze,2 jakim ongiś oddawaliście się według biegu świata tego, według księcia mocy niebieskiej, tego ducha, który teraz działa w synach niewierności.3 Między nimi i my wszyscy żyliśmy kiedyś w pożądliwościach ciała naszego spełniając zachcianki ciała i myśli i byliśmy z natury synami gniewu, jak i inni.4 Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla zbytniej miłości swojej, którą nas umiłował,5 i gdyśmy byli umarłymi przez grzechy, ożywił nas wespół w Chrystusie (którego łaską jesteście zbawieni)6 i wskrzesił nas wespół i wespół posadził na niebie w Chrystusie Jezusie,7 aby w nadchodzących wiekach okazać obfite bogactwa łaski swojej, w dobroci względem nas w Chrystusie Jezusie.8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was, bo jest darem bożym;9 nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.10 Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych uczynków, które Bóg przygotował, abyśmy je wypełniali.POGANIE WSPÓŁTOWARZYSZAMI ŚWIĘTYCH.11 Przeto pamiętajcie, że wy, kiedyś poganie w ciele, którzy nazywani jesteście odrzezkiem przez tak zwane obrzezanie ręką na ciele uczynione,12 – byliście w owym czasie bez Chrystusa, oddaleni od obcowania z Izraelem i obcy testamentom obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na tym świecie.13 Teraz zaś w Chrystusie Jezusie wy, którzy kiedyś byliście dalekimi, staliście się bliskimi we krwi Chrystusa.

RU Brytjka King J. 214 cf. Tłum. Толк. On bowiem jest naszym pokojem i on dwoje uczynił jednym i zburzył dzielącą ścianę przegrody, nieprzyjaźń, w ciele swoim,Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, (За?_ск7а.) Т0й бо є4сть ми1ръ нaшъ, сотвори1вый nбоS є3ди1но, и3 средостёніе њгрaды разори1вый, 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
ειρηνη eirēnē
N-NSF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
ο o
T-NSM
hothe/this/whopeace
ποιησας poiēsas
V-AAP-NSM G5660
ποιέωpoieōto do/makehath made
τα ta
T-APN
hothe/this/who, who
αμφοτερα amfotera
A-APN
ἀμφότεροςamfoterosbothboth
εν en
A-ASN
εἷςheisoneone
και kai
CONJ
καίkaiand, and
το to
T-ASN
hothe/this/whothe middle wall
μεσοτοιχον mesotoichon
N-ASN
μεσότοιχοςmesotoichoswallthe middle wall
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof partition
φραγμου fragmou
N-GSM
φραγμόςfragmosfenceof partition
λυσας lusas
V-AAP-NSM G5660
λύωluōto loosehath broken down
 
15 cf. Tłum. Толк. zniósłszy zakon przykazań i przepisów, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokójупразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, враждY пlтію своeю, зак0нъ зaповэдій ўчeньми ўпраздни1въ, да џба сози1ждетъ соб0ю во є3ди1наго н0ваго человёка, творS ми1ръ, 2,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτην tēn
T-ASF
hothe/this/who 
εχθραν echthran
N-ASF
ἔχθραechthrahostilitythe enmity
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whoflesh
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshflesh
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe enmity
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslaw, the law
των tōn
T-GPF
hothe/this/who, the law
εντολων entolōn
N-GPF
ἐντολήentolēcommandmentof commandments
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δογμασιν dogmasin
N-DPN
δόγμαdogmadecreeordinances
καταργησας katargēsas
V-AAP-NSM G5660
καταργέωkatargeōto endHaving abolished
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toto
τους tous
T-APM
hothe/this/whoof commandments
δυο duo
A-NUI
δύοduotwoof twain
κτιση ktisē
V-AAS-3S G5661
κτίζωktizōto createmake
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
F-3DSM
αὑτοῦhautouhim/herselfhimself
εις eis
PREP
εἰςeistoward; for
ενα ena
A-ASM
εἷςheisoneone
καινον kainon
A-ASM
καινόςkainosnewnew
ανθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
ποιων poiōn
V-PAP-NSM G5723
ποιέωpoieōto do/make, making
ειρηνην eirēnēn
N-ASF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace
 
16 cf. Tłum. Толк. i pojednał obydwu w jednym ciele z Bogiem przez krzyż, umorzywszy nieprzyjaźnie w samym sobie.и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. и3 примири1тъ nбои1хъ во є3ди1нэмъ тёлэ бGови кrт0мъ, ўби1въ враждY на нeмъ: 2,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αποκαταλλαξη apokatallaxē
V-AAS-3S G5661
ἀποκαταλλάσσωapokatallassōto reconcilemight reconcile
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
αμφοτερους amfoterous
A-APM
ἀμφότεροςamfoterosbothboth
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ενι eni
A-DSN
εἷςheisoneone
σωματι sōmati
N-DSN
σῶμαsōmabodybody
τω
T-DSM
hothe/this/whounto God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodunto God
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe cross
σταυρου staurou
N-GSM
σταυρόςstauroscrossthe cross
αποκτεινας apokteinas
V-AAP-NSM G5660
ἀποκτείνωapokteinōto kill, having slain
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe enmity
εχθραν echthran
N-ASF
ἔχθραechthrahostilitythe enmity
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongthereby
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthat he
 
17 cf. Tłum. Толк. I przyszedłszy “opowiedział pokój” wam, “którzyście byli daleko i pokój tym, którzy blisko”;И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, и3 пришeдъ благовэсти2 ми1ръ вaмъ, д†льнимъ и3 бли6жнимъ, 2,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ελθων elthōn
V-2AAP-NSM G5631
ἔρχομαιerchomaito come/gocame
ευηγγελισατο euēngelisato
V-AMI-3S G5668
εὐαγγελίζομαιeuangelizomaito speak good newsand preached
ειρηνην eirēnēn
N-ASF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouto you
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whowhich were
μακραν makran
ADV
μακράνmakranfarafar off
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ειρηνην eirēnēn
N-ASF
εἰρήνηeirēnēpeace[peace]
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whoto them that were
εγγυς engus
ADV
ἐγγύςengusnearnigh
 
18 cf. Tłum. Толк. ponieważ przez niego jedni i drudzy mamy przystęp w jednym Duchu do Ojca.потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе. занE тёмъ и4мамы приведeніе џбои во є3ди1нэмъ д©э ко nц7Y. 2,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εχομεν echomen
V-PAI-1P G5719
ἔχωechōto have/bewe
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
προσαγωγην prosagōgēn
N-ASF
προσαγωγήprosagōgēaccessaccess
οι oi
T-NPM
hothe/this/whoaccess
αμφοτεροι amfoteroi
A-NPM
ἀμφότεροςamfoterosbothboth
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
ενι eni
A-DSN
εἷςheisoneone
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathSpirit
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Father
πατερα patera
N-ASM
πατήρpatērfatherthe Father
 
19 cf. Tłum. Толк. Przeto już nie jesteście gośćmi i przychodniami, lecz jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga,Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, (За?_ск7в.) Тёмже u5бо ктомY нёсте стрaнни и3 пришeльцы, но сожи1телє с™ы6мъ и3 пrніи бGу, 2,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαρα ara
PRT
ἄραarathereforetherefore
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenNow
ουκετι ouketi
ADV-N
οὐκέτιouketinot any moreno more
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beye are
ξενοι xenoi
A-NPM
ξένοςxenosforeignstrangers
και kai
CONJ
καίkaiandand
παροικοι paroikoi
A-NPM
πάροικοςparoikosforeignerforeigners
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito be[to be]
συμπολιται sumpolitai
N-NPM
συμπολίτηςsumpolitēsfellow citizenfellowcitizens
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
αγιων agiōn
A-GPM
ἅγιοςhagiosholywith the saints
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οικειοι oikeioi
A-NPM
οἰκεῖοςoikeiosof one’s householdof the household
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
20 cf. Tłum. Толк. zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głównym kamieniem węgielnym sam Jezus Chrystus,быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, наздaни бhвше на њсновaніи ґпcлъ и3 прbрHкъ, сyщу краеуг0льну самомY ї}су хrтY, 2,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεποικοδομηθεντες epoikodomēthentes
V-APP-NPM G5685
ἐποικοδομέωepoikodomeōto build up/uponAnd are built
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τω
T-DSM
hothe/this/whothe foundation
θεμελιω themeliō
N-DSM
θεμέλιοςthemeliosfoundationthe foundation
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the apostles
αποστολων apostolōn
N-GPM
ἀπόστολοςapostolosapostleof the apostles
και kai
CONJ
καίkaiandand
προφητων profētōn
N-GPM
προφήτηςprofētēsprophetprophets
οντος ontos
V-PAP-GSM G5723
εἰμίeimito bebeing
ακρογωνιαιου akrogōniaiou
A-GSM
ἀκρογωνιαῖοςakrogōniaioscornerstonethe chief corner
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhimself
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua, Jesus
 
21 cf. Tłum. Толк. i na nim całe budowanie wzniesione, rośnie w przybytek święty w Panu,на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, њ нeмже всsко создaніе составлsемо растeтъ въ цRковь с™yю њ гDэ: 2,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
ω ō
R-DSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
πασα pasa
A-NSF
πᾶςpasallall
οικοδομη oikodomē
N-NSF
οἰκοδομήoikodomēbuildingthe building
συναρμολογουμενη sunarmologoumenē
V-PPP-NSF G5746
συναρμολογέωsunarmologeōto joinfitly framed together
αυξει auxei
V-PAI-3S G5719
αὐξάνωauxanōto growgroweth
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
ναον naon
N-ASM
ναόςnaostempletemple
αγιον agion
A-ASM
ἅγιοςhagiosholyan holy
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
 
22 cf. Tłum. Толк. na nim też i wy budujecie się razem na mieszkanie boże w Duchu.на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.њ нeмже и3 вы2 созидaетесz въ жили1ще б9іе д¦омъ.2,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
ω ō
R-DSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
και kai
CONJ
καίkaiandalso
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
συνοικοδομεισθε sunoikodomeisthe
V-PPI-2P G5743
συνοικοδομέωsunoikodomeōto built up withare builded together
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
κατοικητηριον katoikētērion
N-ASN
κατοικητήριονkatoikētēriondwelling placean habitation
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongthrough
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit


3I WSPÓŁUCZESTNIKAMI OBIETNIC.1 Dlatego ja Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, za was pogan, – 2 jeśli tylko słyszeliście o szafarstwie łaski bożej, które mi jest dane dla was,3 że przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica, jak wyżej pokrótce napisałem;4 stąd czytając, możecie pojąć moją znajomość tajemnicy Chrystusowej,5 której po inne czasy nie znali synowie ludzcy tak, jak teraz została objawiona apostołom jego i prorokom w Duchu:6 że poganie są współdziedzicami i współczłonkami i współuczestnikami obietnicy jego w Chrystusie Jezusie przez ewangelię, 7 której stałem się sługą według daru łaski bożej, jaka mi jest dana przez działanie mocy jego.PAWEŁ APOSTOŁEM POGAN.8 Mnie ze wszystkich świętych najmniejszemu dana jest ta łaska, żebym głosił poganom niedościgłe bogactwa Chrystusowe9 i żebym oświecał wszystkich, jakie jest planowe urzeczywistnianie tajemnicy, zakrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył;10 aby przez kościół oznajmiona była zwierzchnościom i władzom na niebie wieloraka mądrość boża,11 według odwiecznego przeznaczenia, które wypełnił w Chrystusie Jezusie Panu naszym,12 a w nim mamy ufność i śmiały przystęp przez wiarę w niego.13 Dlatego proszę, żebyście nie upadali na duchu z powodu utrapień moich za was; które są chwałą waszą.ZNÓW MODLI SIĘ ZA EFEZJAN.14 Z tej przyczyny zginam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa,15 z którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi,16 aby wam dał według przebogatej chwały swojej umocnić się potężnie jako wewnętrznemu człowiekowi przez Ducha jego,17 aby Chrystus mieszkał w sercach waszych przez wiarę,18 żebyście wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć z wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. – 19 poznać także miłość Chrystusową, przewyższającą wiedzę, abyście byli napełnieni wszelką pełnością bożą.20 Temu zaś, który może wszystko uczynić daleko obficiej, niż prosimy albo rozumiemy, według mocy, która w nas skutecznie działa,21 jemu chwała w kościele i w Chrystusie Jezusie poprzez wszystkie pokolenia na wiek wieków. Amen.
4ZACHOWAĆ JEDNOŚĆ DUCHA.1 Zatem proszę was ja, więzień w Panu, abyście postępowali godnie według powołania, do którego jesteście wezwani,2 z wszelką pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc się wzajemnie w miłości,3 starając się troskliwie o zachowanie jedności ducha w spójni pokoju.4 Jedno ciało i jeden duch, jak jesteście wezwani w jednej nadziei wezwania waszego.5 Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest.6 Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nad wszystkimi i poprzez wszystko i we wszystkich nas.7 Każdemu zaś z nas jest dana łaska według miary daru Chrystusowego.8 Dlatego mówi: “Wstąpiwszy na wysokość, przywiódł więźniów pojmanych, dał dary ludziom.”9 To zaś, że wstąpił, cóż znaczy, jeśli nie że pierwej zstąpił do niższych części ziemi?10 Ten, co zstąpił, jest tym samym, co i wstąpił nad wszystkie niebiosa, żeby napełnić wszystko.W MISTYCZNYM CIELE CHRYSTUSOWYM.11 I on dał jednych wprawdzie jako apostołów, niektórych zaś jako proroków, innych znów jako ewangelistów, a innych jako pasterzy i nauczycieli12 dla przysposobienia świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego;13 aż wszyscy zejdziemy się w jedności wiary i poznania Syna Bożego, jako mąż doskonały na miarę wieku pełności Chrystusowej;14 abyśmy już nie byli dziatkami chwiejącymi się i nie byli unoszeni od każdego podmuchu nauki przez złość ludzką, przez podstęp, wiodący do błędu.15 Lecz czyniąc prawdę w miłości, żebyśmy rośli we wszystkim w nim, który jest głową, Chrystus;16 a z niego całe ciało, złożone i złączone przez wszystkie spojenia wzajemnej usługi, według działalności stosownej do natury każdego członka, otrzymuje swój wzrost i buduje się w miłości.PRZYOBLEC SIĘ W NOWEGO CZŁOWIEKA.17 To więc mówię i oświadczam w Panu: abyście już nie postępowali jak i poganie postępują w próżności umysłu swego,18 mając ciemnościami zaćmiony rozum, oddaleni od życia bożego wskutek niewiadomości, która w nich jest, z powodu zaślepienia ich serca;19 a oni poddając się rozpaczy, wydali samych siebie na bezwstyd, na pełnienie wszelkiej nieczystości, na chciwość.20 Wy zaś nie tak poznaliście Chrystusa,21 o ile jednak słyszeliście o nim i w nim zostaliście pouczeni, jak prawda jest w Jezusie,22 abyście złożyli starego człowieka co do dawnego sposobu życia, który się psuje przez zwodnicze żądze.23 Lecz odnówcie się duchem umysłu waszego24 i obleczcie się w nowego człowieka, który stworzony jest według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.NABYWAĆ NOWYCH OBYCZAJÓW.25 Dlatego, złożywszy kłamstwo, “mówcie każdy prawdę z bliźnim swoim,” ponieważ jesteśmy członkami jeden drugiego.26 “Gniewajcie się, a nie grzeszcie,” słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze.27 Nie dajcie miejsca diabłu.28 Kto kradł, niech już nie kradnie, lecz raczej niech pracuje, czyniąc rękami swoimi coś dobrego, aby miał skąd udzielać potrzebującemu.29 Niech z ust waszych nie wychodzi żadna zła mowa, ale tylko dobra ku zbudowaniu wiary, aby przynosiła łaskę słuchającym.30 I nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, w którym naznaczeni jesteście pieczęcią na dzień odkupienia.31 Wszelkie zgorzknienie i gniew i oburzenie i wrzask i bluźnierstwo, niech zostanie usunięte spośród was wraz z wszelką złością.32 Ale bądźcie łaskawi jedni względem drugich, miłosierni, odpuszczający jeden drugiemu, jak i Bóg wam odpuścił w Chrystusie.
51 Bądźcie więc naśladowcami Boga, jak synowie najmilsi;2 a chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako “obiatę i ofiarę Bogu na wonność wdzięczności.”WSTRZYMYWAĆ SIĘ OD WSZELKIEGO GRZECHU.3 Rozpusta zaś i wszelka nieczystość, albo chciwość niech ani nie będą wspominane wśród was, jak przystoi świętym;4 albo sprośność, albo głupia mowa, albo nieprzystojne żarty, nie należące do rzeczy, ale raczej dziękczynienie.5 To bowiem wiedzcie i rozumiejcie, że żaden rozpustnik, albo nieczysty, albo chciwiec, to znaczy bałwochwalca nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusowym i bożym.6 Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami: dla tych bowiem rzeczy przychodzi gniew Boga na synów Niedowiarstwa.7 Nie bądźcie więc ich wspólnikami. 6Kiedyś bowiem byliście cien1nością, lecz teraz światłością w Panu, postępujcie jak synowie światłości;9 bo owoc światłości jest we wszelkiej dobrotliwości i sprawiedliwości i prawdzie;10 pochwalajcie, co jest przyjemne Bogu;11 a nie bierzcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, ale raczej je strofujcie.12 Co bowiem u nich potajemnie się dzieje, to wstyd jest i mówić.13 Wszystko zaś, co się gani, na jaw wychodzi przez światło, bo wszystko, co się jawnie ukazuje, jest światłem.14 Dlatego mówi: “Wstań, który śpisz, i powstań z martwych, a oświeci cię Chrystus. “15 Patrzcie więc, bracia, żebyście ostrożnie postępowali, nie jak niemądrzy,16 ale jak mądrzy, czas okupując, bo dni są złe.17 Dlatego nie bądźcie nieroztropni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Boga.18 I nie upijajcie się winem, w czym jest rozpusta, ale napełniajcie się Duchem Świętym, 19 mówiąc wzajem do siebie w psalmach i w hymnach i w pieśniach duchownych, śpiewając i grając w sercach waszych Panu,20 dziękując zawsze za wszystko w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa Bogu i Ojcu,21 jedni drugim będąc ulegli w bojaźni Chrystusowej.POWINNOŚCI MAŁŻONKÓW.22 Żony niech będą poddane swoim mężom jak Panu,23 ponieważ mąż jest głową żony, jak Chrystus jest głową kościoła: on, Zbawiciel ciała jego.24 Lecz jak kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony swoim mężom we wszystkim.25 Mężowie, miłujcie żony wasze, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał samego siebie za niego,26 aby go uświęcić, oczyściwszy go obmyciem wody w słowie życia,27 aby sam sobie przysposobił kościół chwalebny, nie mający zmazy ani zmarszczki, albo czegoś podobnego, ale żeby był święty i niepokalany.28 Tak i mężowie powinni miłować żony swoje jak swoje ciało. Kto miłuje żonę swoją, miłuje samego siebie.29 Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści ciała swego, ale żywi i pielęgnuje je, jak i Chrystus kościół;30 gdyż jesteśmy członkami ciała jego, z ciała jego i z kości jego.31 “Dlatego opuści człowiek ojca i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i będą dwoje w jednym ciele.”32 Jest to wielka tajemnica, a ja mówię w Chrystusie i w kościele.33 Wszakże i każdy z was z osobna niech miłuje żonę swoją jak samego siebie, a żona niech się boi męża swego.
6OBOWIĄZKI DZIECI I SŁUŻBY.1 Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom waszym w Panu, bo to jest słuszne.2 Czcij ojca swego i matkę swoją,” to jest pierwsze przykazanie z obietnicą,3 “aby ci się dobrze powodziło i żebyś żył długo na ziemi.”4 I wy ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, ale wychowujcie je w karności i w napominaniu Pańskim.5 Słudzy, posłuszni bądźcie panom według ciała z bojaźnią i z drżeniem, w prostocie serca waszego jak Chrystusowi,6 nie na oko służąc, jakby ludziom się podobając, ale jak słudzy Chrystusowi, czyniąc wolę bożą z serca,7 z dobrą wolą służąc jak Panu, a nie ludziom,8 wiedząc, że każdy, czy to niewolnik, czy wolny cokolwiek uczyni dobrego, to otrzyma od Pana.9 I wy, panowie, to samo dla nich czyńcie, zaniechajcie gróźb, wiedząc, że i ich i wasz Pan jest w niebie, a nie ma u niego względu na osoby. UZBROIĆ SIĘ DO WALKI.10 W końcu bracia, wzmacniajcie się w Panu i w potędze siły jego,11 Obleczcie się w zbroję bożą, abyście się mogli ostać wobec zasadzek diabelskich.12 Albowiem toczymy bój nie przeciw ciału i krwi, ale przeciwko książętom i władzom, przeciwko rządcom świata tych ciemności, przeciwko duchom nikczemnym na niebie.13 Dlatego weźcie zbroję bożą, abyście się mogli sprzeciwić w dzień zły i być we wszystkim doskonali.14 Stójcie więc, przepasawszy biodra wasze prawdą i “oblókłszy pancerz sprawiedliwości”15 i obuwszy “nogi w gotowość ewangelii pokoju”;16 we wszystkim biorąc tarczę wiary, którą moglibyście zgasić wszystkie strzały ogniste najniegodziwszego;17 i weźcie “przyłbicę zbawienia” i miecz ducha (którym jest słowo boże);18 w każdej modlitwie i prośbie modląc się na każdy czas w duchu i w nim czuwając z wszelką wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych;19 i za mnie, aby mi dana była mowa, gdy otworzę usta swoje, abym z ufnością głosił tajemnicę ewangelii,20 dla której poselstwo sprawuję w łańcuchu, tak żebym o niej śmiało mówił, jak należy.ZALECENIE TYCHIKA I POZDROWIENIA.21 Żebyście zaś i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje, co czynię, wszystko wam oznajmi Tychikus, najmilszy brat i wierny sługa w Panu,22 którego posłałem do was na to właśnie, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje i żeby pocieszył serca wasze.23 Pokój braciom i miłość z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.24 Łaska z wszystkimi, co miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa w nieskazitelności. Amen.