MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Efezjan

1Wstęp.1 Paweł, z woli bożej apostoł Jezusa Chrystusa wszystkim świętym, którzy są w Efezie i wiernym w Chrystusie Jezusie:2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. WYCHWALA BOGA ZA ODKUPIENIE.3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelakim błogosławieństwem duchowym w niebie w Chrystusie,4 jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i niepokalanymi przed oczyma jego w miłości.5 I on nas przeznaczył dla siebie na przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli,6 dla uwielbienia przesławnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym Synu swoim.7 W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów według bogactw łaski jego,8 która nader obfitowała w nas we wszelkiej mądrości i roztropności,9 aby nam oznajmił tajemnicę swej woli, według upodobania swego, przez które postanowił,10 żeby w zarządzonej pełności czasów odnowić wszystko w Chrystusie, co jest na niebie i co na ziemi – w nim,11 w którym i my losem wezwani jesteśmy, przeznaczeni według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według rady woli swojej,12 abyśmy byli na uwielbienie chwały jego, my, którzyśmy przedtem nadzieję pokładali w Chrystusie.13 W nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy (ewangelię zbawienia waszego), w niego też uwierzywszy, jesteście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego obiecanego,14 który jest zadatkiem dziedzictwa naszego, na odkupienie nabytych ku uwielbieniu chwały jego.PROSI O ŁASKI DLA EFEZJAN.15 Dlatego i ja, usłyszawszy o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości ku wszystkim świętym,16 nie przestaję dziękować za was, pamiętając o was w modlitwach moich,17 aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia dla poznania jego:18 oświecone oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja wezwania jego i jak przebogata chwała dziedzictwa jego w świętych19 i jak jest przeogromna wielkość potęgi jego względem nas, którzy wierzymy, dzięki skuteczności potężnej mocy jego,20 którą okazał w Chrystusie, wzbudziwszy go z martwych i posadziwszy po prawicy swojej w niebie,21 ponad wszelką zwierzchnością i władzą i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, które jest rozgłośne nie tylko w tym wieku, lecz także w przyszłym.22 I “wszystko poddał pod jego nogi,” a jego ustanowił głową nad całym kościołem,23 który jest ciałem jego i pełnością tego, który się dopełnia przez wszystko we wszystkich.
2UMARLI GRZECHOM, ŻYJEMY PRZEZ CHRYSTUSA.1 I Was, którzyście byli umarli przez występki i przez grzechy wasze,2 jakim ongiś oddawaliście się według biegu świata tego, według księcia mocy niebieskiej, tego ducha, który teraz działa w synach niewierności.3 Między nimi i my wszyscy żyliśmy kiedyś w pożądliwościach ciała naszego spełniając zachcianki ciała i myśli i byliśmy z natury synami gniewu, jak i inni.4 Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla zbytniej miłości swojej, którą nas umiłował,5 i gdyśmy byli umarłymi przez grzechy, ożywił nas wespół w Chrystusie (którego łaską jesteście zbawieni)6 i wskrzesił nas wespół i wespół posadził na niebie w Chrystusie Jezusie,7 aby w nadchodzących wiekach okazać obfite bogactwa łaski swojej, w dobroci względem nas w Chrystusie Jezusie.8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was, bo jest darem bożym;9 nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.10 Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych uczynków, które Bóg przygotował, abyśmy je wypełniali.POGANIE WSPÓŁTOWARZYSZAMI ŚWIĘTYCH.11 Przeto pamiętajcie, że wy, kiedyś poganie w ciele, którzy nazywani jesteście odrzezkiem przez tak zwane obrzezanie ręką na ciele uczynione,12 – byliście w owym czasie bez Chrystusa, oddaleni od obcowania z Izraelem i obcy testamentom obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na tym świecie.13 Teraz zaś w Chrystusie Jezusie wy, którzy kiedyś byliście dalekimi, staliście się bliskimi we krwi Chrystusa.14 On bowiem jest naszym pokojem i on dwoje uczynił jednym i zburzył dzielącą ścianę przegrody, nieprzyjaźń, w ciele swoim,15 zniósłszy zakon przykazań i przepisów, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój16 i pojednał obydwu w jednym ciele z Bogiem przez krzyż, umorzywszy nieprzyjaźnie w samym sobie.17 I przyszedłszy “opowiedział pokój” wam, “którzyście byli daleko i pokój tym, którzy blisko”;18 ponieważ przez niego jedni i drudzy mamy przystęp w jednym Duchu do Ojca.19 Przeto już nie jesteście gośćmi i przychodniami, lecz jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga,20 zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głównym kamieniem węgielnym sam Jezus Chrystus,21 i na nim całe budowanie wzniesione, rośnie w przybytek święty w Panu,22 na nim też i wy budujecie się razem na mieszkanie boże w Duchu.
3I WSPÓŁUCZESTNIKAMI OBIETNIC.1 Dlatego ja Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, za was pogan, – 2 jeśli tylko słyszeliście o szafarstwie łaski bożej, które mi jest dane dla was,3 że przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica, jak wyżej pokrótce napisałem;4 stąd czytając, możecie pojąć moją znajomość tajemnicy Chrystusowej,5 której po inne czasy nie znali synowie ludzcy tak, jak teraz została objawiona apostołom jego i prorokom w Duchu:6 że poganie są współdziedzicami i współczłonkami i współuczestnikami obietnicy jego w Chrystusie Jezusie przez ewangelię, 7 której stałem się sługą według daru łaski bożej, jaka mi jest dana przez działanie mocy jego.PAWEŁ APOSTOŁEM POGAN.8 Mnie ze wszystkich świętych najmniejszemu dana jest ta łaska, żebym głosił poganom niedościgłe bogactwa Chrystusowe9 i żebym oświecał wszystkich, jakie jest planowe urzeczywistnianie tajemnicy, zakrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył;10 aby przez kościół oznajmiona była zwierzchnościom i władzom na niebie wieloraka mądrość boża,11 według odwiecznego przeznaczenia, które wypełnił w Chrystusie Jezusie Panu naszym,12 a w nim mamy ufność i śmiały przystęp przez wiarę w niego.13 Dlatego proszę, żebyście nie upadali na duchu z powodu utrapień moich za was; które są chwałą waszą.ZNÓW MODLI SIĘ ZA EFEZJAN.14 Z tej przyczyny zginam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa,15 z którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi,16 aby wam dał według przebogatej chwały swojej umocnić się potężnie jako wewnętrznemu człowiekowi przez Ducha jego,17 aby Chrystus mieszkał w sercach waszych przez wiarę,18 żebyście wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć z wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. – 19 poznać także miłość Chrystusową, przewyższającą wiedzę, abyście byli napełnieni wszelką pełnością bożą.20 Temu zaś, który może wszystko uczynić daleko obficiej, niż prosimy albo rozumiemy, według mocy, która w nas skutecznie działa,21 jemu chwała w kościele i w Chrystusie Jezusie poprzez wszystkie pokolenia na wiek wieków. Amen.
4ZACHOWAĆ JEDNOŚĆ DUCHA.1 Zatem proszę was ja, więzień w Panu, abyście postępowali godnie według powołania, do którego jesteście wezwani,2 z wszelką pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc się wzajemnie w miłości,3 starając się troskliwie o zachowanie jedności ducha w spójni pokoju.4 Jedno ciało i jeden duch, jak jesteście wezwani w jednej nadziei wezwania waszego.5 Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest.6 Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nad wszystkimi i poprzez wszystko i we wszystkich nas.7 Każdemu zaś z nas jest dana łaska według miary daru Chrystusowego.8 Dlatego mówi: “Wstąpiwszy na wysokość, przywiódł więźniów pojmanych, dał dary ludziom.”9 To zaś, że wstąpił, cóż znaczy, jeśli nie że pierwej zstąpił do niższych części ziemi?10 Ten, co zstąpił, jest tym samym, co i wstąpił nad wszystkie niebiosa, żeby napełnić wszystko.W MISTYCZNYM CIELE CHRYSTUSOWYM.11 I on dał jednych wprawdzie jako apostołów, niektórych zaś jako proroków, innych znów jako ewangelistów, a innych jako pasterzy i nauczycieli12 dla przysposobienia świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego;13 aż wszyscy zejdziemy się w jedności wiary i poznania Syna Bożego, jako mąż doskonały na miarę wieku pełności Chrystusowej;14 abyśmy już nie byli dziatkami chwiejącymi się i nie byli unoszeni od każdego podmuchu nauki przez złość ludzką, przez podstęp, wiodący do błędu.15 Lecz czyniąc prawdę w miłości, żebyśmy rośli we wszystkim w nim, który jest głową, Chrystus;16 a z niego całe ciało, złożone i złączone przez wszystkie spojenia wzajemnej usługi, według działalności stosownej do natury każdego członka, otrzymuje swój wzrost i buduje się w miłości.PRZYOBLEC SIĘ W NOWEGO CZŁOWIEKA.17 To więc mówię i oświadczam w Panu: abyście już nie postępowali jak i poganie postępują w próżności umysłu swego,18 mając ciemnościami zaćmiony rozum, oddaleni od życia bożego wskutek niewiadomości, która w nich jest, z powodu zaślepienia ich serca;19 a oni poddając się rozpaczy, wydali samych siebie na bezwstyd, na pełnienie wszelkiej nieczystości, na chciwość.20 Wy zaś nie tak poznaliście Chrystusa,21 o ile jednak słyszeliście o nim i w nim zostaliście pouczeni, jak prawda jest w Jezusie,22 abyście złożyli starego człowieka co do dawnego sposobu życia, który się psuje przez zwodnicze żądze.23 Lecz odnówcie się duchem umysłu waszego24 i obleczcie się w nowego człowieka, który stworzony jest według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.NABYWAĆ NOWYCH OBYCZAJÓW.25 Dlatego, złożywszy kłamstwo, “mówcie każdy prawdę z bliźnim swoim,” ponieważ jesteśmy członkami jeden drugiego.26 “Gniewajcie się, a nie grzeszcie,” słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze.27 Nie dajcie miejsca diabłu.28 Kto kradł, niech już nie kradnie, lecz raczej niech pracuje, czyniąc rękami swoimi coś dobrego, aby miał skąd udzielać potrzebującemu.29 Niech z ust waszych nie wychodzi żadna zła mowa, ale tylko dobra ku zbudowaniu wiary, aby przynosiła łaskę słuchającym.30 I nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, w którym naznaczeni jesteście pieczęcią na dzień odkupienia.31 Wszelkie zgorzknienie i gniew i oburzenie i wrzask i bluźnierstwo, niech zostanie usunięte spośród was wraz z wszelką złością.32 Ale bądźcie łaskawi jedni względem drugich, miłosierni, odpuszczający jeden drugiemu, jak i Bóg wam odpuścił w Chrystusie.
51 Bądźcie więc naśladowcami Boga, jak synowie najmilsi;2 a chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako “obiatę i ofiarę Bogu na wonność wdzięczności.”WSTRZYMYWAĆ SIĘ OD WSZELKIEGO GRZECHU.3 Rozpusta zaś i wszelka nieczystość, albo chciwość niech ani nie będą wspominane wśród was, jak przystoi świętym;4 albo sprośność, albo głupia mowa, albo nieprzystojne żarty, nie należące do rzeczy, ale raczej dziękczynienie.5 To bowiem wiedzcie i rozumiejcie, że żaden rozpustnik, albo nieczysty, albo chciwiec, to znaczy bałwochwalca nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusowym i bożym.6 Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami: dla tych bowiem rzeczy przychodzi gniew Boga na synów Niedowiarstwa.7 Nie bądźcie więc ich wspólnikami. 6Kiedyś bowiem byliście cien1nością, lecz teraz światłością w Panu, postępujcie jak synowie światłości;9 bo owoc światłości jest we wszelkiej dobrotliwości i sprawiedliwości i prawdzie;10 pochwalajcie, co jest przyjemne Bogu;11 a nie bierzcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, ale raczej je strofujcie.12 Co bowiem u nich potajemnie się dzieje, to wstyd jest i mówić.13 Wszystko zaś, co się gani, na jaw wychodzi przez światło, bo wszystko, co się jawnie ukazuje, jest światłem.14 Dlatego mówi: “Wstań, który śpisz, i powstań z martwych, a oświeci cię Chrystus. “15 Patrzcie więc, bracia, żebyście ostrożnie postępowali, nie jak niemądrzy,16 ale jak mądrzy, czas okupując, bo dni są złe.17 Dlatego nie bądźcie nieroztropni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Boga.18 I nie upijajcie się winem, w czym jest rozpusta, ale napełniajcie się Duchem Świętym, 19 mówiąc wzajem do siebie w psalmach i w hymnach i w pieśniach duchownych, śpiewając i grając w sercach waszych Panu,20 dziękując zawsze za wszystko w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa Bogu i Ojcu,21 jedni drugim będąc ulegli w bojaźni Chrystusowej.POWINNOŚCI MAŁŻONKÓW.22 Żony niech będą poddane swoim mężom jak Panu,23 ponieważ mąż jest głową żony, jak Chrystus jest głową kościoła: on, Zbawiciel ciała jego.24 Lecz jak kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony swoim mężom we wszystkim.

RU Brytjka King J. 525 cf. Tłum. Толк. Mężowie, miłujcie żony wasze, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał samego siebie za niego,Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, (За?_сл7а.) Мyжіе, люби1те сво‰ жєны2, ћкоже и3 хrт0съ возлюби2 цRковь, и3 себE предадE за ню2, 5,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/whoHusbands
ανδρες andres
N-NPM
ἀνήρanērmanHusbands
αγαπατε agapate
V-PAM-2P G5720
ἀγαπάωagapaōto love, love
τας tas
T-APF
hothe/this/whowives
γυναικας gunaikas
N-APF
γυνήgunēwomanwives
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, even as
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ο o
T-NSM
hothe/this/whoChrist
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ηγαπησεν ēgapēsen
V-AAI-3S G5656
ἀγαπάωagapaōto loveloved
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe church
εκκλησιαν ekklēsian
N-ASF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe church
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfyour
παρεδωκεν paredōken
V-AAI-3S G5656
παραδίδωμιparadidōmito delivergave
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
 
26 cf. Tłum. Толк. aby go uświęcić, oczyściwszy go obmyciem wody w słowie życia,чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; да њс™и1тъ ю5, њчcтивъ бaнею водн0ю въ гlг0лэ: 5,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toThat
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
αγιαση agiasē
V-AAS-3S G5661
ἁγιάζωhagiazōto sanctifymight sanctify
καθαρισας katharisas
V-AAP-NSM G5660
καθαρίζωkatharizōto cleanand cleanse it
τω
T-DSN
hothe/this/whowith the washing
λουτρω loutrō
N-DSN
λουτρόνloutronwashingwith the washing
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof water
υδατος udatos
N-GSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterof water
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
ρηματι rēmati
N-DSN
ῥῆμαrēmawordthe word
 
27 cf. Tłum. Толк. aby sam sobie przysposobił kościół chwalebny, nie mający zmazy ani zmarszczki, albo czegoś podobnego, ale żeby był święty i niepokalany.чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. да предстaвитъ ю5 себЁ слaвну цRковь, не и3мyщу сквeрны, и3ли2 пор0ка, и3ли2 нёчто t таковhхъ, но да бyдетъ с™а и3 непор0чна. 5,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toThat
παραστηση parastēsē
V-AAS-3S G5661
παρίστημιparistēmito stand byhe might present
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
εαυτω eautō
F-3DSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfto himself
ενδοξον endoxon
A-ASF
ἔνδοξοςendoxoshonoreda glorious
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
εκκλησιαν ekklēsian
N-ASF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblychurch
μη
PRT-N
μήnot, not
εχουσαν echousan
V-PAP-ASF G5723
ἔχωechōto have/behaving
σπιλον spilon
N-ASM
σπίλοςspilosstainspot
η ē
PRT
ēor, or
ρυτιδα rutida
N-ASF
ῥυτίςrutiswrinklewrinkle
η ē
PRT
ēor, or
τι ti
X-ASN
τιςtisoneany
των tōn
T-GPN
hothe/this/whochurch
τοιουτων toioutōn
D-GPN
τοιοῦτοςtoioutossuch as thissuch thing
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut; but
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
η ē
V-PAS-3S G5725
εἰμίeimito beit should be
αγια agia
A-NSF
ἅγιοςhagiosholyholy
και kai
CONJ
καίkaiandand
αμωμος amōmos
A-NSF
ἄμωμοςamōmosblamelesswithout blemish
 
28 cf. Tłum. Толк. Tak i mężowie powinni miłować żony swoje jak swoje ciało. Kto miłuje żonę swoją, miłuje samego siebie.Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Тaкw д0лжни сyть мyжіе люби1ти сво‰ жєны2, ћкw сво‰ тэлесA: любsй (бо) свою2 женY, себE самaго лю1битъ. 5,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)So
οφειλουσιν[     ofeilousin
V-PAI-3P G5719
ὀφείλωofeilōto oweought
και]     kai
CONJ
καίkaiand[and]
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
ανδρες andres
N-NPM
ἀνήρanērmanmen
αγαπαν agapan
V-PAN G5721
ἀγαπάωagapaōto loveto love
τας tas
T-APF
hothe/this/who 
εαυτων eautōn
F-3GPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selftheir
γυναικας gunaikas
N-APF
γυνήgunēwomanwives
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
εαυτων eautōn
F-3GPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selftheir own
σωματα sōmata
N-APN
σῶμαsōmabodybodies
ο o
T-NSM
hothe/this/whomen
αγαπων agapōn
V-PAP-NSM G5723
ἀγαπάωagapaōto loveloveth
την tēn
T-ASF
hothe/this/who. He that
εαυτου eautou
F-3GSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhis
γυναικα gunaika
N-ASF
γυνήgunēwomanwife
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
αγαπα agapa
V-PAI-3S G5719
ἀγαπάωagapaōto loveloveth
 
29 cf. Tłum. Толк. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści ciała swego, ale żywi i pielęgnuje je, jak i Chrystus kościół;Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, Никт0же бо когдA свою2 пл0ть возненави1дэ, но питaетъ и3 грёетъ ю5, ћкоже и3 гDь цRковь: 5,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουδεις oudeis
A-NSM-N
οὐδείςoudeisno oneno man
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ποτε pote
PRT
ποτέpoteonce/whenever yet
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
εαυτου eautou
F-3GSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhis own
σαρκα sarka
N-ASF
σάρξsarxfleshflesh
εμισησεν emisēsen
V-AAI-3S G5656
μισέωmiseōto hatehated
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
εκτρεφει ektrefei
V-PAI-3S G5719
ἐκτρέφωektrefōto nourish/rearnourisheth
και kai
CONJ
καίkaiandand
θαλπει thalpei
V-PAI-3S G5719
θάλπωthalpōto care forcherisheth
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
και kai
CONJ
καίkaiand, even
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Lord
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChrist[Christ]
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe church
εκκλησιαν ekklēsian
N-ASF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe church
 
30 cf. Tłum. Толк. gdyż jesteśmy członkami ciała jego, z ciała jego i z kości jego.потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. занE ќди є3смы2 тёла є3гw2, t пlти є3гw2 и3 t костeй є3гw2. 5,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
μελη melē
N-NPN
μέλοςmelosmembermembers
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito bewe are
του tou
T-GSN
hothe/this/whobody
σωματος sōmatos
N-GSN
σῶμαsōmabodybody
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof his
 
31 cf. Tłum. Толк. “Dlatego opuści człowiek ojca i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i będą dwoje w jednym ciele.”Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Сегw2 рaди њстaвитъ человёкъ nтцA своего2 и3 мaтерь, и3 прилэпи1тсz къ женЁ своeй, и3 бyдета двA въ пл0ть є3ди1ну. 5,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαντι anti
PREP
ἀντίantiforFor
τουτου toutou
D-GSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
καταλειψει kataleipsei
V-FAI-3S G5692
καταλείπωkataleipōto leaveshall
ανθρωπος[     anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humana man
τον]     ton
T-ASM
hothe/this/who 
πατερα patera
N-ASM
πατήρpatērfatherfather
και[     kai
CONJ
καίkaiandand
την]     tēn
T-ASF
hothe/this/whofather
μητερα mētera
N-ASF
μήτηρmētērmothermother
και kai
CONJ
καίkaiand, and
προσκολληθησεται proskollēthēsetai
V-FPI-3S G5701
προσκολλάωproskollaōto joinshall be joined
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whomother
γυναικα gunaika
N-ASF
γυνήgunēwomanwife
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εσονται esontai
V-FDI-3P G5695
εἰμίeimito bethey
οι oi
T-NPM
hothe/this/whowife
δυο duo
A-NUI
δύοduotwotwo
εις eis
PREP
εἰςeistoward 
σαρκα sarka
N-ASF
σάρξsarxfleshflesh
μιαν mian
A-ASF
εἷςheisoneone
 
32 cf. Tłum. Толк. Jest to wielka tajemnica, a ja mówię w Chrystusie i w kościele.Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Тaйна сіS вели1ка є4сть: ѓзъ же глаг0лю во хrтA и3 во цRковь. 5,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτο to
T-NSN
hothe/this/whomystery
μυστηριον mustērion
N-NSN
μυστήριονmustērionmysterymystery
τουτο touto
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
μεγα mega
A-NSN
μέγαςmegasgreata great
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
δε de
CONJ
δέdethen: but
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakspeak
εις eis
PREP
εἰςeistowardconcerning
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
και kai
CONJ
καίkaiandand
εις]     eis
PREP
εἰςeistoward 
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe church
εκκλησιαν ekklēsian
N-ASF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe church
 
33 cf. Tłum. Толк. Wszakże i każdy z was z osobna niech miłuje żonę swoją jak samego siebie, a żona niech się boi męża swego.Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа.(За?_сл7в.) Nбaче и3 вы2, по є3ди1ному кjйждо свою2 женY си1це да лю1битъ, ћкоже (и3) себE: ґ женA да бои1тсz (своегw2) мyжа.5,33Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπλην plēn
ADV
πλήνplēnbut/howeverNevertheless
και kai
CONJ
καίkaiand 
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouof you
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
καθ kath
PREP
κατάkataaccording to 
ενα ena
A-ASM
εἷςheisoneevery one
εκαστος ekastos
A-NSM
ἕκαστοςhekastoseachin particular
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
εαυτου eautou
F-3GSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhis
γυναικα gunaika
N-ASF
γυνήgunēwomanwife
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
αγαπατω agapatō
V-PAM-3S G5720
ἀγαπάωagapaōto lovelet
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howeven as
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethen; and
γυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomanthe wife
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
φοβηται fobētai
V-PNS-3S G5741
φοβέωfobeōto fearshe reverence
τον ton
T-ASM
hothe/this/whohusband
ανδρα andra
N-ASM
ἀνήρanērmanhusband


6OBOWIĄZKI DZIECI I SŁUŻBY.1 Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom waszym w Panu, bo to jest słuszne.2 Czcij ojca swego i matkę swoją,” to jest pierwsze przykazanie z obietnicą,3 “aby ci się dobrze powodziło i żebyś żył długo na ziemi.”4 I wy ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, ale wychowujcie je w karności i w napominaniu Pańskim.5 Słudzy, posłuszni bądźcie panom według ciała z bojaźnią i z drżeniem, w prostocie serca waszego jak Chrystusowi,6 nie na oko służąc, jakby ludziom się podobając, ale jak słudzy Chrystusowi, czyniąc wolę bożą z serca,7 z dobrą wolą służąc jak Panu, a nie ludziom,8 wiedząc, że każdy, czy to niewolnik, czy wolny cokolwiek uczyni dobrego, to otrzyma od Pana.9 I wy, panowie, to samo dla nich czyńcie, zaniechajcie gróźb, wiedząc, że i ich i wasz Pan jest w niebie, a nie ma u niego względu na osoby. UZBROIĆ SIĘ DO WALKI.10 W końcu bracia, wzmacniajcie się w Panu i w potędze siły jego,11 Obleczcie się w zbroję bożą, abyście się mogli ostać wobec zasadzek diabelskich.12 Albowiem toczymy bój nie przeciw ciału i krwi, ale przeciwko książętom i władzom, przeciwko rządcom świata tych ciemności, przeciwko duchom nikczemnym na niebie.13 Dlatego weźcie zbroję bożą, abyście się mogli sprzeciwić w dzień zły i być we wszystkim doskonali.14 Stójcie więc, przepasawszy biodra wasze prawdą i “oblókłszy pancerz sprawiedliwości”15 i obuwszy “nogi w gotowość ewangelii pokoju”;16 we wszystkim biorąc tarczę wiary, którą moglibyście zgasić wszystkie strzały ogniste najniegodziwszego;17 i weźcie “przyłbicę zbawienia” i miecz ducha (którym jest słowo boże);18 w każdej modlitwie i prośbie modląc się na każdy czas w duchu i w nim czuwając z wszelką wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych;19 i za mnie, aby mi dana była mowa, gdy otworzę usta swoje, abym z ufnością głosił tajemnicę ewangelii,20 dla której poselstwo sprawuję w łańcuchu, tak żebym o niej śmiało mówił, jak należy.ZALECENIE TYCHIKA I POZDROWIENIA.21 Żebyście zaś i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje, co czynię, wszystko wam oznajmi Tychikus, najmilszy brat i wierny sługa w Panu,22 którego posłałem do was na to właśnie, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje i żeby pocieszył serca wasze.23 Pokój braciom i miłość z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.24 Łaska z wszystkimi, co miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa w nieskazitelności. Amen.