MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Efezjan

1Wstęp.1 Paweł, z woli bożej apostoł Jezusa Chrystusa wszystkim świętym, którzy są w Efezie i wiernym w Chrystusie Jezusie:2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. WYCHWALA BOGA ZA ODKUPIENIE.3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelakim błogosławieństwem duchowym w niebie w Chrystusie,4 jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i niepokalanymi przed oczyma jego w miłości.5 I on nas przeznaczył dla siebie na przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli,6 dla uwielbienia przesławnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym Synu swoim.7 W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów według bogactw łaski jego,8 która nader obfitowała w nas we wszelkiej mądrości i roztropności,9 aby nam oznajmił tajemnicę swej woli, według upodobania swego, przez które postanowił,10 żeby w zarządzonej pełności czasów odnowić wszystko w Chrystusie, co jest na niebie i co na ziemi – w nim,11 w którym i my losem wezwani jesteśmy, przeznaczeni według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według rady woli swojej,12 abyśmy byli na uwielbienie chwały jego, my, którzyśmy przedtem nadzieję pokładali w Chrystusie.13 W nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy (ewangelię zbawienia waszego), w niego też uwierzywszy, jesteście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego obiecanego,14 który jest zadatkiem dziedzictwa naszego, na odkupienie nabytych ku uwielbieniu chwały jego.PROSI O ŁASKI DLA EFEZJAN.15 Dlatego i ja, usłyszawszy o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości ku wszystkim świętym,16 nie przestaję dziękować za was, pamiętając o was w modlitwach moich,17 aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia dla poznania jego:18 oświecone oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja wezwania jego i jak przebogata chwała dziedzictwa jego w świętych19 i jak jest przeogromna wielkość potęgi jego względem nas, którzy wierzymy, dzięki skuteczności potężnej mocy jego,20 którą okazał w Chrystusie, wzbudziwszy go z martwych i posadziwszy po prawicy swojej w niebie,21 ponad wszelką zwierzchnością i władzą i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, które jest rozgłośne nie tylko w tym wieku, lecz także w przyszłym.22 I “wszystko poddał pod jego nogi,” a jego ustanowił głową nad całym kościołem,23 który jest ciałem jego i pełnością tego, który się dopełnia przez wszystko we wszystkich.
2UMARLI GRZECHOM, ŻYJEMY PRZEZ CHRYSTUSA.1 I Was, którzyście byli umarli przez występki i przez grzechy wasze,2 jakim ongiś oddawaliście się według biegu świata tego, według księcia mocy niebieskiej, tego ducha, który teraz działa w synach niewierności.3 Między nimi i my wszyscy żyliśmy kiedyś w pożądliwościach ciała naszego spełniając zachcianki ciała i myśli i byliśmy z natury synami gniewu, jak i inni.4 Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla zbytniej miłości swojej, którą nas umiłował,5 i gdyśmy byli umarłymi przez grzechy, ożywił nas wespół w Chrystusie (którego łaską jesteście zbawieni)6 i wskrzesił nas wespół i wespół posadził na niebie w Chrystusie Jezusie,7 aby w nadchodzących wiekach okazać obfite bogactwa łaski swojej, w dobroci względem nas w Chrystusie Jezusie.8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was, bo jest darem bożym;9 nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.10 Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych uczynków, które Bóg przygotował, abyśmy je wypełniali.POGANIE WSPÓŁTOWARZYSZAMI ŚWIĘTYCH.11 Przeto pamiętajcie, że wy, kiedyś poganie w ciele, którzy nazywani jesteście odrzezkiem przez tak zwane obrzezanie ręką na ciele uczynione,12 – byliście w owym czasie bez Chrystusa, oddaleni od obcowania z Izraelem i obcy testamentom obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na tym świecie.13 Teraz zaś w Chrystusie Jezusie wy, którzy kiedyś byliście dalekimi, staliście się bliskimi we krwi Chrystusa.14 On bowiem jest naszym pokojem i on dwoje uczynił jednym i zburzył dzielącą ścianę przegrody, nieprzyjaźń, w ciele swoim,15 zniósłszy zakon przykazań i przepisów, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój16 i pojednał obydwu w jednym ciele z Bogiem przez krzyż, umorzywszy nieprzyjaźnie w samym sobie.17 I przyszedłszy “opowiedział pokój” wam, “którzyście byli daleko i pokój tym, którzy blisko”;18 ponieważ przez niego jedni i drudzy mamy przystęp w jednym Duchu do Ojca.19 Przeto już nie jesteście gośćmi i przychodniami, lecz jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga,20 zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głównym kamieniem węgielnym sam Jezus Chrystus,21 i na nim całe budowanie wzniesione, rośnie w przybytek święty w Panu,22 na nim też i wy budujecie się razem na mieszkanie boże w Duchu.
3I WSPÓŁUCZESTNIKAMI OBIETNIC.1 Dlatego ja Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, za was pogan, – 2 jeśli tylko słyszeliście o szafarstwie łaski bożej, które mi jest dane dla was,3 że przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica, jak wyżej pokrótce napisałem;4 stąd czytając, możecie pojąć moją znajomość tajemnicy Chrystusowej,5 której po inne czasy nie znali synowie ludzcy tak, jak teraz została objawiona apostołom jego i prorokom w Duchu:6 że poganie są współdziedzicami i współczłonkami i współuczestnikami obietnicy jego w Chrystusie Jezusie przez ewangelię, 7 której stałem się sługą według daru łaski bożej, jaka mi jest dana przez działanie mocy jego.PAWEŁ APOSTOŁEM POGAN.8 Mnie ze wszystkich świętych najmniejszemu dana jest ta łaska, żebym głosił poganom niedościgłe bogactwa Chrystusowe9 i żebym oświecał wszystkich, jakie jest planowe urzeczywistnianie tajemnicy, zakrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył;10 aby przez kościół oznajmiona była zwierzchnościom i władzom na niebie wieloraka mądrość boża,11 według odwiecznego przeznaczenia, które wypełnił w Chrystusie Jezusie Panu naszym,12 a w nim mamy ufność i śmiały przystęp przez wiarę w niego.13 Dlatego proszę, żebyście nie upadali na duchu z powodu utrapień moich za was; które są chwałą waszą.ZNÓW MODLI SIĘ ZA EFEZJAN.14 Z tej przyczyny zginam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa,15 z którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi,16 aby wam dał według przebogatej chwały swojej umocnić się potężnie jako wewnętrznemu człowiekowi przez Ducha jego,17 aby Chrystus mieszkał w sercach waszych przez wiarę,18 żebyście wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć z wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. – 19 poznać także miłość Chrystusową, przewyższającą wiedzę, abyście byli napełnieni wszelką pełnością bożą.20 Temu zaś, który może wszystko uczynić daleko obficiej, niż prosimy albo rozumiemy, według mocy, która w nas skutecznie działa,21 jemu chwała w kościele i w Chrystusie Jezusie poprzez wszystkie pokolenia na wiek wieków. Amen.
4ZACHOWAĆ JEDNOŚĆ DUCHA.1 Zatem proszę was ja, więzień w Panu, abyście postępowali godnie według powołania, do którego jesteście wezwani,2 z wszelką pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc się wzajemnie w miłości,3 starając się troskliwie o zachowanie jedności ducha w spójni pokoju.4 Jedno ciało i jeden duch, jak jesteście wezwani w jednej nadziei wezwania waszego.5 Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest.6 Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nad wszystkimi i poprzez wszystko i we wszystkich nas.7 Każdemu zaś z nas jest dana łaska według miary daru Chrystusowego.8 Dlatego mówi: “Wstąpiwszy na wysokość, przywiódł więźniów pojmanych, dał dary ludziom.”9 To zaś, że wstąpił, cóż znaczy, jeśli nie że pierwej zstąpił do niższych części ziemi?10 Ten, co zstąpił, jest tym samym, co i wstąpił nad wszystkie niebiosa, żeby napełnić wszystko.W MISTYCZNYM CIELE CHRYSTUSOWYM.11 I on dał jednych wprawdzie jako apostołów, niektórych zaś jako proroków, innych znów jako ewangelistów, a innych jako pasterzy i nauczycieli12 dla przysposobienia świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego;13 aż wszyscy zejdziemy się w jedności wiary i poznania Syna Bożego, jako mąż doskonały na miarę wieku pełności Chrystusowej;14 abyśmy już nie byli dziatkami chwiejącymi się i nie byli unoszeni od każdego podmuchu nauki przez złość ludzką, przez podstęp, wiodący do błędu.15 Lecz czyniąc prawdę w miłości, żebyśmy rośli we wszystkim w nim, który jest głową, Chrystus;16 a z niego całe ciało, złożone i złączone przez wszystkie spojenia wzajemnej usługi, według działalności stosownej do natury każdego członka, otrzymuje swój wzrost i buduje się w miłości.PRZYOBLEC SIĘ W NOWEGO CZŁOWIEKA.17 To więc mówię i oświadczam w Panu: abyście już nie postępowali jak i poganie postępują w próżności umysłu swego,18 mając ciemnościami zaćmiony rozum, oddaleni od życia bożego wskutek niewiadomości, która w nich jest, z powodu zaślepienia ich serca;19 a oni poddając się rozpaczy, wydali samych siebie na bezwstyd, na pełnienie wszelkiej nieczystości, na chciwość.20 Wy zaś nie tak poznaliście Chrystusa,21 o ile jednak słyszeliście o nim i w nim zostaliście pouczeni, jak prawda jest w Jezusie,22 abyście złożyli starego człowieka co do dawnego sposobu życia, który się psuje przez zwodnicze żądze.23 Lecz odnówcie się duchem umysłu waszego24 i obleczcie się w nowego człowieka, który stworzony jest według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.NABYWAĆ NOWYCH OBYCZAJÓW.25 Dlatego, złożywszy kłamstwo, “mówcie każdy prawdę z bliźnim swoim,” ponieważ jesteśmy członkami jeden drugiego.26 “Gniewajcie się, a nie grzeszcie,” słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze.27 Nie dajcie miejsca diabłu.28 Kto kradł, niech już nie kradnie, lecz raczej niech pracuje, czyniąc rękami swoimi coś dobrego, aby miał skąd udzielać potrzebującemu.29 Niech z ust waszych nie wychodzi żadna zła mowa, ale tylko dobra ku zbudowaniu wiary, aby przynosiła łaskę słuchającym.30 I nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, w którym naznaczeni jesteście pieczęcią na dzień odkupienia.31 Wszelkie zgorzknienie i gniew i oburzenie i wrzask i bluźnierstwo, niech zostanie usunięte spośród was wraz z wszelką złością.32 Ale bądźcie łaskawi jedni względem drugich, miłosierni, odpuszczający jeden drugiemu, jak i Bóg wam odpuścił w Chrystusie.
51 Bądźcie więc naśladowcami Boga, jak synowie najmilsi;2 a chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako “obiatę i ofiarę Bogu na wonność wdzięczności.”WSTRZYMYWAĆ SIĘ OD WSZELKIEGO GRZECHU.3 Rozpusta zaś i wszelka nieczystość, albo chciwość niech ani nie będą wspominane wśród was, jak przystoi świętym;4 albo sprośność, albo głupia mowa, albo nieprzystojne żarty, nie należące do rzeczy, ale raczej dziękczynienie.5 To bowiem wiedzcie i rozumiejcie, że żaden rozpustnik, albo nieczysty, albo chciwiec, to znaczy bałwochwalca nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusowym i bożym.6 Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami: dla tych bowiem rzeczy przychodzi gniew Boga na synów Niedowiarstwa.7 Nie bądźcie więc ich wspólnikami. 6Kiedyś bowiem byliście cien1nością, lecz teraz światłością w Panu, postępujcie jak synowie światłości;

RU Brytjka King J. 59 cf. Tłum. Толк. bo owoc światłości jest we wszelkiej dobrotliwości i sprawiedliwości i prawdzie;потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. пл0дъ бо д¦0вный є4сть во всsцэй бlгостhни и3 прaвдэ и3 и4стинэ: 5,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who(
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
καρπος karpos
N-NSM
καρπόςkarposfruitthe fruit
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the Spirit
φωτος fōtos
N-GSN
φῶςfōslight[light]
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παση pasē
A-DSF
πᾶςpasallall
αγαθωσυνη agathōsunē
N-DSF
ἀγαθωσύνηagathōsunēgoodnessgoodness
και kai
CONJ
καίkaiandand
δικαιοσυνη dikaiosunē
N-DSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
και kai
CONJ
καίkaiandand
αληθεια alētheia
N-DSF
ἀλήθειαalētheiatruthtruth
 
10 cf. Tłum. Толк. pochwalajcie, co jest przyjemne Bogu;Испытывайте, что благоугодно Богу, и3скушaюще, что2 є4сть бlгоуг0дно бGови: 5,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδοκιμαζοντες dokimazontes
V-PAP-NPM G5723
δοκιμάζωdokimazōto testProving
τι ti
I-NSN
τίςtiswhich?what
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ευαρεστον euareston
A-NSN
εὐάρεστοςeuarestoswell-pleasingacceptable
τω
T-DSM
hothe/this/whounto the Lord
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordunto the Lord
 
11 cf. Tłum. Толк. a nie bierzcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, ale raczej je strofujcie.и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. и3 не приwбщaйтесz къ дэлHмъ неплHднымъ тьмы2, пaче же и3 њбличaйте. 5,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
μη
PRT-N
μήnotno
συγκοινωνειτε sunkoinōneite
V-PAM-2P G5720
συγκοινωνέωsunkoinōneōto share withhave
τοις tois
T-DPN
hothe/this/who 
εργοις ergois
N-DPN
ἔργονergonworkworks
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whoworks
ακαρποις akarpois
A-DPN
ἄκαρποςakarposunfruitfulwith the unfruitful
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof darkness
σκοτους skotous
N-GSN
σκότοςskotosdarknessof darkness
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmorerather
δε de
CONJ
δέdethen, but
και kai
CONJ
καίkaiand 
ελεγχετε elenchete
V-PAM-2P G5720
ἐλέγχωelenchōto rebukereprove
 
12 cf. Tłum. Толк. Co bowiem u nich potajemnie się dzieje, to wstyd jest i mówić.Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Бывaємаz бо w4тай t ни1хъ, срaмно є4сть и3 глаг0лати. 5,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτα ta
T-NPN
hothe/this/whothose things which
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
κρυφη krufē
ADV
κρυφῇkrufēin secretin secret
γινομενα ginomena
V-PNP-APN G5740
γίνομαιginomaito beare done
υπ up
PREP
ὑπόhupoby/underof
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof them
αισχρον aischron
A-NSN
αἰσχρόςaischrosshamefula shame
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beit is
και kai
CONJ
καίkaiandeven
λεγειν legein
V-PAN G5721
λέγωlegōto speakto speak
 
13 cf. Tłum. Толк. Wszystko zaś, co się gani, na jaw wychodzi przez światło, bo wszystko, co się jawnie ukazuje, jest światłem.Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Вс‰ же њбличaємаz t свёта kвлsютсz, всe бо kвлsемое свётъ є4сть: 5,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτα ta
T-NPN
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall things
ελεγχομενα elenchomena
V-PPP-NPN G5746
ἐλέγχωelenchōto rebukeare reproved
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underby
του tou
T-GSN
hothe/this/whothat
φωτος fōtos
N-GSN
φῶςfōslightthe light
φανερουται faneroutai
V-PPI-3S G5743
φανερόωfaneroōto manifestare made manifest
παν pan
A-NSN
πᾶςpasallwhatsoever
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
το to
T-NSN
hothe/this/whothe light
φανερουμενον faneroumenon
V-PPP-NSN G5746
φανερόωfaneroōto manifestdoth make manifest
φως fōs
N-NSN
φῶςfōslightlight
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
14 cf. Tłum. Толк. Dlatego mówi: “Wstań, który śpisz, i powstań z martwych, a oświeci cię Chrystus. “Посему сказано: "встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос". сегw2 рaди глаг0летъ: востaни, спsй, и3 воскресни2 t мeртвыхъ, и3 њсвэти1тъ тS хrт0съ. 5,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιο dio
CONJ
διόdiothereforeWherefore
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speakhe saith
εγειρε egeire
V-PAM-2S G5720
ἐγείρωegeirōto arise, Awake thou
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
καθευδων katheudōn
V-PAP-NSM G5723
καθεύδωkatheudōto sleepsleepest
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αναστα anasta
V-2AAM-2S G5628
ἀνίστημιanistēmito arisearise
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothat
νεκρων nekrōn
A-GPM
νεκρόςnekrosdeadthe dead
και kai
CONJ
καίkaiand, and
επιφαυσει epifausei
V-FAI-3S G5692
ἐπιφαύσκωepifauskōto shine onshall give
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthee
ο o
T-NSM
hothe/this/whoChrist
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
 
15 cf. Tłum. Толк. Patrzcie więc, bracia, żebyście ostrożnie postępowali, nie jak niemądrzy,Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, Блюди1те u5бо, кaкw њпaснw х0дите, не ћкоже немyдри, но ћкоже премyдри, 5,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVβλεπετε blepete
V-PAM-2P G5720
βλέπωblepōto seeSee
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthen
ακριβως akribōs
ADV
ἀκριβῶςakribōsexactlycircumspectly
πως pōs
ADV
πωςpōshowthat
περιπατειτε peripateite
V-PAI-2P G5719
περιπατέωperipateōto walkye walk
μη
PRT-N
μήnot, not
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
ασοφοι asofoi
A-NPM
ἄσοφοςasofosunwisefools
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
σοφοι sofoi
A-NPM
σοφόςsofoswisewise
 
16 cf. Tłum. Толк. ale jak mądrzy, czas okupując, bo dni są złe.дорожа временем, потому что дни лукавы. и3скупyюще врeмz, ћкw днjе лукaви сyть. 5,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεξαγοραζομενοι exagorazomenoi
V-PMP-NPM G5734
ἐξαγοράζωexagorazōto redeemRedeeming
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe time
καιρον kairon
N-ASM
καιρόςkairostime/right timethe time
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
αι ai
T-NPF
hothe/this/whothe days
ημεραι ēmerai
N-NPF
ἡμέραhēmeradaythe days
πονηραι ponērai
A-NPF
πονηρόςponērosevil/badevil
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
 
17 cf. Tłum. Толк. Dlatego nie bądźcie nieroztropni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Boga.Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Сегw2 рaди не бывaйте несмhсленни, но разумэвaйте, что2 є4сть в0лz б9іz. 5,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδια dia
PREP
διάdiathrough/because of 
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
μη
PRT-N
μήnotnot
γινεσθε ginesthe
V-PNM-2P G5737
γίνομαιginomaito bebe ye
αφρονες afrones
A-NPM
ἄφρωνafrōnfoolishunwise
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
συνιετε suniete
V-PAM-2P G5720
συνίημιsuniēmito understandunderstanding
τι ti
I-NSN
τίςtiswhich?what
το to
T-NSN
hothe/this/whothe will
θελημα thelēma
N-NSN
θέλημαthelēmawill/desirethe will
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the Lord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
 
18 cf. Tłum. Толк. I nie upijajcie się winem, w czym jest rozpusta, ale napełniajcie się Duchem Świętym, И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, И# не ўпивaйтесz він0мъ, въ нeмже є4сть блyдъ: но пaче и3сполнsйтесz д¦омъ, 5,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
μη
PRT-N
μήnotnot
μεθυσκεσθε methuskesthe
V-PPM-2P G5744
μεθύσκωmethuskōto get drunkbe
οινω oinō
N-DSM
οἶνοςoinoswinewine
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
ω ō
R-DSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, wherein
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ασωτια asōtia
N-NSF
ἀσωτίαasōtiadebaucheryexcess
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
πληρουσθε plērousthe
V-PPM-2P G5744
πληρόωplēroōto fulfillbe filled
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit
 
19 cf. Tłum. Толк. mówiąc wzajem do siebie w psalmach i w hymnach i w pieśniach duchownych, śpiewając i grając w sercach waszych Panu,назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, глаг0люще себЁ во pалмёхъ и3 пёніихъ и3 пёснехъ дух0вныхъ, воспэвaюще и3 пою1ще въ сердцaхъ вaшихъ гDеви, 5,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλαλουντες lalountes
V-PAP-NPM G5723
λαλέωlaleōto speakSpeaking
εαυτοις eautois
F-2DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfto yourselves
ψαλμοις psalmois
N-DPM
ψαλμόςpsalmospsalmin psalms
και kai
CONJ
καίkaiandand
υμνοις umnois
N-DPM
ὕμνοςhumnoshymnhymns
και kai
CONJ
καίkaiandand
ωδαις ōdais
N-DPF
ᾠδήōdēsongsongs
πνευματικαις pneumatikais
A-DPF
πνευματικόςpneumatikosspiritualspiritual
αδοντες adontes
V-PAP-NPM G5723
ᾄδωadōto sing, singing
και kai
CONJ
καίkaiandand
ψαλλοντες psallontes
V-PAP-NPM G5723
ψάλλωpsallōto sing praisemaking melody
τη
T-DSF
hothe/this/whoheart
καρδια kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheartheart
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
τω
T-DSM
hothe/this/whoto the Lord
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordto the Lord
 

20 dziękując zawsze za wszystko w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa Bogu i Ojcu,21 jedni drugim będąc ulegli w bojaźni Chrystusowej.POWINNOŚCI MAŁŻONKÓW.22 Żony niech będą poddane swoim mężom jak Panu,23 ponieważ mąż jest głową żony, jak Chrystus jest głową kościoła: on, Zbawiciel ciała jego.24 Lecz jak kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony swoim mężom we wszystkim.25 Mężowie, miłujcie żony wasze, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał samego siebie za niego,26 aby go uświęcić, oczyściwszy go obmyciem wody w słowie życia,27 aby sam sobie przysposobił kościół chwalebny, nie mający zmazy ani zmarszczki, albo czegoś podobnego, ale żeby był święty i niepokalany.28 Tak i mężowie powinni miłować żony swoje jak swoje ciało. Kto miłuje żonę swoją, miłuje samego siebie.29 Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści ciała swego, ale żywi i pielęgnuje je, jak i Chrystus kościół;30 gdyż jesteśmy członkami ciała jego, z ciała jego i z kości jego.31 “Dlatego opuści człowiek ojca i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i będą dwoje w jednym ciele.”32 Jest to wielka tajemnica, a ja mówię w Chrystusie i w kościele.33 Wszakże i każdy z was z osobna niech miłuje żonę swoją jak samego siebie, a żona niech się boi męża swego.
6OBOWIĄZKI DZIECI I SŁUŻBY.1 Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom waszym w Panu, bo to jest słuszne.2 Czcij ojca swego i matkę swoją,” to jest pierwsze przykazanie z obietnicą,3 “aby ci się dobrze powodziło i żebyś żył długo na ziemi.”4 I wy ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, ale wychowujcie je w karności i w napominaniu Pańskim.5 Słudzy, posłuszni bądźcie panom według ciała z bojaźnią i z drżeniem, w prostocie serca waszego jak Chrystusowi,6 nie na oko służąc, jakby ludziom się podobając, ale jak słudzy Chrystusowi, czyniąc wolę bożą z serca,7 z dobrą wolą służąc jak Panu, a nie ludziom,8 wiedząc, że każdy, czy to niewolnik, czy wolny cokolwiek uczyni dobrego, to otrzyma od Pana.9 I wy, panowie, to samo dla nich czyńcie, zaniechajcie gróźb, wiedząc, że i ich i wasz Pan jest w niebie, a nie ma u niego względu na osoby. UZBROIĆ SIĘ DO WALKI.10 W końcu bracia, wzmacniajcie się w Panu i w potędze siły jego,11 Obleczcie się w zbroję bożą, abyście się mogli ostać wobec zasadzek diabelskich.12 Albowiem toczymy bój nie przeciw ciału i krwi, ale przeciwko książętom i władzom, przeciwko rządcom świata tych ciemności, przeciwko duchom nikczemnym na niebie.13 Dlatego weźcie zbroję bożą, abyście się mogli sprzeciwić w dzień zły i być we wszystkim doskonali.14 Stójcie więc, przepasawszy biodra wasze prawdą i “oblókłszy pancerz sprawiedliwości”15 i obuwszy “nogi w gotowość ewangelii pokoju”;16 we wszystkim biorąc tarczę wiary, którą moglibyście zgasić wszystkie strzały ogniste najniegodziwszego;17 i weźcie “przyłbicę zbawienia” i miecz ducha (którym jest słowo boże);18 w każdej modlitwie i prośbie modląc się na każdy czas w duchu i w nim czuwając z wszelką wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych;19 i za mnie, aby mi dana była mowa, gdy otworzę usta swoje, abym z ufnością głosił tajemnicę ewangelii,20 dla której poselstwo sprawuję w łańcuchu, tak żebym o niej śmiało mówił, jak należy.ZALECENIE TYCHIKA I POZDROWIENIA.21 Żebyście zaś i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje, co czynię, wszystko wam oznajmi Tychikus, najmilszy brat i wierny sługa w Panu,22 którego posłałem do was na to właśnie, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje i żeby pocieszył serca wasze.23 Pokój braciom i miłość z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.24 Łaska z wszystkimi, co miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa w nieskazitelności. Amen.