MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Filipian

1Wstęp.1PAWEŁ I TYMOTEUSZ, słudzy Jezusa Chrystusa, wszystkim świętym w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippach, z biskupami i diakonami: 2 Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.DZIĘKCZYNIENIE BOGU I PROŚBA ZA FILIPIAN.3 Dziękuję Bogu memu przy każdym wspomnieniu o was,4 zawsze we wszelkich prośbach moich za was wszystkich modląc się z weselem,5 za współudział wasz w ewangelii Chrystusowej od pierwszego dnia aż dotąd:6 ufając w to, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, doprowadzi je do końca aż do dnia Chrystusa Jezusa;7 jak słuszne to jest, żebym tak myślał o was wszystkich, dlatego, że was mam w sercu – a w moich okowach i w obronie i w umocnieniu ewangelii wy wszyscy towarzyszami jesteście wesela mego.8 Albowiem świadkiem mi jest Bóg, jak tęsknię za wami wszystkimi we wnętrzu Jezusa Chrystusa.9 I o to proszę, aby miłość wasza jeszcze więcej obfitowała w umiejętności i we wszelkim zrozumieniu,10 abyście rozeznali, co ważniejsze, żebyście byli szczerymi i bez obrazy na dzień Chrystusowy,11 napełnieni owocem sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku sławie i chwale bożej. WBREW PRZECIWNOŚCIOM WZRASTA EWANGELIA.

RU Brytjka King J. 1WBREW PRZECIWNOŚCIOM WZRASTA EWANGELIA.12 cf. Tłum. Толк. A pragnę, bracia, żebyście wiedzieli, że to co się dzieje ze mną, obróciło się raczej ku postępowi ewangelii;Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, (За?_сл7з.) Разумёти же хощY вaмъ, брaтіе, ћкw ±же њ мнЁ пaче во ўспёхъ бlговэствовaніz пріид0ша, 1,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVγινωσκειν ginōskein
V-PAN G5721
γινώσκωginōskōto knowshould understand
δε de
CONJ
δέdethenBut
υμας umas
P-2AP
σύsuyouye
βουλομαι boulomai
V-PNI-1S G5736
βούλομαιboulomaito planI would
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe things
κατ kat
PREP
κατάkataaccording tounto
εμε eme
P-1AS
ἐγώegōI/weme
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmorerather
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
προκοπην prokopēn
N-ASF
προκοπήprokopēprogressthe furtherance
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the gospel
ευαγγελιου euangeliou
N-GSN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelof the gospel
εληλυθεν elēluthen
V-2RAI-3S G5754
ἔρχομαιerchomaito come/gohave fallen out
 
13 cf. Tłum. Толк. tak że okowy moje w Chrystusie stały się znane w całym pretorium i u wszystkich innych;так что узы мои о Христе сделались известными всей претории и всем прочим, ћкw ќзы мо‰ kвлє1нны њ хrтЁ бhша во всeмъ суди1щи и3 въ пр0чихъ всёхъ, 1,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVωστε ōste
CONJ
ὥστεhōstesoSo that
τους tous
T-APM
hothe/this/whobonds
δεσμους desmous
N-APM
δεσμόςdesmoschainbonds
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
φανερους fanerous
A-APM
φανερόςfanerosmanifestmanifest
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
γενεσθαι genesthai
V-2ADN G5635
γίνομαιginomaito beare
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ολω olō
A-DSN
ὅλοςholosallall
τω
T-DSN
hothe/this/whothe palace
πραιτωριω praitōriō
N-DSN
πραιτώριονpraitōrionpraetoriumthe palace
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who;
λοιποις loipois
A-DPM
λοιπόςloiposremainingin
πασιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallall
 
14 cf. Tłum. Толк. i wielu z braci w Panu, ufając okowom moim, więcej się ośmieliło bez bojaźni opowiadać słowo boże.и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смелостью, безбоязненно проповедовать слово Божие. и3 мн0жайшіи брaтіz њ гDэ, надёzвшіисz њ ќзахъ мои1хъ, пaче дерзaютъ без8 стрaха сл0во б9іе глаг0лати. 1,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
τους tous
T-APM
hothe/this/whoof the brethren
πλειονας pleionas
A-APM-C
πλείων, πλεῖονpleiōn pleiongreatermany
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoby
αδελφων adelfōn
N-GPM
ἀδελφόςadelfosbrotherof the brethren
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
πεποιθοτας pepoithotas
V-2RAP-APM G5756
πείθωpeithōto persuade, waxing confident
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whothe word
δεσμοις desmois
N-DPM
δεσμόςdesmoschainby
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
περισσοτερως perissoterōs
ADV-C
περισσῶςperissōssuperabundantlymuch more
τολμαν tolman
V-PAN G5721
τολμάωtolmaōbe bold, are
αφοβως afobōs
ADV
ἀφόβωςafobōsfearlesslywithout fear
τον ton
T-ASM
hothe/this/who.
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthe word
του tou
T-GSM
hothe/this/who[the/this/who]
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGod[God]
λαλειν lalein
V-PAN G5721
λαλέωlaleōto speakto speak
 
15 cf. Tłum. Толк. Niektórzy wprawdzie i przez zazdrość i z przekory, niektórzy zaś i w dobrym zamiarze opowiadają Chrystusa,Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Нёцыи ќбw по зaвисти и3 рeвности, друзjи же и3 за благоволeніе хrтA проповёдаютъ: 1,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτινες tines
X-NPM
τιςtisoneSome
μεν men
PRT
μένmenon the other handindeed
και kai
CONJ
καίkaiandeven
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofof
φθονον fthonon
N-ASM
φθόνοςfthonosenvyenvy
και kai
CONJ
καίkaiandand
εριν erin
N-ASF
ἔριςerisquarrelstrife
τινες tines
X-NPM
τιςtisonesome
δε de
CONJ
δέdethen; and
και kai
CONJ
καίkaiandalso
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofof
ευδοκιαν eudokian
N-ASF
εὐδοκίαeudokiagoodwillgood will
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoChrist
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
κηρυσσουσιν kērussousin
V-PAI-3P G5719
κηρύσσωkērussōto preachpreach
 
16 cf. Tłum. Толк. inni z miłości, wiedząc, że jestem postanowiony na obronę ewangelii.Одни по любопрению проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих; џви ќбw t рвeніz хrтA возвэщaютъ нечи1стэ, мнsще печaль нанести2 ќзамъ мои6мъ: 1,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/whoThe one
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
αγαπης agapēs
N-GSF
ἀγάπηagapēlove[love]
ειδοτες eidotes
V-RAP-NPM G5761
εἴδωeidōto know[to know]
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since[that/since]
εις eis
PREP
εἰςeistoward[toward]
απολογιαν apologian
N-ASF
ἀπολογίαapologiadefence[defence]
του tou
T-GSN
hothe/this/whoChrist
ευαγγελιου euangeliou
N-GSN
εὐαγγέλιονeuangeliongospel[gospel]
κειμαι keimai
V-PNI-1S G5736
κεῖμαιkeimaito lay/be appointed[to lay/be appointed]
 
17 cf. Tłum. Толк. Inni zaś dla sprzeciwu opowiadają Chrystusa nieszczerze, sądząc, że przydają ucisku okowom moim.а другие - из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. џви же t любвE, вёдzще, ћкw во tвётэ бlговэствовaніz лежY. 1,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/whothe other
δε de
CONJ
δέdethenBut
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
εριθειας eritheias
N-GSF
ἐριθείαeritheiarivalry[rivalry]
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoof the gospel
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChrist[Christ]
καταγγελλουσιν katangellousin
V-PAI-3P G5719
καταγγέλλωkatangellōto proclaim[to proclaim]
ουχ ouch
PRT-N
οὐouno[no]
αγνως agnōs
ADV
ἁγνῶςhagnōspurely[purely]
οιομενοι oiomenoi
V-PNP-NPM G5740
οἴομαιoiomaito suppose[to suppose]
θλιψιν thlipsin
N-ASF
θλῖψιςthlipsispressure[pressure]
εγειρειν egeirein
V-PAN G5721
ἐγείρωegeirōto arise[to arise]
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who[the/this/who]
δεσμοις desmois
N-DPM
δεσμόςdesmoschain[chain]
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we[I/we]
 
18 cf. Tłum. Толк. Ale cóż? Byleby Chrystus był opowiadany na wszelki sposób, czy dla pozoru, czy po prawdzie, i w tym się weselę, ale i będę się weselił.Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, Что2 ќбw; Nбaче всsцэмъ w4бразомъ, ѓще вин0ю, ѓще и4стиною хrт0съ проповёдаемь є4сть, и3 њ сeмъ рaдуюсz, но и3 возрaдуюсz: 1,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτι ti
I-NSN
τίςtiswhich?What
γαρ gar
CONJ
γάρgarforthen
πλην plēn
ADV
πλήνplēnbut/however? notwithstanding
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since[that/since]
παντι panti
A-DSM
πᾶςpasall, every
τροπω tropō
N-DSM
τρόποςtroposwayway
ειτε eite
CONJ
εἴτεeiteif, whether
προφασει profasei
N-DSF
πρόφασιςprofasispretensein pretence
ειτε eite
CONJ
εἴτεeiteif, or
αληθεια alētheia
N-DSF
ἀλήθειαalētheiatruthin truth
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChrist, Christ
καταγγελλεται katangelletai
V-PPI-3S G5743
καταγγέλλωkatangellōto proclaimis preached
και kai
CONJ
καίkaiand; and
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τουτω toutō
D-DSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
χαιρω chairō
V-PAI-1S G5719
χαίρωchairōto rejoiceI
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, yea
και kai
CONJ
καίkaiand, and
χαρησομαι charēsomai
V-2FOI-1S G5690
χαίρωchairōto rejoicedo rejoice
 
19 cf. Tłum. Толк. Wiem bowiem, że to mi wyjdzie na zbawienie za waszą modlitwą i spomożeniem Ducha Jezusa Chrystusa,ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, вёмъ бо, ћкw сіE сбyдетсz ми2 во спcніе вaшею моли1твою и3 подаsніемъ д¦а ї}съ хrт0ва, 1,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιδα oida
V-RAI-1S G5758
εἴδωeidōto knowI know
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
τουτο touto
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/wemy
αποβησεται apobēsetai
V-FDI-3S G5695
ἀποβαίνωapobainōto get outshall turn
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
σωτηριαν sōtērian
N-ASF
σωτηρίαsōtēriasalvationsalvation
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the Spirit
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
δεησεως deēseōs
N-GSF
δέησιςdeēsisprayerprayer
και kai
CONJ
καίkaiand, and
επιχορηγιας epichorēgias
N-GSF
ἐπιχορηγίαepichorēgiasupplythe supply
του tou
T-GSN
hothe/this/who,
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathof the Spirit
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshuaof Jesus
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
 
20 cf. Tłum. Толк. według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony; ale że z wszelką pewnością jak zawsze, tak i teraz będzie wsławiony Chrystus w ciele moim, czy przez życie, czy przez śmierć.при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью. по чazнію и3 ўповaнію моемY, (За?_сл7и.) ћкw ни њ є3ди1нэмъ же постыжyсz, но во всsцэмъ дерзновeніи, ћкоже всегдA, и3 нн7э возвели1читсz хrт0съ въ тёлэ моeмъ, ѓще живот0мъ, ѓще ли смeртію. 1,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκατα kata
PREP
κατάkataaccording toAccording to
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoearnest expectation
αποκαραδοκιαν apokaradokian
N-ASF
ἀποκαραδοκίαapokaradokiaeager expectationearnest expectation
και kai
CONJ
καίkaiandand
ελπιδα elpida
N-ASF
ἐλπίςelpishopehope
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ουδενι oudeni
A-DSN-N
οὐδείςoudeisno onenothing
αισχυνθησομαι aischunthēsomai
V-FPI-1S G5701
αἰσχύνωaischunōbe ashamedI shall be ashamed
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
παση pasē
A-DSF
πᾶςpasallall
παρρησια parrēsia
N-DSF
παρρησίαparrēsiaboldnessboldness
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
παντοτε pantote
ADV
πάντοτεpantotealwaysalways
και kai
CONJ
καίkaiandalso
νυν nun
ADV
νῦνnunnow, now
μεγαλυνθησεται megalunthēsetai
V-FPI-3S G5701
μεγαλύνωmegalunōto magnifyshall be magnified
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whobody
σωματι sōmati
N-DSN
σῶμαsōmabodybody
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
ειτε eite
CONJ
εἴτεeiteif, whether
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifelife
ειτε eite
CONJ
εἴτεeiteif, or
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
θανατου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
 

PAWEŁ ZGADZA SIĘ ŻYĆ DLA DOBRA FILIPIAN.21 Dla mnie bowiem życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem.22 A jeśli żyć w ciele – to dla mnie jest owocna praca i nie wiem, co bym miał obrać.23 Ściśniony zaś jestem z dwóch stron: pragnę być rozwiązanym i być z Chrystusem, co jest o wiele lepiej;24 ale dla was trzeba pozostać w ciele.25 I to wiem z pewnością, że zostanę i pozostanę dla was wszystkich dla waszego postępu i wesela z wiary,26 aby radość wasza obfitowała w Chrystusie Jezusie z powodu mnie, przez moje ponowne przybycie do was. ŻYĆ GODNIE WEDŁUG EWANGELII.27 Tylko się sprawujcie w sposób godny ewangelii Chrystusowej, abym – czy przybędę i ujrzę was, czy będąc nieobecny – usłyszał o was, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie współpracując około wiary w ewangelię28 i niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom: co dla nich jest przyczyną zguby, dla was zaś zbawienia i to od Boga;29 gdyż wam dane jest dla Chrystusa, nie tylko abyście weń wierzyli, ale nadto żebyście dla niego cierpieli,30 staczając tę samą walkę, jaką i widzieliście we mnie i teraz usłyszeliście o mnie.
2ZACHOWAĆ MIŁOŚĆ OBOPÓLNĄ.1 Jeśli więc jest jaka pociecha w Chrystusie, jeśli jaka radość miłości, jeśli jaka społeczność ducha, jeśli jaka czułość miłosierdzia2 dopełnijcie wesela mojego, abyście to samo rozumieli, tę samą miłość mieli, jednomyślnie to samo rozumieli,3 nic przez współzawodnictwo ani dla próżnej chwały; ale w pokorze uważając jeden drugiego za wyższego od siebie,4 mając każdy na uwadze, nie to co jest jego, ale to co drugich.5 To bowiem w sobie czujcie co i w Chrystusie Jezusie,6 który będąc w postaci bożej, nie uważał za grabież równości swej z Bogiem,7 ale wyniszczył sam siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi i postawą znaleziony jak człowiek.8 Sam się uniżył, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej.9 Dlatego i Bóg wywyższył go i darował mu imię, przewyższające wszelkie imię;10 aby na imię Jezusowe “klękało wszelkie kolano” niebieskich, ziemskich i podziemnych11 i żeby “wszelki język wyznawał,” że Pan Jezus jest w chwale Boga Ojca.Z BOJAŻNIĄ SPRAWOWAĆ ZBAWIENIE.12 Przeto najmilsi moi (jak zawsze byliście posłuszni), nie tylko jak w obecności mojej, ale daleko bardziej teraz w mojej nieobecności, z bojaźnią i z drżeniem pracujcie nad zbawieniem waszym.13 Albowiem Bóg jest, który sprawuje w was i chcenie i wykonanie według dobrej woli.14 Wszystko zaś czyńcie bez szemrania i wahania,15 abyście byli bez zarzutu i “prości synowie boży, bez przygany, w pośrodku złego i przewrotnego narodu,” wśród którego świecicie jak światła na świecie,16 zachowując słowo życia dla chluby mojej na dzień Chrystusowy, że darmo nie biegłem ani “darmo nie pracowałem.”17 Ale chociaż się wydaję i na ofiarę i na posługiwanie wiary waszej, cieszę się i weselę wespół z wami wszystkimi.18 Podobnie też i wy cieszcie się i weselcie się wespół ze mną. POŚLE DO NICH TYMOTEUSZA.19 Spodziewam się zaś w Panu Jezusie, że wnet poślę do was Tymoteusza, abym i ja był dobrej myśli, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje.20 Nikogo bowiem nie mam ze mną tak jednomyślnego, który by szczerym sercem troszczył się o was.21 Wszyscy bowiem szukają swego, nie tego co jest Jezusa Chrystusa.22 Doświadczoną zaś jego cnotę poznajcie, że jak syn ojcu służył ze mną w ewangelii.23 Spodziewam się więc, że go do was poślę, skoro tylko zobaczę, jak stoją moje sprawy.24 Ufam zaś w Panu, że i sam przybędę rychło do was.POSŁAŁ JUŻ EPAFRODYTA.25 Lecz uznałem za potrzebne posłać do was Epafrodyta, brata i pomocnika i współbojownika mojego, waszego zaś wysłannika i sługę w mojej potrzebie.26 Gdyż z pewnością tęsknił do was wszystkich i martwił się dlatego, żeście słyszeli o jego chorobie.27 Chorował bowiem śmiertelnie, ale Bóg zmiłował się nad nim; nie tylko zaś nad nim, lecz także i nade mną, żebym nie miał smutku na smutek.28 Prędzej go więc posłałem, abyście znowu się weselili, ujrzawszy go, a ja żebym był bez smutku.29 Przyjmijcie go przeto z wszelkim weselem w Panu i takich we czci miejcie;30 ponieważ dla sprawy Chrystusowej bliski już był śmierci, ofiarowawszy swe życie, żeby uzupełnić to, czego z waszej strony nie dostawało do mojej posługi.
3PRZYWILEJE RACZEJ STRATĄ.1 W końcu, bracia moi, weselcie się w Panu. Mnie wprawdzie nie przykro pisać wam to samo, a dla was potrzebne.2 Baczcie na psy, baczcie na złych robotników, baczcie na porzezanie.3 Albowiem my jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a ufność mamy nie w ciele,4 choć ja mam ufność i w ciele. Jeśli kto inny myśli ufać w ciele – więcej ja:5 obrzezany dnia ósmego z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, według Zakonu faryzeusz,6 żarliwiec w prześladowaniu kościoła bożego, co do sprawiedliwości, która jest w Zakonie, postępujący bez7 Lecz co mi było zyskiem, to poczytałem dla Chrystusa za stratę.8 Owszem, uważam wszystko za stratę dla wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa Pana naszego, dla którego wszystko postradałem i mam sobie za gnój, bylebym Chrystusa pozyskał9 i był znaleziony w nim nie jako mający swoją sprawiedliwość, która jest z Zakonu, ale tę, która jest z wiary Chrystusa Jezusa, która jest z Boga – sprawiedliwość przez wiarę,10 żebym go poznał i moc zmartwychwstania jego i uczestnictwo w cierpieniach jego, upodabniając. się do śmierci jego,11 bylebym tylko jako dostąpił powstania z martwych.DĄŻYĆ DO DOSKONAŁOŚCI.12 Nie jakbym już osiągnął, albo już był doskonałym; ale biegnę, żebym jakoś uchwycił to, w czym jestem uchwycony przez Chrystusa Jezusa.13 Bracia, ja nie sądzę, żebym już pochwycił; lecz jedno: zapominając o tym, co poza mną jest, z natężeniem dążąc do tego, co przede mną,14 biegnę do wyznaczonego kresu, do nagrody wzniosłego wezwania bożego w Chrystusie Jezusie.15 Którzykolwiek więc jesteśmy doskonali, rozumiejmy to, a jeśli o czym inaczej myślicie i to wam Bóg objawi.16 Wszelako do czegośmy przyszli – abyśmy to samo rozumieli i w tej samej ustawie trwajmy.NAŚLADOWAĆ APOSTOŁA.17 Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i przypatrujcie się tym, co tak postępują, jak macie w nas wzór.18 Wielu bowiem, o których wam często mówiłem (teraz zaś i płacząc mówię), postępuje jak nieprzyjaciele krzyża Chrystusowego,19 ich końcem zatracenie, ich bogiem brzuch, a chwała w ich sromocie, którzy ziemskie rzeczy miłują.20 Nasze zaś obcowanie jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa,21 który przemieni ciało naszego uniżenia na podobieństwo chwalebnego ciała, według tej potęgi, którą też sobie może wszystko poddać.
41 Przeto, bracia moi najmilsi i bardzo ukochani, wesele moje i korono moja, tak trwajcie w Panu, najmilsi.2 Ewodię proszę i Syntychę upraszam, żeby były jednomyślne w Panu.3 Proszę także i ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj tym, co ze mną pracowały w ewangelii z Klemensem i z innymi pomocnikami moimi, których imiona są w księdze życia.4 Weselcie się zawsze w Panu, po wtóre mówię, weselcie się.5 Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan blisko jest.6 O nic się nie troszczcie, lecz w każdej modlitwie i błaganiu z podzięką niech prośby wasze będą Bogu wiadome.7 A pokój boży, który przewyższa wszelki umysł, niechaj strzeże serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.8 W końcu, bracia, o wszystkim co jest prawdziwe, co skromne, co sprawiedliwe, co święte, co miłe, co chwalebne, czy jaka cnota, czy jaka pochwała karności – o tym myślcie.9 Czegoście się i nauczyli i coście przyjęli i słyszeli i widzieli we mnie, to czyńcie; a Bóg pokoju będzie z wami.PODZIĘKOWANIE ZA JAŁMUŻNĘ 10 Ucieszyłem się zaś wielce w Panu, że w końcu przecież zakwitnęło w was ponownie uczucie względem mnie, jakie też żywiliście, lecz byliście zajęci.11 Nie mówię jakby wskutek niedostatku; ja bowiem nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam.12 Umiem i biedować, umiem i obfitować (wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony) i być sytym i łaknąć i obfitować i niedostatek cierpieć.13 Wszystko mogę w tym, który mię umacnia.14 Jednakże dobrzeście uczynili, podzielając moje utrapienie.15 Wiecie zaś i wy, Filipianie, że na początku ewangelii, kiedy opuściłem Macedonię, żaden kościół nie wszedł ze mną w stosunek rachunkowy: “dano i otrzymano,” tylko wy sami;16 ponieważ i do Tesaloniki raz i drugi posłaliście mi na potrzeby.17 Nie, żebym szukał datku, ale szukam owocu, który by się pomnażał na dobro wasze.18 Mam zaś wszystko i obfituję; jestem obsypany, otrzymawszy od Epafrodyta, coście posłali, “wonność wdzięczności,” ofiarę przyjemną, Bogumiłą.19 A Bóg mój niechaj wypełni wszelkie pragnienie wasze według bogactw swoich w chwale w Chrystusie Jezusie.20 Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.Zakończenie. 21 Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie.22 Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza zaś ci, co są z cesarskiego domu.23 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym. Amen.