MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Filipian

1Wstęp.1PAWEŁ I TYMOTEUSZ, słudzy Jezusa Chrystusa, wszystkim świętym w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippach, z biskupami i diakonami: 2 Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.DZIĘKCZYNIENIE BOGU I PROŚBA ZA FILIPIAN.3 Dziękuję Bogu memu przy każdym wspomnieniu o was,4 zawsze we wszelkich prośbach moich za was wszystkich modląc się z weselem,5 za współudział wasz w ewangelii Chrystusowej od pierwszego dnia aż dotąd:6 ufając w to, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, doprowadzi je do końca aż do dnia Chrystusa Jezusa;7 jak słuszne to jest, żebym tak myślał o was wszystkich, dlatego, że was mam w sercu – a w moich okowach i w obronie i w umocnieniu ewangelii wy wszyscy towarzyszami jesteście wesela mego.8 Albowiem świadkiem mi jest Bóg, jak tęsknię za wami wszystkimi we wnętrzu Jezusa Chrystusa.9 I o to proszę, aby miłość wasza jeszcze więcej obfitowała w umiejętności i we wszelkim zrozumieniu,10 abyście rozeznali, co ważniejsze, żebyście byli szczerymi i bez obrazy na dzień Chrystusowy,11 napełnieni owocem sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku sławie i chwale bożej. WBREW PRZECIWNOŚCIOM WZRASTA EWANGELIA.12 A pragnę, bracia, żebyście wiedzieli, że to co się dzieje ze mną, obróciło się raczej ku postępowi ewangelii;13 tak że okowy moje w Chrystusie stały się znane w całym pretorium i u wszystkich innych;14 i wielu z braci w Panu, ufając okowom moim, więcej się ośmieliło bez bojaźni opowiadać słowo boże.15 Niektórzy wprawdzie i przez zazdrość i z przekory, niektórzy zaś i w dobrym zamiarze opowiadają Chrystusa,16 inni z miłości, wiedząc, że jestem postanowiony na obronę ewangelii.17 Inni zaś dla sprzeciwu opowiadają Chrystusa nieszczerze, sądząc, że przydają ucisku okowom moim.18 Ale cóż? Byleby Chrystus był opowiadany na wszelki sposób, czy dla pozoru, czy po prawdzie, i w tym się weselę, ale i będę się weselił.19 Wiem bowiem, że to mi wyjdzie na zbawienie za waszą modlitwą i spomożeniem Ducha Jezusa Chrystusa,20 według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony; ale że z wszelką pewnością jak zawsze, tak i teraz będzie wsławiony Chrystus w ciele moim, czy przez życie, czy przez śmierć.PAWEŁ ZGADZA SIĘ ŻYĆ DLA DOBRA FILIPIAN.21 Dla mnie bowiem życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem.22 A jeśli żyć w ciele – to dla mnie jest owocna praca i nie wiem, co bym miał obrać.23 Ściśniony zaś jestem z dwóch stron: pragnę być rozwiązanym i być z Chrystusem, co jest o wiele lepiej;24 ale dla was trzeba pozostać w ciele.25 I to wiem z pewnością, że zostanę i pozostanę dla was wszystkich dla waszego postępu i wesela z wiary,26 aby radość wasza obfitowała w Chrystusie Jezusie z powodu mnie, przez moje ponowne przybycie do was. ŻYĆ GODNIE WEDŁUG EWANGELII.27 Tylko się sprawujcie w sposób godny ewangelii Chrystusowej, abym – czy przybędę i ujrzę was, czy będąc nieobecny – usłyszał o was, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie współpracując około wiary w ewangelię28 i niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom: co dla nich jest przyczyną zguby, dla was zaś zbawienia i to od Boga;29 gdyż wam dane jest dla Chrystusa, nie tylko abyście weń wierzyli, ale nadto żebyście dla niego cierpieli,30 staczając tę samą walkę, jaką i widzieliście we mnie i teraz usłyszeliście o mnie.
2ZACHOWAĆ MIŁOŚĆ OBOPÓLNĄ.1 Jeśli więc jest jaka pociecha w Chrystusie, jeśli jaka radość miłości, jeśli jaka społeczność ducha, jeśli jaka czułość miłosierdzia2 dopełnijcie wesela mojego, abyście to samo rozumieli, tę samą miłość mieli, jednomyślnie to samo rozumieli,3 nic przez współzawodnictwo ani dla próżnej chwały; ale w pokorze uważając jeden drugiego za wyższego od siebie,4 mając każdy na uwadze, nie to co jest jego, ale to co drugich.5 To bowiem w sobie czujcie co i w Chrystusie Jezusie,6 który będąc w postaci bożej, nie uważał za grabież równości swej z Bogiem,7 ale wyniszczył sam siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi i postawą znaleziony jak człowiek.8 Sam się uniżył, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej.9 Dlatego i Bóg wywyższył go i darował mu imię, przewyższające wszelkie imię;10 aby na imię Jezusowe “klękało wszelkie kolano” niebieskich, ziemskich i podziemnych11 i żeby “wszelki język wyznawał,” że Pan Jezus jest w chwale Boga Ojca.Z BOJAŻNIĄ SPRAWOWAĆ ZBAWIENIE.12 Przeto najmilsi moi (jak zawsze byliście posłuszni), nie tylko jak w obecności mojej, ale daleko bardziej teraz w mojej nieobecności, z bojaźnią i z drżeniem pracujcie nad zbawieniem waszym.13 Albowiem Bóg jest, który sprawuje w was i chcenie i wykonanie według dobrej woli.14 Wszystko zaś czyńcie bez szemrania i wahania,15 abyście byli bez zarzutu i “prości synowie boży, bez przygany, w pośrodku złego i przewrotnego narodu,” wśród którego świecicie jak światła na świecie,16 zachowując słowo życia dla chluby mojej na dzień Chrystusowy, że darmo nie biegłem ani “darmo nie pracowałem.”17 Ale chociaż się wydaję i na ofiarę i na posługiwanie wiary waszej, cieszę się i weselę wespół z wami wszystkimi.18 Podobnie też i wy cieszcie się i weselcie się wespół ze mną. POŚLE DO NICH TYMOTEUSZA.19 Spodziewam się zaś w Panu Jezusie, że wnet poślę do was Tymoteusza, abym i ja był dobrej myśli, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje.20 Nikogo bowiem nie mam ze mną tak jednomyślnego, który by szczerym sercem troszczył się o was.21 Wszyscy bowiem szukają swego, nie tego co jest Jezusa Chrystusa.22 Doświadczoną zaś jego cnotę poznajcie, że jak syn ojcu służył ze mną w ewangelii.23 Spodziewam się więc, że go do was poślę, skoro tylko zobaczę, jak stoją moje sprawy.

RU Brytjka King J. 224 cf. Tłum. Толк. Ufam zaś w Panu, że i sam przybędę rychło do was.Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. (За?_см7г.) Надёюсz же њ гDэ, ћкw и3 сaмъ ск0рw пріидY къ вaмъ. 2,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπεποιθα pepoitha
V-2RAI-1S G5754
πείθωpeithōto persuadeI trust
δε de
CONJ
δέdethenBut
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
και kai
CONJ
καίkaiandalso
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfmyself
ταχεως tacheōs
ADV
ταχέωςtacheōsquicklyshortly
ελευσομαι eleusomai
V-FDI-1S G5695
ἔρχομαιerchomaito come/goI
 
POSŁAŁ JUŻ EPAFRODYTA.25 cf. Tłum. Толк. Lecz uznałem za potrzebne posłać do was Epafrodyta, brata i pomocnika i współbojownika mojego, waszego zaś wysłannika i sługę w mojej potrzebie.Впрочем я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, Потрeбнэе же возмнёхъ є3пафродjта брaта и3 споспёшника и3 св0инника моего2, вaшего же послaнника и3 служи1телz потрeбэ моeй, послaти къ вaмъ, 2,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαναγκαιον anankaion
A-ASN
ἀναγκαῖοςanankaiosnecessarynecessary
δε de
CONJ
δέdethenYet
ηγησαμην ēgēsamēn
V-ADI-1S G5662
ἡγέομαιhēgeomaito governI supposed it
επαφροδιτον epafroditon
N-ASM
ἘπαφρόδιτοςepafroditosEpaphroditusEpaphroditus
τον ton
T-ASM
hothe/this/whobrother
αδελφον adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
και kai
CONJ
καίkaiand, and
συνεργον sunergon
A-ASM
συνεργόςsunergosco-workercompanion in labour
και kai
CONJ
καίkaiand, and
συστρατιωτην sustratiōtēn
N-ASM
συστρατιώτηςsustratiōtēsfellow soldierfellowsoldier
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we, my
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
δε de
CONJ
δέdethen, but
αποστολον apostolon
N-ASM
ἀπόστολοςapostolosapostlemessenger
και kai
CONJ
καίkaiand, and
λειτουργον leitourgon
N-ASM
λειτουργόςleitourgosministerhe that ministered
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoto
χρειας chreias
N-GSF
χρείαchreianeedto
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
πεμψαι pempsai
V-AAN G5658
πέμπωpempōto sendto send
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
26 cf. Tłum. Толк. Gdyż z pewnością tęsknił do was wszystkich i martwił się dlatego, żeście słyszeli o jego chorobie.потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. понeже желaніемъ желaше ви1дэти всёхъ вaсъ, и3 тужaше, занE слhшасте, ћкw болЁ. 2,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεπειδη epeidē
CONJ
ἐπειδήepeidēsinceFor
επιποθων epipothōn
V-PAP-NSM G5723
ἐπιποθέωepipotheōto long forhe longed after
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito be[to be]
παντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ιδειν]     idein
V-2AAN G5629
ὁράωhoraōto see[to see]
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αδημονων adēmonōn
V-PAP-NSM G5723
ἀδημονέωadēmoneōbe distressedwas full of heaviness
διοτι dioti
CONJ
διότιdiotibecause, because that
ηκουσατε ēkousate
V-AAI-2P G5656
ἀκούωakouōto hearye had heard
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ησθενησεν ēsthenēsen
V-AAI-3S G5656
ἀσθενέωastheneōbe weakhe had been sick
 
27 cf. Tłum. Толк. Chorował bowiem śmiertelnie, ale Bóg zmiłował się nad nim; nie tylko zaś nad nim, lecz także i nade mną, żebym nie miał smutku na smutek.Ибо он был болен при смерти; но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. И$бо болЁ бли1з8 смeрти: но бGъ поми1лова є3го2, не є3г0 же т0кмw, но и3 менE, да не ск0рбь на ск0рбь пріимY. 2,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandindeed
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ησθενησεν ēsthenēsen
V-AAI-3S G5656
ἀσθενέωastheneōbe weakhe was sick
παραπλησιον paraplēsion
ADV
παραπλήσιονparaplēsionalmostnigh unto
θανατου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut: but
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ηλεησεν ēleēsen
V-AAI-3S G5656
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercyhad mercy on
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfon him
δε de
CONJ
δέdethen; and
μονον monon
A-ASM
μόνοςmonosaloneonly
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
και kai
CONJ
καίkaiandalso
εμε eme
P-1AS
ἐγώegōI/weon me
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to,
μη
PRT-N
μήnotlest
λυπην lupēn
N-ASF
λύπηlupēgriefsorrow
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
λυπην lupēn
N-ASF
λύπηlupēgriefsorrow
σχω schō
V-2AAS-1S G5632
ἔχωechōto have/beI should have
 
28 cf. Tłum. Толк. Prędzej go więc posłałem, abyście znowu się weselili, ujrzawszy go, a ja żebym był bez smutku.Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален. Скорёе u5бо послaхъ є3го2, да ви1дэвше є3го2 пaки, возрaдуетесz, и3 ѓзъ безпечaленъ пребyду. 2,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσπουδαιοτερως spoudaioterōs
ADV-C
σπουδαιοτέρωςspoudaioterōsmore eagerlythe more carefully
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
επεμψα epempsa
V-AAI-1S G5656
πέμπωpempōto sendI sent
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
ιδοντες idontes
V-2AAP-NPM G5631
ὁράωhoraōto see, when ye see
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
χαρητε charēte
V-2AOS-2P G5647
χαίρωchairōto rejoice, ye may rejoice
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand I, and that I
αλυποτερος alupoteros
A-NSM-C
ἄλυποςaluposwithout anxietythe less sorrowful
ω ō
V-PAS-1S G5725
εἰμίeimito bemay be
 
29 cf. Tłum. Толк. Przyjmijcie go przeto z wszelkim weselem w Panu i takich we czci miejcie;Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении, Пріими1те u5бо є3го2 њ гDэ со всsкою рaдостію, и3 такwвhz чє1стны и3мёйте, 2,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπροσδεχεσθε prosdechesthe
V-PNM-2P G5737
προσδέχομαιprosdechomaito wait for/welcomeReceive
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
πασης pasēs
A-GSF
πᾶςpasallall
χαρας charas
N-GSF
χαράcharajoygladness
και kai
CONJ
καίkaiand; and
τους tous
T-APM
hothe/this/who:
τοιουτους toioutous
D-APM
τοιοῦτοςtoioutossuch as thissuch
εντιμους entimous
A-APM
ἔντιμοςentimosvalued/honoredin reputation
εχετε echete
V-PAM-2P G5720
ἔχωechōto have/behold
 
30 cf. Tłum. Толк. ponieważ dla sprawy Chrystusowej bliski już był śmierci, ofiarowawszy swe życie, żeby uzupełnić to, czego z waszej strony nie dostawało do mojej posługi.ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне.занE за дёло хrт0во дaже до смeрти прибли1жисz, понyдивъ себE вседyшнw, да и3сп0лнитъ вaше лишeніе слyжбы ћже ко мнЁ.2,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceBecause
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
το to
T-ASN
hothe/this/whothe work
εργον ergon
N-ASN
ἔργονergonworkthe work
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord[lord]
μεχρι mechri
ADV
μέχριmechriuntilunto
θανατου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
ηγγισεν ēngisen
V-AAI-3S G5656
ἐγγίζωengizōto come nearhe was nigh
παραβολευσαμενος paraboleusamenos
V-ADP-NSM G5666
παραβουλεύομαι, παραβολεύομαιparabouleuomai paraboleuomaito risk, not regarding
τη
T-DSF
hothe/this/whoof Christ
ψυχη psuchē
N-DSF
ψυχήpsuchēsoulhis life
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to,
αναπληρωση anaplērōsē
V-AAS-3S G5661
ἀναπληρόωanaplēroōto fulfilto supply
το to
T-ASN
hothe/this/whohis life
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
υστερημα usterēma
N-ASN
ὑστέρημαhusterēmadeficiencylack
της tēs
T-GSF
hothe/this/who.
προς pros
PREP
πρόςprosto/withtoward
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
λειτουργιας leitourgias
N-GSF
λειτουργίαleitourgiaministryof service


3PRZYWILEJE RACZEJ STRATĄ.1 W końcu, bracia moi, weselcie się w Panu. Mnie wprawdzie nie przykro pisać wam to samo, a dla was potrzebne.2 Baczcie na psy, baczcie na złych robotników, baczcie na porzezanie.3 Albowiem my jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a ufność mamy nie w ciele,4 choć ja mam ufność i w ciele. Jeśli kto inny myśli ufać w ciele – więcej ja:5 obrzezany dnia ósmego z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, według Zakonu faryzeusz,6 żarliwiec w prześladowaniu kościoła bożego, co do sprawiedliwości, która jest w Zakonie, postępujący bez7 Lecz co mi było zyskiem, to poczytałem dla Chrystusa za stratę.8 Owszem, uważam wszystko za stratę dla wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa Pana naszego, dla którego wszystko postradałem i mam sobie za gnój, bylebym Chrystusa pozyskał9 i był znaleziony w nim nie jako mający swoją sprawiedliwość, która jest z Zakonu, ale tę, która jest z wiary Chrystusa Jezusa, która jest z Boga – sprawiedliwość przez wiarę,10 żebym go poznał i moc zmartwychwstania jego i uczestnictwo w cierpieniach jego, upodabniając. się do śmierci jego,11 bylebym tylko jako dostąpił powstania z martwych.DĄŻYĆ DO DOSKONAŁOŚCI.12 Nie jakbym już osiągnął, albo już był doskonałym; ale biegnę, żebym jakoś uchwycił to, w czym jestem uchwycony przez Chrystusa Jezusa.13 Bracia, ja nie sądzę, żebym już pochwycił; lecz jedno: zapominając o tym, co poza mną jest, z natężeniem dążąc do tego, co przede mną,14 biegnę do wyznaczonego kresu, do nagrody wzniosłego wezwania bożego w Chrystusie Jezusie.15 Którzykolwiek więc jesteśmy doskonali, rozumiejmy to, a jeśli o czym inaczej myślicie i to wam Bóg objawi.16 Wszelako do czegośmy przyszli – abyśmy to samo rozumieli i w tej samej ustawie trwajmy.NAŚLADOWAĆ APOSTOŁA.17 Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i przypatrujcie się tym, co tak postępują, jak macie w nas wzór.18 Wielu bowiem, o których wam często mówiłem (teraz zaś i płacząc mówię), postępuje jak nieprzyjaciele krzyża Chrystusowego,19 ich końcem zatracenie, ich bogiem brzuch, a chwała w ich sromocie, którzy ziemskie rzeczy miłują.20 Nasze zaś obcowanie jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa,21 który przemieni ciało naszego uniżenia na podobieństwo chwalebnego ciała, według tej potęgi, którą też sobie może wszystko poddać.
41 Przeto, bracia moi najmilsi i bardzo ukochani, wesele moje i korono moja, tak trwajcie w Panu, najmilsi.2 Ewodię proszę i Syntychę upraszam, żeby były jednomyślne w Panu.3 Proszę także i ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj tym, co ze mną pracowały w ewangelii z Klemensem i z innymi pomocnikami moimi, których imiona są w księdze życia.4 Weselcie się zawsze w Panu, po wtóre mówię, weselcie się.5 Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan blisko jest.6 O nic się nie troszczcie, lecz w każdej modlitwie i błaganiu z podzięką niech prośby wasze będą Bogu wiadome.7 A pokój boży, który przewyższa wszelki umysł, niechaj strzeże serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.8 W końcu, bracia, o wszystkim co jest prawdziwe, co skromne, co sprawiedliwe, co święte, co miłe, co chwalebne, czy jaka cnota, czy jaka pochwała karności – o tym myślcie.9 Czegoście się i nauczyli i coście przyjęli i słyszeli i widzieli we mnie, to czyńcie; a Bóg pokoju będzie z wami.PODZIĘKOWANIE ZA JAŁMUŻNĘ 10 Ucieszyłem się zaś wielce w Panu, że w końcu przecież zakwitnęło w was ponownie uczucie względem mnie, jakie też żywiliście, lecz byliście zajęci.11 Nie mówię jakby wskutek niedostatku; ja bowiem nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam.12 Umiem i biedować, umiem i obfitować (wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony) i być sytym i łaknąć i obfitować i niedostatek cierpieć.13 Wszystko mogę w tym, który mię umacnia.14 Jednakże dobrzeście uczynili, podzielając moje utrapienie.15 Wiecie zaś i wy, Filipianie, że na początku ewangelii, kiedy opuściłem Macedonię, żaden kościół nie wszedł ze mną w stosunek rachunkowy: “dano i otrzymano,” tylko wy sami;16 ponieważ i do Tesaloniki raz i drugi posłaliście mi na potrzeby.17 Nie, żebym szukał datku, ale szukam owocu, który by się pomnażał na dobro wasze.18 Mam zaś wszystko i obfituję; jestem obsypany, otrzymawszy od Epafrodyta, coście posłali, “wonność wdzięczności,” ofiarę przyjemną, Bogumiłą.19 A Bóg mój niechaj wypełni wszelkie pragnienie wasze według bogactw swoich w chwale w Chrystusie Jezusie.20 Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.Zakończenie. 21 Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie.22 Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza zaś ci, co są z cesarskiego domu.23 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym. Amen.