MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Galatów

1Wstęp.1 Paweł,apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych2 i wszyscy bracia, którzy są ze mną, kościołom Galacj i:3 Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa,4 który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwać z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego,5 jemu chwała na wieki wieków. Amen.NIESTAŁOŚĆ GALATÓW.6 Dziwię się, żé tak prędko od tego, który was powołał do łaski Chrystusowej, przenosicie się do innej ewangelii;7 a ona nie jest inna, tylko są niektórzy, co was niepokoją i chcą wywrócić ewangelię Chrystusową.8 Ale choćbyśmy my, albo anioł z nieba głosił wam ponad to, cośmy wam głosili, niech będzie przeklęty.9 Jak przedtem mówiliśmy tak i teraz znowu mówię: Jeśliby wam kto opowiadał ewangelię prócz tej, którąście otrzymali, niech będzie przeklęty10 Czy bowiem teraz ludzi zjednuję, czy Boga? Czy staram się ludziom podobać? Jeślibym się jeszcze ludziom podobał, nie byłbym sługą Chrystusa. ŹRÓDŁO EWANGELII ŚW. PAWŁA.11 Albowiem oznajmiam wam, bracia, że ewangelia głoszona przeze mnie, nie jest według człowieka.12 Albowiem ja ani jej nie otrzymałem, ani się nie nauczyłem od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa.NAWRÓCENIE PAWŁA13 Słyszeliście bowiem o moim niegdyś postępowaniu w żydostwie, że nad miarę prześladowałem kościół boży i zwalczałem go14 i prześcigałem w judaiźmie wielu rówieśników moich w mym narodzie, będąc gorliwszym miłośnikiem podań moich ojczystych.15 Lecz gdy się spodobało temu, który mię odłączył “z żywota matki mojej i wezwał” przez łaskę swoją,16 aby objawił Syna swego we mnie, abym go głosił między poganami – od tej chwili nie radziłem się ciała i krwi,17 ani nie poszedłem do Jerozolimy do poprzedników moich apostołów, lecz udałem się do Arabii i wróciłem znowu do Damaszku.18 Potem po trzech latach poszedłem do Jerozolimy zobaczyć Piotra i pozostałem u niego piętnaście dni;19 a innego z apostołów nie widziałem żadnego, tylko Jakuba, brata Pańskiego.20 A co wam piszę, oto Bóg świadkiem, że nie kłamię.21 Potem udałem się w strony Syrii i Cylicji.22 Byłem zaś osobiście nieznany kościołom Judei, które były w Chrystusie;23 ale tylko słyszeli, że ten, co nas niegdyś prześladował, teraz opowiada wiarę, którą przedtem zwalczał;24 i sławili Boga za mnie.
2NAUKA PAWŁA ZGODNA Z APOSTOLSKĄ.1 Potem po latach czternastu udałem się znowu do Jerozolin1y z Barnabą, wziąwszy i Tytusa.2 Udałem się zaś stosownie do objawienia i przedłożyłem im ewangelię, którą głoszę między poganami, a z osobna tym, którzy wydawali się być czymś, żebym przypadkiem nadaremnie nie stawał do biegu, albo też przedtem nie biegał.3 Lecz ani Tytusa, który był ze mną, choć był poganinem, nie przymuszono obrzezać się,4 pomimo braci fałszywych, chyłkiem wprowadzonych, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie Jezusie, żeby nas podbić w niewolę.5 Tym ani na chwilę nie ustąpiliśmy i nie poddaliśmy się, aby prawda ewangelii u was przetrwała.6 Od tych zaś, co zdawali się czymś być (jakimi kiedyś byli, nic mi do tego;Bóg nie ma względu na osobę człowieka) – mnie bowiem ci, co się wydawali czymś być, nic nie przydali.7 Ale przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona ewangelia dla nieobrzezanych jak i Piotrowi dla obrzezanych 6(ten bowiem, który uczynił Piotra apostołem obrzezania, uczynił nim i mnie wśród pogan),9 i gdy poznali łaskę, która mi jest dana, Jakub i Kefas i Jan, którzy uważani byli za filary, podali mnie i Barnabie prawicę jak towarzyszom, abyśmy my do pogan, a oni do obrzezania; lobyleśmy tylko pamiętali o ubogich, co także troskliwie starałem się czynić.ROZPRAWA Z PIOTREM.11 Gdy zaś Kefas przyszedł do Antiochii, wręcz mu się sprzeciwiłem, gdyż był wart nagany.12 Pierwej bowiem, nim przyszli niektórzy od Jakuba, jadał z poganami, gdy zaś przyszli, usuwał się i odłączał, bojąc się tych, co byli z obrzezania.13 na jego udawanie zgodzili się inni żydzi, tak że nawet Barnaba dał się wciągnąć przez nich do tego udawania.14 Ale gdy zobaczyłem, że nie postępowali właściwie według prawdy ewangelii, rzekłem Kefasowi wobec wszystkich: Jeśli ty, będąc żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż przymuszasz pogan, by po żydowsku żyli?13 My z urodzenia żydzi, a nie grzesznicy z pogan.16 Więdząc jednak, że człowiek nie bywa usprawiedliwiony z uczynków Zakonu, lecz przez wiarę Jezusa Chrystusa i my wierzymy w Chrystusa Jezusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusowej, a nie z uczynków Zakonu, ponieważ z uczynków Zakonu “nie będzie nikt usprawiedliwiony.”17 Jeżeli bowiem szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, okazaliśmy się i sami grzesznymi, czyżby Chrystus był sługą grzechu? Uchowaj Boże!18 Jeśli bowiem to, co zburzyłem, znowu buduję, czynię z siebie przestępcę.19 Ja bowiem umarłem przez Zakon zakonowi, abym żył Bogu;z Chrystusem jestem przybity do krzyża.20 Lecz żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To zaś że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mię umiłował i wydał samego siebie za mnie.21 Nie odrzucam łaski bożej. Jeśli bowiem przez Zakon sprawiedliwość, Zatem Chrystus na próżno umarł.
3KARCI GALATÓW.1 O nierozumni Galaci, któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie;wy, przed których oczyma Jezus Chrystus, przedtem opisany, jest między wami ukrzyżowany?2 Tego tylko od was chcę się dowiedzieć: czy otrzymaliście Ducha przez uczynki Zakonu, czy przez posłuch wiary?3 Tak jesteście głupi, że zacząwszy duchem, teraz na ciele kończycie?4 Tak wiele cierpieliście na darmo? Czy jednak na darmo?5 Ten więc, co wam daje Ducha i działa wśród was cuda – przez uczynki Zakonu, czy przez posłuch wiary?USPRAWIEDLIWIENIE ABRAHAMA PRZEZ WIARĘ.6 Jak napisano: “Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu ku sprawiedliwości.”7 Poznajcież więc, że ci co są z wiary, ci są synami Abrahamowymi.8 A Pismo przewidziawszy, że Bóg usprawiedliwia pogan z wiary, przepowiedziało Abrahamowi: “W tobie będą błogosławione wszystkie narody.”9 Przeto ci, co są z wiary, błogosławieni będą z wiernym Abrahamem.10 Którzykolwiek bowiem są z uczynków Zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: “Przeklęty każdy, kto by nie wytrwał w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze Zakonu.”11 A ponieważ nikt nie dostępuje usprawiedliwienia u Boga przez Zakon, jasnym jest, że “sprawiedliwy żyje z wiary.”12 Zakon zaś nie jest z wiary, ale “kto je wykona, żyć będzie w nich.”13 Chrystus nas wykupił od przekleństwa Zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisano: “Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie”;14 aby na poganach spełniło się błogosławieństwo Abrahamowe w Chrystusie Jezusie, abyśmy otrzymali obietnicę Ducha przez wiarę.PRZEZ WIARĘ WYPEŁNIAJĄ SIĘ OBIETNICE.

RU Brytjka King J. 3PRZEZ WIARĘ WYPEŁNIAJĄ SIĘ OBIETNICE.15 cf. Tłum. Толк. Bracia (według człowieka mówię), przecież nikt nie odrzuca prawomocnego testamentu ludzkiego, ani doń więcej nie przydaje.Братия! говорю по рассуждению человеческому: даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. (За?_с7з.) Брaтіе, по человёку глаг0лю: nбaче человёческагw пред8утверждeнна завёта никт0же tметaетъ и3ли2 приповелэвaетъ. 3,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrotherBrethren
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter the manner of
ανθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speak, I speak
ομως omōs
CONJ
ὅμωςhomōsjust as; Though
ανθρωπου anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa humana man's
κεκυρωμενην kekurōmenēn
V-RPP-ASF G5772
κυρόωkuroōto affirm, yet confirmed
διαθηκην diathēkēn
N-ASF
διαθήκηdiathēkēcovenantcovenant
ουδεις oudeis
A-NSM-N
οὐδείςoudeisno one, no man
αθετει athetei
V-PAI-3S G5719
ἀθετέωatheteōto rejectdisannulleth
η ē
PRT
ēor, or
επιδιατασσεται epidiatassetai
V-PNI-3S G5736
ἐπιδιατάσσομαιepidiatassomaito add toaddeth thereto
 
16 cf. Tłum. Толк. Abrahamowi dane były obietnice i “potomstwu” jego. Nie mówi: I potomkom, jakby o wielu, ale jak o jednym: “I potomstwu twojemu,” którym jest Chrystus.Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, которое есть Христос. Ґвраaму же речeни бhша њбёты, и3 сёмени є3гw2. Не глаг0летъ (же): и3 сёменємъ, ћкw њ мн0зэхъ, но ћкw њ є3ди1номъ: и3 сёмени твоемY, и4же є4сть хrт0съ. 3,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτω
T-DSM
hothe/this/whoseed
δε de
CONJ
δέdethenNow
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamto Abraham
ερρεθησαν errethēsan
V-API-3P G5681
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakwere
αι ai
T-NPF
hothe/this/whothe promises
επαγγελιαι epangeliai
N-NPF
ἐπαγγελίαepangeliapromisethe promises
και kai
CONJ
καίkaiandand
τω
T-DSN
hothe/this/whoto seeds
σπερματι spermati
N-DSN
σπέρμαspermaseedseed
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
ου ou
PRT-N
οὐounonot
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speak. He saith
και kai
CONJ
καίkaiand, And
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whoto
σπερμασιν spermasin
N-DPN
σπέρμαspermaseedto seeds
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstof
πολλων pollōn
A-GPN
πολύςpolusmuchmany
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut; but
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
εφ ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstof
ενος enos
A-GSN
εἷςheisoneone
και kai
CONJ
καίkaiand, And
τω
T-DSN
hothe/this/who.
σπερματι spermati
N-DSN
σπέρμαspermaseedto
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
 
17 cf. Tłum. Толк. To zaś mówię: Zakon, który po czterystu trzydziestu latach został dany, nie unieważnia Testamentu potwierdzonego przez Boga, tak żeby obietnica miała być zniweczona.Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя четыреста тридцать лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Сіe же глаг0лю, завёта пред8утверждeннагw t бGа во хrтA, бhвый по лётэхъ четhриста и3 три1десzтихъ зак0нъ не tметaетъ, во є4же разори1ти њбэтовaніе. 3,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
δε de
CONJ
δέdethenAnd
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI say
διαθηκην diathēkēn
N-ASF
διαθήκηdiathēkēcovenant, the covenant
προκεκυρωμενην prokekurōmenēn
V-RPP-ASF G5772
προκυρόομαιprokuroomaito establish, that was confirmed before
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underof
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
ο o
T-NSM
hothe/this/who, which
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterafter
τετρακοσια tetrakosia
A-APN
τετρακόσιοιtetrakosioifour hundredfour hundred
και kai
CONJ
καίkaiandand
τριακοντα triakonta
A-NUI
τριάκονταtriakontathirtythirty
ετη etē
N-APN
ἔτοςetosyearyears
γεγονως gegonōs
V-2RAP-NSM G5756
γίνομαιginomaito bewas
νομος nomos
N-NSM
νόμοςnomoslaw, the law
ουκ ouk
PRT-N
οὐouno, cannot
ακυροι akuroi
V-PAI-3S G5719
ἀκυρόωakuroōto nullifydisannul
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
το to
T-ASN
hothe/this/whothat
καταργησαι katargēsai
V-AAN G5658
καταργέωkatargeōto endit should make
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe promise
επαγγελιαν epangelian
N-ASF
ἐπαγγελίαepangeliapromisethe promise
 
18 cf. Tłum. Толк. Albowiem jeśli z Zakonu dziedzictwo, to już nie z obietnicy. Abrahamowi zaś przez obietnicę Bóg darował.Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию; но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Ѓще бо t зак0на наслёдіе, не ктомY (ўжE) t њбэтовaніz: ґвраaму же њбэтовaніемъ даровA бGъ. 3,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
νομου nomou
N-GSM
νόμοςnomoslawthe law
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe inheritance
κληρονομια klēronomia
N-NSF
κληρονομίαklēronomiainheritancethe inheritance
ουκετι ouketi
ADV-N
οὐκέτιouketinot any more, no more
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
επαγγελιας epangelias
N-GSF
ἐπαγγελίαepangeliapromisepromise
τω
T-DSM
hothe/this/whoGod
δε de
CONJ
δέdethen: but
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamto Abraham
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
επαγγελιας epangelias
N-GSF
ἐπαγγελίαepangeliapromisepromise
κεχαρισται kecharistai
V-RNI-3S G5766
χαρίζωcharizōto give gracegave
ο o
T-NSM
hothe/this/who.
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
 
ZAKON WYCHOWAWCĄ KU CHRYSTUSOWI.19 cf. Tłum. Толк. Cóż więc Zakon? Ustanowiony został ze względu na występki, ażby przyszło potomstwo, któremu obiecał, przekazany przez aniołów za sprawą pośrednika.Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через Ангелов, рукою посредника. Что2 u5бо зак0нъ; Преступлeній рaди приложи1сz, д0ндеже пріи1детъ сёмz, є3мyже њбэтовaсz, вчинeнъ ѓгGлы, рук0ю ходaтаz. 3,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτι ti
I-NSN
τίςtiswhich?Wherefore
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthen
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe law
νομος nomos
N-NSM
νόμοςnomoslawthe law
των tōn
T-GPF
hothe/this/whoof transgressions
παραβασεων parabaseōn
N-GPF
παράβασιςparabasistransgressionof transgressions
χαριν charin
ADV
χάρινcharinthereforebecause
προσετεθη prosetethē
V-API-3S G5681
προστίθημιprostithēmito add (to)? It was added
αχρι achri
ADV
ἄχριachriuntil, till
αν an
PRT
ἄνanif[if]
ελθη elthē
V-2AAS-3S G5632
ἔρχομαιerchomaito come/goshould come
το to
T-NSN
hothe/this/whothe seed
σπερμα sperma
N-NSN
σπέρμαspermaseedthe seed
ω ō
R-DSM
ὅς, ἥhhos ēwhich 
επηγγελται epēngeltai
V-RPI-3S G5769
ἐπαγγέλλωepangellōto professthe promise was made
διαταγεις diatageis
V-2APP-NSM G5651
διατάσσωdiatassōto direct; ordained
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
αγγελων angelōn
N-GPM
ἄγγελοςangelosangelangels
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χειρι cheiri
N-DSF
χείρcheirhandthe hand
μεσιτου mesitou
N-GSM
μεσίτηςmesitēsmediatorof a mediator
 
20 cf. Tłum. Толк. Pośrednik zaś nie jest jednego, lecz Bóg jest jeden.Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Ходaтай же є3ди1нагw нёсть, бGъ же є3ди1нъ є4сть. 3,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who.
δε de
CONJ
δέdethenNow
μεσιτης mesitēs
N-NSM
μεσίτηςmesitēsmediatora mediator
ενος enos
A-GSM
εἷςheisoneof one
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethen, but
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
εις eis
A-NSM
εἷςheisoneone
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
21 cf. Tłum. Толк. Zakon więc przeciw obietnicom bożym? Żadną miarą. Gdyby bowiem dany był Zakon, który by mógł ożywiać, prawdziwie z Zakonu byłaby sprawiedliwość.Итак закон противен обетованиям Божиим? Никак! Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона; Зак0нъ ли u5бо проти1ву њбэтовaніємъ б9іимъ; Да не бyдетъ. Ѓще бо дaнъ бhсть зак0нъ могjй њживи1ти, вои1стинну t зак0на бы былA прaвда: 3,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whothe promises
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthen
νομος nomos
N-NSM
νόμοςnomoslawthe law
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toagainst
των tōn
T-GPF
hothe/this/whoof God
επαγγελιων[     epangeliōn
N-GPF
ἐπαγγελίαepangeliapromisethe promises
του tou
T-GSM
hothe/this/whowhich
θεου]     theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
μη
PRT-N
μήnot?
γενοιτο genoito
V-2ADO-3S G5636
γίνομαιginomaito beGod forbid
ει ei
COND
εἰeiifif
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
εδοθη edothē
V-API-3S G5681
δίδωμιdidōmito givethere had been
νομος nomos
N-NSM
νόμοςnomoslawa law
ο o
T-NSM
hothe/this/whorighteousness
δυναμενος dunamenos
V-PNP-NSM G5740
δύναμαιdunamaibe ablecould have
ζωοποιησαι zōopoiēsai
V-AAN G5658
ζωοποιέωzōopoieōto make alivegiven life
οντως ontōs
ADV
ὄντωςontōsreally, verily
εν en
PREP
ἐνenin/on/among[in/on/among]
νομω nomō
N-DSM
νόμοςnomoslawthe law
αν an
PRT
ἄνanif 
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito beshould have been
η ē
T-NSF
hothe/this/who.
δικαιοσυνη dikaiosunē
N-NSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
 
22 cf. Tłum. Толк. Ale Pismo zamknęło wszystko pod grzechem, aby obietnica przez wiarę Jezusa Chrystusa była dana wierzącym.но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. но затвори2 писaніе всёхъ под8 грэх0мъ, да њбэтовaніе t вёры ї}съ хrт0вы дaстсz вёрующымъ. 3,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλα alla
CONJ
ἀλλάallabutBut
συνεκλεισεν sunekleisen
V-AAI-3S G5656
συγκλείωsunkleiōto confinehath concluded
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe scripture
γραφη grafē
N-NSF
γραφήgrafēa writingthe scripture
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe promise
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
αμαρτιαν amartian
N-ASF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
η ē
T-NSF
hothe/this/whoto them that
επαγγελια epangelia
N-NSF
ἐπαγγελίαepangeliapromisethe promise
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromby
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshuaof Jesus
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
δοθη dothē
V-APS-3S G5686
δίδωμιdidōmito givemight be given
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who.
πιστευουσιν pisteuousin
V-PAP-DPM G5723
πιστεύωpisteuōto trust (in)believe
 

23 Lecz zanim przyszła wiara, byliśmy zamknięci pod strażą Zakonu dla tej wiary, która miała być objawiona.24 Tak więc Zakon był wychowawcą naszym w Chrystusie, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni.WIARA WYZWALA SPOD ZAKONU.25 Skoro jednak przyszła wiara, już nie jesteśmy pod wychowawcą.26 Wszyscy bowiem jesteście synami bożymi przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie;27 gdyż którzy tylko jesteście ochrzczeni w Chrystusie, oblekliście się w Chrystusa.28 Nie ma Żyda ani Greka; nie ma niewolnika ani wolnego nie ma mężczyzny ani niewiasty. Albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie.29 Jeśli zaś wy jesteście Chrystusowi, więc jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy.
4PORÓWNANIE Z DZIEDZICEM MAŁOLETNIM.1 Mówię zaś: Jak długo dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, choć jest panem wszystkiego,2 ale jest pod opiekunami i rządcami aż do czasu naznaczonego przez ojca.3 Tak i my, gdyśmy byli dziećmi, byliśmy pod żywiołami świata.4 Skoro jednak przyszła pełność czasu, zesłał Bóg Syna swego uczynionego z niewiasty, uczynionego pod Zakonem,5 aby tych wykupił, którzy byli pod Zakonem, żebyśmy dostąpili przybrania za synów.6 A ponieważ jesteście synami, posłał Bóg Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze.7 Przeto już nie ma niewolnika, lecz syn; a jeśli syn, to i dziedzic przez Boga.NIE WRACAĆ DO PRZEPISÓW ZAKONU.8 Ale wówczas właśnie nie znając Boga, służyliście tym, którzy ź natury nie są bogami.9 Teraz zaś gdy poznaliście Boga, owszem będąc przez Boga poznani, jakże zwracacie się napowrót do bezsilnych i nędznych żywiołów, którym znowu służyć chcecie?10 Przestrzegacie dni i miesięcy i czasów i lat.11 Boję się o was, żebym przypadkiem bezowocnie nie pracował wśród was.WSPOMNIENIE PIERWSZEGO PRYJĘCIA.12 Bądźcie jak ja, gdyż i ja jestem jak wy bracia, zaklinam was. W niczym mnie nie obraziliście.13 Wiecie zaś, że w słabości ciała już dawno opowiadałem wam ewangelię a tym, co było próbą dla was w ciele moim,14 nie wzgardziliście, lecz przyjęliście mię jak anioła bożego, jak Chrystusa Jezusa.15 Gdzież więc jest szczęśliwość wasza? Daję wam bowiem świadectwo, że gdyby to było możliwe, bylibyście sobie oczy wyłupili i mnie dali.16 Nieprzyjacielem więc wam się stałem, prawdę wam mówiąc?17 Ubiegają się o was niedobrze, ale chcą was oderwać, abyście się o nich ubiegali.18 Lecz o dobro ubiegajcie się w dobrym zawsze, a nie tylko gdy jestem obecny u was.19 Dziatki moje, które znowu bolejąc rodzę, ażby Chrystus był w was ukształtowany.20 Chciałbym zaś teraz być u was i odmienić głos swój, gdyż jestem w zamieszaniu co do was.AGAR FIGURĄ ZAKONU, A SARA EWANGELII.21 Powiedzcie mi wy, co pod Zakonem być chcecie, czy nie czytaliście Zakonu?22 Albowiem napisano; Abraham miał dwóch synów jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej.23 Lecz ten co z niewolnicy, według ciała się narodził, a ten co z wolnej, przez obietnicę.24 A to powiedziano przez podobieństwo. Są to bowiem dwa testamenty: jeden mianowicie na górze Synaj, rodzący w niewolę i to jest Agar;25 Synaj bowiem jest góra w Arabii, i ma łączność z teraźniejszym Jeruzalem i w niewoli jest z synami swymi.26 To zaś co w górze jest Jeruzalem, wolne jest i ono jest matką naszą.27 Napisano jest: “Wesel się niepłodna, która nie rodzisz, zakrzyknij i wołaj, która rodząc, nie bolejesz, bo wielu synów u opuszczonej, więcej niż u tej, która ma męża.”28 My zaś, bracia, według Izaaka jesteśmy synami obietnicy.29 Ale jak wówczas ten, który się był narodził według ciała, prześladował tego, który według ducha, tak i teraz.30 Ale co mówi Pismo? “Wyrzuć niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedzicem syn niewolnicy z synem wolnej.”31 Zatem, bracia, nie jesteśmy synami niewolnicy, ale wolnej. A tą wolnością wyzwolił nas Chrystus.
5WIARA CZYNNA – POŻYTECZNA.1 Trwajcież i nie chciejcie znowu być pod jarzmem niewoli.2 0to ja, Paweł, powiadam wam, że jeśli dacie się obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże.3 Oświadczam zaś nadto każdemu człowiekowi obrzezującemu się, że powinien cały Zakon wypełniać.4 Wyzuci jesteście z Chrystusa, wy, którzy w Zakonie szukacie sprawiedliwienia, wypadliście z łaski.5 My bowiem duchem z wiary oczekujemy spodziewanej sprawiedliwości.6 Gdyż w Chrystusie Jezusie nie znaczy nic ani obrzezanie, ani odrzezek, ale wiara, która przez miłość działa.7 Biegliście dobrze; kto wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie?8 Namowa ta nie jest od tego, który was wzywa.9 Odrobina kwasu zakwasza całe ciasto.10 Ja zaś co do was mam ufność w Panu, że nic innego nie będziecie myśleć – ten zaś, co was niepokoi, kimkolwiek on by był, dozna sądu.11 Lecz ja, bracia, jeśli jeszcze teraz obrzezanie głoszę, czemuż jeszcze teraz prześladowanie cierpię? Ustało więc zgorszenie krzyża!12 Bodajby i zostali odcięci ci, co was podburzają.CIAŁO POŻĄDA PRZECIWKO DUCHOWI.13 Wy bowiem do wolności jesteście wezwani, bracia, bylebyście wolności nie obracali na podnietę ciału, ale przez miłość Ducha służcie jedni drugim.14 Cały bowiem Zakon w jednym słowie się wypełnia: “Będziesz miłował bliźniego swego jak samego siebie.”15 Lecz jeśli wzajemnie się kąsacie i gryziecie, patrzcie, abyście się wzajemnie nie zjedli.16 Mówię zaś: Według ducha postępujcie i pożądliwości ciała nie będziecie wypełniać.17 Ciało bowiem pożąda przeciwko duchowi, duch zaś przeciw ciału. One bowiem sprzeciwiają się sobie nawzajem, abyście nie czynili cokolwiek chcecie.18 A jeśli Duch wami rządzi, nie jesteście pod Zakonem.19 Lecz uczynki ciała są jawne, są nimi: nierząd, nieczystość, bezwstyd, rozpusta,20 bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, swary, zawiści, gniewy, kłótnie, spory, sekty,21 zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, obżarstwa i tym podobne. A o nich powiadam wam, jak przedtem mówiłem, że ci, co takie rzeczy czynią, królestwa bożego nie dostąpią.22 0wocem zaś Ducha jest: miłość, wesele, pokój, cierpliwość, dobrotliwość, dobroć, nieskwapliwość,32 cichość, wiara, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Przeciwko takim nie ma Zakonu.24 Ci zaś, co są Chrystusowi, ciało swoje ukrzyżowali z wadami i pożądliwościami.28 Jeśli żyjemy duchem, duchowo też postępujmy.26 Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, wzajemnie się drażniąc i nawzajem sobie zazdroszcząc.
6WZAJEMNEJ WYROZUMIAŁOŚCI.1 Bracia, jeśliby kto znienacka upadł w jakieś przestępstwo, wy co duchownymi jesteście, pouczcie takiego w duchu łagodności, bacząc na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony.2 Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe.3 Albowiem jeśli kto mniema że jest czymś, gdy jest niczym, sam siebie oszukuje.4 A każdy niech sprawy swoje bada i tak tylko sam z siebie chlubić się będzie, a nie z drugiego.5 Każdy bowiem poniesie własne brzemię.ZAWSZE DOBRZE CZYNIĆ.6 Niech zaś ten, co bywa pouczany słowem, udziela z wszystkich dóbr temu, co go naucza.7 Nie błądźcie: Bóg nie pozwoli naśmiewać się z siebie.8 Co bowiem człowiek posieje, to i żąć będzie. Gdyż kto sieje na swym ciele, z ciała też żąć będzie zepsucie kto zaś sieje w duchu, z ducha żąć będzie życie wieczne.9 Nie ustawajmy zaś w czynieniu dobrze, bo czasu swego żąć będziemy, jeśli nie ulegniemy znużeniu.10 Przeto póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. CHLUBI SIĘ Z UKRZYŻOWANYM.11 Patrzcie, jakimi literami napisałem do was moją ręką.12 Albowiem którzykolwiek chcą się podobać w ciele, ci zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieli prześladowania dla krzyża Chrystusowego.13 Ani bowiem ci, co się obrzezują, Zakonu nie zachowują, ale chcą, abyście się wy obrzezali, żeby się z ciała waszego chlubili.14 Ja zaś, nie daj Boże, abym się miał chlubić jak tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest mi ukrzyżowany a ja światu.15 Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani odrzezek ale nowe stworzenie.16 A tym wszystkim, co według tego prawidła postępować będą, pokój i miłosierdzie Izraelowi bożemu.17 Zresztą niech mi się nikt nie naprzykrza, bo ja znamiona Pana Jezusa noszę na moim ciele.POZDROWIENIE.18 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym, bracia. Amen.