MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Galatów

1Wstęp.1 Paweł,apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych2 i wszyscy bracia, którzy są ze mną, kościołom Galacj i:3 Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa,4 który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwać z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego,5 jemu chwała na wieki wieków. Amen.NIESTAŁOŚĆ GALATÓW.6 Dziwię się, żé tak prędko od tego, który was powołał do łaski Chrystusowej, przenosicie się do innej ewangelii;7 a ona nie jest inna, tylko są niektórzy, co was niepokoją i chcą wywrócić ewangelię Chrystusową.8 Ale choćbyśmy my, albo anioł z nieba głosił wam ponad to, cośmy wam głosili, niech będzie przeklęty.9 Jak przedtem mówiliśmy tak i teraz znowu mówię: Jeśliby wam kto opowiadał ewangelię prócz tej, którąście otrzymali, niech będzie przeklęty10 Czy bowiem teraz ludzi zjednuję, czy Boga? Czy staram się ludziom podobać? Jeślibym się jeszcze ludziom podobał, nie byłbym sługą Chrystusa. ŹRÓDŁO EWANGELII ŚW. PAWŁA.11 Albowiem oznajmiam wam, bracia, że ewangelia głoszona przeze mnie, nie jest według człowieka.12 Albowiem ja ani jej nie otrzymałem, ani się nie nauczyłem od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa.NAWRÓCENIE PAWŁA13 Słyszeliście bowiem o moim niegdyś postępowaniu w żydostwie, że nad miarę prześladowałem kościół boży i zwalczałem go14 i prześcigałem w judaiźmie wielu rówieśników moich w mym narodzie, będąc gorliwszym miłośnikiem podań moich ojczystych.15 Lecz gdy się spodobało temu, który mię odłączył “z żywota matki mojej i wezwał” przez łaskę swoją,16 aby objawił Syna swego we mnie, abym go głosił między poganami – od tej chwili nie radziłem się ciała i krwi,17 ani nie poszedłem do Jerozolimy do poprzedników moich apostołów, lecz udałem się do Arabii i wróciłem znowu do Damaszku.18 Potem po trzech latach poszedłem do Jerozolimy zobaczyć Piotra i pozostałem u niego piętnaście dni;19 a innego z apostołów nie widziałem żadnego, tylko Jakuba, brata Pańskiego.20 A co wam piszę, oto Bóg świadkiem, że nie kłamię.21 Potem udałem się w strony Syrii i Cylicji.22 Byłem zaś osobiście nieznany kościołom Judei, które były w Chrystusie;23 ale tylko słyszeli, że ten, co nas niegdyś prześladował, teraz opowiada wiarę, którą przedtem zwalczał;24 i sławili Boga za mnie.
2NAUKA PAWŁA ZGODNA Z APOSTOLSKĄ.1 Potem po latach czternastu udałem się znowu do Jerozolin1y z Barnabą, wziąwszy i Tytusa.2 Udałem się zaś stosownie do objawienia i przedłożyłem im ewangelię, którą głoszę między poganami, a z osobna tym, którzy wydawali się być czymś, żebym przypadkiem nadaremnie nie stawał do biegu, albo też przedtem nie biegał.3 Lecz ani Tytusa, który był ze mną, choć był poganinem, nie przymuszono obrzezać się,4 pomimo braci fałszywych, chyłkiem wprowadzonych, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie Jezusie, żeby nas podbić w niewolę.5 Tym ani na chwilę nie ustąpiliśmy i nie poddaliśmy się, aby prawda ewangelii u was przetrwała.6 Od tych zaś, co zdawali się czymś być (jakimi kiedyś byli, nic mi do tego;Bóg nie ma względu na osobę człowieka) – mnie bowiem ci, co się wydawali czymś być, nic nie przydali.7 Ale przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona ewangelia dla nieobrzezanych jak i Piotrowi dla obrzezanych 6(ten bowiem, który uczynił Piotra apostołem obrzezania, uczynił nim i mnie wśród pogan),9 i gdy poznali łaskę, która mi jest dana, Jakub i Kefas i Jan, którzy uważani byli za filary, podali mnie i Barnabie prawicę jak towarzyszom, abyśmy my do pogan, a oni do obrzezania; lobyleśmy tylko pamiętali o ubogich, co także troskliwie starałem się czynić.ROZPRAWA Z PIOTREM.11 Gdy zaś Kefas przyszedł do Antiochii, wręcz mu się sprzeciwiłem, gdyż był wart nagany.12 Pierwej bowiem, nim przyszli niektórzy od Jakuba, jadał z poganami, gdy zaś przyszli, usuwał się i odłączał, bojąc się tych, co byli z obrzezania.13 na jego udawanie zgodzili się inni żydzi, tak że nawet Barnaba dał się wciągnąć przez nich do tego udawania.14 Ale gdy zobaczyłem, że nie postępowali właściwie według prawdy ewangelii, rzekłem Kefasowi wobec wszystkich: Jeśli ty, będąc żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż przymuszasz pogan, by po żydowsku żyli?13 My z urodzenia żydzi, a nie grzesznicy z pogan.16 Więdząc jednak, że człowiek nie bywa usprawiedliwiony z uczynków Zakonu, lecz przez wiarę Jezusa Chrystusa i my wierzymy w Chrystusa Jezusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusowej, a nie z uczynków Zakonu, ponieważ z uczynków Zakonu “nie będzie nikt usprawiedliwiony.”17 Jeżeli bowiem szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, okazaliśmy się i sami grzesznymi, czyżby Chrystus był sługą grzechu? Uchowaj Boże!18 Jeśli bowiem to, co zburzyłem, znowu buduję, czynię z siebie przestępcę.19 Ja bowiem umarłem przez Zakon zakonowi, abym żył Bogu;z Chrystusem jestem przybity do krzyża.20 Lecz żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To zaś że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mię umiłował i wydał samego siebie za mnie.21 Nie odrzucam łaski bożej. Jeśli bowiem przez Zakon sprawiedliwość, Zatem Chrystus na próżno umarł.
3KARCI GALATÓW.1 O nierozumni Galaci, któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie;wy, przed których oczyma Jezus Chrystus, przedtem opisany, jest między wami ukrzyżowany?2 Tego tylko od was chcę się dowiedzieć: czy otrzymaliście Ducha przez uczynki Zakonu, czy przez posłuch wiary?3 Tak jesteście głupi, że zacząwszy duchem, teraz na ciele kończycie?4 Tak wiele cierpieliście na darmo? Czy jednak na darmo?5 Ten więc, co wam daje Ducha i działa wśród was cuda – przez uczynki Zakonu, czy przez posłuch wiary?USPRAWIEDLIWIENIE ABRAHAMA PRZEZ WIARĘ.6 Jak napisano: “Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu ku sprawiedliwości.”7 Poznajcież więc, że ci co są z wiary, ci są synami Abrahamowymi.8 A Pismo przewidziawszy, że Bóg usprawiedliwia pogan z wiary, przepowiedziało Abrahamowi: “W tobie będą błogosławione wszystkie narody.”9 Przeto ci, co są z wiary, błogosławieni będą z wiernym Abrahamem.10 Którzykolwiek bowiem są z uczynków Zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: “Przeklęty każdy, kto by nie wytrwał w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze Zakonu.”11 A ponieważ nikt nie dostępuje usprawiedliwienia u Boga przez Zakon, jasnym jest, że “sprawiedliwy żyje z wiary.”12 Zakon zaś nie jest z wiary, ale “kto je wykona, żyć będzie w nich.”13 Chrystus nas wykupił od przekleństwa Zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisano: “Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie”;14 aby na poganach spełniło się błogosławieństwo Abrahamowe w Chrystusie Jezusie, abyśmy otrzymali obietnicę Ducha przez wiarę.PRZEZ WIARĘ WYPEŁNIAJĄ SIĘ OBIETNICE.15 Bracia (według człowieka mówię), przecież nikt nie odrzuca prawomocnego testamentu ludzkiego, ani doń więcej nie przydaje.16 Abrahamowi dane były obietnice i “potomstwu” jego. Nie mówi: I potomkom, jakby o wielu, ale jak o jednym: “I potomstwu twojemu,” którym jest Chrystus.17 To zaś mówię: Zakon, który po czterystu trzydziestu latach został dany, nie unieważnia Testamentu potwierdzonego przez Boga, tak żeby obietnica miała być zniweczona.18 Albowiem jeśli z Zakonu dziedzictwo, to już nie z obietnicy. Abrahamowi zaś przez obietnicę Bóg darował.ZAKON WYCHOWAWCĄ KU CHRYSTUSOWI.19 Cóż więc Zakon? Ustanowiony został ze względu na występki, ażby przyszło potomstwo, któremu obiecał, przekazany przez aniołów za sprawą pośrednika.20 Pośrednik zaś nie jest jednego, lecz Bóg jest jeden.21 Zakon więc przeciw obietnicom bożym? Żadną miarą. Gdyby bowiem dany był Zakon, który by mógł ożywiać, prawdziwie z Zakonu byłaby sprawiedliwość.22 Ale Pismo zamknęło wszystko pod grzechem, aby obietnica przez wiarę Jezusa Chrystusa była dana wierzącym.23 Lecz zanim przyszła wiara, byliśmy zamknięci pod strażą Zakonu dla tej wiary, która miała być objawiona.24 Tak więc Zakon był wychowawcą naszym w Chrystusie, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni.WIARA WYZWALA SPOD ZAKONU.25 Skoro jednak przyszła wiara, już nie jesteśmy pod wychowawcą.26 Wszyscy bowiem jesteście synami bożymi przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie;27 gdyż którzy tylko jesteście ochrzczeni w Chrystusie, oblekliście się w Chrystusa.28 Nie ma Żyda ani Greka; nie ma niewolnika ani wolnego nie ma mężczyzny ani niewiasty. Albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie.29 Jeśli zaś wy jesteście Chrystusowi, więc jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy.
4PORÓWNANIE Z DZIEDZICEM MAŁOLETNIM.1 Mówię zaś: Jak długo dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, choć jest panem wszystkiego,2 ale jest pod opiekunami i rządcami aż do czasu naznaczonego przez ojca.3 Tak i my, gdyśmy byli dziećmi, byliśmy pod żywiołami świata.4 Skoro jednak przyszła pełność czasu, zesłał Bóg Syna swego uczynionego z niewiasty, uczynionego pod Zakonem,5 aby tych wykupił, którzy byli pod Zakonem, żebyśmy dostąpili przybrania za synów.6 A ponieważ jesteście synami, posłał Bóg Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze.7 Przeto już nie ma niewolnika, lecz syn; a jeśli syn, to i dziedzic przez Boga.NIE WRACAĆ DO PRZEPISÓW ZAKONU.8 Ale wówczas właśnie nie znając Boga, służyliście tym, którzy ź natury nie są bogami.9 Teraz zaś gdy poznaliście Boga, owszem będąc przez Boga poznani, jakże zwracacie się napowrót do bezsilnych i nędznych żywiołów, którym znowu służyć chcecie?10 Przestrzegacie dni i miesięcy i czasów i lat.11 Boję się o was, żebym przypadkiem bezowocnie nie pracował wśród was.WSPOMNIENIE PIERWSZEGO PRYJĘCIA.12 Bądźcie jak ja, gdyż i ja jestem jak wy bracia, zaklinam was. W niczym mnie nie obraziliście.13 Wiecie zaś, że w słabości ciała już dawno opowiadałem wam ewangelię a tym, co było próbą dla was w ciele moim,14 nie wzgardziliście, lecz przyjęliście mię jak anioła bożego, jak Chrystusa Jezusa.15 Gdzież więc jest szczęśliwość wasza? Daję wam bowiem świadectwo, że gdyby to było możliwe, bylibyście sobie oczy wyłupili i mnie dali.16 Nieprzyjacielem więc wam się stałem, prawdę wam mówiąc?17 Ubiegają się o was niedobrze, ale chcą was oderwać, abyście się o nich ubiegali.18 Lecz o dobro ubiegajcie się w dobrym zawsze, a nie tylko gdy jestem obecny u was.19 Dziatki moje, które znowu bolejąc rodzę, ażby Chrystus był w was ukształtowany.20 Chciałbym zaś teraz być u was i odmienić głos swój, gdyż jestem w zamieszaniu co do was.AGAR FIGURĄ ZAKONU, A SARA EWANGELII.21 Powiedzcie mi wy, co pod Zakonem być chcecie, czy nie czytaliście Zakonu?

RU Brytjka King J. 422 cf. Tłum. Толк. Albowiem napisano; Abraham miał dwóch synów jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej.Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. (За?.) Пи1сано бо є4сть, ћкw ґвраaмъ двA сы6на и3мЁ: є3ди1наго t рабы2, ґ другaго t своб0дныz. 4,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVγεγραπται gegraptai
V-RPI-3S G5769
γράφωgrafōto writeit is written
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamAbraham
δυο duo
A-NUI
δύοduotwotwo
υιους uious
N-APM
υἱόςhuiossonsons
εσχεν eschen
V-2AAI-3S G5627
ἔχωechōto have/behad
ενα ena
A-ASM
εἷςheisone, the one
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromby
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoa bondmaid
παιδισκης paidiskēs
N-GSF
παιδίσκηpaidiskēmaidservanta bondmaid
και kai
CONJ
καίkaiand,
ενα ena
A-ASM
εἷςheisonethe other
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromby
της tēs
T-GSF
hothe/this/who.
ελευθερας eleutheras
A-GSF
ἐλεύθεροςeleutherosfree/freedoma freewoman
 
23 cf. Tłum. Толк. Lecz ten co z niewolnicy, według ciała się narodził, a ten co z wolnej, przez obietnicę.Но который от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по обетованию. Но и4же t рабы2, по пл0ти роди1сz: ґ и4же t своб0дныz, по њбэтовaнію. 4,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλ all
CONJ
ἀλλάallabutBut
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe
μεν]     men
PRT
μένmenon the other hand 
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe bondwoman
παιδισκης paidiskēs
N-GSF
παιδίσκηpaidiskēmaidservantthe bondwoman
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter
σαρκα sarka
N-ASF
σάρξsarxfleshthe flesh
γεγεννηται gegennētai
V-RPI-3S G5769
γεννάωgennaōto begetwas born
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe
δε de
CONJ
δέdethen; but
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
της tēs
T-GSF
hothe/this/whopromise
ελευθερας eleutheras
A-GSF
ἐλεύθεροςeleutherosfree/freedomthe freewoman
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
επαγγελιας epangelias
N-GSF
ἐπαγγελίαepangeliapromisepromise
 
24 cf. Tłum. Толк. A to powiedziano przez podobieństwo. Są to bowiem dwa testamenty: jeden mianowicie na górze Synaj, rodzący w niewolę i to jest Agar;В этом есть иносказание. Это два завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, Я%же сyть и3носказaєма: сі‰ бо є3стA двA завBта: є3ди1нъ ќбw t горы2 сінaйскіz, въ раб0ту раждazй, и4же є4сть ґгaрь: 4,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVατινα atina
R-NPN
ὅστιςhostiswho/whichWhich things
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beare
αλληγορουμενα allēgoroumena
V-PPP-NPN G5746
ἀλληγορέωallēgoreōto use an analogyan allegory
αυται autai
D-NPF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito beis
δυο duo
A-NUI
δύοduotwotwo
διαθηκαι diathēkai
N-NPF
διαθήκηdiathēkēcovenantthe
μια mia
A-NSF
εἷςheisone; the one
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ορους orous
N-GSN
ὄροςorosmountainthe mount
σινα sina
N-PRI
ΣινᾶsinaSinaiSinai
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
δουλειαν douleian
N-ASF
δουλείαdouleiaslaverybondage
γεννωσα gennōsa
V-PAP-NSF G5723
γεννάωgennaōto beget, which gendereth
ητις ētis
R-NSF
ὅστιςhostiswho/which, which
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be[to be]
αγαρ agar
N-PRI
ἌγαρagarHagarAgar
 
25 cf. Tłum. Толк. Synaj bowiem jest góra w Arabii, i ma łączność z teraźniejszym Jeruzalem i w niewoli jest z synami swymi.ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве; ґгaрь бо, сінA горA є4сть во ґравjи, прилагaетсz же нн7эшнему їеrли1му, раб0таетъ же съ ч†ды свои1ми: 4,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτο to
T-NSN
hothe/this/whothis
δε de
CONJ
δέdethen, and
αγαρ agar
N-PRI
ἌγαρagarHagarAgar
σινα sina
N-PRI
ΣινᾶsinaSinaiSinai
ορος oros
N-NSN
ὄροςorosmountainmount
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whoArabia
αραβια arabia
N-DSF
ἈραβίαarabiaArabiaArabia
συστοιχει sustoichei
V-PAI-3S G5719
συστοιχέωsustoicheōto correspond toanswereth to
δε de
CONJ
δέdethen, and
τη
T-DSF
hothe/this/whowhich
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalemJerusalem
δουλευει douleuei
V-PAI-3S G5719
δουλεύωdouleuōbe a slaveis in bondage
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
των tōn
T-GPN
hothe/this/whois
τεκνων teknōn
N-GPN
τέκνονteknonchildchildren
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
 
26 cf. Tłum. Толк. To zaś co w górze jest Jeruzalem, wolne jest i ono jest matką naszą.а вышний Иерусалим свободен: он - матерь всем нам. ґ вhшній їеrли1мъ своб0дь є4сть, и4же є4сть мaти всBмъ нaмъ. 4,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
T-NSF
hothe/this/whowhich is
δε de
CONJ
δέdethenBut
ανω anō
ADV
ἄνωanōaboveabove
ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalemJerusalem
ελευθερα eleuthera
A-NSF
ἐλεύθεροςeleutherosfree/freedomfree
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ητις ētis
R-NSF
ὅστιςhostiswho/which, which
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
μητηρ mētēr
N-NSF
μήτηρmētērmotherthe mother
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weof us
 
27 cf. Tłum. Толк. Napisano jest: “Wesel się niepłodna, która nie rodzisz, zakrzyknij i wołaj, która rodząc, nie bolejesz, bo wielu synów u opuszczonej, więcej niż u tej, która ma męża.”Ибо написано: возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, не мучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Пи1сано бо є4сть: возвесели1сz, непл0ды, не раждaющаz: раст0ргни и3 возопи2, неболsщаz: ћкw мнHга ч†да пустhz пaче, нeжели и3мyщіz мyжа. 4,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVγεγραπται gegraptai
V-RPI-3S G5769
γράφωgrafōto writeit is written
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ευφρανθητι eufranthēti
V-APM-2S G5682
εὐφραίνωeufrainōto celebrate, Rejoice
στειρα steira
N-VSF
στεῖραsteirainfertility, barren
η ē
T-NSF
hothe/this/whothat
ου ou
PRT-N
οὐounonot
τικτουσα tiktousa
V-PAP-NSF G5723
τίκτωtiktōto give birth tobearest
ρηξον rēxon
V-AAM-2S G5657
ῥήγνυμιrēgnumito throw violently; break forth
και kai
CONJ
καίkaiandand
βοησον boēson
V-AAM-2S G5657
βοάωboaōto cry outcry
η ē
T-NSF
hothe/this/who, thou that
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ωδινουσα ōdinousa
V-PAP-NSF G5723
ὠδίνωōdinōbe in labortravailest
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
πολλα polla
A-NPN
πολύςpolusmuchmany
τα ta
T-NPN
hothe/this/whochildren
τεκνα tekna
N-NPN
τέκνονteknonchildchildren
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoshe which
ερημου erēmou
A-GSF
ἔρημοςerēmosdesertedthe desolate hath
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmoremore
η ē
PRT
ēorthan
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoan husband
εχουσης echousēs
V-PAP-GSF G5723
ἔχωechōto have/behath
τον ton
T-ASM
hothe/this/who.
ανδρα andra
N-ASM
ἀνήρanērmanan husband
 
28 cf. Tłum. Толк. My zaś, bracia, według Izaaka jesteśmy synami obietnicy.Мы, братия, дети обетования по Исааку. (За?_са7i.) Мh же, брaтіе, по їсаaку њбэтовaніz ч†да є3смы2. 4,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe
δε de
CONJ
δέdethenNow
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to, as
ισαακ isaak
N-PRI
ἸσαάκisaakIsaacIsaac was
επαγγελιας epangelias
N-GSF
ἐπαγγελίαepangeliapromiseof promise
τεκνα tekna
N-NPN
τέκνονteknonchildthe children
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito be, are
 
29 cf. Tłum. Толк. Ale jak wówczas ten, który się był narodził według ciała, prześladował tego, który według ducha, tak i teraz.Но, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Но ћкоже тогдA по пл0ти роди1выйсz гонsше дух0внаго, тaкw и3 нн7э. 4,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλ all
CONJ
ἀλλάallabutBut
ωσπερ ōsper
ADV
ὥσπερhōsperjust asas
τοτε tote
ADV
τότεtotethenthen
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe that
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter
σαρκα sarka
N-ASF
σάρξsarxfleshthe flesh
γεννηθεις gennētheis
V-APP-NSM G5685
γεννάωgennaōto begetwas born
εδιωκεν ediōken
V-IAI-3S G5707
διώκωdiōkōto pursuepersecuted
τον ton
T-ASM
hothe/this/whohim
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter
πνευμα pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
και kai
CONJ
καίkaiand, even
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
 
30 cf. Tłum. Толк. Ale co mówi Pismo? “Wyrzuć niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedzicem syn niewolnicy z synem wolnej.”Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Но что2 глаг0летъ писaніе; И#зжени2 рабY и3 сhна є3S, не и4мать бо наслёдовати сhнъ рабhнинъ съ сhномъ своб0дныz. 4,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλα alla
CONJ
ἀλλάallabutNevertheless
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?what
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe scripture
γραφη grafē
N-NSF
γραφήgrafēa writingthe scripture
εκβαλε ekbale
V-2AAM-2S G5628
ἐκβάλλωekballōto expel? Cast out
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe bondwoman
παιδισκην paidiskēn
N-ASF
παιδίσκηpaidiskēmaidservantthe bondwoman
και kai
CONJ
καίkaiandand
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoson
υιον uion
N-ASM
υἱόςhuiossonson
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
ου ou
PRT-N
οὐounonot
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
μη
PRT-N
μήnot 
κληρονομησει klēronomēsei
V-FAI-3S G5692
κληρονομέωklēronomeōto inheritshall
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe son
υιος uios
N-NSM
υἱόςhuiossonthe son
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the bondwoman
παιδισκης paidiskēs
N-GSF
παιδίσκηpaidiskēmaidservantof the bondwoman
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe son
υιου uiou
N-GSM
υἱόςhuiossonthe son
της tēs
T-GSF
hothe/this/who.
ελευθερας eleutheras
A-GSF
ἐλεύθεροςeleutherosfree/freedomof the freewoman
 
31 cf. Tłum. Толк. Zatem, bracia, nie jesteśmy synami niewolnicy, ale wolnej. A tą wolnością wyzwolił nas Chrystus.Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной.Тёмже, брaтіе, нёсмы рабы6нина ч†да, но своб0дныz.4,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιο dio
CONJ
διόdiotherefore[therefore]
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito be, we are
παιδισκης paidiskēs
N-GSF
παιδίσκηpaidiskēmaidservantof the bondwoman
τεκνα tekna
N-NPN
τέκνονteknonchildchildren
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
της tēs
T-GSF
hothe/this/who.
ελευθερας eleutheras
A-GSF
ἐλεύθεροςeleutherosfree/freedomof the free


5WIARA CZYNNA – POŻYTECZNA.1 Trwajcież i nie chciejcie znowu być pod jarzmem niewoli.2 0to ja, Paweł, powiadam wam, że jeśli dacie się obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże.3 Oświadczam zaś nadto każdemu człowiekowi obrzezującemu się, że powinien cały Zakon wypełniać.4 Wyzuci jesteście z Chrystusa, wy, którzy w Zakonie szukacie sprawiedliwienia, wypadliście z łaski.5 My bowiem duchem z wiary oczekujemy spodziewanej sprawiedliwości.6 Gdyż w Chrystusie Jezusie nie znaczy nic ani obrzezanie, ani odrzezek, ale wiara, która przez miłość działa.7 Biegliście dobrze; kto wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie?8 Namowa ta nie jest od tego, który was wzywa.9 Odrobina kwasu zakwasza całe ciasto.10 Ja zaś co do was mam ufność w Panu, że nic innego nie będziecie myśleć – ten zaś, co was niepokoi, kimkolwiek on by był, dozna sądu.11 Lecz ja, bracia, jeśli jeszcze teraz obrzezanie głoszę, czemuż jeszcze teraz prześladowanie cierpię? Ustało więc zgorszenie krzyża!12 Bodajby i zostali odcięci ci, co was podburzają.CIAŁO POŻĄDA PRZECIWKO DUCHOWI.13 Wy bowiem do wolności jesteście wezwani, bracia, bylebyście wolności nie obracali na podnietę ciału, ale przez miłość Ducha służcie jedni drugim.14 Cały bowiem Zakon w jednym słowie się wypełnia: “Będziesz miłował bliźniego swego jak samego siebie.”15 Lecz jeśli wzajemnie się kąsacie i gryziecie, patrzcie, abyście się wzajemnie nie zjedli.16 Mówię zaś: Według ducha postępujcie i pożądliwości ciała nie będziecie wypełniać.17 Ciało bowiem pożąda przeciwko duchowi, duch zaś przeciw ciału. One bowiem sprzeciwiają się sobie nawzajem, abyście nie czynili cokolwiek chcecie.18 A jeśli Duch wami rządzi, nie jesteście pod Zakonem.19 Lecz uczynki ciała są jawne, są nimi: nierząd, nieczystość, bezwstyd, rozpusta,20 bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, swary, zawiści, gniewy, kłótnie, spory, sekty,21 zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, obżarstwa i tym podobne. A o nich powiadam wam, jak przedtem mówiłem, że ci, co takie rzeczy czynią, królestwa bożego nie dostąpią.22 0wocem zaś Ducha jest: miłość, wesele, pokój, cierpliwość, dobrotliwość, dobroć, nieskwapliwość,32 cichość, wiara, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Przeciwko takim nie ma Zakonu.24 Ci zaś, co są Chrystusowi, ciało swoje ukrzyżowali z wadami i pożądliwościami.28 Jeśli żyjemy duchem, duchowo też postępujmy.26 Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, wzajemnie się drażniąc i nawzajem sobie zazdroszcząc.
6WZAJEMNEJ WYROZUMIAŁOŚCI.1 Bracia, jeśliby kto znienacka upadł w jakieś przestępstwo, wy co duchownymi jesteście, pouczcie takiego w duchu łagodności, bacząc na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony.2 Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe.3 Albowiem jeśli kto mniema że jest czymś, gdy jest niczym, sam siebie oszukuje.4 A każdy niech sprawy swoje bada i tak tylko sam z siebie chlubić się będzie, a nie z drugiego.5 Każdy bowiem poniesie własne brzemię.ZAWSZE DOBRZE CZYNIĆ.6 Niech zaś ten, co bywa pouczany słowem, udziela z wszystkich dóbr temu, co go naucza.7 Nie błądźcie: Bóg nie pozwoli naśmiewać się z siebie.8 Co bowiem człowiek posieje, to i żąć będzie. Gdyż kto sieje na swym ciele, z ciała też żąć będzie zepsucie kto zaś sieje w duchu, z ducha żąć będzie życie wieczne.9 Nie ustawajmy zaś w czynieniu dobrze, bo czasu swego żąć będziemy, jeśli nie ulegniemy znużeniu.10 Przeto póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. CHLUBI SIĘ Z UKRZYŻOWANYM.11 Patrzcie, jakimi literami napisałem do was moją ręką.12 Albowiem którzykolwiek chcą się podobać w ciele, ci zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieli prześladowania dla krzyża Chrystusowego.13 Ani bowiem ci, co się obrzezują, Zakonu nie zachowują, ale chcą, abyście się wy obrzezali, żeby się z ciała waszego chlubili.14 Ja zaś, nie daj Boże, abym się miał chlubić jak tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest mi ukrzyżowany a ja światu.15 Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani odrzezek ale nowe stworzenie.16 A tym wszystkim, co według tego prawidła postępować będą, pokój i miłosierdzie Izraelowi bożemu.17 Zresztą niech mi się nikt nie naprzykrza, bo ja znamiona Pana Jezusa noszę na moim ciele.POZDROWIENIE.18 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym, bracia. Amen.