MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Galatów

1Wstęp.1 Paweł,apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych2 i wszyscy bracia, którzy są ze mną, kościołom Galacj i:3 Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa,4 który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwać z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego,5 jemu chwała na wieki wieków. Amen.NIESTAŁOŚĆ GALATÓW.6 Dziwię się, żé tak prędko od tego, który was powołał do łaski Chrystusowej, przenosicie się do innej ewangelii;7 a ona nie jest inna, tylko są niektórzy, co was niepokoją i chcą wywrócić ewangelię Chrystusową.8 Ale choćbyśmy my, albo anioł z nieba głosił wam ponad to, cośmy wam głosili, niech będzie przeklęty.9 Jak przedtem mówiliśmy tak i teraz znowu mówię: Jeśliby wam kto opowiadał ewangelię prócz tej, którąście otrzymali, niech będzie przeklęty10 Czy bowiem teraz ludzi zjednuję, czy Boga? Czy staram się ludziom podobać? Jeślibym się jeszcze ludziom podobał, nie byłbym sługą Chrystusa. ŹRÓDŁO EWANGELII ŚW. PAWŁA.11 Albowiem oznajmiam wam, bracia, że ewangelia głoszona przeze mnie, nie jest według człowieka.12 Albowiem ja ani jej nie otrzymałem, ani się nie nauczyłem od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa.NAWRÓCENIE PAWŁA13 Słyszeliście bowiem o moim niegdyś postępowaniu w żydostwie, że nad miarę prześladowałem kościół boży i zwalczałem go14 i prześcigałem w judaiźmie wielu rówieśników moich w mym narodzie, będąc gorliwszym miłośnikiem podań moich ojczystych.15 Lecz gdy się spodobało temu, który mię odłączył “z żywota matki mojej i wezwał” przez łaskę swoją,16 aby objawił Syna swego we mnie, abym go głosił między poganami – od tej chwili nie radziłem się ciała i krwi,17 ani nie poszedłem do Jerozolimy do poprzedników moich apostołów, lecz udałem się do Arabii i wróciłem znowu do Damaszku.18 Potem po trzech latach poszedłem do Jerozolimy zobaczyć Piotra i pozostałem u niego piętnaście dni;19 a innego z apostołów nie widziałem żadnego, tylko Jakuba, brata Pańskiego.20 A co wam piszę, oto Bóg świadkiem, że nie kłamię.21 Potem udałem się w strony Syrii i Cylicji.22 Byłem zaś osobiście nieznany kościołom Judei, które były w Chrystusie;23 ale tylko słyszeli, że ten, co nas niegdyś prześladował, teraz opowiada wiarę, którą przedtem zwalczał;24 i sławili Boga za mnie.
2NAUKA PAWŁA ZGODNA Z APOSTOLSKĄ.1 Potem po latach czternastu udałem się znowu do Jerozolin1y z Barnabą, wziąwszy i Tytusa.2 Udałem się zaś stosownie do objawienia i przedłożyłem im ewangelię, którą głoszę między poganami, a z osobna tym, którzy wydawali się być czymś, żebym przypadkiem nadaremnie nie stawał do biegu, albo też przedtem nie biegał.3 Lecz ani Tytusa, który był ze mną, choć był poganinem, nie przymuszono obrzezać się,4 pomimo braci fałszywych, chyłkiem wprowadzonych, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie Jezusie, żeby nas podbić w niewolę.5 Tym ani na chwilę nie ustąpiliśmy i nie poddaliśmy się, aby prawda ewangelii u was przetrwała.6 Od tych zaś, co zdawali się czymś być (jakimi kiedyś byli, nic mi do tego;Bóg nie ma względu na osobę człowieka) – mnie bowiem ci, co się wydawali czymś być, nic nie przydali.7 Ale przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona ewangelia dla nieobrzezanych jak i Piotrowi dla obrzezanych 6(ten bowiem, który uczynił Piotra apostołem obrzezania, uczynił nim i mnie wśród pogan),9 i gdy poznali łaskę, która mi jest dana, Jakub i Kefas i Jan, którzy uważani byli za filary, podali mnie i Barnabie prawicę jak towarzyszom, abyśmy my do pogan, a oni do obrzezania; lobyleśmy tylko pamiętali o ubogich, co także troskliwie starałem się czynić.ROZPRAWA Z PIOTREM.11 Gdy zaś Kefas przyszedł do Antiochii, wręcz mu się sprzeciwiłem, gdyż był wart nagany.12 Pierwej bowiem, nim przyszli niektórzy od Jakuba, jadał z poganami, gdy zaś przyszli, usuwał się i odłączał, bojąc się tych, co byli z obrzezania.13 na jego udawanie zgodzili się inni żydzi, tak że nawet Barnaba dał się wciągnąć przez nich do tego udawania.14 Ale gdy zobaczyłem, że nie postępowali właściwie według prawdy ewangelii, rzekłem Kefasowi wobec wszystkich: Jeśli ty, będąc żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż przymuszasz pogan, by po żydowsku żyli?13 My z urodzenia żydzi, a nie grzesznicy z pogan.16 Więdząc jednak, że człowiek nie bywa usprawiedliwiony z uczynków Zakonu, lecz przez wiarę Jezusa Chrystusa i my wierzymy w Chrystusa Jezusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusowej, a nie z uczynków Zakonu, ponieważ z uczynków Zakonu “nie będzie nikt usprawiedliwiony.”17 Jeżeli bowiem szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, okazaliśmy się i sami grzesznymi, czyżby Chrystus był sługą grzechu? Uchowaj Boże!18 Jeśli bowiem to, co zburzyłem, znowu buduję, czynię z siebie przestępcę.19 Ja bowiem umarłem przez Zakon zakonowi, abym żył Bogu;z Chrystusem jestem przybity do krzyża.20 Lecz żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To zaś że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mię umiłował i wydał samego siebie za mnie.21 Nie odrzucam łaski bożej. Jeśli bowiem przez Zakon sprawiedliwość, Zatem Chrystus na próżno umarł.
3KARCI GALATÓW.1 O nierozumni Galaci, któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie;wy, przed których oczyma Jezus Chrystus, przedtem opisany, jest między wami ukrzyżowany?2 Tego tylko od was chcę się dowiedzieć: czy otrzymaliście Ducha przez uczynki Zakonu, czy przez posłuch wiary?3 Tak jesteście głupi, że zacząwszy duchem, teraz na ciele kończycie?4 Tak wiele cierpieliście na darmo? Czy jednak na darmo?5 Ten więc, co wam daje Ducha i działa wśród was cuda – przez uczynki Zakonu, czy przez posłuch wiary?USPRAWIEDLIWIENIE ABRAHAMA PRZEZ WIARĘ.6 Jak napisano: “Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu ku sprawiedliwości.”7 Poznajcież więc, że ci co są z wiary, ci są synami Abrahamowymi.8 A Pismo przewidziawszy, że Bóg usprawiedliwia pogan z wiary, przepowiedziało Abrahamowi: “W tobie będą błogosławione wszystkie narody.”9 Przeto ci, co są z wiary, błogosławieni będą z wiernym Abrahamem.10 Którzykolwiek bowiem są z uczynków Zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: “Przeklęty każdy, kto by nie wytrwał w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze Zakonu.”11 A ponieważ nikt nie dostępuje usprawiedliwienia u Boga przez Zakon, jasnym jest, że “sprawiedliwy żyje z wiary.”12 Zakon zaś nie jest z wiary, ale “kto je wykona, żyć będzie w nich.”13 Chrystus nas wykupił od przekleństwa Zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisano: “Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie”;14 aby na poganach spełniło się błogosławieństwo Abrahamowe w Chrystusie Jezusie, abyśmy otrzymali obietnicę Ducha przez wiarę.PRZEZ WIARĘ WYPEŁNIAJĄ SIĘ OBIETNICE.15 Bracia (według człowieka mówię), przecież nikt nie odrzuca prawomocnego testamentu ludzkiego, ani doń więcej nie przydaje.16 Abrahamowi dane były obietnice i “potomstwu” jego. Nie mówi: I potomkom, jakby o wielu, ale jak o jednym: “I potomstwu twojemu,” którym jest Chrystus.17 To zaś mówię: Zakon, który po czterystu trzydziestu latach został dany, nie unieważnia Testamentu potwierdzonego przez Boga, tak żeby obietnica miała być zniweczona.18 Albowiem jeśli z Zakonu dziedzictwo, to już nie z obietnicy. Abrahamowi zaś przez obietnicę Bóg darował.ZAKON WYCHOWAWCĄ KU CHRYSTUSOWI.19 Cóż więc Zakon? Ustanowiony został ze względu na występki, ażby przyszło potomstwo, któremu obiecał, przekazany przez aniołów za sprawą pośrednika.20 Pośrednik zaś nie jest jednego, lecz Bóg jest jeden.21 Zakon więc przeciw obietnicom bożym? Żadną miarą. Gdyby bowiem dany był Zakon, który by mógł ożywiać, prawdziwie z Zakonu byłaby sprawiedliwość.22 Ale Pismo zamknęło wszystko pod grzechem, aby obietnica przez wiarę Jezusa Chrystusa była dana wierzącym.23 Lecz zanim przyszła wiara, byliśmy zamknięci pod strażą Zakonu dla tej wiary, która miała być objawiona.24 Tak więc Zakon był wychowawcą naszym w Chrystusie, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni.WIARA WYZWALA SPOD ZAKONU.25 Skoro jednak przyszła wiara, już nie jesteśmy pod wychowawcą.26 Wszyscy bowiem jesteście synami bożymi przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie;27 gdyż którzy tylko jesteście ochrzczeni w Chrystusie, oblekliście się w Chrystusa.28 Nie ma Żyda ani Greka; nie ma niewolnika ani wolnego nie ma mężczyzny ani niewiasty. Albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie.29 Jeśli zaś wy jesteście Chrystusowi, więc jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy.
4PORÓWNANIE Z DZIEDZICEM MAŁOLETNIM.1 Mówię zaś: Jak długo dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, choć jest panem wszystkiego,2 ale jest pod opiekunami i rządcami aż do czasu naznaczonego przez ojca.3 Tak i my, gdyśmy byli dziećmi, byliśmy pod żywiołami świata.4 Skoro jednak przyszła pełność czasu, zesłał Bóg Syna swego uczynionego z niewiasty, uczynionego pod Zakonem,5 aby tych wykupił, którzy byli pod Zakonem, żebyśmy dostąpili przybrania za synów.6 A ponieważ jesteście synami, posłał Bóg Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze.7 Przeto już nie ma niewolnika, lecz syn; a jeśli syn, to i dziedzic przez Boga.NIE WRACAĆ DO PRZEPISÓW ZAKONU.8 Ale wówczas właśnie nie znając Boga, służyliście tym, którzy ź natury nie są bogami.9 Teraz zaś gdy poznaliście Boga, owszem będąc przez Boga poznani, jakże zwracacie się napowrót do bezsilnych i nędznych żywiołów, którym znowu służyć chcecie?10 Przestrzegacie dni i miesięcy i czasów i lat.11 Boję się o was, żebym przypadkiem bezowocnie nie pracował wśród was.WSPOMNIENIE PIERWSZEGO PRYJĘCIA.12 Bądźcie jak ja, gdyż i ja jestem jak wy bracia, zaklinam was. W niczym mnie nie obraziliście.13 Wiecie zaś, że w słabości ciała już dawno opowiadałem wam ewangelię a tym, co było próbą dla was w ciele moim,14 nie wzgardziliście, lecz przyjęliście mię jak anioła bożego, jak Chrystusa Jezusa.15 Gdzież więc jest szczęśliwość wasza? Daję wam bowiem świadectwo, że gdyby to było możliwe, bylibyście sobie oczy wyłupili i mnie dali.16 Nieprzyjacielem więc wam się stałem, prawdę wam mówiąc?17 Ubiegają się o was niedobrze, ale chcą was oderwać, abyście się o nich ubiegali.18 Lecz o dobro ubiegajcie się w dobrym zawsze, a nie tylko gdy jestem obecny u was.19 Dziatki moje, które znowu bolejąc rodzę, ażby Chrystus był w was ukształtowany.20 Chciałbym zaś teraz być u was i odmienić głos swój, gdyż jestem w zamieszaniu co do was.AGAR FIGURĄ ZAKONU, A SARA EWANGELII.21 Powiedzcie mi wy, co pod Zakonem być chcecie, czy nie czytaliście Zakonu?22 Albowiem napisano; Abraham miał dwóch synów jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej.23 Lecz ten co z niewolnicy, według ciała się narodził, a ten co z wolnej, przez obietnicę.24 A to powiedziano przez podobieństwo. Są to bowiem dwa testamenty: jeden mianowicie na górze Synaj, rodzący w niewolę i to jest Agar;25 Synaj bowiem jest góra w Arabii, i ma łączność z teraźniejszym Jeruzalem i w niewoli jest z synami swymi.26 To zaś co w górze jest Jeruzalem, wolne jest i ono jest matką naszą.27 Napisano jest: “Wesel się niepłodna, która nie rodzisz, zakrzyknij i wołaj, która rodząc, nie bolejesz, bo wielu synów u opuszczonej, więcej niż u tej, która ma męża.”

RU Brytjka King J. 428 cf. Tłum. Толк. My zaś, bracia, według Izaaka jesteśmy synami obietnicy.Мы, братия, дети обетования по Исааку. (За?_са7i.) Мh же, брaтіе, по їсаaку њбэтовaніz ч†да є3смы2. 4,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe
δε de
CONJ
δέdethenNow
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to, as
ισαακ isaak
N-PRI
ἸσαάκisaakIsaacIsaac was
επαγγελιας epangelias
N-GSF
ἐπαγγελίαepangeliapromiseof promise
τεκνα tekna
N-NPN
τέκνονteknonchildthe children
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito be, are
 
29 cf. Tłum. Толк. Ale jak wówczas ten, który się był narodził według ciała, prześladował tego, który według ducha, tak i teraz.Но, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Но ћкоже тогдA по пл0ти роди1выйсz гонsше дух0внаго, тaкw и3 нн7э. 4,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλ all
CONJ
ἀλλάallabutBut
ωσπερ ōsper
ADV
ὥσπερhōsperjust asas
τοτε tote
ADV
τότεtotethenthen
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe that
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter
σαρκα sarka
N-ASF
σάρξsarxfleshthe flesh
γεννηθεις gennētheis
V-APP-NSM G5685
γεννάωgennaōto begetwas born
εδιωκεν ediōken
V-IAI-3S G5707
διώκωdiōkōto pursuepersecuted
τον ton
T-ASM
hothe/this/whohim
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter
πνευμα pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
και kai
CONJ
καίkaiand, even
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
 
30 cf. Tłum. Толк. Ale co mówi Pismo? “Wyrzuć niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedzicem syn niewolnicy z synem wolnej.”Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Но что2 глаг0летъ писaніе; И#зжени2 рабY и3 сhна є3S, не и4мать бо наслёдовати сhнъ рабhнинъ съ сhномъ своб0дныz. 4,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλα alla
CONJ
ἀλλάallabutNevertheless
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?what
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe scripture
γραφη grafē
N-NSF
γραφήgrafēa writingthe scripture
εκβαλε ekbale
V-2AAM-2S G5628
ἐκβάλλωekballōto expel? Cast out
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe bondwoman
παιδισκην paidiskēn
N-ASF
παιδίσκηpaidiskēmaidservantthe bondwoman
και kai
CONJ
καίkaiandand
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoson
υιον uion
N-ASM
υἱόςhuiossonson
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
ου ou
PRT-N
οὐounonot
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
μη
PRT-N
μήnot 
κληρονομησει klēronomēsei
V-FAI-3S G5692
κληρονομέωklēronomeōto inheritshall
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe son
υιος uios
N-NSM
υἱόςhuiossonthe son
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the bondwoman
παιδισκης paidiskēs
N-GSF
παιδίσκηpaidiskēmaidservantof the bondwoman
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe son
υιου uiou
N-GSM
υἱόςhuiossonthe son
της tēs
T-GSF
hothe/this/who.
ελευθερας eleutheras
A-GSF
ἐλεύθεροςeleutherosfree/freedomof the freewoman
 
31 cf. Tłum. Толк. Zatem, bracia, nie jesteśmy synami niewolnicy, ale wolnej. A tą wolnością wyzwolił nas Chrystus.Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной.Тёмже, брaтіе, нёсмы рабы6нина ч†да, но своб0дныz.4,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιο dio
CONJ
διόdiotherefore[therefore]
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito be, we are
παιδισκης paidiskēs
N-GSF
παιδίσκηpaidiskēmaidservantof the bondwoman
τεκνα tekna
N-NPN
τέκνονteknonchildchildren
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
της tēs
T-GSF
hothe/this/who.
ελευθερας eleutheras
A-GSF
ἐλεύθεροςeleutherosfree/freedomof the free
RU Brytjka King J. 51 cf. Tłum. Толк. Trwajcież i nie chciejcie znowu być pod jarzmem niewoli.Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Своб0дою u5бо, є4юже хrт0съ нaсъ свободи2, ст0йте, и3 не пaки под8 и4гомъ раб0ты держи1тесz. 5,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτη
T-DSF
hothe/this/whoin the liberty
ελευθερια eleutheria
N-DSF
ἐλευθερίαeleutheriafreedomin the liberty
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ηλευθερωσεν ēleutherōsen
V-AAI-3S G5656
ἐλευθερόωeleutheroōto set freehath made
στηκετε stēkete
V-PAM-2P G5720
στήκωstēkōto standStand fast
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μη
PRT-N
μήnotnot
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
ζυγω zugō
N-DSM
ζυγόςzugosyoke/scaleswith the yoke
δουλειας douleias
N-GSF
δουλείαdouleiaslaveryof bondage
ενεχεσθε enechesthe
V-PPM-2P G5744
ἐνέχωenechōto opposebe
 
2 cf. Tłum. Толк. 0to ja, Paweł, powiadam wam, że jeśli dacie się obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże.Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. СE ѓзъ пavелъ глаг0лю вaмъ, ћкw ѓще њбрёзаетесz, хrт0съ вaсъ ничт0же п0льзуетъ. 5,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVιδε ide
V-2AAM-2S G5628
ὁράωhoraōto seeBehold
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/we, I
παυλος paulos
N-NSM
ΠαῦλοςpaulosPaulPaul
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speaksay
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
εαν ean
COND
ἐάνeanifif
περιτεμνησθε peritemnēsthe
V-PPS-2P G5747
περιτέμνωperitemnōto circumciseye be circumcised
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChrist, Christ
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ουδεν ouden
A-ASN-N
οὐδείςoudeisno onenothing
ωφελησει ōfelēsei
V-FAI-3S G5692
ὠφελέωōfeleōto helpshall profit
 
3 cf. Tłum. Толк. Oświadczam zaś nadto każdemu człowiekowi obrzezującemu się, że powinien cały Zakon wypełniać.Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Свидётельствую же пaки всsкому человёку њбрёзающемусz, ћкw д0лженъ є4сть вeсь зак0нъ твори1ти. 5,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμαρτυρομαι marturomai
V-PNI-1S G5736
μαρτύρομαιmarturomaito testifyI testify
δε de
CONJ
δέdethenFor
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
παντι panti
A-DSM
πᾶςpasallto every
ανθρωπω anthrōpō
N-DSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
περιτεμνομενω peritemnomenō
V-PPP-DSM G5746
περιτέμνωperitemnōto circumcisethat is circumcised
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
οφειλετης ofeiletēs
N-NSM
ὀφειλέτηςofeiletēsdebtora debtor
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito behe is
ολον olon
A-ASM
ὅλοςholosallwhole
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawthe
ποιησαι poiēsai
V-AAN G5658
ποιέωpoieōto do/maketo do
 
4 cf. Tłum. Толк. Wyzuci jesteście z Chrystusa, wy, którzy w Zakonie szukacie sprawiedliwienia, wypadliście z łaski.Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, Ўпраздни1стесz t хrтA, и5же зак0номъ њправдaетесz, t блгdти tпад0сте: 5,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκατηργηθητε katērgēthēte
V-API-2P G5681
καταργέωkatargeōto endis become
απο apo
PREP
ἀπόapofromof
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
οιτινες oitines
R-NPM
ὅστιςhostiswho/which, whosoever
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
νομω nomō
N-DSM
νόμοςnomoslawthe law
δικαιουσθε dikaiousthe
V-PPI-2P G5743
δικαιόωdikaioōto justifyof you are justified
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoChrist
χαριτος charitos
N-GSF
χάριςcharisgracegrace
εξεπεσατε exepesate
V-2AAI-2P G5627
ἐκπίπτωekpiptōto fall out; ye are fallen from
 
5 cf. Tłum. Толк. My bowiem duchem z wiary oczekujemy spodziewanej sprawiedliwości.а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. мh бо дyхомъ t вёры ўповaніz прaвды ждeмъ. 5,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththrough the Spirit
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromby
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
ελπιδα elpida
N-ASF
ἐλπίςelpishopethe hope
δικαιοσυνης dikaiosunēs
N-GSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessof righteousness
απεκδεχομεθα apekdechometha
V-PNI-1P G5736
ἀπεκδέχομαιapekdechomaito expectwait for
 
6 cf. Tłum. Толк. Gdyż w Chrystusie Jezusie nie znaczy nic ani obrzezanie, ani odrzezek, ale wiara, która przez miłość działa.Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Њ хrтё бо ї}сэ ни њбрёзаніе что2 м0жетъ, ни неwбрёзаніе, но вёра люб0вію поспёшествуема. 5,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου]     iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
ουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneitherneither
περιτομη peritomē
N-NSF
περιτομήperitomēcircumcisioncircumcision
τι ti
X-ASN
τιςtisoneany
ισχυει ischuei
V-PAI-3S G5719
ἰσχύωischuōbe strongavaileth
ουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneitherthing, nor
ακροβυστια akrobustia
N-NSF
ἀκροβυστίαakrobustiauncircumcisionuncircumcision
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
πιστις pistis
N-NSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
αγαπης agapēs
N-GSF
ἀγάπηagapēlovelove
ενεργουμενη energoumenē
V-PMP-NSF G5734
ἐνεργέωenergeōbe activewhich worketh
 
7 cf. Tłum. Толк. Biegliście dobrze; kto wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie?Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Течaсте д0брэ: кто2 вaмъ возбрани2 не покарsтисz и4стинэ; 5,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVετρεχετε etrechete
V-IAI-2P G5707
τρέχωtrechōto runYe did run
καλως kalōs
ADV
καλῶςkalōswellwell
τις tis
I-NSM
τίςtiswhich?; who
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ενεκοψεν enekopsen
V-AAI-3S G5656
ἐγκόπτωenkoptōto hinder?
αληθεια alētheia
N-DSF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
μη
PRT-N
μήnotnot
πειθεσθαι peithesthai
V-PPN G5745
πείθωpeithōto persuadethat ye should
 
8 cf. Tłum. Толк. Namowa ta nie jest od tego, który was wzywa.Такое убеждение не от Призывающего вас. Препрёніе не t призвaвшагw вы2. 5,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
T-NSF
hothe/this/whoThis
πεισμονη peismonē
N-NSF
πεισμονήpeismonēpersuasionpersuasion
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whohim that
καλουντος kalountos
V-PAP-GSM G5723
καλέωkaleōto callcalleth
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
9 cf. Tłum. Толк. Odrobina kwasu zakwasza całe ciasto.Малая закваска заквашивает все тесто. Мaлъ квaсъ всE смэшeніе квaситъ. 5,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμικρα mikra
A-NSF
μικρόςmikrossmallA little
ζυμη zumē
N-NSF
ζύμηzumēleavenleaven
ολον olon
A-ASN
ὅλοςholosallwhole
το to
T-ASN
hothe/this/whothe
φυραμα furama
N-ASN
φύραμαfuramalumpthe
ζυμοι zumoi
V-PAI-3S G5719
ζυμόωzumoōto leavenleaveneth
 
10 cf. Tłum. Толк. Ja zaś co do was mam ufność w Panu, że nic innego nie będziecie myśleć – ten zaś, co was niepokoi, kimkolwiek on by był, dozna sądu.Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе; а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Ѓзъ надёюсz њ вaсъ въ гDэ, ћкw ничт0же и4но разумёти бyдете: смущazй же вaсъ понесeтъ грёхъ, кт0 бы ни бhлъ. 5,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
πεποιθα pepoitha
V-2RAI-1S G5754
πείθωpeithōto persuadehave confidence
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongthrough
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
ουδεν ouden
A-ASN-N
οὐδείςoudeisno onenone
αλλο allo
A-ASN
ἄλλοςallosanotherotherwise
φρονησετε fronēsete
V-FAI-2P G5692
φρονέωfroneōto thinkye will be
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe that
δε de
CONJ
δέdethen: but
ταρασσων tarassōn
V-PAP-NSM G5723
ταράσσωtarassōto troubletroubleth
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
βαστασει bastasei
V-FAI-3S G5692
βαστάζωbastazōto carryshall bear
το to
T-ASN
hothe/this/whohis
κριμα krima
N-ASN
κρίμαkrimajudgmentjudgment
οστις ostis
R-NSM
ὅστιςhostiswho/which,
εαν ean
COND
ἐάνeanif[if]
η ē
V-PAS-3S G5725
εἰμίeimito behe be
 

11 Lecz ja, bracia, jeśli jeszcze teraz obrzezanie głoszę, czemuż jeszcze teraz prześladowanie cierpię? Ustało więc zgorszenie krzyża!12 Bodajby i zostali odcięci ci, co was podburzają.CIAŁO POŻĄDA PRZECIWKO DUCHOWI.13 Wy bowiem do wolności jesteście wezwani, bracia, bylebyście wolności nie obracali na podnietę ciału, ale przez miłość Ducha służcie jedni drugim.14 Cały bowiem Zakon w jednym słowie się wypełnia: “Będziesz miłował bliźniego swego jak samego siebie.”15 Lecz jeśli wzajemnie się kąsacie i gryziecie, patrzcie, abyście się wzajemnie nie zjedli.16 Mówię zaś: Według ducha postępujcie i pożądliwości ciała nie będziecie wypełniać.17 Ciało bowiem pożąda przeciwko duchowi, duch zaś przeciw ciału. One bowiem sprzeciwiają się sobie nawzajem, abyście nie czynili cokolwiek chcecie.18 A jeśli Duch wami rządzi, nie jesteście pod Zakonem.19 Lecz uczynki ciała są jawne, są nimi: nierząd, nieczystość, bezwstyd, rozpusta,20 bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, swary, zawiści, gniewy, kłótnie, spory, sekty,21 zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, obżarstwa i tym podobne. A o nich powiadam wam, jak przedtem mówiłem, że ci, co takie rzeczy czynią, królestwa bożego nie dostąpią.22 0wocem zaś Ducha jest: miłość, wesele, pokój, cierpliwość, dobrotliwość, dobroć, nieskwapliwość,32 cichość, wiara, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Przeciwko takim nie ma Zakonu.24 Ci zaś, co są Chrystusowi, ciało swoje ukrzyżowali z wadami i pożądliwościami.28 Jeśli żyjemy duchem, duchowo też postępujmy.26 Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, wzajemnie się drażniąc i nawzajem sobie zazdroszcząc.
6WZAJEMNEJ WYROZUMIAŁOŚCI.1 Bracia, jeśliby kto znienacka upadł w jakieś przestępstwo, wy co duchownymi jesteście, pouczcie takiego w duchu łagodności, bacząc na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony.2 Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe.3 Albowiem jeśli kto mniema że jest czymś, gdy jest niczym, sam siebie oszukuje.4 A każdy niech sprawy swoje bada i tak tylko sam z siebie chlubić się będzie, a nie z drugiego.5 Każdy bowiem poniesie własne brzemię.ZAWSZE DOBRZE CZYNIĆ.6 Niech zaś ten, co bywa pouczany słowem, udziela z wszystkich dóbr temu, co go naucza.7 Nie błądźcie: Bóg nie pozwoli naśmiewać się z siebie.8 Co bowiem człowiek posieje, to i żąć będzie. Gdyż kto sieje na swym ciele, z ciała też żąć będzie zepsucie kto zaś sieje w duchu, z ducha żąć będzie życie wieczne.9 Nie ustawajmy zaś w czynieniu dobrze, bo czasu swego żąć będziemy, jeśli nie ulegniemy znużeniu.10 Przeto póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. CHLUBI SIĘ Z UKRZYŻOWANYM.11 Patrzcie, jakimi literami napisałem do was moją ręką.12 Albowiem którzykolwiek chcą się podobać w ciele, ci zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieli prześladowania dla krzyża Chrystusowego.13 Ani bowiem ci, co się obrzezują, Zakonu nie zachowują, ale chcą, abyście się wy obrzezali, żeby się z ciała waszego chlubili.14 Ja zaś, nie daj Boże, abym się miał chlubić jak tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest mi ukrzyżowany a ja światu.15 Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani odrzezek ale nowe stworzenie.16 A tym wszystkim, co według tego prawidła postępować będą, pokój i miłosierdzie Izraelowi bożemu.17 Zresztą niech mi się nikt nie naprzykrza, bo ja znamiona Pana Jezusa noszę na moim ciele.POZDROWIENIE.18 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym, bracia. Amen.