MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Galatów

1Wstęp.1 Paweł,apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych2 i wszyscy bracia, którzy są ze mną, kościołom Galacj i:3 Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa,4 który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwać z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego,5 jemu chwała na wieki wieków. Amen.NIESTAŁOŚĆ GALATÓW.6 Dziwię się, żé tak prędko od tego, który was powołał do łaski Chrystusowej, przenosicie się do innej ewangelii;7 a ona nie jest inna, tylko są niektórzy, co was niepokoją i chcą wywrócić ewangelię Chrystusową.8 Ale choćbyśmy my, albo anioł z nieba głosił wam ponad to, cośmy wam głosili, niech będzie przeklęty.9 Jak przedtem mówiliśmy tak i teraz znowu mówię: Jeśliby wam kto opowiadał ewangelię prócz tej, którąście otrzymali, niech będzie przeklęty10 Czy bowiem teraz ludzi zjednuję, czy Boga? Czy staram się ludziom podobać? Jeślibym się jeszcze ludziom podobał, nie byłbym sługą Chrystusa. ŹRÓDŁO EWANGELII ŚW. PAWŁA.11 Albowiem oznajmiam wam, bracia, że ewangelia głoszona przeze mnie, nie jest według człowieka.12 Albowiem ja ani jej nie otrzymałem, ani się nie nauczyłem od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa.NAWRÓCENIE PAWŁA13 Słyszeliście bowiem o moim niegdyś postępowaniu w żydostwie, że nad miarę prześladowałem kościół boży i zwalczałem go14 i prześcigałem w judaiźmie wielu rówieśników moich w mym narodzie, będąc gorliwszym miłośnikiem podań moich ojczystych.15 Lecz gdy się spodobało temu, który mię odłączył “z żywota matki mojej i wezwał” przez łaskę swoją,16 aby objawił Syna swego we mnie, abym go głosił między poganami – od tej chwili nie radziłem się ciała i krwi,17 ani nie poszedłem do Jerozolimy do poprzedników moich apostołów, lecz udałem się do Arabii i wróciłem znowu do Damaszku.18 Potem po trzech latach poszedłem do Jerozolimy zobaczyć Piotra i pozostałem u niego piętnaście dni;19 a innego z apostołów nie widziałem żadnego, tylko Jakuba, brata Pańskiego.20 A co wam piszę, oto Bóg świadkiem, że nie kłamię.21 Potem udałem się w strony Syrii i Cylicji.22 Byłem zaś osobiście nieznany kościołom Judei, które były w Chrystusie;23 ale tylko słyszeli, że ten, co nas niegdyś prześladował, teraz opowiada wiarę, którą przedtem zwalczał;24 i sławili Boga za mnie.
2NAUKA PAWŁA ZGODNA Z APOSTOLSKĄ.1 Potem po latach czternastu udałem się znowu do Jerozolin1y z Barnabą, wziąwszy i Tytusa.2 Udałem się zaś stosownie do objawienia i przedłożyłem im ewangelię, którą głoszę między poganami, a z osobna tym, którzy wydawali się być czymś, żebym przypadkiem nadaremnie nie stawał do biegu, albo też przedtem nie biegał.3 Lecz ani Tytusa, który był ze mną, choć był poganinem, nie przymuszono obrzezać się,4 pomimo braci fałszywych, chyłkiem wprowadzonych, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie Jezusie, żeby nas podbić w niewolę.5 Tym ani na chwilę nie ustąpiliśmy i nie poddaliśmy się, aby prawda ewangelii u was przetrwała.6 Od tych zaś, co zdawali się czymś być (jakimi kiedyś byli, nic mi do tego;Bóg nie ma względu na osobę człowieka) – mnie bowiem ci, co się wydawali czymś być, nic nie przydali.7 Ale przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona ewangelia dla nieobrzezanych jak i Piotrowi dla obrzezanych 6(ten bowiem, który uczynił Piotra apostołem obrzezania, uczynił nim i mnie wśród pogan),9 i gdy poznali łaskę, która mi jest dana, Jakub i Kefas i Jan, którzy uważani byli za filary, podali mnie i Barnabie prawicę jak towarzyszom, abyśmy my do pogan, a oni do obrzezania; lobyleśmy tylko pamiętali o ubogich, co także troskliwie starałem się czynić.ROZPRAWA Z PIOTREM.11 Gdy zaś Kefas przyszedł do Antiochii, wręcz mu się sprzeciwiłem, gdyż był wart nagany.12 Pierwej bowiem, nim przyszli niektórzy od Jakuba, jadał z poganami, gdy zaś przyszli, usuwał się i odłączał, bojąc się tych, co byli z obrzezania.13 na jego udawanie zgodzili się inni żydzi, tak że nawet Barnaba dał się wciągnąć przez nich do tego udawania.14 Ale gdy zobaczyłem, że nie postępowali właściwie według prawdy ewangelii, rzekłem Kefasowi wobec wszystkich: Jeśli ty, będąc żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż przymuszasz pogan, by po żydowsku żyli?13 My z urodzenia żydzi, a nie grzesznicy z pogan.16 Więdząc jednak, że człowiek nie bywa usprawiedliwiony z uczynków Zakonu, lecz przez wiarę Jezusa Chrystusa i my wierzymy w Chrystusa Jezusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusowej, a nie z uczynków Zakonu, ponieważ z uczynków Zakonu “nie będzie nikt usprawiedliwiony.”17 Jeżeli bowiem szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, okazaliśmy się i sami grzesznymi, czyżby Chrystus był sługą grzechu? Uchowaj Boże!18 Jeśli bowiem to, co zburzyłem, znowu buduję, czynię z siebie przestępcę.19 Ja bowiem umarłem przez Zakon zakonowi, abym żył Bogu;z Chrystusem jestem przybity do krzyża.20 Lecz żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To zaś że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mię umiłował i wydał samego siebie za mnie.21 Nie odrzucam łaski bożej. Jeśli bowiem przez Zakon sprawiedliwość, Zatem Chrystus na próżno umarł.
3KARCI GALATÓW.1 O nierozumni Galaci, któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie;wy, przed których oczyma Jezus Chrystus, przedtem opisany, jest między wami ukrzyżowany?2 Tego tylko od was chcę się dowiedzieć: czy otrzymaliście Ducha przez uczynki Zakonu, czy przez posłuch wiary?3 Tak jesteście głupi, że zacząwszy duchem, teraz na ciele kończycie?4 Tak wiele cierpieliście na darmo? Czy jednak na darmo?5 Ten więc, co wam daje Ducha i działa wśród was cuda – przez uczynki Zakonu, czy przez posłuch wiary?USPRAWIEDLIWIENIE ABRAHAMA PRZEZ WIARĘ.6 Jak napisano: “Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu ku sprawiedliwości.”7 Poznajcież więc, że ci co są z wiary, ci są synami Abrahamowymi.8 A Pismo przewidziawszy, że Bóg usprawiedliwia pogan z wiary, przepowiedziało Abrahamowi: “W tobie będą błogosławione wszystkie narody.”9 Przeto ci, co są z wiary, błogosławieni będą z wiernym Abrahamem.10 Którzykolwiek bowiem są z uczynków Zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: “Przeklęty każdy, kto by nie wytrwał w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze Zakonu.”11 A ponieważ nikt nie dostępuje usprawiedliwienia u Boga przez Zakon, jasnym jest, że “sprawiedliwy żyje z wiary.”12 Zakon zaś nie jest z wiary, ale “kto je wykona, żyć będzie w nich.”13 Chrystus nas wykupił od przekleństwa Zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisano: “Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie”;14 aby na poganach spełniło się błogosławieństwo Abrahamowe w Chrystusie Jezusie, abyśmy otrzymali obietnicę Ducha przez wiarę.PRZEZ WIARĘ WYPEŁNIAJĄ SIĘ OBIETNICE.15 Bracia (według człowieka mówię), przecież nikt nie odrzuca prawomocnego testamentu ludzkiego, ani doń więcej nie przydaje.16 Abrahamowi dane były obietnice i “potomstwu” jego. Nie mówi: I potomkom, jakby o wielu, ale jak o jednym: “I potomstwu twojemu,” którym jest Chrystus.17 To zaś mówię: Zakon, który po czterystu trzydziestu latach został dany, nie unieważnia Testamentu potwierdzonego przez Boga, tak żeby obietnica miała być zniweczona.18 Albowiem jeśli z Zakonu dziedzictwo, to już nie z obietnicy. Abrahamowi zaś przez obietnicę Bóg darował.ZAKON WYCHOWAWCĄ KU CHRYSTUSOWI.19 Cóż więc Zakon? Ustanowiony został ze względu na występki, ażby przyszło potomstwo, któremu obiecał, przekazany przez aniołów za sprawą pośrednika.20 Pośrednik zaś nie jest jednego, lecz Bóg jest jeden.21 Zakon więc przeciw obietnicom bożym? Żadną miarą. Gdyby bowiem dany był Zakon, który by mógł ożywiać, prawdziwie z Zakonu byłaby sprawiedliwość.22 Ale Pismo zamknęło wszystko pod grzechem, aby obietnica przez wiarę Jezusa Chrystusa była dana wierzącym.23 Lecz zanim przyszła wiara, byliśmy zamknięci pod strażą Zakonu dla tej wiary, która miała być objawiona.24 Tak więc Zakon był wychowawcą naszym w Chrystusie, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni.WIARA WYZWALA SPOD ZAKONU.25 Skoro jednak przyszła wiara, już nie jesteśmy pod wychowawcą.26 Wszyscy bowiem jesteście synami bożymi przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie;27 gdyż którzy tylko jesteście ochrzczeni w Chrystusie, oblekliście się w Chrystusa.28 Nie ma Żyda ani Greka; nie ma niewolnika ani wolnego nie ma mężczyzny ani niewiasty. Albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie.29 Jeśli zaś wy jesteście Chrystusowi, więc jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy.
4PORÓWNANIE Z DZIEDZICEM MAŁOLETNIM.1 Mówię zaś: Jak długo dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, choć jest panem wszystkiego,2 ale jest pod opiekunami i rządcami aż do czasu naznaczonego przez ojca.3 Tak i my, gdyśmy byli dziećmi, byliśmy pod żywiołami świata.4 Skoro jednak przyszła pełność czasu, zesłał Bóg Syna swego uczynionego z niewiasty, uczynionego pod Zakonem,5 aby tych wykupił, którzy byli pod Zakonem, żebyśmy dostąpili przybrania za synów.6 A ponieważ jesteście synami, posłał Bóg Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze.7 Przeto już nie ma niewolnika, lecz syn; a jeśli syn, to i dziedzic przez Boga.NIE WRACAĆ DO PRZEPISÓW ZAKONU.

RU Brytjka King J. 4NIE WRACAĆ DO PRZEPISÓW ZAKONU.8 cf. Tłum. Толк. Ale wówczas właśnie nie znając Boga, służyliście tym, którzy ź natury nie są bogami.Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. (За?_с7i.) Но тогдA ќбw не вёдуще бGа, служи1сте не по є3стествY сyщымъ богHмъ: 4,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλα alla
CONJ
ἀλλάallabutHowbeit
τοτε tote
ADV
τότεtotethenthen
μεν men
PRT
μένmenon the other hand,
ουκ ouk
PRT-N
οὐounowhen ye knew not
ειδοτες eidotes
V-RAP-NPM G5761
εἴδωeidōto know 
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
εδουλευσατε edouleusate
V-AAI-2P G5656
δουλεύωdouleuōbe a slave, ye did service
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whounto them which
φυσει fusei
N-DSF
φύσιςfusisnatureby nature
μη
PRT-N
μήnotno
ουσιν ousin
V-PAP-DPM G5723
εἰμίeimito beare
θεοις theois
N-DPM
θεόςtheosGodgods
 
9 cf. Tłum. Толк. Teraz zaś gdy poznaliście Boga, owszem będąc przez Boga poznani, jakże zwracacie się napowrót do bezsilnych i nędznych żywiołów, którym znowu służyć chcecie?Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? нн7э же, познaвше бGа, пaче же познaни бhвше t бGа, кaкw возвращaетесz пaки на немощны6z и3 худhz стіхjи, и5мже пaки свhше служи1ти х0щете; 4,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVνυν nun
ADV
νῦνnunnownow
δε de
CONJ
δέdethenBut
γνοντες gnontes
V-2AAP-NPM G5631
γινώσκωginōskōto know, after that ye have known
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmorerather
δε de
CONJ
δέdethen, or
γνωσθεντες gnōsthentes
V-APP-NPM G5685
γινώσκωginōskōto knoware known
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underof
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
πως pōs
ADV-I
πωςpōshow, how
επιστρεφετε epistrefete
V-PAI-2P G5719
ἐπιστρέφωepistrefōto turnturn ye
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstto
τα ta
T-APN
hothe/this/who?
ασθενη asthenē
A-APN
ἀσθενήςasthenēsweakthe weak
και kai
CONJ
καίkaiandand
πτωχα ptōcha
A-APN
πτωχόςptōchospoorbeggarly
στοιχεια stoicheia
N-APN
στοιχεῖονstoicheionprincipleelements
οις ois
R-DPN
ὅς, ἥhhos ēwhich, whereunto
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
ανωθεν anōthen
ADV
ἄνωθενanōthenfrom above/again 
δουλευσαι douleusai
V-AAN G5658
δουλεύωdouleuōbe a slaveto be in bondage
θελετε thelete
V-PAI-2P G5719
θέλωthelōto will/desireye desire
 
10 cf. Tłum. Толк. Przestrzegacie dni i miesięcy i czasów i lat.Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. дни6 смотрsете, и3 мцcы, и3 временA, и3 лBта. 4,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVημερας ēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeradaydays
παρατηρεισθε paratēreisthe
V-PMI-2P G5731
παρατηρέωparatēreōto observeYe observe
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μηνας mēnas
N-APM
μήνmēnmonthmonths
και kai
CONJ
καίkaiand, and
καιρους kairous
N-APM
καιρόςkairostime/right timetimes
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ενιαυτους eniautous
N-APM
ἐνιαυτόςeniautosyearyears
 
11 cf. Tłum. Толк. Boję się o was, żebym przypadkiem bezowocnie nie pracował wśród was.Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. Бою1сz њ вaсъ, є3дA кaкw всyе труди1хсz въ вaсъ. 4,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVφοβουμαι foboumai
V-PNI-1S G5736
φοβέωfobeōto fearI am afraid of
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
μη
PRT-N
μήnot, lest
πως pōs
ADV-I
πωςpōshow[how]
εικη eikē
ADV
εἰκῇeikēin vainin vain
κεκοπιακα kekopiaka
V-RAI-1S G5758
κοπιάωkopiaōto laborI have bestowed
εις eis
PREP
εἰςeistowardupon
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
WSPOMNIENIE PIERWSZEGO PRYJĘCIA.12 cf. Tłum. Толк. Bądźcie jak ja, gdyż i ja jestem jak wy bracia, zaklinam was. W niczym mnie nie obraziliście.Прошу вас, братия, будьте, как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня: Бyдите ћкоже ѓзъ, занE и3 ѓзъ, ћкоже вы2: брaтіе, молю2 вы2. Ничи1мже менE њби1дэсте: 4,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVγινεσθε ginesthe
V-PNM-2P G5737
γίνομαιginomaito be, be
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since;
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand Ifor I
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrotherBrethren
δεομαι deomai
V-PNI-1S G5736
δέομαιdeomaito pray, I beseech
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
ουδεν ouden
A-ASN-N
οὐδείςoudeisno onenot
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
ηδικησατε ēdikēsate
V-AAI-2P G5656
ἀδικέωadikeōto harm: ye have
 
13 cf. Tłum. Толк. Wiecie zaś, że w słabości ciała już dawno opowiadałem wam ewangelię a tym, co było próbą dla was w ciele moim,знаете, что, хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, вёсте же, ћкw за нeмощь пл0ти благовэсти1хъ вaмъ пeрвэе: 4,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto knowYe know
δε de
CONJ
δέdethen 
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincehow
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
ασθενειαν astheneian
N-ASF
ἀσθένειαastheneiaweaknessinfirmity
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the flesh
σαρκος sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshof the flesh
ευηγγελισαμην euēngelisamēn
V-AMI-1S G5668
εὐαγγελίζομαιeuangelizomaito speak good newsI preached the gospel
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
το to
T-ASN
hothe/this/who.
προτερον proteron
A-ASN-C
πρότερονproteronbeforeat the first
 
14 cf. Tłum. Толк. nie wzgardziliście, lecz przyjęliście mię jak anioła bożego, jak Chrystusa Jezusa.но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня, как Ангела Божия, как Христа Иисуса. и3 и3скушeніz моегw2, є4же во пл0ти моeй, не ўничижи1сте, ни њплевaсте, но ћкоже ѓгGла б9іz пріsсте мS, ћкw хrтA ї}са. 4,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
τον ton
T-ASM
hothe/this/whotemptation
πειρασμον peirasmon
N-ASM
πειρασμόςpeirasmostemptation/testingtemptation
υμων umōn
P-2GP
σύsuyou[you]
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whowhich was
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshflesh
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εξουθενησατε exouthenēsate
V-AAI-2P G5656
ἐξουθενέωexoutheneōto rejectye despised
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand not, nor
εξεπτυσατε exeptusate
V-AAI-2P G5656
ἐκπτύωekptuōto spit outrejected
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
αγγελον angelon
N-ASM
ἄγγελοςangelosangelan angel
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εδεξασθε edexasthe
V-ADI-2P G5662
δέχομαιdechomaito receivereceived
με me
P-1AS
ἐγώegōI/wemy
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
 
15 cf. Tłum. Толк. Gdzież więc jest szczęśliwość wasza? Daję wam bowiem świadectwo, że gdyby to było możliwe, bylibyście sobie oczy wyłupili i mnie dali.Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что, если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. К0е u5бо бsше бlжeнство вaше; Свидётельствую бо вaмъ, ћкw, ѓще бы бhло м0щно, nчесA в†ша и3звертёвше дaли бhсте ми2. 4,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπου pou
ADV-I
ποῦpouwhere?[where?]
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthen
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe blessedness
μακαρισμος makarismos
N-NSM
μακαρισμόςmakarismosblessednessthe blessedness
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
μαρτυρω marturō
V-PAI-1S G5719
μαρτυρέωmartureōto testifyI bear
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor? for
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouye spake of
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
ει ei
COND
εἰeiif, if
δυνατον dunaton
A-NSN
δυνατόςdunatosablepossible
τους tous
T-APM
hothe/this/whoeyes
οφθαλμους ofthalmous
N-APM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeeyes
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour own
εξορυξαντες exoruxantes
V-AAP-NPM G5660
ἐξορύσσωexorussōto dig through/out, ye would have plucked out
εδωκατε edōkate
V-AAI-2P G5656
δίδωμιdidōmito giveand have given them
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weto me
 
16 cf. Tłum. Толк. Nieprzyjacielem więc wam się stałem, prawdę wam mówiąc?Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Тёмже врaгъ вaмъ бhхъ, и4стину вaмъ глаг0лz; 4,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVωστε ōste
CONJ
ὥστεhōstesotherefore
εχθρος echthros
A-NSM
ἐχθρόςechthrosenemyenemy
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
γεγονα gegona
V-2RAI-1S G5754
γίνομαιginomaito beAm I
αληθευων alētheuōn
V-PAP-NSM G5723
ἀληθεύωalētheuōbe truthful, because I tell
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyour
 
17 cf. Tłum. Толк. Ubiegają się o was niedobrze, ale chcą was oderwać, abyście się o nich ubiegali.Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Ревнyютъ по вaсъ не д0брэ, но tлучи1ти вaсъ хотsтъ, да и5мъ ревнyете. 4,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVζηλουσιν zēlousin
V-PAI-3P G5719
ζηλόωzēloōbe eagerThey zealously affect
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ου ou
PRT-N
οὐouno, not
καλως kalōs
ADV
καλῶςkalōswellwell
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; yea
εκκλεισαι ekkleisai
V-AAN G5658
ἐκκλείωekkleiōto excludeexclude
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
θελουσιν thelousin
V-PAI-3P G5719
θέλωthelōto will/desire, they would
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
ζηλουτε zēloute
V-PAS-2P G5725
ζηλόωzēloōbe eagerye might affect
 
18 cf. Tłum. Толк. Lecz o dobro ubiegajcie się w dobrym zawsze, a nie tylko gdy jestem obecny u was.Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Добр0 же, є4же ревновaти всегдA въ д0брэмъ, и3 не т0чію внегдA приходи1ти ми2 къ вaмъ. 4,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαλον kalon
A-NSN
καλόςkalosgoodgood
δε de
CONJ
δέdethenBut
ζηλουσθαι zēlousthai
V-PPN G5745
ζηλόωzēloōbe eagerto be zealously affected
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καλω kalō
A-DSN
καλόςkalosgoodgood
παντοτε pantote
ADV
πάντοτεpantotealwaysalways
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μη
PRT-N
μήnotnot
μονον monon
ADV
μόνονmonononlyonly
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
τω
T-DSN
hothe/this/who.
παρειναι pareinai
V-PAN G5721
πάρειμιpareimibe presentam present
με me
P-1AS
ἐγώegōI/wewhen I
προς pros
PREP
πρόςprosto/withwith
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
19 cf. Tłum. Толк. Dziatki moje, które znowu bolejąc rodzę, ażby Chrystus był w was ukształtowany.Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос! Ч†дца мо‰, и4миже пaки болёзную, д0ндеже воwбрази1тсz хrт0съ въ вaсъ: 4,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτεκνια teknia
N-VPN
τεκνίονteknionchildrenlittle children
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weMy
ους ous
R-APM
ὅς, ἥhhos ēwhich, of whom
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
ωδινω ōdinō
V-PAI-1S G5719
ὠδίνωōdinōbe in laborI travail in birth
μεχρι mechri
ADV
μέχριmechriuntil[until]
ου ou
R-GSM
ὅς, ἥhhos ēwhich 
μορφωθη morfōthē
V-APS-3S G5686
μορφόωmorfoōto formbe formed
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
 
20 cf. Tłum. Толк. Chciałbym zaś teraz być u was i odmienić głos swój, gdyż jestem w zamieszaniu co do was.Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. хотёлъ же бhхъ пріити2 къ вaмъ нн7э и3 и3змэни1ти глaсъ м0й, ћкw не домышлsюсz њ вaсъ. 4,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVηθελον ēthelon
V-IAI-1S G5707
θέλωthelōto will/desireI desire
δε de
CONJ
δέdethen 
παρειναι pareinai
V-PAN G5721
πάρειμιpareimibe presentto be present
προς pros
PREP
πρόςprosto/withwith
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
αρτι arti
ADV
ἄρτιartinownow
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αλλαξαι allaxai
V-AAN G5658
ἀλλάσσωallassōto changeto change
την tēn
T-ASF
hothe/this/whovoice
φωνην fōnēn
N-ASF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since; for
απορουμαι aporoumai
V-PMI-1S G5731
ἀπορέωaporeōbe perplexedI stand in doubt
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongof
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
 
AGAR FIGURĄ ZAKONU, A SARA EWANGELII.21 cf. Tłum. Толк. Powiedzcie mi wy, co pod Zakonem być chcecie, czy nie czytaliście Zakonu?Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не слушаете закона? Глаг0лите ми2, и5же под8 зак0номъ х0щете бhти: зак0на ли не слyшаете; 4,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλεγετε legete
V-PAM-2P G5720
λέγωlegōto speakTell
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
οι oi
T-NPM
hothe/this/who, ye that
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawthe law
θελοντες thelontes
V-PAP-NPM G5723
θέλωthelōto will/desiredesire
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito beto be
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe law
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawthe law
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ακουετε akouete
V-PAI-2P G5719
ἀκούωakouōto hear, do ye
 

22 Albowiem napisano; Abraham miał dwóch synów jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej.23 Lecz ten co z niewolnicy, według ciała się narodził, a ten co z wolnej, przez obietnicę.24 A to powiedziano przez podobieństwo. Są to bowiem dwa testamenty: jeden mianowicie na górze Synaj, rodzący w niewolę i to jest Agar;25 Synaj bowiem jest góra w Arabii, i ma łączność z teraźniejszym Jeruzalem i w niewoli jest z synami swymi.26 To zaś co w górze jest Jeruzalem, wolne jest i ono jest matką naszą.27 Napisano jest: “Wesel się niepłodna, która nie rodzisz, zakrzyknij i wołaj, która rodząc, nie bolejesz, bo wielu synów u opuszczonej, więcej niż u tej, która ma męża.”28 My zaś, bracia, według Izaaka jesteśmy synami obietnicy.29 Ale jak wówczas ten, który się był narodził według ciała, prześladował tego, który według ducha, tak i teraz.30 Ale co mówi Pismo? “Wyrzuć niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedzicem syn niewolnicy z synem wolnej.”31 Zatem, bracia, nie jesteśmy synami niewolnicy, ale wolnej. A tą wolnością wyzwolił nas Chrystus.
5WIARA CZYNNA – POŻYTECZNA.1 Trwajcież i nie chciejcie znowu być pod jarzmem niewoli.2 0to ja, Paweł, powiadam wam, że jeśli dacie się obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże.3 Oświadczam zaś nadto każdemu człowiekowi obrzezującemu się, że powinien cały Zakon wypełniać.4 Wyzuci jesteście z Chrystusa, wy, którzy w Zakonie szukacie sprawiedliwienia, wypadliście z łaski.5 My bowiem duchem z wiary oczekujemy spodziewanej sprawiedliwości.6 Gdyż w Chrystusie Jezusie nie znaczy nic ani obrzezanie, ani odrzezek, ale wiara, która przez miłość działa.7 Biegliście dobrze; kto wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie?8 Namowa ta nie jest od tego, który was wzywa.9 Odrobina kwasu zakwasza całe ciasto.10 Ja zaś co do was mam ufność w Panu, że nic innego nie będziecie myśleć – ten zaś, co was niepokoi, kimkolwiek on by był, dozna sądu.11 Lecz ja, bracia, jeśli jeszcze teraz obrzezanie głoszę, czemuż jeszcze teraz prześladowanie cierpię? Ustało więc zgorszenie krzyża!12 Bodajby i zostali odcięci ci, co was podburzają.CIAŁO POŻĄDA PRZECIWKO DUCHOWI.13 Wy bowiem do wolności jesteście wezwani, bracia, bylebyście wolności nie obracali na podnietę ciału, ale przez miłość Ducha służcie jedni drugim.14 Cały bowiem Zakon w jednym słowie się wypełnia: “Będziesz miłował bliźniego swego jak samego siebie.”15 Lecz jeśli wzajemnie się kąsacie i gryziecie, patrzcie, abyście się wzajemnie nie zjedli.16 Mówię zaś: Według ducha postępujcie i pożądliwości ciała nie będziecie wypełniać.17 Ciało bowiem pożąda przeciwko duchowi, duch zaś przeciw ciału. One bowiem sprzeciwiają się sobie nawzajem, abyście nie czynili cokolwiek chcecie.18 A jeśli Duch wami rządzi, nie jesteście pod Zakonem.19 Lecz uczynki ciała są jawne, są nimi: nierząd, nieczystość, bezwstyd, rozpusta,20 bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, swary, zawiści, gniewy, kłótnie, spory, sekty,21 zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, obżarstwa i tym podobne. A o nich powiadam wam, jak przedtem mówiłem, że ci, co takie rzeczy czynią, królestwa bożego nie dostąpią.22 0wocem zaś Ducha jest: miłość, wesele, pokój, cierpliwość, dobrotliwość, dobroć, nieskwapliwość,32 cichość, wiara, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Przeciwko takim nie ma Zakonu.24 Ci zaś, co są Chrystusowi, ciało swoje ukrzyżowali z wadami i pożądliwościami.28 Jeśli żyjemy duchem, duchowo też postępujmy.26 Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, wzajemnie się drażniąc i nawzajem sobie zazdroszcząc.
6WZAJEMNEJ WYROZUMIAŁOŚCI.1 Bracia, jeśliby kto znienacka upadł w jakieś przestępstwo, wy co duchownymi jesteście, pouczcie takiego w duchu łagodności, bacząc na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony.2 Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe.3 Albowiem jeśli kto mniema że jest czymś, gdy jest niczym, sam siebie oszukuje.4 A każdy niech sprawy swoje bada i tak tylko sam z siebie chlubić się będzie, a nie z drugiego.5 Każdy bowiem poniesie własne brzemię.ZAWSZE DOBRZE CZYNIĆ.6 Niech zaś ten, co bywa pouczany słowem, udziela z wszystkich dóbr temu, co go naucza.7 Nie błądźcie: Bóg nie pozwoli naśmiewać się z siebie.8 Co bowiem człowiek posieje, to i żąć będzie. Gdyż kto sieje na swym ciele, z ciała też żąć będzie zepsucie kto zaś sieje w duchu, z ducha żąć będzie życie wieczne.9 Nie ustawajmy zaś w czynieniu dobrze, bo czasu swego żąć będziemy, jeśli nie ulegniemy znużeniu.10 Przeto póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. CHLUBI SIĘ Z UKRZYŻOWANYM.11 Patrzcie, jakimi literami napisałem do was moją ręką.12 Albowiem którzykolwiek chcą się podobać w ciele, ci zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieli prześladowania dla krzyża Chrystusowego.13 Ani bowiem ci, co się obrzezują, Zakonu nie zachowują, ale chcą, abyście się wy obrzezali, żeby się z ciała waszego chlubili.14 Ja zaś, nie daj Boże, abym się miał chlubić jak tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest mi ukrzyżowany a ja światu.15 Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani odrzezek ale nowe stworzenie.16 A tym wszystkim, co według tego prawidła postępować będą, pokój i miłosierdzie Izraelowi bożemu.17 Zresztą niech mi się nikt nie naprzykrza, bo ja znamiona Pana Jezusa noszę na moim ciele.POZDROWIENIE.18 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym, bracia. Amen.