MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Galatów

1Wstęp.1 Paweł,apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych2 i wszyscy bracia, którzy są ze mną, kościołom Galacj i:3 Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa,4 który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwać z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego,5 jemu chwała na wieki wieków. Amen.NIESTAŁOŚĆ GALATÓW.6 Dziwię się, żé tak prędko od tego, który was powołał do łaski Chrystusowej, przenosicie się do innej ewangelii;7 a ona nie jest inna, tylko są niektórzy, co was niepokoją i chcą wywrócić ewangelię Chrystusową.8 Ale choćbyśmy my, albo anioł z nieba głosił wam ponad to, cośmy wam głosili, niech będzie przeklęty.9 Jak przedtem mówiliśmy tak i teraz znowu mówię: Jeśliby wam kto opowiadał ewangelię prócz tej, którąście otrzymali, niech będzie przeklęty10 Czy bowiem teraz ludzi zjednuję, czy Boga? Czy staram się ludziom podobać? Jeślibym się jeszcze ludziom podobał, nie byłbym sługą Chrystusa. ŹRÓDŁO EWANGELII ŚW. PAWŁA.11 Albowiem oznajmiam wam, bracia, że ewangelia głoszona przeze mnie, nie jest według człowieka.12 Albowiem ja ani jej nie otrzymałem, ani się nie nauczyłem od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa.NAWRÓCENIE PAWŁA13 Słyszeliście bowiem o moim niegdyś postępowaniu w żydostwie, że nad miarę prześladowałem kościół boży i zwalczałem go14 i prześcigałem w judaiźmie wielu rówieśników moich w mym narodzie, będąc gorliwszym miłośnikiem podań moich ojczystych.15 Lecz gdy się spodobało temu, który mię odłączył “z żywota matki mojej i wezwał” przez łaskę swoją,16 aby objawił Syna swego we mnie, abym go głosił między poganami – od tej chwili nie radziłem się ciała i krwi,17 ani nie poszedłem do Jerozolimy do poprzedników moich apostołów, lecz udałem się do Arabii i wróciłem znowu do Damaszku.18 Potem po trzech latach poszedłem do Jerozolimy zobaczyć Piotra i pozostałem u niego piętnaście dni;19 a innego z apostołów nie widziałem żadnego, tylko Jakuba, brata Pańskiego.20 A co wam piszę, oto Bóg świadkiem, że nie kłamię.21 Potem udałem się w strony Syrii i Cylicji.22 Byłem zaś osobiście nieznany kościołom Judei, które były w Chrystusie;23 ale tylko słyszeli, że ten, co nas niegdyś prześladował, teraz opowiada wiarę, którą przedtem zwalczał;24 i sławili Boga za mnie.
2NAUKA PAWŁA ZGODNA Z APOSTOLSKĄ.1 Potem po latach czternastu udałem się znowu do Jerozolin1y z Barnabą, wziąwszy i Tytusa.2 Udałem się zaś stosownie do objawienia i przedłożyłem im ewangelię, którą głoszę między poganami, a z osobna tym, którzy wydawali się być czymś, żebym przypadkiem nadaremnie nie stawał do biegu, albo też przedtem nie biegał.3 Lecz ani Tytusa, który był ze mną, choć był poganinem, nie przymuszono obrzezać się,4 pomimo braci fałszywych, chyłkiem wprowadzonych, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie Jezusie, żeby nas podbić w niewolę.5 Tym ani na chwilę nie ustąpiliśmy i nie poddaliśmy się, aby prawda ewangelii u was przetrwała.6 Od tych zaś, co zdawali się czymś być (jakimi kiedyś byli, nic mi do tego;Bóg nie ma względu na osobę człowieka) – mnie bowiem ci, co się wydawali czymś być, nic nie przydali.7 Ale przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona ewangelia dla nieobrzezanych jak i Piotrowi dla obrzezanych 6(ten bowiem, który uczynił Piotra apostołem obrzezania, uczynił nim i mnie wśród pogan),9 i gdy poznali łaskę, która mi jest dana, Jakub i Kefas i Jan, którzy uważani byli za filary, podali mnie i Barnabie prawicę jak towarzyszom, abyśmy my do pogan, a oni do obrzezania; lobyleśmy tylko pamiętali o ubogich, co także troskliwie starałem się czynić.ROZPRAWA Z PIOTREM.11 Gdy zaś Kefas przyszedł do Antiochii, wręcz mu się sprzeciwiłem, gdyż był wart nagany.12 Pierwej bowiem, nim przyszli niektórzy od Jakuba, jadał z poganami, gdy zaś przyszli, usuwał się i odłączał, bojąc się tych, co byli z obrzezania.13 na jego udawanie zgodzili się inni żydzi, tak że nawet Barnaba dał się wciągnąć przez nich do tego udawania.14 Ale gdy zobaczyłem, że nie postępowali właściwie według prawdy ewangelii, rzekłem Kefasowi wobec wszystkich: Jeśli ty, będąc żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż przymuszasz pogan, by po żydowsku żyli?13 My z urodzenia żydzi, a nie grzesznicy z pogan.16 Więdząc jednak, że człowiek nie bywa usprawiedliwiony z uczynków Zakonu, lecz przez wiarę Jezusa Chrystusa i my wierzymy w Chrystusa Jezusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusowej, a nie z uczynków Zakonu, ponieważ z uczynków Zakonu “nie będzie nikt usprawiedliwiony.”17 Jeżeli bowiem szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, okazaliśmy się i sami grzesznymi, czyżby Chrystus był sługą grzechu? Uchowaj Boże!18 Jeśli bowiem to, co zburzyłem, znowu buduję, czynię z siebie przestępcę.19 Ja bowiem umarłem przez Zakon zakonowi, abym żył Bogu;z Chrystusem jestem przybity do krzyża.20 Lecz żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To zaś że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mię umiłował i wydał samego siebie za mnie.21 Nie odrzucam łaski bożej. Jeśli bowiem przez Zakon sprawiedliwość, Zatem Chrystus na próżno umarł.
3KARCI GALATÓW.1 O nierozumni Galaci, któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie;wy, przed których oczyma Jezus Chrystus, przedtem opisany, jest między wami ukrzyżowany?2 Tego tylko od was chcę się dowiedzieć: czy otrzymaliście Ducha przez uczynki Zakonu, czy przez posłuch wiary?3 Tak jesteście głupi, że zacząwszy duchem, teraz na ciele kończycie?4 Tak wiele cierpieliście na darmo? Czy jednak na darmo?5 Ten więc, co wam daje Ducha i działa wśród was cuda – przez uczynki Zakonu, czy przez posłuch wiary?USPRAWIEDLIWIENIE ABRAHAMA PRZEZ WIARĘ.6 Jak napisano: “Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu ku sprawiedliwości.”7 Poznajcież więc, że ci co są z wiary, ci są synami Abrahamowymi.8 A Pismo przewidziawszy, że Bóg usprawiedliwia pogan z wiary, przepowiedziało Abrahamowi: “W tobie będą błogosławione wszystkie narody.”9 Przeto ci, co są z wiary, błogosławieni będą z wiernym Abrahamem.10 Którzykolwiek bowiem są z uczynków Zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: “Przeklęty każdy, kto by nie wytrwał w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze Zakonu.”11 A ponieważ nikt nie dostępuje usprawiedliwienia u Boga przez Zakon, jasnym jest, że “sprawiedliwy żyje z wiary.”12 Zakon zaś nie jest z wiary, ale “kto je wykona, żyć będzie w nich.”13 Chrystus nas wykupił od przekleństwa Zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisano: “Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie”;14 aby na poganach spełniło się błogosławieństwo Abrahamowe w Chrystusie Jezusie, abyśmy otrzymali obietnicę Ducha przez wiarę.PRZEZ WIARĘ WYPEŁNIAJĄ SIĘ OBIETNICE.15 Bracia (według człowieka mówię), przecież nikt nie odrzuca prawomocnego testamentu ludzkiego, ani doń więcej nie przydaje.16 Abrahamowi dane były obietnice i “potomstwu” jego. Nie mówi: I potomkom, jakby o wielu, ale jak o jednym: “I potomstwu twojemu,” którym jest Chrystus.17 To zaś mówię: Zakon, który po czterystu trzydziestu latach został dany, nie unieważnia Testamentu potwierdzonego przez Boga, tak żeby obietnica miała być zniweczona.18 Albowiem jeśli z Zakonu dziedzictwo, to już nie z obietnicy. Abrahamowi zaś przez obietnicę Bóg darował.ZAKON WYCHOWAWCĄ KU CHRYSTUSOWI.19 Cóż więc Zakon? Ustanowiony został ze względu na występki, ażby przyszło potomstwo, któremu obiecał, przekazany przez aniołów za sprawą pośrednika.20 Pośrednik zaś nie jest jednego, lecz Bóg jest jeden.21 Zakon więc przeciw obietnicom bożym? Żadną miarą. Gdyby bowiem dany był Zakon, który by mógł ożywiać, prawdziwie z Zakonu byłaby sprawiedliwość.22 Ale Pismo zamknęło wszystko pod grzechem, aby obietnica przez wiarę Jezusa Chrystusa była dana wierzącym.23 Lecz zanim przyszła wiara, byliśmy zamknięci pod strażą Zakonu dla tej wiary, która miała być objawiona.24 Tak więc Zakon był wychowawcą naszym w Chrystusie, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni.WIARA WYZWALA SPOD ZAKONU.25 Skoro jednak przyszła wiara, już nie jesteśmy pod wychowawcą.26 Wszyscy bowiem jesteście synami bożymi przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie;27 gdyż którzy tylko jesteście ochrzczeni w Chrystusie, oblekliście się w Chrystusa.28 Nie ma Żyda ani Greka; nie ma niewolnika ani wolnego nie ma mężczyzny ani niewiasty. Albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie.29 Jeśli zaś wy jesteście Chrystusowi, więc jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy.
4PORÓWNANIE Z DZIEDZICEM MAŁOLETNIM.1 Mówię zaś: Jak długo dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, choć jest panem wszystkiego,2 ale jest pod opiekunami i rządcami aż do czasu naznaczonego przez ojca.3 Tak i my, gdyśmy byli dziećmi, byliśmy pod żywiołami świata.4 Skoro jednak przyszła pełność czasu, zesłał Bóg Syna swego uczynionego z niewiasty, uczynionego pod Zakonem,5 aby tych wykupił, którzy byli pod Zakonem, żebyśmy dostąpili przybrania za synów.6 A ponieważ jesteście synami, posłał Bóg Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze.7 Przeto już nie ma niewolnika, lecz syn; a jeśli syn, to i dziedzic przez Boga.NIE WRACAĆ DO PRZEPISÓW ZAKONU.8 Ale wówczas właśnie nie znając Boga, służyliście tym, którzy ź natury nie są bogami.9 Teraz zaś gdy poznaliście Boga, owszem będąc przez Boga poznani, jakże zwracacie się napowrót do bezsilnych i nędznych żywiołów, którym znowu służyć chcecie?10 Przestrzegacie dni i miesięcy i czasów i lat.11 Boję się o was, żebym przypadkiem bezowocnie nie pracował wśród was.WSPOMNIENIE PIERWSZEGO PRYJĘCIA.12 Bądźcie jak ja, gdyż i ja jestem jak wy bracia, zaklinam was. W niczym mnie nie obraziliście.13 Wiecie zaś, że w słabości ciała już dawno opowiadałem wam ewangelię a tym, co było próbą dla was w ciele moim,14 nie wzgardziliście, lecz przyjęliście mię jak anioła bożego, jak Chrystusa Jezusa.15 Gdzież więc jest szczęśliwość wasza? Daję wam bowiem świadectwo, że gdyby to było możliwe, bylibyście sobie oczy wyłupili i mnie dali.16 Nieprzyjacielem więc wam się stałem, prawdę wam mówiąc?17 Ubiegają się o was niedobrze, ale chcą was oderwać, abyście się o nich ubiegali.18 Lecz o dobro ubiegajcie się w dobrym zawsze, a nie tylko gdy jestem obecny u was.19 Dziatki moje, które znowu bolejąc rodzę, ażby Chrystus był w was ukształtowany.20 Chciałbym zaś teraz być u was i odmienić głos swój, gdyż jestem w zamieszaniu co do was.AGAR FIGURĄ ZAKONU, A SARA EWANGELII.21 Powiedzcie mi wy, co pod Zakonem być chcecie, czy nie czytaliście Zakonu?22 Albowiem napisano; Abraham miał dwóch synów jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej.23 Lecz ten co z niewolnicy, według ciała się narodził, a ten co z wolnej, przez obietnicę.24 A to powiedziano przez podobieństwo. Są to bowiem dwa testamenty: jeden mianowicie na górze Synaj, rodzący w niewolę i to jest Agar;25 Synaj bowiem jest góra w Arabii, i ma łączność z teraźniejszym Jeruzalem i w niewoli jest z synami swymi.26 To zaś co w górze jest Jeruzalem, wolne jest i ono jest matką naszą.27 Napisano jest: “Wesel się niepłodna, która nie rodzisz, zakrzyknij i wołaj, która rodząc, nie bolejesz, bo wielu synów u opuszczonej, więcej niż u tej, która ma męża.”28 My zaś, bracia, według Izaaka jesteśmy synami obietnicy.29 Ale jak wówczas ten, który się był narodził według ciała, prześladował tego, który według ducha, tak i teraz.30 Ale co mówi Pismo? “Wyrzuć niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedzicem syn niewolnicy z synem wolnej.”31 Zatem, bracia, nie jesteśmy synami niewolnicy, ale wolnej. A tą wolnością wyzwolił nas Chrystus.
5WIARA CZYNNA – POŻYTECZNA.1 Trwajcież i nie chciejcie znowu być pod jarzmem niewoli.2 0to ja, Paweł, powiadam wam, że jeśli dacie się obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże.3 Oświadczam zaś nadto każdemu człowiekowi obrzezującemu się, że powinien cały Zakon wypełniać.4 Wyzuci jesteście z Chrystusa, wy, którzy w Zakonie szukacie sprawiedliwienia, wypadliście z łaski.5 My bowiem duchem z wiary oczekujemy spodziewanej sprawiedliwości.6 Gdyż w Chrystusie Jezusie nie znaczy nic ani obrzezanie, ani odrzezek, ale wiara, która przez miłość działa.7 Biegliście dobrze; kto wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie?8 Namowa ta nie jest od tego, który was wzywa.9 Odrobina kwasu zakwasza całe ciasto.10 Ja zaś co do was mam ufność w Panu, że nic innego nie będziecie myśleć – ten zaś, co was niepokoi, kimkolwiek on by był, dozna sądu.

RU Brytjka King J. 511 cf. Tłum. Толк. Lecz ja, bracia, jeśli jeszcze teraz obrzezanie głoszę, czemuż jeszcze teraz prześladowanie cierpię? Ustało więc zgorszenie krzyża!За что же гонят меня, братия, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. (За?_св7i.) Ѓзъ же, брaтіе, ѓще њбрёзаніе є3щE проповёдую, почто2 є3щE гони1мь є4смь; u5бо ўпраздни1сz соблaзнъ кrтA. 5,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
δε de
CONJ
δέdethenAnd
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
ει ei
COND
εἰeiif, if
περιτομην peritomēn
N-ASF
περιτομήperitomēcircumcisioncircumcision
ετι eti
ADV
ἔτιetistillyet
κηρυσσω kērussō
V-PAI-1S G5719
κηρύσσωkērussōto preachI
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?, why
ετι eti
ADV
ἔτιetistillyet
διωκομαι diōkomai
V-PPI-1S G5743
διώκωdiōkōto pursuedo I
αρα ara
PRT
ἄραaratherefore? then
κατηργηται katērgētai
V-RPI-3S G5769
καταργέωkatargeōto endis
το to
T-NSN
hothe/this/whothe offence
σκανδαλον skandalon
N-NSN
σκάνδαλονskandalonstumbling blockthe offence
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the cross
σταυρου staurou
N-GSM
σταυρόςstauroscrossof the cross
 
12 cf. Tłum. Толк. Bodajby i zostali odcięci ci, co was podburzają.О, если бы удалены были возмущающие вас! Q, дабы2 tсёчени бhли развращaющіи вaсъ. 5,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοφελον ofelon
V-2AAI-1S G5627
ὄφελονofelonI wish!I would
και kai
CONJ
καίkaiandeven
αποκοψονται apokopsontai
V-FMI-3P G5698
ἀποκόπτωapokoptōto cut offthey were
οι oi
T-NPM
hothe/this/whowhich
αναστατουντες anastatountes
V-PAP-NPM G5723
ἀναστατόωanastatoōto cause troubletrouble
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
CIAŁO POŻĄDA PRZECIWKO DUCHOWI.13 cf. Tłum. Толк. Wy bowiem do wolności jesteście wezwani, bracia, bylebyście wolności nie obracali na podnietę ciału, ale przez miłość Ducha służcie jedni drugim.К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Вh бо на своб0ду звaни бhсте, брaтіе: т0чію да не своб0да вaша въ винY пл0ти, но люб0вію раб0тайте дрyгъ дрyгу. 5,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυμεις umeis
P-2NP
σύsuyou, ye
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
ελευθερια eleutheria
N-DSF
ἐλευθερίαeleutheriafreedomliberty
εκληθητε eklēthēte
V-API-2P G5681
καλέωkaleōto callhave been called
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
μονον monon
ADV
μόνονmonononly; only
μη
PRT-N
μήnotnot
την tēn
T-ASF
hothe/this/wholiberty
ελευθεριαν eleutherian
N-ASF
ἐλευθερίαeleutheriafreedomliberty
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
αφορμην aformēn
N-ASF
ἀφορμήaformēopportunityan occasion
τη
T-DSF
hothe/this/whoto the flesh
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshto the flesh
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
της tēs
T-GSF
hothe/this/wholove
αγαπης agapēs
N-GSF
ἀγάπηagapēlovelove
δουλευετε douleuete
V-PAM-2P G5720
δουλεύωdouleuōbe a slaveserve
αλληλοις allēlois
C-DPM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone another
 
14 cf. Tłum. Толк. Cały bowiem Zakon w jednym słowie się wypełnia: “Będziesz miłował bliźniego swego jak samego siebie.”Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. И$бо вeсь зак0нъ въ є3ди1нэмъ словеси2 и3сполнsетсz, во є4же: возлю1биши бли1жнzго твоего2 ћкоже себE. 5,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whothis
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
πας pas
A-NSM
πᾶςpasallall
νομος nomos
N-NSM
νόμοςnomoslawthe law
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ενι eni
A-DSM
εἷςheisoneone
λογω logō
N-DSM
λόγοςlogoswordword
πεπληρωται peplērōtai
V-RPI-3S G5769
πληρόωplēroōto fulfillis fulfilled
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
τω
T-DSM
hothe/this/who.
αγαπησεις agapēseis
V-FAI-2S G5692
ἀγαπάωagapaōto love; Thou shalt love
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
πλησιον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighborneighbour
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
σεαυτον seauton
F-2ASM
σεαυτοῦseautouyourself[yourself]
 
15 cf. Tłum. Толк. Lecz jeśli wzajemnie się kąsacie i gryziecie, patrzcie, abyście się wzajemnie nie zjedli.Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Ѓще же дрyгъ дрyга ўгрызaете и3 снэдaете, блюди1тесz, да не дрyгъ t дрyга и3стреблeни бyдете. 5,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenBut
αλληλους allēlous
C-APM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone another
δακνετε daknete
V-PAI-2P G5719
δάκνωdaknōto biteye bite
και kai
CONJ
καίkaiandand
κατεσθιετε katesthiete
V-PAI-2P G5719
κατεσθίωkatesthiōto devourdevour
βλεπετε blepete
V-PAM-2P G5720
βλέπωblepōto see, take heed
μη
PRT-N
μήnotnot
υπ up
PREP
ὑπόhupoby/underof
αλληλων allēlōn
C-GPM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone
αναλωθητε analōthēte
V-APS-2P G5686
ἀναλίσκωanaliskōto consumethat ye be
 
16 cf. Tłum. Толк. Mówię zaś: Według ducha postępujcie i pożądliwości ciała nie będziecie wypełniać.Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, Глаг0лю же: дyхомъ ходи1те, и3 п0хоти плотскjz не совершaйте: 5,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI say
δε de
CONJ
δέdethenthen
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathin the Spirit
περιπατειτε peripateite
V-PAM-2P G5720
περιπατέωperipateōto walk, Walk
και kai
CONJ
καίkaiand, and
επιθυμιαν epithumian
N-ASF
ἐπιθυμίαepithumiadesirethe lust
σαρκος sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshof the flesh
ου ou
PRT-N
οὐounonot
μη
PRT-N
μήnot 
τελεσητε telesēte
V-AAS-2P G5661
τελέωteleōto finishye shall
 
17 cf. Tłum. Толк. Ciało bowiem pożąda przeciwko duchowi, duch zaś przeciw ciału. One bowiem sprzeciwiają się sobie nawzajem, abyście nie czynili cokolwiek chcecie.ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. пл0ть бо похотствyетъ на дyха, дyхъ же на пл0ть: сі‰ же дрyгъ дрyгу проти1вzтсz, да не ±же х0щете, сі‰ творитE. 5,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
T-NSF
hothe/this/whothe Spirit
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
σαρξ sarx
N-NSF
σάρξsarxfleshthe flesh
επιθυμει epithumei
V-PAI-3S G5719
ἐπιθυμέωepithumeōto long forlusteth
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toagainst
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe flesh
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit
το to
T-NSN
hothe/this/who.
δε de
CONJ
δέdethen, and
πνευμα pneuma
N-NSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toagainst
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
σαρκος sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshthe flesh
ταυτα tauta
D-NPN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor[for]
αλληλοις allēlois
C-DPN
ἀλλήλωνallēlōnone anotherthe one to the other
αντικειται antikeitai
V-PNI-3S G5736
ἀντίκειμαιantikeimaibe an opponentare contrary
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to: so that
μη
PRT-N
μήnotcannot
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichthat
εαν ean
COND
ἐάνeanif[if]
θελητε thelēte
V-PAS-2P G5725
θέλωthelōto will/desireye would
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ποιητε poiēte
V-PAS-2P G5725
ποιέωpoieōto do/makeye
 
18 cf. Tłum. Толк. A jeśli Duch wami rządzi, nie jesteście pod Zakonem.Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Ѓще ли дyхомъ води1ми є3стE, нёсте под8 зак0номъ. 5,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenBut
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathof the Spirit
αγεσθε agesthe
V-PPI-2P G5743
ἄγωagōto bringye be led
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito be, ye are
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawthe law
 
19 cf. Tłum. Толк. Lecz uczynki ciała są jawne, są nimi: nierząd, nieczystość, bezwstyd, rozpusta,Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, Kвлє1на же сyть дэлA плотск†z, ±же сyть прелюбодэsніе, блyдъ, нечистотA, студодэsніе, 5,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVφανερα fanera
A-NPN
φανερόςfanerosmanifestmanifest
δε de
CONJ
δέdethenNow
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beare
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe works
εργα erga
N-NPN
ἔργονergonworkthe works
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the flesh
σαρκος sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshof the flesh
ατινα atina
R-NPN
ὅστιςhostiswho/which, which
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beare
πορνεια porneia
N-NSF
πορνείαporneiasexual sin, fornication
ακαθαρσια akatharsia
N-NSF
ἀκαθαρσίαakatharsiaimpurity, uncleanness
ασελγεια aselgeia
N-NSF
ἀσέλγειαaselgeiadebauchery, lasciviousness
 
20 cf. Tłum. Толк. bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, swary, zawiści, gniewy, kłótnie, spory, sekty,идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны,) ереси, їдwлослужeніе, чародэ‰ніz, вражды6, рвє1ніz, зави6ды, ћрwсти, разжжє1ніz, рaспри, соблaзны, є4рєси, 5,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειδωλολατρια eidōlolatria
N-NSF
εἰδωλολατρείαeidōlolatreiaidolatryIdolatry
φαρμακεια farmakeia
N-NSF
φαρμακείαfarmakeiasorcery, witchcraft
εχθραι echthrai
N-NPF
ἔχθραechthrahostility, hatred
ερις eris
N-NSF
ἔριςerisquarrel, variance
ζηλος zēlos
N-NSM
ζῆλοςzēloszeal, emulations
θυμοι thumoi
N-NPM
θυμόςthumoswrath, wrath
εριθειαι eritheiai
N-NPF
ἐριθείαeritheiarivalry, strife
διχοστασιαι dichostasiai
N-NPF
διχοστασίαdichostasiadissension, seditions
αιρεσεις aireseis
N-NPF
αἵρεσιςhairesissect, heresies
 
21 cf. Tłum. Толк. zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, obżarstwa i tym podobne. A o nich powiadam wam, jak przedtem mówiłem, że ci, co takie rzeczy czynią, królestwa bożego nie dostąpią.ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют. з†висти, ўб‡йства, пі‰нства, безчи1нни кли6чи и3 подHбнаz си6мъ: ±же предглаг0лю вaмъ, ћкоже и3 предрек0хъ, ћкw таковaz творsщіи цrтвіz б9іz не наслёдzтъ. 5,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVφθονοι fthonoi
N-NPM
φθόνοςfthonosenvyEnvyings
μεθαι methai
N-NPF
μέθηmethēdrunkenness, drunkenness
κωμοι kōmoi
N-NPM
κῶμοςkōmosorgy, revellings
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothey which
ομοια omoia
A-NPN
ὅμοιοςhomoioslikelike
τουτοις toutois
D-DPN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhich: of the which
προλεγω prolegō
V-PAI-1S G5719
προλέγωprolegōto foretellI tell
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
προειπον proeipon
V-2AAI-1S G5627
προλέγωprolegōto foretellbefore
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincein time past, that
οι oi
T-NPM
hothe/this/who.
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
τοιαυτα toiauta
D-APN
τοιοῦτοςtoioutossuch as thissuch things
πρασσοντες prassontes
V-PAP-NPM G5723
πράσσωprassōto do/requiredo
βασιλειαν basileian
N-ASF
βασιλείαbasileiakingdomthe kingdom
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ου ou
PRT-N
οὐounonot
κληρονομησουσιν klēronomēsousin
V-FAI-3P G5692
κληρονομέωklēronomeōto inheritshall
 

22 0wocem zaś Ducha jest: miłość, wesele, pokój, cierpliwość, dobrotliwość, dobroć, nieskwapliwość,32 cichość, wiara, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Przeciwko takim nie ma Zakonu.24 Ci zaś, co są Chrystusowi, ciało swoje ukrzyżowali z wadami i pożądliwościami.28 Jeśli żyjemy duchem, duchowo też postępujmy.26 Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, wzajemnie się drażniąc i nawzajem sobie zazdroszcząc.
6WZAJEMNEJ WYROZUMIAŁOŚCI.1 Bracia, jeśliby kto znienacka upadł w jakieś przestępstwo, wy co duchownymi jesteście, pouczcie takiego w duchu łagodności, bacząc na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony.2 Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe.3 Albowiem jeśli kto mniema że jest czymś, gdy jest niczym, sam siebie oszukuje.4 A każdy niech sprawy swoje bada i tak tylko sam z siebie chlubić się będzie, a nie z drugiego.5 Każdy bowiem poniesie własne brzemię.ZAWSZE DOBRZE CZYNIĆ.6 Niech zaś ten, co bywa pouczany słowem, udziela z wszystkich dóbr temu, co go naucza.7 Nie błądźcie: Bóg nie pozwoli naśmiewać się z siebie.8 Co bowiem człowiek posieje, to i żąć będzie. Gdyż kto sieje na swym ciele, z ciała też żąć będzie zepsucie kto zaś sieje w duchu, z ducha żąć będzie życie wieczne.9 Nie ustawajmy zaś w czynieniu dobrze, bo czasu swego żąć będziemy, jeśli nie ulegniemy znużeniu.10 Przeto póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. CHLUBI SIĘ Z UKRZYŻOWANYM.11 Patrzcie, jakimi literami napisałem do was moją ręką.12 Albowiem którzykolwiek chcą się podobać w ciele, ci zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieli prześladowania dla krzyża Chrystusowego.13 Ani bowiem ci, co się obrzezują, Zakonu nie zachowują, ale chcą, abyście się wy obrzezali, żeby się z ciała waszego chlubili.14 Ja zaś, nie daj Boże, abym się miał chlubić jak tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest mi ukrzyżowany a ja światu.15 Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani odrzezek ale nowe stworzenie.16 A tym wszystkim, co według tego prawidła postępować będą, pokój i miłosierdzie Izraelowi bożemu.17 Zresztą niech mi się nikt nie naprzykrza, bo ja znamiona Pana Jezusa noszę na moim ciele.POZDROWIENIE.18 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym, bracia. Amen.