MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List św. Jakuba Apostoła

1Adres.1JAKUB, sługa boży i Pana naszego Jezusa Chrystusa, dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu, pozdrowienie. POKUSACH I UFNOŚCI W BOGU.2 Bracia moi, uważajcie za wielką radość, gdy wpadniecie w rozmaite pokusy,3 wiedząc, że próba wiary waszej sprawuje cierpliwość.4 Cierpliwość zaś dokonuje dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie uchybiający w niczym.5 Jeśli zaś kto z was potrzebuje mądrości, niech prosi od Boga, który daje wszystkim obficie i nie wymawia, a będzie mu dana.6 Niech zaś prosi z wiarą, nic nie wątpiąc; bo kto wątpi, podobny jest do fali morskiej, poruszanej i miotanej wkoło wiatrem.7 Niech więc taki człowiek nie sądzi, że otrzyma coś od Pana.8 Człowiek chwiejnego umysłu jest niestały we wszystkich poczynaniach swoich.9 Niech zaś brat poniżony chlubi się w podwyższeniu swoim,10 a bogaty w poniżeniu swoim, albowiem jak “kwiat trawy” przeminie.11 Wzeszło bowiem słońce palące i “wysuszyło trawę i opadł jej kwiat” i zginął wdzięk oblicza jego; tak i bogacz w swych przedsięwzięciach zmarnieje.JAK DZIAŁA POKUSA.12 Błogosławiony mąż, który wytrzyma pokusę, bo gdy będzie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Bóg tym, co go miłują.13 Niech nikt w pokusie nie mówi, że od Boga jest kuszony; albowiem Bóg nie podlega pokusie do złego, a sam nikogo me kusi.14 Lecz każdy bywa kuszony, gdy go własna pożądliwość pociąga i nęci.15 Potem gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć.16 Przeto, bracia moi najmilsi, nie błądźcie.17 Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z wysoka, zstępując od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany, ani zaćmienia przemiany.18 Zrodził nas bowiem dobrowolnie słowem prawdy, żebyśmy byli niejako początkiem jego stworzenia. POWŚCIĄGAĆ JĘZYK.

RU Brytjka King J. 1POWŚCIĄGAĆ JĘZYK.19 cf. Tłum. Толк. Wiecie, bracia moi najmilsi. Niech zaś każdy człowiek będzie skory do słuchania, a powolny do mówienia i powolny do gniewu.Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, (За?_н7а.) Тёмже, брaтіе мо‰ возлю1бленнаz, да бyдетъ всsкъ человёкъ ск0ръ ўслhшати, (и3) к0сенъ глаг0лати, к0сенъ во гнёвъ, 1,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVιστε iste
V-RAM-2P G5759
εἴδωeidōto know[to know]
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrethren
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we, my
αγαπητοι agapētoi
A-VPM
ἀγαπητόςagapētosbelovedbeloved
εστω estō
V-PAM-3S G5720
εἰμίeimito be[to be]
δε de
CONJ
δέdethen[then]
πας pas
A-NSM
πᾶςpasall, let every
ανθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
ταχυς tachus
A-NSM
ταχύςtachusquickswift
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
το to
T-ASN
hothe/this/who 
ακουσαι akousai
V-AAN G5658
ἀκούωakouōto hearhear
βραδυς bradus
A-NSM
βραδύςbradusslow, slow
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
το to
T-ASN
hothe/this/who 
λαλησαι lalēsai
V-AAN G5658
λαλέωlaleōto speakspeak
βραδυς bradus
A-NSM
βραδύςbradusslow, slow
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
οργην orgēn
N-ASF
ὀργήorgēwrathwrath
 
20 cf. Tłum. Толк. Gniew bowiem męża nie powoduje sprawiedliwości bożej.ибо гнев человека не творит правды Божией. гнёвъ бо мyжа прaвды б9іz не содёловаетъ. 1,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοργη orgē
N-NSF
ὀργήorgēwraththe wrath
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ανδρος andros
N-GSM
ἀνήρanērmanof man
δικαιοσυνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessthe righteousness
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εργαζεται ergazetai
V-PNI-3S G5736
ἐργάζομαιergazomaito work[to work]
 
21 cf. Tłum. Толк. Przeto od- rzuciwszy wszelki brud i nad- miar złości, przyjmijcie w cichości słowo wszczepione, które może zbawić dusze wasze.Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Сегw2 рaди tл0жше всsку сквeрну и3 и3збhтокъ ѕл0бы, въ кр0тости пріими1те всаждeнное сл0во, могyщее спcти2 дyшы вaшz. 1,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιο dio
CONJ
διόdiothereforeWherefore
αποθεμενοι apothemenoi
V-2AMP-NPM G5642
ἀποτίθημιapotithēmito put asidelay apart
πασαν pasan
A-ASF
πᾶςpasallall
ρυπαριαν ruparian
N-ASF
ῥυπαρίαrupariafilthfilthiness
και kai
CONJ
καίkaiandand
περισσειαν perisseian
N-ASF
περισσείαperisseiaabundancesuperfluity
κακιας kakias
N-GSF
κακίαkakiaevilof naughtiness
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
πραυτητι prautēti
N-DSF
πραΰτηςprautēsgentlenessmeekness
δεξασθε dexasthe
V-ADM-2P G5663
δέχομαιdechomaito receive, and receive
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
εμφυτον emfuton
A-ASM
ἔμφυτοςemfutosimplanted/ingraftedthe engrafted
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordword
τον ton
T-ASM
hothe/this/who, which
δυναμενον dunamenon
V-PNP-ASM G5740
δύναμαιdunamaibe ableis able
σωσαι sōsai
V-AAN G5658
σῴζωsōzōto saveto save
τας tas
T-APF
hothe/this/whosouls
ψυχας psuchas
N-APF
ψυχήpsuchēsoulsouls
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
 
NIE TYLKO SŁUCHAĆ ALE I WYKONYWAĆ.22 cf. Tłum. Толк. Bądźcie zaś wykonawcami słowa, a nie słuchaczami tylko; oszukującymi samych siebie.Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Бывaйте же творцы2 сл0ва, ґ не т0чію слhшатєли, прельщaюще себE самёхъ. 1,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVγινεσθε ginesthe
V-PNM-2P G5737
γίνομαιginomaito bebe
δε de
CONJ
δέdethenBut
ποιηται poiētai
N-NPM
ποιητήςpoiētēsdoerye doers
λογου logou
N-GSM
λόγοςlogoswordof the word
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μη
PRT-N
μήnotnot
ακροαται akroatai
N-NPM
ἀκροατήςakroatēshearerhearers
μονον monon
ADV
μόνονmonononlyonly
παραλογιζομενοι paralogizomenoi
V-PNP-NPM G5740
παραλογίζομαιparalogizomaito deceive, deceiving
εαυτους eautous
F-2APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfyour own selves
 
23 cf. Tłum. Толк. Gdyż jeśli kto jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą ten podobny jest do człowieka, przypatrującego się przyrodzonemu obliczu swemu w zwierciadle;Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: ЗанE ѓще кто2 є4сть слhшатель сл0ва, ґ не творeцъ, таковhй ўпод0бисz мyжу смотрsющу лицE бытіS своегw2 въ зерцaлэ: 1,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ει ei
COND
εἰeiifif
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany
ακροατης akroatēs
N-NSM
ἀκροατήςakroatēshearerbe a hearer
λογου logou
N-GSM
λόγοςlogoswordof the word
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ου ou
PRT-N
οὐounonot
ποιητης poiētēs
N-NSM
ποιητήςpoiētēsdoera doer
ουτος outos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it, he
εοικεν eoiken
V-RAI-3S G5758
εἴκωeikōto resemblelike unto
ανδρι andri
N-DSM
ἀνήρanērmana man
κατανοουντι katanoounti
V-PAP-DSM G5723
κατανοέωkatanoeōto observebeholding
το to
T-ASN
hothe/this/whonatural
προσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfaceface
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoface
γενεσεως geneseōs
N-GSF
γένεσιςgenesisoriginnatural
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
εσοπτρω esoptrō
N-DSN
ἔσοπτρονesoptronmirrora glass
 
24 cf. Tłum. Толк. bo przyglądnął się sobie i od- szedł i zaraz zapomniał, jakim był.он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. ўсмотри1 бо себE и3 tи1де, и3 ѓбіе забы2, как0въ бЁ. 1,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκατενοησεν katenoēsen
V-AAI-3S G5656
κατανοέωkatanoeōto observehe beholdeth
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
και kai
CONJ
καίkaiand, and
απεληλυθεν apelēluthen
V-2RAI-3S G5754
ἀπέρχομαιaperchomaito go awaygoeth his way
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ευθεως eutheōs
ADV
εὐθέωςeutheōsimmediatelystraightway
επελαθετο epelatheto
V-2ADI-3S G5633
ἐπιλανθάνωepilanthanōto forgetforgetteth
οποιος opoios
A-NSM
ὁποῖοςhopoioswhat sortwhat manner of man
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito behe was
 
25 cf. Tłum. Толк. Kto by zaś pilniej wejrzał w doskonałe Prawo wolności i wytrwał w nim i stał się nie słuchaczem zapominającym, ale wykonawcą czynu, ten błogosławiony będzie w działaniu swoim.Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Прини1кій же въ зак0нъ совершeнъ своб0ды, и3 пребhвъ, сeй не слhшатель забhтливъ бhвъ, но творeцъ дёла, сeй бlжeнъ въ дёланіи своeмъ бyдетъ. 1,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
παρακυψας parakupsas
V-AAP-NSM G5660
παρακύπτωparakuptōto stoopwhoso looketh
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawlaw
τελειον teleion
A-ASM
τέλειοςteleiosperfectthe perfect
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof liberty
ελευθεριας eleutherias
N-GSF
ἐλευθερίαeleutheriafreedomof liberty
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παραμεινας parameinas
V-AAP-NSM G5660
παραμένωparamenōto continuecontinueth
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ακροατης akroatēs
N-NSM
ἀκροατήςakroatēshearerhearer
επιλησμονης epilēsmonēs
N-GSF
ἐπιλησμονήepilēsmonēforgetfulnessa forgetful
γενομενος genomenos
V-2ADP-NSM G5637
γίνομαιginomaito bebeing
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
ποιητης poiētēs
N-NSM
ποιητήςpoiētēsdoera doer
εργου ergou
N-GSN
ἔργονergonworkof the work
ουτος outos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it, he
μακαριος makarios
A-NSM
μακάριοςmakariosblessedblessed
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whodeed
ποιησει poiēsei
N-DSF
ποίησιςpoiēsisdoingdeed
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
εσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito beshall be
 
26 cf. Tłum. Толк. Jest zaś kto uważa się za pobożnego, nie powściągając języka swego, ale zwodząc serce swoje, tego pobożność jest próżna.Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Ѓще кто2 мни1тсz вёренъ бhти въ вaсъ, и3 не њбуздовaетъ љзhка своегw2, но льсти1тъ сeрдце своE, сегw2 сyетна (є4сть) вёра. 1,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifIf
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
δοκει dokei
V-PAI-3S G5719
δοκέωdokeōto thinkseem
θρησκος thrēskos
A-NSM
θρησκόςthrēskosreligiousreligious
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito beto be
μη
PRT-N
μήnotnot
χαλιναγωγων chalinagōgōn
V-PAP-NSM G5723
χαλιναγωγέωchalinagōgeōto bridle, and bridleth
γλωσσαν glōssan
N-ASF
γλῶσσαglōssatonguetongue
εαυτου eautou
F-3GSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-self[my/your/him-self]
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
απατων apatōn
V-PAP-NSM G5723
ἀπατάωapataōto deceivedeceiveth
καρδιαν kardian
N-ASF
καρδίαkardiaheartheart
εαυτου eautou
F-3GSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-self[my/your/him-self]
τουτου toutou
D-GSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ματαιος mataios
A-NSF
μάταιοςmataiosfutilevain
η ē
T-NSF
hothe/this/whoreligion
θρησκεια thrēskeia
N-NSF
θρησκείαthrēskeiareligionreligion
 
27 cf. Tłum. Толк. Pobożność czysta i niepokalana u Boga i Ojca ta jest: Nawiedzać sieroty i wdowy w ich ucisku, a siebie zachować nieskalanym od tego świata.Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира.Вёра бо чтcA и3 несквeрна пред8 бGомъ и3 nц7eмъ сіS є4сть, є4же посэщaти си1рыхъ и3 вдови1цъ въ ск0рбехъ и4хъ, (и3) несквeрна себE блюсти2 t мjра.1,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVθρησκεια thrēskeia
N-NSF
θρησκείαthrēskeiareligionreligion
καθαρα kathara
A-NSF
καθαρόςkatharoscleanPure
και kai
CONJ
καίkaiandand
αμιαντος amiantos
A-NSF
ἀμίαντοςamiantospureundefiled
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besidebefore
τω
T-DSM
hothe/this/whoGod
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
και kai
CONJ
καίkaiandand
πατρι patri
N-DSM
πατήρpatērfatherthe Father
αυτη autē
D-NSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
επισκεπτεσθαι episkeptesthai
V-PNN G5738
ἐπισκέπτομαιepiskeptomaito visit/care for, To visit
ορφανους orfanous
A-APM
ὀρφανόςorfanosorphanthe fatherless
και kai
CONJ
καίkaiandand
χηρας chēras
N-APF
χήραchērawidowwidows
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whoaffliction
θλιψει thlipsei
N-DSF
θλῖψιςthlipsispressureaffliction
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
ασπιλον aspilon
A-ASM
ἄσπιλοςaspilosspotlessunspotted
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
τηρειν tērein
V-PAN G5721
τηρέωtēreōto keep, to keep
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe world
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldthe world


2NIE KIEROWAĆ SIĘ WZGLĘDAMI.1 Bracia moi, nie przebierając w osobach, miejcie wiarę w chwalebnego Pana naszego Jezusa Chrystusa.2 Albowiem gdyby na zebranie wasze przyszedł mąż mający złoty pierścień, w świetnej szacie, a wszedłby też ubogi w brudnym odzieniu 3 i patrzylibyście na tego, co się odział w świetną szatę i rzeklibyście mu: Ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu rzeklibyście: Ty stój tam, albo siądź u podnóża nóg moich;4 czyż nie sądzicie w duszy i nie staliście się sędziami o myślach złośliwych?5 Słuchajcie, bracia moi najmilsi: Czyż Bóg nie obrał ubogich na tym świecie na bogatych w wierze i dziedziców królestwa, które Bóg obiecał tym, co go miłują ?6 A wyście nie uczcili ubogiego. Czyż to nie bogacze przemocą was uciskają i czy nie oni ciągną was do sądów?7 Czy nie oni bluźnią dobremu imieniu, którego wzywano nad wami ?WIERNOŚĆ WSZYSTKIM PRZYKAZANIOM.8 Jeśli jednak wypełniacie Prawo królewskie według Pisma: “Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” – dobrze czynicie;9 jeśli zaś przebieracie między osobami – grzech popełniacie i Prawo potępia was jako przestępców 10 Lecz ktokolwiek zachowałby całe Prawo, a w jednym by upadł, stał się winnym wszystkiego.11 Gdyż ten, co rzekł: “Nie cudzołóż,” rzekł też “Nie zabijaj.” Jeślibyś nie cudzołożył, ale byś zabijał, stałeś się przestępcą Prawa.12 Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci co mają być sądzeni przez Prawo wolności13 Albowiem sąd bez miłosierdzia temu, co miłosierdzia nie czynił: miłosierdzie zaś przewyższa sąd.WIARA BEZ UCZYNKÓW NIEPOŻYTECZNA.14 Cóż za pożytek, bracia moi, gdyby kto mówił, że ma wiarę, a nie miałby uczynków? Czyż wiara może go zbawić?15 Jeśliby zaś brat i siostra byli nadzy i potrzebowali codziennej żywności,16 a rzekłby im ktoś z was: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie się, lecz nie dalibyście im, czego potrzeba ciału, cóż to pomoże ?17 Tak i wiara, jeśliby nie miała uczynków, martwa jest sama w sobie.16 Ale powie kto: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swą bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę moją z uczynków.19 Ty wierzysz, że jest jeden Bóg? Dobrze czy- nisz: czarci też wierzą i drżą.PRZYKŁAD WIARY ABRAHAMA.20 Chcesz zaś wiedzieć, o człowiecze próżny, że wiara bez uczynków martwa jest?21 Czyż Abraham, ojciec nasz, nie z uczynków został usprawiedliwiony, “ofiarowawszy Izaaka, syna swe- go, na ołtarzu?”22 Widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami i z uczynków wiara stała się doskonałą.23 I wypełniło się Pismo, które mówi: “Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu jest ku sprawiedliwości” i nazwany jest “przyjacielem bożym.”24 Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków a nie z wiary tylko ?25 Podobnie i Rahab nierządnica, czy nie została usprawiedliwiona z uczynków, gdy przyjęła posłów i inną drogą wypuściła ?26 Albowiem jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.
3GRZECHY JĘZYKA1 Bracia moi, niech wielu z was nie staje się nauczycielami, wiedząc, że cięższego sądu doznacie.2 W wielu bowiem rzeczach upadamy wszyscy. Jeśli kto w słowie nie upada, ten jest mężem doskonałym; może także na wodzy trzymać całe ciało.3 A jeśli koniom wkładamy wędzidła w pyski, aby nam były posłuszne, to całym ciałem ich kierujemy.4 Oto i okręty, choć wielkie są i przez potężne wiatry pędzone, kieruje malutki ster, dokąd zechce wola kierującego.5 Tak i język jest wprawdzie małym członkiem, ale wielkie rzeczy dźwiga. Oto jak mały ogień jakże wielki las podpala.6 I język jest jak ogień, świat nieprawości. Język jest między członkami naszymi tym, co plami całe ciało i zapala koło życia naszego, rozpalony przez piekło.7 Wszelki bowiem rodzaj zwierząt i ptaków i wężów i innych poskramia się i jest poskromiony przez naturę ludzką; ciecz języka nikt z ludzi nie może poskromić: zło niespokojne, pełne jadu śmiertelnego.9 Nim to błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na “podobieństwo Boga.”10 Z tychże ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Nie powinno tak być, bracia moi.11 Czy, źródło wypuszcza z tej samej szczeliny słodką i gorzką wodę?12 Czy może, bracia moi, figa rodzić winne jagody, albo winny szczep figi? Tak też słona woda nie może uczynić słodkiej.ZIEMSKA I NIEBIESKA MĄDROŚĆ.13 Któż między wami jest mądry i wyćwiczony?. Niech przez dobre postępowanie pokaże uczynki swoje w skromnej mądrości.14 Lecz jeśli gorzką zazdrość macie i spory są w sercach waszych, nie chciejcie się wynosić i być kłamcami przeciwko prawdzie.15 Nie jest to bowiem mądrość z góry zstępująca, ale ziemska, cielesna, diabelska.16 Gdzie bowiem zazdrość i spór, tam niestałość i wszelka zła sprawa.17 Lecz mądrość, która jest z góry, najpierw z pewnością jest czysta, potem spokojna, skromna, ustępliwa, z dobrymi się zgadzająca, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, bez obłudy.18 A owoc sprawiedliwości bywa siany w pokoju dla czyniących pokój.
4ZŁO Z POŻĄDLIWOŚCI1 Skąd walki i kłótnie między wami ? Czy nie stąd ? z pożądliwość waszych, które wojują w członkach waszych ?2 Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; kłócicie się i walczycie, a nie macie, dlatego że nie prosicie3 Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, abyście to na pożądliwości wasze4 Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń tego świata jest nieprzyjaciółką Boga? Ktokolwiek więc chciałby być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga.5 Czy sądzicie, że na próżno mówi Pismo: Aż do zazdrości pożąda duch, który w was mieszka ?6 Lecz większą łaskę daje. Przeto mówi: “Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.”7 Bądźcie więc poddani Bogu, Opierajcie się zaś diabłu, a uciecze od was.8 Przybliżajcie się do Boga, a przybliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzié umysłu dwoistego.9 Biadajcie i smućcie się i płaczcie; śmiech wasz niech się obróci w żałość, a wesele w smutek.10 Uniżcie się przed obliczem Pana, a wywyższy was.11 Nie uwłaczajcie jeden drugiemu, bracia. Kto uwłacza bratu, albo kto sądzi brata swego, uwłacza Prawu i sądzi Prawo. Jeśli zaś sądzisz Prawo, nie jesteś wykonawcą Prawa, ale sędzią.12 Jeden jest zakonodawcą i sędzia; który może zatracić i wybawić. Ty zaś kim jesteś, sędzio bliźniego ?ZUCHWAŁE PLANY.13 Oto teraz wy, co mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego miasta i zabawimy tam przynajmniej rok i będziemy handlować i ciągnąć zyski;14 wy, którzy nie wiecie, co będzie jutro.15 Czymże bowiem jest życie wasze? Parą jest, która na krótko się ukazuje, a potem zniknie, Zamiast tego, żebyście mówili: Jeśli Pan zechce. I: jeśli żyć będziemy, uczynimy to lub owo.16 Teraz zaś chełpicie się w przechwałkach waszych. Wszelka taka chełpliwość zła jest.17 Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy.
5UPOMNIENIA BOGACZÓW.1 Nuże teraz, bogacze, płaczcie, narzekając na nędze wasze, które przyjdą na was.2 Bogactwa wasze zbutwiały, a szaty wasze mole zjadły.3 Złoto i srebro wasze pordzewiało, a rdza ich będzie na świadectwo przeciw wam i pożerać będzie ciała wasze jak ogień: Naskarbiliście sobie gniewu w ostatnie dni.4 Oto zapłata robotników, którzy żçli pola wasze, przez was zatrzymana, woła, a wołanie ich doszło “do uszu Pana zastępów.”5 Ucztowaliście na ziemi i w zbytkach utuczyliście serca wasze “w dzień zabijania.”6 Wyrzekliście się i zabiliście sprawiedliwego, a nie sprzeciwił się wam.ZACHĘTA DO WYTRWANIA.7 Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pańskiego. Oto rolnik wygląda cennego owocu ziemi, cierpliwie czekając, aż spadnie deszcz “wczesny i późny.” 8 I wy zatem bądźcie cierpliwi i utwierdzajcie serca wasze, o przybliżyło się przyjście Pańskie.9 Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami.10 Bracia, bierzcie za przykład znoszenia zła, utrapienia i wielkiej cierpliwości proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.11 Oto za błogosławionych mamy tych, co wytrwali. O cierpliwości Joba słyszeliście i koniec Pański widzieliście; że “litościwy jest Pan i miłosierny.”12 Przede wszystkim zaś, bracia, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani żadną inną przysięgą. Lecz wasza mowa niech będzie: Tak, tak; Nie, nie; abyście się pod sąd nie dostali.13 Smuci się kto z was ? Niech się modli. Ma spokój ducha? Niech śpiewa.NAMASZCZENIU CHORYCH.14 Choruje kto między wami? Niech wezwie kapłanów kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pańskie;15 a modlitwa wiary wybawi chorego i ulży mu Pan; a jeśliby był w grzechach, będą mu odpuszczone.16 Wyznawajcie więc jedni drugim grzechy swoje i módlcie się wzajemnie za siebie, abyście byli zbawieni, albowiem wiele może ustawiczna prośba sprawiedliwego.17 Eliasz był człowiekiem w cierpliwości nam podobnym i w modlitwie prosił, żeby deszcz nie padał na ziemię i nie padał trzy lata i sześć miesięcy.18 I znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia dała swój owoc.19 Bracia moi, jeśliby kto z was zbłądził z drogi prawdy i ktoś by go nawrócił,20 niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, zbawi jego duszę od śmierci “zakryje mnóstwo grzechów.”