MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List św. Jakuba Apostoła

1Adres.1JAKUB, sługa boży i Pana naszego Jezusa Chrystusa, dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu, pozdrowienie. POKUSACH I UFNOŚCI W BOGU.2 Bracia moi, uważajcie za wielką radość, gdy wpadniecie w rozmaite pokusy,3 wiedząc, że próba wiary waszej sprawuje cierpliwość.4 Cierpliwość zaś dokonuje dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie uchybiający w niczym.5 Jeśli zaś kto z was potrzebuje mądrości, niech prosi od Boga, który daje wszystkim obficie i nie wymawia, a będzie mu dana.6 Niech zaś prosi z wiarą, nic nie wątpiąc; bo kto wątpi, podobny jest do fali morskiej, poruszanej i miotanej wkoło wiatrem.7 Niech więc taki człowiek nie sądzi, że otrzyma coś od Pana.8 Człowiek chwiejnego umysłu jest niestały we wszystkich poczynaniach swoich.9 Niech zaś brat poniżony chlubi się w podwyższeniu swoim,10 a bogaty w poniżeniu swoim, albowiem jak “kwiat trawy” przeminie.11 Wzeszło bowiem słońce palące i “wysuszyło trawę i opadł jej kwiat” i zginął wdzięk oblicza jego; tak i bogacz w swych przedsięwzięciach zmarnieje.JAK DZIAŁA POKUSA.12 Błogosławiony mąż, który wytrzyma pokusę, bo gdy będzie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Bóg tym, co go miłują.13 Niech nikt w pokusie nie mówi, że od Boga jest kuszony; albowiem Bóg nie podlega pokusie do złego, a sam nikogo me kusi.14 Lecz każdy bywa kuszony, gdy go własna pożądliwość pociąga i nęci.15 Potem gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć.16 Przeto, bracia moi najmilsi, nie błądźcie.17 Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z wysoka, zstępując od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany, ani zaćmienia przemiany.18 Zrodził nas bowiem dobrowolnie słowem prawdy, żebyśmy byli niejako początkiem jego stworzenia. POWŚCIĄGAĆ JĘZYK.19 Wiecie, bracia moi najmilsi. Niech zaś każdy człowiek będzie skory do słuchania, a powolny do mówienia i powolny do gniewu.20 Gniew bowiem męża nie powoduje sprawiedliwości bożej.21 Przeto od- rzuciwszy wszelki brud i nad- miar złości, przyjmijcie w cichości słowo wszczepione, które może zbawić dusze wasze.NIE TYLKO SŁUCHAĆ ALE I WYKONYWAĆ.22 Bądźcie zaś wykonawcami słowa, a nie słuchaczami tylko; oszukującymi samych siebie.23 Gdyż jeśli kto jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą ten podobny jest do człowieka, przypatrującego się przyrodzonemu obliczu swemu w zwierciadle;24 bo przyglądnął się sobie i od- szedł i zaraz zapomniał, jakim był.25 Kto by zaś pilniej wejrzał w doskonałe Prawo wolności i wytrwał w nim i stał się nie słuchaczem zapominającym, ale wykonawcą czynu, ten błogosławiony będzie w działaniu swoim.26 Jest zaś kto uważa się za pobożnego, nie powściągając języka swego, ale zwodząc serce swoje, tego pobożność jest próżna.27 Pobożność czysta i niepokalana u Boga i Ojca ta jest: Nawiedzać sieroty i wdowy w ich ucisku, a siebie zachować nieskalanym od tego świata.
2NIE KIEROWAĆ SIĘ WZGLĘDAMI.1 Bracia moi, nie przebierając w osobach, miejcie wiarę w chwalebnego Pana naszego Jezusa Chrystusa.2 Albowiem gdyby na zebranie wasze przyszedł mąż mający złoty pierścień, w świetnej szacie, a wszedłby też ubogi w brudnym odzieniu 3 i patrzylibyście na tego, co się odział w świetną szatę i rzeklibyście mu: Ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu rzeklibyście: Ty stój tam, albo siądź u podnóża nóg moich;4 czyż nie sądzicie w duszy i nie staliście się sędziami o myślach złośliwych?5 Słuchajcie, bracia moi najmilsi: Czyż Bóg nie obrał ubogich na tym świecie na bogatych w wierze i dziedziców królestwa, które Bóg obiecał tym, co go miłują ?6 A wyście nie uczcili ubogiego. Czyż to nie bogacze przemocą was uciskają i czy nie oni ciągną was do sądów?7 Czy nie oni bluźnią dobremu imieniu, którego wzywano nad wami ?WIERNOŚĆ WSZYSTKIM PRZYKAZANIOM.8 Jeśli jednak wypełniacie Prawo królewskie według Pisma: “Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” – dobrze czynicie;9 jeśli zaś przebieracie między osobami – grzech popełniacie i Prawo potępia was jako przestępców 10 Lecz ktokolwiek zachowałby całe Prawo, a w jednym by upadł, stał się winnym wszystkiego.11 Gdyż ten, co rzekł: “Nie cudzołóż,” rzekł też “Nie zabijaj.” Jeślibyś nie cudzołożył, ale byś zabijał, stałeś się przestępcą Prawa.12 Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci co mają być sądzeni przez Prawo wolności13 Albowiem sąd bez miłosierdzia temu, co miłosierdzia nie czynił: miłosierdzie zaś przewyższa sąd.WIARA BEZ UCZYNKÓW NIEPOŻYTECZNA.

RU Brytjka King J. 2WIARA BEZ UCZYNKÓW NIEPOŻYTECZNA.14 cf. Tłum. Толк. Cóż za pożytek, bracia moi, gdyby kto mówił, że ma wiarę, a nie miałby uczynków? Czyż wiara może go zbawić?Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? (За?_н7г.) Кaz п0льза, брaтіе мо‰, ѓще вёру глаг0летъ кто2 и3мёти, дёлъ же не и4мать; є3дA м0жетъ вёра спcти2 є3го2; 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτι ti
I-NSN
τίςtiswhich?What
οφελος ofelos
N-NSN
ὄφελοςofelosgainprofit
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrethren
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we, my
εαν ean
COND
ἐάνeanif, though
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
λεγη legē
V-PAS-3S G5725
λέγωlegōto speaksay
τις tis
X-NSM
τιςtisonea man
εχειν echein
V-PAN G5721
ἔχωechōto have/behe hath
εργα erga
N-APN
ἔργονergonworkworks
δε de
CONJ
δέdethen, and
μη
PRT-N
μήnotnot
εχη echē
V-PAS-3S G5725
ἔχωechōto have/behave
μη
PRT-N
μήnot?
δυναται dunatai
V-PNI-3S G5736
δύναμαιdunamaibe ablecan
η ē
T-NSF
hothe/this/whoprofit
πιστις pistis
N-NSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
σωσαι sōsai
V-AAN G5658
σῴζωsōzōto savesave
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
15 cf. Tłum. Толк. Jeśliby zaś brat i siostra byli nadzy i potrzebowali codziennej żywności,Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, Ѓще же брaтъ и3ли2 сестрA н†га бyдета и3 лишє1на бyдета дневнhz пи1щи, 2,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν ean
COND
ἐάνeanifIf
αδελφος adelfos
N-NSM
ἀδελφόςadelfosbrothera brother
η ē
PRT
ēoror
αδελφη adelfē
N-NSF
ἀδελφήadelfēsistersister
γυμνοι gumnoi
A-NPM
γυμνόςgumnosnakednaked
υπαρχωσιν uparchōsin
V-PAS-3P G5725
ὑπάρχωhuparchōto bebe
και kai
CONJ
καίkaiand, and
λειπομενοι leipomenoi
V-PPP-NPM G5746
λείπωleipōto lackdestitute
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
εφημερου efēmerou
A-GSF
ἐφήμεροςefēmerosdailyof daily
τροφης trofēs
N-GSF
τροφήtrofēfoodfood
 
16 cf. Tłum. Толк. a rzekłby im ktoś z was: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie się, lecz nie dalibyście im, czego potrzeba ciału, cóż to pomoże ?а кто-нибудь из вас скажет им: "идите с миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им потребного для тела: что пользы? речeтъ же и4ма кто2 t вaсъ: и3ди1та съ ми1ромъ, грёйтасz и3 насыщaйтасz: не дaстъ же и4ма трeбованіz тэлeснагw: кaz п0льза; 2,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειπη eipē
V-2AAS-3S G5632
λέγωlegōto speaksay
δε de
CONJ
δέdethenAnd
τις tis
X-NSM
τιςtisoneone
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
υπαγετε upagete
V-PAM-2P G5720
ὑπάγωhupagōto go, Depart
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ειρηνη eirēnē
N-DSF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace
θερμαινεσθε thermainesthe
V-PEM-2P G5728
θερμαίνωthermainōto warm, be
και kai
CONJ
καίkaiandand
χορταζεσθε chortazesthe
V-PPM-2P G5744
χορτάζωchortazōto feedfilled
μη
PRT-N
μήnotnot
δωτε dōte
V-2AAS-2P G5632
δίδωμιdidōmito giveye give
δε de
CONJ
δέdethen; notwithstanding
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
επιτηδεια epitēdeia
A-APN
ἐπιτήδειοςepitēdeiosnecessarythose things which are needful
του tou
T-GSN
hothe/this/whoto the body
σωματος sōmatos
N-GSN
σῶμαsōmabodyto the body
τι ti
I-NSN
τίςtiswhich?; what
οφελος ofelos
N-NSN
ὄφελοςofelosgainprofit
 
17 cf. Tłum. Толк. Tak i wiara, jeśliby nie miała uczynków, martwa jest sama w sobie.Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Тaкожде и3 вёра, ѓще дёлъ не и4мать, мертвA є4сть њ себЁ. 2,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
και kai
CONJ
καίkaiandEven
η ē
T-NSF
hothe/this/whofaith
πιστις pistis
N-NSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
εαν ean
COND
ἐάνeanif, if
μη
PRT-N
μήnotnot
εχη echē
V-PAS-3S G5725
ἔχωechōto have/beit hath
εργα erga
N-APN
ἔργονergonworkworks
νεκρα nekra
A-NSF
νεκρόςnekrosdeaddead
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be, is
καθ kath
PREP
κατάkataaccording to, being
εαυτην eautēn
F-3ASF
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfalone
 
18 cf. Tłum. Толк. Но скажет кто-нибудь: "ты имеешь веру, а я имею дела": покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Но речeтъ кто2: ты2 вёру и4маши, ѓзъ же дэлA и4мамъ: покажи2 ми2 вёру твою2 t дёлъ твои1хъ, и3 ѓзъ тебЁ покажY t дёлъ мои1хъ вёру мою2. 2,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλ all
CONJ
ἀλλάallabutYea
ερει erei
V-FAI-3S G5692
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakmay say
τις tis
X-NSM
τιςtisone, a man
συ su
P-2NS
σύsuyou, Thou
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
εχεις echeis
V-PAI-2S G5719
ἔχωechōto have/behast
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand I, and I
εργα erga
N-APN
ἔργονergonworkworks
εχω echō
V-PAI-1S G5719
ἔχωechōto have/behave
δειξον deixon
V-AAM-2S G5657
δεικνύωdeiknuōto show: shew
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/we, and I
την tēn
T-ASF
hothe/this/whofaith
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
σου sou
P-2GS
σύsuyouthee
χωρις chōris
ADV
χωρίςchōriswithout[without]
των tōn
T-GPN
hothe/this/whoworks
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkworks
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand I[and I]
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthy
δειξω deixō
V-FAI-1S G5692
δεικνύωdeiknuōto showwill shew
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromwithout
των tōn
T-GPN
hothe/this/whofaith
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkworks
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoworks
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
 
19 cf. Tłum. Толк. Ty wierzysz, że jest jeden Bóg? Dobrze czy- nisz: czarci też wierzą i drżą.Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут. Ты2 вёруеши, ћкw бGъ є3ди1нъ є4сть: д0брэ твори1ши: и3 бёси вёруютъ, и3 трепeщутъ. 2,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσυ su
P-2NS
σύsuyouThou
πιστευεις pisteueis
V-PAI-2S G5719
πιστεύωpisteuōto trust (in)believest
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εις eis
A-NSM
εἷςheisoneone
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito bethere is
καλως kalōs
ADV
καλῶςkalōswellwell
ποιεις poieis
V-PAI-2S G5719
ποιέωpoieōto do/make; thou doest
και kai
CONJ
καίkaiandalso
τα ta
T-NPN
hothe/this/whoGod
δαιμονια daimonia
N-NPN
δαιμόνιονdaimoniondemon: the devils
πιστευουσιν pisteuousin
V-PAI-3P G5719
πιστεύωpisteuōto trust (in)believe
και kai
CONJ
καίkaiand, and
φρισσουσιν frissousin
V-PAI-3P G5719
φρίσσωfrissōto shuddertremble
 
PRZYKŁAD WIARY ABRAHAMA.20 cf. Tłum. Толк. Chcesz zaś wiedzieć, o człowiecze próżny, że wiara bez uczynków martwa jest?Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Х0щеши же ли разумёти, q, человёче сyетне, ћкw вёра без8 дёлъ мертвA є4сть; 2,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVθελεις theleis
V-PAI-2S G5719
θέλωthelōto will/desirewilt thou
δε de
CONJ
δέdethenBut
γνωναι gnōnai
V-2AAN G5629
γινώσκωginōskōto knowknow
ω ō
INJ
ōoh!, O
ανθρωπε anthrōpe
N-VSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
κενε kene
A-VSM
κενόςkenosemptyvain
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
η ē
T-NSF
hothe/this/whofaith
πιστις pistis
N-NSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
χωρις chōris
ADV
χωρίςchōriswithoutwithout
των tōn
T-GPN
hothe/this/whoworks
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkworks
αργη argē
A-NSF
ἀργόςargosidle[idle]
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
21 cf. Tłum. Толк. Czyż Abraham, ojciec nasz, nie z uczynków został usprawiedliwiony, “ofiarowawszy Izaaka, syna swe- go, na ołtarzu?”Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Ґвраaмъ nтeцъ нaшъ не t дёлъ ли њправдaсz, вознeсъ їсаaка сhна своего2 на жeртвенникъ; 2,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamAbraham
ο o
T-NSM
hothe/this/whofather
πατηρ patēr
N-NSM
πατήρpatērfatherfather
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
ουκ ouk
PRT-N
οὐounoWas not
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromby
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkworks
εδικαιωθη edikaiōthē
V-API-3S G5681
δικαιόωdikaioōto justifyjustified
ανενεγκας anenenkas
V-AAP-NSM G5660
ἀναφέρωanaferōto carry up, when he had offered
ισαακ isaak
N-PRI
ἸσαάκisaakIsaacIsaac
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoson
υιον uion
N-ASM
υἱόςhuiossonson
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
το to
T-ASN
hothe/this/whothe altar
θυσιαστηριον thusiastērion
N-ASN
θυσιαστήριονthusiastērionaltarthe altar
 
22 cf. Tłum. Толк. Widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami i z uczynków wiara stała się doskonałą.Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? Ви1диши ли, ћкw вёра поспёшествоваше дэлHмъ є3гw2, и3 t дёлъ соверши1сz вёра; 2,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVβλεπεις blepeis
V-PAI-2S G5719
βλέπωblepōto seeSeest thou
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincehow
η ē
T-NSF
hothe/this/whofaith
πιστις pistis
N-NSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
συνηργει sunērgei
V-IAI-3S G5707
συνεργέωsunergeōto work withwrought with
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whoworks
εργοις ergois
N-DPN
ἔργονergonworkworks
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromby
των tōn
T-GPN
hothe/this/whoworks
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkworks
η ē
T-NSF
hothe/this/whofaith
πιστις pistis
N-NSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
ετελειωθη eteleiōthē
V-API-3S G5681
τελειόωteleioōto perfectwas
 
23 cf. Tłum. Толк. I wypełniło się Pismo, które mówi: “Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu jest ku sprawiedliwości” i nazwany jest “przyjacielem bożym.”И исполнилось слово Писания: "веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим". И# соверши1сz писaніе глаг0лющее: вёрова же ґвраaмъ бGови, и3 вмэни1сz є3мY въ прaвду, и3 дрyгъ б9ій наречeсz. 2,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
επληρωθη eplērōthē
V-API-3S G5681
πληρόωplēroōto fulfillwas fulfilled
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
γραφη grafē
N-NSF
γραφήgrafēa writingthe scripture
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe scripture
λεγουσα legousa
V-PAP-NSF G5723
λέγωlegōto speakwhich saith
επιστευσεν episteusen
V-AAI-3S G5656
πιστεύωpisteuōto trust (in)believed
δε de
CONJ
δέdethen,
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamAbraham
τω
T-DSM
hothe/this/whoGod
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ελογισθη elogisthē
V-API-3S G5681
λογίζομαιlogizomaito countit was imputed
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
δικαιοσυνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
και kai
CONJ
καίkaiand: and
φιλος filos
A-NSM
φίλοςfilosfriendly/friendthe Friend
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εκληθη eklēthē
V-API-3S G5681
καλέωkaleōto callhe was called
 
24 cf. Tłum. Толк. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków a nie z wiary tylko ?Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Зритe ли u5бо, ћкw t дёлъ њправдaетсz человёкъ, ґ не t вёры є3ди1ныz; 2,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVορατε orate
V-PAI-2P robinson:V-PAM-2P G5719 G5720
ὁράωhoraōto seeYe see .
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincehow that
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromby
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkworks
δικαιουται dikaioutai
V-PPI-3S G5743
δικαιόωdikaioōto justifyis justified
ανθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humana man
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromby
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
μονον monon
ADV
μόνονmonononly 
 
25 cf. Tłum. Толк. Podobnie i Rahab nierządnica, czy nie została usprawiedliwiona z uczynków, gdy przyjęła posłów i inną drogą wypuściła ?Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Тaкожде же и3 раaвъ блудни1ца не t дёлъ ли њправдaсz, пріeмши сх0дники и3 и3нhмъ путeмъ и3звeдши и5хъ; 2,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVομοιως omoiōs
ADV
ὁμοίωςhomoiōslikewiseLikewise
δε de
CONJ
δέdethen 
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ρααβ raab
N-PRI
ῬαάβraabRahabRahab
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe harlot
πορνη pornē
N-NSF
πόρνηpornēprostitutethe harlot
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromby
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkworks
εδικαιωθη edikaiōthē
V-API-3S G5681
δικαιόωdikaioōto justifywas
υποδεξαμενη upodexamenē
V-ADP-NSF G5666
ὑποδέχομαιhupodechomaito receive, when she had received
τους tous
T-APM
hothe/this/whothe messengers
αγγελους angelous
N-APM
ἄγγελοςangelosangelthe messengers
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ετερα etera
A-DSF
ἕτεροςheterosotheranother
οδω odō
N-DSF
ὁδόςhodosroadway
εκβαλουσα ekbalousa
V-2AAP-NSF G5631
ἐκβάλλωekballōto expelhad sent
 
26 cf. Tłum. Толк. Albowiem jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва.Ћкоже бо тёло без8 дyха мертво2 є4сть, тaкw и3 вёра без8 дёлъ мертвA є4сть.2,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVωσπερ ōsper
ADV
ὥσπερhōsperjust asas
το to
T-NSN
hothe/this/whothe body
σωμα sōma
N-NSN
σῶμαsōmabodythe body
χωρις chōris
ADV
χωρίςchōriswithoutwithout
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe spirit
νεκρον nekron
A-NSN
νεκρόςnekrosdeaddead
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly), so
και kai
CONJ
καίkaiandalso
η ē
T-NSF
hothe/this/whofaith
πιστις pistis
N-NSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
χωρις chōris
ADV
χωρίςchōriswithoutwithout
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkworks
νεκρα nekra
A-NSF
νεκρόςnekrosdeaddead
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis


3GRZECHY JĘZYKA1 Bracia moi, niech wielu z was nie staje się nauczycielami, wiedząc, że cięższego sądu doznacie.2 W wielu bowiem rzeczach upadamy wszyscy. Jeśli kto w słowie nie upada, ten jest mężem doskonałym; może także na wodzy trzymać całe ciało.3 A jeśli koniom wkładamy wędzidła w pyski, aby nam były posłuszne, to całym ciałem ich kierujemy.4 Oto i okręty, choć wielkie są i przez potężne wiatry pędzone, kieruje malutki ster, dokąd zechce wola kierującego.5 Tak i język jest wprawdzie małym członkiem, ale wielkie rzeczy dźwiga. Oto jak mały ogień jakże wielki las podpala.6 I język jest jak ogień, świat nieprawości. Język jest między członkami naszymi tym, co plami całe ciało i zapala koło życia naszego, rozpalony przez piekło.7 Wszelki bowiem rodzaj zwierząt i ptaków i wężów i innych poskramia się i jest poskromiony przez naturę ludzką; ciecz języka nikt z ludzi nie może poskromić: zło niespokojne, pełne jadu śmiertelnego.9 Nim to błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na “podobieństwo Boga.”10 Z tychże ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Nie powinno tak być, bracia moi.11 Czy, źródło wypuszcza z tej samej szczeliny słodką i gorzką wodę?12 Czy może, bracia moi, figa rodzić winne jagody, albo winny szczep figi? Tak też słona woda nie może uczynić słodkiej.ZIEMSKA I NIEBIESKA MĄDROŚĆ.13 Któż między wami jest mądry i wyćwiczony?. Niech przez dobre postępowanie pokaże uczynki swoje w skromnej mądrości.14 Lecz jeśli gorzką zazdrość macie i spory są w sercach waszych, nie chciejcie się wynosić i być kłamcami przeciwko prawdzie.15 Nie jest to bowiem mądrość z góry zstępująca, ale ziemska, cielesna, diabelska.16 Gdzie bowiem zazdrość i spór, tam niestałość i wszelka zła sprawa.17 Lecz mądrość, która jest z góry, najpierw z pewnością jest czysta, potem spokojna, skromna, ustępliwa, z dobrymi się zgadzająca, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, bez obłudy.18 A owoc sprawiedliwości bywa siany w pokoju dla czyniących pokój.
4ZŁO Z POŻĄDLIWOŚCI1 Skąd walki i kłótnie między wami ? Czy nie stąd ? z pożądliwość waszych, które wojują w członkach waszych ?2 Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; kłócicie się i walczycie, a nie macie, dlatego że nie prosicie3 Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, abyście to na pożądliwości wasze4 Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń tego świata jest nieprzyjaciółką Boga? Ktokolwiek więc chciałby być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga.5 Czy sądzicie, że na próżno mówi Pismo: Aż do zazdrości pożąda duch, który w was mieszka ?6 Lecz większą łaskę daje. Przeto mówi: “Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.”7 Bądźcie więc poddani Bogu, Opierajcie się zaś diabłu, a uciecze od was.8 Przybliżajcie się do Boga, a przybliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzié umysłu dwoistego.9 Biadajcie i smućcie się i płaczcie; śmiech wasz niech się obróci w żałość, a wesele w smutek.10 Uniżcie się przed obliczem Pana, a wywyższy was.11 Nie uwłaczajcie jeden drugiemu, bracia. Kto uwłacza bratu, albo kto sądzi brata swego, uwłacza Prawu i sądzi Prawo. Jeśli zaś sądzisz Prawo, nie jesteś wykonawcą Prawa, ale sędzią.12 Jeden jest zakonodawcą i sędzia; który może zatracić i wybawić. Ty zaś kim jesteś, sędzio bliźniego ?ZUCHWAŁE PLANY.13 Oto teraz wy, co mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego miasta i zabawimy tam przynajmniej rok i będziemy handlować i ciągnąć zyski;14 wy, którzy nie wiecie, co będzie jutro.15 Czymże bowiem jest życie wasze? Parą jest, która na krótko się ukazuje, a potem zniknie, Zamiast tego, żebyście mówili: Jeśli Pan zechce. I: jeśli żyć będziemy, uczynimy to lub owo.16 Teraz zaś chełpicie się w przechwałkach waszych. Wszelka taka chełpliwość zła jest.17 Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy.
5UPOMNIENIA BOGACZÓW.1 Nuże teraz, bogacze, płaczcie, narzekając na nędze wasze, które przyjdą na was.2 Bogactwa wasze zbutwiały, a szaty wasze mole zjadły.3 Złoto i srebro wasze pordzewiało, a rdza ich będzie na świadectwo przeciw wam i pożerać będzie ciała wasze jak ogień: Naskarbiliście sobie gniewu w ostatnie dni.4 Oto zapłata robotników, którzy żçli pola wasze, przez was zatrzymana, woła, a wołanie ich doszło “do uszu Pana zastępów.”5 Ucztowaliście na ziemi i w zbytkach utuczyliście serca wasze “w dzień zabijania.”6 Wyrzekliście się i zabiliście sprawiedliwego, a nie sprzeciwił się wam.ZACHĘTA DO WYTRWANIA.7 Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pańskiego. Oto rolnik wygląda cennego owocu ziemi, cierpliwie czekając, aż spadnie deszcz “wczesny i późny.” 8 I wy zatem bądźcie cierpliwi i utwierdzajcie serca wasze, o przybliżyło się przyjście Pańskie.9 Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami.10 Bracia, bierzcie za przykład znoszenia zła, utrapienia i wielkiej cierpliwości proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.11 Oto za błogosławionych mamy tych, co wytrwali. O cierpliwości Joba słyszeliście i koniec Pański widzieliście; że “litościwy jest Pan i miłosierny.”12 Przede wszystkim zaś, bracia, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani żadną inną przysięgą. Lecz wasza mowa niech będzie: Tak, tak; Nie, nie; abyście się pod sąd nie dostali.13 Smuci się kto z was ? Niech się modli. Ma spokój ducha? Niech śpiewa.NAMASZCZENIU CHORYCH.14 Choruje kto między wami? Niech wezwie kapłanów kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pańskie;15 a modlitwa wiary wybawi chorego i ulży mu Pan; a jeśliby był w grzechach, będą mu odpuszczone.16 Wyznawajcie więc jedni drugim grzechy swoje i módlcie się wzajemnie za siebie, abyście byli zbawieni, albowiem wiele może ustawiczna prośba sprawiedliwego.17 Eliasz był człowiekiem w cierpliwości nam podobnym i w modlitwie prosił, żeby deszcz nie padał na ziemię i nie padał trzy lata i sześć miesięcy.18 I znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia dała swój owoc.19 Bracia moi, jeśliby kto z was zbłądził z drogi prawdy i ktoś by go nawrócił,20 niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, zbawi jego duszę od śmierci “zakryje mnóstwo grzechów.”