MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List św. Jakuba Apostoła

1Adres.1JAKUB, sługa boży i Pana naszego Jezusa Chrystusa, dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu, pozdrowienie. POKUSACH I UFNOŚCI W BOGU.2 Bracia moi, uważajcie za wielką radość, gdy wpadniecie w rozmaite pokusy,3 wiedząc, że próba wiary waszej sprawuje cierpliwość.4 Cierpliwość zaś dokonuje dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie uchybiający w niczym.5 Jeśli zaś kto z was potrzebuje mądrości, niech prosi od Boga, który daje wszystkim obficie i nie wymawia, a będzie mu dana.6 Niech zaś prosi z wiarą, nic nie wątpiąc; bo kto wątpi, podobny jest do fali morskiej, poruszanej i miotanej wkoło wiatrem.7 Niech więc taki człowiek nie sądzi, że otrzyma coś od Pana.8 Człowiek chwiejnego umysłu jest niestały we wszystkich poczynaniach swoich.9 Niech zaś brat poniżony chlubi się w podwyższeniu swoim,10 a bogaty w poniżeniu swoim, albowiem jak “kwiat trawy” przeminie.11 Wzeszło bowiem słońce palące i “wysuszyło trawę i opadł jej kwiat” i zginął wdzięk oblicza jego; tak i bogacz w swych przedsięwzięciach zmarnieje.JAK DZIAŁA POKUSA.12 Błogosławiony mąż, który wytrzyma pokusę, bo gdy będzie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Bóg tym, co go miłują.13 Niech nikt w pokusie nie mówi, że od Boga jest kuszony; albowiem Bóg nie podlega pokusie do złego, a sam nikogo me kusi.14 Lecz każdy bywa kuszony, gdy go własna pożądliwość pociąga i nęci.15 Potem gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć.16 Przeto, bracia moi najmilsi, nie błądźcie.17 Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z wysoka, zstępując od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany, ani zaćmienia przemiany.18 Zrodził nas bowiem dobrowolnie słowem prawdy, żebyśmy byli niejako początkiem jego stworzenia. POWŚCIĄGAĆ JĘZYK.19 Wiecie, bracia moi najmilsi. Niech zaś każdy człowiek będzie skory do słuchania, a powolny do mówienia i powolny do gniewu.20 Gniew bowiem męża nie powoduje sprawiedliwości bożej.21 Przeto od- rzuciwszy wszelki brud i nad- miar złości, przyjmijcie w cichości słowo wszczepione, które może zbawić dusze wasze.NIE TYLKO SŁUCHAĆ ALE I WYKONYWAĆ.22 Bądźcie zaś wykonawcami słowa, a nie słuchaczami tylko; oszukującymi samych siebie.23 Gdyż jeśli kto jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą ten podobny jest do człowieka, przypatrującego się przyrodzonemu obliczu swemu w zwierciadle;24 bo przyglądnął się sobie i od- szedł i zaraz zapomniał, jakim był.25 Kto by zaś pilniej wejrzał w doskonałe Prawo wolności i wytrwał w nim i stał się nie słuchaczem zapominającym, ale wykonawcą czynu, ten błogosławiony będzie w działaniu swoim.26 Jest zaś kto uważa się za pobożnego, nie powściągając języka swego, ale zwodząc serce swoje, tego pobożność jest próżna.27 Pobożność czysta i niepokalana u Boga i Ojca ta jest: Nawiedzać sieroty i wdowy w ich ucisku, a siebie zachować nieskalanym od tego świata.
2NIE KIEROWAĆ SIĘ WZGLĘDAMI.1 Bracia moi, nie przebierając w osobach, miejcie wiarę w chwalebnego Pana naszego Jezusa Chrystusa.2 Albowiem gdyby na zebranie wasze przyszedł mąż mający złoty pierścień, w świetnej szacie, a wszedłby też ubogi w brudnym odzieniu 3 i patrzylibyście na tego, co się odział w świetną szatę i rzeklibyście mu: Ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu rzeklibyście: Ty stój tam, albo siądź u podnóża nóg moich;4 czyż nie sądzicie w duszy i nie staliście się sędziami o myślach złośliwych?5 Słuchajcie, bracia moi najmilsi: Czyż Bóg nie obrał ubogich na tym świecie na bogatych w wierze i dziedziców królestwa, które Bóg obiecał tym, co go miłują ?6 A wyście nie uczcili ubogiego. Czyż to nie bogacze przemocą was uciskają i czy nie oni ciągną was do sądów?7 Czy nie oni bluźnią dobremu imieniu, którego wzywano nad wami ?WIERNOŚĆ WSZYSTKIM PRZYKAZANIOM.8 Jeśli jednak wypełniacie Prawo królewskie według Pisma: “Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” – dobrze czynicie;9 jeśli zaś przebieracie między osobami – grzech popełniacie i Prawo potępia was jako przestępców 10 Lecz ktokolwiek zachowałby całe Prawo, a w jednym by upadł, stał się winnym wszystkiego.11 Gdyż ten, co rzekł: “Nie cudzołóż,” rzekł też “Nie zabijaj.” Jeślibyś nie cudzołożył, ale byś zabijał, stałeś się przestępcą Prawa.12 Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci co mają być sądzeni przez Prawo wolności13 Albowiem sąd bez miłosierdzia temu, co miłosierdzia nie czynił: miłosierdzie zaś przewyższa sąd.WIARA BEZ UCZYNKÓW NIEPOŻYTECZNA.14 Cóż za pożytek, bracia moi, gdyby kto mówił, że ma wiarę, a nie miałby uczynków? Czyż wiara może go zbawić?15 Jeśliby zaś brat i siostra byli nadzy i potrzebowali codziennej żywności,16 a rzekłby im ktoś z was: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie się, lecz nie dalibyście im, czego potrzeba ciału, cóż to pomoże ?17 Tak i wiara, jeśliby nie miała uczynków, martwa jest sama w sobie.16 Ale powie kto: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swą bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę moją z uczynków.19 Ty wierzysz, że jest jeden Bóg? Dobrze czy- nisz: czarci też wierzą i drżą.PRZYKŁAD WIARY ABRAHAMA.20 Chcesz zaś wiedzieć, o człowiecze próżny, że wiara bez uczynków martwa jest?21 Czyż Abraham, ojciec nasz, nie z uczynków został usprawiedliwiony, “ofiarowawszy Izaaka, syna swe- go, na ołtarzu?”22 Widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami i z uczynków wiara stała się doskonałą.23 I wypełniło się Pismo, które mówi: “Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu jest ku sprawiedliwości” i nazwany jest “przyjacielem bożym.”24 Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków a nie z wiary tylko ?25 Podobnie i Rahab nierządnica, czy nie została usprawiedliwiona z uczynków, gdy przyjęła posłów i inną drogą wypuściła ?26 Albowiem jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.
3GRZECHY JĘZYKA1 Bracia moi, niech wielu z was nie staje się nauczycielami, wiedząc, że cięższego sądu doznacie.2 W wielu bowiem rzeczach upadamy wszyscy. Jeśli kto w słowie nie upada, ten jest mężem doskonałym; może także na wodzy trzymać całe ciało.3 A jeśli koniom wkładamy wędzidła w pyski, aby nam były posłuszne, to całym ciałem ich kierujemy.4 Oto i okręty, choć wielkie są i przez potężne wiatry pędzone, kieruje malutki ster, dokąd zechce wola kierującego.5 Tak i język jest wprawdzie małym członkiem, ale wielkie rzeczy dźwiga. Oto jak mały ogień jakże wielki las podpala.6 I język jest jak ogień, świat nieprawości. Język jest między członkami naszymi tym, co plami całe ciało i zapala koło życia naszego, rozpalony przez piekło.7 Wszelki bowiem rodzaj zwierząt i ptaków i wężów i innych poskramia się i jest poskromiony przez naturę ludzką; ciecz języka nikt z ludzi nie może poskromić: zło niespokojne, pełne jadu śmiertelnego.9 Nim to błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na “podobieństwo Boga.”10 Z tychże ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Nie powinno tak być, bracia moi.

RU Brytjka King J. 311 cf. Tłum. Толк. Czy, źródło wypuszcza z tej samej szczeliny słodką i gorzką wodę?Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? (За?_н7є.) є3дa ли и3ст0чникъ t є3ди1нагw ќстіz и3сточaетъ слaдкое и3 г0рькое; 3,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμητι mēti
PRT-I
μήτιmētisurely notDoth
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
πηγη pēgē
N-NSF
πηγήpēgēflowa fountain
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromat
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfthe same
οπης opēs
N-GSF
ὀπήopēholeplace
βρυει bruei
V-PAI-3S G5719
βρύωbruōto poursend forth
το to
T-ASN
hothe/this/who 
γλυκυ gluku
A-ASN
γλυκύςglukussweetsweet
και kai
CONJ
καίkaiandand
το to
T-ASN
hothe/this/whoa fountain
πικρον pikron
A-ASN
πικρόςpikrosbitterbitter
 
12 cf. Tłum. Толк. Czy może, bracia moi, figa rodzić winne jagody, albo winny szczep figi? Tak też słona woda nie może uczynić słodkiej.Не может, братия мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. є3дA м0жетъ, брaтіе мо‰, смок0вница м†слины твори1ти, и3ли2 віногрaднаz лозA смHквы; тaкожде ни є3ди1нъ и3ст0чникъ слaну и3 слaдку твори1тъ в0ду. 3,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnot 
δυναται dunatai
V-PNI-3S G5736
δύναμαιdunamaibe ableCan
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrethren
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we, my
συκη sukē
N-NSF
συκῆsukēfig treethe fig tree
ελαιας elaias
N-APF
ἐλαίαelaiaolive treeolive berries
ποιησαι poiēsai
V-AAN G5658
ποιέωpoieōto do/make, bear
η ē
PRT
ēor? either
αμπελος ampelos
N-NSF
ἄμπελοςampelosvinea vine
συκα suka
N-APN
σῦκονsukonfig, figs
ουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneither[neither]
αλυκον alukon
A-ASN
ἁλυκόςhalukossaltysalt
γλυκυ gluku
A-ASN
γλυκύςglukussweetfresh
ποιησαι poiēsai
V-AAN G5658
ποιέωpoieōto do/makeboth yield
υδωρ udōr
N-ASN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwater
 
ZIEMSKA I NIEBIESKA MĄDROŚĆ.13 cf. Tłum. Толк. Któż między wami jest mądry i wyćwiczony?. Niech przez dobre postępowanie pokaże uczynki swoje w skromnej mądrości.Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Кто2 премyдръ и3 худ0гъ въ вaсъ, да покaжетъ t д0брагw житіS дэлA сво‰ въ кр0тости и3 премyдрости. 3,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτις tis
I-NSM
τίςtiswhich?Who
σοφος sofos
A-NSM
σοφόςsofoswisea wise man
και kai
CONJ
καίkaiandand
επιστημων epistēmōn
A-NSM
ἐπιστήμωνepistēmōnknowingendued with knowledge
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
δειξατω deixatō
V-AAM-3S G5657
δεικνύωdeiknuōto show? let him shew
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
καλης kalēs
A-GSF
καλόςkalosgooda good
αναστροφης anastrofēs
N-GSF
ἀναστροφήanastrofēbehaviourconversation
τα ta
T-APN
hothe/this/whoworks
εργα erga
N-APN
ἔργονergonworkworks
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
πραυτητι prautēti
N-DSF
πραΰτηςprautēsgentlenessmeekness
σοφιας sofias
N-GSF
σοφίαsofiawisdomof wisdom
 
14 cf. Tłum. Толк. Lecz jeśli gorzką zazdrość macie i spory są w sercach waszych, nie chciejcie się wynosić i być kłamcami przeciwko prawdzie.Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Ѓще же зaвисть г0рьку и4мате и3 рвeніе въ сердцaхъ вaшихъ, не хвали1тесz, ни лжи1те на и4стину: 3,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenBut
ζηλον zēlon
N-ASM
ζῆλοςzēloszealenvying
πικρον pikron
A-ASM
πικρόςpikrosbitterbitter
εχετε echete
V-PAI-2P G5719
ἔχωechōto have/beye have
και kai
CONJ
καίkaiandand
εριθειαν eritheian
N-ASF
ἐριθείαeritheiarivalrystrife
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whohearts
καρδια kardia
N-DSF
καρδίαkardiahearthearts
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
μη
PRT-N
μήnotnot
κατακαυχασθε katakauchasthe
V-PNM-2P G5737
κατακαυχάομαιkatakauchaomaito boast, glory
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ψευδεσθε pseudesthe
V-PNM-2P G5737
ψεύδομαιpseudomaito lielie
κατα kata
PREP
κατάkataaccording tonot against
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe truth
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
 
15 cf. Tłum. Толк. Nie jest to bowiem mądrość z góry zstępująca, ale ziemska, cielesna, diabelska.Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, нёсть сіS премyдрость свhше низходsщи, но зeмна, душeвна, бэс0вска: 3,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be[to be]
αυτη autē
D-NSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itThis
η ē
T-NSF
hothe/this/whowisdom
σοφια sofia
N-NSF
σοφίαsofiawisdomwisdom
ανωθεν anōthen
ADV
ἄνωθενanōthenfrom above/againfrom above
κατερχομενη katerchomenē
V-PNP-NSF G5740
κατέρχομαιkaterchomaito descenddescendeth
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
επιγειος epigeios
A-NSF
ἐπίγειοςepigeiosearthlyearthly
ψυχικη psuchikē
A-NSF
ψυχικόςpsuchikosnatural, sensual
δαιμονιωδης daimoniōdēs
A-NSF
δαιμονιώδηςdaimoniōdēsdemonic, devilish
 
16 cf. Tłum. Толк. Gdzie bowiem zazdrość i spór, tam niestałość i wszelka zła sprawa.ибо где зависть и сварливость, там неустройство и всё худое. и3дёже бо зaвисть и3 рвeніе, тY нестроeніе и3 всsка ѕлA вeщь. 3,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοπου opou
ADV
ὅπουhopouwhere(-ever)where
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ζηλος zēlos
N-NSM
ζῆλοςzēloszealenvying
και kai
CONJ
καίkaiandand
εριθεια eritheia
N-NSF
ἐριθείαeritheiarivalrystrife
εκει ekei
ADV
ἐκεῖekeithere, there
ακαταστασια akatastasia
N-NSF
ἀκαταστασίαakatastasiadisorderconfusion
και kai
CONJ
καίkaiandand
παν pan
A-NSN
πᾶςpasallevery
φαυλον faulon
A-NSN
φαῦλοςfaulosevilevil
πραγμα pragma
N-NSN
πρᾶγμαpragmathingwork
 
17 cf. Tłum. Толк. Lecz mądrość, która jest z góry, najpierw z pewnością jest czysta, potem spokojna, skromna, ustępliwa, z dobrymi się zgadzająca, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, bez obłudy.Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Ґ ћже свhше премdрость, пeрвэе ќбw чтcA є4сть, пот0мъ же ми1рна, кроткA, бlгопокорли1ва, и3сп0лнь ми1лости и3 плодHвъ бlги1хъ, несумённа и3 нелицемёрна. 3,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
T-NSF
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
ανωθεν anōthen
ADV
ἄνωθενanōthenfrom above/againfrom above
σοφια sofia
N-NSF
σοφίαsofiawisdomthe wisdom
πρωτον prōton
ADV-S
πρῶτονprōtonfirstis first
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
αγνη agnē
A-NSF
ἁγνόςhagnospurepure
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito bethat is
επειτα epeita
ADV
ἔπειταepeitathen, then
ειρηνικη eirēnikē
A-NSF
εἰρηνικόςeirēnikospeacefulpeaceable
επιεικης epieikēs
A-NSF
ἐπιεικήςepieikēsgentle, gentle
ευπειθης eupeithēs
A-NSF
εὐπειθήςeupeithēscompliant, easy to be intreated
μεστη mestē
A-NSF
μεστόςmestosfull, full
ελεους eleous
N-GSN
ἔλεοςeleosmercyof mercy
και kai
CONJ
καίkaiandand
καρπων karpōn
N-GPM
καρπόςkarposfruitfruits
αγαθων agathōn
A-GPM
ἀγαθόςagathosgood-doergood
αδιακριτος adiakritos
A-NSF
ἀδιάκριτοςadiakritosimpartial, without partiality
ανυποκριτος anupokritos
A-NSF
ἀνυπόκριτοςanupokritosgenuinewithout hypocrisy
 
18 cf. Tłum. Толк. A owoc sprawiedliwości bywa siany w pokoju dla czyniących pokój.Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.Пл0дъ же прaвды въ ми1рэ сёетсz творsщымъ ми1ръ.3,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαρπος karpos
N-NSM
καρπόςkarposfruitthe fruit
δε de
CONJ
δέdethenAnd
δικαιοσυνης dikaiosunēs
N-GSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessof righteousness
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ειρηνη eirēnē
N-DSF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace
σπειρεται speiretai
V-PPI-3S G5743
σπείρωspeirōto sowis sown
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whoof righteousness
ποιουσιν poiousin
V-PAP-DPM G5723
ποιέωpoieōto do/makethat make
ειρηνην eirēnēn
N-ASF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace
RU Brytjka King J. 4ZŁO Z POŻĄDLIWOŚCI1 cf. Tłum. Толк. Skąd walki i kłótnie między wami ? Czy nie stąd ? z pożądliwość waszych, które wojują w członkach waszych ?Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Tкyду бр†ни и3 св†ры въ вaсъ; не tсю1ду ли, t сластeй вaшихъ, вою1ющихъ во ќдэхъ вaшихъ; 4,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVποθεν pothen
ADV-I
πόθενpothenwhenceFrom whence
πολεμοι polemoi
N-NPM
πόλεμοςpolemoswarwars
και kai
CONJ
καίkaiandand
ποθεν pothen
ADV-I
πόθενpothenwhence[whence]
μαχαι machai
N-NPF
μάχηmachēquarrelfightings
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
ουκ ouk
PRT-N
οὐouno? not
εντευθεν enteuthen
ADV
ἐντεῦθεν, ἔνθενenteuthen enthenfrom herehence
εκ ek
PREP
ἐκekof/from, of
των tōn
T-GPF
hothe/this/who 
ηδονων ēdonōn
N-GPF
ἡδονήhēdonēpleasurelusts
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
των tōn
T-GPF
hothe/this/wholusts
στρατευομενων strateuomenōn
V-PMP-GPF G5734
στρατεύωstrateuōto battlethat war
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whomembers
μελεσιν melesin
N-DPN
μέλοςmelosmembermembers
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
 
2 cf. Tłum. Толк. Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; kłócicie się i walczycie, a nie macie, dlatego że nie prosicieЖелаете - и не имеете; убиваете и завидуете - и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете - и не имеете, потому что не просите. Желaете, и3 не и4мате: ўбивaете и3 зави1дите, и3 не м0жете ўлучи1ти: сварsетесz и3 б0рете, и3 не и4мате, занE не пр0сите: 4,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεπιθυμειτε epithumeite
V-PAI-2P G5719
ἐπιθυμέωepithumeōto long forYe lust
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εχετε echete
V-PAI-2P G5719
ἔχωechōto have/behave
φονευετε foneuete
V-PAI-2P G5719
φονεύωfoneuōto murder: ye kill
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ζηλουτε zēloute
V-PAI-2P G5719
ζηλόωzēloōbe eagerdesire to have
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ου ou
PRT-N
οὐouno 
δυνασθε dunasthe
V-PNI-2P G5736
δύναμαιdunamaibe ablecannot
επιτυχειν epituchein
V-2AAN G5629
ἐπιτυγχάνωepitunchanōto obtainobtain
μαχεσθε machesthe
V-PNI-2P G5736
μάχομαιmachomaito quarrel: ye fight
και kai
CONJ
καίkaiandand
πολεμειτε polemeite
V-PAI-2P G5719
πολεμέωpolemeōto fightwar
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εχετε echete
V-PAI-2P G5719
ἔχωechōto have/beye have
δια dia
PREP
διάdiathrough/because of, because
το to
T-ASN
hothe/this/who 
μη
PRT-N
μήnotnot
αιτεισθαι aiteisthai
V-PMN G5733
αἰτέωaiteōto askask
υμας umas
P-2AP
σύsuyouye
 
3 cf. Tłum. Толк. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, abyście to na pożądliwości waszeПросите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. пр0сите, и3 не пріeмлете, занE ѕлЁ пр0сите, да въ сластeхъ вaшихъ и3ждивeте. 4,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαιτειτε aiteite
V-PAI-2P G5719
αἰτέωaiteōto askYe ask
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ου ou
PRT-N
οὐounonot
λαμβανετε lambanete
V-PAI-2P G5719
λαμβάνωlambanōto takereceive
διοτι dioti
CONJ
διότιdiotibecause, because
κακως kakōs
ADV
κακῶςkakōsbadlyamiss
αιτεισθε aiteisthe
V-PMI-2P G5731
αἰτέωaiteōto askye ask
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongupon
ταις tais
T-DPF
hothe/this/wholusts
ηδοναις ēdonais
N-DPF
ἡδονήhēdonēpleasurelusts
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
δαπανησητε dapanēsēte
V-AAS-2P G5661
δαπανάωdapanaōto spendye may consume
 
4 cf. Tłum. Толк. Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń tego świata jest nieprzyjaciółką Boga? Ktokolwiek więc chciałby być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga.Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Прелюбодёє и3 прелюбодBйцы, не вёсте ли, ћкw любы2 мjра сегw2 враждA бGу є4сть, и4же бо восх0щетъ дрyгъ бhти мjру, врaгъ б9ій бывaетъ. 4,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμοιχαλιδες moichalides
N-VPF
μοιχαλίςmoichalisadulterousadulteresses
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
οιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto know, know ye
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe friendship
φιλια filia
N-NSF
φιλίαfiliafriendshipthe friendship
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the world
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldof the world
εχθρα echthra
N-NSF
ἔχθραechthrahostilityenmity
του tou
T-GSM
hothe/this/whowith God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodwith God
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito bebe
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich? whosoever
εαν ean
COND
ἐάνeanif[if]
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
βουληθη boulēthē
V-AOS-3S G5680
βούλομαιboulomaito planwill
φιλος filos
A-NSM
φίλοςfilosfriendly/frienda friend
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito beis
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the world
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldof the world
εχθρος echthros
A-NSM
ἐχθρόςechthrosenemythe enemy
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
καθισταται kathistatai
V-PPI-3S G5743
καθίστημιkathistēmito appoint/conductis
 
5 cf. Tłum. Толк. Czy sądzicie, że na próżno mówi Pismo: Aż do zazdrości pożąda duch, który w was mieszka ?Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: "до ревности любит дух, живущий в нас"? И#ли2 мнитE, ћкw всyе писaніе глаг0летъ: къ зaвисти желaетъ дyхъ, и4же всели1сz въ ны2; 4,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
PRT
ēorDo
δοκειτε dokeite
V-PAI-2P G5719
δοκέωdokeōto thinkye think
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
κενως kenōs
ADV
κενῶςkenōsvainlyin vain
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe scripture
γραφη grafē
N-NSF
γραφήgrafēa writingthe scripture
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speaksaith
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
φθονον fthonon
N-ASM
φθόνοςfthonosenvyenvy
επιποθει epipothei
V-PAI-3S G5719
ἐπιποθέωepipotheōto long forlusteth
το to
T-NSN robinson:T-ASN
hothe/this/who, The spirit #the/this/who
πνευμα pneuma
N-NSN robinson:N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breath, The spirit #spirit/breath
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichthat
κατωκισεν katōkisen
V-AAI-3S G5656
κατοικέωkatoikeōto dwelldwelleth
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weus
 
6 cf. Tłum. Толк. Lecz większą łaskę daje. Przeto mówi: “Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.”Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Б0льшую же даeтъ блгdть: тёмже глаг0летъ: гDь гHрдымъ проти1витсz, смирє1ннымъ же даeтъ блгdть. 4,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμειζονα meizona
A-ASF-C
μέγαςmegasgreatmore
δε de
CONJ
δέdethenBut
διδωσιν didōsin
V-PAI-3S G5719
δίδωμιdidōmito givehe giveth
χαριν charin
N-ASF
χάριςcharisgracegrace
διο dio
CONJ
διόdiotherefore. Wherefore
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speakhe saith
ο o
T-NSM
hothe/this/who, God
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGod, God
υπερηφανοις uperēfanois
A-DPM
ὑπερήφανοςhuperēfanosarrogantthe proud
αντιτασσεται antitassetai
V-PMI-3S G5731
ἀντιτάσσωantitassōto resistresisteth
ταπεινοις tapeinois
A-DPM
ταπεινόςtapeinoslowlyunto the humble
δε de
CONJ
δέdethen, but
διδωσιν didōsin
V-PAI-3S G5719
δίδωμιdidōmito givegiveth
χαριν charin
N-ASF
χάριςcharisgracegrace
 

7 Bądźcie więc poddani Bogu, Opierajcie się zaś diabłu, a uciecze od was.8 Przybliżajcie się do Boga, a przybliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzié umysłu dwoistego.9 Biadajcie i smućcie się i płaczcie; śmiech wasz niech się obróci w żałość, a wesele w smutek.10 Uniżcie się przed obliczem Pana, a wywyższy was.11 Nie uwłaczajcie jeden drugiemu, bracia. Kto uwłacza bratu, albo kto sądzi brata swego, uwłacza Prawu i sądzi Prawo. Jeśli zaś sądzisz Prawo, nie jesteś wykonawcą Prawa, ale sędzią.12 Jeden jest zakonodawcą i sędzia; który może zatracić i wybawić. Ty zaś kim jesteś, sędzio bliźniego ?ZUCHWAŁE PLANY.13 Oto teraz wy, co mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego miasta i zabawimy tam przynajmniej rok i będziemy handlować i ciągnąć zyski;14 wy, którzy nie wiecie, co będzie jutro.15 Czymże bowiem jest życie wasze? Parą jest, która na krótko się ukazuje, a potem zniknie, Zamiast tego, żebyście mówili: Jeśli Pan zechce. I: jeśli żyć będziemy, uczynimy to lub owo.16 Teraz zaś chełpicie się w przechwałkach waszych. Wszelka taka chełpliwość zła jest.17 Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy.
5UPOMNIENIA BOGACZÓW.1 Nuże teraz, bogacze, płaczcie, narzekając na nędze wasze, które przyjdą na was.2 Bogactwa wasze zbutwiały, a szaty wasze mole zjadły.3 Złoto i srebro wasze pordzewiało, a rdza ich będzie na świadectwo przeciw wam i pożerać będzie ciała wasze jak ogień: Naskarbiliście sobie gniewu w ostatnie dni.4 Oto zapłata robotników, którzy żçli pola wasze, przez was zatrzymana, woła, a wołanie ich doszło “do uszu Pana zastępów.”5 Ucztowaliście na ziemi i w zbytkach utuczyliście serca wasze “w dzień zabijania.”6 Wyrzekliście się i zabiliście sprawiedliwego, a nie sprzeciwił się wam.ZACHĘTA DO WYTRWANIA.7 Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pańskiego. Oto rolnik wygląda cennego owocu ziemi, cierpliwie czekając, aż spadnie deszcz “wczesny i późny.” 8 I wy zatem bądźcie cierpliwi i utwierdzajcie serca wasze, o przybliżyło się przyjście Pańskie.9 Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami.10 Bracia, bierzcie za przykład znoszenia zła, utrapienia i wielkiej cierpliwości proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.11 Oto za błogosławionych mamy tych, co wytrwali. O cierpliwości Joba słyszeliście i koniec Pański widzieliście; że “litościwy jest Pan i miłosierny.”12 Przede wszystkim zaś, bracia, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani żadną inną przysięgą. Lecz wasza mowa niech będzie: Tak, tak; Nie, nie; abyście się pod sąd nie dostali.13 Smuci się kto z was ? Niech się modli. Ma spokój ducha? Niech śpiewa.NAMASZCZENIU CHORYCH.14 Choruje kto między wami? Niech wezwie kapłanów kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pańskie;15 a modlitwa wiary wybawi chorego i ulży mu Pan; a jeśliby był w grzechach, będą mu odpuszczone.16 Wyznawajcie więc jedni drugim grzechy swoje i módlcie się wzajemnie za siebie, abyście byli zbawieni, albowiem wiele może ustawiczna prośba sprawiedliwego.17 Eliasz był człowiekiem w cierpliwości nam podobnym i w modlitwie prosił, żeby deszcz nie padał na ziemię i nie padał trzy lata i sześć miesięcy.18 I znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia dała swój owoc.19 Bracia moi, jeśliby kto z was zbłądził z drogi prawdy i ktoś by go nawrócił,20 niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, zbawi jego duszę od śmierci “zakryje mnóstwo grzechów.”