MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List św. Jakuba Apostoła

1Adres.1JAKUB, sługa boży i Pana naszego Jezusa Chrystusa, dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu, pozdrowienie. POKUSACH I UFNOŚCI W BOGU.2 Bracia moi, uważajcie za wielką radość, gdy wpadniecie w rozmaite pokusy,3 wiedząc, że próba wiary waszej sprawuje cierpliwość.4 Cierpliwość zaś dokonuje dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie uchybiający w niczym.5 Jeśli zaś kto z was potrzebuje mądrości, niech prosi od Boga, który daje wszystkim obficie i nie wymawia, a będzie mu dana.6 Niech zaś prosi z wiarą, nic nie wątpiąc; bo kto wątpi, podobny jest do fali morskiej, poruszanej i miotanej wkoło wiatrem.7 Niech więc taki człowiek nie sądzi, że otrzyma coś od Pana.8 Człowiek chwiejnego umysłu jest niestały we wszystkich poczynaniach swoich.9 Niech zaś brat poniżony chlubi się w podwyższeniu swoim,10 a bogaty w poniżeniu swoim, albowiem jak “kwiat trawy” przeminie.11 Wzeszło bowiem słońce palące i “wysuszyło trawę i opadł jej kwiat” i zginął wdzięk oblicza jego; tak i bogacz w swych przedsięwzięciach zmarnieje.JAK DZIAŁA POKUSA.12 Błogosławiony mąż, który wytrzyma pokusę, bo gdy będzie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Bóg tym, co go miłują.13 Niech nikt w pokusie nie mówi, że od Boga jest kuszony; albowiem Bóg nie podlega pokusie do złego, a sam nikogo me kusi.14 Lecz każdy bywa kuszony, gdy go własna pożądliwość pociąga i nęci.15 Potem gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć.16 Przeto, bracia moi najmilsi, nie błądźcie.17 Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z wysoka, zstępując od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany, ani zaćmienia przemiany.18 Zrodził nas bowiem dobrowolnie słowem prawdy, żebyśmy byli niejako początkiem jego stworzenia. POWŚCIĄGAĆ JĘZYK.19 Wiecie, bracia moi najmilsi. Niech zaś każdy człowiek będzie skory do słuchania, a powolny do mówienia i powolny do gniewu.20 Gniew bowiem męża nie powoduje sprawiedliwości bożej.21 Przeto od- rzuciwszy wszelki brud i nad- miar złości, przyjmijcie w cichości słowo wszczepione, które może zbawić dusze wasze.NIE TYLKO SŁUCHAĆ ALE I WYKONYWAĆ.22 Bądźcie zaś wykonawcami słowa, a nie słuchaczami tylko; oszukującymi samych siebie.23 Gdyż jeśli kto jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą ten podobny jest do człowieka, przypatrującego się przyrodzonemu obliczu swemu w zwierciadle;24 bo przyglądnął się sobie i od- szedł i zaraz zapomniał, jakim był.25 Kto by zaś pilniej wejrzał w doskonałe Prawo wolności i wytrwał w nim i stał się nie słuchaczem zapominającym, ale wykonawcą czynu, ten błogosławiony będzie w działaniu swoim.26 Jest zaś kto uważa się za pobożnego, nie powściągając języka swego, ale zwodząc serce swoje, tego pobożność jest próżna.27 Pobożność czysta i niepokalana u Boga i Ojca ta jest: Nawiedzać sieroty i wdowy w ich ucisku, a siebie zachować nieskalanym od tego świata.
2NIE KIEROWAĆ SIĘ WZGLĘDAMI.1 Bracia moi, nie przebierając w osobach, miejcie wiarę w chwalebnego Pana naszego Jezusa Chrystusa.2 Albowiem gdyby na zebranie wasze przyszedł mąż mający złoty pierścień, w świetnej szacie, a wszedłby też ubogi w brudnym odzieniu 3 i patrzylibyście na tego, co się odział w świetną szatę i rzeklibyście mu: Ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu rzeklibyście: Ty stój tam, albo siądź u podnóża nóg moich;4 czyż nie sądzicie w duszy i nie staliście się sędziami o myślach złośliwych?5 Słuchajcie, bracia moi najmilsi: Czyż Bóg nie obrał ubogich na tym świecie na bogatych w wierze i dziedziców królestwa, które Bóg obiecał tym, co go miłują ?6 A wyście nie uczcili ubogiego. Czyż to nie bogacze przemocą was uciskają i czy nie oni ciągną was do sądów?7 Czy nie oni bluźnią dobremu imieniu, którego wzywano nad wami ?WIERNOŚĆ WSZYSTKIM PRZYKAZANIOM.8 Jeśli jednak wypełniacie Prawo królewskie według Pisma: “Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” – dobrze czynicie;9 jeśli zaś przebieracie między osobami – grzech popełniacie i Prawo potępia was jako przestępców 10 Lecz ktokolwiek zachowałby całe Prawo, a w jednym by upadł, stał się winnym wszystkiego.11 Gdyż ten, co rzekł: “Nie cudzołóż,” rzekł też “Nie zabijaj.” Jeślibyś nie cudzołożył, ale byś zabijał, stałeś się przestępcą Prawa.12 Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci co mają być sądzeni przez Prawo wolności13 Albowiem sąd bez miłosierdzia temu, co miłosierdzia nie czynił: miłosierdzie zaś przewyższa sąd.WIARA BEZ UCZYNKÓW NIEPOŻYTECZNA.14 Cóż za pożytek, bracia moi, gdyby kto mówił, że ma wiarę, a nie miałby uczynków? Czyż wiara może go zbawić?15 Jeśliby zaś brat i siostra byli nadzy i potrzebowali codziennej żywności,16 a rzekłby im ktoś z was: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie się, lecz nie dalibyście im, czego potrzeba ciału, cóż to pomoże ?17 Tak i wiara, jeśliby nie miała uczynków, martwa jest sama w sobie.16 Ale powie kto: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swą bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę moją z uczynków.19 Ty wierzysz, że jest jeden Bóg? Dobrze czy- nisz: czarci też wierzą i drżą.PRZYKŁAD WIARY ABRAHAMA.20 Chcesz zaś wiedzieć, o człowiecze próżny, że wiara bez uczynków martwa jest?21 Czyż Abraham, ojciec nasz, nie z uczynków został usprawiedliwiony, “ofiarowawszy Izaaka, syna swe- go, na ołtarzu?”22 Widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami i z uczynków wiara stała się doskonałą.23 I wypełniło się Pismo, które mówi: “Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu jest ku sprawiedliwości” i nazwany jest “przyjacielem bożym.”24 Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków a nie z wiary tylko ?25 Podobnie i Rahab nierządnica, czy nie została usprawiedliwiona z uczynków, gdy przyjęła posłów i inną drogą wypuściła ?26 Albowiem jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.
3GRZECHY JĘZYKA1 Bracia moi, niech wielu z was nie staje się nauczycielami, wiedząc, że cięższego sądu doznacie.2 W wielu bowiem rzeczach upadamy wszyscy. Jeśli kto w słowie nie upada, ten jest mężem doskonałym; może także na wodzy trzymać całe ciało.3 A jeśli koniom wkładamy wędzidła w pyski, aby nam były posłuszne, to całym ciałem ich kierujemy.4 Oto i okręty, choć wielkie są i przez potężne wiatry pędzone, kieruje malutki ster, dokąd zechce wola kierującego.5 Tak i język jest wprawdzie małym członkiem, ale wielkie rzeczy dźwiga. Oto jak mały ogień jakże wielki las podpala.6 I język jest jak ogień, świat nieprawości. Język jest między członkami naszymi tym, co plami całe ciało i zapala koło życia naszego, rozpalony przez piekło.7 Wszelki bowiem rodzaj zwierząt i ptaków i wężów i innych poskramia się i jest poskromiony przez naturę ludzką; ciecz języka nikt z ludzi nie może poskromić: zło niespokojne, pełne jadu śmiertelnego.9 Nim to błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na “podobieństwo Boga.”10 Z tychże ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Nie powinno tak być, bracia moi.11 Czy, źródło wypuszcza z tej samej szczeliny słodką i gorzką wodę?12 Czy może, bracia moi, figa rodzić winne jagody, albo winny szczep figi? Tak też słona woda nie może uczynić słodkiej.ZIEMSKA I NIEBIESKA MĄDROŚĆ.13 Któż między wami jest mądry i wyćwiczony?. Niech przez dobre postępowanie pokaże uczynki swoje w skromnej mądrości.14 Lecz jeśli gorzką zazdrość macie i spory są w sercach waszych, nie chciejcie się wynosić i być kłamcami przeciwko prawdzie.15 Nie jest to bowiem mądrość z góry zstępująca, ale ziemska, cielesna, diabelska.16 Gdzie bowiem zazdrość i spór, tam niestałość i wszelka zła sprawa.17 Lecz mądrość, która jest z góry, najpierw z pewnością jest czysta, potem spokojna, skromna, ustępliwa, z dobrymi się zgadzająca, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, bez obłudy.18 A owoc sprawiedliwości bywa siany w pokoju dla czyniących pokój.
4ZŁO Z POŻĄDLIWOŚCI1 Skąd walki i kłótnie między wami ? Czy nie stąd ? z pożądliwość waszych, które wojują w członkach waszych ?2 Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; kłócicie się i walczycie, a nie macie, dlatego że nie prosicie3 Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, abyście to na pożądliwości wasze4 Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń tego świata jest nieprzyjaciółką Boga? Ktokolwiek więc chciałby być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga.5 Czy sądzicie, że na próżno mówi Pismo: Aż do zazdrości pożąda duch, który w was mieszka ?6 Lecz większą łaskę daje. Przeto mówi: “Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.”

RU Brytjka King J. 47 cf. Tłum. Толк. Bądźcie więc poddani Bogu, Opierajcie się zaś diabłu, a uciecze od was.Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. (За?_н7ѕ.) Повини1тесz u5бо бGу, проти1витесz же діaволу, и3 бэжи1тъ t вaсъ. 4,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυποταγητε upotagēte
V-2APM-2P G5649
ὑποτάσσωhupotassōto subjectSubmit yourselves
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
τω
T-DSM
hothe/this/who 
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God
αντιστητε antistēte
V-2AAM-2P G5628
ἀνθίστημιanthistēmito oppose. Resist
δε de
CONJ
δέdethen[then]
τω
T-DSM
hothe/this/whoto God
διαβολω diabolō
A-DSM
διάβολοςdiabolosdevilish/the Devilthe devil
και kai
CONJ
καίkaiand, and
φευξεται feuxetai
V-FDI-3S G5695
φεύγωfeugōto fleehe will flee
αφ af
PREP
ἀπόapofromfrom
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
 
8 cf. Tłum. Толк. Przybliżajcie się do Boga, a przybliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzié umysłu dwoistego.Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. Прибли1житесz бGу, и3 прибли1житсz вaмъ: њчи1стите рyцэ, грBшницы, и3спрaвите сердцA в†ша, двоедyшніи: 4,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεγγισατε engisate
V-AAM-2P G5657
ἐγγίζωengizōto come nearDraw nigh
τω
T-DSM
hothe/this/whoto God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εγγισει engisei
V-FAI-3S G5692
ἐγγίζωengizōto come nearhe will draw nigh
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouto you
καθαρισατε katharisate
V-AAM-2P G5657
καθαρίζωkatharizōto clean. Cleanse
χειρας cheiras
N-APF
χείρcheirhandhands
αμαρτωλοι amartōloi
A-VPM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinful, sinners
και kai
CONJ
καίkaiand; and
αγνισατε agnisate
V-AAM-2P G5657
ἁγνίζωhagnizōto purifypurify
καρδιας kardias
N-APF
καρδίαkardiahearthearts
διψυχοι dipsuchoi
A-VPM
δίψυχοςdipsuchosdouble-minded, double minded
 
9 cf. Tłum. Толк. Biadajcie i smućcie się i płaczcie; śmiech wasz niech się obróci w żałość, a wesele w smutek.Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость - в печаль. постражди1те и3 слези1те и3 плaчитесz: смёхъ вaшъ въ плaчь да њбрати1тсz, и3 рaдость въ сётованіе: 4,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVταλαιπωρησατε talaipōrēsate
V-AAM-2P G5657
ταλαιπωρέωtalaipōreōto grieveBe afflicted
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πενθησατε penthēsate
V-AAM-2P G5657
πενθέωpentheōto mournmourn
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κλαυσατε klausate
V-AAM-2P G5657
κλαίωklaiōto weepweep
ο o
T-NSM
hothe/this/wholaughter
γελως gelōs
N-NSM
γέλωςgelōslaughterlaughter
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
πενθος penthos
N-ASN
πένθοςpenthosgriefmourning
μετατραπητω metatrapētō
V-2APM-3S G5649
μεταστρέφωmetastrefōto change: let
και kai
CONJ
καίkaiand, and
η ē
T-NSF
hothe/this/whojoy
χαρα chara
N-NSF
χαράcharajoyjoy
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
κατηφειαν katēfeian
N-ASF
κατήφειαkatēfeiagloominessheaviness
 
10 cf. Tłum. Толк. Uniżcie się przed obliczem Pana, a wywyższy was.Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. смири1тесz пред8 гDемъ, и3 вознесeтъ вы2. 4,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVταπεινωθητε tapeinōthēte
V-APM-2P G5682
ταπεινόωtapeinoōto humbleHumble yourselves
ενωπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforein the sight of
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordthe Lord
και kai
CONJ
καίkaiand, and
υψωσει upsōsei
V-FAI-3S G5692
ὑψόωhupsoōto lift uphe shall lift
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
11 cf. Tłum. Толк. Nie uwłaczajcie jeden drugiemu, bracia. Kto uwłacza bratu, albo kto sądzi brata swego, uwłacza Prawu i sądzi Prawo. Jeśli zaś sądzisz Prawo, nie jesteś wykonawcą Prawa, ale sędzią.Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Не њклеветaйте дрyгъ дрyга, брaтіе: њклеветazй бо брaта, и3ли2 њсуждazй брaта своего2, њклеветaетъ зак0нъ и3 њсуждaетъ зак0нъ: ѓще же зак0нъ њсуждaеши, нёси творeцъ зак0на, но судіS. 4,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotnot
καταλαλειτε katalaleite
V-PAM-2P G5720
καταλαλέωkatalaleōto slanderSpeak
αλληλων allēlōn
C-GPM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone of another
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
ο o
T-NSM
hothe/this/who. He that
καταλαλων katalalōn
V-PAP-NSM G5723
καταλαλέωkatalaleōto slanderevil
αδελφου adelfou
N-GSM
ἀδελφόςadelfosbrotherof
η ē
PRT
ēor[or]
κρινων krinōn
V-PAP-NSM G5723
κρίνωkrinōto judgejudgeth
τον ton
T-ASM
hothe/this/whobrother
αδελφον adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
καταλαλει katalalei
V-PAI-3S G5719
καταλαλέωkatalaleōto slanderspeaketh evil
νομου nomou
N-GSM
νόμοςnomoslawof the law
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κρινει krinei
V-PAI-3S G5719
κρίνωkrinōto judgejudgeth
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawthe law
ει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethen: but
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawthe law
κρινεις krineis
V-PAI-2S G5719
κρίνωkrinōto judgethou judge
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ει ei
V-PAI-2S G5719
εἰμίeimito be, thou art
ποιητης poiētēs
N-NSM
ποιητήςpoiētēsdoera doer
νομου nomou
N-GSM
νόμοςnomoslawof the law
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
κριτης kritēs
N-NSM
κριτήςkritēsjudgea judge
 
12 cf. Tłum. Толк. Jeden jest zakonodawcą i sędzia; który może zatracić i wybawić. Ty zaś kim jesteś, sędzio bliźniego ?Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который судишь другого? є3ди1нъ є4сть законопол0жникъ и3 судіS, могjй спасти2 и3 погуби1ти: тh же кто2 є3си2 њсуждazй дрyга; 4,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεις eis
A-NSM
εἷςheisoneone
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beart
νομοθετης nomothetēs
N-NSM
νομοθέτηςnomothetēslawgiverlawgiver
και kai
CONJ
καίkaiandand
κριτης kritēs
N-NSM
κριτήςkritēsjudge[judge]
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
δυναμενος dunamenos
V-PNP-NSM G5740
δύναμαιdunamaibe ableis able
σωσαι sōsai
V-AAN G5658
σῴζωsōzōto saveto save
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
απολεσαι apolesai
V-AAN G5658
ἀπολλύωapolluōto destroyto destroy
συ su
P-2NS
σύsuyouthou
δε de
CONJ
δέdethen[then]
τις tis
I-NSM
τίςtiswhich?: who
ει ei
V-PAI-2S G5719
εἰμίeimito beThere is
ο o
T-NSM
hothe/this/wholawgiver
κρινων krinōn
V-PAP-NSM G5723
κρίνωkrinōto judgejudgest
τον ton
T-ASM
hothe/this/who, who
πλησιον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighbor[near/neighbor]
 
ZUCHWAŁE PLANY.13 cf. Tłum. Толк. Oto teraz wy, co mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego miasta i zabawimy tam przynajmniej rok i będziemy handlować i ciągnąć zyski;Теперь послушайте вы, говорящие: "сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль"; Слhшите нн7э, глаг0лющіи: днeсь и3ли2 ќтрэ п0йдемъ во w4нъ грaдъ, и3 сотвори1мъ тY лёто є3ди1но, и3 кyплю дёемъ и3 приwбрётеніе: 4,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαγε age
V-PAM-2S G5720
ἄγωagōto bringGo to
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
οι oi
T-NPM
hothe/this/who, ye
λεγοντες legontes
V-PAP-NPM G5723
λέγωlegōto speakthat say
σημερον sēmeron
ADV
σήμερονsēmerontoday, To day
η ē
PRT
ēor[or]
αυριον aurion
ADV
αὔριονauriontomorrowto morrow
πορευσομεθα poreusometha
V-FDI-1P G5695
πορεύωporeuōto gowe will go
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
τηνδε tēnde
D-ASF
ὅδε, ἥδεhhode ēdethissuch
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoa city
πολιν polin
N-ASF
πόλιςpoliscitya city
και kai
CONJ
καίkaiandor
ποιησομεν poiēsomen
V-FAI-1P G5692
ποιέωpoieōto do/makecontinue
εκει ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere
ενιαυτον eniauton
N-ASM
ἐνιαυτόςeniautosyearyear
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εμπορευσομεθα emporeusometha
V-FDI-1P G5695
ἐμπορεύομαιemporeuomaito traffic inbuy and sell
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κερδησομεν kerdēsomen
V-FAI-1P G5692
κερδαίνωkerdainōto gainget gain
 
14 cf. Tłum. Толк. wy, którzy nie wiecie, co będzie jutro.вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. и5же не вёсте, что2 ќтрэ случи1тсz: кaz бо жи1знь вaша, пaра бо є4сть, ћже вмaлэ kвлsетсz, пот0мъ же и3счезaетъ. 4,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιτινες oitines
R-NPM
ὅστιςhostiswho/whichWhereas
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
επιστασθε epistasthe
V-PNI-2P G5736
ἐπίσταμαιepistamaito know/understandye know
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
αυριον aurion
ADV
αὔριονauriontomorrowon the morrow
ποια poia
I-NSF
ποῖοςpoioswhat?what
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
ζωη zōē
N-NSF
ζωήzōēlifelife
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
ατμις atmis
N-NSF
ἀτμίςatmisvapora vapour
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor. For
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito be? It is
προς pros
PREP
πρόςprosto/withfor
ολιγον oligon
A-ASN
ὀλίγοςoligoslittle/fewa little time
φαινομενη fainomenē
V-PEP-NSF G5730
φαίνωfainōto shine/appear, that appeareth
επειτα epeita
ADV
ἔπειταepeitathenthen
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
αφανιζομενη afanizomenē
V-PPP-NSF G5746
ἀφανίζωafanizōto destroyvanisheth away
 
15 cf. Tłum. Толк. Czymże bowiem jest życie wasze? Parą jest, która na krótko się ukazuje, a potem zniknie, Zamiast tego, żebyście mówili: Jeśli Pan zechce. I: jeśli żyć będziemy, uczynimy to lub owo.Вместо того, чтобы вам говорить: "если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое",- Вмёстw є4же бы глаг0лати вaмъ: ѓще гDь восх0щетъ, и3 жи1ви бyдемъ, и3 сотвори1мъ сіE и3ли2 џно: 4,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαντι anti
PREP
ἀντίantiforFor that
του tou
T-GSN
hothe/this/who 
λεγειν legein
V-PAN G5721
λέγωlegōto speakto say
υμας umas
P-2AP
σύsuyouye
εαν ean
COND
ἐάνeanif, If
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Lord
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
θελη thelē
V-PAS-3S G5725
θέλωthelōto will/desirewill
και kai
CONJ
καίkaiand,
ζησομεν zēsomen
V-FAI-1P G5692
ζάωzaōto livewe shall live
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ποιησομεν poiēsomen
V-FAI-1P G5692
ποιέωpoieōto do/makedo
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
η ē
PRT
ēor, or
εκεινο ekeino
D-ASN
ἐκεῖνοςekeinosthatthat
 
16 cf. Tłum. Толк. Teraz zaś chełpicie się w przechwałkach waszych. Wszelka taka chełpliwość zła jest.вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло. нн7э же хвaлитесz въ гордhнехъ вaшихъ: всsка хвалA таковA ѕлA є4сть. 4,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVνυν nun
ADV
νῦνnunnownow
δε de
CONJ
δέdethenBut
καυχασθε kauchasthe
V-PNI-2P G5736
καυχάομαιkauchaomaito boastye rejoice
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whoboastings
αλαζονειαις alazoneiais
N-DPF
ἀλαζονείαalazoneiaboastingboastings
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
πασα pasa
A-NSF
πᾶςpasall: all
καυχησις kauchēsis
N-NSF
καύχησιςkauchēsispriderejoicing
τοιαυτη toiautē
D-NSF
τοιοῦτοςtoioutossuch as thissuch
πονηρα ponēra
A-NSF
πονηρόςponērosevil/badevil
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
17 cf. Tłum. Толк. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.Вёдущему u5бо добро2 твори1ти, и3 не творsщему, грёхъ є3мY є4сть.4,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειδοτι eidoti
V-RAP-DSM G5761
εἴδωeidōto knowto him that knoweth
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenTherefore
καλον kalon
A-ASM
καλόςkalosgoodgood
ποιειν poiein
V-PAN G5721
ποιέωpoieōto do/maketo do
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μη
PRT-N
μήnotnot
ποιουντι poiounti
V-PAP-DSM G5723
ποιέωpoieōto do/makedoeth
αμαρτια amartia
N-NSF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self, to him
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beit is
RU Brytjka King J. 5UPOMNIENIA BOGACZÓW.1 cf. Tłum. Толк. Nuże teraz, bogacze, płaczcie, narzekając na nędze wasze, które przyjdą na was.Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Пріиди1те нн7э, богaтіи, плaчитесz и3 рыдaйте њ лю1тыхъ ск0рбехъ вaшихъ грzдyщихъ на вы2. 5,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαγε age
V-PAM-2S G5720
ἄγωagōto bringGo to
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
πλουσιοι plousioi
A-NPM
πλούσιοςplousiosrich, rich men
κλαυσατε klausate
V-AAM-2P G5657
κλαίωklaiōto weep, weep
ολολυζοντες ololuzontes
V-PAP-NPM G5723
ὀλολύζωololuzōto wailand howl
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstfor
ταις tais
T-DPF
hothe/this/who 
ταλαιπωριαις talaipōriais
N-DPF
ταλαιπωρίαtalaipōriamiserymiseries
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whomiseries
επερχομεναις eperchomenais
V-PNP-DPF G5740
ἐπέρχομαιeperchomaito arrive/invadethat shall come upon
 
2 cf. Tłum. Толк. Bogactwa wasze zbutwiały, a szaty wasze mole zjadły.Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Богaтство вaше и3згни2, и3 ри6зы вaшz м0ліе поzд0ша. 5,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whoriches
πλουτος ploutos
N-NSM
πλοῦτοςploutosrichesriches
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouYour
σεσηπεν sesēpen
V-2RAI-3S G5754
σήπωsēpōto rotare corrupted
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τα ta
T-NPN
hothe/this/whogarments
ιματια imatia
N-NPN
ἱμάτιονhimationclothinggarments
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
σητοβρωτα sētobrōta
A-NPN
σητόβρωτοςsētobrōtosmoth-eatenmotheaten
γεγονεν gegonen
V-2RAI-3S G5754
γίνομαιginomaito beare
 
3 cf. Tłum. Толк. Złoto i srebro wasze pordzewiało, a rdza ich będzie na świadectwo przeciw wam i pożerać będzie ciała wasze jak ogień: Naskarbiliście sobie gniewu w ostatnie dni.Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни. Злaто вaше и3 сребро2 и3зоржaвэ, и3 ржA и5хъ въ послyшество на вaсъ бyдетъ, и3 снёсть плHти вaшz ѓки џгнь: є3г0же снискaсте въ послBдніz дни6. 5,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whogold
χρυσος chrusos
N-NSM
χρυσόςchrusosgoldgold
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
και kai
CONJ
καίkaiandand
ο o
T-NSM
hothe/this/whosilver
αργυρος arguros
N-NSM
ἄργυροςargurossilversilver
κατιωται katiōtai
V-RPI-3S G5769
κατιόομαιkatioomaito corrodeis cankered
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe rust
ιος ios
N-NSM
ἰόςiospoison/rustthe rust
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof them
εις eis
PREP
εἰςeistowardagainst
μαρτυριον marturion
N-ASN
μαρτύριονmarturiontestimonya witness
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouYour
εσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito beshall be
και kai
CONJ
καίkaiand, and
φαγεται fagetai
V-FDI-3S G5695
φαγεῖνfageinto eatshall eat
τας tas
T-APF
hothe/this/whoflesh
σαρκας sarkas
N-APF
σάρξsarxfleshflesh
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas it were
πυρ pur
N-ASN
πῦρpurfirefire
εθησαυρισατε ethēsaurisate
V-AAI-2P G5656
θησαυρίζωthēsaurizōto store up. Ye have heaped treasure together
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongfor
εσχαταις eschatais
A-DPF-S
ἔσχατοςeschatoslast/leastthe last
ημεραις ēmerais
N-DPF
ἡμέραhēmeradaydays
 
4 cf. Tłum. Толк. Oto zapłata robotników, którzy żçli pola wasze, przez was zatrzymana, woła, a wołanie ich doszło “do uszu Pana zastępów.”Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. СE, мздA дёлателей дёлавшихъ ни6вы вaшz, ўдержaнаz t вaсъ, вопіeтъ, и3 вопіє1ніz жaвшихъ во ќшы гDа саваHfа внид0ша. 5,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto seeBehold
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
μισθος misthos
N-NSM
μισθόςmisthoswage, the hire
των tōn
T-GPM
hothe/this/who, the hire
εργατων ergatōn
N-GPM
ἐργάτηςergatēsworkerof the labourers
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the labourers
αμησαντων amēsantōn
V-AAP-GPM G5660
ἀμάωamaōto mowreaped down
τας tas
T-APF
hothe/this/whowho have
χωρας chōras
N-APF
χώραchōracountryfields
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
ο o
T-NSM
hothe/this/whofields
αφυστερημενος afusterēmenos
V-RPP-NSM G5772
ἀποστερέωapostereōto defraudkept back by fraud
αφ af
PREP
ἀπόapofrom, which is of
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
κραζει krazei
V-PAI-3S G5719
κράζωkrazōto cry, crieth
και kai
CONJ
καίkaiand: and
αι ai
T-NPF
hothe/this/whothe cries
βοαι boai
N-NPF
βοήboēoutcrythe cries
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof them
θερισαντων therisantōn
V-AAP-GPM G5660
θερίζωtherizōto reapwhich have reaped
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe ears
ωτα ōta
N-APN
οὖςousearthe ears
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
σαβαωθ sabaōth
HEB
σαβαώθsabaōthof Hostsof sabaoth
εισεληλυθαν eiselēluthan
V-2RAI-3P G5754
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterare entered
 
5 cf. Tłum. Толк. Ucztowaliście na ziemi i w zbytkach utuczyliście serca wasze “w dzień zabijania.”Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Возвесели1стесz на земли2, и3 наслади1стесz: ўпитaсте сердцA в†ша ѓки въ дeнь заколeніz. 5,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVετρυφησατε etrufēsate
V-AAI-2P G5656
τρυφάωtrufaōto self-indulgeYe have lived in pleasure
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe earth
γης gēs
N-GSF
γῆearththe earth
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εσπαταλησατε espatalēsate
V-AAI-2P G5656
σπαταλάωspatalaōto indulgebeen wanton
εθρεψατε ethrepsate
V-AAI-2P G5656
τρέφωtrefōto feed; ye have nourished
τας tas
T-APF
hothe/this/whohearts
καρδιας kardias
N-APF
καρδίαkardiahearthearts
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ημερα ēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaya day
σφαγης sfagēs
N-GSF
σφαγήsfagēslaughterof slaughter
 
6 cf. Tłum. Толк. Wyrzekliście się i zabiliście sprawiedliwego, a nie sprzeciwił się wam.Вы осудили, убили Праведника; Он не противился вам. Њсуди1сте, ўби1сте првdнаго: не проти1витсz вaмъ. 5,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκατεδικασατε katedikasate
V-AAI-2P G5656
καταδικάζωkatadikazōto condemnYe have condemned
εφονευσατε efoneusate
V-AAI-2P G5656
φονεύωfoneuōto murderkilled
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
δικαιον dikaion
A-ASM
δίκαιοςdikaiosjustthe just
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
αντιτασσεται antitassetai
V-PMI-3S G5731
ἀντιτάσσωantitassōto resist; he doth
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
 
ZACHĘTA DO WYTRWANIA.7 cf. Tłum. Толк. Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pańskiego. Oto rolnik wygląda cennego owocu ziemi, cierpliwie czekając, aż spadnie deszcz “wczesny i późny.” Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпи1те u5бо, брaтіе мо‰, до пришeствіz гDнz. СE земледёлецъ ждeтъ честнaгw плодA t земли2, долготерпS њ нeмъ, д0ндеже пріи1метъ д0ждь рaнъ и3 п0зденъ: 5,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμακροθυμησατε makrothumēsate
V-AAM-2P G5657
μακροθυμέωmakrothumeōto have patienceBe patient
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
εως eōs
ADV
ἕωςheōsuntil, unto
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
παρουσιας parousias
N-GSF
παρουσίαparousiacomingthe coming
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe coming
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
ιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto see. Behold
ο o
T-NSM
hothe/this/whoof the Lord
γεωργος geōrgos
N-NSM
γεωργόςgeōrgosfarmer, the husbandman
εκδεχεται ekdechetai
V-PNI-3S G5736
ἐκδέχομαιekdechomaito wait forwaiteth for
τον ton
T-ASM
hothe/this/who, the husbandman
τιμιον timion
A-ASM
τίμιοςtimiospreciousthe precious
καρπον karpon
N-ASM
καρπόςkarposfruitfruit
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the earth
γης gēs
N-GSF
γῆearthof the earth
μακροθυμων makrothumōn
V-PAP-NSM G5723
μακροθυμέωmakrothumeōto have patience, and hath long patience
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstfor
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
εως eōs
ADV
ἕωςheōsuntil, until
λαβη labē
V-2AAS-3S G5632
λαμβάνωlambanōto takehe receive
προιμον proimon
A-ASM
πρώϊμοςprōimosearly rainthe early
και kai
CONJ
καίkaiandand
οψιμον opsimon
A-ASM
ὄψιμοςopsimoslate (rain)latter
 
8 cf. Tłum. Толк. I wy zatem bądźcie cierpliwi i utwierdzajcie serca wasze, o przybliżyło się przyjście Pańskie.Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. долготерпи1те u5бо и3 вы2, ўтверди1те сердцA в†ша, ћкw пришeствіе гDне прибли1жисz. 5,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμακροθυμησατε makrothumēsate
V-AAM-2P G5657
μακροθυμέωmakrothumeōto have patienceBe
και kai
CONJ
καίkaiandalso
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
στηριξατε stērixate
V-AAM-2P G5657
στηρίζωstērizōto establish; stablish
τας tas
T-APF
hothe/this/whohearts
καρδιας kardias
N-APF
καρδίαkardiahearthearts
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe coming
παρουσια parousia
N-NSF
παρουσίαparousiacomingthe coming
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the Lord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
ηγγικεν ēngiken
V-RAI-3S G5758
ἐγγίζωengizōto come neardraweth nigh
 
9 cf. Tłum. Толк. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami.Не сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не быть осужденными: вот, Судия стоит у дверей. Не воздыхaйте дрyгъ на дрyга, брaтіе, да не њсуждeни бyдете: сE, судіS пред8 двeрьми стои1тъ. 5,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotnot
στεναζετε stenazete
V-PAM-2P G5720
στενάζωstenazōto groanGrudge
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
κατ kat
PREP
κατάkataaccording toone against
αλληλων allēlōn
C-GPM
ἀλλήλωνallēlōnone anotheranother
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to 
μη
PRT-N
μήnot, lest
κριθητε krithēte
V-APS-2P G5686
κρίνωkrinōto judge[to judge]
ιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto see: behold
ο o
T-NSM
hothe/this/whobefore
κριτης kritēs
N-NSM
κριτήςkritēsjudge 
προ pro
PREP
πρόprobefore, the judge
των tōn
T-GPF
hothe/this/who[the/this/who]
θυρων thurōn
N-GPF
θύραthuradoor 
εστηκεν estēken
V-RAI-3S G5758
ἵστημιhistēmito standstandeth
 

10 Bracia, bierzcie za przykład znoszenia zła, utrapienia i wielkiej cierpliwości proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.11 Oto za błogosławionych mamy tych, co wytrwali. O cierpliwości Joba słyszeliście i koniec Pański widzieliście; że “litościwy jest Pan i miłosierny.”12 Przede wszystkim zaś, bracia, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani żadną inną przysięgą. Lecz wasza mowa niech będzie: Tak, tak; Nie, nie; abyście się pod sąd nie dostali.13 Smuci się kto z was ? Niech się modli. Ma spokój ducha? Niech śpiewa.NAMASZCZENIU CHORYCH.14 Choruje kto między wami? Niech wezwie kapłanów kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pańskie;15 a modlitwa wiary wybawi chorego i ulży mu Pan; a jeśliby był w grzechach, będą mu odpuszczone.16 Wyznawajcie więc jedni drugim grzechy swoje i módlcie się wzajemnie za siebie, abyście byli zbawieni, albowiem wiele może ustawiczna prośba sprawiedliwego.17 Eliasz był człowiekiem w cierpliwości nam podobnym i w modlitwie prosił, żeby deszcz nie padał na ziemię i nie padał trzy lata i sześć miesięcy.18 I znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia dała swój owoc.19 Bracia moi, jeśliby kto z was zbłądził z drogi prawdy i ktoś by go nawrócił,20 niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, zbawi jego duszę od śmierci “zakryje mnóstwo grzechów.”