MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Kolosan

1Wstęp.1Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga i Tymoteusz brat2 tym świętym i wiernym braciom w Chrystusie Jezusie, co są w Kolosach: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.POZDROWIENIE.3 Modląc się zawsze za was, dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa,4 usłyszawszy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, którą macie ku wszystkim świętym5 dla nadziei, która was czeka w niebie; o której słyszeliście w słowie prawdy ewangelii,6 a ona przyszła do was, jak jest po wszystkim świecie i owoc przynosi i rośnie tak i wśród was; od tego dnia, któregoście usłyszeli i poznali łaskę bożą w prawdzie:7 jak nauczyliście się od Epafrasa, najmilszego współsługi naszego; on jest wiernym sługą Chrystusa Jezusa dla was,8 on też nam oznajmił o miłości waszej w duchu.WZRASTAJCIE W DOBRYM.9 Dlatego i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem woli jego we wszelkiej mądrości i rozumieniu duchownym,10 abyście postępowali godnie przed Bogiem, podobając mu się we wszystkim, przynosząc owoc w każdym uczynku dobrym i rosnąc w znajomości Boga;11 umocnieni wszelką mocą przez potęgę chwały jego, we wszelkiej cierpliwości i nieskwapliwości, z radością,12 dziękując Bogu Ojcu, który nas uczynił godnymi cząstki dziedzictwa świętych w światłości;13 On też nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa umiłowanego swego Syna,14 a w nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów. CHRYSTUS GŁOWĄ KOŚCIOŁA.15 On jest obrazem niewidzialnego Boga – pierworodny wszelkiego stworzenia,16 ponieważ w nim stworzone są wszystkie rzeczy na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy trony, czy państwa, czy księstwa, czy zwierzchności; wszystko jest stworzone przez niego i w nim,17 a on jest przed wszystkimi i wszystko w nim trwa.

RU Brytjka King J. 118 cf. Tłum. Толк. I on jest głową ciała kościoła, on jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby sam miał pierwszeństwo między wszystkimi;И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, (За?_сн7а.) И# т0й є4сть главA тёлу цRкве, и4же є4сть начaтокъ, перворождeнъ и3з8 мeртвыхъ, ћкw да бyдетъ во всёхъ т0й пeрвенствуz: 1,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
κεφαλη kefalē
N-NSF
κεφαλήkefalēheadthe head
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe head
σωματος sōmatos
N-GSN
σῶμαsōmabodyof the body
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the body
εκκλησιας ekklēsias
N-GSF
ἐκκλησίαekklēsiaassembly, the church
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich: who
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η]     ē
T-NSF
hothe/this/who, the church
αρχη archē
N-NSF
ἀρχήarchēbeginningthe beginning
πρωτοτοκος prōtotokos
A-NSM-S
πρωτότοκοςprōtotokosfirstborn, the firstborn
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
των tōn
T-GPM
hothe/this/who[the/this/who]
νεκρων nekrōn
A-GPM
νεκρόςnekrosdeadthe dead
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to; that
γενηται genētai
V-2ADS-3S G5638
γίνομαιginomaito bemight
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πασιν pasin
A-DPN
πᾶςpasallall
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
πρωτευων prōteuōn
V-PAP-NSM G5723
πρωτεύωprōteuōbe firsthave the preeminence
 
19 cf. Tłum. Толк. bo spodobało się, żeby w nim przebywała wszelka pełnośćибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, ћкw въ нeмъ благоизв0ли всемY и3сполнeнію всели1тисz, 1,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongthat in
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ευδοκησεν eudokēsen
V-AAI-3S G5656
εὐδοκέωeudokeōto delightit pleased
παν pan
A-NSN
πᾶςpasallall
το to
T-NSN
hothe/this/whofulness
πληρωμα plērōma
N-NSN
πλήρωμαplērōmafulfillmentfulness
κατοικησαι katoikēsai
V-AAN G5658
κατοικέωkatoikeōto dwellshould
 
20 cf. Tłum. Толк. i żeby przez niego pojednał wszystko w nim, uspokoiwszy przez krew krzyża jego tak to co jest na ziemi, jak to co jest w niebie.и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. и3 тёмъ примири1ти всsчєскаz къ себЁ, ўмиротвори1въ кр0вію кrтA є3гw2, чрез8 него2, ѓще земн†z, ѓще ли нбcнаz. 1,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof his
αποκαταλλαξαι apokatallaxai
V-AAN G5658
ἀποκαταλλάσσωapokatallassōto reconcileto reconcile
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ειρηνοποιησας eirēnopoiēsas
V-AAP-NSM G5660
εἰρηνοποιέωeirēnopoieōto make peace, having made peace
δια dia
PREP
διάdiathrough/because of, by
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe blood
αιματος aimatos
N-GSN
αἷμαhaimabloodthe blood
του tou
T-GSM
hothe/this/whocross
σταυρου staurou
N-GSM
σταυρόςstauroscrosscross
αυτου[     autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhimself
δι di
PREP
διάdiathrough/because of; by
αυτου]     autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ειτε eite
CONJ
εἴτεeiteif, , whether
τα ta
T-APN
hothe/this/whothings
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoearth
γης gēs
N-GSF
γῆearthearth
ειτε eite
CONJ
εἴτεeiteif, or
τα ta
T-APN
hothe/this/whothings
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whoheaven
ουρανοις ouranois
N-DPM
οὐρανόςouranosheavenheaven
 
TAJEMNICA BOŻA OBJAWIONA POGANOM.21 cf. Tłum. Толк. I was, którzyście kiedyś byli obcymi i nieprzyjaciółmi myślą i przez złe uczynki,И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, И# вaсъ, и3ногдA сyщихъ tчуждeнныхъ и3 врагHвъ помышлeньми въ дёлэхъ лукaвыхъ, 1,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ποτε pote
PRT
ποτέpoteonce/whensometime
οντας ontas
V-PAP-APM G5723
εἰμίeimito be, that were
απηλλοτριωμενους apēllotriōmenous
V-RPP-APM G5772
ἀπαλλοτριόωapallotrioōto alienatealienated
και kai
CONJ
καίkaiandand
εχθρους echthrous
A-APM
ἐχθρόςechthrosenemyenemies
τη
T-DSF
hothe/this/who 
διανοια dianoia
N-DSF
διάνοιαdianoiamindin
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whoin
εργοις ergois
N-DPN
ἔργονergonworkworks
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whoworks
πονηροις ponērois
A-DPN
πονηρόςponērosevil/badwicked
νυνι nuni
ADV
νυνίnuninownow
δε de
CONJ
δέdethen, yet
αποκατηλλαξεν apokatēllaxen
V-AAI-3S G5656
ἀποκαταλλάσσωapokatallassōto reconcilehath he reconciled
 
22 cf. Tłum. Толк. a obecnie w ludzkim ciele swoim pojednał przez śmierć, aby was stawił przed sobą jak świętych i niepokalanych i nienagannych;ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, нн7э же примири2 въ тёлэ пл0ти є3гw2 смeртію є3гw2, предстaвити вaсъ с™hхъ и3 непор0чныхъ и3 непови1нныхъ пред8 соб0ю, 1,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τω
T-DSN
hothe/this/whothe body
σωματι sōmati
N-DSN
σῶμαsōmabodythe body
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoflesh
σαρκος sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshflesh
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof his
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
του tou
T-GSM
hothe/this/whodeath
θανατου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
παραστησαι parastēsai
V-AAN G5658
παρίστημιparistēmito stand by, to present
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
αγιους agious
A-APM
ἅγιοςhagiosholyholy
και kai
CONJ
καίkaiandand
αμωμους amōmous
A-APM
ἄμωμοςamōmosblamelessunblameable
και kai
CONJ
καίkaiandand
ανεγκλητους anenklētous
A-APM
ἀνέγκλητοςanenklētosirreproachableunreproveable
κατενωπιον katenōpion
ADV
κατενώπιονkatenōpionbeforein
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
23 cf. Tłum. Толк. jeśli tylko trwacie w wierze ugruntowani i stateczni i niewzruszeni w nadziei ewangelii, którą słyszeliście, która opowiadana jest wszelkiemu stworzeniu, istniejącemu pod niebem, a ja Paweł stałem się jej sługą.если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. ѓще u5бо пребывaете въ вёрэ њсновaни и3 твeрди, и3 неподви1жими t ўповaніz бlговэствовaніz, є4же слhшасте, проповёданное всeй твaри поднебeснэй, є3мyже бhхъ ѓзъ пavелъ служи1тель. 1,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiif[if]
γε ge
PRT
γέgeindeed[indeed]
επιμενετε epimenete
V-PAI-2P G5719
ἐπιμένωepimenōto remain/keep onye continue in
τη
T-DSF
hothe/this/who 
πιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustthe faith
τεθεμελιωμενοι tethemeliōmenoi
V-RPP-NPM G5772
θεμελιόωthemelioōto foundgrounded
και kai
CONJ
καίkaiandand
εδραιοι edraioi
A-NPM
ἑδραῖοςhedraiossteadfastsettled
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μη
PRT-N
μήnotnot
μετακινουμενοι metakinoumenoi
V-PPP-NPM G5746
μετακινέωmetakineōto shiftmoved away
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ελπιδος elpidos
N-GSF
ἐλπίςelpishopethe hope
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe faith
ευαγγελιου euangeliou
N-GSN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelof the gospel
ου ou
R-GSN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
ηκουσατε ēkousate
V-AAI-2P G5656
ἀκούωakouōto hearye have heard
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe hope
κηρυχθεντος kēruchthentos
V-APP-GSN G5685
κηρύσσωkērussōto preach, which was preached
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongto
παση pasē
A-DSF
πᾶςpasallevery
κτισει ktisei
N-DSF
κτίσιςktisiscreationcreature
τη
T-DSF
hothe/this/whoof the gospel
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underwhich is under
τον ton
T-ASM
hothe/this/whocreature
ουρανον ouranon
N-ASM
οὐρανόςouranosheavenheaven
ου ou
R-GSN
ὅς, ἥhhos ēwhich; whereof
εγενομην egenomēn
V-2ADI-1S G5633
γίνομαιginomaito beam made
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
παυλος paulos
N-NSM
ΠαῦλοςpaulosPaulPaul
διακονος diakonos
N-NSM
διάκονοςdiakonosservanta minister
 

24 A ja teraz raduję się w utrapieniach za was i dopełniam to, czego nie dostaje utrapieniom Chrystusowym, w ciele moim za ciało jego, którym jest kościół,25 a ja stałem się sługą jego, według zlecenia bożego, jakie mi było dane do was, abym wypełnił słowo Boga26 tajemnicę, która była zakryta od wieków i wobec pokoleń, a teraz objawiona została świętym jego,27 którym Bóg chciał oznajmić bogactwo chwały tej tajemnicy wśród pogan, – jest nią Chrystus w was, nadzieja chwały;28 a tego my głosimy, upominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, abyśmy uczynili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie;29 nad czym też pracuję, walcząc mocą jego, która we mnie działa potężnie.
2SKARBY MĄDROŚCI W CHRYSTUSIE.1 Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak troskliwie staram się o was i o tych, co są w Laodycei i którzykolwiek nie widzieli oblicza mego w ciele,2 aby ich serca pocieszyły się i żeby byli wyposażeni w miłość i we wszystkie bogactwa pełnego zrozumienia, w poznaniu tajemnicy Boga Ojca i Chrystusa Jezusa,3 w którym są “ukryte” wszystkie “skarby mądrości i umiejętności.”4 A to oświadczam, aby was nikt nie zwodził przez wyniosłość mowy.5 Choć bowiem ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami, weseląc się i widząc wasz porządek i umocnienie wiary waszej, która jest w Chrystusie.PRZESTROGA PRZED FAŁSZYWĄ MĄDROŚCIĄ.6 Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa Pana, w nim chodźcie,7 wkorzenieni i na nim wybudowani i umocnieni wiarą, jak i nauczyliście się, obfitując w nim w dziękczynieniu.8 Baczcie, żeby was kto nie uwiódł przez filozofię i czczy podstęp, oparty na podaniu ludzkim, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.9 Gdyż w nim mieszka cała pełność bóstwa cieleśnie;10 i jesteście napełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy,11 w którym i obrzezani jesteście obrzezaniem, nie ręką dokonanym przez odjęcie cząstki ciała, lecz obrzezaniem Chrystusowym,12 wespół pogrzebani w nim we chrzcie, w którym też powstaliście przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych.13 I was, gdy byliście umarli w grzechach i w odrzezku ciała waszego, wespół z nim ożywił, darowawszy wam wszystkie grzechy,14 niszcząc cyrograf dekretu, który nam był przeciwny, przeciw wam napisany, i ten usunął, przybijając go na krzyżu;15 i złupiwszy zwierzchności i władze, wywiódł śmiało na widowisko, nad nimi odniósł jawny triumf sam w sobie.PRZEPISY LEGALNE NIE OBOWIĄZUJĄ.16 Niechże więc nikt was nie sądzi o jedzenie albo o picie, albo w sprawie dnia świętego, albo nowiu, albo szabatu,17 co jest cieniem rzeczy przyszłych – a ciało jest Chrystusa.18 Niechaj was nikt nie zwodzi, chcąc przez uniżanie się i cześć dla aniołów postępować w tym, czego nie widział, próżno nadęty wymysłem ciała swego19 i nie trzymając się głowy, z której wszystko ciało przez spojenia i wiązania złożone i złączone, rośnie wzrostem bożym.20 Jeśli więc umarliście z Chrystusem żywiołom tego świata, czemu jeszcze jakby żyjąc na świecie, poddajecie się nakazom:21 “nie dotykajcie, ani nie kosztujcie, ani nie ruszajcie!”22 to wszystko jest na zniszczenie przez samo używanie, – według “przykazań i nauk ludzkich,”23 a te mają wprawdzie pozór mądrości w zabobonach i w poniżeniu, lecz nie dla dogadzania ciału, nie dla czci jakiej – dla nasycenia ciała.
3CHRYSTUS ŻYCIEM NASZYM.1 Przeto jeśli wespół powstaliście z Chrystusem, szukajcie tego, co w górze jest, gdzie Chrystus siedzi na prawicy bożej;2 co w górze jest, miłujcie, nie co na ziemi:3 Albowiem umarliście i życie wasze ukryte jest z Chrystusem w Bogu.4 Gdy się ukaże Chrystus, życie wasze, wtedy i wy z nim się ukażecie w chwale.5 Umartwiajcie więc członki wasze, które są na ziemi: rozpustę, nieczystość, lubieżność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem,6 z powodu nich przychodzi gniew boży na synów niewierności;7 a i wyście się kiedyś im poddawali, gdyście żyli wpośród nich.8 Lecz teraz złóżcie i wy wszystko: gniew, oburzenie, złość, bluźnierstwo, brzydką mowę z ust waszych.ZRZUĆMY STAREGO CZŁOWIEKA.9 Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami,10 a przyoblekliście się w nowego, tego, który się odnawia w miarę poznania, na wzór tego, co go stworzył;11 w czym nie ma poganina i żyda, obrzezania i odrzezka, barbarzyńcy i Scyty, niewolnika i wolnego, ale wszystko i we wszystkich Chrystus.PRZYOBLECZMY SIĘ W CNOTY.12 Przyobleczcież się zatem jako wybrani boży, święci i umiłowani, w czułe miłosierdzie, w dobroć, w pokorę, w cichość, w cierpliwość;13 wzajemnie się znosząc i odpuszczając sobie, jeśli kto ma skargę przeciw komu; jak i Pan odpuścił wam, tak i wy.14 A nad to wszystko miejcie miłość, która jest związką doskonałości.15 Pokój zaś Chrystusowy, do którego też wezwani jesteście w jednym ciele, niech panuje w sercach waszych; i bądźcie wdzięczni.16 Słowo Chrystusowe niech przebywa w was obficie, nauczajcie z wszelką mądrością i sami siebie napominajcie, psalmy i hymny i pieśni duchowne śpiewając wdzięcznie w sercach waszych Bogu.17 Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa Chrystusa, dziękując przez niego Bogu i Ojcu.OBOWIĄZKI MAŁŻONKÓW, SYNÓW I SŁUG.18 Żony, bądźcie poddane mężom, jak należy w Panu.19 Mężowie, miłujcie żony wasze i nie bądźcie przykrymi dla nich.20 Dzieci, posłuszne bądźcie rodzicom we wszystkim, bo się to podoba w Panu.21 Ojcowie, nie wywołujcie rozdrażnienia u dzieci waszych, aby się nié stawały małodusznymi.22 Słudzy, bądźcie we wszystkim posłuszni panom według ciała, nie na oko służąc, jakby się ludziom podobając, ale w prostocie serca, bojąc się Boga.23 Cokolwiek czynicie, z serca czyńcie jak Panu, a nie ludziom;24 wiedząc, że od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa, Panu Chrystusowi służcie.25 Kto bowiem krzywdę czyni, weźmie odpłatę za to, co niegodziwie uczynił; a u Boga nie ma względu na osoby.
41 Panowie, oddawajcie sługom, co jest sprawiedliwe i słuszne, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie.RÓŻNE UPOMNIENIA.2 W modlitwie nie ustawajcie, bądźcie na niej czujni w dziękczynieniu,3 modląc się zarazem i za nas, aby nam Bóg otworzył drzwi dla ustnego opowiadania tajemnicy Chrystusowej (dla której też jestem w więzach),4 abym ją oznajmiał tak, jak mi głosić trzeba.5 Z tymi, co są obcy, mądrze postępujcie, z czasu korzystając.6 Mowa wasza zawsze uprzejma, niech będzie solą zaprawiona, abyście wiedzieli, jak wam należy każdemu odpowiedzieć.7 Wszystko wam oznajmi, co mnie dotyczy, Tychikus, najmilszy brat i wierny sługa i współsługa w Panu,8 którego posłałem do was właśnie po to, aby się dowiedział, co się z wami dzieje i pocieszył serca wasze,9 z Onezymem najmilszym i wiernym bratem, który jest spośród was. Wszystko wam oznajmią, co się tu dzieje. POZDROWIENIA I POLECENIA.10 Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój i Marek, cioteczny brat Barnaby, co do którego otrzymaliście polecenia; jeżeli przybędzie do was, przyjmijcie go11 i Jezus, zwany Justem; ci są z obrzezania – oni sami są pomocnikami moimi w królestwie bożym, i oni stali się dla mnie pociechą.12 Pozdrawia was Epafras, który jest spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, zawsze troskliwy o was w modlitwach, abyście byli doskonałymi w pełnieniu wszelkiej woli bożej.13 Daję mu bowiem świadectwo, że łoży wiele trudu dla was i dla tych, co są w Laodycei i co w Hierapolu.14 Pozdrawia was Łukasz, lekarz najmilszy i Demas,15 Pozdrówcie braci, co są w Laodycei i Nimfasa i kościół, który jest w domu jego.16 A gdy ten list u was będzie odczytany, postarajcie się, aby był odczytany i w kościele Laodycenów; a ten, który jest do Laodycenów, żebyście wy odczytali.17 A powiedzcie Archipowi: Pilnuj posługiwania, które otrzymałeś w Panu, abyś je wypełniał.18 Pozdrowienie ręką moją Pawłową. Pamiętajcie na okowy moje. Łaska z wami. Amen.