MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Kolosan

1Wstęp.1Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga i Tymoteusz brat2 tym świętym i wiernym braciom w Chrystusie Jezusie, co są w Kolosach: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.POZDROWIENIE.3 Modląc się zawsze za was, dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa,4 usłyszawszy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, którą macie ku wszystkim świętym5 dla nadziei, która was czeka w niebie; o której słyszeliście w słowie prawdy ewangelii,6 a ona przyszła do was, jak jest po wszystkim świecie i owoc przynosi i rośnie tak i wśród was; od tego dnia, któregoście usłyszeli i poznali łaskę bożą w prawdzie:7 jak nauczyliście się od Epafrasa, najmilszego współsługi naszego; on jest wiernym sługą Chrystusa Jezusa dla was,8 on też nam oznajmił o miłości waszej w duchu.WZRASTAJCIE W DOBRYM.9 Dlatego i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem woli jego we wszelkiej mądrości i rozumieniu duchownym,10 abyście postępowali godnie przed Bogiem, podobając mu się we wszystkim, przynosząc owoc w każdym uczynku dobrym i rosnąc w znajomości Boga;11 umocnieni wszelką mocą przez potęgę chwały jego, we wszelkiej cierpliwości i nieskwapliwości, z radością,12 dziękując Bogu Ojcu, który nas uczynił godnymi cząstki dziedzictwa świętych w światłości;13 On też nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa umiłowanego swego Syna,14 a w nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów. CHRYSTUS GŁOWĄ KOŚCIOŁA.15 On jest obrazem niewidzialnego Boga – pierworodny wszelkiego stworzenia,16 ponieważ w nim stworzone są wszystkie rzeczy na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy trony, czy państwa, czy księstwa, czy zwierzchności; wszystko jest stworzone przez niego i w nim,17 a on jest przed wszystkimi i wszystko w nim trwa.18 I on jest głową ciała kościoła, on jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby sam miał pierwszeństwo między wszystkimi;19 bo spodobało się, żeby w nim przebywała wszelka pełność20 i żeby przez niego pojednał wszystko w nim, uspokoiwszy przez krew krzyża jego tak to co jest na ziemi, jak to co jest w niebie.TAJEMNICA BOŻA OBJAWIONA POGANOM.21 I was, którzyście kiedyś byli obcymi i nieprzyjaciółmi myślą i przez złe uczynki,22 a obecnie w ludzkim ciele swoim pojednał przez śmierć, aby was stawił przed sobą jak świętych i niepokalanych i nienagannych;23 jeśli tylko trwacie w wierze ugruntowani i stateczni i niewzruszeni w nadziei ewangelii, którą słyszeliście, która opowiadana jest wszelkiemu stworzeniu, istniejącemu pod niebem, a ja Paweł stałem się jej sługą.

RU Brytjka King J. 124 cf. Tłum. Толк. A ja teraz raduję się w utrapieniach za was i dopełniam to, czego nie dostaje utrapieniom Chrystusowym, w ciele moim za ciało jego, którym jest kościół,Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь, (За?_сн7в.) Нн7э рaдуюсz во страдaніихъ мои1хъ њ вaсъ, ћкw и3сполнsю лишeніе скорбeй хrт0выхъ во пл0ти моeй за тёло є3гw2, є4же є4сть цRковь, 1,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVνυν nun
ADV
νῦνnunnownow
χαιρω chairō
V-PAI-1S G5719
χαίρωchairōto rejoicerejoice
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whosufferings
παθημασιν pathēmasin
N-DPN
πάθημαpathēmasufferingsufferings
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ανταναπληρω antanaplērō
V-PAI-1S G5719
ἀνταναπληρόωantanaplēroōto fill againfill up
τα ta
T-APN
hothe/this/whothat which is behind
υστερηματα usterēmata
N-APN
ὑστέρημαhusterēmadeficiencythat which is behind
των tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the afflictions
θλιψεων thlipseōn
N-GPF
θλῖψιςthlipsispressureof the afflictions
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Christ
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whoflesh
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshflesh
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
του tou
T-GSN
hothe/this/whobody's
σωματος sōmatos
N-GSN
σῶμαsōmabodybody's
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhichWho
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe church
εκκλησια ekklēsia
N-NSF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe church
 
25 cf. Tłum. Толк. a ja stałem się sługą jego, według zlecenia bożego, jakie mi było dane do was, abym wypełnił słowo Bogaкоторой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить слово Божие, є4йже бhхъ ѓзъ служи1тель по смотрeнію б9ію, дaнному мнЁ въ вaсъ, и3сп0лнити сл0во б9іе, 1,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVης ēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhichWhereof
εγενομην egenomēn
V-2ADI-1S G5633
γίνομαιginomaito beam made
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
διακονος diakonos
N-NSM
διάκονοςdiakonosservanta minister
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to, according to
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
οικονομιαν oikonomian
N-ASF
οἰκονομίαoikonomiamanagementthe dispensation
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe dispensation
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoof God
δοθεισαν dotheisan
V-APP-ASF G5685
δίδωμιdidōmito givewhich is given
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weto me
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
πληρωσαι plērōsai
V-AAN G5658
πληρόωplēroōto fulfill, to fulfil
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe word
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthe word
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
26 cf. Tłum. Толк. tajemnicę, która była zakryta od wieków i wobec pokoleń, a teraz objawiona została świętym jego,тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, тaйну сокровeнную t вBкъ и3 t родHвъ: нн7э же kви1сz с™hмъ є3гw2, 1,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτο to
T-ASN
hothe/this/who 
μυστηριον mustērion
N-ASN
μυστήριονmustērionmysterythe mystery
το to
T-ASN
hothe/this/who 
αποκεκρυμμενον apokekrummenon
V-RPP-ASN G5772
ἀποκρύπτωapokruptōto concealwhich hath been hid
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe mystery
αιωνων aiōnōn
N-GPM
αἰώνaiōnan ageages
και kai
CONJ
καίkaiandand
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
των tōn
T-GPF
hothe/this/whoages
γενεων geneōn
N-GPF
γενεάgeneagenerationgenerations
νυν nun
ADV
νῦνnunnow[now]
δε de
CONJ
δέdethen, but
εφανερωθη efanerōthē
V-API-3S G5681
φανερόωfaneroōto manifestis made manifest
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whogenerations
αγιοις agiois
A-DPM
ἅγιοςhagiosholyto
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
27 cf. Tłum. Толк. którym Bóg chciał oznajmić bogactwo chwały tej tajemnicy wśród pogan, – jest nią Chrystus w was, nadzieja chwały;Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, и5мже восхотЁ бGъ сказaти, к0е богaтство слaвы тaйны сеS во kзhцэхъ, и4же є4сть хrт0съ въ вaсъ, ўповaніе слaвы, 1,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοις ois
R-DPM
ὅς, ἥhhos ēwhichTo whom
ηθελησεν ēthelēsen
V-AAI-3S G5656
θέλωthelōto will/desirewould
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
γνωρισαι gnōrisai
V-AAN G5658
γνωρίζωgnōrizōto make knownmake known
τι ti
I-NSN
τίςtiswhich?what
το to
T-NSN
hothe/this/whothe riches
πλουτος ploutos
N-NSN
πλοῦτοςploutosrichesthe riches
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the glory
δοξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxagloryof the glory
του tou
T-GSN
hothe/this/whomystery
μυστηριου mustēriou
N-GSN
μυστήριονmustērionmysterymystery
τουτου toutou
D-GSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whothe Gentiles
εθνεσιν ethnesin
N-DPN
ἔθνοςethnosGentilesthe Gentiles
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhich; which
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
η ē
T-NSF
hothe/this/who, the hope
ελπις elpis
N-NSF
ἐλπίςelpishope, the hope
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof glory
δοξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxagloryof glory
 
28 cf. Tłum. Толк. a tego my głosimy, upominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, abyśmy uczynili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie;Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; є3г0же мы2 проповёдуемъ, наказyюще всsкаго человёка и3 ўчaще всsцэй премyдрости, да предстaвимъ всsкаго человёка совершeнна њ хrтЁ ї}сэ: 1,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichWhom
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe
καταγγελλομεν katangellomen
V-PAI-1P G5719
καταγγέλλωkatangellōto proclaimpreach
νουθετουντες nouthetountes
V-PAP-NPM G5723
νουθετέωnoutheteōto admonish, warning
παντα panta
A-ASM
πᾶςpasallevery
ανθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
και kai
CONJ
καίkaiand, and
διδασκοντες didaskontes
V-PAP-NPM G5723
διδάσκωdidaskōto teachteaching
παντα panta
A-ASM
πᾶςpasallevery
ανθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παση pasē
A-DSF
πᾶςpasallall
σοφια sofia
N-DSF
σοφίαsofiawisdomwisdom
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to; that
παραστησωμεν parastēsōmen
V-AAS-1P G5661
παρίστημιparistēmito stand bywe may present
παντα panta
A-ASM
πᾶςpasallevery
ανθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
τελειον teleion
A-ASM
τέλειοςteleiosperfectperfect
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
 
29 cf. Tłum. Толк. nad czym też pracuję, walcząc mocą jego, która we mnie działa potężnie.для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно.въ нeмже и3 труждaюсz и3 подвизaюсz по дёйству є3гw2 дёйствуемому во мнЁ си1лою.1,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεις eis
PREP
εἰςeistowardWhereunto
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhich 
και kai
CONJ
καίkaiandalso
κοπιω kopiō
V-PAI-1S G5719
κοπιάωkopiaōto laborI
αγωνιζομενος agōnizomenos
V-PNP-NSM G5740
ἀγωνίζομαιagōnizomaito struggle, striving
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ενεργειαν energeian
N-ASF
ἐνέργειαenergeiaactive energyworking
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoworking
ενεργουμενην energoumenēn
V-PMP-ASF G5734
ἐνεργέωenergeōbe active, which worketh
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
εμοι emoi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δυναμει dunamei
N-DSF
δύναμιςdunamispowermightily


2SKARBY MĄDROŚCI W CHRYSTUSIE.1 Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak troskliwie staram się o was i o tych, co są w Laodycei i którzykolwiek nie widzieli oblicza mego w ciele,2 aby ich serca pocieszyły się i żeby byli wyposażeni w miłość i we wszystkie bogactwa pełnego zrozumienia, w poznaniu tajemnicy Boga Ojca i Chrystusa Jezusa,3 w którym są “ukryte” wszystkie “skarby mądrości i umiejętności.”4 A to oświadczam, aby was nikt nie zwodził przez wyniosłość mowy.5 Choć bowiem ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami, weseląc się i widząc wasz porządek i umocnienie wiary waszej, która jest w Chrystusie.PRZESTROGA PRZED FAŁSZYWĄ MĄDROŚCIĄ.6 Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa Pana, w nim chodźcie,7 wkorzenieni i na nim wybudowani i umocnieni wiarą, jak i nauczyliście się, obfitując w nim w dziękczynieniu.8 Baczcie, żeby was kto nie uwiódł przez filozofię i czczy podstęp, oparty na podaniu ludzkim, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.9 Gdyż w nim mieszka cała pełność bóstwa cieleśnie;10 i jesteście napełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy,11 w którym i obrzezani jesteście obrzezaniem, nie ręką dokonanym przez odjęcie cząstki ciała, lecz obrzezaniem Chrystusowym,12 wespół pogrzebani w nim we chrzcie, w którym też powstaliście przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych.13 I was, gdy byliście umarli w grzechach i w odrzezku ciała waszego, wespół z nim ożywił, darowawszy wam wszystkie grzechy,14 niszcząc cyrograf dekretu, który nam był przeciwny, przeciw wam napisany, i ten usunął, przybijając go na krzyżu;15 i złupiwszy zwierzchności i władze, wywiódł śmiało na widowisko, nad nimi odniósł jawny triumf sam w sobie.PRZEPISY LEGALNE NIE OBOWIĄZUJĄ.16 Niechże więc nikt was nie sądzi o jedzenie albo o picie, albo w sprawie dnia świętego, albo nowiu, albo szabatu,17 co jest cieniem rzeczy przyszłych – a ciało jest Chrystusa.18 Niechaj was nikt nie zwodzi, chcąc przez uniżanie się i cześć dla aniołów postępować w tym, czego nie widział, próżno nadęty wymysłem ciała swego19 i nie trzymając się głowy, z której wszystko ciało przez spojenia i wiązania złożone i złączone, rośnie wzrostem bożym.20 Jeśli więc umarliście z Chrystusem żywiołom tego świata, czemu jeszcze jakby żyjąc na świecie, poddajecie się nakazom:21 “nie dotykajcie, ani nie kosztujcie, ani nie ruszajcie!”22 to wszystko jest na zniszczenie przez samo używanie, – według “przykazań i nauk ludzkich,”23 a te mają wprawdzie pozór mądrości w zabobonach i w poniżeniu, lecz nie dla dogadzania ciału, nie dla czci jakiej – dla nasycenia ciała.
3CHRYSTUS ŻYCIEM NASZYM.1 Przeto jeśli wespół powstaliście z Chrystusem, szukajcie tego, co w górze jest, gdzie Chrystus siedzi na prawicy bożej;2 co w górze jest, miłujcie, nie co na ziemi:3 Albowiem umarliście i życie wasze ukryte jest z Chrystusem w Bogu.4 Gdy się ukaże Chrystus, życie wasze, wtedy i wy z nim się ukażecie w chwale.5 Umartwiajcie więc członki wasze, które są na ziemi: rozpustę, nieczystość, lubieżność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem,6 z powodu nich przychodzi gniew boży na synów niewierności;7 a i wyście się kiedyś im poddawali, gdyście żyli wpośród nich.8 Lecz teraz złóżcie i wy wszystko: gniew, oburzenie, złość, bluźnierstwo, brzydką mowę z ust waszych.ZRZUĆMY STAREGO CZŁOWIEKA.9 Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami,10 a przyoblekliście się w nowego, tego, który się odnawia w miarę poznania, na wzór tego, co go stworzył;11 w czym nie ma poganina i żyda, obrzezania i odrzezka, barbarzyńcy i Scyty, niewolnika i wolnego, ale wszystko i we wszystkich Chrystus.PRZYOBLECZMY SIĘ W CNOTY.12 Przyobleczcież się zatem jako wybrani boży, święci i umiłowani, w czułe miłosierdzie, w dobroć, w pokorę, w cichość, w cierpliwość;13 wzajemnie się znosząc i odpuszczając sobie, jeśli kto ma skargę przeciw komu; jak i Pan odpuścił wam, tak i wy.14 A nad to wszystko miejcie miłość, która jest związką doskonałości.15 Pokój zaś Chrystusowy, do którego też wezwani jesteście w jednym ciele, niech panuje w sercach waszych; i bądźcie wdzięczni.16 Słowo Chrystusowe niech przebywa w was obficie, nauczajcie z wszelką mądrością i sami siebie napominajcie, psalmy i hymny i pieśni duchowne śpiewając wdzięcznie w sercach waszych Bogu.17 Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa Chrystusa, dziękując przez niego Bogu i Ojcu.OBOWIĄZKI MAŁŻONKÓW, SYNÓW I SŁUG.18 Żony, bądźcie poddane mężom, jak należy w Panu.19 Mężowie, miłujcie żony wasze i nie bądźcie przykrymi dla nich.20 Dzieci, posłuszne bądźcie rodzicom we wszystkim, bo się to podoba w Panu.21 Ojcowie, nie wywołujcie rozdrażnienia u dzieci waszych, aby się nié stawały małodusznymi.22 Słudzy, bądźcie we wszystkim posłuszni panom według ciała, nie na oko służąc, jakby się ludziom podobając, ale w prostocie serca, bojąc się Boga.23 Cokolwiek czynicie, z serca czyńcie jak Panu, a nie ludziom;24 wiedząc, że od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa, Panu Chrystusowi służcie.25 Kto bowiem krzywdę czyni, weźmie odpłatę za to, co niegodziwie uczynił; a u Boga nie ma względu na osoby.
41 Panowie, oddawajcie sługom, co jest sprawiedliwe i słuszne, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie.RÓŻNE UPOMNIENIA.2 W modlitwie nie ustawajcie, bądźcie na niej czujni w dziękczynieniu,3 modląc się zarazem i za nas, aby nam Bóg otworzył drzwi dla ustnego opowiadania tajemnicy Chrystusowej (dla której też jestem w więzach),4 abym ją oznajmiał tak, jak mi głosić trzeba.5 Z tymi, co są obcy, mądrze postępujcie, z czasu korzystając.6 Mowa wasza zawsze uprzejma, niech będzie solą zaprawiona, abyście wiedzieli, jak wam należy każdemu odpowiedzieć.7 Wszystko wam oznajmi, co mnie dotyczy, Tychikus, najmilszy brat i wierny sługa i współsługa w Panu,8 którego posłałem do was właśnie po to, aby się dowiedział, co się z wami dzieje i pocieszył serca wasze,9 z Onezymem najmilszym i wiernym bratem, który jest spośród was. Wszystko wam oznajmią, co się tu dzieje. POZDROWIENIA I POLECENIA.10 Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój i Marek, cioteczny brat Barnaby, co do którego otrzymaliście polecenia; jeżeli przybędzie do was, przyjmijcie go11 i Jezus, zwany Justem; ci są z obrzezania – oni sami są pomocnikami moimi w królestwie bożym, i oni stali się dla mnie pociechą.12 Pozdrawia was Epafras, który jest spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, zawsze troskliwy o was w modlitwach, abyście byli doskonałymi w pełnieniu wszelkiej woli bożej.13 Daję mu bowiem świadectwo, że łoży wiele trudu dla was i dla tych, co są w Laodycei i co w Hierapolu.14 Pozdrawia was Łukasz, lekarz najmilszy i Demas,15 Pozdrówcie braci, co są w Laodycei i Nimfasa i kościół, który jest w domu jego.16 A gdy ten list u was będzie odczytany, postarajcie się, aby był odczytany i w kościele Laodycenów; a ten, który jest do Laodycenów, żebyście wy odczytali.17 A powiedzcie Archipowi: Pilnuj posługiwania, które otrzymałeś w Panu, abyś je wypełniał.18 Pozdrowienie ręką moją Pawłową. Pamiętajcie na okowy moje. Łaska z wami. Amen.