MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Sofoniasza

Proroctwo Sofoniasza

TYTUŁ (1,1)
11 Słowo Pańskie, które się stało do Sofoniasza, syna Chusa, syna Godoliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, za dni Jozjasza, syna Ammona, króla judzkiego. SĄD PAŃSKI (1,2-18). Sąd nad światem, a w nzczególności nad Jewzolimą i Judą (2-6). Sąd ten jest bliski (7), a dotknie przede wszystkim ksiątąt i bogatych (8-13). Okropnością dnia sądu (14-18).2 Zbierając zbiorę wszystko z oblicza ziemi, mówi Pan;3 zbierając człowieka i bydlę, zbierając ptactwo powietrzne i ryby morskie, a upadki będą bezbożnych; i wytracę ludzi z oblicza ziemi, mówi Pan.4 I wyciągnę rękę moją na Judę i na wszystkich mieszkających w Jeruzalem, i wytracę z miejsca tego ostatki Baala i imiona sług kościelnych z kapłanami;5 i tych, którzy się kłaniają na dachach wojsku niebieskiemu, i którzy kłaniają się i przysięgają na Pana, i przysięgają na Melchoma,6 i którzy się odwraćają od Pana, i którzy nie szukali Pana, i nie pytali się o niego.7 Milczcie przed obliczem Pana Boga, bo blisko jest dzień Pański, bo zgotował Pan ofiarę, poświęcił wezwanych swoich.8 I będzie: w dzień ofiary Pańskiej na wiedzę książąt i synów królewskich, i wszystkich, którzy się oblekli w odzienie cudzoziemskie;9 i nawiedzę owego dnia wszystkich, którzy hardo wchodzą na próg, którzy napełniają dom Pana, Boga swego, nieprawością i zdradą.10 I będzie owego dnia, mówi Pan, głos wołania od bramy Rybnej, a wycie od Drugiej i skruszenie wiel kie od pagórków.11 Wyjcie, mieszkańcy Stępy; umilkł wszystek lud Chanaanu, wytraceni są wszyscy uwinięci w srebro.12 I będzie czasu owego: będę szperał w Jeruzalem ze świecami i nawiedzę mężów, którzy przylgnęli do drożdży swoich, którzy mówią w sercach swoich: “Nie uczyni Pan dobrze i nie uczyni źle”13 I będzie moc ich na rozchwycenie, a domy ich na pustki; i zbudują domy, a nie będą mieszkać, i zasadzą winnice, a nie będą pić wina z nich.14 – Blisko jest dzień Pański wielki, bliski jest i szybki bardzo; głos dnia Pańskiego gorzki, bgdzie tam utrapiony mocny.15 Dniem gniewu będzie ów dzień, dniem utrapienia i ucisku, dniem nieszezęścia i nędzy,dniem ciemności i mroku, dniem chmury i wichru,16 dniem trąby i krzyku na miasta obronne i na węgły wysokie.17 I utrapię ludzi, i będą chodzić jak ślepi, bo zgrzeszyli Panu; i będzie wylana krew ich jak proch, a ciała ich jak gnój.18 Ale i srebro ich i złoto ich nie będzie ich mogło wybawić w dzień gniewu Pańskiego; w ogniu żarliwości jego pożarta będzie wszystka ziemia, bo dokonanie z pośpiechem uczyni wszystkim mieszkającym na ziemi. SĄD NAD NARODAMI (2,1-15). Wezwanie do opamiętania się wprzód, nim nadejdzie dzień sądu (1-3). Sąd nad Filistynami (4-7), nad Moabitami i Ammonitami (8-11), nad Etiopami (12), nad Asyryjczykami (13-15).
21 Zejdźcie się, zgromadźcie się, narodzie niemiły,2 pierwej nim rozkaz urodzi dzień jak proch mijający, pierwej nim przyjdzie na was dzień gniewu Pańskiego.3 Szukajcie Pana, wszyscy cisi ziemi, którzyście sąd jego czynili; szukajcie sprawiedliwóści, szukajcie cichości, może się jakoś ukryjecie w dzień zapalczywości Pańskiej.4 Bo Gaza zburzona będzie i Askalon w pustynię się obróá, Azot w jasne południe wyrzucą i Akkaron wykorzeniony będzie.5 Biada wam, którzy mieszkacie na sznurze morskim, narodzie wytracający! Słowo Pańskie przeciw wam, Chanaanie, ziemio Filistyńska, i wytracę cię tak, iż nie będzie mieszkańca.6 I będzie sznur morski na legowisko pasterzy i na obory dla bydła.7 I będzie sznur należał do szczątku domu Judy, tam się paść będą; w domach Askalonu wieczorem będą odpoczywać, bo ich nawiedzi Pan, Bóg ich, i odwróci pojmanie ich.8 Słyszałem urąganie Moabu i bluźnierstwa synów Ammona, które rzucali na lud mój i rozwielmożyli się nad granicami ich.9 Przeto żyję ja, mówi Pan zastępów, Bóg Izraelów, że Moab jak Sodoma będzie, a synowie Ammona jak Gomora, suchymi cierniami i usypiskaml soli i pustynią aż na wieki; szczątek ludu mego złupi ich i ostatek narodu mego posiądzle ich.10 To ich spotka za pychę ich, że bluźnili i wynosili się ponad lud Pana zastępów.11 Straszny będzie Pan nad nimi i zniszczy wszystkich bogów ziemi, i będą się mu kłaniać mężowie z miejsca swego, wszystkie wyspy narodów.12 Lecz i wy, Etiopowie, mieczem moim pobici będziecie.13 – I wyciągnie rękę swą na północ, i wytraci Assura, i obróci Śliczną w pustkowié i w bezdroże i jakby w pustynię.15 I będą legać w pośrodku niej stada, wszystkie zwierzęta narodów; i bąk, i jeż na progach ich będą mieszkać, głos śpiewającego w oknie, kruk ńa nadprożu, bo zwątlę moc jego.15 To jest miasto sławne, siedzące bezpiecznie, które mówiło w sercu swoim: “Ja jestem a oprócz mnie nie ma więcej innego ” Jak się stało pustynią, legowiskiem zwierząt! Każdy, kto przechodzi przez nie, syknie i potrząśnie ręką. SAD NAD JEROZOLIMĄ (3,1-8). Występki Jerozolimy, a zwłaszcza wodzów ludu (1-5). Miasto, które nie chciało zrozumieć przestróg, będzie objęte powszcchną karą (6-8).
31 Biada, drażniące i odkupione miasto, gołębico!2 Nie słuchało głosu i nie przyjęło ćwiczenia, w Panu nie ufało, do Boga swego się nie przybliżało.3 Książęta jego wpośród niego jak lwy ryczące, sędziowie jego – wilki wieczorne, nie zostawiali niczego do rana.4 Prorocy jego wściekli, mężowie zdradliwi, kapłanl jego splugawili świątynię, niesprawiedliwie działali przeciw zakonowi.5 Pan sprawiedliwy wpośród niego, nie uczyni nieprawości; rano, rano sąd swój wyda na światło, a nie zatai się; a nieprawy nie znał wstydu.6 – Wytraciłem narody i rozwaliły się węgły ieh; spustoszyłem ulice ich, iż nie ma, kto by po nich chodził, opustoszały miasta ich, że nie zostało człowieka ani żadnego mieszkańca.7 Mówiłem: “Przecież się mnie bać będziesz, przyjmiesz ćwiczenie i nie zginie mieszkanie jego dla tego wszystkiego, czym go nawiedziłem.” Wszakże rano wstawszy pokazili wszystkie myśli swoje.8 Przeto poczekaj mię, mówi Pan, w dzień powstania mego na przyszły czas; bo sąd mój, abym zgromadził narody i zebrał królestwa i wylał na nie rozgniewanie moje, wszystek gniew zapalczywości; bo ogniem żarliwości mojej pożarta będzie wszystka ziemia. OBIETNICE (3, 9-20). Oczyszczenie (9-13), radość i chwała odnowionego ludu Bożego (14-20).9 Bo na ten czas przywrócę ludziom wargę wybraną, aby wzywali wszyscy imienia Pańskiego i służyli mu ramie niem jednym.10 Zza rzek Etiopii stam tąd nabożni moi, synowie rozproszonych moich, przyniosą mi dar.11 W ów dzień nie będziesz się wstydzić z powodu wszystkich wynalazków twoich, którymi grzeszyłoś przeciw mnie; bo wtedy odejmę spośród ciebie hardo mówiących w pysze twojej i już nie będziesz się więcej podnosić na górze świętej mojej.12 I zostawię, wpośród ciebie lud ubogi i nędzny, a będą mieć nadzieję w imieniu Pańskim.13 Resztki Izraela nie będą czynić nieprawości ani mówić kłamstwa i nie znajdzie się w ustach ich język zdradliwy; bo oni paść się będą i leżeć, a nie będzie, kto by przestraszył.14 Chwal, córko Syjońska! wykrzykuj, Izraelu! wesel się i raduj się ze wszystkiego serca, córko Jeruzalem!15 Uchylił Pan sąd nad tobą, odwrócił nieprzyjaciół twoich, królem Izraela jest Pan wpośród ciebie, nie będziesz się bać złego więcej.16 Owego dnia powiedzą do Jeruzalem: “Nie bój się!” a Syjonowi: “Niech nie słabną ręce twoje!”17 Pan, Bóg twój, wpośród ciebie mocny, on zbawi, rozweseli się nad tobą radością, milczeć będzie w miłości swej, radować się będzie z ciebie w chwale.18Płochych, którzy od zakonu byli odstąpili, zgromadzę bo z ciebie byli, abyś więcej z po wodu ich nie miał urągania.19 Oto ja pobiję natenczas wszystkich, którzy cię trapili i zbawię kulawą, i tę, która była wyrzucona, przywiodę; i uczynię ich na chwałę i na sławę we wszystkiej ziemi zelżywości ich.20 Owego czasu, którego was przywiodę, i owego czasu, którego was zgromadzę; bo was dam na chwałę i na sławę u wszystkich narodów ziemi, gdy wrócę pojmanie wasze przed oczyma waszymi, mówi Pan.