Biskup Kliment gardikijský: Povzbuzující okružní list k věřícím moravské eparchie. (2014)

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
6/19. 12. 2014

Drazí otcové, milovaní bratři a sestry v Kristu
Milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s vámi se všemi!

V této době, kdy se skrze požehnané postní období blížíme ke svátku Božího Vtělení, bychom se rádi obrátili na vás, na „malé stádce“ pravého pravoslaví v Česku a na Slovensku, a předali vám naše otcovské požehnání.

Náš Pán Ježíš Kristus je Bůh zjevivší se „v těle“ (1Tm 3, 16), který nás přišel spasit od nesnesitelné tíže otroctví hříchu, ďábla a smrti. On je ten, který projevil tu největší lásku k lidem a daroval nám své nekonečné slitování, milost a vykoupení.

Slovo a Syn Boží, jak praví sv. Simeon Nový Theolog, „ponížil neponížitelně svoji neponížitelnou velikost“ a tak nám zanechal „příklad“(1P 2,21), abychom i my kráčeli v jeho šlépějích.

„Procházel zemí, všem pomáhal a všechny uzdravoval“ (Sk 10, 38), aby nám svými skutky zjevil svoji obětavou lásku a tak nás osvobodil z našich bolestí a učinil nás dětmi Božími, spoludědici svého Království a bohy podle milosti. Trpěl pro nás a za nás, byl ukřižován a vstal z mrtvých, aby nás vzkřísil a oživil a daroval nám věčný a neporušitelný život.

Seslal Ducha Svatého pravdy, aby nás učinil Tělem Církve, aby nás upevnil pouty Boží lásky a milosti tak, abychom mohli společně jakožto „živé kameny“ (1P 2,5) tvořit Boží stavbu a tak se stát „sloupy“ (Zj 3, 12) v nebeském chrámu Božím.

Od té doby tvoříme „svatý lid“ (1P 2,9) naší Pravoslavné církve a jakožto „spoluobčané Boží a blízcí Bohu“ (Ef 2, 19) již nepatříme sami sobě, svému starému já nevíry, vášnivosti a apostaze, ale náležíme vyvolenému lidu Božímu a společně kráčíme v Duchu k nebeskému Jeruzalému.

Po této cestě musíme kráčet správným a Bohu libým způsobem, abychom neupadli ani ve víře ani ve způsobu našeho života. Je třeba zvýšené bdělosti a ostražitosti, abychom nezemdleli a neobrátili se zpět a tak nepřišli o plody své námahy a nebyli odmítnuti naším Pánem, který nám uložil tento zápas, který nás za něj odmění a který je naším neomylným soudcem.

V tomto našem krátkém životě proplouváme mořem zkoušek a pokoušení a snažíme se kráčet cestou těsnou a úzkou. Je to stezka sebezapírání, která vede ke spáse a která je zdrojem tichého světla v našich duších, pokoje v naších tělech a posilnění naší slabé vůle.

Úměrně našemu pokání a duchovnímu zápasu modlitby a půstu, čistoty a zdrženlivosti, trpělivosti a shovívavosti, poslušnosti a pokory, odpuštění a lásky přijímáme Boží světlo a podivuhodnou útěchu Svatého Ducha.

Náš Pán Ježíš Kristus se i teď rodí v našich duších, přichází a touží se usadit v našem chrámu, v našem domě a především v našem srdci. Znovu dosahuje až mezi nás, ale hlavně do nás. Naše očekávání, příprava, pozvání, vzývání a prosba, aby zůstal s námi, Ho uvedou i do nás.

V modlitbě a zejména v noetické modlitbě Ježíšově a zcela zvláště, výjimečně a neopakovatelně ve sv. Tajinách Těla a Krve Páně, ve sv. Eucharistii, se nám Pán Ježíš Kristus zjevuje a dává se nám celý, aby oživil naši existenci a obnovil s námi svoji Smlouvu, která je závdavkem věčného sjednocení a spoluzvěčnění.

Pokud Ho přijímáme s vděčností a radostí, nemůžeme jinak, než Ho předávat druhým kolem nás skrze službu lásky. Kéž se skutečně staneme příbytky jeho milosti, abychom Ho mohli zjevovat a předávat Ho ostatním lidem a to konkrétním a praktickým způsobem skrze naši pokornou a obětavou lásku. To bude naším nejlepším misijním svědectvím o pravdě svaté pravoslavné víry ve světě, ve kterém žijeme.

S láskou v Kristu a s otcovským požehnáním vám přeji krásné a požehnané svátky!

Biskup Kliment gardikijský
správce moravské eparchie

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info