Komentarz do Mt 16, 18 (Ty jesteś Piotr…) – “Tolkowaja Biblija” Aleksandra Lopuchina

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
 

“Ponieważ Piotr wyznał Chrystusa jako Syna Bożego, to On odpowiedział: to wyznanie, któreś wyznał będzie fundamentem wierzących, aby każdy, kto zamierza budować wiarę, położył je jako fundament” – św. Teofilakt Bułgarski

W dwóch przypadkach w języku greckim użyto dwóch różnych słów: w pierwszym wypadku πέτρος, a w drugim πέτρα. Πέτρος oczywiście nie jest tym samym co πέτρα. To wyrażenie budzi ogromne spory, zwłaszcza od czasów reformacji. Niektórzy (katolicy) mówili, że Chrystus zamierzał stworzyć Swój Kościół na osobie Piotra, co dało początek dobrze znanej doktrynie zwierzchnictwa papieża nad Kościołem jako następcy Piotra. Inni argumentowali, że wyrażenie “Ty jesteś Piotr”, było odpowiedzą na słowa Piotra “ty jesteś Mesjasz”; dalej, że πέτρα, w przeciwieństwie do πέτρος wskazuje nie na osobowość Piotra, tylko na jego wyznanie, na którym Chrystus musiał stworzyć swój Kościół. Różnica między praktycznymi implikacjami, które wynikają z tych dwóch interpretacji, jest łatwa do zrozumienia. Odeszlibyśmy od prawdy, gdyby tak ważny zwrot był tylko grą słów. To, że Chrystus naprawdę obiecał zbudować swój Kościół nie na osobie Piotra, wskazuje właśnie fakt, że zmienił słowo πέτρος na πέτρα.

Tak więc kwestia zostaje rozwiązana poprzez skupienie się w interpretacji wyłącznie na πέτρα, kierując się dosłownym sensem wyrażenia ewangelicznego. Pod terminem “skała” w Starym Testamencie nigdy nie pojawiał się człowiek, zawsze ten termin odnosił się do Najwyższego (Pwt 32,4; 2 Sam 22,32; Ps 61,3; Ps 94,1; Iz 26,4; Iz 44,8). Tylko Bóg, Bóg w Chrystusie lub Chrystus w Bogu jest wieczną skałą, na której trzeba zbudowac Kościół. W Nowym Testamencie πέτρα nigdy nie jest używana w odniesieniu do zwykłych ludzi, zawsze dotyczy albo Chrystusa albo zwykłego kamienia (Mt 7,24-25, Mt 27,51-60; Mk 15,46; Łk 6,48; Łk 8,6-13; 1P 2,4-7; Rzym 9,33; 1Kor 10,4; Ap 6,15-16). Stąd płynie wniosek, że Chrystus, posługując się imieniem Skała, wskazał tylko na Siebie w taki sposób, w jaki wyznał Go Piotr przed uczniami (stąd: επί ταύτη τη πέτρα). Wyznanie go jako Syna Boga Żywego, wypływające z piotrowych ust, było fundamentem Kościoła. Wydaje się że najbliższą analogię do wyrażenia ma Jan w 2,19-21, gdzie Chrystus mówiąc o świątyni, mówił o samym Sobie.

A.P. Lopuchin, Tolkowaja Biblija, Tom 8, strona 279, wyd. 1911

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info