Posłanie Arcypasterskie na Boże Narodzenie 2017

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
CERKIEW P.P.Ch. HELLADY

ŚWIĄTOBLIWY SYNOD

Kaningos 32 (3 piętro)

106 82 Ateny

Tel. 2103828280 – Fax. 2103847385

HELLAS – GRECJA

www.ecclesiagoc.gr

Prot. № 2665

Posłanie Arcypasterskie na Boże Narodzenie 2017

„Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej woli” 

Umiłowani Ojcowie i Bracia, umiłowane w Chrystusie dzieci,

Gdy „pełnia czasu” (Gal 4,4), stosowny czas nadszedł, Jednorodzony Syn Boży i Słowo Boga Ojca wcielił się i przyszedł na nasz świat; ze względu na nas stał się człowiekiem, aby wybawić nas od wiecznego zatracenia i ofiarować nam zbawienie, boską chwałę i usynowienie oraz Królestwo Niebieskie. Wobec duchowo i cieleśnie choremu rodzajowi ludzkiemu okazał On bezgraniczną łaskawość. Tak jak to przepowiedział prorok Izajasz stał się On człowiekiem z kobiety, z Przenajświętszej Dziewicy Marii, zawsze Dziewicy Bogurodzicy.
Jego wcielenie, które wniosło radość i zbawienie dla świata oraz podzieliło historię na dwie ery – przed i po Chrystusie, jest Tajemnicą nad Tajemnicami, zupełnie niepojętą nie tylko dla człowieka, ale nawet dla świętych Aniołów.

Nieskończony Bóg przyjął granice; „Nieogarniony i będący wszędzie”, mieści się w Dziewiczej Wnętrzności; Ten który nie może być niczym ograniczony, przyjął granice dziewiczego łona. Ten Którego nie mieszczą Niebiosa, zmieściło kobiece łono, Odwieczny przyjął początek, Ponadczasowy i wieczny wszedł w względność czasu; Wszechmogący stał się słabym, zdolnym do płaczu Dziecięciem; On, który niczego nie potrzebuje, wkroczył w stan niedostatku i przyoblekł swoje Boskie Oblicze w ludzką naturę wraz ze wszystkimi jej potrzebami, nawet tymi najbardziej pokornymi/skromnymi, oprócz grzechu. On, który jest majętny – stał się ubogim i narodził się w grocie, w Betlejem judejskim. Został owinięty w pieluszki i położony w żłobie nierozumnych/niemych zwierząt. Ten, który jest przepełniony chwałą, upokorzył się, umniejszył i uniżył Siebie, przyjmując wizerunek niewolnika/sługi, jednocześnie nie przestawając ani na chwilę być Bogiem wszystkich, intronizowanym razem z Ojcem i Duchem Świętym.

* * *

Skąd taka pokora? „Przez Swą wielką miłość, jaką nas umiłował” (Ef 2,4) jak poucza Apostoł Paweł. On tak bardzo się upokorzył, przez wzgląd na nieskończoną i bezwarunkową miłość do nas, która pragnęła naszego zbawienia. Pokora to miłość wprowadzona w czyn. I rzeczywiście, On kochał nas, gdy byliśmy Jego wrogami, a nie przyjaciółmi. To dlatego, że Bóg jest miłością (1J 4,8).Nie mógł znieść widoku upadku swojego stworzenia, tyranizowanego i dręczonego przez wieki wieków. To jest powód, dla którego upokorzył siebie tak bardzo; przez który mógł cierpieć za nas i ocalić od grzechu, śmierci, Szatana; w celu ukazania „dobrej woli” Boga, Jego Pierwotnego Zamiaru, Jego dobroci i łaskawości ku nam. Dlatego niebiańskie wojsko świętych Aniołów triumfalnie i radośnie śpiewało w noc Narodzenia Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa w Betlejemskiej Grocie: „Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej woli” (Łk 2,14).

* * *

Wyrozumiałość naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa, która oświeciła ciemność, ogrzała mróz, przynosząc pokój i pojednanie w czasie zamętu, zachęca nas do bogobojnego wnikania w Jego Boską Tajemnicę ; Ona usilnie przyzywa nas do wzniesienia się na spotkanie z Tym, który zstąpił do nas i który przychodzi w każdej Boskiej Liturgii poprzez Swe czcigodne Dary; nalegając przyzywa nas do naśladowania i upodabniania się w Jego chwalebnym majestacie pokory i miłości, aby służyć naszym bliźnim, gdzie by nas nie postawiła Jego Opatrzność.
On pozostawił i darował na Swój Pokój ; On – naszym Pokojem i Pojednawcą przynoszącym ład dającym zgodę. On pojednał nas z Bogiem i Aniołami, z ludzkością i z samym sobą, w świetle poznania Boga i autentycznej pobożności. I On pragnie i oczekuje od nad wszystkich, Jego wiernych dzieci, – od wszystkich Chrześcijan Prawosławnych – nie powinniśmy spocząć na zadowoleniu wyłącznie z naszego wysokiego, honorowego imiena i tożsamości, ale powinniśmy wykazać w praktyce, że trwamy w błogosławionym stanie pokoju i pojednania z Nim, jak również ze wszystkimi innymi ludźmi i naszym wewnętrznym ja.

Takie przykazania wymagają ciągłej uwagi i czujności, ponieważ zawsze czai się niebezpieczeństwo, że albo popełnimy błąd w odniesieniu do pobożnego nastawienia kierującego ku Prawdzie Wiary, albo odstąpimy od błogosławionego stanu pojednania i pokoju, podporządkowując się namiętnościom, które toczą wojnę przeciwko nam, tym samym poddać się wpływom Złego, stając się ponownie wrogimi Boga i bliźniego.

* * *

Umiłowani w Chrystusie Ojcowie i Bracia,

Daj Boże, abyśmy nie trwonili bogactwa bożych darów, aby nie odpaść od Bożej miłości i od Jego pokoju, abyśmy nie zamienili łask niebańskich na ziemskie, niezniszczalne na zniszczalne, prawdziwego i trwałego na fałszywe i przelotne! Lecz z prawdziwym pokajaniem, z Wiarą Prawosławną i czystym sumieniem, będziemy rozkoszować się tymi łaskami, które Bóg przygotował miłującym Jego! Amen!

Boże Narodzenie 2017 roku

ŚWIĄTOBLIWY SYNOD

Arcybiskup
† Ateński KALLINIK

Członkowie
† Laryssy i Platamonu ATANAZY
† Eubeji i Ewripu JUSTYN
† Pireusu i Salaminy GERONCJUSZ
† Attyki i Beocji CHRYZOSTOM
† Thessaloniki GRZEGORZ
† Dymitriadu FOCJUSZ
† Toroncki MOJŻESZ
† Ameryki DYMITR
† Filippijski AMBROŻY
† Oroposu i Fili CYPRIAN
† Methonu AMBROŻY
† Lunijski SYLWAN
† Gardykionu KLEMENS
† Etny i Portlandu AUKSENTIUSZ
† Bresthenu THEODOZJUSZ
† Theupolski CHRYSTODUL

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info