Posłanie Arcypasterskie na Boże Narodzenie 2018

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info

CERKIEW P.P.Ch. HELLADY
ŚWIĄTOBLIWY SYNOD
Kaningos 32 (3 piętro)
106 82 Ateny
Tel. 2103828280 – Fax. 2103847385
HELLAS – GRECJA

www.ecclesiagoc.gr

Nr Prot. 2771

Do odczytania w cerkwiach

Posłanie Arcypasterskie na Boże Narodzenie 2018

„Boże Pokoju i Ojcze miłosierdzia posłałeś nam Twego, dającego pokój, Anioła Wielkiej Rady”

(Hirmos 5-ej Pieśni pierwszego Kanonu Bożego Narodzenia)

Umiłowani Ojcowie i Bracia, dzieci w Narodzonym Panu!

Dzięki bezgranicznemu umiłowaniu człowieka przez Wszechdobrego Boga, zalewani światłem poznania, raz jeszcze możemy czuwać ze świątecznymi pieśniami do rana i prawowiernie świętować Narodzenie Zbawcy i Bogoczłowieka Pana naszego Jezusa Chrystus. Błyszcząc łaską i radością, to święto napełnia nasz amoralny świat falą Bożej miłości, pokoju i błogosławieństwa!

Chwała Twojej Boskiej wyrozumiałości!

Bóg nasz – Ojciec Łask pełen jest przecie miłości, przebaczenia i miłosierdzia. Będąc źródłem, Dawca i Gwarant Pokoju, okazał rodzajowi ludzkiemu Swe wielkie miłosierdzie i wysłał Swego Syna   Jednorodzonego na ziemię, aby darować jej Pokój.

Syn i Słowo Boga Ojca – „Wielkiej Rady Anioł” – jak opisuje Go prorok Izajasz (IX, 6), proklamuje i objawia światu przedwieczną i niewypowiedzianą Bożą Radę, Jego przedwieczny zamysł, Jego Uprzedzającą Wolę, o zbawieniu ludzkości, o Tajemnicy Boskiej Ekonomii, jako Tajemnicy pojednania i zjednoczenia z Bogiem.

Wcielony w człowieka i Narodzony z „Ducha Świętego i Marii Dziewicy” jako Dziecię z Betlejem, Wyraziciel i Wykonawca Przedziwnej Rady, „Władca Pokoju”, Pan i Mesjasz Jezus Chrystus, oświeca nas Światłem poznania Boga i znajomości Jego Bożej Woli. On rozprasza ciemności niewiary, duchowego zbłądzenia i grzechu, całkowicie pokonuje diabła i przywraca Pokój.

Dlatego jedynie poprzez poznanie Boga, miłość i pokorę można posiąść Pokój. Tylko tym sposobem czuwając o świcie, będziemy wychwalać Boga w Ortodoksji czyli w prawowierności i Ortopraksji, czyli w prawidłowym jej stosowaniu, ogarnięci pokojem i pojednani, jawiąc się nosicielami i głosicielami Pokoju.

Dar Pokoju, dar Boga dawany jest tym, którzy go poszukują: „Panie Boże nasz, użycz nam pokoju!” (Iz XXVI,12). Pan nasz jest Tym, który przepędza wrogość człowieka do Boga, darując przebaczenie tam, gdzie jest Pokajanie, które jedna ziemię z niebem, wygania wrogość i nienawiść, wnosząc we wzajemne relacje harmonię, które każdemu człowiekowi przynoszą wewnętrzny pokój, poprzez wyciszenie i zjednoczenie rozumu z sercem.

On jest naszym Pokojem (Ef II,14), a przypieczętował to Krzyżem i Zmartwychwstaniem. On daruje Pokój nie tak, jak pojmuje to świat, lecz daje swój własny Pokój: pokonujący strach oraz zamieszanie (J XIV,27), przynosząc jedność w sposób przynależny Jemu jako Bogu , przezwyciężający wszelkie przeszkody.

* * *

Lecz, gdzie jest „Pokój na ziemi”, który głosili i wychwalali Święci Aniołowie w noc Narodzenia Bożego Dziecięcia? Co ma miejsce i co króluje wewnątrz nas i wokół nas?

Z żalem stwierdzamy, że prawie wszędzie są rozruchy, konflikty i wojny! Odnajdziemy je w sercach, w umysłach, w relacjach, w świecie, i niestety niekiedy nawet i w Cerkwi!

Tam, gdzie panuje samowola, pycha, duchowe zbłądzenie, oddanie się namiętnościom, bezprawne nękania, zdrada, wrogość i nienawiść, tam nie ma miejsca dla pojednania z Bogiem co uniemożliwia zaistnienie oraz panowanie Pokoju.

Tam, gdzie nie ma prawdziwej wiary w Boga, Prawdy, strachu Bożego, zachowywania Jego świętej Woli, oraz poszanowania danego przez Boga, zgodnego z Tradycją, hierarchicznego porządku w Jego Cerkwi, tam nie ma ani Boga, ani sprawiedliwości i miłości, ponieważ tacy ludzie „nie poznali drogi pokoju” (Rz III,17).

Stąd tak często spotykamy osoby zdenerwowane, pełne zakłopotania, chaotyczności, okrucieństwa, trudnego charakteru i pełne niepokoju. Tak więc staje się jasnym owy wielki chaos panujący w duszach, w myślach, w społeczności, w świecie. A nawet i w Cerkwi – azylu i przystani Pokoju, pewni ludzie nieznający pokoju torpedują drogocenny Boży skarb Pokoju dziwacznymi nowymi ideami zwodniczo tworzonymi w ich pomroczonym umyśle i niespokojnym sercu, uważając w swej bezmyślności, że tym sposobem służą prawdzie i autentyczności!

Jest naszym obowiązkiem sprostać z determinacją każdemu wyzwaniu pozostając przy tym sami niewzruszonymi, niczym słudzy autentycznego Pokoju Ortodoksji która , wg słów św. Teodora Studyty, „przelewa się Pokojem”.

* * *

Umiłowane w Panu dzieci!

Co by się w naszym życiu i na drodze naszej Cerkwi nie wydarzyło, powtórzymy za Psalmistą: „Przeto bać się nie będziemy, choćby się poruszyła ziemia i góry przeniosły w serce morza” (Ps 45,3)! Chodźmy, spożyjmy od Dawcy Pokoju, Pana naszego Jezusa Chrystusa  poprzez Jego Święte Misteria słodycz Jego Pokoju, w pojednaniu z sumieniem i nadzieją na zwycięstwo i na uczestnictwo w Królestwie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

Boże Narodzenie 2018 roku

 

ŚWIĄTOBLIWY SYNOD

Arcybiskup
† Ateński KALLINIK

Członkowie
† Laryssy i Platamonu ATANAZY
† Eubeji i Ewripu JUSTYN
† Pireusu i Salaminy GERONCJUSZ
† Attyki i Beocji CHRYZOSTOM
† Thessaloniki GRZEGORZ
† Dymitriadu FOCJUSZ
† Toroncki MOJŻESZ
† Ameryki DYMITR
† Filippijski AMBROŻY
† Oroposu i Fili CYPRIAN
† Methonu AMBROŻY
† Lunijski SYLWAN
† Gardykionu KLEMENS
† Etny i Portlandu AUKSENTIUSZ
† Bresthenu THEODOZJUSZ
† Theupolski CHRYSTODUL

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info