List metropolity Mojżesza do wiernych (30 X 2020)

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info

Umiłowani Chrześcijanie Metropolii Toronto,

Niech nasz Pan błogosławi was i wasze rodziny.

W tych dniach, kiedy to rząd arbitralnie i bezprawnie pozamykał domy modlitwy, dobrze jest się ukorzyć, pamiętać o naszych grzechach i pokutować przed Bogiem.

Za naszych przewodników mniejmy Trzech Młodzieńców w Babilonie, którzy błogosławią Boga i wychwalają Go w pośrodku ognia, jednocześnie oskarżając i uniżając siebie samych, uznają sąd Jego za sprawiedliwy.

W swej modlitwie jednakże ujawniali naturę swego władcy, mówiąc:
„I wydałeś nas w ręce bezprawnych wrogów, najbardziej nienawistnych tych co odrzucili Boga, w ręce niesprawiedliwego króla, najbardziej niegodziwego na całym świecie.” (Pieśń Trzech Młodzieńców 8-9)

Piszę o tym dzisiaj, ponieważ są tacy, którzy twierdzą, że Pismo Święte poucza nas, abyśmy we wszystkich przypadkach podporządkowali się rządzącym i nie krytykowali ich. Takie wypowiedzi nadmiernie upraszczają sens Pisma Świętego podając nieprecyzyjną, powierzchowną i wprowadzającą w błąd interpretację Historii Kościoła. Należy kierować się zdrowym rozsądkiem. Żyjemy w epoce, w której nasi „rządzący” nie odwołują się ani nawet nie uznają boskiego autorytetu, lecz raczej agresywnie sprzeciwiają się Bożej woli , a owo jawne nieposłuszeństwo jest nową podstawą całej ich polityki, luzując nawet konstytucyjną podstawę ustanowioną dla władzy przez protestanckich założycieli Kanady, tym bardziej nie mając żadnego boskiego mandatu w Ortodoksyjnym sensie.

Nasi rządzący, dalecy od bycia wykonawcami boskiego prawa czy nawet i prawa ludzkiego, nie funkcjonują już nawet w sensie świeckim jako podlegający konstytucji cywilni arbitrzy, ale funkcjonują jako tyrani. Ich reżim jest dozwolony przez Boga, podobnie jak radziecki reżim w Rosji, ale podobnie jak ich odpowiedniki w Rosji sowieckiej, reżim ich nie jest przez Boga ustanowiony. Dlatego św. Tichon, Nowy Wyznawca, wyklął bolszewików, a św. Filaret z Nowego Jorku, św. Jan Maksymowicz i święci hierarchowie Rosyjskiej Cerkwi Zarubieżnej w przeszłości zawsze modlili się, aby Bóg zniszczył rządy „bezbożnych władz”.

Teraz, odrzucając poprzez swoje słowa i czyny wszelką uzasadnioną legitymizację do sprawowania konstytucyjnych rządów, nasze nowe bezbożne władze zrzekły się tym samym i boskiej sankcji przyznanej nawet rządom świeckim o dobrych intencjach.

Mając to wszystko na uwadze, przypomnijmy sobie patrystyczną sentencję: „Posłuszeństwo nieposłuszeństwu nie jest posłuszeństwem” oraz słowa Świętych Apostołów skierowane do Sanhedrynu: „Powinniśmy być bardziej posłuszni Bogu niż ludziom”. (Dz 5,29)

Wybrani przez nas urzędnicy rządowi w Kanadzie podlegli są prawnie kanadyjskiej konstytucji i kanadyjskiej karcie praw, jednakże zrzucili to prawowite jarzmo tworząc własne usprawiedliwienia, wywodzące się wyłącznie z ich własnej woli władzy i ze swej anty-narodowościowej i anty-kanadyjskiej lojalności wobec wyłaniającego się Jednego Światowego Rządu. Rząd ten nie jest formą rządu ustanowioną przez Boga, ale raczej formą wyraźnie przez Boga potępioną w Księdze Rodzaju r. 11, poprzez Boże osądzenie dokonane na Wieży Babel i utworzenie przez Niego oddzielnych narodów. Rzeczywiście, jak pisze Apostoł, „wszelka władza (autorytet) pochodzi od Boga”, ale Babel nie jest autorytetem; jest raczej anty-autorytetem.

Wyjaśniając podstawę prawną swojego sprzeciwu wobec obostrzeń Covid, prawnik konstytucyjny Rocco Galati trafnie wskazał, że „… obostrzenia Covid podjęte przez Trudeau (premier Kanady) i Forda oraz podległe im gabinety, zgodnie ze ślepym i niekwestionowanym dyktatem biurokratów Światowej Organizacji Zdrowia („WHO”) konstytuują pogwałcenie i zrzeczenie się z obowiązku rządzenia, o której mowa między innymi w orzeczeniach Sądu Najwyższego Kanady w sprawie Re Gray i Canada (Wheat Board) przeciwko Hallett and Carey Ltd. ”;

Cały świat wie, co powiedział Justin Trudeau w przemówieniu na forum ONZ, w którym wyraził swoje zaangażowanie w Agendę 2030 i „Wykorzystanie lepszych metod oferujących wsparcie dla najbardziej bezbronnych, przy jednoczesnym utrzymaniu naszej prężności w realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i [realizacji Celów zrównoważonego rozwoju]… Ta pandemia (są to słowa Kanadyjskiego premiera) stała się okazją dla resetu… Jest ona szansą, aby przyspieszyć nasze przed-pandemiczne wysiłki w celu odnowienia sobie wizji systemów gospodarczych, które faktycznie rozwiązują globalne wyzwania, takie jak skrajne ubóstwo, nierówności i zmiany klimatyczne ”.

Cele Agendy 2030 nie są tajne. Nie jest to kwestia polityki ani partii politycznych. Jest to kwestia całkowitej zmiany kulturowej i ekonomicznej, którą narzucają Kanadzie globalistyczne zagraniczne podmioty.

Święty Jan z Damaszku pisze w książce Przeciwko tym, którzy potępiają Boże Obrazy (Ikony), co następuje:

„Dlatego uznałem za nierozsądne zachowywanie milczenia i powściąganie języka, mając na uwadze ostrzeżenie Pisma: -„Jeśli się cofniesz, dusza moja nie upodoba w tobie ”(Hbr 10,38) i„ Jeśli zobaczysz że nadchodzi miecz, a nie ostrzegasz twego brata, zażądam jego krwi z twych rąk. ” (por. Ez 33.)

Słowa te mają dzisiaj zastosowanie w kontekście nadużycia trwających oszukańczych „obostrzeń Covid”, które są wykorzystywane do odbierania nam naszych praw. Jeśli obywatele nie powstaną teraz, nigdy nie będzie powrotu do tego, co było normalne rok temu. „Nowa normalność” będzie radykalnym odejściem od wszystkiego, co kiedykolwiek znaliśmy.

Ze względu na wasze dzieci i wnuki musimy walczyć z obecnym lockdown-em (zamykaniem) i z wszelkimi próbami narzucenia obowiązkowych szczepień. Usłyszałem, iż jest wielu posłów do parlamentu prowincji, których odsunięto na bok i nie pozwolono im wyrazić opinii przeciwko niedawnemu zamknięciu. Musimy zachęcać wszystkich naszych lokalnych Parlamentarzystów, niezależnie od partii, do stawania w obronie swoich wyborców. Jeśli masz przyjaciół innej wiary, protestantów, katolików, muzułmanów, żydów, to nie ma znaczenia, musimy ich zachęcić, aby składali skargi swym lokalnym posłom do parlamentu na zamykanie domów modlitwy.

Rozmowy telefoniczne, e-maile i osobiste spotkania w biurze lokalnego Parlamentarzysty spowodują wysłanie wiadomości. Nie chcemy zamykania świątyń, nie chcemy obowiązkowych szczepień i nie chcemy Agendy 2030. Posłom należy powiedzieć, że jeśli zgodzą się na zamknięcie, będzie to koniec ich politycznej kariery. Jeszcze jeden lub dwa kwartały przestojów zwiększą beznadziejne zadłużenie większej liczby ludzi, a po nim pojawi się oferta spłaty długu za pośrednictwem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, z zastrzeżeniem, że trzeba będzie poddać się szczepieniu ID2020 i utracić osobisty dobytek.

Piszę to wszystko z bólem serca, jako wasz arcypasterz, ponieważ widzę zbliżający się miecz i nie chcę, aby zażądano rozliczenia z moich rąk twojej krwi, jak mówi św. Jan Damasceński, cytując słowa proroka Ezechiela. Nie wolno nam jednak nigdy poddawać się grzesznemu lękowi, ale raczej zawsze praktykować absolutną nadzieję pokładana w naszym Zbawicielu, który obiecuje, że będzie z nami zawsze (Mt 28:20) i który w noc przed śmiercią zapewnił o tym swoich przyjaciół Apostołów słowami ratującymi duszę:

„To wam powiedziałem, abyście we Mnie mieli pokój. Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie; Ja Zwyciężyłem świat ”. (Ewangelia Jana 16:33)

Wasz żarliwy orędownik przed Panem,

Mojżesz z Toronto

 

z: goctoronto.org, tłum. prawosławnikatolicy.pl

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info