Posłanie Paschalne 2014

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
CERKIEW P.P.Ch. HELLADY

ŚWIĄTOBLIWY SYNOD

Kaningos 32 (3 piętro)

106 82 Ateny

Tel. 2103828280 – Fax. 2103847385

HELLAS – GRECJA

www.ecclesiagoc.gr

Posłanie Paschalne 2014 roku

Całej pełności Cerkwi

«Dziś weseli się wszelkie stworzenie, i raduje się,

Chrystus bowiem Zmartwychwstał i zniewolił piekło»!

«Oto dzień, który uczynił Pan, rozradujmy się i rozweselmy w nim»!

Umiłowane w Panu dzieci,

W dzisiejszym świętym, światłym, niosącym światło święcie, radość i wesołość z Zmartwychwstania naszego Pana napełnia serca wszystkich Prawosławnych Chrześcijan, jednocząca nasze wysławianie z niebiańskimi, świętymi aniołami i ze wszelkim stworzeniem w nieprzerwany śpiew i niewypowiedziane dziękczynienie!

Opustoszenie piekła i zwycięstwo Życia nad śmiercią Zmartwychwstaniem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ogłasza tenże nazwany i święty dzień, króla i władcy: Wszystkich świąt świętem i uroczystości uroczystością[3], Pascha, Pańska Pascha!… [4]

***

Lecz, co poprzedzało tę radość? Tajemnica Krzyża: „Oto bowiem przez Krzyż nadeszła radość dla całego świata”!

Nasz Pan śpieszył się dokonać dzieło naszego zbawienia i często przepowiadał swe boskie Męki, Swój Krzyż i Swe przesławne Zmartwychwstanie. On poszedł na cierpienia „dobrowolnie” i posłusznie wypił „kielich” śmierci, aby wybawić całą ludzkość od grzechu, diabła i śmierci. On zaprawdę umarł na Krzyżu i poznał „rozkład” śmierci, to jest Jego Dusza zjednoczona hipostatycznie z Boskością odłączyła się od Jego Ciała, również hipostatycznie zjednoczonego z Boskością, i w ten sposób „w nadziei” osiedliła się w przyjmującym Boga Grobie.

Jego Dusza nie była pozostawiona w piekle i Ciało Jego nie poznało rozkładu. Boskie Ciało zasnęło w Grobie na krótki okres czasu, lecz nie poddało się gniciu czy też rozkładowi, a Dusza Jego stąpiła do piekła, aby oswobodzić od wieków w nim przechowywanych!

Jego Trójdniowe Zmartwychwstanie, to jest odżycie Jego Ciała po trzech dniach, powrót Jego Przeczystej Duszy, nie dokonało się jako osiągnięcie ze względu na Niego Samego, lecz ze względu na to, aby to dobro było przekazywane „całej ludzkiej naturze” (Święty arcypasterz Cyryl Aleksandryjski).

***

Dlatego, wspólna radość boskich Osób Świętej Trójcy, o dokonaniu się dzieła naszego Zbawienia, jawi się wspólną radością Cerkwi Chrystusowej i jest przekazywana Jej każdemu bogobojnemu członkowi.

Wszystkie dzieci Cerkwi Chrystusowej „tańcem i hymnem wychwalajmy Sprawcę, jedynego błogosławionego ojców Boga najchwalebniejszego”[5] za „uśmiercenie śmierci”, za „obalenie” piekła i za początek „innego życia”, to jest życia wiecznego.

Rozwiązały się cierpienia śmierci. Śmierć nie oddziela nas od Chrystusa, my już nie odchodzimy do  mrocznego piekła, a w niebiańskie, światłe przybytki, w wieczne rozdawanie wszelkich łask!

***

Wszakże, pojawia się pytanie: czy żyjemy wszyscy w tym życiu, jak w obietnicy wiecznego dziedzictwa? Czy wierzymy prawosławnie i bez nowatorstw i czy zachowujemy święte Przykazania, aby dostąpić paschalnych darów?

Pan Bóg przyzywa każdego z nas, jak swego przyjaciela – sprawiedliwego Abrahama: „Chodź przede Mną, i bądź doskonały”! Brat Pański, święty Apostoł Jakub, radzi każdemu wierzącemu: „siebie zachować nieskalanym od wpływów tego świata”!… [6]

Radość Zmartwychwstania i życie w Nadziei Zmartwychwstania, powinno łączyć się z naszą prawidłową Wiarą (Prawosławiem), oraz uwidaczniać i wykazywać się naszymi uczynkami w życiu (życiem świętym). Zgodnie z naszym Pokajaniem, z przezwyciężeniem naszych namiętności, z oczyszczeniem od grzechu, z oswobodzeniem od pęt złego, z godnym i częstym przyjmowaniem Przeczystych Sakramentów, otrzymujemy Łaskę i Radość zwycięstwa Zmartwychwstania w nadziei życia wiecznego.

Z pustego Grobu napłynęły Nadzieja i Radość, i nieprzerwanie płyną Pokój, Pojednanie, Jedność w Prawdzie i Miłości, Udziału w życiu, przedsmaku Nadniebiańskich Łask!

***

Umiłowane i drogie dzieci w Zmartwychwstałym Panie,

Zupełnie niedawno, Pan zaszczycił nas zaznać pierwszej Paschy, z darowaniem Zjednoczenia Braci, którzy dotąd byli oddzieleni, bliscy i dalecy, w naszej Prawdziwej Prawosławnej Cerkwi, ze względu na umocnienie związku w Prawdzie i Miłości, w nadziei okrycia hańbą herezji ekumenizmu i odstępstwa w naszych apokaliptycznych czasach. Niech będzie błogosławiony ten przedsmak Paschy i niech rozwija się bardziej, aby nikt nie pozostawał niewolnikiem w piekle namiętności tego przemijającego świata, podziału, izolacji i rozkładu.

Nasza paschalna nadzieja niech oświeca naszą Cerkiew i niech nakieruje każdego z nas, ku bezpiecznej przystani świętości i zbawienia, na chwałę Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Amen!

Chrystus Zmartwychwstał! Zaprawdę Zmartwychwstał!

Święta Pascha 2014

 

ŚWIĄTOBLIWY SYNOD

Аrcybiskup

† Ateński KALLINIK

Członkowie:

† Аttycki i Dawlejski AKACJUSZ

† Tessalonikijski i Dymitradzki МАKSYM

† Laryski i Platamoński ATANAZY

† Eubejski i Ewripski JUSTYN

† Pireuski i Salamiński GERONCJUSZ

† Attyki i Beocji CHRYZOSOTM

† Toroncki MOJŻESZ

† Amerykański DYMITR

† Etny CHRYZOSTOM

† Oroposki i Filijski CYPRIAN

† Chrystianupolski GRZEGORZ

† Maratoński FOCJUSZ

† Portlandzki SERGIUSZ

† Filippijski AMBROŻY

† Metoński AMBROŻY

† Nora MICHAŁ

† Lunijski SYLWAN

† Gardikijski KLEMENS

† Bresteński TEODOZJUSZ

† Teupolski CHRYSTODUL

† Fotikijski AUKSENTIUSZ

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info